Vážení přátelé, Ivan Hába ředitel školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení přátelé, Ivan Hába ředitel školy"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ROK

2 2

3 Vážení přátelé, končí školní rok 2006/2007 a jako každoročně Vám předkládáme malý přehled toho, co se za uplynulé období ve škole událo. V tomto krátkém úvodu bych chtěl alespoň heslovitě upozornit na některé události. V letošním roce se vylepšily výsledky v naukových soutěžích, srovnáme-li je s minulými lety. Naši žáci se prosadili v okresních kolech olympiád v matematice, jazyku českém, fyzice a již tradičně v přírodopise, kde vítězka krajského kola je právě z naší školy. Za těmito výsledky jsou desítky a desítky hodin práce našich učitelů, kteří se dětem věnují i mimo výuku. Je potěšitelné, že se podařilo udržet a rozšířit ty aktivity, které již mají na škole svou tradici. Tady se projevuje dobrý vliv vzniku školního klubu, v jehož skupinách společně s kroužky při školní družině nachází možnost trávení volného času přes dvě stě dětí školy, a to jak v pravidelných činnostech, tak i v činnostech zcela neformálních. Také se setkáváme s výsledky a činností našich dětí v pěveckých sborech, country souboru, dramatických kroužcích, výtvarných skupinách a při sportovních akcích. Od začátku školního roku je na škole nově zřízeno poradenské pracoviště. Úkolem tohoto pracoviště je poskytovat žákům, rodičům a učitelům metodické, informační a poradenské služby v oblastech kariérového poradenství a v prevenci sociálně nežádoucích jevů. Škola tak dále rozšiřuje svou dlouholetou činnost v péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Velký kus práce byl odveden na tvorbě Školního vzdělávacího programu. Po dvou letech práce má škola svůj ucelený program, který přesně popisuje, co lze od naší školy očekávat. Žáci naší školy se i letos zapojili do celostátního programu testování žáků pátých a devátých tříd. Navíc proběhlo na škole šetření u všech učitelů a žáků od prvního do devátého ročníku v programu Barvy života. Osobně jsem potěšen výsledky, které vyhodnocovaly vliv negativních jevů drogy, krádeže, cigarety, alkohol, automaty a agrese. Ve všech těchto oblastech je stav ve škole hodnocen výrazně lépe než v ostatních školách. Škola získala nejen srovnání znalostí žáků, ale z výsledků je také zřejmý pohled žáků na školu a výuku v ní. A celkové hodnocení? Všechny výsledky programu Barvy života jsou ve škole vyhodnocovány a jejich závěry se zahrnou do činnosti v příštím roce. Ale to bude až po zasloužených dovolených a prázdninách, ke kterým všem přeji co největší pohodu. Ivan Hába ředitel školy 3

4 Zaměstnanci školy ve školním roce 2006 / 2007 Ředitel školy: Zástupci ředitele: Ekonom: Ivan Hába Mgr. Zdeněk Bártek Ludmila Šajerová Ing. Ivana Novotná Správní zaměstnanci: Jaroslav Blahuš, Milada Blahušová, Danuše Dostálová, Zdena Chudá, Vlasta Jančová, Jaroslav Motyka, František Plíšek, Eva Rybárová, Stanislava Rybárová, Květoslava Šulkovská Zaměstnanci školní jídelny: Renata Suchánková, Martina Bucurová, Renata Cepková, Zlatica Dudyová, Helena Janyšková, Jarmila Šmigurová Externí pracovníci: Charilaos Sanopulos Vychovatelky: Maria Andrýsková, Blanka Kadlíková, Vlasta Výskalová Mgr. Olga Rektoříková výchovný poradce a speciální pedagog ročník Ing. Miroslav Šajer výchovný poradce a protidrogový koordinátor ročník Přehled tříd školy s třídními učiteli: 1.A Mgr. Jana Kudlíková 5.A Mgr. Ivana Jurková 1.B Mgr. Ivana Dluhá 5.B Alena Rajchová 2.A Mgr. Lenka Redlichová 6.A Mgr. Hana Zhřívalová 2.B Mgr. Ivana Odstrčilová 7.A Mgr. Anna Sedlaříková 3.A Mgr. Iva Bártková 7.B Jarmila Drlíková 3.B Danuše Hošková 8.A Ing. Hana Žembová 4.A Ivana Kováčíková 8.B Mgr. Irena Remešová 4.B Mgr. Jana Sztuková 9.A Ing. Miroslav Šajer 4.C Mgr. Pavla Kolářová 9.B Miloslav Rašťák Ostatní vyučující: Drahuše Beranová, Mgr. Jiří Dvořák, Věra Huszarová, Vlasta Pařízková, Mgr. Olga Rektoříková, Mgr. Pavel Remeš, Hana Strouhalová, Ing. Jana Zaoralová Počet žáků: ročník 263 Zaměření tříd: hudební 4.B ročník 180 sportovní 4.C Celkem: 443 žáků 4

5 I. KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST Volitelné předměty Dějepisné praktikum Seminář a praktika z přírodopisu Informatika Rýsování Konverzace jazyk anglický Konverzace jazyk německý Sportovní a pohybové aktivity Výtvarná výchova Fyzikální praktikum Nepovinné předměty Jazyk řecký Sborový zpěv Výtvarné projekty Meteorologie Sportovní hry Kroužky školní družina Cvičení s hudbou Ruční práce Dramatická výchova Kytary Sportovní hry Country kroužek Kroužky školní klub Ranní klub Šachy PC Fyzika pro všechny Klub sudoku Country kroužek Hra na kytaru Strojové pletení Cvičení s hudbou Fllorball Dramatická výchova V kroužcích školní družiny a školního klubu pracuje celkem 211 žáků. Ostatní kroužky na ZŠ Biofeedback Jazyk anglický Příprava na BiO Aktivity mimo ZŠ zapojení žáků TJ Sokol: karate, stolní tenis, tenis, aerobic, kopaná Sportovní gymnázium ve Vrbně p. P.: orientační běh, lyžování Jiné aktivity: skaut, cyklistika, hasiči, rybáři, ZUŠ, jazyk řecký,náboženství 5

6 Školní družina Provoz školní družiny byl zahájen v pondelí 4. zárí 2006, a to od 6.00 hod. do hod. Do trí oddelení bylo rozdeleno 87 prihlášených detí. Každé oddelení má speciální zamerení. 1. oddelení - rucní práce - Maria Andrýsková 2. oddelení - kroužek hry na kytaru - Vlasta Výskalová 3. oddelení - kroužek cvicení s hudbou - Blanka Kadlíková Deti ŠD se svými vychovatelkami se úcastnily nekolika akcí porádaných v rámci školy: - predvánocní akce - vystoupení kroužku kytar v MŠ - vystoupení kroužku cvicení s hudbou v MŠ - malování kraslic - výstava rucních prácí - vystoupení kroužku kytar a cvicení s hudbou na školní akademii Po celý školní rok se deti svými výrobky podílely na výzdobe školy. ŠD spolecne se školou zajišt uje komplexní pusobení na žáky. Poskytuje príležitost k seberealizaci žáku talentovaných i méne talentovaných. Je zcela odlišná od forem práce ve škole a je pro deti zábavou i poucením. B. Kadlíková Školní klub V tomto školním roce navštevovalo školní klub 60 detí. Školní klub je urcen žákum druhého stupne, umožnuje jim vyplnit volný cas v odpoledních hodinách. Provoz klubu: ranní klub hod. - urcen nejen pro dojíždející žáky odpolední klub hod - podle rozvrhu Kroužky školního klubu se zúcastnily ruzných akcí, šachy - okresní šachový turnaj, místní šachový turnaj, floorball - turnaj mezi ZŠ, cvicení s hudbou - vystoupení na školní akademii, country - velikonocní vystoupení. Pocítacový kroužek umožnuje detem práci s internetem, každou stredu a pátek do hod. Klub sudoku se schází každé pondelí od hod. B. Kadlíková 6

7 Projekty a dílny na budově č.ii I děti prvních a druhých tříd na budově č.ii, i když ta stojí samostatně mimo hlavní budovu, pracovaly intenzivně po celý školní rok a i zde probíhalo mimo jiné školní povinnosti několik projektů a dílen. Prvňáčci si například v rámci celoškolního projektu Region prošli město i okolí, zjistili, kde bydlí jejich spolužáci a na Vrbno se podívali i z vyhlídky cestou ze Sokolské chaty. Na konci roku uspořádali výlet na Praděd, nejvyšší horu Moravy. Na vycházky se vydávali i v průběhu projektu Čtvero ročních období. Druháci se zase účastnili preventivního a informačního programu policie ČR Ajax a velice se jim líbilo, že se jim věnovala opravdová policistka v opravdové uniformě, a to dokonce několikrát. V závěru roku zde, také s úspěchem, proběhla akce Hasík, věnovaná požární prevenci. Před Vánocemi i Velikonocemi proběhly na celé budově dvoje společné dílny, ve kterých se děti učily písničky a básničky k daným tématům, povídaly si o svátcích a také si zdobily svátečně své třídy a celou budovu. V závěru roku můžeme říci, že máme hodně šikovných dětí. Mgr. J. Kudlíková Akce 3. ročníku Akce knihovny - Pocátecní ctení, Provázkiáda Vánocní rolnicka - rocníkové kolo / soutež ve zpevu / Mikulášská nadílka - trída 3. A pro budovu c.iii Vánocní dílny - spolecné se 4. a 5. rocníkem Návšteva vánocních trhu Vánocní turnaj ve vybíjené Vánocní dílny 3. rocníku Vánocní besídky Velikonocní dílny 2.4. Velikonocní turnaj ve vybíjené Projekt Region : téma : Flora a fauna našeho regionu Projekt zacal od ríjna, každý mesíc obe trídy zpracovávaly jednotlivá témata. Podzim: Listnaté stromy, sbírání, lisování, lepení listu, jehlicnaté stromy, frotáže kury, poznávání stromu. Zima: Ptáci u krmítek, v lese, u vody, ryby v našem regionu. Jaro: Stehovaví ptáci, kresby, práce s encyklopediemi. Jarní kvetiny, sber, lisování, zakládání herbáre. V prubehu roku jsme meli nekolik vycházek do prírody. Projekt bude zakoncen v cervnu besedou o ochrane životního prostredí a výletem na Praded. Obe trídy se také v prubehu školního roku zúcastnovaly výtvarných souteží mestské knihovny, Ceské sporitelny, Policie CR ap. Mgr. I. Bártková 7

8 Projekty a dílny IV.B Školnímu projektu Náš region se věnujeme v rámci tématu Voda regionu (řeky a jejich okolí, povodně 1997, rybářství u nás). V týdenní dílně dramatické výchovy jsme se ve IV.B zabývali dětskými právy a povinnostmi. Na základě jejich poznání a pochopení, že je důležité je dodržovat, jsme vytvořili školní drama zaměřené na šikanu a její prevenci. Mgr. J. Sztuková Dílny-5.ročník Ve dnech proběhly v 5.ročníku dílny dramatické výchovy a turistiky. Dramatická dílna nesla název Rodina a události v ní. V turistice se žáci aktivně seznámili s krásami svého bydliště a okolí měli žáci 4. a 5. ročníku Velikonoční dílny. Žáci byli vedeni k vymýšlení básniček s velikonoční tématikou, vyráběli si různé velikonoční ozdoby, seznámili se s tradicemi a zvyky Velikonoc se žáci 5.A podíleli na tvorbě dílen Dílny čtení, v tomto školním roce byla věnována poezii pro děti. Mgr. I. Jurková 8

9 Činnost country souboru Zuzanky I v letošním školním roce pokračovala činnost country souboru Zuzanky. První akcí bylo úvodní soustředění na budově č.ii v měsíci říjnu, kde se děti ( hlavně ty začínající) naučilyzákladním krokům a formacím. Naučili jsme se a zopakovali si spoustu jednoduchých i složitějších tanečků. V listopadu se o víkendu konalo již šesté taneční party pro děti z podobně zaměřených souborů. Akce byla pro žáky z naší školy i dospělé z Vrbna veřejná. V prosinci jsme se zúčastnili se svým vystoupením Vánočních trhů ve Vrbně pod Pradědem, kde jsme poprvé uplatnili naše nové kostýmy. Ve druhém pololetí jsme přešli ke složitějším tancům a pódiovým vystoupením. Nacvičili jsme několik skladeb, a ty jsme v různých obměnách uplatnili při naší prezentaci na veřejnosti. Např. Den s Deníkem, Velikonoční vajíčko, akademie v Háji ve Slezsku, Vrbenské slavnosti. Samozřejmě, že se děti předvedly i na naší školní akademii. V rámci spolupráce s podobně zaměřenými soubory jsme strávili také víkend na ZŠ ve Vápenné. V příštím roce naši malí tanečníci a tanečnice zase trochu povyrostou, takže věříme, že se dostaneme zase trošičku dál za hranice našeho regionu a že přivítáme mezi našimi řadami zase nové tváře. 9 Mgr. J. Kudlíková, Mgr. I. Odstrčilová Činnost DPS Sedmihlásek I letos pracoval v naší škole DPS Sedmihlásek. Sbor je rozdelen na prípravné oddelení - Modrásci, kde pracovalo asi 20 detí z prvních, druhých i tretích tríd. Deti se pravidelne setkávají každou stredu na zkouškách. Hlavní sbor Sedmihlásek pracoval v poctu 22 žáku. Je zastoupen detmi z tretích, ctvrtých, pátých rocníku a jednou žákyní ze 7.B. Oba sbory vede paní Danuše Hošková. Z letošních akcí bych vzpomnela napr.vánocní koncert , který probehl ve Streše. Dále pak následovala Regionální soutež v Orlové, kde získal prípravný sbor Modrásci Stríbrné pásmo. Pevecký sbor se prezentoval na akci Den s Deníkem. Tradicní Jarní koncert sboru probehl 21. dubna V neposlední rade jedno z posledních vystoupení Sedmihlásku probehlo v družební škole v Háji ve Slezsku, setkalo se s velkým ohlasem. Dvakrát do roka probíhá soustredení sboru, u detí velmi oblíbené. Záverem bych ráda podekovala všem, kterí s obema sbory spolupracují, zejména klavíristce paní Jaroslave Kutálkové, pomocné dirigentce paní Milade Rehulkové a také paní Ludmile Šajerové za její organizacní cinnost. Detem dekuji za obetavou práci a rodicum za jejich vstrícnost. Preji všem hodne elánu a úspechu do další práce. D.Hošková

10 Soustredení kroužku dramatické výchovy Naucit se spolupracovat ve skupine ruzne starých žáku, upevnit správné návyky pri spolecném stolování a nácvik divadelních her bylo cílem soustredení kroužku dramatické výchovy. Pro deti nebyl problém prijít do školy i v sobotu. Všechny ctyri soubory se sešly Pri spolecném obede a jeho príprave ve školní kuchynce (menu gulášová polévka a povidlové knedlíky), rozvíjeli kluci a holky prátelství, kamarádství a spolupráci. Mgr.J.Sztuková Děti a poezie V úterý se ve STŘEŠE uskutečnil 3. ročník recitační soutěže Děti a poezie. O co největší úspěch u poroty soutěžilo 46 recitátorů. I letos měla porota obtížnou práci s hodnocením. Ocenění si odvezly děti z Karlovic, Břidličné i Rýmařova. Z našich dětí si nejlépe vedli Michal Koždoň (3.místo v 1. kategorii), Natálie Vlčková (1.místo ve 3. kategorii), Magdaléna Kudelová (3.místo ve 3. kategorii). Mgr.J.Sztuková Festival divadelních souborů V úterý se ve STŘEŠE sešlo na 200 hostů. Přišli se podívat na to, jak děti umí hrát divadlo. Festivalu se zúčastnilo 82 účinkujících. Hrály děti z vrbenských mateřských škol, z naší základní školy (2 soubory) a z gymnázia. Akce se vydařila, na obličejích diváků byla vidět spokojenost, na obličejích herců po prvotní nervozitě pozdější nadšení. Mgr. J. Sztuková Výuka cizích jazyků Na naší škole se vyučují dva cizí jazyky. Anglický ve ročníku, německý v ročníku. Dále žáci navštěvují volitelný předmět v ročníku, konverzaci německého a anglického jazyka. K výuce cizích jazyků často a rádi využíváme učebnu cizích jazyků, která je vybavena audiotechnikou, počítačovou učebnu, kde pracujeme s výukovými programy a multimediální učebnu s dataprojektorem a reprosoustavou. Pravidelně během školního roku soutěžíme, vytváříme projektové práce, které prezentujeme a vystavujeme v prostorách školy. Výsledky naší práce zveřejňujeme ve Zpravodaji. V rámci výuky anglického jazyka 12 žáků od ročníku s p. V. Huszarovou navštívilo Londýn. Děti bydlely v anglických rodinách a jedly anglickou stravu. Viděly spoustu památek, několik muzeí a svezly se na největším ruském kole London Eye. Cesta to ovšem byla náročná trvala 26 hodin. Děti to zvládly dokonale, nikdo se nezatoulal, nezlobil a nic se neztratilo. Už plánují další návštěvu. Máme všichni o čem vyprávět, co ukazovat na fotkách a také chystáme sérii článků do vrbenského Zpravodaje. J. Drlíková, V. Huszarová 10

11 Výtvarná výchova na naší škole V letošním školním roce se bežná výuka výtvarné výchovy na vyšším stupni rozšírila, a to formou výuky volitelného predmetu Vv v 7.,8. a 9. rocníku. Nekterí zájemci navštevují odpolední výtvarné projekty. Žáci prubežne zpracovávají ruznými technikami v nekolika hodinách urcitá témata. Casto pracujeme na vetších formátech, než jsou žáci zvyklí, v prubehu práce volíme ruzné postupy a techniky, které jsou pro daný moment vhodné a pro naši šikovnost dostupné. Hotová práce je skutecne hotová až po nekolika hodinách, kdy obcas narazíme na výtvarný omyl, takže vymýšlíme a zkoušíme nové možnosti. Casto na zacátku cinnosti vlastne nevíme, jak bude finální práce vypadat. A to nekoho baví, zkoušet a experimentovat, ty méne odvážné zase odrazuje. Tak se stane, že se nám podarí výtvarná díla vhodná k verejné prezentaci na nejaké výstave. Náš šikovný školník, pan Plíšek, nám vyrobil nekolik panelu pro naše príležitostné výstavy. Pan Blahuš, školník na budove IV, nám ochotne napomáhá pri různých výtvarných instalacích. Obema za jejich aktivní pomoc dekujeme. Následují akce, které jsme usporádali: - výstava grafiky na téma Mesto-školní vestibul-nyní umísteno v pracovne výtvarné výchovy - prodejní predvánocní výstava u príležitosti listopadových tr. schuzek - výstava grafiky na téma Ovoce-školní vestibul, cást prací nyní ve cvicné kuchyni jako stálá výzdoba - instalace keramiky ve školní jídelne - tematická výstava v mestské knihovne-vánoce, Zima - prodej keramiky na vánocních trzích - tematická výstava Vánoce, Velikonoce-školní vestibul - Cas velikonocní-výstava a predvádecí akce (ve Střeše) - výroba kvetin technikou Twist Art - J. Kocírová a R. Popková - velikonocní dílny-malování na papírovou stenu - prírodní motivy žáci i nadále domalovávají na papírovou plochu, nekterí vyzkoušeli batiku papíru - krajská prehlídka výtvarných prací základních, stredních a umeleckých škol Ostrava 2007 na Slezskoostravském hrade, své práce vystavovali tito žáci: Kristýna Novácková - 8.B Katerina Blokšová - 8.B Aneta Weissová - 8.B Silvie Czaschová - 8.A Jaroslava Kocírová - 8.B Romana Popková - 8.B Lucie Patocková - 8.A Petra Strnadlová - 9.B Nikola Balážová - 7.A Sabina Trníková - 7.A Jana Bejdáková - 7.B Kristýna Ognarová - 7.A Adéla Krčmářová - 7.B Adriana Krettková - 7.B Barbora Škařupová - 6.A Iveta Krůželová - 9.A Na podzim pripravujeme výstavu grafiky v Galerii na radnici. 11 Mgr. I. Remešová

12 Osvětim Dne jsme navštívili koncentrační tábor v Osvětimi. Myslím, že to byl pro všechny velmi silný zážitek. Naši prohlídku vedla polská průvodkyně, která perfektně zvládla český jazyk. Tato exkurze se mi líbila, určitě bych si ji ráda někdy zopakovala. Horáková M.,8.A Výlet byl zajímavý, mám z něho zážitek na celý život. Nikdy na to nezapomenu. Horský R.,9.A Nepochopím, jak někdo takový tábor mohl postavit..celou cestu z Osvětimi mě provázely slzy v očích.. Kaločová B.,9.A Exkurze do Osvětimi pro mě byla nevšedním zážitkem. Když jsme společně tento koncentrační tábor procházeli, zapůsobil na mě hodně smutným dojmem, protože na tomto místě zemřely milióny lidí krutou smrtí. Zároveň to pro mě bylo velmi zajímavé a poučné. Krejčí P.,9.A Myslím si, že do Osvětimi by se měl podívat každý. To, co jsem tam viděla, na mě velmi zapůsobilo a myslím, že to ve mně navždy něco nechalo Neváhala bych a při další příležitosti tam jela znovu, protože to stojí za řeč a každý by o tom měl vědět. Pocit, když jsem prošla branou, kterou kdysi chodili trpící lidé, byl velmi zvláštní. A ty hromady věcí neuvěřitelné! Matoušková L.,9.A Byl to poučný výlet. Je to důkaz, jak krutě může zacházet člověk s člověkem. Urban J.,9.A Každý clovek by se mel zajet do Osvětimi podívat, v klidu projít celý areál a zamyslet se nad tím, proc té hruze nikdo nezabránil. A hlavne nezapomenout na lidi, kterí tam zemreli, a na jejich památku. Janda L.,9.A Byl to poučný výlet a poznání, jakých činů se dopouštěli nacisté za 2.sv.války. Určitě každému doporučuji podívat se do Osvětimi. Štěpánek R.,9.A Zážitky z krajského kola v biologické olympiádě Vyjeli jsme v sedm hodin. V autě panovala dobrá nálada a žaludeční nevolnost. Pan učitel Bártek pilně točil volantem a šlapal na plyn. Paní učitelka Beranová s námi ještě opakovala. Náhle pan učitel Bártek šlápl na brzdu a Lenka se zeptala:,,a teď už se můžu poblít? Nakonec jsme do Přírodovědného centra v Ostravě dojeli v pořádku. Nejdříve proběhla prezence, a poté nás rozdělili do tří skupin. Bohužel jsme spolu nebyli ve stejné skupině. Každá skupina dělala na střídačku test, poznávací část a praktickou část. Po vypracování všech úkolů nás pracovnice centra odvedla na oběd. Po cestě jsme klopýtaly o výmoly a dusily se smíchy. Katka se na obědě polila pitím i polívkou. Lenka se na zpáteční cestě srazila se stromem. Pracovnice nás provedla po centru. Chovali jsme si králíčky, křečky, hady a ještěrky a viděli papoušky a outloně(to je poloopice ). Poté se vyhlašovaly výsledky. Začínalo se od posledních míst k prvnímu. Napětí stoupalo. Po vyhlášení výsledků nám všichni blahopřáli k prvnímu(katka) a čtvrtému(lenka) místu. Paní učitelka nás už předem obdarovala čokoládami. Na zpáteční cestě opět panovala dobrá nálada (bezdůvodné záchvaty smíchu) a žaludeční nevolnost. U školy jsme se rozloučili a my dvě jsme zmoženě kulhaly do města. 12 L.Matoušková, K.Chreňová, 9.A

13 Fyzika pro všechny Fyzika pro všechny je název kroužku pro deti, které zajímá dení v prírode a okolí. Náplní kroužku jsou odpovedi na otázky typu: Proc a jak vypadají snehové vlocky? Jak funguje elektrárna? Co je kolem nás ve vesmíru?... a mnoho jiných. Snažíme se v detech rozvinout zájem o fyziku jako vedu, a to formou populární, pomocí diskuzí, promítání filmu, vyhledávání informací s pomocí internetu atd. Poslední velmi zajímavou prací bylo malování planet naší slunecní soustavy - jako výzdoba prostor školy. Tímto krokem clenové kroužku nabídli zajímavé informace všem svým spolužákum a také ukázali, co nového a zajímavého se dozvedeli. Kroužek mohou navštevovat žáci od 6. do 9. rocníku. Mgr. J. Dvorák Co nového v IT naší školy? Rozšírili jsme pocet multimediálních uceben na naší škole, což znamená, že pro výuku je k dispozici pocítac, který je propojen s dataprojektorem a reprosoustavou. Toto vše najdete v ucebne fyziky, prírodopisu a jedné ucebne vyhrazené jen pro multimediální výuku. V ucebne fyziky a samostatné multimediální ucebne je k dispozici i interaktivní tabule, která ješte více zpestrila výuku v techto ucebnách. Aby výuka byla co nejpestrejší, rozširujeme postupne pocet výukových programu, které jsou k dispozici žákum i na pocítacové ucebne. Mgr. P. Remeš WWW stránky naší školy Na stránkách naší školy, které najdete na si mužete vyhledat informace o naší škole. Jsou na nich umísteny zprávy školské rady a výchovných poradcu. Jsou zde zverejneny ové adresy všech ucitelu a jejich konzultacní hodiny. V oddílu školní zpravodaj najdete vše, co se na naší škole událo, i všechny akce, které probehnou i probehly. Je zde také velké množství fotek z ruzných akcí, ale také fotografie školních budov, jak vypadaly kdysi a dnes. Také na našich stránkách je aktualizován jídelnícek školní jídelny. Na stránkách najdete také odkaz, kde se dostanete na stránky, které informují rodice o absenci a prospechu detí. 13 Mgr. P. Remeš

14 Spolupráce s knihovnou plán akcí Říjen Týden knihoven, provázkiáda, exkurze do knihovny - vyhlášení výtvarné soutěže Tady bydlím já, skřítek Knihovníček Listopad besedy pro 2.třídy Čeští ilustrátoři dětem Předvánoční jarmark knih instalování výstavy výtvarných prací dětí ZŠ / Mgr. I.Remešová/ Leden slavnostní vernisáž s předáváním cen výhercům za výtvarnou soutěž Tady bydlím já, skřítek Knihovníček beseda 5. A - Poezie pro děti, průprava k recitační soutěži - vyhlášení soutěže Celá třída čte Únor - beseda pro 1. třídy Poprvé v knihovně seznámení s knihovnou a knihami - vyhlášení soutěže Vytvoř komiks ke 100. výročí úmrtí slavné švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové Březen - vyhlášení přípravy na akci Pasování prvňáčků - vyhlášení soutěže Mé vysněné povolání - zapojení do celostátního projektu Čtěte se svými dětmi 20 minut denně beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou (výběr ze 4. a 5. tříd, 6. a 7. tříd) - vyhlášení rychlé soutěže k filipojakubské noci napsat příběh o čarodějnicích a čarodějích Duben beseda pro 9. třídy Současná česká a světová literatura pro mládež - ukončení rychlé soutěže k filipojakubské noci Květen beseda pro 8.třídy Válečná literatura beseda pro 7.třídy Současná literatura pro mládež ukončení soutěže Celá třída čte ukončení soutěže Mé vysněné povolání ukončení soutěže Vytvoř komiks soutěž Vrbenský mistr v sudoku Červen pasování prvňáčků - vyhodnocení všech soutěží končících v květnu a předání cen 14 H. Janků

15 Naukové soutěže Ve všech naukových předmětech probíhaly v průběhu celého školního roku soutěže v rámci ročníku. V přehledu uvádíme další větší soutěže, také soutěže okresní a krajské. soutěž termín ročník kolo Konverzační soutěž JN krajské 7.,12. místo Recitační soutěž školní Olympiáda z matematiky okresní 1.,4.,8. místo Recitační soutěž 22.a a 5. školní Literární soutěž- prosinec školní Proč vodníci nemají rádi vodu Olympiáda z jazyka českého okresní 7.místo Fyzikální soutěž okresní 4.místo Biologická olympiáda okresní 1.,2.místo Biologická olympiáda krajská 1.,4.místo Biologická olympiáda okresní 1.,4.místo Archimediáda okresní Kulturní a vzdělávací akce akce termín ročník Vycházky tříd září-listopad Vystoupení dětí Zámeček B setkání knihovníků Exkurze ČOV A Exkurze ČOV B Flétničkový festival oblastní Vánoční rolnička Vánoční rolnička okresní Mikulášská nadílka Vánoční besídka pro rodiče B Vánoční trhy-vystoupení prodej keramiky Přednáška Policie ČR Seznámení rodičů s interaktivní tabulí únor 5. Přednáška Policie ČR ,9. Soustředění dram. kroužků Beseda se spisovatelkou , 5., 6.,7. Barvy života březen Testy Cermat duben 5.,9. Recitační festival oblastní Festival divadelních souborů oblastní Osvětim-exkurze , 9. Vítání občánků září-červen 4.B 13. školní akademie Akce DPS Sedmihlásek, country souboru Zuzanky, výtvarné výchovy, spolupráci s knihov- nou a další aktivity uvádíme ve zprávách. 15

16 Kulturní představení koncert Pavla Nováka roč film Lovecká sezóna 1.,2.,3. roč koncert Viktor kamarád roč balet Labutí jezero 6.,7.,8. roč divadlo Mach a Šebestová divadlo Sny skřítka Snítka 1.,2.,3. roč Draví ptáci roč. Úspěšní žáci školy jméno umístění soutěž ročník kolo Kateřina Chreňová 1. místo BIO olympiáda okresní 1. místo BIO olympiáda krajské Lenka Matoušková 2. místo BIO olympiáda okresní 4. místo BIO olympiáda krajské 4. místo olympiáda z fyziky okresní 7. místo olympiáda z JČ okresní Veronika Jelínková 1. místo BIO olympiáda okresní Veronika Urbánková 4. místo BIO olympiáda okresní Jana Baráková 7. místo konver.soutěž JN krajské Hana Petrušová 12. místo konver.soutěž JN krajské Kateřina Pešatová 1. místo olympiáda z matematiky 5. okresní Michal Kopča 4. místo olympiáda z matematiky 5. okresní Kristýna Zedková 8. místo olympiáda z matematiky 5. okresní 16

17 Kartáček Kartáček má různé barvy, líhnou se v něm všechny larvy. Tak například bakterie, v sýru známe listerie. Pak tam přijdou inspektoři, oči se hrůzou mhouří. Dávají tam pokuty, ředitelé nemají ani na boty. Literární tvorba žáků Probíhá tam týdenní hrůzostrašné čištění. Až je všechno v pořádku, inspektoři nemají písmeno na řádku. Když už nejsou stížnosti, lidé jsou plni radosti. B.Čudová, 5.B Fronta Maminka nám u vecere vyprávela, že byla na pošte a tam byla veliká fronta. Brácha Patrik se ptal: Mami,co je to ta fronta? Maminka mu vysvetlila, že je to dlouhá rada lidí, kterí na neco cekají.tatínek vypravoval, jak se pred lety stávalo ve fronte na maso, na pomerance, na prací prostredky, dokonce i na auta. Já jsem si vzpomnela na frontu u predprodeje vstupenek. V televizi práve vysílali predpoved pocasí a oznamovali, že se k nám blíží studená fronta. Patrik rekl: To jsem zvedavý, na co bude cekat studená fronta. M.Vojtková,5.B Hodnocení dílen hudební výchovy Dílny jsme měli sedm dní, a pak zase učení. Hráli jsem prima hry i s malými třeťáky. Některé hry bavily a jiní se nudili. Každý s úsměvem šel za zpěvem. Za chvíli zazvoní, děti se splaší, vyběhnou z hudebny, učitelům už haraší. Už jsme toho měli dost, přišel za námi vzácný host. Přišel za námi pan ředitel, přivedl hocha, Zpívali jsme písničky, kterého kousla oči jako hvězdičky. divoká mrcha. Hodiny tikají a děti zpívají. kolektiv žáků 5.B Žáci 6.A vymýšleli nová slova: kniha listočtenka, moudroslov, písmenolist škola moudrý dům, žákotrapič, nudoučka, šprtobydloň žákovská knížka známkoskládka, výsledkopis, pětkosběrač, známkolist, známkosešit učitel moudrá hlava, všechnoználek, úkolodávač, žákotrapič aktovka knížkonosič, zádonoska, zádobřímě, učebniconosič ředitel králoškol pětka hnusoznámka, smutkonoska, výpraskonosič tabule křídopsavka, čmároplocha lavice písmostolek, učodeska přezůvky nohošlapky, chodidlonožky, obuvnožky matematika číslověda tělocvik poceňtričko, těloprotáh, tělomučenka žák šprtoználek, nicneználek, chytrohlav, školootrok, dutohlávka 17

18 PROC VODNÍCI NEMAJÍ RÁDI VODU téma literární souteže rocníku, uvádíme dve úspešné práce: Kdysi dávno v rybníku Bahnák žili dva vodníci. Jeden byl Hrnecek a druhý byl Poklicka. Jmenovali se tak, protože do hrnecku dávali špatné duše a poklickou je prikrývali. Každý jejich den byl nachlup stejný. Ráno vylezli na breh, slunili se až do obeda, potom se precpali a celé odpoledne lapali do jejich krásne malovaných hrnecku ty duše, které byly prohnilé zlobou. Se západem slunce vždy ulehali do svých postýlek, vystlaných rasami a lemovaných rozkvetlými sinicemi. A takto vypadal každý jejich den. Jednou to ale bylo jiné. Jak se tak slunili na brehu Bahnáku, cosi je vyrušilo. Byla to carodejnice Merry Bradavice, která priletela na košteti pozvat vodníky na zítrejší oslavu svých stých narozenin. Vodníci se nejdríve kroutili, že ne, kdo by jim hlídal rybník, ale carodejka rekla, že tam pošle kocku Ostrovidku, která jim rybník ohlídá.vodníci pritakali a zacali se tešit na tu zítrejší párty. Další den, když se zacalo stmívat, vodníci nazuli botky sedmikilometrovky a už si to valili. Ale stala se strašná vec, kocka Ostrovidka se na hlídání rybníku vykašlala. Chvíli po odchodu vodníku zlé dušinky zjistily, že je nikdo nehlídá, a tak zacaly poskakovat sééém a zase tááám, až se jim podarilo hrnícky rozbít. A nejen rozbíjely, ale nicily, co se dalo. Mezitím se vrátili vodníci, kterým hruzou žábra zarostla. Duše se na ne vrhly a pronásledovaly je až k nedalekému hradu. Tam se umístili, protože se báli zpet a o svuj príbeh se podelili se všemi vodníky. A tem se také pomalu voda znechutila. A ted už víte, proc vodníci nemají rádi vodu. M. Horáková,8.A Myslím si, že vodník vodu rád má. V každé pohádce nebo povesti bydlí vodník ve vode. Jméno dostal podle toho, že voda je jeho živel. Kdyby žil na suchu, tak by mu lidé pravdepodobne zacali ríkat Suchník. Zdá se vám asi tento výraz ponekud neobvyklý, ale lidé dávají bytostem jména podle toho, kde žijí. Jako napríklad Vetrník, Slunecník, Mrazík a podobne. Vodník je tvor, který žije jen ve fantazii. Nekterí jsou zlí a lidem škodí, ubližují jim a druzí jim naopak pomáhají. Jsem presvedcena, že vodníci neexistují a jestli ano, tak už vymreli. Bydlím jedenáct let u rybníka. Nedaleko je i starý mlýn. Nikdy jsem žadného vodníka nevidela. Na svete mužu potkat jedine podvodníka, ale ten nemá s vodou vubec nic spolecného. I. Zabloudilová, 6.A 18

19 9.A - vycházející žáci - tř. uč. Ing. M. Šajer Bucur Josef SŠ průmyslová a umělecká, Opava strojír. - výpočet. technika Bukur Daniel SŠ polygrafická, Olomouc tiskař na polygr. strojích Drmola Tomáš SŠ automob.,mech. a podnik., Krnov autotronik Gamovský Marek Sportovní gymnázium, Vrbno p.p. gymnázium - všeobecné Gřunděl Martin SŠ řemesel, Bruntál instalatér Horský Robert SŠ automob.,mech. a podnik., Krnov automechanik Janda Lukáš SPŠ, Bruntál elektr. počítač. systémy Kleiber Jiří SPŠS, Vsetín strojír. - výpoč. technika Krejčí Patrik SŠ řemesel, Bruntál automechanik Orság Pavel SPŠ, Bruntál strojírenství Puss Jiří SPŠ, Bruntál elektr. počítač. systémy Sitař Daniel SOU strojíren. a lesnické, Šternberk mechanik-opravář-les.stroje Svoboda Jakub SOU strojíren. a lesnické, Šternberk mechanik-opravář-les.stroje Štěpánek Roman SŠ průmyslová a umělecká, Opava strojír. - výpočet. technika Urban Jan SPŠ, Bruntál silniční doprava Vlček Petr SPŠ dopravní, Praha 5 autotronik Boborová Kateřina Sportovní gymnázium, Vrbno p.p. gymnázium - všeobecné Dostálová Bohdana SŠ služeb, Bruntál kuchař - číšník Chreňová Kateřina Gymnázium, Bruntál gymnázium - všeobecné Kaločová Božena OU a Praktická škola, Lipová-lázně pečovatelská práce Krůželová Yveta SOŠ Dukelská, Bruntál prodavač - smíšené zboží Locku Lenka VOŠ a hotelová škola, Opava hotelnictví a turismus Matoušková Lenka Gymnázium, Bruntál gymnázium - všeobecné Rybyšarová Nicole SŠ služeb, Bruntál číšník - servírka Schusková Kateřina SŠ služeb, Bruntál kuchař - číšník Skácelová Martina SPŠ stavební, Opava stavební obnova Váňová Kristýna SŠ pedagogická, Krnov pedagogické lyceum Vašinová Denisa Obchodní akademie, Opava ekonomické lyceum Vojtášková Michaela SŠ zeměd. a služeb, M. Albrechtice kuchař-číšník pro pohostinství 19

20 9.B - vycházející žáci - tř. uč. M. Rašťák Bajcarová Miroslava SŠ zdravotnická, Krnov zdravotnický asistent Baráková Jana SŠ hotel., gastron. a služeb, Šilheřovice hotelnictví a turismus Kopová Markéta SŠ služeb, Bruntál kadeřník Peštová Lýdie SŠ pedagog. a SŠ zdravotní, Krnov zdravotnické lyceum Procházková Nikola SŠ poštovních a logist. služeb, Opava provoz a ekonomika dopravy Štolbová Michaela SŠ služeb, Bruntál kadeřník Vyroubalová Nikola SOŠ dopr. a cest. ruchu, Krnov management cestov. ruchu Vyšohlídová Ivana SŠ pedagog. a SŠ zdravotní, Krnov zdravotnický asistent Franc Jaroslav SŠ průmyslová, Krnov umělecké zpracování dřeva Glabazňa Jan Sportovní gymnázium, Vrbno p.p. gymnázium - všeobecné Janák Jiří SPŠ, Bruntál silniční doprava Joska Petr SŠ technická, Opava obráběč kovů Kopečný Lukáš SPŠS, Vsetín strojír. - výpoč. technika Šebesta Ladislav SŠ automob.,mech. a podnik., Krnov automechanik Švéda Michal SPŠ, Bruntál elektr. počítač. systémy Trník Radek SŠ průmyslová, Krnov zámečník Václavík Jakub SŠ automob.,mech. a podnik., Krnov automechanik Veninger Michal SPŠS, Vsetín strojír. - výpoč. technika Zabloudil Martin SŠ řemesel, Bruntál opravář zeměděl.strojů Vrba Lukáš SŠ zemědelství a služeb, M. Albrechtice zemědělský podnikatel Hegr Daniel SŠ řemesel, Bruntál automechanik Mališ Lukáš SOŠ a SOU technické zámečník Štefka Marek SŠ technická, Opava obráběč kovů Švrčina Pavel SOU a OU, Rýmařov kuchař-číšník pro pohostin. Zajac Martin SPŠ, Bruntál elektr. počítačové systémy Dančíková Klára SŠ hotel., gastron. a služeb, Šilheřovice kuchař-číšník pro pohostin. Macháčová Kristina SŠ Opava kadeřník Nečesaná Nikol SŠ zdravotnická, Krnov zdravotnický asistent Strnadlová Petra SŠ Opava cukrář - výroba 7.A - vycházející žák - tř. uč. Mgr. A. Sedlaříková Roxer Karel SŠ řemesel, Bruntál zednické práce 8.B - vycházející žák - tř.uč. Mgr. I. Remešová Žaba Aleš SŠ řemesel, Bruntál elektrikář silnoproud 20 Ing. M. Šajer

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké plody. Aristoteles

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké plody. Aristoteles ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 2 Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké plody. Aristoteles 3 Vážení přátelé, i letos Vám předkládáme malé okénko do života školy. Říkám malé, protože na těchto několika stránkách není

Více

Škola je místem, kde děti žijí.

Škola je místem, kde děti žijí. Škola je místem, kde děti žijí. Základní škola, Dobrovské ul. 63 563 1 Lanškroun tel.: 465 321 99, 465 323 818 e-mail: zslado@lanskroun.cz www.zslado.cz Foto: pracovníci školy Texty: pracovníci školy Redakční

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název: Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč Adresa: Havlíčkova 933, 676 02 Moravské Budějovice Telefon: 568 409 701 Fax: 568 421 362 Email: reditel@zshavl.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 2012 Hospodářský rok 2011 Moravské Budějovice 30.09.2012... František Dostál, ředitel

Více

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA 2012/2013 J. Zwiner a D. Kučera, 9. B Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás opět po roce přivítal na stránkách naší ročenky. Pevně věřím, že tak jako v minulých

Více

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr.

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

Škola je místem, kde děti žijí.

Škola je místem, kde děti žijí. Škola je místem, kde děti žijí. Základní škola, Dobrovské ul. 630 563 01 Lanškroun tel.: 465 321 099, 465 323 818 e-mail: zslado@lanskroun.cz www.zslado.cz Foto: pracovníci školy Texty: pracovníci školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracoval ředitel školy Mgr. Milan Procházka V Budišově dne 10.9.2014 podpis a razítko: OBSAH 1. Základní informace a charakteristika školy... 3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012 2013 Hospodářský rok 2012 Moravské Budějovice 30.09.2013... František Dostál, ředitel

Více

Základní škola Starý Jičín

Základní škola Starý Jičín Základní škola Starý Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace Sídlo školy: Starý Jičín 126

Více

Výroční zpráva. školní rok 2012/ 2013. Základní škola Brno, Vejrostova 1, 635 00

Výroční zpráva. školní rok 2012/ 2013. Základní škola Brno, Vejrostova 1, 635 00 Výroční zpráva školní rok 2012/ 2013 Základní škola Brno, Vejrostova 1, 635 00 Telefon: 546220173, tel./fax. 546211322, e-mail: zsvejrostova@vejrostova.cz 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 2009/2010 1. C harakteristika školy 09/10 09/10 09/10 318 181

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 2009/2010 1. C harakteristika školy 09/10 09/10 09/10 318 181 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 29/2. Charakteristika školy.. Základní škola a mateřská škola Stupno, příspěvková organizace úplná adresa: právní forma: telefonní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Ve Vnorovech 1. 9. 2014 PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 F. M ag alh aes vy plu l na ces tu kolem světa a 5 loděmi a 250 muži. Po dvou letech dokončila cestu jen jediná z nich s 18 muži. Kdy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola Jevíčko U Zámečku 784, 569 43 Jevíčko V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2012/2013 strana 2 / 80 Obsah: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 6 VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE... 7 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031, 603 717 216. E-mail: zsandel@gmail.com Bankovní spojení:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY www.zsvysluni.cz Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 SESTAVILA: PAEDDR. DAGMAR BISTRÁ OBSAH Část I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice. za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice. za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice za školní rok 2009/2010 Štefánikova 117, 742 21 Kopřivnice Moravskoslezský kraj e-mail: zdislava@zdislava.net www: http://www.zdislava.net

Více

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj 202 Fax

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012 2013 Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní škola Tišnov náměstí 28. října 1708, Tišnov, 666 01 IČO 702 839 40 Telefon: 549 415 629 Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského 399

Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského 399 Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského 399 školní rok 2013 2014 Mgr. Petr Horčička ředitel školy Obsah Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání 6 Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více