V domě jsou ještě volné byty. Červenec 2007 Číslo 7 Ročník XVII.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V domě jsou ještě volné byty. Červenec 2007 Číslo 7 Ročník XVII."

Transkript

1 Červenec 2007 Číslo 7 Ročník XVII. Studie načrtla nové možnosti parkování ve městě Na základě zadání Města TS zpracoval Projekční ateliér ing. arch. Zdeněk Urbanec Studii parkovacích míst na celkem 13 lokalitách v TS. Jedná se o tyto : 1.Žižkovo náměstí 2. Nové Město 3. Kolínův Mlýn 4. kolem Svinenského potoka 5. Poliklinika Nábř.Svat. Čecha 6. Tržnice 7. Sídliště 8. Autobusové nádraží 9. Trocnovská ul. 10. Sokolská ul. 11. Kozinovo náměstí 12. Budovatelská 13. městský pozemek u Svinenského potoka. Mezi těmito lokalitami jsou místa, kde se již parkuje, a dále jsou zde navržena místa, kde by měla další parkovací místa vzniknout.vybírám pro informaci pouze 2 ze 13 návrhů na řešení. 1. Žižkovo náměstí - horní část V návrhu je respektovaná stávající městská struktura a současné městotvorné prvky (veřejné služby, obchodní aktivity, parkové úpravy a využitelnost přiléhajících ploch). Tato lokalita je řešena jako jednosměrná obytná zóna: - jednosměrný vjezd z Husovy ulice s přejezdem přes zvýšený obrubník - také jednosměrný vjezd z Kostelní ulice a výjezd do dolní části náměstí bude přes práh - výjezd do dolní části náměstí je také řešen prahem - průjezdná komunikace je navržena šířky 3,5 m, po obou stranách jsou navržena podélná parkovací stání šířky 2,25 a 2,10 m. Aby se dalo využít stání z obou stran vozovky, je navrženo vykonzolování průchodu V domě jsou ještě volné byty po opěrné zdi směrem do parkové úpravy. Zábradlí je proto do opěrné zdi kotveno z boku. Minimální šířka průchodu podél jižního průčelí přiléhajících budov je 1,50 m. Chodníky jsou navrženy s vozovkou v jedné rovině. Je navrženo 30 parkovacích míst. 6. Tržnice. Tato lokalita by měla být řešena jako hlavní záchytné parkoviště města TS s monitorovacím zařízením (kamery) a případně občerstvením. Vjezd do lokality zůstává zachován. Kolem tržnice a Farského potoka jsou navržena kolmá stání šířky 2,4 a délky 5,3 m. K zajíždění na odstavné parkovací plochy je navržena vnitřní komunikace šířky 6 m. Daná plocha by měla být řešena v maximální míře se vsakujícím povrchem (např. zatravňovací tvárnice) a se vzrostlou zelení. Je navrženo 99 parkovacích míst, které se dají dle potřeby upravovat pro jiné využití a případně směrem severovýchodním do parku rozšířit. Chtěl bych zdůraznit, že se jedná o návrh. K případné vlastní realizaci je třeba vypracovat projekt, který nemusí být úplně totožný se studií a vyčlenit z rozpočtu města finanční prostředky. Předběžně se počítá s tím, že každý rok se bude část realizovat. Celá studie je k nahlédnutí u místostarosty města. Mgr. Jan Steinbauer Zpracováno ze Studie parkovacích míst V dubnu letošního roku byla zahájena výstavba bytového domu na Budovatelské ulici. Realizaci domu zajišťuje firma Bussmark, která bude byty převádět do osobního vlastnictví. Město se bude finančně podílet na výstavbě jednotlivých technických přípojek a přístupových komunikací včetně parkovišť. Jedná se o nízkoenergetický a nízkonákladový bytový dům, který bude pravděpodobně dokončen do konce letošního roku. Ve čtyřpodlažním domě je celkem 19 bytů o velikosti (3x), (8x) a (8x). V současné době je stále ještě několik bytů neobsazených. V případě vašeho zájmu o tyto byty můžete kontaktovat odbor regionálního rozvoje Města Trhové Sviny, který Vám zprostředkuje kontakt s firmou Bussmark. Ing. Ivana Božáková Foto: Jiří Čajan X. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB " KAREL VALDAUF 2007" sobota 25.srpna Trhové Sviny - Žižkovo náměstí od do hodin dechový orchestr Donauländische Blasmusik, RAKOUSKO hlavní sobotní program: "Písničky z Moravy, Slovenska, Čech" Kumpanovi muzikanti - písničky z Moravy Skaličané (SK) - písničky ze Slovenska (Krajanka) Pražští muzikanti - písničky z Čech Jaromír Hnilička - trubka "SLAVNOSTNÍ KONCERT K POCTĚ KARLA VALDAUFA" Smyčcový orchestr Karla Valdaufa dirigent: Karel Bělohoubek sólisté: Pavla Břínková, Ivana Zbořilová, Ivana Brožová, Jan Ježek, Karel Hála, Stanislav Hložek, Josef Oplt, Jožka Šmukař Podhoranka Trhové Sviny cimbálová muzika MORAVIA neděle 26.srpna Trhové Sviny - Žižkovo náměstí od do hodin znělka festivalu Slavnostní zahájení festivalu starostou města Smyčcový orchestr Karla Valdaufa dirigent: Karel Bělohoubek sólisté: Ivana Zbořilová, Ivana Brožová, Jan Ježek, Karel Hála, Josef Oplt, Jožka Šmukař Ondřej Pavluš, Kryštof Nedůchal hlavní nedělní program: "Vyhrávají jihočeské dechovky" Veselá muzika Podhoranka Trhové Sviny Babouci závěrečný program festivalu: "Pod jednou střechou" Krajanka - Vejvodova kapela - Pražští muzikanti - Pražští muzikanti, Krajanka, Vejvodova kapela sólisté: Josef Oplt, Jiří Škvára, Jožka Šmukař Brigita Hlaváčková, Ivana Jelínková, Ivana Zbořilová, Ondřej Pavluš, Kryštof Nedůchal ozvučení TONSTUDIO RAJCHMAN moderátoři: Alexander Hemala + Gabriela Francová - 1 -

2 Novináři osobně u nás Atraktivní akce Den s Deníkem zavítala 27. června i do našeho města. Lidé měli možnost nahlédnout do zákulisí práce novinářů tohoto tradičního jihočeského periodika i diskutovat o tématech, které je přímo v Trhových Svinech nejvíce trápí. Dne 4. června 2007 se konalo 10. jednání RM 1) Tepelné hospodářství Města Trhové Sviny s.r.o. Usnesení č.rm /214/07 RM schválila Dodatek č.1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi Městem TS a TH Města TS s.r.o. dne Komentář: Dodatek se týká podmínek, kdy zařízení el.energie bude mimo provoz(havárie) souvisle déle než 1měsíc. Usnesení č.rm /216/07 RM schválila Dodatek č.2 k nájemní smlouvě uzavřené mezi Městem TS a TH Města TS s.r.o. dne Komentář: Dodatek mění výši nájemného na dobu určitou od do TH zaplatilo část dluhu městu najednou(splátkový kalendář byl právě do ) Foto: Jiří Čajan Z jednání zastupitelstva a rady města Zápisy v plném znění jsou umístněny na webových stránkách města a jsou rovněž na úřední desce MÚ. Usnesení č.rm /222/07 RM vzala na vědomí stanovisko Ing. F. Štangla ze dne ve věci jeho jednání se zástupcem sdružení Svinenský zvon, o.s., a ukládá zvěřejnit stanovisko na internetu a v Trhovosvinenských listech Usnesení č.rm /249/07 RM souhlasí s navýšením finančního příspěvku Svazu důchodců a těl. Postižených na Kč celkem. Komentář: původně RM schválila Kč Dne 18.června 2007 proběhlo V. Zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny Usnesení ZM č.102 ZM schválilo studii parkovacích míst v Trhových Svinech včetně připomínek komise veřejného pořádku. Komentář: viz článek Studie parkovacích míst Usnesení ZM č.103 ZM schválilo Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2006 bez výhrad Usnesení ZM č.116 ZM rozhodlo po realizaci stavby Protipovodňové opatření na Bukovickém potoce-poldr převzít toto protipovodňové opatření bezúplatně do majetku Města TS bez dalších nároků na státní rozpočet. Komentář: Již ze samotného usnesení plyne to, že stavbu nerealizuje město TS. Tento poldr nebo-li suchá nádrž bude sloužit k zachycování přívalové vody v okolí Farského potoka. Kromě tohoto poldru se ještě uskuteční další protipovodňová opatření na tomto potoce. Usnesení ZM č.127 ZM ukládá TH Města TS s.r.o. zpracovat a předložit do příštího jednání ZM v září t.r. podnikatelský plán na období se zahrnutím výroby tepelné a el.energie a předpokládaného vývoje cen a výroby v uvedeném období. Usnesení ZM č.128 ZM vzalo na vědomí informaci o petici sdružení Svinenský zvon, o.s. Dne 25. června 2007 se konalo 12. jednání RM 4) Návrh na zvýšení počtu stránek Trhosvinenských listů Usnesení č.rm/262/07 RM souhlasí se zvýšením počtu stran Trhosvinenských listů na 12 s tím, že tisk bude provádět dále stávající firma Herbia. Cena při zvýšeném počtu stran měsíčního vydání je Kč. RM rozhodla nezvyšovat cenu výtisku 5 Kč. Usnesení č.rm/274/07 Dne 2. července 2007 proběhlo VI. Zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny Usnesení č.130 ZM nesouhlasí s okamžitým zastavením všech kroků vedoucím k realizaci obchvatů našeho města dle stávající varianty: Stavba č.1 přeložka (rekonstrukce) silnice II/156 přes park, kolem motlitebny a po nábřeží Svinenského potoka k silnici na Mohuřice, stavba č.2 přes autobusové nádraží, Kolínů mlýn a bývalou bažantnici na Nové Hrady. Dále vedení obchvatu od Č. Budějovic Dělnickou ulicí ( Pískovcem ) ve směru na Borovany, kolem studánky pod stadiónem, podél Gamy a.s. za Tepelné hospodářství, odtud na Třebízského ulici (směr Bukvice) a Budovatelskou (sídlištěm) na Nové Hrady. Dne 9. července 2007 proběhlo VII. Zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny Usnesení č.131 ZM rozhodlo uzavřít smlouvu kupní s firmou BTT, s.r.o., se sídlem Praha 4-Krč, Štúrova 1701/55, kterou město prodává výše uvedené firmě pozemky par. č.3418/44 o výměře 321 m2, par. č. 122/18 o výměře 50 m2 a parc. č.145/61 o výměře 24 m2 v k. ú.trhové Sviny. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. Komentář: Jedná se o prodej parcely pod bytovým domem, který se staví vedle FÚ v Budovatelské ul. Ze zápisů ZM a RM zpracoval Mgr. Jan Steinbauer - 2 -

3 Postřehy z jednání mimořádného zastupitelstva města Dne 2. července se uskutečnilo mimořádné jednání zastupitelstva města. Jediným bodem jednání bylo vyjádření zastupitelů města k petici, kterou zorganizovalo sdružení Svinenský zvon. Celé jednobodové jednání tedy bylo o přeložce, obchvatu či dopravním řešení, které zajímá většinu občanům města, ať už se jich to přímo týká nebo ne. Jelikož jsem v zastupitelstvu pouze krátkou dobu, nenáleží mi hodnotit věci dávno minulé, u kterých jsem nebyl a které jsem sledoval pouze jako občan. Pokusím se tedy napsat několik osobních postřehů z minulého mimořádného zastupitelstva. Neustále diskutovaná přeložka či obchvat, dostala některé obyvatele města do celkové naštvanosti (velmi slušně řečeno), kde se již mnohdy ztrácí soudnost posuzovat palčivé problémy zdravým rozumem. V praxi to znamená, že ať udělá vedení města jakýkoliv krok, je na něj vždy nahlíženo podezíravě s nedůvěrou. Tato celková naštvanost občanů jen nahrává lidem, kteří nabízejí jednoduchá, rychlá a levná řešení. Víme, že v životě to tak většinou nefunguje. Ani v tomto případě tomu není jinak. V davu je síla, jak je známo a projevilo se to i na mimořádném jednání zastupitelstva. Osobně jsem čekal, že se rozvine dlouhá diskuse, kde budou padat promyšlené návrhy na alternativní řešení dopravní situace a dojde k oboustrannému vysvětlování a porovnávání argumentů. Nestalo se tak. Představitelé města totiž ani neměli mnohdy šanci se vyjádřit, protože byli přehlušeni a hrubě osobně napadáni ze strany některých rádoby diskutujících občanů. Samozřejmě, jednalo o pár jedinců, kteří si spletli jednání zastupitelstva s fotbalovým zápasem a chovali se jako hooligans. Ostatní byli slušní občané, kterých se dopravní řešení přímo týká a kteří přišli vyjádřit svůj nesouhlas. Plně je chápu. Těm je třeba maximálně ulehčit situaci a pomoci jim řešit jejich problém. Jenže jak? Vedení města zastupuje všechny voliče i ty, kteří na radnici 2. června nepřišli. Proč tedy ta silná slova o předčasných volbách, která padala po hlasování? Třeba právě ti zastupitelé, kteří nezvedli ruku, zastupují ty ostatní voliče, kteří nebyli přítomni. Tak už to v demokracii přece chodí. Když vzpomenu slova pamětníků, tak se mi vždycky vybaví jejich věta o tom, že ve Svinech nikdy nic nebude a dopadne to stejně, jako tenkrát se železnicí, kterou jsme tu mohli mít. Zřejmě mají pravdu. Často se při protestech argumentuje přírodou a hlavně dětmi. Ovšem musíme si uvědomit, že každé dopravní řešení povede skrz nějakou přírodu, proto mi přijde velmi laciné schovávat se za velmi vzácné živočichy v potoce, kteří utrpí v případě přeložky. Nikdo přece nemluvil nikdy o tom, že svinenským potokem bude jezdit výletní parník. Doprava ve městě prostě existuje a jen houstne a děti skrz město chodí a chodit budou i v případě jakéhokoliv dopravního řešení. Faktem zůstává, že nyní existují účelově vázané peníze od kraje, se kterými se ještě před rokem nepočítalo. Víme a nejen z televize, jak těžko se fi nanční prostředky pro obce získávají a bylo by nerozumné jich nevyužít. Jak tedy nalézt optimální řešení, se kterým by souhlasili všichni? Jaroslav Salcer Společenská kronika Paní Bedřiška Weinzettlové dne 18. července 2007 oslavila životní jubileum devadesát let. Poblahopřát jí přišel i starosta města ing. Radislav Bušek. Foto: Eva Pokorná - 3 -

4 Trhovosvinenská pouť se vztahuje k mariánskému kultu Jednou z velkých událostí během roku v našem městě a okolí je také pouť. Bývá 15. srpna, pokud vyjde toto datum na neděli nebo první neděli po tomto datu. Proč právě 15.srpna? Na tento den připadá v církevním kalendáři nejslavnější mariánský svátek Nanebevzetí Panny Marie. Je z nejstarších svátků mariánského kultu, který byl slavný již ve 4. století v Římě, Cařihradu a dokonce i v arménské církvi. Odpradávna si lidé připomínají smrt Ježíšovy matky.toho dne opustila tento svět a sešla se opět se svým synem. Také dominanta Trhových Svinů náš katolický kostel je zasvěcený tomuto svátku. Na hlavním oltáři stojí tzv. Trhosvinenská Madona - dřevěná gotická plastika z roku Se svátkem byl spojen obřad posledního svěcení bylin v roce, jimž se v lidovém léčitelství připisovala zvláštní moc. Z nasbíraných léčivek uvily ženy kytice a v kostele je ve špalíru a v pokleku držely nad hlavou. Kněz procházel středem a květiny kropil svěcenou vodou. Je zajímavé, že se posvěcovaly byliny a koření, ale také oslavovala Panna Marie, která bývala označována jako původ (kořen) všeho. Proto se tomuto svátku říkalo svátek Panny Marie kořenné. Zřejmě se zde spojuje křesťanská a pohanská symbolika. Liturgické svěcení bylin bylo známo již v 9. a 10. století a navazovalo snad na dávný svátek plodů. Po tomto svátku nastával čas, kterému se staročesky říkalo polétí. Všechna dítka školou povinná věděla, že je blízko začátek školního roku. V tuto sváteční neděli vídáme různé atrakce, ze kterých se radují především děti, stánky s pouťovým zbožím.v kostele Nanebevzetí Panny Marie se koná slavnostní mše.ve městě se také setkávají lidé, kteří se někdy neviděli celá desetiletí. Přeji vám hezké zážitky a setkávání na letošní pouti. Václav Heidinger Kresba: Zuzana Kumstová Čtení na pokračování - Z farní kroniky... PAMĚTI DĚKANA ŠIMÁKA Dne byly při rekonstrukci a kontrole poškozených oltářů v křestní kapli trhosvinenského děkanského kostela nalezeny kroniky farností Trhové Sviny a Žumberk s mnoha přílohami. Odpočívaly ve vlhku za dřevomorkou napadeným oltářem zabaleny v papíru přes padesát let. Je zázrakem, že v tomto agresivním prostředí přečkaly bez znatelného poškození. Podle posledních zápisů v kronice můžeme odvodit, že tento historický materiál s prozřetelností svojí vlastní uschoval děkan Jan Dobrodinský. Nelze to však ani potvrdit, ani vyvrátit. Ovšem, dalo by se předpokládat, že po všech útrapách, které ve svém životě prožil, si právě on uvědomil, jaký osud by v nastupujícím režimu čekal dokumenty mapující život farníků v okolí a jakým způsobem by mohly být zneužity. Mohl je také uschovat některý s děkanových následníků, nebo některý z kostelníků, kdo ví... Ač nevíme přesně, komu poděkovat za zachování historick ch materiálů pro další pokolení, přesto - díky! První latinský zápis v kronice nese letopočet 1757, přičemž se dále objevují také letopočty z druhé poloviny 17. století. Kronika je psána latinsky až do roku 1848, kdy zemřel děkan Ignác Šeiche. Po něm nastoupil po všech peripetiích na místo děkana v Trhových Svinech František Šimák, který vedl zápisy v kronice česky s velice svérázným ostrovtipem. Nyní se můžete začíst do jeho pamětí, které budou vycházet v našich listech na pokračování. ROK 1848 Dle farní kroniky připravil Jiří Čajan Dne 31ho května 1848 zemřel v Pánu Pan děkan P. Ignác Šeiche. Bůh mu dopřej lehké odpočinutí! Sotva zemřel, již se nemluvilo o ničem tak horlivě, jako o tom, kdo teď v Trho-Svinech děkanem bude? Brzy se hádalo na p. faráře žumberského P. Leopolda Procházku, brzy na v. p. Josefa Zátku, catechetu v Jindřichovu Hradci, brzy na p. faráře soběnovského p. Josefa Holka atd., atd. A hle! Mimo nadání jsem já, František Šimák, téhož času 2h fundační kaplan v Ostrolov-Oujezdci, kamž jsem své přátele navštíviti šel, u pana správce Františka Koberče zaslechl tu neslýchanou novinu, že se osadníci v hospodě v Otěvěce o to radili, že budou žádati, by jim byl pro tenkráte za děkana dán P. František Trumpf, téhož času 1vní fundační kaplan též v Trho- Svinech. Myslil jsem, že to tam tak rokovalo jen pivo, neb on tam velmi rád také mezi ty pivo milující pány chodíval. Poptával jsem se, zdali by tomu tak bylo a zdověděl jsem se, že se o tom i také brzy na to v pivováře rokovalo, a že se již chystá petice s mnoha sty podpisy jak na p. hraběte Jiřího z Buquoy, tak na slavnou konzistoř, aby jím byl P. Trumpf za děkana ustanoven. Divná věc. V roce 1834 jej chtěli osadníci co kaplana neschopného násilím pryč dostati, žádali o to slavné konzistoře - a bylo by se to stalo, kdyby jej nebyl tehdejší p. farář P. Josef Stráský pod ochranu vzal. Divná věc, pravím, to byla, že právě jeho za děkana nyní míti chtěli. Ptal jsem se na příčinu tak rychlé změny, i zdozvěděl jsem se brzy, že jim měl pod rukou slíbiti, že jim vystaví věž (jenž byla roku 1828 shořela a prozatím jen šindelovou nízkou stříškou přikryta byla), že ji nechá plechem pokryti, a že jim dá dva tisíce zlatých v/v k ozbrojení a ošacení národní gardy ve Svinech, jenž toho času, když ta nová oktrojka neb Constituce od 25. března 1848 všem mozky pomátla, všudy téměř zřízena byla. (Ve Svinech bylo asi 80 takových gardistů - to byla podívaná! Každý den k večeru se dalo znamení bubnem, aby se gardisti sešli - tu se hned shrkli, každý ve svém oděvu, jeden ve fraku, druhý v dlouhým kabátě, někteří měli ručnice, někteří jen kůly v ruce. Setníkem byl p. Dominik Bušek, co ten nařídil, to se státi musilo, školní učitelové musili hudbu na starosti míti a spolu ještě s mnohými v hudbě zběhlými sousedy možně před tou slavnou armádou sobě vykračovali a hráli, když se na tak nazvanou execírku k Otěvěku na pastviště mašírovala, neboli slavně táhla. Aby se vidělo, kdo gardistou jest, musil nosit čepici s červeným a bílým okolkem. To bylo malých dětí a všeho druhu uličníků vůkol nich! Po execírce se šlo řádně buď do Otěvěka do hospody, aneb nazpět do pivováru, kdež se tato slavnost denní z většího dílu nějakou pračkou skončila. Věčná škoda, že nic, co pěkného jest, netrvá dlouho! Po třech měsících bylo po všem. Koupením totiž bubnů, praporce, čepic, hudebních nástrojů a tím možným pitím v pivováře udělala garda dluhu asi 1200 zl v/v, a když přišlo k platu, nechtěl býti žádnýgardistou). Mimo to, že jim dá jednu celou várku piva. To se tak vůbec povídalo. Foto: Mgr. Fr. Slípka - 4 -

5 Internetové tipy pro vás Je doba letních dovolených a právě proto, jsme opět pro vás vybrali jeden šikovný tip. Naše planeta se údajně otepluje a někoho už jistě napadlo, že by nebylo špatné mít nějakou letní chaloupku nebo chatu někde u vody. V tom případě odkaz je přesně to co hledáte. Stránky jihoreal.cz nejsou jen obyčejným inzerátovníkem, ale mají i řadu příjemných vlastností. V první řadě bych chtěl vyzdvihnout přehledné grafické uspořádání bez zbytečných reklamních upoutávek. Další vlastností je stručný a výstižný dotazník, který vám pomůže najít přesně to, co hledáte. Nebudete muset listovat v nepřeberném množství činžovních domů a zemědělských usedlostí, ale přesně si zaškrtnete okruh vyhledávání. Závěrem bych se zmínil o možnosti zasílání novinek na váš . V praxi to znamená, že již máte vybrán okruh vašeho zájmu, ať už je to chata, byt nebo pozemek. Nebaví vás denně sedět u internetu a lovit novinky ve zvolené oblasti. Pak tedy vyplníte krátký dotazník a všechny nové nabídky chat, bytů či pozemků, vám budou automaticky zasílány em. Jaroslav Salcer Nová publikace přináší aktuální informace zemědělcům z jižních Čech Pro zemědělce z jižních Čech je připravena nová publikace Praktický rádce pro hospodaření šetrné k přírodě a krajině, kterou vydává DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie. Publikace má formu pevných desek s vloženými listy a momentálně obsahuje 11 témat o hospodaření jako např. nitrátová směrnice, Natura 2000, agroenvironmentální opatření nebo prodej ze dvora. Témata jsou rozdělena podle obsahu do čtyř kategorií - dotace, předpisy a povinnosti, šetrné hospodaření a zemědělské zlepšováky. Informace v zemědělství se rychle mění, proto jsme zvolili tuto formu. Každé tři měsíce budeme doplňovat publikaci o nová témata, případně aktualizovat již vydaná, říká Martin Střelec, ředitel DAPHNE ČR, a dodává: Jednotlivá témata byla vybrána na základě průzkumu mezi zemědělci, při kterém jsme zjišťovali, jakým problémům nejčastěji čelí. Zemědělcům se dostává do rukou publikace shrnující potřebné informace o povinnostech plynoucích ze zemědělské činnosti, principech a možnostech čerpání dotací a dalších praktických problémech každodenního zemědělského života. Součástí publikace je i seznam kontaktů na všechny úřady, organizace a osoby, které jsou v textu uvedeny. Praktický rádce vznikl v rámci sítě Zdravá krajina, která již druhým rokem nabízí zemědělcům z okresů České Budějovice a Domažlice bezplatné poradenství zaměřené na šetrné hospodaření. Díky podpoře Evropského sociálního fondu je publikace pro zemědělce z cílového území zdarma a je možno si ji objednat u DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie. Martina Zemanová DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie Husova 45/622 České Budějovice Tel.: </div> - 5 -

6 Počítačový koutek Volání zdarma přes internet V dnešním díle bude řeč o takzvané internetové telefonii. Nese označení VoIP a funguje na stolním počítači, kapesním počítači a v dnešní době i na nových typech mobilních telefonů. Zkratka VoIP znamená voice over IP, čili hlas přes vaši IP adresu, pod Program, který umožňuje volání přes internet se jmenuje Skype a veškeré podrobnosti naleznete na stránkách Nemusíte ani pročítat odkaz, protože postačí, když si stáhnete Skype pro Windows XP a Skype pro Windows Mobile, čili kapesní počítače. Vzhledově se program tváří stejně jak na stolním, tak i na kapesním počítači. Také jeho používání je obdobné a plně intuitivní. Doporučuji nejsou totiž nutné k fungování programu. Uvedu malý příklad. Pokud si vyberete jako svoji přezdívku třeba Agent 008, budou vás i vaši kamarádi vidět pod tímto jménem v seznamu kontaktů, jakmile zapnete počítač a spustíte program Skype. Nezbývá tedy než vybrat si z kontaktů kolegu, který je právě také online a kliknout na zelené tlačítko telefonu. Tím proběhne spojení a vy mů- planety se nacházíte. Služba začne být placená až v případě, že byste chtěli volat z vašeho počítače, na něčí mobilní telefon nebo pevnou linku. To by znamenalo poslat nějaký obnos peněz, (např. 20 Euro) jako kredit pro volání. I v tomto případě je tarif velmi příznivý s programem Skype se dovoláte kamkoliv. Nepředpokládám, že by někdo potřebovat vytvářet placené volání pomocí kreditu. Plně si vystačíte s bezplatným voláním počítač x počítač. Na začátku jsem se zmínil o programu Skype pro kapesní počítač. Provedete instalaci na kapesní zařízení a po spuštění se již přihlásíte k již vytvořené registraci (viz příklad Agent 008). Počítač si pamatuje vaši registraci, takže po druhém spuštění jen čekáte na automatické přihlášení. Na úvodní stránce programu vzápětí uvidíte všechny vaše známé, jestli jsou online nebo jestli mají počítač vypnutý. V takovém případě se jim samozřejmě nedovoláte. A protože kapesní počítač máme všude s sebou v kapsy, můžeme s ním skypovat všude tam, kde nachytáme volné WiFi připojení, viz náš III.díl o bezdrátovém připojení k internetu. Zde musím podotknout, že neustále roste počet restaurací a kaváren, které poskytují svým hostům volné bezdrátové WiFi připojení. Možná se volného bezdrátového připojení k internetu dočkáme i v nějaké restauraci v Trhových Svinech. kterou je vlastně váš počítač připojen na net. Díky této technologii lze volat přes internet a to zadarmo. A jak na volání zdarma přes internet, se dozvíte v dnešním počítačovém koutku. nejprve nainstalovat verzi pro stolní počítač, protože ta je plně počeštěna. V průběhu rychlé a bezproblémové instalace, budete jako nový uživatel vyzván k vytvoření registrace. Není třeba se obávat složitostí. Vyplníte ve formuláři pouze vámi zvolenou přezdívku či jméno a stát, odkud pocházíte. Ostatní kolonky o vašich ových adresách, pohlaví, stáří a zálibách ponechte nevyplněné, žete pomocí sluchátek s mikrofonem uskutečnit libovolně dlouhý hovor. Skype má jednu výbornou vlastnost, že lze přizvat do konferenčního hovoru více účastníků a hovořit tak s libovolným počtem vašich známých najednou. Podmínkou je, že všichni sedíte u počítače a všichni máte spuštěný program Skype. Až dosud je vše zdarma a neplatí zde žádné omezení. Nezáleží ani na kterém místě naší Jaroslav Salcer Společnost Magna Cartech, součást kanadského koncernu Magna International Inc., globální dodavatel a výrobce kovových dílů výlisků a svařenců pro automobilový průmysl, se sídlem v Českých Velenicích, hledá zaměstnance: do lisovny a svařovny, manipulační pracovníky, zámečníky, nástrojaře, obráběče kovů, obsluhu CNC strojů Požadujeme: * Výuční list, praxe ve strojírenství je výhodou Nabízíme: * Perspektivní a dlouhodobou práci v expandující a ekonomicky silné společnosti * Dobré mzdové ohodnocení odpovídající pracovní pozici, osobní ohodnocení, 2x ročně prémie * Zázemí mezinárodní společnosti * Možnost dalšího vzdělávání * Příspěvek na závodní stravování * Příspěvky na dojíždění, na ubytování. Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte naše personální oddělení. Telefon , Fax , Adresa: Magna Cartech, spol. s r. o., Hospodářský park 600, České Velenice - 6 -

7 Chcete-li poznat něco skutečně pěkného, navštivte Zemskou výstavu v Bavorském Zvieselu V pátek 15. června 2007 někteří žáci naší ZŠ vyjeli na ojedinělou akci do Bavorského lesa. Od května je zde umístěna v malebném městečku blízko našich hranic, Zvieselu, výstava vzájemného setkávání, ale i rozluky mezi Čechy a Němci. K vidění jsou zde dokumenty od středověku např. z doby panování Přemysla Otakara II. až po současnost. Pestrá směsice dětí, tentokrát od 5. do 9. tříd, mohla shlédnout i poprvé vystavený originál Mnichovské zrady. Deváťáky hlavně zajímala část výstavy věnovaná II. světové válce a události nedávno minulé, z doby ŽELEZNÉ OPONY. Pro žáky bylo fajn, že si mohli natvrdo vyzkoušet cizí jazyk, pro lenochy byl u každého exponátu český překlad. Výlet můžete, tak jako my, obohatit o návštěvu NÁRODNÍHO PARKU BAVORSKÝ LES např. DOMU U DIVOČINY, kde si na své přišli jak mladší, tak i starší žáci. Výstava trvá až do poloviny října, tak neváhejte! Anglický zápisník GTS PUTOVÁNÍ PO VELKÉ BRITÁNII I. Sbohem, Kontinente! Neletíte-li do Anglie letadlem, ale cestujete autobusem a pak trajektem jako my, a navíc, připlouváte-li k bílým doverským útesům brzo ráno, vstupujete na pevninu kentského hrabství v okamžiku, kdy nad kanálem vychází slunce. My jsme ihned po vylodění zamířili do Canterbury, abychom tam prošli starobylým centrem a pak zamířili, stejně jako tisíce poutníků před námi, do slavné canterburské katedrály. Monumentální stavba, jejíž základy sahají do 6. století, nenechala nikoho z nás na pochybách, že se právě nacházíme v hlavním církevním městě Anglie. Naše další putování vedoucí po stejných cestách, po kterých přišly roku 55 před naším letopočtem římské legie, nás zavedlo do Leeds Castle. Ludmika Bustová, učitelka ZŠ Více než samotný hrad s onyxovou koupelnou, desítkami tapiserií a obrovskou dřevěnou jezdeckou sochou nás však okouzlily zahrady a rozlehlý park včetně typického anglického bludiště. Komu se jako prvnímu podařilo najít cestu do středu, mohl tam z mírné vyvýšeniny navigovat méně zdatné kamarády. Ten, kdo nechtěl riskovat bloudění cestou ven, mohl labyrint opustit podzemní jeskyní. V neděli večer jsme se konečně ubytovali v londýnských rodinách Studenti Gymnázia Trhové Sviny na návštěvě v Nových Hradech V rámci naší práce s mládeží jako řešitelé rozvojového projektu vysokých škol Zvýšení atraktivnosti studia technických a přírodovědných oborů na Jihočeské univerzitě - jsme opět pozvali 28 studentů z Gymnázia Trhové Sviny k nám na Ústav fyzikální biologie JU. Využili jsme toho, že se v rezidenci objevila výstava Půvaby a tajemství klementinských rukopisů 13. a 14. století, která nám připadala velmi atraktivní a mohla by studenty zaujmout. Tercie se rozdělila do tří skupin a zatímco jedni obdivovali prezentované rukopisy z fondů Národní knihovny ČR, další studenti pracovali na zámku v počítačové místnosti s vysokorychlostním internetem. Třetí skupinka trávila určený čas v technologickém inkubátoru, kde probíhala 3D projekce několika krátkých filmů. Mgr. Naďa Štysová Ústav fyzikální biologie JU v Nových Hradech a v pondělí nás naše slečna průvodkyně vedla turistickou trasou po nejznámějších památkách hlavního města Velké Británie. Zahájili jsme ji u budov Parlamentu a přeřvávajíce hlomoz dopravy, připadali jsme si rázem jako v Praze před budovou Národního muzea. Po povinném fotografování Big Benu následovalo Westminsterské opatství, juknutí do Downing Street, na kterou už si v té době brousil zuby G. Brown, a pak už zbývalo jenom vyhlédnout si nejvýhodnější pozici ke sledování střídání stráží před Buckinghamským palácem. Po cestě, kudy Jindřich VIII. kdysi štval jeleny, jsme se přesunuli na Trafalgarské náměstí. Tam jsme nejprve toustovým chlebem, co jsme dostali v balíčcích k obědu, nakrmili londýnské holuby a pak jsme se šli podívat do Národní galerie na Leonarda do Vinciho, Jana van Eycka, Hanse Holbeina, Rembrandta, Vermeera a jiné mistry. Z posledních sil jsme podnikli přesun do Britského muzea, kde jsme zahájili soutěž připravenou cestovní kanceláří Student Agency. Kdo chtěl vše stihnout, nesměl se zastavit. Usedli jsme teprve v lavicích Horní a Dolní sněmovny britského Parlamentu. The House of Lords, kterou studenti familiárně přejmenovali na Lordovnu, byla purpurově sametová a velmi důstojná. Dolní, zelená komora Parlamentu právě projednávala problémy britského zdravotnictví a my jsme zaznamenali, že od naší poslední návštěvy v roce 2000 přibylo mezi hlavním sálem s poslanci a námi na Galerii hostů neprůstřelné sklo. Na datum 17. dubna 2007, které připadlo na úterý, se těšili hlavně milovníci literatury. Dopoledne patřilo J. Rowlingové, zatímco odpoledne Shakespearovi. První destinací bylo univerzitní město Oxford, kde jsme zamířili rovnou do jedné z jeho největších kolejí Christ Church College. Tam se nachází středověká jídelna, schodiště i chodby, které všichni známe z filmového zpracování příběhů o Harrym Potterovi. Většina studentů však odcházela zklamaná okna byla menší, zato stoly větší, ani to šero nebylo to pravé. Opět se potvrdilo, že život není film. A tak jsme se docela neochotně nechali dovést do Christ Cathedral, kostela stojícího vedle zmíněné univerzitní jídelny. Teprve tam jsme zažili něco, čemu vyznavači sci-fi říkají setkání třetího druhu. U vchodu do katedrály se nás ujal vysoký, štíhlý a bělovlasý muž. Něco mezi Gandalfem, Brumbálem a Ecovým Vilémem. Tajemno, že by se dalo krájet, cituji studentské DVD o putování po Anglii. Vikář z Christ Cathedral nám vyprávěl o zavraždění Tomase Becketa i o nešťastné svaté Frideswídě. Toho dne odpoledne jsme měli ještě okusit, jak chutná sláva 390 let po smrti namířili jsme do Stratfordu nad Avonou, abychom se poklonili Williamu Shakespearovi. Jeho rodný dům je upravený a zařízený stejně jako snad byl, když se v něm budoucí slavný dramatik v polovině 16. století narodil. Také muzeum zasvěcené renesančnímu spisovateli bylo upořádáno velmi přehledně. Prodejna se suvenýry pak každému nabídla nejenom kompletní nahrávky Shakespearových dramat, ale také Williamovu podobiznu na hrnečcích, talířích, popelnících, kravatách a ořezávátkách. Raději jsme se vyfotografovali a spěchali do kostela Nejsvětější Trojice. Zde byl Mistr pokřtěn, oženěn a nakonec po boku své ženy Anny i pochován. Dokončení příště. M. Poláková Foto: studenti GTS Obrázek 1 Studenti Štangl, Jarolímek a Chlebuch se ve Stratfordu nad Avonou sbližují s poštovní schránkou a telefonními budkami Obrázek 2 Říkejte mi Bobby aneb Franta Štrachal uvažuje o přijetí k londýnským bobíkům - 7 -

8 TIP NA VÝLET Rodný kraj Ladislava Stehlíka Zvlněná krajina okolí Bělčic byla jistě velikou prvotní inspirací bělčického rodáka Ladislava Stehlíka, kterého jsme poznávali v soutěži v minulých číslech TSL. Není divu, že měl zdejší kraj velký vliv na umělcovo citlivé výtvarné vnímání okolního světa. Pokud navštívíte tento severní kout jižních Čech, budete jistě překvapeni jeho malebností. Můžete začít třeba návštěvou evropského mariánského poutního místa Svatá Hora, tyčícího se nad městem Příbram ve výšce okolo 590 m. Honosný chrám z druhé poloviny 17. století postavený na O životě Slováků v Rumunsku Ve čtvrtek 5. července uspořádal novohradský klášter besedu s P. Kristiánem Libantem CM, který se účastnil misie v Rumunsku, mezi rumunskými Slováky, žijícími v lazoch v oblasti Bihoru. Usadili se zde přibližně před dvěmi sty lety, kdy byli pozváni maďarskými barony, aby v nedostupných horách vyklučili lesy a na takto získané půdě hospodařili. Vyprávění a fotografie byly převážně z osady Făget se slovenským názvem Gemelčička. Právě odtud pochází mnoho spoluobčanů, kteří přišli do pohraničí na vyzvání československé vlády po II. světové válce. Většině z nich byl přislíben návrat na Slovensko, ale transportní vlaky je přivezly právě do Čech, kde zůstalo velké množství opuštěných vesnic po vysídlení německých obyvatel. Fotografie přiblížily spíše zoufalý život v překrásné krajině, kde v chalupách ráno zalévají podlahu, aby se z ní neprášilo, kde Jano z jamy vychovává několik dětí v chlévě polorozpadlé chalupy se svou manželkou, která následkem duševní choroby nejednou zmizí i na čtrnáct dnů kamsi do lesů a kde na cestě na ranní mši potkáte zuboženého opilého člověka, který vám po převozu na faru zemře. Život, kde se školní děti starají samy o sebe, protože jim rodiče zmrzli kdesi v horách. Po nedávném zavedení elektřiny mají jediné spotřebiče: žárovky a televizory. Daně se neodvádějí, lidé jsou závislí jeden na druhém. Za divadelní vystupování na Slovensku si postavili kousek zpevněné silnice. Většina usedlých jsou přestárlí lidé - mladí odsud utíkají. Žije se v uzavřené komunitě téměř bez komunikace s rumunskými obyvateli. Na druhou stranu musím říci, že po konzultaci s některými, kteří tuto oblast v nedávné době navštívili, byla ukázána spíše nejnižší společnost, která ve slovenských vesnicích v Rumunsku žije, společnost, o kterou se převážně starala misie. Přesto poutavé vyprávění P. Libanta zdařile přiblížilo dalekou otčinu některých poválečných dosídlenců. Jiří Čajan základech kultu milostné sošky P. Marie Svatohorské, kterou měl dle pověsti vyřezat z hruškového dřeva sám arcibiskup Arnošt z Pardubic, vyzdobily řady umělců v čele se sochařem J. Brokoffem a malířem P. Brandlem. Posuneme-li se jižněji, tak nás, po shlédnutí zajímavého Třebska s kostelem a farou zařazenými v seznamu UNESCO, přivítá půvabné městečko Březnice s výstavným renesančním zámkem. Jeho zakladatelem je jeden z nejstarších českých rodů - rod Buziců. V Březnici se narodil v roce 1888 pedagog a malíř Jan Rafael Schuster, který věnoval též několik kreseb zaměřených na jihočeskou krajinu kulturnímu domu v Trhových Svinech. V Bělčicích probíhá v tomto létě radikální přestavba náměstí. Vévodí mu románský kostel svatého Petra a Pavla s dominantní věží, stojící samostatně vedle kostela. U kostela se nachází hřbitov, kde je podle svého přání pochován Ladislav Stehlík. Hrob (na snímku) je zdoben básníkovou bustou, vytvořenou sochařem Břetislavem Bendou. Bělčičtí upravili Stehlíkův rodný dům na památník tohoto významného umělce. Jedinou nevýhodou snad je, že není stále přístupný. Musíte si dojít pro paní, která bydlí v ulici směrem na Újezdec, nebo se ohlásit předem na městském úřadu. Dále můžeme pokračovat přes starobylou Blatnou. Měnící se krajina, místy osázená mohutnými balvany nás dovede do Kadova, vyhlášeného viklanem, trůnícím v blízkosti obecního úřadu. Směrem k Horažďovicím se kraj mění v kopcovaté předhůří Šumavy. A co dodat? Nejlépe snad tuto část země shlédnete ze sedla jízdního kola, kterému je terén jejího básníka příznivě nakloněn. Text a foto: Jiří Čajan - 8 -

9 Pojďte, uděláme něco pro děti Hasiči v Mohuřicích se, jak jinak, scházejí především v hospodě, protože už, bohudík, dlouho nehořelo. Zde vznikají mnohé nápady. Naposledy to byl průvod alegorických vozů, o němž SK Rejta informuje V soboru 30. června 2007 se uskutečnil pod naší hlavičkou SK Rejta na hřišti další již třetí dětský den na uvítání prázdnin. Celkem se zúčastnilo 65 dětí z Rejt a okolí. Mimo jiné jsme zde měli ukázku HZS Trhové Sviny, ukázku psí terapie a výcviku pro postižené, jízdu na dětské čtyřkolce, ukázku modelářů, střelbě ze vzduchovky a další drobné soutěže. Tímto bychom chtěli všem účinkujícím a předvádějícím poděkovat. jste měli možnost číst v jednom z minulých čísel Trhovosvinenských listů, nedávno jsme se zase rozhodli udělat něco pro své děti. Filozofie akce vycházela ze tří faktů, člověk je tvor společenský, soutěživý a má rád děti, především ty své. Je pravda, že v celé vsi žije pouze 11 dětí, ale nemusí pršet, stačí když kape, a protože se ve vesnici zvedlo procento mladých lidí, jistě se časem zvedne i počet dětí. Velká akce proběhla na začátku prázdnin a od samého počátku byla připravována jako něco za něco. Děti, nejdříve ukažte, co dovedete, a vaši rodiče vás po zásluze odmění. Díky hasičské organizaci a sponzorům bylo zajištěno finanční krytí a rozděleny úkoly. Soutěžilo se v několika disciplinách, které byly voleny tak, aby vyhovovaly věkové rozdílnosti soutěžících: střelba na plechovky, běh v pytlích na čas, zpěv při kytarovém doprovodu, hod šipkami, chůze na chůdách, prolézání tunelem na čas, zdravověda a vlastivěda. Nebylo lehkých úkolů. I ty nejmenší děti překonaly strach a prolézaly desetimetrovým látkovým tunelem a nebyla to legrace. Přísný komisař hodnotil zdravovědné a vlastivědné otázky a mne často napadla obligátní televizní odpověď: Nejsem chytřejší než páťák. Při kytarovém doprovodu musel každý soutěžící zazpívat do mikrofonu svou oblíbenou písničku. Zkuste si to. Zazpívá každý, ale mikrofon dokáže z vašeho hlasu udělat kvákání žab. Jako zpestření dne byla provedena ukázka vojenské techniky. Musíme konstatovat, že soutěž dopadla tak, jak řekl jeden významný člověk: Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Bylo rozdáno třicet diplomů a různých cen, děti si odnesly i bolení břicha, protože zákusky, bonbony, limonády, pečené prase a kuřata spolu nejdou moc dohromady. Na své si přišli i pořadatelé, kteří strávili při kytaře hezké odpoledne, večer i velkou část noci. Dokonce jsme k ránu dospěli i k významnému poznání, že točený Pardál je výborné pivo a žít na malé vesnici má své výhody. Jarmil Neveselý III. ROČNÍK JAWA CUP 2007 pro příznivce, milovníky a majitele strojů Jawa řady 550 a 555. Sraz a prezentace jezdců do 13 hod., startovné 50 Kč. Na programu je orientační závod, jízda zručnosti, jízda do vrchu, sprint a spanilá jízda. Občerstvení pro diváky je zajištěno. Večer zahraje country kapela Žumberská sebranka, vstupné dobrovolné. V sobotu 11. srpna 2007 pořádáme od 14 hodin na fotbalovém hřišti na Rejtech PŘIJĎTE MEZI NÁS VŠEOBECNÁ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA PŘIJÍMÁME DĚVČATA I CHLAPCE ROČNÍKU NAROZENÍ 2000 AŽ 2003 KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 16 DO 18 HODIN V PRŮBĚHU ZÁŘÍ 2007 V TĚLOCVIČNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY CVIČEBNÍ ÚBOR S SEBOU - 9 -

10 NABÍDKA PŘEDPLATNÉHO KULTURNÍCH POŘADŮ II. pololetí 2007 Vážení přátelé, předkládáme Vám programovou nabídku předplatného na pořady, které uvedeme v Kulturním domě Trhové Sviny ve II. pololetí roku Pořady jsme rozdělili do tří skupin, z kterých si můžete vybrat tu, která se nejvíce přibližuje Vašemu vkusu. Na jednotlivé skupiny předplatného Vám MěKS T. Sviny vystaví průkazky s místy k sezení. Nabídka předplatného je výhodná i pro organizace, protože průkazky nejsou vystaveny na jméno a jsou přenosné na další osoby úterý Agentura Manager v hod. ZDENĚK TROŠKA & JAROSLAV SUCHÁNEK ZABŘICHOPOPADÁNÍ Zdeněk Troška v pořadu plném veselého vyprávění, zábavy, smíchu a odpovědí naotázky, které mu klade moderátor Jaroslav Suchánek. Skupina A, C Vstupné: 150,- 140,- 120,- Kč úterý PKS Praha od hod. Peter Shaffer: VEŘEJNÉ OKO Komedie vynikajícího scénáristy a dramatika, který se do podvědomí veřejnosti dostal především díky hře Amadeus, se zabývá tématem otevřenosti, nezávislosti a schopnosti být člověkem svobodným i svobodu smysluplně využívat. Bláznivý příběh netypického, trochu šokujícího manželského trojúhelníku o hledání ztracené lásky, o chvále moudrého bláznovství, o smyslu zápasu o lásku a o hledání ztracené víry, působí více než čtyřicet let po napsání jako neobyčejné osvěžení. Hrají: Ivana Jirešová, Lukáš Vaculík a Hynek Čermák. Režie: Ondřej Zajíc. Skupina A, B, C Vstupné: 150,- 140,- 120,- Kč úterý Agentura JimArt od hod. NEZMAŘI Nejvytrvalejší stálice českobudějovické folkové líhně vystoupí opět v našem kulturním domě. účinkují: Šárka Benetková, Pavel Zajíc, Tonda Hlaváč, Pavel Jim Drengubák Skupina A, B Vstupné: 100,- 90,- 70,- Kč úterý Iva Production Agency s.r.o. od hod. LUBOMÍR BRABEC Kytarový recitál. Lubomír Brabec patří k nejvýznamnějším koncertním kytaristům současnosti. Stručně řečeno - známý, nekonvenční a uznávaný virtuos. Široký repertoár, posluchačsky velice oblíbená vystoupení. Skupina A, B Vstupné: 150,- 140,- 120,- Kč listopad Agentura HARLEKÍN s.r.o. od hod. Joe Orton: ČISTÁ KOŘIST pověstný anglický humor v detektivní komedii o jedné z variant, jak rychle zbohatnout. osoby a obsazení: McLeavy, čerstvý zámožný vdovec Ladislav Mrkvička Harold, jeho syn Filip Sychra Fay, ošetřovatelka Hana Sršňová, Denis, přítel Haroldův Vilém Udatný Truscott, zaměstnanec vodárenské správy Václav Postránecký Meadows, policista Josef Kotěšovský, Paní McLeavyová, nebožka Sandra Kovacz překlad Josef Váša odborný dohled nad houslovým sólem Jaroslav Svěcený scéna, úprava a režie Václav Postránecký Skupina A, B, C Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč pondělí Agentura Migra od hod. Jára Beneš: RŮŽE Z ARGENTINY Operetu v režii zkušeného Libora Žídka s citem pro žánr a s úsměvným nadhledem ve stylu jihoamerických telenovel nastudovali: Jan Přeučil, Jiří Štědroň / Ernesto Čekan, Jana Fabiánová / Lucie Černíková, Jan Počepický, Libor Žídek / Václav Vostarek, Antonín Hart, J.Dodo Slávik, Andrea Sousedíková, Ivana Buková / Jana Koutová, herci Hudebního divadla Karlín a dalších pražských divadel. Skupina A, C Vstupné: 150,- 140,- 120,- Kč čtvrtek Divadelní společnost HáTa od hod. Francis Joffo: PRÁZDNINY SNŮ Francis Joffo je jeden z nejúspěšnějších francouzských autorů. Jeho komedie jsou mistrovsky napsány a uváděny v divadlech na celém světě. Komedie "Prázdniny snů" je plná rafinovanosti, vtipu, překvapení, ale i velké lidskosti. Navíc autor nezapomíná na dámské obsazení. Proto jsme se rozhodli tuto komedii hrát. A o čem tedy je? Jacques Perthuis a jeho žena Dominique přijíždějí brzy ráno do vily na Azurové pobřeží, kterou si s přáteli pronajali. Vilu dobře znají, a tak jsou přesvědčeni, že zde jejich dovolenou nemůže nic nepředvídatelného rušit. Nicméně se na jejich hlavy sesype během dvou hodin po příjezdu celá řada neuvěřitelných katastrof, které je vtáhnou do bláznivého dobrodružství, jaké si jen stěží mohli kdy představit osoby a obsazení Dominique Perthuis - Ivana Andrlová / Olga Želenská Jacques Perthuis - Vladislav Beneš / Marcel Vašinka Arnaud Fauchin - Ernesto Čekan / Michal Jagelka Maurice Decouches - Vladimír Čech / Petr Pospíchal / Zbyšek Pantůček Juliette - Lucie Zedníčková / Jana Zenáhlíková Agathe Sidoux - Hana Talpová / Jana Šulcová Brigitte Sidoux - Lucie Zedníčková / Jana Zenáhlíková Myriam Sidoux - Hana Kusnjerová / Krist na Jetenská režie: Antonín Procházka Skupina A, B, C Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč CELKOVÁ CENA PRO SKUPINU A je 795,- Kč = 25% SLEVA CELKOVÁ CENA PRO SKUPINU B je 608,- Kč = 20% SLEVA CELKOVÁ CENA PRO SKUPINU C je 648,- Kč = 20% SLEVA Zájemci o předplatné se mohou přihlásit v kanceláři v Kulturním domě Trhové Sviny. Přihlášky přijímáme do 5. září Věříme, že si z naší nabídky vyberete a těšíme se na shledání s Vámi. Naše spojení: tel/fax Adresa : Městské kulturní středisko Sídliště Trhové Sviny Buškův hamr v srpnu uvádí: 11. srpna od 20 hodin JazZIVA a spol. Swing večer 24. srpna od hodin Jazzový večer Hraje STRING TRIO J.A.J. Vstupné 60,- Vstupné 50,- 25. srpna od 19 hodin Pro radost a poslech Big Beat skupiny z Českých Budějovic. Vstupné 50,

11 Kino Trhové Sviny Program kina od 1. srpna do 31. srpna 2007 Repríza Česko-německá barevná hořká komedie DD středa OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE čtvrtek Hrají: Oldřich Kaiser, Ivan Barnev, Julia Jentsch, Martin Huba,Marian Labuda, a další ve hod. Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 70,- Kč Repríza Americká barevná širokoúhlá dobrodružná komedie DD pátek PIRÁTI Z KARIBIKU NA KONCI SVĚTA sobota Hrají: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley a další ve hod. Mládeži přístupno Vstupné: 65,- Kč Premiéra Britská barevná širokoúhlá komedie DD neděle JEDNOTKA PŘÍLIŠ RYCHLÝHO NASAZENÍ pondělí Hrají: Simon Pegg, Nick Frost, Jim Broadbent, Timothy Dalton a další ve hod. Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 55,- Kč Premiéra Americká barevná romantická komedie DD úterý VDÁŠ SE, A BASTA! ve hod. Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 60,- Kč Premiéra Americké barevné širokoúhlé romantické drama DS středa BAREVNÝ ZÁVOJ ve hod. Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 65,- Kč Premiéra Holandské barevné širokoúhlé válečné drama DD čtvrtek ČERNÁ KNIHA pátek Hrají: Carice Van Houten, Sebastian Koch, Thom Hoffman a další ve hod. Mládeži přístupno Vstupné: 60,- Kč Premiéra Česká barevná komedie DD sobota ROMING neděle Hrají: Bolek Polívka, Marián Labuda, Vítězslav Holub, Jean Constantin, a další ve hod. Mládeži přístupno Vstupné: 70,- Kč Premiéra Francourské barevné širokoúhlé drama DD pondělí EDITH PIAF ve hod. Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 70,- Kč Premiéra Francouzská barevná širokoúhlá akční komedie DD úterý TAXI středa Hrají: Frédéric Diefenthal, Bernard Farcy, Jean-Christophe Bouvet a další ve hod. Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 60,- Kč Premiéra Americká barevná animovaná komedie v českém znění DD čtvrtek SIMPSONOVI VE FILMU pátek Vaše rodina není to nejhorší, co vás kdy potkalo. v hod. a ve hod. Mládeži přístupno Vstupné: 60,- Kč Premiéra Americký barevný širokoúhlý sci-fi v českém znění DD sobota FANTASTICKÁ ČTYŘKA A SILVER SURFER neděle Připravte se na další fantastické dobrodružství. v hod. Hrají: Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans, Laurence Fishburne a další a ve hod. Mládeži přístupno Vstupné: 55,- Kč Repríza Česká barevná komedie DD pondělí VRATNÉ LAHVE úterý Hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Tatiana Vilhelmová, Jiří Macháček a další ve hod Mládeži přístupno Vstupné: 65,- Kč Premiéra Americký barevný širokoúhlý thriller DD středa GRINDHOUSE: AUTO ZABIJÁK čtvrtek Hrají: Kurt Russell, Rosario Dawson, Mary Elizabeth Winstead a další ve hod. Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 70,- Kč Repríza Česká barevná komedie DD pátek BESTIÁŘ sobota Hrají: Danica Jurčová, Karel Roden, Marek Vašut, Tomáš Matonoha, a další ve hod. Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 70,- Kč Premiéra Americká barevná širokoúhlá kriminální komedie DD neděle DANNYHO PARŤÁCI pondělí Hrají: George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Andy Garcia, Al Pacino a další ve hod. Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 65,- Kč Premiéra Americký barevný širokoúhlý horor DD úterý HOSTEL II ve hod. Mládeži do 18 let nepřístupno Vstupné: 65,- Kč Premiéra Americké barevné drama DD středa WARHOLKA ve hod. Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 65,- Kč Premiéra Americký barevný širokoúhlý dobrodružný film v českém znění DD pátek HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD v hod.!!! Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson a další a ve hod. Mládeži přístupno Vstupné: 70,- Kč Program kina naleznete na internetových stránkách: Rezervace vstupenek: Tel./Fax: , Ceny uvedené v programu jsou včetně příplatku 1,- Kč na Fond České kinematografie Program je neprodejný! ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA DIVADLA BUŠKŮV HAMR T. Sviny pátek Divadlo Otty Schwarzmüllera Trhové Sviny od hod. uvádí pohádkovou komedii Jana Drdy sobota HRÁTKY S ČERTEM od hod. V představení uvidíte hrát: KARLA BUŘIČE, MONIKU HANZALOVOU, TOMÁŠE KALENU, JOSEFA ZETTLA, FRANTIŠKA KOLÁŘE, JANU GORČICOVOU, JANU SOJKOVOU, JANA KALENU, FRANTIŠKA ZMEŠKALA, JIŘÍHO ČAJA NA, PAVLA RANDU, PETRA VOJTU, PETRA SOJKU, PAVLA ŠINDELÍŘE, JANU RANDOVOU, PAVLU MAJERO- VOU, LENKU KŘÍHOVOU, MIRKU JANDOVOU, HELENU KRÝLOVOU, KLÁRU RYCHTAŘÍ- KOVOU, PAVLA RANDU ml., VÍTĚZ SLAVA KRÁLE, HANU JOCHOVOU Vstupné: 100,- Kč děti 50,- Kč Představení byla realizována za podpory Jihočeského kraje z grantového programu Podpora živé kultury KONCERTY BUŠKŮV HAMR T. Sviny středa THE HOGS a VAŠEK KOUBEK (na snímku) ve hod. Koncert irské skupiny Open air concert Irský folk, tradicionaly, keltska hudba. Jak to vypadá na pravé irské pařbě? Tanec, kytary, banjo, akordeon, basa, bubny...a neutuchající energie valící se z podia. The Hogs nejsou žádná napodobenina, ale irská folklór sám o sobě. Vůdčí osobnost The Hogs Michael Casey dokonce zkomponoval pár skladeb i pro Shane MacGowana (Pogues). The Hogs patří i v samotném Irsku k nejžádanějším ansámblům, zabávající se irskou lidovou hudbou... The Hogs již vystupovali na celé zeměkouli - od Činy, přes Rusko po USA a nyní míří opět do Česka. The Hogs se během svého pobytu skamarádili s Václavem Koubkem. Jejich přátelství dalo vzniknout nápadu na nove CD - Koubek přebásní a nazpívá s doprovodem The Hogs irské a keltské lidové písně, které vznikne během roku Vstupné: v předprodeji 130,- Kč, před koncertem 180,- Kč Předprodej: Květinářství Papoušková T. Sviny tel Infocentrum Žižkovo nám. T. Sviny tel Kulturní dům T. Sviny tel po-pá h h. nebo (v době prodeje vstupenek do kina) Prodejna Kodak Expres Štítného ul. České Budějovice tel Sál KD T. Sviny čtvrtek MEXICO ZEMĚ SLUNCE A MUZIKY od hod Vyprávění skupiny Jen tak tak o Mexiku s promítáním a písničkami! Hosté : Aron Govea a Gonzalo Salazar mistři mexické kytary 2000 km autem sonorskou pouští, na hranici s USA, pobřeží Pacifiku Příroda, města a venkov, lidé, bydlení, jídlo a doprava Mexická muzika, festivaly a koncerty, písničky a salsa Vstupné dobrovolné

12 Mistrovství ČR v nohejbalu starších žáků 2007 Prostějov Ve dnech proběhlo na kurtech TJ Sokola Prostějov 13. Mistrovství ČR v nohejbalu dvojic a trojic starších žáků za účasti šestnácti týmů z celé České republiky. Náš oddíl reprezentovali tito hráči: Tomáš Kápar, Jakub Smoleň, Jiří Tůma, Vojtěch Tripes, Tomáš Rousek a Daniel Fík. V sobotním turnaji trojic vyhrála naše "A" trojice Tomáš Kápar, Jakub Smoleň, Daniel Fík základní skupinu a v osmifinále hladce přehrála trojici Solidarity Praha. Ve čtvrtfinále jsme po boji velmi těsně podlehli pozdějšímu vítězi turnaje trojic a mistru ČR trojici Sokola Prostějov a po součtu skóre se umístila na 5. místě.b" trojice Jiří Tůma, Vojtěch Tripes, Tomáš Rousek nestačila v osmifinále na trojici Karlových Varů. V nedělním turnaji dvojic nás reprezentovali Tomáš Kápar, Jakub Smoleň, Daniel Fík.Po mírném zaváhání v prvním zápase skupiny jsme postupovali opět z prvního místa.v osmifinále naše dvojice přehrála dvojici Zvírotic 2:1 a ve čtvrtfinále Lužnici Tábor taktéž 2:1. O postup do finále jsme nestačili na družstvo Čakovic a prohráli 1:2.V souboji o třetí místo jsme nastoupili proti dvojici ze Šumperka, která byla favoritem celého turnaje a ve třísetové bitvě jsme podlehli 1:2, když ve třetím setu jsme dvakrát útočili na vítězství. V konkurenci oddílů jako jsou Prostějov, K.Vary, Šumperk, Čakovice, Plzeň, Brno a další se naši žáci rozhodně neztratili a dokázali, že jsou schopni promlouvat do pořadí i v takto kvalitně obsazených celostátních turnajích. Vzhledem k tomu, že všichni mohou v této kategorii startovat ještě v sezóně 2008, věříme, že výsledky v další sezóně budou ještě lepší. V individuálním hodnocení našich žáků se asi nejlépe představil Tomáš Kápar, který odehrál v obou turnajích všechny zápasy, a to na nejnáročnějších postech, kdy zúročil zkušenosti ze soutěže dorostu a mužů ve kterých ve svých třinácti letech pravidelně nastupuje. Věříme, že tento úspěch přiláká do řad našich žáků další hráče, kteří naváží na úspěchy jak v krajské, tak celostátní soutěži. Na závěr chci poděkovat všem zúčastněným hráčům za sportovní výkony, sportovní chování a vzornou reprezentaci Tělovýchovné Jednoty, našeho města a zvláště nohejbalu jako sportu s bohatou historií, mnohde opomíjenou současností a snad skvělou budoucností. Josef Kápar, trenér mládeže Na snímku: J. Tůma, V. Tripes, T. Kápar, J. Smoleň, D. Fík, O. Matějka, chybí T. Rousek. Z redakční pošty Dne 8. června se konal ve sportovní hale sraz gymnastek, které navštěvovaly oddíl sportovní gymnastiky od samého počátku až po součastné členy oddílu. Od 17 hodin se ve sportovní hale konal speciální trénink všech gymnastek a gymnastů. Zde jsme si mohli vyzkoušet, jaké je znovu trénovat, změřit si síly a zároveň zavzpomínat na hodiny strávené ve sportovní hale. Také nechyběla soutěž mezi mladými a starými gymnastkami. Zvítězilo mužstvo mladých, kteří měli velikou radost. Trenérka Naďa Hálová nám představila současné členy a jejich dosavadní výsledky a úspěchy. V průběhu tréninku přišel i náš trenér Martin Hála, což nás velmi potěšilo a zároveň nás to více přiblížilo ke vzpomínkám na doby, kdy nás trénovat (i tenkrát chodil pozdě ). Po ukončení tréninku jsme se společně sešli u ohně na volejbalovém hřišti. Prohlíželi jsme si kroniky, fotografi e, opékali buřty a vzpomínali.nechybělo společné promítání videa z dob, kdy nám bylo přibližně 12 let a dosahovali jsme největších úspěchů. Byly jsme mile překvapeny, že se sešla naše parta do které patřily: Hana Brožková (Hlaváčková} Mirka Jandová Petra Šindelířová (Poláková} Slávka Fialová (Poláková} Míša Hálová Jitka Jandová Míša Šafránková (Gabrielová) Tereza Ondoková Chyběly pouze: Alena Dobrovolná (Hlaváčková) Líba Herdová Jsme rády, že jsme si mohly znovu po letech společně zacvičit, a tímto bychom chtěly poděkovat paní Naďe Hálové za nápad založit v Trhových Svinech oddíl sportovní gymnastiky, za čas, který nám společně se svým manželem Martinem Hálou věnovali, za pestrost tréninků, soustředění a za zážitky z dětství, které si každá z nás ráda zachová navždy. Nesmíme samozřejmě zapomenout ani na pana Vladimíra Kaciána, který byl naším talismanem na soustředěních, vymýšlel zábavu a tvrdě pracoval na naší fyzické přípravě. Někdy to bylo opravdu tvrdé. Dále pak paní Záhorkové a její dceři Janě a Míše Hálové, které pomáhají dnes Naďě Hálové trénovat. Přejeme všem gymnastkám a gymnastům pevné zdraví, hodně sportovních úspěchů, ať také jednou mohou s úsměvem na tváři zavzpomínat na krásné dětství strávené v oddílu sportovní gymnastiky. Ještě jednou děkujeme - Naďo a Martine, bylo to krásné... Mirka Jandová Hanka Brožková Slavnostní předávání maturitních vysvědčení studentům GTS se uskutečnilo v obřadní síni Městského úřadu v Trhových Svinech 24. května Foto: Julie Jandová Prodám 3 ks černého plechu o průměru 2 mm, 800 x 200. Není rezavý, cena 600 Kč. Tel , večer. Své náměty, připomínky a informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, předejte paní Ing. Božákové na Městském úřadě v Trhových Svinech. Příspěvky prosím dodávejte v elektronické podobě, nejlépe v MS WORD, fota a obrázky ve formátech JPG či PDF. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Rukopisy dnešního čísla byly předány do tisku 27. července 2007 Poslední termín k předání příspěvků přístího čísla je 7. srpna 2007 TRHOVOSVINENSKE LISTY Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny, IČO ev. šč. MK ČR E Vychází 12x ročně Předsedkyně redakční rady Petra Vicková Technická úprava Petra Vicková Tisk: Herbia s.r.o. Náklad 600 výtisků Cena tohoto výtisků 5 Kč

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Číslo 17 Září 2011. Události ve sportu

Číslo 17 Září 2011. Události ve sportu Číslo 17 Září 2011 DOBRK OV,, LLHO TTK A, ZZA LLU ŽŽ Í, S LLAVČE, MOHUŘI CE, KEB LLANY,, LLN I Š TTĚ Obecní zpravodaj Události ve sportu Převážná část sportovních soutěží jak vyšších tak i nižších se hraje

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

PROGRAM LISTOPAD 2009

PROGRAM LISTOPAD 2009 Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV...

FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV... FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV... Biograf s nezaměnitelným kouzlem, který může promítat téměř kdekoliv Návštěva biografu vždy patřila k velkým společenským událostem. Stejně jako divadelní představení, výstava,

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL V roce 1994 vydal Obecní úřad v Liptále knihu Liptál s podtitulem Kapitoly z historie obce na Valašsku Její autor PhDr. Ladislav Baletka zde zachytil dějiny obce od jejího vzniku

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Agentura Free Time Jemnice, o.s. Třešňová 993 675 31 Jemnice Tel: 737925685 IČ: 27058701 DIČ: CZ 27058701 E-mail: aftjemnice@seznam.cz Web: www.aft.jemnice.cz Výroční zpráva za rok 2007 Zpracoval: Bc.

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 4. března 2014 od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha Smetany Účinkující: Eliška Gattringerová (1. cena soutěže Opera junior

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny Program jednání: 1. Návrh Územního plánu 2. Žádost o stanovisko fa ENERMA a.s. fotovoltaická

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

1 / 14. 01.01.2010 Kadov Novoroční pochod od Viklanu v Kadově

1 / 14. 01.01.2010 Kadov Novoroční pochod od Viklanu v Kadově 01.01.2010 Kadov Novoroční pochod od Viklanu v Kadově 01.01.2010 Sedlice Novoroční sešlost - přivítání nového roku se slavnostním ohňostrojem na náměstí T.G. Masaryka před radnicí. 09.01.2010 Blatná Český

Více

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101 pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO TURNAJE kategorie U11 2. - 3. 10. 2010 Turnaj se bude konat

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

8. SPAIN TROPHY 2015

8. SPAIN TROPHY 2015 HONEYTOUR SPORTS s.r.o. Štětínská 341/38 181 00 PRAHA 8 TEL/FAX. 00420 233 550 495 MOBIL 604 762 384 honeytour@quick.cz www.honeytour.cz 8. SPAIN TROPHY 2015 Místo konání: ŠPANĚLSKO Costa Maresme, Costa

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

VELKÝ SLET ČARODĚJNIC

VELKÝ SLET ČARODĚJNIC e.č. MK ČR A 10345 Vydal: Městský úřad Úsov dne: 25. dubna 2008 2/2008 Vlastivědné muzeum v Šumperku Lovecko lesnické muzeum v Úsově Vás zvou na VELKÝ SLET ČARODĚJNIC v sobotu 26. dubna 2008, na úsovském

Více

Začátky představení od cca 21 hodin. informace na 728262342.

Začátky představení od cca 21 hodin. informace na 728262342. Zde Vám přinášíme program letního kina ve Vrchotových Janovicích, které se nachází cca 20 Km od Vysokého Chlumce. Tak neváhejte a zpříjemněte si prázdninové dny pěkným filmem. Pá 29. 6. Začátky představení

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více

Slavnosti Pernštejnského panství 2012

Slavnosti Pernštejnského panství 2012 Slavnosti Pernštejnského panství 2012 5. - 8. 7. 2012 Mapa Nedvědice - orientační plánek parkovišť a stanoviště vrtulníku 1 parkoviště u hřbitova Kovářová Štěpánov nad Svratkou 2 parkoviště u kostela 3

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské. Aktuality ze ZŠ Elišky Krásnohorské bude mapovat nový časopis strana 2. název článku + stran

Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské. Aktuality ze ZŠ Elišky Krásnohorské bude mapovat nový časopis strana 2. název článku + stran ...květen/červen III. ročník, 6. číslo Reportér Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské Aktuality ze ZŠ Elišky Krásnohorské bude mapovat nový časopis strana 2 projekt Osudy spojují Svoboda, láska, velvyslanec

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu IV. ROČNÍK

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu IV. ROČNÍK SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101 pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu IV. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO TURNAJE kategorie U11 24. - 25. 10. 2009 Turnaj je pořádán

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL V roce 1994 vydal Obecní úřad v Liptále knihu Liptál s podtitulem Kapitoly z historie obce na Valašsku Její autor PhDr. Ladislav Baletka zde zachytil dějiny obce od jejího vzniku

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 11-2008 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ BEZBARIÉROVÉ SLUŽBY Informační centrum Sídlí na Husově náměstí 1225 a je bezbariérové. Vstup do prostoru IC je lehce vyvýšený (1 schod), na zazvonění je možno přistavit

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 8. číslo prosinec 2010 Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, co že komu dobrého neseš na památku. Vánoce, Vánoce

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída Naše poslední společné dobrodružství začalo v pondělí 2. června. Vlakem a posléze autobusem jsme dojeli do Roztok u Křivoklátu a odtud pokračovali pěšky ke známé chatě Emílovně. Ta byla cílovým místem

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově

Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově Státní zámek Plumlov Zámek nedávno oslavil 333 let svého výročí od založení a byl pro nás lákavou nabídkou k návštěvě, případný pobyt v Plumlově umožňuje podnikat

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Ohlédnutí za uplynulými ročníky

Ohlédnutí za uplynulými ročníky P o t ř e t í Hylváty jsou částí města Ústí nad Orlicí od roku 1924. Historicky byly součástí lanšperského panství, později lanšperského velkostatku lanškrounského panství. Obcí se staly po roce 1850 a

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101 pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO TURNAJE kategorie U11 2. - 3. 10. 2010 Turnaj se bude konat

Více

ČERVENEC + SRPEN 2015

ČERVENEC + SRPEN 2015 Městské kulturní středisko F. F. Procházky 101 509 01 Nová Paka tel /fax: 493 721 928 www.kultura-novapaka.cz ČERVENEC + SRPEN 2015 HERECKÁ DÍLNA PETRA POCHOPA 3D Dech-Duch-Duše Paka 2015 1. 7. - 10. 7.

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Londýn 1. Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN

Londýn 1. Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN Vážení rodiče, Nabízíme Vašim dětem cestování za poznáním a zdokonalením jazykových znalostí do Anglie. Jedná se o 6-denní zájezd

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více