1. Úvod 2. Zajištění přípravy na krizové stavy včetně její prevence 3. Řešení krizové situace 4. Odstraňování následků krizové situace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Úvod 2. Zajištění přípravy na krizové stavy včetně její prevence 3. Řešení krizové situace 4. Odstraňování následků krizové situace"

Transkript

1 Pomůcka pro starosty obcí Jihočeského kraje - Finanční zabezpečení krizových situací na úrovni obce pro kalendářní rok 2011

2 Obsah: 1. Úvod Zajištění přípravy na krizové stavy včetně její prevence Rozpočet obce Plnění podmínek krizového zákona a Odvětvové třídění rozpočtové skladby b Druhové třídění rozpočtové skladby výdaje Plnění podmínek zákona o integrovaném záchranném systému a požární ochrany Programové financování Ústřední orgány státní správy a Ministerstvo zemědělství b Ministerstvo životního prostředí c Ministerstvo vnitra d Ministerstvo pro místní rozvoj Jihočeský kraj Řešení krizové situace Odstraňování následků krizové situace a obnova postiženého území Závěr Použitá literatura Publikace Právní předpisy Elektronické odkazy Přílohy

3 1. Úvod Pomůcka pro starosty obcí Jihočeského kraje je zpracována na základě novely zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) s platností od 1. ledna 2011 a představuje tím aktualizované pojetí finančního zabezpečení krizových opatření na úrovni orgánů krizového řízení. Účelem této pomůcky je starostům obcí: - pomoci v získávání finančních prostředků a tvorbě rozpočtů obcí se zaměřením na přípravu, řešení a odstraňování následků krizové situace; - uvědomit si, že krizovou situací se rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací 1, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu 2. Legislativní rámec v oblasti financování na úseku krizového řízení: a) zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; b) zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů; c) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů; d) zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů; e) zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; f) zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů; g) zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů; h) zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákon (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů; i) zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů; j) zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území), ve znění pozdějších předpisů; 1 2 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 2 2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. 3

4 k) vyhláška č. 186/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu, ve znění pozdějších předpisů; l) vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů; m) vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů; n) vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do Centrálního systému účetních informací státu, ve znění pozdějších předpisů; o) vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů; p) příloha k usnesení vlády ze dne 22. září 2010 č. 675 Způsob použití finančních prostředků z účelové rezervy na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků, vytvořené v kapitole Všeobecná pokladní správa podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů; q) české účetní standardy; r) ostatní obecně závazné předpisy. 2. Zajištění přípravy na krizové situace včetně její prevence 2.1. Rozpočet obce Plnění podmínek krizového zákona Rozpočet obce je finanční plán, jímž se řídí její hospodaření. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na rozpočtový výhled, dále na základě údajů z rozpisu státního rozpočtu na příslušný rok a v návaznosti na jiné veřejné rozpočty, k nímž má obec finanční vztah. Rozpočet je schvalován zastupitelstvem obce, a to v různých podobách členění: a) pouze na paragrafy (odvětvové třídění); b) příjmů dle položek (druhové třídění) a výdajů dle paragrafů; c) příjmů i výdajů dle položek a paragrafů apod a Odvětvové třídění rozpočtové skladby Třídění rozpočtové skladby z hlediska odvětvového vymezuje oblast ochrany obyvatelstva a krizového řízení ve skupině 5 tj. Bezpečnost státu a právní ochrana a je detailněji uvedena v tabulce 1. 4

5 Tabulka 1 Odvětvové třídění rozpočtové skladby SKUPINA ODDÍL PODODDÍL PARAGRAF NÁZEV A OBSAH PARAGRAFU Bezpečnost státu a právní ochrana. Civilní připravenost na krizové stavy. Ochrana obyvatelstva (Civilní ochrana vojenská část, Ochrana obyvatelstva, Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva). Ochrana obyvatelstva příprava na krizové situace. Krizové řízení (Činnost orgánu kriz. řízení na ústřední úrovni a dalších správních úřadu v oblasti kriz. řízení, Činnost orgánu kriz. řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadu v oblasti krizového řízení, Ostatní správa v oblasti krizového řízení, Podpora krizového řízení a nouzového plánování, záležitosti krizového řízení jinde nezařazené). Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení řešení krizové situace. Ostatní správa v oblasti krizového řízení použití na obci spíše sporadické. Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené použití na obci spíše sporadické. Zdroj: vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Paragraf 5212 Ochrana obyvatelstva zahrnuje: - činnost orgánů a složek při zabezpečování úkolů civilní ochrany související s výstavbou a přípravou personálu zařízení civilní ochrany bez právní subjektivity, přípravě obyvatelstva, včetně zabezpečení didaktických pomůcek pro základní a střední školy; 5

6 - pořízení, výstavbu, provoz, údržbu a opravy prvků jednotného systému varování a vyrozumění (informování); - činnost související s hospodařením se speciálním materiálem civilní ochrany, s krytovým fondem a ochrannými systémy dopravních staveb a dalšími ochrannými opatřeními; - evakuaci obyvatelstva; - náhradní a nouzové ubytování; - zásobování pitnou vodou, potravinami; - a další nezbytné prostředky k přežití obyvatelstva. Používá se pro přípravu na krizové situace! Paragraf 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení zahrnuje: - zabezpečení řídicích činností zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik; - plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizových situací, včetně zabezpečení připravenosti k obraně státu. Používá se pro řešení krizové situace! Paragraf Ostatní správa v oblasti krizového řízení zahrnuje: - činnost související s výdaji na pracoviště krizového řízení, jejich zřizování a technické vybavování; - zajištění komunikačních prostředků; - výdaje na informační podporu krizového řízení; - odbornou podporu pro kraje; - přípravu orgánů krizového řízení; - základní vzdělání; - získávání a zvyšování kvalifikace a odborné způsobilosti; - ostatní výdaje na zvládnutí krizových situací. Malá obec využije spíše sporadicky! Paragraf Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené. Zahrnuje činnosti, které se nedají zařadit do výše uvedených paragrafů. 6

7 2.1.1.b Druhové třídění rozpočtové skladby - výdaje Tabulka 2 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci TŘÍDA SESKUPENÍ POLOŽEK PODSEKUPENÍ POLOŽEK POLOŽKA NÁZEV A OBSAH POLOŽKY 5 Běžné výdaje. 50 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné. 501 Platy Ostatní platy zahrnuje především refundaci platů hrazené jiným organizacím. Ostatní platby za provedenou práci. Ostatní osobní výdaje zahrnuje především odměny za práci podle dohod o pracích uzavíraných podle zákoníku práce mimo pracovní poměr. Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem. Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem zahrnuje především refundace pojistného na sociální a zdravotní pojištění jiným organizacím. Zdroj: vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení upravuje, viz tabulka 2, zejména refundaci platů, především odměny za práci podle dohod o pracích uzavíraných podle zákoníku práce mimo pracovní poměr a refundaci pojistného jiným organizacím. Mzdu je možné refundovat v případě překážek v práci z důvodu nařízení vykonání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo dobrovolné pomoci. 3 Obec poskytuje 3 31 a 35 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. 7

8 náhradu ušlého výdělku občanovi, který ve své pracovní době nebo v době, ze které mu plyne příjem z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, zúčastní záchranných, likvidačních a obnovovacích prací při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech. Refundaci mzdy z pracovního poměru, lze hradit z položek 5019 mzda a 5039 povinné pojistné. Refundaci mzdy osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ ) lze hradit z položky Mzda OSVČ se vypočte ze základu daně z posledního daňového přiznání k daním z příjmů děleno počtem hodin, pokud ještě nebylo dodáno daňové přiznání, tak z průměrné mzdy. Je rovněž možné náhradu ušlého výdělku vypočítat jako podíl průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku a počtu pracovních hodin stanovených zvláštním právním předpisem připadajících na kalendářní měsíc, v němž došlo ke ztrátě na výdělku. 4 Výdaje z položky 5021 jsou mzdovými prostředky a lze je schválit v rámci rozpočtu. Jedná se o dohody o pracích uzavíraných podle zákoníku práce s fyzickými osobami mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce). Refundace pojistného na zdravotní a sociální pojištění hrazené jiným organizacím se zatřídí souhrnně na položku Tabulka 3 Výdaje na nákupy materiálu TŘÍDA SESKUPENÍ POLOŽEK PODSEKUPENÍ POLOŽEK POLOŽKA NÁZEV A OBSAH POLOŽKY 5 Běžné výdaje. 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje. 513 Nákup materiálu Osobní ochranné pracovní pomůcky - zahrnuje nákup ochranných pomůcek podle pracovněprávních předpisů. Léky a zdravotnický materiál - vč. nákupu příručních lékárniček a jejich vybavení 4 22 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 8

9 TŘÍDA SESKUPENÍ POLOŽEK PODSEKUPENÍ POLOŽEK POLOŽKA NÁZEV A OBSAH POLOŽKY Prádlo, oděv a obuv - výdaje na prádlo, oděv a obuv ve všech typech organizací. Drobný hmotný dlouhodobý majetek - ocenění do ,- Kč a doba použitelnosti v organizaci déle než 1 rok, vč. technického zhodnocení dlouhodobého majetku nepřesahující ,- Kč. Nákup materiálu jinde nezařazený - spotřební materiál Zdroj: vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Výdaje spojené s pořizování různého materiálu jsou uvedeny v tabulce 3. Položka 5132 Ochranné pomůcky zahrnuje nákup ochranných pomůcek podle pracovněprávních předpisů, a to především pro osoby, které poskytují pracovní povinnosti, pracovní výpomoci a dobrovolnou pomoc. Bude se jednat především o pracovní a ochranné oděvy, přilby, speciální obuv, rukavice, roušky, speciální pokrývky hlavy apod. Položka 5133 Léky a zdravotnický materiál zahrnuje např. nákup lékárniček, obvazového materiálu, termoizolačních fólií, očkovacích vakcín, nosítek (např. vakuová), sadu vakuových dlah vč. příslušenství a transportního obalového materiálu (pumpička, taška), popáleninové soupravy apod. Položka 5134 Prádlo, oděv a obuv. Příkladem je pořízení materiálu pro postižené obyvatelstvo. Doporučuje se však využít zásob humanitární pomoci z nevládních neziskových organizací nebo prostřednictvím tzv. Panelu 5, dále pak zásob uložených u Hasičského záchranného sboru kraje a Správy státních hmotných rezerv. Je velkou snahou nezatěžovat rozpočet obce popř. státní rozpočet České republiky kapitoly Všeobecné pokladní správy. Položka 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek zahrnuje dodavatelské pořízení předmětů, jejichž ocenění je ,- Kč nebo nižší a doba použitelnosti v organizaci je delší než 1 rok, a dále předmětů, které jsou definovány jako drobný hmotný dlouhodobý majetek, pokud nepatří na jiné položky podseskupení položek 5 PANEL je organizační, koordinační a komunikační platforma neziskových organizací pro poskytování komplexní péče o občana při řešení mimořádných událostí a krizových situací. Základní jádro PANELU tvoří neziskové organizace a vybrané struktury státních institucí s působností na území daného kraje. 9

10 513. Bude se jednat především o nákup vysoušečů zdiva, odvlhčovačů, různých druhů čerpadel, řetězových motorových pil, vyprošťovacího zařízení, elektrocentrál, svítilny, rozkládacích lehátek pro evakuované obyvatelstvo, poničeného zařízení apod. Položka 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený zahrnuje zejména nákup dezinfekčních prostředků, sorbetů, hasebního materiálu apod. Tabulka 4 Nákup vody, paliv a energií TŘÍDA SESKUPENÍ POLOŽEK PODSEKUPENÍ POLOŽEK POLOŽKA NÁZEV A OBSAH POLOŽKY 5 Běžné výdaje. 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje. 515 Nákup vody, paliv a energií 5151 Studená voda 5152 Teplo 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5157 Teplá voda 5159 Nákup ostatních paliv a energie Zdroj: vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedená tabulka 4 upravuje především nákup a zabezpečení pitné vody, pohonných hmot a maziv pro zasahující techniku a dalších energií, především pak elektrické energie. 10

11 Tabulka 5 Nákup služeb TŘÍDA SESKUPENÍ POLOŽEK PODSEKUPENÍ POLOŽEK POLOŽKA NÁZEV A OBSAH POLOŽKY 5 Běžné výdaje. 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje. 516 Nákup služeb Nákup ostatních služeb Zdroj: vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Výdajem na nákup služeb uveden v tabulce 5 je např. příspěvek na stravování zaměstnanců v zařízení jiné organizace nebo jiného subjektu. Patří sem i nákup stravenek ve veřejném stravování a poukázek na nákup potravin. Obec zabezpečí stravování zasahujícím složkám integrovaného záchranného systému na jejím území, osobám, které mají za povinnost vykonávat pracovní povinnost, pracovní výpomoc nebo dobrovolnou pomoc. Zahrnuje i úhrady zdravotnickým zařízením za lékařské prohlídky a za služby poskytované zdravotnickým nebo jiným specializovaným zařízením za zdravotní prohlídky dané zvláštním právním předpisem. Může se jednat také o provedení očkování proti virové hepatitidě typu A výše zmíněným složkám a osobám. Na tuto položku se zařazují též výdaje na revize komínů a elektrických a jiných zařízení, platby za státní technickou kontrolu aut a rovněž výdaje na dopravu nepatřící do cestovného. Obec tedy uhradí: - služby dopravních prostředků pro evakuaci obyvatelstva; - odvoz odpadů; - revize elektroinstalace a posudky statika; - monitorování vody a půdy; - rozbory pitné vody; - obnovu dodávek pitné vody, elektřiny, plynu; - stavební úpravy; - demolice nebezpečných a život ohrožujících staticky narušených objektů; - odstranění náplav, vyvrácených nebo rozlomených dřevin, stavební sutě a zbytků zničených objektů; - odčerpání vody ze sklepů a skladů; - odvlhčení a vysoušení objektů; - stěhování; - úklid veřejného prostranství; - zhotovení provizorních přechodů;

12 - odvoz naplavenin; - náhradní a nouzové ubytování apod. Další služby a práce, které mohou být prováděny v průběhu a po krizové situaci jsou uvedeny v příloze č. 1 a č. 2. Tabulka 6 Ostatní nákupy TŘÍDA SESKUPENÍ POLOŽEK PODSEKUPENÍ POLOŽEK POLOŽKA NÁZEV A OBSAH POLOŽKY 5 Běžné výdaje. 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje. 517 Ostatní nákupy 5171 Opravy a udržování 5175 Pohoštění Zdroj: vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Další výdaje, které jsou spojeny s opravami a pohoštěním jsou uvedeny v tabulce 6. Výdaje z položky 5171 jsou na dodavatelsky zajišťované opravy a údržbu. Opravou se pro účely rozpočtové skladby rozumí úprava věci, která částečně nebo úplně ztratila schopnost plnit funkci, k níž byla určena, zajišťující opětné nabytí této schopnosti (například zasklívání oken), a to případně i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení [ 55 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu]. Údržbou se pro účely rozpočtové skladby rozumí úprava věci spojená s významnější spotřebou materiálních prostředků, jejímž výsledkem je uvedení věci do původní nebo obvyklé podoby, není-li tato úprava opravou, například natírání okenních rámů. Nepatří sem nákup projektové dokumentace k opravám (patří na položku 5169). Rovněž tak sem nepatří úpravy nehmotného majetku, například počítačových programů nebo souborů informací (představují-li technické zhodnocení v pořizovací ceně nad 60 tisíc Kč, patří na příslušné položky z podseskupení 611, představují-li technické zhodnocení v pořizovací ceně do 60 tisíc Kč, patří na položku 5179 a v případě programů 5172 a jinak patří na položku 5169). 12

13 Pozor! Na položku již nepatří projekty na opravu hmotného majetku (5169). Položka vlastně zůstala pouze pro opravy a údržby výrobní povahy. Zde uvedené vymezení náplně položky dle názoru Ing. Ivany Schneiderové téměř plně koresponduje s definicí oprav dle předpisů o účetnictví ( Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady ). I v definici oprav a údržby k položce 5171 se odstraňuje pouze fyzické opotřebení, ne morální, jak je tomu u nehmotného majetku a lze použít i jiný než původní materiál. Rozdíl od účetních předpisů je, že na položku se nezařazuje technické zhodnocení pod 40 tis. Kč. Protože o technickém zhodnocení mluvíme až nad 40 tis. Kč (celkový výdaj na dokončené technické zhodnocení), je pojmem technické zhodnocení pod 40 tis. Kč spíš myšlen zásah do majetku, který není ještě technickým zhodnocením a zároveň nenaplňuje definici údržby a opravy. Tento výdaj patří na položku Obec v době krizového stavu použije finanční prostředky pouze na opravy poničeného zařízení! Výdaje z položky 5175 na pořízení věcí a služeb, které se použijí k pohoštění, jako nákup balené vody, potravin a stravy pro zasahující složky, osoby vykonávající pracovní povinnost a výpomoc, dobrovolnou pomoc, náhradně nebo nouzově ubytované evakuované obyvatelstvo apod. (výdaje na pořízení věcí a služeb, které se k pohoštění nepoužijí, patří na příslušné položky podseskupení 513 a 516, zejména položky 5131 a 5169) Plnění podmínek zákona o integrovaném záchranném systému a požární ochrany Třídění rozpočtové skladby z hlediska odvětvového vymezuje oblast požární ochrany ve skupině 5 tj. Bezpečnost státu a právní ochrana a je uvedena v tabulce 7. 6 Schneiderová, I.: Rozpočtová skladba v roce 2010, Rozpočet a účetnictví státu, 2010, Nové Město n. Cidlinou, Acha obec účtuje, s.r.o., s. 73, ISBN

14 Tabulka 7 Odvětvové třídění rozpočtové skladby SKUPINA ODDÍL PODODDÍL PARAGRAF NÁZEV A OBSAH PARAGRAFU Bezpečnost státu a právní ochrana. Požární ochrana a integrovaný záchranný systém. Požární ochrana (Požární ochrana profesionální a dobrovolná část). Požární ochrana dobrovolná část (podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů). Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému. Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému použití obcí spíše sporadické. Zdroj: vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Pododdíl Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému - nezahrnuje se zde vlastní činnosti zabezpečované přímo hasičskými záchrannými sbory, vyjma zřizování a technického vybavování operačních a informačních středisek integrovaného záchranného systému, pro které je zřízena položka Nezahrnuje činnosti zabezpečované orgány státní správy (patří do pododdílu 556). Paragraf Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému - Patří sem např. výdaje spojené s prověřováním a použitím sil a prostředků Armády České republiky při záchranných a likvidačních pracích ve smyslu zákona o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. Druhové třídění nákladů podle rozpočtové skladby bude obdobné jako v bodě b. Za tímto účelem byla v roce 2008 v rámci diplomové práce Mgr. Lenkou Frühaufovou zpracována Metodická pomůcka pro obce k vybavování jednotek sborů dobrovolných hasičů, která bude přiložena jako samostatný dokument Programové financování Jednou z možnosti finančního zajištěni krizového řízeni je využiti prostředků programového financovaní. Tato kategorie veřejných financi je podle rozpočtových pravidel charakterizovaná jako soubor podmínek (věcných, časových a finančních) pro pořízení nebo technické zhodnoceni majetku, jeho údržbu a opravy. Statni rozpočet se může podílet na programovém financovaní ve dvou podobách, a to 14

15 ve formě výdajů na financování programů, a nebo poskytuje státní záruku za úvěry přijaté právnickými nebo fyzickými osobami. Účast obcí na tomto nástroji se zpravidla realizuje cestou grantů, projektů, dotací a subvencí. V oblasti krizového řízeni je používáno prostředků programového financováni například na řešeni vzniklých škod jako následků mimořádných situaci, jak tomu bylo např. v roce 2006, kdy se využilo programů na financování obnovy území postiženého povodněmi nebo na nové vybaveni složek integrovaného záchranného systému apod. Princip programování se rovněž využívá při čerpání evropských zdrojů. Pro využívání fondů Evropské unie v novém období, tj. v letech 2007 až 2013 připravila Česká republika celkem 24 operačních programů. Z tohoto počtu je sedm programů regionálních a pět programů přeshraniční spolupráce Ústřední orgány státní správy a Ministerstvo zemědělství Ministerstvo zemědělství je garantem dotací v oblasti vodního hospodářství a jeho dotace, které by mohly pomoci předcházet krizovým situacím, jsou uvedeny v tabulce 8 až Tabulka 8 Oblast vodovodů a kanalizací OBLAST PROGRAM PODPROGRAM NÁZEV PROGRAMU Vodovody a kanalizace Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství č.j. 9136/ pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II" - pravidla v úplném znění, včetně příloh Podpora výstavby vodovodů a souvisejících objektů Podpora výstavby kanalizací a ČOV. 7 Ministerstvo zemědělství, Dotace ve vodním hospodářství, [online], [cit ]. Dostupné z: <http://eagri.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/> 15

16 OBLAST PROGRAM PODPROGRAM NÁZEV PROGRAMU Vodovody a kanalizace Zdroj: Ministerstvo zemědělství, Dotace ve vodním hospodářství. Tabulka 9 Oblast rybníků Pravidla České republiky Ministerstva zemědělství čj / pro poskytování a čerpání státní finanční podpory, která platí pro podprogram Podpora odstraňování povodňových škod způsobených povodněmi Pravidla České republiky Ministerstva zemědělství čj / pro poskytování a čerpání státní finanční podpory, která platí pro podprogram Podpora odstraňování povodňových škod způsobených povodněmi OBLAST PROGRAM PODPROGRAM NÁZEV PROGRAMU Rybníky Zdroj: Ministerstvo zemědělství, Dotace ve vodním hospodářství. Tabulka 10 Oblast prevence před povodněmi Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží je posílit protipovodňovou funkci rybníků a zvýšit jejich bezpečnost. Doba trvání programu podle schválené dokumentace je po dobu OBLAST PROGRAM PODPROGRAM NÁZEV PROGRAMU Prevence před povodněmi Zdroj: Ministerstvo zemědělství, Dotace ve vodním hospodářství. Podpora prevence před povodněmi II, který navazuje na první etapu programu Prevence před povodněmi realizovaného v letech , je další snižování úrovně ohrožení a povodňových rizik v záplavových územích vodních toků. Program je realizován v letech Podpora je administrována podle Závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod a způsobu kontroly jejich užití. 8 8 Ministerstvo zemědělství, Program Podpora prevence před povodněmi II, [online], [cit ]. Dostupné z: <http://eagri.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/prevence-pred-povodnemi/program podpora-prevence-pred/> 16

17 Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2011 a způsobu kontroly jejich užití Příloha č. 10 zákona č. 433/2010 Sb. Priority stanovené Ministerstvem zemědělství v roce 2011: - prevence před povodněmi, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů; - odstraňování povodňových škod, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů; - obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů; - podporu zvyšování funkčnosti vodních děl, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů; - podporu zemědělských vodních toků v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů; - ostatní opatření ve vodním hospodářství b Ministerstvo životního prostředí Operační program životního prostředí 10 (dále jen OPŽP ) má v letech připraveny prostředky ve výši téměř 2 miliard eur pro projekty na zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, na zlepšení jakosti a dodávek pitné vody pro obyvatelstvo, na snížení obsahu nebezpečných látek ve vodách a na snížení rizika povodní, např. na výstavbu či rekonstrukce čistíren vod, kanalizací, úpraven vod. Podpora pro omezování rizika povodní je uvedena v tabulce 11. Tabulka 11 Prioritní osa 1 PRIORITNÍ OSA OBLAST PODPORY PODOBLAST PODPORY NÁZEV OSY / PODPORY 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. 1.1 Snížení znečištění vod Snížení znečištění komunálních zdrojů. 9 Ministerstvo zemědělství, Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2011 a způsobu kontroly jejich užití, [online], [cit ]. Dostupné z: <http://eagri.cz/public/web/file/95598/ Zavazna_pravidla_na_rok_2011.pdf> 10 Státní fond životního prostředí České republiky, Operační program životního prostředí, Aktuální nabídky podpory, [online], [cit ]. Dostupné z: <http://www.opzp.cz/sekce/11/aktualni-nabidka-podpory/> 17

18 PRIORITNÍ OSA OBLAST PODPORY PODOBLAST PODPORY NÁZEV OSY / PODPORY Snížení znečištění způsobující eutrofizaci. 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody. 1.3 Omezování rizika povodní Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Eliminace povodňových průtoků systémem přírodě blízkých protipovodňových opatření Zdroj: Státní fond životního prostředí České republiky, Plán výzev OPŽP pro individuální projekty. Operační cíle podpory - zvýšení ochrany života osob a majetku ekonomických aktivit regionů; - rozšíření a zlepšení systému předpovědní a hlásné povodňové služby; - vytváření map rizik povodní a mapy záplavových území ČR 1:10000; - vyhlášení standardů přijatelného rizika pro ohrožená území v souvislosti s mapovými podklady záplavových území; - zajištění včasných veřejných informací pro obyvatelstvo; - zajištění pohotových předpovědních a varovných systémů povodňové ochrany a informací o územích ohrožených povodňovým rizikem a zajištění spolehlivé funkce těchto systémů. Protipovodňová opatření - budování a modernizace systému předpovědní a hlásné povodňové služby a výstražných systémů ochrany před povodněmi; - investiční podpora zpracování digitálních povodňových plánů a mapových podkladů o povodňovém nebezpečí a povodňovém riziku s konkretizovanými výstupy na státní a regionální úrovni; - úprava koryt přírodě blízkým způsobem v současně zastavěných územích obcí, výstavba poldrů. Pro prevenci před možným vznikem krizové situace je možné využít i další operační programy, a to prioritních os 4 a 6, které jsou uvedeny v tabulce 12 a

19 Tabulka 12 Prioritní osa 4. PRIORITNÍ OSA 4 OBLAST PODPORY PODOBLAST PODPORY NÁZEV OSY / PODPORY Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží. 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady. 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží. Zdroj: Státní fond životního prostředí České republiky, Plán výzev OPŽP pro individuální projekty. Tabulka 13 Prioritní osa 6. PRIORITNÍ OSA OBLAST PODPORY PODOBLAST PODPORY NÁZEV OSY / PODPORY 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny. 6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura Podpora biodiverzity. 6.3 Obnova krajinných struktur. 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny Podpora regenerace urbanizované krajiny. Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod. Zdroj: Státní fond životního prostředí České republiky, Plán výzev OPŽP pro individuální projekty. Výzvy v roce 2011 jsou uvedeny v Plánu výzev OPŽP pro individuální projekty (projekty s celkovými náklady do 50 mil. eur), aktualizace k Státní fond životního prostředí České republiky, Plán výzev OPŽP pro individuální projekty (projekty s celkovými náklady do 50 mil. eur), aktualizace k [online], [cit ]. Dostupné z: <https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/33/9958-plan_vyzev_ _ip.pdf> 19

20 2.2.1.c Ministerstvo vnitra Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce Termín pro podání žádosti o dotace pro rok 2012 je do Účelová dotace viz tabulka 14 může být poskytnuta pouze pro jednotky požární ochrany kategorie JPO II a JPO III, a to na pořízení cisternové automobilové stříkačky CAS 7,5, CAS 10, CAS 15 nebo CAS 20 v maximální výši 1 mil. Kč. Dotace může dosáhnout max. 70 % nákladů akce v běžném roce. V roce 2011 maximální výše dotace 1 mil Kč a vybráno z 26 obcí 10. Z Jihočeského kraje byla vybrána obec Hluboká nad Vltavou. 12 Tabulka 14 Dotace obcím na reprodukci požární ochrany. INVESTIČNÍ PROGRAM PODPROGRAM NÁZEV PROGRAMU Reprodukce majetku HZS Reprodukce majetku jednotek PO a ochrany obyvatel, pro účely poskytování dotací na reprodukci požární techniky. Zdroj: Ministerstvo vnitra, Dotace obcím na reprodukci požární techniky. Účelová neinvestiční dotace Ministerstvo vnitra poskytuje prostřednictvím MV-GŘ HZS ČR účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR do rozpočtu krajů a hl. m. Prahy na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2011, která je poskytována cestou rozpočtů krajů a hl. m. Prahy formou účelově vázaného příspěvku krajům. Podmínky jsou uvedeny v tabulce 15 a příloze č. 3. Finanční prostředky jsou většinou přidělovány ke konci kalendářního roku (měsíc listopad) a vedeny v případě Jihočeským krajem pod účelovým znakem ÚZ viz bod Ministerstvo vnitra, Dotace obcím na reprodukci požární techniky, [online], [cit ]. Dostupné z: <http://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky aspx> 13 Ministerstvo vnitra, Účelová neinvestiční dotace, [online], [cit ]. Dostupné z: <http://www.hzscr.cz/clanek/nabidky-a-zakazky-dotace-a-granty-ucelova-neinvesticni-dotace.aspx> 20

21 Tabulka 15 Účelová neinvestiční dotace ÚČELOVÝ ZNAK VÝDAJE OBECNĚ FORMA DOTACE NA: 21 NÁZEV DOTACE / ČINNOST Účelová neinvestiční dotace Výdaje na zabezpečení akceschopnosti (organizační, technická např. věcné prostředky požární ochrany, odborná) jednotek SDH vybraných obcí ve formě příspěvku Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II Mzdové výdaje a zákonné pojištění členům vykonávajícím službu v jednotce SDH vybrané obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání dle zákoníku práce Věcné vybavení neinvestiční povahy Neinvestiční opravy zásahové požární techniky a věcných prostředků požární ochrany, přípravu na technické prohlídky techniky, revize věcných prostředků a neinvestiční věcné vybavení jednotky, které je majetkem obce zřizující jednotku. Pracovní pohotovost člena vykonávajícího službu v jednotce jako svoje zaměstnání, na odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), na odměny členům, kteří mají s obcí uzavřenu dohodu o členství v jednotce podle zvláštního předpisu 4 za zabezpečení připravenosti k výjezdu jednotky dle plánu výkonu služby zpracovaného velitelem jednotky. Podíl obce na mzdové a zákonné pojištění členům z jejího rozpočtu činí minimálně 10 % celkové částky dotace na 1 člena jednotky SDH obce. Účelová neinvestiční dotace může být poskytnuta na plat člena jednotky SDH vybrané obce, který má s obcí uzavřenu pracovní smlouvu dle zákoníku práce, na zákonné zdravotní a sociální pojištění a zákonné úrazové pojištění. Zůstává majetkem obce, a neinvestiční opravy, revize, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany jednotky SDH vybrané obce (např. spojové prostředky, ochranné oděvy pro hasiče apod.).

22 ÚČELOVÝ ZNAK VÝDAJE OBECNĚ FORMA DOTACE NA: NÁZEV DOTACE / ČINNOST Výdaje na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek SDH obcí k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, specializační kurzy a odborná zaměstnání pořádaná HZS krajů. Získání nebo prodloužení odborné způsobilosti, tzn. příslušného kurzu pro člena JSDH obce. Úhrada mzdy nebo platu a cestovních nákladů. Výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod. Zásah mimo území obce, a to na výzvu KOPIS JčK. Zdroj: Ministerstvo vnitra, Účelová neinvestiční dotace Dotace obcím na rozvoj koncových prvků varování zrušeny a řešeny prostřednictví Operačního programu životního prostředí v prioritní ose 1, oblasti podpory 1.3 omezování rizika povodní, podoblasti podpory Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany viz bod b Ministerstvo vnitra, Dotace obcím na rozvoj koncových prvků varování, [online], [cit ]. Dostupné z: <http://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-rozvoj-koncovych-prvku-varovani aspx> 22

23 2.2.1.d Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj je koordinátorem čerpání strukturálních fondů. Regionální operační programy (dále jen ROP ) jsou typem programových dokumentů, které se vztahují pouze na určité území České republiky. Regionální operační program NUTS II Jihozápad (dále jen ROP JZ ) je určen pouze pro region soudržnosti Jihozápad, který se skládá z Jihočeského a Plzeňského kraje. Tento program je zaměřen na zlepšení dopravní dostupnosti center prostřednictvím podpory výstavby, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy a na odstraňování bodových závad na těchto silnicích a místních komunikacích, modernizaci prostředků veřejné dopravy apod., na revitalizaci a regeneraci měst a obcí, na podporu infrastruktury veřejných služeb (školství, sociální integrace, zdravotnictví) a na podporu rozvoje infrastruktury a služeb cestovního ruchu. Celková alokace z fondů EU pro tento program na programovací období činí 619,65 mil. EUR. Maximální výše podpory může obecně činit až 85 % z fondů EU, ale konkrétní výše podpory z fondů EU je stanovena vždy v příslušné výzvě ROP. Příklady subjektů, které mohou být žadateli: - kraje, - obce, - svazky obcí, - organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, - další. Finanční prostředky jsou alokovány na čtyři prioritní osy: 1. Dostupnost center. 2. Stabilizace a rozvoj měst a obcí. 3. Rozvoj cestovního ruchu. 4. Technická pomoc (tato podpora je zaměřena pouze na financování aktivit spojených s řízením programu). 13. výzva ROP Jihozápad, Oblast podpory 1.1, 1.5 a Výzva je zaměřena na oblasti podpory modernizace regionální silniční sítě, rozvoj místních komunikací a rozvojové projekty spádových center viz tabulka Regionální rada regionu soudržnosti jihozápad, 13. výzva ROP Jihozápad je zaměřena na oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě, 1.5 Rozvoj místních komunikací a 2.2 Rozvojové projekty spádových center, [online], [cit ]. Dostupné z: <http://www.rr-jihozapad.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org= &id_ktg=1180&p1=3600> 23

24 Tabulka 16 Oblasti podpory ve 13. výzvě. SPECIFICKÝ CÍL PRIORITNÍ OSA OBLAST PODPORY NÁZEV CÍLE A PODPORY 1. Zlepšit dostupnost center osídlení z dalších obcí a měst regionu, z center mimo region, a také zlepšit vazby uvnitř regionu Dostupnost center 1.1 Modernizace regionální silniční sítě. 1.5 Rozvoj místních komunikací. Aktivizovat rozvojový potenciál nadregionálních a regionálních center a stabilizovat venkovské oblasti vyváženým rozvojem sídelních funkcí měst a obcí. 2. Stabilizace a rozvoj měst a obcí 2.2 Rozvojové projekty spádových center. Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti jihozápad, 13. výzva ROP Jihozápad je zaměřena na oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě, 1.5 Rozvoj místních komunikací a 2.2 Rozvojové projekty spádových center. Od: 4. ledna 2011 Do: 25. července 2011 Cílem programu je formou dotace přispět k obnově základní infrastruktury a budov poškozených živelní pohromou. Podpora byla poskytována ve dvou dotačních titulech. Příjemcem dotace je obec, svazek obcí nebo kraj Jihočeský kraj Jihočeský kraj na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, zpracovává každým rokem akční plán Programu rozvoje kraje, který je nedílnou součástí strategických a programových dokumentů zabývajících se podporou regionálního rozvoje. Níže v tabulce 17 jsou vypsány prioritní osy programu rozvoje Jihočeského kraje, které by se daly použít pro předcházení krizovým situacím Jihočeský kraj, Grantový kalendář AP PRK 2011, [online], [cit ]. Dostupné z: <http://www.krajjihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1271&par[lang]=cs> 24

25 Tabulka 17 Vybrané prioritní osy programu rozvoje Jihočeského kraje. PRIORITNÍ OSA PROGRAMU ROZVOJE KRAJE Venkovský prostor Životní prostředí NÁZEV GRANTOVÉHO PROJEKTU Podpora rekonstrukce požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury Ochrana před povodněmi FINANČNÍ ALOKACE ,- Kč ,- Kč ,- Kč Zdroj: Jihočeský kraj, Grantový kalendář AP PRK Jihočeský kraj poskytuje další podporu, a to na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (podle účelu uvedeno v tabulce 18): - Ze státního rozpočtu finanční prostředky na výdaje související s výkonem státní správy v přenesené působnosti k zabezpečení plošného pokrytí území kraje viz bod c. Účelem je poskytnutí dotace na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů, které vychází z ustanovení právních předpisů. Podkladem kraje pro přidělení dotace obcím je věcný rozpis, který předkládá ředitel Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje obvykle v měsíci říjnu daného roku, a to na základě Podmínek pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR do rozpočtu krajů a hl. m. Prahy na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2011 Č.j. MV /PO-IZS-2010 ze dne 26. července Z rozpočtu Jihočeského kraje jsou poskytovány finanční prostředky na výdaje spojené s udržením akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí kategorie JPO II, JPO III a JPO V. Tabulka 18 Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeským krajem. NÁZVEV PROGRAMU ÚČELOVÝ ZNAK POVAHA Grant na jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje. Příspěvek na činnost a podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí neinvestiční investiční neinvestiční investiční Zdroj: Jihočeský kraj, Odbor kancelář hejtmana, oddělení krizového řízení. 25

26 3. Řešení krizové situace Jak už bylo uvedeno v úvodu krizová situace je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu. Finanční prostředky na řešení a následné odstraňování krizové situace obec použije všech možných dostupných zdrojů jako: - rozpočet obce (vlastní zdroje - vyčleněné prostředky, účelová rezerva, peněžní fond, rozpočtová opatření), - pojištění majetku obce, - dary a příspěvky od jiných subjektů, - veřejné sbírky. Po vyčerpání výše citovaných zdrojů lze požádat o: - finanční pomoc Jihočeského kraje, - uvolnění finančních prostředků z účelové rezervy státního rozpočtu. Činnosti starosty obce, které je nutno v průběhu krizové situace zajistit a jsou spojeny s financováním: - zřídit nebo aktivovat skupinu (krizový štáb 17, povodňová komise, rada obce 18 apod.), která bude řešit krizovou situaci; - v prvního zápisu ze zasedání skupiny, zaznamenat kdo je pověřen provádět objednávání služeb, prací, pořizování nákupu potřebného materiálu pro řešení a odstraňování následků krizové situace; - zaznamenat kdo zapisuje, provádí kontrolu náležitostí účetních dokladů ve smyslu zákona o účetnictví 19 a finanční kontrole 20 ve veřejné správě, zaúčtuje, opatří likvidačním dokladem a proplatí faktury za úkony, které jsou popsány výše; - realizuje stanovená opatření podle charakteru a rozsahu krizové situace; - přijímá opatření na ochranu obyvatel evakuace, zajištění nouzového přežití obyvatelstva, (náhradní a nouzové ubytování, stravování), řešení potřeb postižených obyvatel; - spolupracuje s velitelem zásahu; a 21 zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 19 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 20 zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 26

27 - řeší dopady situace na infrastrukturu; - získává zdroje potřebné k řešení krizové situace; - zajišťuje prostory a manipulační techniku pro příjem a uskladnění humanitární pomoci; - určí osoby pro příjem, evidenci a distribuci humanitární pomoci potřebným osobám; - řeší finanční zajištění výše citovaných opatření; - každou proplacenou fakturu, která byla prokazatelně vystavena na řešení krizové situace, vést odděleně v účetní evidenci např. dle jednotlivých akcí, včetně objednávky a bankovního výpisu o úhradě; - prostředky poskytnuté z dotace vést odděleně v účetní evidenci dle jednotlivých účelových znaků; - uchovávat doklady v souladu se zákonem o účetnictví. O finanční pomoc Jihočeského kraje lze žádat písemnou formou. Postup, příklady žádostí o poskytnutí mimořádných finančních prostředků jsou uvedeny v příloze č. 4. Způsob použití finančních prostředků z účelové rezervy na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků, vytvořené v kapitole Všeobecná pokladní správa podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů jsou uvedeny v bodě b a příloze č Odstraňování následků krizové situace a obnova postiženého území Starosta obce nebo obecní úřad po ukončení akutního ohrožení krizové situace: - bez jakýchkoliv odkladů zahájí inventarizaci škod způsobených krizovou situací a v případě, že se jedná o živelní pohromu s vyhlášeným krizovým stavem, uplatňuje se zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území), ve znění pozdějších předpisů; reálně vyhodnotí škody na obecním majetku; připraví si podklady do Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou viz příloha č. 6 stanovenou zákonem č. 12/2002 Sb. a vyhláškou č. 186/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu, ve znění pozdějších předpisů; 27

28 spolupracuje s osobou, kterou za tím účelem pověřil Jihočeský kraj a umožňuje ji vstupovat na pozemky a do objektů nacházejících se na území postiženém pohromou; může požádat Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 21 o poskytnutí státní pomoci po živelní nebo jiné pohromě ve formě dotace např.: v oblasti bydlení, a to na telefonních číslech: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor podpory bydlení, více informací je Poskytování dotací při povodních; Státní fond rozvoje bydlení, pracoviště Praha; Státní fond rozvoje bydlení, pracoviště Olomouc; na obnovu majetku ve vlastnictví obcí a krajů po živelní pohromě, a to na telefonních číslech: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor rozvoje a strategie regionální politiky; - řeší sociální dopady dané situace; 23 - proplácí faktury za vykonání a poskytnutí pracovní povinnosti, pracovní výpomoci popř. dobrovolné pomoci a dodání věcné pomoci; - zpracuje harmonogram obnovy postiženého území; - organizuje provádění sanačních a asanačních prací; - jestliže se jedná o mimořádnou událost havárií, při které bylo nutno vyhlásit krizový stav, požaduje na základě objektivní odpovědnosti od původce havárie úhradu nákladů vynaložených na provedení likvidačních prací a úhradu využité věcné nebo osobní pomoci; 24 - zajišťuje finanční krytí na obnovu postiženého území; - organizuje a zajišťuje postupný návrat k běžnému životu. Obec za účelem získání finančních prostředků na odstraňování následků krizové situace může zřídit veřejnou sbírku. Ta se pořádá na základě zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů. Veřejnou sbírkou (dále jen sbírka ) je získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj 21 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou, [online], [cit ]. Dostupné z: <http://www.mmr.cz/getdoc/1a e-43d5-b9dba48f85101e88/obnova-obecniho-a-krajskeho-majetku-postizeneho-zi> 22 Ministerstvo pro místní rozvoj, Poskytování dotací při povodních, [online], [cit ]. Dostupné z: <http://www.mmr.cz/page-not-found?url=http%3a%2f%2fwww.mmr.cz%3a80%2fgetdoc%2f7c84bc57-536f- 4fdc-b9d3-c8ce94a5e510%2fPoskytovani-dotaci-pri-povodnich> 23 např. zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 24 Čl. 10 Metodické pomůcky č.j.: PO-1590/IZS-2003 ze dne 30. června 2003, kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací spojených s předcházením, řešením a odstraněním následků mimořádných událostí. 28

29 vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí. Sbírku je oprávněna konat za podmínek stanovených výše citovaným zákonem pouze právnická osoba, tedy obec. Oznámení o konání veřejné sbírky 25 je nutno podat písemně u Odboru legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, a to na předem vyhotoveném tiskopise. Dokument je uveden v příloze č Jihočeský kraj, Oznámení veřejné sbírky tiskopis, [online], [cit ]. Dostupné z: <http://www.krajjihocesky.cz/file.php?par[id_r]=41026&par[view]=0> 29

30 5. Závěr Několik zásad pro starostu a obecní úřad závěrem: - obec na základě příslušného zákona má mít ve svém rozpočtu na příslušný rok vyčleněn objem finančních prostředků k zajištění přípravy na krizové situace a vyčleňuje účelovou rezervu na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků; - pro přípravu, řešení a odstraňování krizové situace použije všech možných dostupných zdrojů; - o činnosti skupiny a použití finančních prostředků vede záznam a pomocnou dokumentaci pro pozdější kontrolu; - o poskytnutí finanční pomoci žádá písemně na předepsaném formuláři Jihočeský kraj; - provede řádnou inventarizaci škod na majetku obce a všechny podklady předá pověřené osobě před ukončením vyhlášeného krizového stavu, která bude určena Jihočeským krajem (většinou z obce s pověřeným obecním úřadem); - o konání veřejné sbírky žádá písemně na předepsaném formuláři příslušný odbor Krajského úřadu Jihočeského kraje. 30

31 6. Použitá literatura 6.1. Publikace [1] Schneiderová, I.: Rozpočtová skladba v roce 2010, Rozpočet a účetnictví státu, 2010, Nové Město n. Cidlinou, Acha obec účtuje, s.r.o., s. 73, ISBN Právní předpisy [1] Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. [2] Zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. [3] Zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. [4] Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. [5] Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. [6] Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. [7] Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. [8] Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. [9] Metodická pomůcka č.j.: PO-1590/IZS-2003 ze dne 30. června 2003, kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací spojených s předcházením, řešením a odstraněním následků mimořádných událostí. [10] Příloha k usnesení vlády ČR ze dne 22. září 2010 č. 675 Způsob použití finančních prostředků z účelové rezervy na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků, vytvořené v kapitole Všeobecná pokladní správa podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů Elektronické odkazy [1] Jihočeský kraj, Grantový kalendář AP PRK 2011, [online], [cit ]. Dostupné z: <http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1271&par[lang] =CS>. [2] Jihočeský kraj, Oznámení veřejné sbírky tiskopis, [online], [cit ]. Dostupné z: <http://www.kraj-jihocesky.cz/file.php?par[id_r]=41026&par[view] =0>. [3] Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou, [online], [cit ]. Dostupné z: <http://www.mmr.cz/getdoc/1a e-43d5-b9db-a48f85101e88/obnovaobecniho-a-krajskeho-majetku-postizeneho-zi>. 31

32 [4] Ministerstvo pro místní rozvoj, Poskytování dotací při povodních, [online], [cit ]. Dostupné z: <http://www.mmr.cz/page-not-found?url=http%3a%2 f%2fwww.mmr.cz%3a80%2fgetdoc%2f7c84bc57-536f-4fdc-b9d3-c8ce94a5e510 %2fPoskytovani-dotaci-pri-povodnich>. [5] Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Regionální politika, Dotace a programy, [online], [cit ]. Dostupné z: <http://www.mmr.cz/regionalnipolitika/programy-dotace/poskytovani-statni-pomoci-po-zivelni-nebo-jine-poh>. [6] Ministerstvo práce a sociálních věcí, Pomoc v hmotné nouzi, Informace pro občany, [online], [cit ]. Dostupné z: <http://portal.mpsv.cz/soc/hn/ obcane/obecne>. [7] Ministerstvo vnitra, Dotace obcím na reprodukci požární techniky, [online], [cit ]. Dostupné z: <http://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-nareprodukci-pozarni-techniky aspx>. [8] Ministerstvo vnitra, Dotace obcím na rozvoj koncových prvků varování, [online], [cit ]. Dostupné: <http://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-rozvojkoncovych-prvku-varovani aspx>. [9] Ministerstvo vnitra, Účelová neinvestiční dotace, [online], [cit ]. Dostupné z: <http://www.hzscr.cz/clanek/nabidky-a-zakazky-dotace-a-grantyucelova-neinvesticni-dotace.aspx>. [10] Ministerstvo zemědělství, Dotace ve vodním hospodářství, [online], [cit ]. Dostupné z: <http://eagri.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/>. [11] Ministerstvo zemědělství, Program Podpora prevence před povodněmi II, [online], [cit ]. Dostupné z: <http://eagri.cz/public/web/mze/voda/ dotace-ve-vh/prevence-pred-povodnemi/program podpora-prevencepred/>. [12] Ministerstvo zemědělství, Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2011 a způsobu kontroly jejich užití, [online], [cit ]. Dostupné z: <http://eagri.cz/public/web/file/95598/zavazna_pravidla_ na_rok_2011.pdf>. [13] Regionální rada regionu soudržnosti jihozápad, 13. výzva ROP Jihozápad je zaměřena na oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě, 1.5 Rozvoj místních komunikací a 2.2 Rozvojové projekty spádových center, [online], [cit ]. Dostupné z: <http://www.rr-jihozapad.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id _org=200047&id_ktg=1180&p1=3600>. [14] Státní fond životního prostředí České republiky, Operační program životního prostředí, Aktuální nabídky podpory, [online], [cit ]. Dostupné z: <http://www.opzp.cz/sekce/11/aktualni-nabidka-podpory/>. [15] Státní fond životního prostředí České republiky, Plán výzev OPŽP pro individuální projekty (projekty s celkovými náklady do 50 mil. eur), aktualizace k [online], [cit ]. Dostupné z: <https://www.sfzp.cz/soubor -ke-stazeni/33/9958-plan_vyzev_ _ip.pdf>. 32

33 Přílohy: Příloha č. 1 Příloha č. 1 metodické pomůcky Ministerstva vnitra č.j.: PO /IZS 2003 ze dne 30. června 2003 Některé typické úkoly složek integrovaného záchranného systému na místě zásahu, k jejichž splnění provádí likvidační práce nebo zabezpečují přivolání subjektů, které je vykonávají, zejména: a) zamezení opětovného vzniku další mimořádné události (hlídání požářiště, zabezpečování inženýrských sítí a další); b) nejnutnější stavební, technické nebo demoliční práce, omezující možnost vzniku zranění osob, které budou následně po zásahu provádět obnovovací (asanační) práce nebo následného poškození majetku a životního prostředí (vyznačení nebezpečných prostorů, stržení labilních poškozených konstrukcí, nezbytné čerpací práce, přečerpání látek, které by mohly mít bezprostřední škodlivý vliv na životní prostředí, nebo by mohly ohrozit zdraví osob, trhací práce apod.); c) dekontaminace osob, techniky a prostorů kontaminovaných nebezpečnými látkami; d) práce spojené s ochranou vodních toků včetně některých povodňových zabezpečovacích prací (ochrana vod před kontaminací nornými stěnami, rozrušování ledových celin a nápěchů na vodním toku, odstraňování překážek ve vodním toku apod.); e) neodkladná opatření k ochraně veřejného zdraví, prováděná na základě obecných povinností upravených zákonem 32) nebo na základě rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví (prvotní hygienická opatření zabezpečení odvozu pozůstatků obětí, zabezpečení odstranění kadávérů, vyčerpání studní a další); f) zdravotnická opatření (poskytnutí psychologické pomoci postiženým a jiná zdravotní péče neposkytovaná v rámci záchranných prací); g) umožnění obnovení alespoň provizorního provozu motorových a kolejových vozidel (odstranění překážek silničního a železničního provozu, vytýčení objížděk, rozřezání stromů padlých na komunikace, omytí vozovky apod.); h) opatření umožňující následnou veterinární a odbornou péči o zvířata; i) opatření zamezující vzniku následných škod na zachráněném majetku (soustředění majetku na vhodném místě umožňujícím ochranu před povětrnostními vlivy, příp. účinkem hasebních látek, zajištění přiměřené ochrany proti krádeži apod.); j) a další úlohy, které je nutno zabezpečit bez zbytečného odkladu. 32) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. 33

34 Příloha č. 2 Příloha č. 2 metodické pomůcky Ministerstva vnitra č.j.: PO 1590/IZS 2003 ze dne 30. června 2003 Některé příklad typických úkolů a opatření, které provádí orgány veřejné správy nebo právnické, podnikající fyzické nebo fyzické osoby po ukončení záchranných a likvidačních prací (po ukončení zásahu složek integrovaného záchranného systému) v rámci obnovovacích prací, zejména: a) technické práce a opatření (opravy svodidel nebo dopravního značení, obnovení funkčnosti inženýrských sítí, revize hrází apod.); b) stavebně technická opatření (vysoušení objektů, demolice, odstranění sutin, odstranění sněhových převisů a ledu z okapů a střech nad veřejnými prostranstvími a chodníky k zamezení ohrožení osob a majetku, odstranění vzniklého odpadu, čerpací práce bez nebezpečí z prodlení a další); c) opatření rekultivačního charakteru (odstranění popele na spáleništi, zaorání neshořelých zbytků porostů nebo stohů, odtěžení kontaminované zeminy, odstranění naplavenin a bahenních nánosů, vytěžení polomů a další); d) dopravní opatření (odstranění použitých sorbentů, obnova průjezdnosti komunikací v původním rozsahu, odtažení vozidel k majiteli nebo na předurčená parkoviště nebo odstavné plochy a další asistenční služby apod.); e) opatření k ochraně veřejného zdraví, prováděná na základě obecných povinností upravených zákonem nebo na základě rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví k hygienické sanaci území postiženého mimořádnou událostí (desinfekce objektů, čištění a desinfekce vodních zdrojů, sběr a likvidace kadávérů a další); f) humanitární pomoc postiženému obyvatelstvu v rámci nebo nad rámec opatření ochrany obyvatelstva (zajištění ubytování a stravy, psychologická, sociální a duchovní pomoc, organizování sbírek apod.); g) hospodářsko etická opatření (odchyt volně se pohybujících zvířat, která byla chována v zajetí nebo v podmínkách domácího chovu, včetně rojů včel, zabezpečení cenných nákladů před odcizením, pokud tuto činnost nemůže z objektivních důvodů zajistit majitel těchto zařízení apod.); h) veškeré služby a práce prováděné jednotkami požární ochrany (dále jen jednotky PO ) v souladu s ustanovením zvláštního zákona, 33) (zajištění nebo zprovoznění výtahu, zajištění dveří a vstupů po násilném otevření a další); i) a další činnost vedoucí k obnovení původního stavu před mimořádnou událostí, nebo obecně akceptovatelného stavu. 33) 97 zákona č. 133/1985 Sb. 34

35 Příloha č. 3 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 2 42

43 43

44 44

45 Příloha č. 4 Použito z příručky pro starosty obcí v rámci porady ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje v roce 2011, zpracoval Odbor Kancelář hejtmana, oddělení krizového řízení. Financování prvotních krizových opatření při řešení mimořádných událostí/krizových situací, potřebná dokumentace K řešení mimořádných událostí ve smyslu Zákona č. 240/200 Sb. je nutno využít všechny finanční zdroje: vlastní, včetně zdrojů z pojištění, darů a příspěvků od jiných subjektů, finanční pomoc Jihočeského kraje formou žádosti. Vedle vlastního rozpočtu kraje, lze v určitých případech využít i cizích finančních zdrojů. Důležité pro podání žádosti je skutečnost, jestli byl vyhlášen krizový stav pro katastrální území obce nebo jestli se žádá o pomoc pro území, na kterém krizový stav vyhlášen nebyl. Poskytování finanční pomoci Jihočeským krajem se obecně řídí platnými zákony a k nim prováděcími vyhláškami a nařízeními, vnitřními směrnicemi Zásady pro poskytování dotací a finančních darů Jihočeským krajem (SM/107/ZK). V souladu s touto směrnicí lze poskytnout neinvestiční příspěvky ve formě dotací nebo darů, jejichž poskytování schvaluje Zastupitelstvo Jihočeského kraje. Rozhodující pro poskytnutí mimořádného finančního příspěvku je vždy kvalita individuální žádosti příjemce dotace. Každé posouzení oprávněnosti žádosti začíná důkladným zkoumáním nezbytnosti provedeného nebo uvažovaného výdaje. Žadatel musí hodnověrně prokázat, že výdaj měl nebo bude mít příčinnou souvislost s účinky události, u výdajů na movitý a nemovitý majetek důkaz že se jedná o majetek obce. Pokud se jedná o postižení fyzické osoby (občana obce) nebo podnikající osoby (fyzické i právnické) tak zde musí svoji žádost o příspěvek podat přímo postižený subjekt. Opět se řeší individuálně. Velmi důležitá je i věrohodnost výdaje. Každý nákup, služba, práce, opatření apod. by mělo být podložené přímým rozhodnutím odpovědné osoby, zaznamenané písemně s uvedením co a kdy bylo nařízeno - toto je velmi důležité zejména i u výdajů, které vzniknou po vyhlášení krizového stavu. Jednou vidět je pak lepší než třikrát číst nebo slyšet, takže fotodokumentace následků, pořízená dobrým fotoaparátem (i noční foto) poslouží k doplnění psané žádosti. Pokud se jedná o příspěvek na refundaci nákladů za již realizovaná opatření, je velmi vhodné přiložit fotodokumentaci (v případech, kde to lze) ke srovnání před realizací opatření a po provedené nezbytné činnosti. 45

46 Individuální žádost o příspěvek - náležitosti 1. Písemná žádost příjemce o poskytnutí mimořádných prostředků musí obsahovat stručný popis průběhu události, její dopady a dále: a) přesný název, adresu, identifikační číslo příjemce; b) celkovou výši částky, která je požadována; částka bude obsahovat již realizované skutečné přímé investiční a neinvestiční finanční náklady (doložené přiloženými fakturami za provedené práce, služby apod. při zdolávání následků mimořádné situace); c) určení položek, na které budou mimořádné prostředky kraje dále použity, s návrhem pořadí důležitosti; d) vyjádření příjemce, že rozpočtované prostředky předurčené k řešení mimořádných situací již byly vyčerpány a prohlášení příjemce, že poskytnuté mimořádné prostředky nebudou použity k odstranění škod, které byly nebo budou hrazeny v plné výši z finančních prostředků plynoucích z uzavřených pojistných událostí; e) číslo účtu, kam by měly být mimořádné prostředky poukázány; f) podpis příjemce nebo jeho statutárního zástupce. 2. Žádost může v přílohové části obsahovat další písemné nebo obrazové podklady dokumentující oprávněnost žádosti dokumentující přímé škody. Vzor žádosti: 46

47 Pokud se obec bude nacházet na území, pro které byl vyhlášen krizový stav (obvykle stav nebezpečí) nastávají další specifika pro úhradu přímých nákladů jsou obvykle uvolněné rezervní finanční zdroje ze státního rozpočtu. Jejich použití ovšem souvisí s náklady, které vznikly v příčinné souvislosti s událostí, pro kterou byl vyhlášen krizový stav a navíc tyto náklady vznikly časově až po oficiálním vyhlášení (den a čas je vždy na rozhodnutí uveden). Pokud je nutno hradit náklady, které měly příčinnou souvislost s MU, pro kterou byl vyhlášen krizový stav, ale výdaj vznikne až po oficiálním ukončení tohoto stavu, je důležité zdokumentovat onu příčinnou souvislost a nezbytnost výdaje. Zde je důležité kdy bylo učiněno rozhodnutí pro provedení práce, zadání služby, provedení nákupu apod. Nejvíce problémů vzniká po povodních s odvozem odpadů, odstraňováním naplavenin, čistěním kanalizací apod. Tyto náklady obvykle vzniknou až po ukončení krizového stavu. Proto je důležité, aby vystavené faktury od dodavatelů materiálu, prací a služeb byly zřetelně označeny tzn. byla z nich patrná souvislost s událostí, na kterou byly vynaloženy přidělené finance. Důležité také je, aby faktury obsahovaly číslo objednávky. Je to nejjednodušší způsob jak doložit časový vznik potřeby nutnosti - řešit dopady události. Kontrolní orgány JčK, ale i ostatní finanční orgány zkoumají časovou a příčinnou souvislost výdaje s událostí pro kterou byl realizován. Neuznatelné jsou výdaje, které svým obsahem souvisí s pracemi obnovy. Například parkové úpravy postiženého území nejsou nezbytným výdajem. Pro případy vyhlášení krizového stavu jsou náklady obnovy krajského nebo obecního majetku řešeny strategií obnovy. Aby tato mohla být zpracována a spuštěna je krajem, podle 3 odst. 1 zákona č. 12/2002 Sb. zpracován v přenesené působnosti přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území. Souhrn podkladů za jednotlivé obce, pro které byl vyhlášen krizový stav, shromažďují pověření koordinátoři, kteří přímo oslovují starosty postižených obcí. Poklady jsou pak shromažďovány a zpracovány na krajském odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic oddělení regionálního rozvoje. Tyto náklady nelze proplácet z neinvestičních prostředků určených na řešení přímých škod. Obecně lze říci, že finanční prostředky uvolňované na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení mimořádné nebo krizové situace přímo souvisí s prováděním záchranných a likvidačních prací. Jejich provádění musí být zajištěno bez zbytečného odkladu. 47

48 Příklad z letních povodní 2009: žádost o poskytnutí mimořádných finančních prostředků od jedné z postižených obcí, kde byl vyhlášen krizový stav, a to dne Po vyhlášení krizového stavu v létě 2009 obdržel krajský úřad neinvestiční finanční prostředky ze státní rezervy na řešení přímých dopadů těchto přívalových dešťů a povodní (8,0 + 1,6 mil Kč). Po schválení zastupitelstvem kraje byly postižené obci vyplaceny z této rezervy požadované finanční prostředky, současně byl obci zaslán dotační dopis, ve kterém byly přesně stanoveny podmínky užití a vyúčtování poskytnutých prostředků. 48

49 Dotační dopis obvykle obsahuje i podmínky pro zaúčtování a vyúčtování poskytovateli. Po ukončení akce se pak předkládá poskytovateli (v tomto případě kanceláři hejtmana) krátká zpráva o využití poskytnutých finančních prostředků, společně s kopiemi dokladů prokazujících užití příspěvku (faktury, pokladní lístky, výdajové pokladní doklady, kopie výpisů z účtů). Tak tomu bylo i u námi sledované obce. Občané obce mohou v prvních dnech po události, než se rozběhne systém organizované pomoci využít finančních prostředků, které stát poskytuje ze zákona lidem v hmotné nouzi. Informace lze získat na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). 49

50 Nový portál Ministerstva práce a sociálních věcí Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Pomoc v hmotné nouzi, Informace pro občany, 50

51 Informace o další pomoci občanům a obnově obecního majetku, druhy a podmínky pomoci lze pak ještě získat na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Program na obnovu majetku lze využít i pro případy, kdy nebyl vyhlášen pro postižené území krizový stav. Pak ale žadatel může dostat příspěvek ze státního rozpočtu až do výše 80 % oprávněných nákladů. Nový portál Ministerstva pro místní rozvoj ČR Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Regionální politika, Dotace a programy, 51

52 Příloha č. 5 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 22. září 2010 č. 675 Způsob použití finančních prostředků z účelové rezervy na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků, vytvořené v kapitole Všeobecná pokladní správa podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Úvodní ustanovení Účelová rezerva finančních prostředků na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (dále jen rezerva na řešení krizových situací ), vytvořená v kapitole Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu České republiky na rok 2011 podle 25 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, je určena k pokrytí nákladů ministerstev a jiných správních úřadů (dále jen správní úřad ), krajů a hlavního města Prahy (dále jen kraj ), vzniklých v důsledku krizové situace, k úhradě opatření přijatých při řešení krizových situací, odstraňování jejich následků a ve výjimečných případech i na předcházení krizových situací. Na poskytnutí finančních prostředků z rezervy na řešení krizových situací není právní nárok. Čl. 2 Použití finančních prostředků 1. Finanční prostředky jsou určené zejména na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace (nákup materiálu, drobného hmotného dlouhodobého majetku, nákup vody, paliv a energie a na opravy), například na nákup vysoušečů zdiva, odvlhčovačů, čerpadel, motorových pil a vyprošťovacího zařízení, zdravotnického materiálu a léků, desinfekčních prostředků, odvoz odpadů, revize elektroinstalace a posudky statika, nákup očkovacích vakcín, monitorování vody a půdy, rozbory pitné vody a obnovu dodávek pitné vody, elektřiny, plynu, nákup a opravy poničeného zařízení, stavební úpravy, demolice nebezpečných a život ohrožujících staticky narušených objektů, odstranění náplav, vyvrácených nebo rozlomených dřevin, stavební sutě a zbytků zničených objektů, 52

53 odčerpání vody ze sklepů a skladů, odvlhčení a vysoušení objektů, stěhování, úklid veřejného prostranství, na provizorní přechody, odvoz naplavenin, ochranné pomůcky, nouzové ubytování a stravování apod. 2. Rezerva na řešení krizových situací může být dále použita i na úhradu výdajů na státní podporu v návaznosti na 37 odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, a na peněžní náhradu v návaznosti na 35 odst. 1 až 3 tohoto zákona. 3. Ve výjimečných případech může být rezerva na řešení krizových situací použita i na předcházení krizových situací. Čl. 3 Podmínky a způsob uvolňování finančních prostředků 1. Správní úřad a kraj může požádat o uvolnění finančních prostředků z rezervy na řešení krizových situací, a to po vyčerpání finančních prostředků rozpočtovaných ve svém rozpočtu na krizové situace. 2. Správní úřad a kraj předloží písemnou žádost o poskytnutí finančních prostředků z rezervy na řešení krizových situací Ministerstvu vnitra. V případě, že pro území kraje byl vyhlášen stav nebezpečí, předloží kraj za účelem urychlení poukázání finančních prostředků kopii písemné žádosti Ministerstvu financí. 3. Při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu nemusí být pro uvolnění finančních prostředků z rezervy na řešení krizových situací dodržen postup podle čl. 3 odst. 2 v případech, kdy o poskytnutí finančních prostředků z rezervy na řešení krizových situací rozhodl Ústřední krizový štáb. Čl. 4 Náležitosti žádosti 1. Žádost musí obsahovat podrobné zdůvodnění a vyjádření, že rozpočtované prostředky správního úřadu a kraje k řešení krizové situace již byly vyčerpány. 2. Dále musí žádost obsahovat určení, na co budou finanční prostředky použity, propočet finančních nákladů a výši částky, která je požadována. 3. Žádost podepisuje ten, kdo je oprávněn za správní úřad nebo kraj jednat. Čl Ministerstvo vnitra posoudí žádost po formální, věcné a finanční stránce včetně oprávněnosti a přiměřenosti požadavku správního úřadu a kraje. Splňuje-li 53

54 žádost podmínky pro uvolnění finančních prostředků z rezervy na řešení krizových situací, předloží žádost se svým stanoviskem Ministerstvu financí. 2. U žádostí, které po formální a věcné stránce vyhovují čl. 4, ale uplatněné požadavky přesahují částku, k jejímuž uvolnění je zmocněn ministr financí tímto usnesením, připraví správní úřad a kraj spolu s Ministerstvem vnitra dokument pro jednání a k rozhodnutí vládě a předloží ho jako samostatnou přílohu žádosti. 3. Ministerstvo financí po prověření příslušných podkladů žádosti a v návaznosti na výši vytvořené rezervy na řešení krizových situací uvolní finanční prostředky. O uvolnění informuje Ministerstvo vnitra. 4. Odpovědnost za použití finančních prostředků v souladu s rozpočtovými pravidly má správní úřad a kraj. Čl. 6 Ministerstvo financí po vyčerpání rezervy na řešení krizových situací může k plnění schválených žádostí použít v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů, Vládní rozpočtovou rezervu, a to do výše stanovené usnesením vlády. Materiál pro jednání vlády připravuje Ministerstvo financí s Ministerstvem vnitra spolu s příslušným správním úřadem nebo krajem. 54

55 Příloha č. 6

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 *MVCRX0289LD8* MVCRX0289LD8 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-282-1/PO-IZS-2015 Praha dne 6. ledna 2015

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Sčítání škod při krizových situacích. Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje

Sčítání škod při krizových situacích. Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje únor 2015 Systém sledování škod při mimořádných událostech a obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou Došlo-li k narušení základních funkcí území

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

Čl. 3 Vymezení záchranných prací a jejich bezprostřednost... 2. Čl. 4 Zásada časového zařazení a priority záchranných prací... 2

Čl. 3 Vymezení záchranných prací a jejich bezprostřednost... 2. Čl. 4 Zásada časového zařazení a priority záchranných prací... 2 M e t o d i c k á p o m ů c k a Ministerstva vnitra ( č.j.: PO -1590/IZS-2003 ze dne 30. června 2003 ) kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO Část C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY 1 POLOŽKA Č. NÁZEV A POPIS 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Včetně odměn zahrnovaných do prostředků na platy. 5021 Ostatní osobní výdaje Zahrnuje

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Město Svitavy usnesením zastupitelstva města ze dne 07.05.2014 podle ust. 35a odst. 1 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích

Více

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Asseco Central Europe, a.s., říjen 2010 Asseco Central Europe, a.s. STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Mgr. Ing. Jan Majer odpovědný projektant

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK Pokud starosta obce - předseda povodňové komise správního obvodu ORP Nové Město na Moravě a zároveň předseda povodňové komise Města Nové Město na Moravě rozhodne o spojeném zasedání obou PK a společné

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP Životní prostředí nabízí v letech 2007-2013 z evropských fondů přes 5 miliard Euro. Svým objemem financí (18,4 %) se jedná o druhý největší český operační program. Žadatelem

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Pravidla jsou nedílnou součástí Statutu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje (dále jen Pravidla, Fond, Statut). Článek

Více

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002 Číslo řádku Třída Druh příjmu tis. Kč % 1 1 Daňové příjmy a poplatky 384 793 27,96 2 2 Nedaňové příjmy 2 600 0,19 3 4 Přijaté dotace 15 843 1,15 4 8 Financování 25 958 1,89 5 Rozpočet Karlovarského kraje

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Červenec 2006 Související předpisy... 2 Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO... 2 Pravidelná

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

D. DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY

D. DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY ÚP SÚ Hvozdec Regulační plán pro lokalitu Na rovinách Čistopis KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno prosinec 2006 ÚP SÚ HVOZDEC REGULAČNÍ PLÁN PRO LOKALITU NA ROVINÁCH zadavatel:

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-123427-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: OOB a KŘ-P Praha 23. září 2014 listů: 13 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-27423/2014_P-IV Z Á S A D Y Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení 2015 až 2018 Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015 PRAŽSKÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ Praha 15. června 2015 Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. předseda Správa státních hmotných rezerv Obsah 1. Bezpečnostní systém ČR

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Programové období 2007-2013 Programové období 2014-2020 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část

Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část 1. Způsobilé výdaje pro program INVESTIČNÍ NEINVESTIČNÍ (PROVOZNÍ) Zakládání a rozvoj VTP Zakládání a rozvoj CTT Zakládání

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 1. Schvalování hospodářských operací 1.1 Zřízení účtů u peněžního ústavu, nakládání s prostředky na účtech Oprávnění ke zřízení účtů a disponování s

Více

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno Seminář Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěţí OPŢP Operační program Ţivotní prostředí Ing. Jan Kříţ ředitel odboru fondů EU Ministerstvo ţivotního prostředí 17.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 25.8.2005 usnesením č. 2.25 usneslo vydat na

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA LIBĚDICE ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. LIBĚDICE) SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou LIBĚDICE K. Ú. LIBĚDICE ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

Více

Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města C h a b a ř o v i c e

Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města C h a b a ř o v i c e Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města C h a b a ř o v i c e 1/ Zásady upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 250/2000 Sb.

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH)

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH) LXVI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obecně závazná vyhláška obce Louňová č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Louňová se na svém zasedání dne 3. 3. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014 Elektronický podpis - 6.2.2015 KUMSX01GCL76 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Z á s a d y PROGRAMU IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. (plné znění)

Z á s a d y PROGRAMU IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. (plné znění) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. MŠMT-23407/2012-50_P-4 Z á s a d y PROGRAMU IV Údržba a provoz sportovních zařízení (plné znění) Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 1990/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 16 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 60 10 Náklady dokumentace k registraci projektu 60 11 Náklady dokumentace projektu

Více