Pojdte s námi do pohádky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojdte s námi do pohádky"

Transkript

1 Zárí 2007 OBEC PASEKA Pojdte s nám do pohádky Prázdnny jsou v plném proudu,ale materská škola se už prpravuje na príchod nových detí a nového školního roku. Po zhodnocení výchovné práce v mnulém školním roce s názvem výchovne vzdelávacího programu" S krteckem a kamarády budou se nám plnt prání", kde ústrední postavou byla fgurka krtka, který det provázel pr cnnostech po celý školní rok a velce se jm líbl, jsme se dohodl, že u pohádek zustaneme v letošním roce. Výchovnevzdelávacíprogrampro školní rok jsme nazval "j Kamarád, kamarádky, pojdte s nám do pohádky". Pr plnení vzdelávacích cílu nám budou pomáhat p~hádkov~ pos~avcky - kavšp~ek, prncezna,. carodej: drakv~ jné,. které hravou a zábavnou ~ormou budou detem zadavat úkoly, spolecne Je budeme plnt a take tyto clnnost budou vyhodnocovat a det odmenovat. K tomuto úcelu byla témer celá materská škola vymalována do veselých a zárvých barev, postupne zhotovujeme pohádkové postavy k výzdobe celé školy, snažíme se o to, abychom det l.zárí prvítal v novém neokoukaném prostredí. K docházce ve školním roce je prwášenv poslední dobe nejvyšší pocet detí, a to 47, címž je plne využtastanovenákapactaškoly.všechnyžádosto umístenídetí v MŠ byly kladnevyrízené,týká se to detí trvale prhlášených v Pasece, odmítnuty byly det, které nemely trvalý pobyt v Pasece. Jsme velce rád, že je o materskou školu takový zájem a budeme delat všechno proto, aby do školky det chodly rády a spolecne se prpravovaly na vstup do ZŠ. v tomto školním roce budeme detem krome pravdelného výchovnéhoprocesunabízet netradcnícnnost,tak,jak to jž delámenekolklet. Pobytv ~aterské škole chceme detem zpestrovat nabídkou dvadelních predstavení porádaných v mat.škole, ZS v dvadlech zdených prírodních, výletu - na Karlov - farma s konm, do Jríkova - Pradedova zahrádka, souteží -! malírských,sportovních, úcastnt se budeme zábavných a poznávacích her - Hrajeme s s Nveou, Hrajeme s s Pastelkou, usporádáme setkání s hasc, polcí, detm s okolních mat.škol, ZŠ, spolecne s rodc pracovní dílny v materské škole, kde s det a jejch rodce spolecne vytvorí dárky, výzdoby do bytu apod.skupnadetí bude pravdelneprpravovatprogramna akc "Vítánínovýchobcánkuobce Paseka",s ' budoucím školáky se slavnostne rozloucíme akcí - Rozloucení s materskou školou. Všechny akce radostné chvlky budeme fotografovat a delat prubežne výstavky v mat.škole, takže det budou mít nejenom slné zážtky, ale peknou památku na dobu prožtou v materské škole. Chtela bych touto cestou podekovat snad za všechny rodce vedení obce Paseka za to, že se v materské škole nevybírá školné, címž je prístupná všem detem, detem ze slabších socálních rodn a detem, jejchž mamnky jsou na materské, c rodcovské dovolené. Podekovat bych chtela ješte všem rodcum ostatním obcanum, kterí se úcastní jž pravdelného sberu papíru bez nároku na honorár, kterého se vzdávají ve prospech našch detl Výtežek vždy použjeme na dorovnání kulturních akcí, na jízdné, sladkost k soutežím apod. Vážíme s tohoto zájmu a jsme rád, že se sberu papíru úcastní stále více ldí a ješte jednou dekujem~. V mesíc cervnu ukonclo docházku do materské školy12 detí, které odchází do l.trídy ZS, z toho 11 detí do ZŠ v Pasece, 1 díte z duvodu stehování do Šternberka. Prejeme jm všem radostný vstup do l.trídy, hodne úspechu a zábavy pr vzdelávání a plno nových kamarádu. Jana Blažková, redtelka a kolektv zamestnancu Mš v Pasece!

2 Z dení v obc... Z duvodu zmeny bydlšte rezgnovala v kvetnu na mandát clena zastuptelstva obce Bc. Jana Mšáková. Novým clenem zastuptelstva obce se stal pan Jan Rchter~ Zastuptelstvo obce také zvollo nového clena rady obce a to paní Jtku Chudou. Paní Mšáková se podfela mj. na kulturních akcích - Vítání obcánku, Setkání senoru, byla také kronkárkou naší obce. Za tuto výbornou spoluprác dekujeme. Na jare letošního roku vybudovala fa. Wood ntex, s.r.o v prostoru zahrady domu s pecovatelskou službou zastrešenou pergolu, kde s mohou senor v letních dnech posedet. O prázdnnách vymenla frma WlNPRO s.r.o. v ZŠ stávající okna a dvere za okna nová plastová. Na tuto rekonstrukc jsme obdržel od Krajského úradu Olomouckého kraje nenvestcní dotac z programu Obnovy venkova Olomouckého kraje 2007 ve výš 300 ts. Kc. V soucasné dobe probíhá geodetcké zamerení pozemku k výstavbe RD za tensovým kurty. Následne budou pozemky vykoupeny, prpraví se nženýrské síte. Na jare príštího roku by mohl zájemc zacít stavet. O pozemky je velký zájem, v soucasné dobe evdujeme 18 žádostí, z toho je 6 zájemcu z naší obce. V zárí zacne fa. Strabag s výstavbou.kruhového objezdu u nových rodnných domku za Vosátkovým. V soucasné dobe je jž vypracována stude s pracovním názvem Náves, která je prpravena k územnímu rízení. Jedná se o ozelenení okolí kulturního domu, kde se pocítá mj. se zázemím pro mamnky s detm. Budou zde vystaveny chodnícky, lavecky, lanová pyramda a další. Ve stud se také pocítá s f1orbalovým hrštem, které by se v zme mohlo zment na kluzšte. Okolo potoka v dolní cást obce pod kržovatkou by mela vyrust n lne dráha pro bruslení. Pro posfení elektrckého napetí pro ulc pod koupalštem "U krížku" zde bude vybudována nová trafostance.. Obec Paseka souhlasla s udelením lcence k provozování zvláštní lnkové dopravy na trase Uncov-Újezd-Paseka-Šumvald-Horní Mesto-Rýmarov. Dopravce RB Global Logstk hodlá zajšt'ovat VÝHRADNÉ dopravu zamestnancu do (ze) zamestnání v MlELE technka s.r.o. v Uncove. Autobusy budou zajšt'ovat návoz zamestnancu na ranní, odpolední a prípadne nocní smenu, stejne jako rozvoz s ním. Zamestnanc se pr nástupu budou prokazovat cpovou kartou podnku Mele, kde bude uvedeno jména, príjmení, datum narození, funkce a fotografe. Od letošního roku bude Pozemkový úrad Olomouc provádet v obvodu Obce Paseka katastrální území Paseka u Šternberka komplexní pozemkovou úpravu a to v souladu se zákonem c.139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úradech v platném znení. V prubehu rízení o KPÚ je nutné vstupovat a vjíždet na pozemky a vykonávat cnnost vyplývající ze zákona v nezbytne nutném rozsahu. Zpracovatelem KPÚ v k.ú. Paseka je frma Olgeo s.r.o., Kolárovo nám. 688/5 Olomouc. Proto Mnsterstvo zemedelství CR, Pozemkový úrad Olomouc v souladu s ustanovením 6,odst. 9 zákona poverl pracovníky frmy Olgeo s.r.o. ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu cnností vyplývajících z výše uvedeného zákona. Toto poverení platí na dobu trvání rízení o KPÚ v k.ú. Paseka tj. od cervna 2007 do prosnce 2011 vcetne. Seznam poverených pracovníku naleznete na elektroncké úrední desce Dne v se uskutecní v zasedací místnost OU prípravné jednání sboru zástupcu, složený. predevším z vlastníku pozemku rešených v pozem. úpravách. Sbor spolupracuje pr zpracování návrhu pozemkových úprav pr realzac schválených pozemkových úprav.. V prubehu mesíce zárí - ríjen dojde k rekonstrukc panelového domu cp.215, kde budou vymenena okna v CELÉM objektu, vcetne žaluzí. Okna byla jž v havarjním stavu a v zmních mesících docházelo ke ztrátám na teple. Výmena ve výš cca.1 ml. Kc bude plne hrazena Z rozpoctu obce. Na dotace bohužel obec nedosáhla. Nájemníkum bude vcas sdelen termín, tak aby mohl zajstt prístup do bytu.

3 M M M._M.._ PROJEKT PASEKA LUGHNASADH To je ofcální název projektu, který vypracoval Zdenek Knápek ve spoluprác s Josefem Ryzcem, predsedou obcanského sdružení LUGH, a Jrím Blažkem, starostou obce Paseka. Ústrední myšlenkou projektu bylo rozšírení a zkvaltnení kulturních zájmových aktvt obyvatel obce Paseka a celého Olomouckého kraje a seznámení šroké verejnost z rad obyvatel Ceské republky ze zahrancí s naším domovem formou výtvarného umení. A to se nám všem v plné míre podarlo. Konkrétnínáplnínašehoprojektubyla úcastamatérskýchvýtvarníku- obcanuolomouckého kraje - na velké výstave výtvarného umení porádané významným umelc, jejchž díla casto zdobí prestžní soukromé, státní zahrancní sbírky umení. Chtel jsme probudt dosud drímající talent v sobe našch sousedech. Naš nabídku ke spoluprác prjalo obcanské sdružení LUGH sdružující malíre, sochare, spsovatele a vedce hlásící se k našm spolecným keltským korenum. V breznu prcestoval do Paseky clenové odborné poroty: Josef Ryzec, vana Ryzcová a ak. mal. Aleš Krejca. Predseda Obcanského sdružení LUGH a zároven predseda ceského klubu Prátel Pabla Pccassa, malír, grafk a soudní znalec v oboru polygrafe Josef Ryzec je jedným umelcem v celé hstor Ceskoslovenska a Ceské republky, podle jehož predlohy vydala Organzace spojených národu se sídlem v New Yorku poštovní známky a jeho obrazy a grafky byly vystavovány u nás v zahrancí a také jsou zastoupeny ve sbírkách Národní galere v Praze. Akademcký malír Aleš Krejca je také významný malír a grafk a zároven je autorem velm úspešné knhy o grafce preložené do nekolka svetovýchjazyku. vana Ryzcová po dlouhou dobu pracovala na Barandove jako produkcní a má velké zkušenost s organzováním výstav výtvarného umení. Zájemc o náš projekt se sešl na Základní škole v Pasece nebo na ZUŠ v Uncove a spolecne s vyprável o tématu projektu, zkoušel malovat a domlouval techncké podrobnost projektu. Následující dva mesíce všchn úcastníc plne tvorl svá výtvarná díla na téma: "Bohyne Brghd jako pramatka zemedelství." V kvetnu zasedala odborná porota v Pasece a vybírala ze všech shromáždených výtvarných prací (bylojch více než 100) ty nejlepší. Puvodne melo být vystaveno 30 nejlepších prací z celého Olomouckého kraje, ale protože predložené kresby, malby, grafky a sochy porotu nadchnuly, bylo nakonec vybráno celkem 64 kreseb a maleb, jedna pocítacová grafka a socha z ratanu od 48 autorek a autoru. Konecný verdkt poroty byl pro Paseku více než úspešný, nebot na výstavu bylo vybráno 44 obrázku, které namalovaly det navštevující ZŠ v Pasece a autor dalších 6 výtvarných prací mají své trvalé bydlšte rovnež v Pasece. To je velké povzbuzení pro naše "domácí" umelce a velký príslb do budoucnost. Vysoká úroven posuzovaných del a zanícení zejména mladých umelcu vzbudlo velký obdv u odborné poroty, jejíž clenové nešetrl slovy chvály nejen na adresu posuzovaných dílek, ale chváll hezkou školu, krásnou vesnc a nádhernou okolní prírodu. Všechny vybrané práce adujstoval do klprámu ak. mal. Mloš Adolf ze ZUŠ v Uncove a 21. cervence byly odvezeny do zámku Kacna u Kutné Hory a zde nstalovány v zámecké galer. Dne 28. cervence byla zahájena výstava výtvarných del Kacna Luhgnasadh 2007, kteráje velkolepou oslavou spolecného tvurcího úslí významných umelcu a jejch protpólu - amatéru prevážne z rad detí, které svou urctou neobratnost nahradly vrelostí, s níž prstouply k zadanému tématu. A tak v letošním roce poprvé v hstor Ceské republky spolecne vystavují zkušení výtvarníc s detm a nsktním umelc z Paseky a z Olomouckého kraje. Výstavu zahájl tajemník prezdenta CR pan Ladslav Jakl a potrvá až do (otevrenoje každý den mmo pondelí od 8.00 do hodn) a je soucástí prohlídkové trasy v zámku Kacna, a tak s naše krásné "obrázky" prohlédnou a povídání o Pasece prectou tsíce návštevníku z celé Ceské republky ze zahrancí. ~ ~a nternetové.~~r~_e:www.kacna.cz nal~znete aktuální fotqgrafe ze ~!!hájej:1l.yý.~.!!y-~ m

4 ---., Naše podekovánípatrí starostov obce Paseka Jrímu Blažkov za podporu a pomoc pr realzac projektu. Obcanskému sdružení LUGH a zejména jeho predsedov Josefu Ryzcov, vane Ryzcové a Aleš Krejcov, kterí obetave podstoupl nebezpecnou (jako praví Kelt) cestu ve snehové vánc z Kokorína a Prahy k nám do Paseky. A potom ješte jednou v kvetnu zase naopak za velkých veder prjel vlakem vybrat nejlepší práce. Dále moc dekujeme malír Pavlu Novákov z Prahy a dlouholetému zamestnanc Národní galere v Praze, který nám 21. cervence pomohl nstalovat výstavu v zámecké galer a ochotne nám zapujcl materál potrebný k této nstalac. Velké podekování patrí redtel státního zámku Kacna PhDr. Pavlu Novákov, který docasne prerušl dlouhodobou výstavu obrazu v zámecké galer a umožnl nám tak vystavovat v dustojných podmínkách. A také redtelce Základní školy v Pasece Mgr. Jane Knápkové a paní Lence Rchterové, které spolecne vedly žáky naší základní školy pr jejch výtvarném úslí. Náš vdek zasluhuje ak. ma!. Mloš Adolf, pedagog na ZUŠ v Uncove, který adjustoval výtvarné práce všech úcastníku do klprámu. A podekovat musíme Olomouckému kraj, který nám na realzac projektu prspel cástkou Kc. Kulturní komse obce Paseka! j! L! '

5 ., V poslední dobe dochází v naší obc ke stále castejším drobným krádežím. Jedná se napr.o krádeže jízdních kol, kvetnové výzdoby z místního hrbtova, železa, vzrostlých palem a kvetn od kulturního domu. Nekterí s krátí chvlku, tím, že vesí kradené kvetny na ploty nekterých obcanu obce. Urcte toto není príjemné a prestupek jž reší Polce CR. Dalším nešvarem, na který s nejvíce stežují obcané a také myslvc, je zvláštní zálba" krosového rádení" nekolka jedncu po obc zvlášte pak po lesních cestách a loukách na podomácku upravených motorkách. Na tyto skutecnost jsme upozornl obvodní oddelení Polce CR v Uncove. Vedoucí oddelení prslíbl zvýšený dozor a castejší kontroly v obc. Zároven však touto cestou žádá obcany o spoluprác. Pokud budete svedky protprávního jednání kontaktujte HNED obvodní oddelení Polce CR v Uncove : te Dále pak žádáme rodce,aby apeloval na své det.hromadí se nám stížnost na nevhodné chování pubert'áku, kterí se nudí a vysedávají v obecní stodole na fare nebo na zastávkách. Nejen, že svým nevybíravým slovníckem a hulákáním obtežují žvot hlavne okolním sousedum,ohrožují také majetek obce, nebot byl ve stodole za farou jž nekolkrát založen ohen. Upozornujeme všechny rodce, že jsou zodpovední za své nezletlé det a pokud bude nekdo prchycen, že vnkl na soukromý pozemek v tomto prípade obecní budovy, bude toto okamžte rešeno jako prestupek a hlášeno Polc CR. Také žádáme obcany, aby v techto prípadech OKAMŽTE kontaktoval 00 Polce CR v Uncove L- CEZ Merení, S.f.O. OZNAMUJE obcanum že ve dnech od vždy od 9.00 hod. bude prováden pravdelný odecet spotreby elektrcké energe. Obcany prosíme, aby zprístupnl v techto dnech své elektromerové rozvadece a zajstl svá zvírata tak, aby nezpusobla zranení pracovníkum. V prípade že nebudete v uvedených dnech doma, nechte stavy elektromeru na prístupném míste. Dále upozornujeme obcany, že pracovníc CEZ jsou vybaven služebním prukazem, který na vyžádání rád predloží Základní škola Paseka zve všechny det na slavností zahájení nového školního roku v pondelí 3.zárí 2007 v 8.00 hodn. Vyucování potrvá do 9.00 hod. Žác s prnesou pouze prezuvky. Obedy na zárí se budou platt ve stredu 29.srpna od do ve školní jídelne ZŠ, po hodne v budove materské školky Paseka. :' (~ _'0.. o. ).: 10" -1-' Cyklostezka Paseka - LDN Jakjž víte druhým rokem probíhají prípravné práce na akc cyklostezka. V letošním roce byly Hrmou Geodet s.r.o. zamereny parcely a Hrma VSSO s.r.o. vypracovala konecnou verz projektové dokumentace, ponevadž stude byla nekolkrát menena z duvodu vedení nženýrských sít. Komplkace nastaly také s pozemkem, kde dosud nebylo provedeno dedcké rízení. O toto jsme požádal jž pred dvema lety. Jedná se o dvojí dodatecné dedcké rízení, kdy jedno probíhalo v Olomouc a bylo ukonceno v cervnu letošního roku, druhé stále probíhá v Praze. Zhruba rok pred plánovaným výkupem pozemku byl osloven jednotlví majtelé dotcených parcel, abychom všechny nformoval o našem zámeru. Vetšna majtelu souhlasla s prodejem svých pozemku za cenu obvyklou a to písemne, nekterí prslíbl odprodej ústne. V breznu letošního roku byl vypracován znalecký odhad parcel. Prestože zjštená cena parcel byla znaleckých odhadcem stanovena na 11,99,-Kc/m2, zastuptelstvo obce Paseky schvállo dne výkupní cenu techto pozemku na 30,- Kc/m2. Témer všechny parcely, pres které má cyklostezka vést, se nám díky pochopení majtelu pozemku podarlo vykoupt za cenu 30,-Kc/m2. Bohužel se nám nepodarlo dohodnout se na cene se spolumajtel jednoho pozemku, ponevadž s kladl absolutne neprmerené fmancní podmínky. Zvlášte pak s ohledem na to, že jsme mel jž všechny ostatní parcely od ostatních majtelu vykoupeny za 30,-Kc/m2, nemohl jsme na vysoké fmancní podmínky spolumajtelu prstoupt. Tímto se znovu zkomplkovala celá príprava. Nyní je treba zvážt zmenu celého projektu.v puvodním projektu bylo uvažováno s ukoncením cyklostezky na tocne autobusové zastávky, nyní by musela vyústt tesne nad druhou zatáckou pred domem cp V úvahu také prpadá vyckání na komplexní pozemkovou úpravu, která se v katastru obceprpravuje.. Chceme touto cestou podekovat majtelum pozemku, kterí pochopl nutnost výstavby cyklostezky. Snad se nám v letošním a príštím roce podarí další kroky, které povedou k 1spešné realzac našeho zámeru. Pozvánka na rádní zasedání ZO Paseky Dne v hod. v zasedací místnost KD Na programu: 1. Volba návrhové komse a overovatelu zápsu 2. Rozpoctové opatrení 3. Prevod parcel c.475/1,30/16,146 v k.ú. Mutkov z majetku obce 4. Prodej pozemku parcela c.42 v k.ú. Mutkov 5. Prodej pozemku parcela c. 235/1 v k.ú. Karlov u Paseky 6. nformace cyklostezka 7. Ruzné 8. Dskuze 9. Usnesení 10.Záver Vážení!odnkatelé L...._._.._ v soucasné dobe je zadána výroba nových obce Paseky. Pokud máte zájem o umístení vztky -odkazu na Vaš frmu na obce Paseky doructe do lo.zárí 07 : název frmy,adresujméno,strucný pops výroby podnkání, provozní doba,telefon,fax,e-mal, název. vašchwebovýchstránek,atd. Vše doructe bud' osobne pí.nessnerové nebo zašlete elektroncky ~ j

6 { NEŠVAR + POHODLNOST =DEVASTACE zelene v obc Ve stále vetší míre s nekterí majtelé automoblu pletou zelené plochy v obc s parkovštem. Naprosto bezohledne parkují až témer u vodního toku, prestože mají svuj dvur a tedy plochu k parkování. Na údržbu zelene obec rocne vynakládá nemalé fnancní prostredky. Jen velce málo obcanu je ochotno pomoc se secením trávy na obecním pozemku pred svým domem - a temto patrí náš velký DÍK. Nejen zelené plochy slouží nekterým jako parkovšte, ale také zálvy autobusových zastávek. Rdc autobusu odmítají zastavovat ve vrakovšt odstavených aut a obcané s stežují na neprujezdnost úseku s;lnce u horní zastávky. Apelujeme proto na rozum všech, kterí takto bezohledne ncí zelen a prostranství v obc. Cvcení s Jtkou, Mrkou... aerobc -poslování Od zárí jdem NA TO! Zacátek cvcení bude upresnen na zacátku zárí Obracíme se na všechny.~ržtele rdcských prukazu, které byly vydány od do jejchž povnná výmena musí být provedena do Do povnné výmeny už zbývají jen 4 mesíce. Upozornujeme, že tato výmena probíhá na odboru dopravy MÚ v Uncove. Pro výmenu dosud platného RP za nový je nutno vyplnt žádost, predložtjednu barevnou nebo cernobílou fotograf z poslední doby (rozmer 3,5 x4,5 cm), stávající rdcský prukaz a platný doklad totožnost žadatele (obcanský prukaz, pas). Mestský úrad Uncov, odbor dopravy, tel Agentura START CZ, s.r.o. hledá zamestnance pro strojírenský závod v Uncove na pozce: svárec, jerábník, horzontár, karuselár, soustružník, zámecník, odlévac, formír, brusc, vazac a další. Tel.: , , Kurz snžování nadváhy Spolecnost TESCO otevrenáborovécentrum V zárí bude zahájen v Uncove kurz snžování nadváhy. Obsahuje 12 dvouhodnových lekcí, které zahrnují prmerené cvcení, kontrolu hmotnost, osvojení znalostí o vyváženém a ndvduálne nastavenémjídelnícku. Je veden metodkou spolecnost STOB, která pusobí v mnoha mestech CR a uprednostnuje nenáslnou, dlouhodobou zmenu žvotního stylu. Setkání budou probíhat v menší skupne od , lx týdne, vždy v 19 hodn v prostorách gymnáza. Blžšínformace:lonaMllerová nutrcní terapeutka a lektorka kurzu te ; Více na: Na pozemcích v Uncove, kde kdys stával cukrovar, byla nedávno zahájena stavba budoucího nákupního stredska. Spolecnost Tesco nyní prpravuje výber budoucích zamestnancu supermarketu a pro tento úcel zrídla v budove nekdejší družny a jídelny Základní školy Haškova náborové centrum. To se pro zájemce poprvé otevre v pondelí 20.srpna a následne bude v provozu ve všední dny od hod. Spolecnost nehledá jen adepty na pomocné práce, nýbrž vedoucí jednotlvých oddelení, admnstratvní zamestnance nebo nákupcí. Spolecnost Martech holdng a.s.,bratrí Capku, Uncov nabízí 4 pracovní místa v oboru nstalatér, topenár v jednosmenném provozu. Výhodou je vyucení v obou, praxe a svárecský prukaz. Nástup možný hned.

korun za m, což by bylo cca 90 milionů korun.

korun za m, což by bylo cca 90 milionů korun. ZPRAVODAJ OBCE DUBNO è í s l o : 0 4 è e r v e n 2 0 1 4 w w w. o b e c d u b n o. c z Slovo starosty Obec Dubno Vážení spoluobčané, tento rok je čtvrtým rokem volebního období a my zastuptelé se ohlížíme,

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 269 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

ČÍSLO 5 OPĚT ŽIJE RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 3/2013, ZÁŘÍ

ČÍSLO 5 OPĚT ŽIJE RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 3/2013, ZÁŘÍ RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 OPĚT ŽIJE Fota: Helena Chadimová VENKOVSKÁ USEDLOST ČÍSLO POPISNÉ 5 V NAŠÍ OBCI OPĚT OŽÍVÁ. ZASTUPITELSTVO OBCE TOTIŽ SCHVÁLILO NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 5. ZÁŘÍ 2013 KOUPI TOHOTO

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna ÚVODNÍK Vážení občané, dostává se Vám do rukou nepravidelný zpravodaj obce, který by měl rekapitulovat některé práce, investice či opatření. Věřte, že to není

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol Neopatrnost za volantem Uprostřed Holešova hořelo auto Str. 4 Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14 Zaniklé stavby v Holešově Nový seriál Patrika Trnčáka Str. 18 1/2008 10. ledna 2008 roãník

Více

Turistické noviny. Úvodní slovo. Kam v létě v České Lípě? Zdarma. www.ceskolipsko.info. krajina mnoha tváří. Neprodejné

Turistické noviny. Úvodní slovo. Kam v létě v České Lípě? Zdarma. www.ceskolipsko.info. krajina mnoha tváří. Neprodejné krajna mnoha tváří Novoborsko Podralsko Kokořínsko Podještědí Máchův kraj Hrádecko-Chrastavsko Peklo www.ceskolpsko.nfo Turstcké novny Zdarma Neprodejné s.5 s. 8 s. 15 s. 16 Úvodní slovo Vážení čtenář

Více

úpravě vchodové části, šaten a pedagogického

úpravě vchodové části, šaten a pedagogického 1/2015 PŘEPYŠSKÝ ZPRAVODAJ SLOVO STAROSTKY V nedávné době byly zahájeny též restaurátorské práce na některých památkách v obci (kříž u hřbitova, sousoší Kalvárie před kostelem Sv. Prokopa, schody do kapličky

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

Otázky pro starostu. Halínská podle přilehlého lesa Halína; název této ulice v obci Spy vznikl r. 1961.

Otázky pro starostu. Halínská podle přilehlého lesa Halína; název této ulice v obci Spy vznikl r. 1961. Otázky pro starostu Skončilo období letních prázdnin a dovolených a v pondělí 2. září usednou děti opět do školních lavic. Základní školy přivítají nové prvňáčky a své brány otevřenou i mateřské školy.

Více

cena 5 Kč Komentář starosty

cena 5 Kč Komentář starosty cena 5 Kč F u l n e c k ý z p r a v o d a j Vážení spoluobčané, po adventním časem, zpestřeným řadou slavnostních setkání s vámi, ať již při příležitosti akcí pořádaných SPOZ se seniory, při adventních

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Z E B R I N VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 14, rok 2009 14. 10. 2009. zdarma

Z E B R I N VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 14, rok 2009 14. 10. 2009. zdarma Sibřinsko-stupický zpravodaj Číslo 14, rok 2009 14. 10. 2009 Z E B R I N zdarma ÚVODNÍK Vážení čtenáři! První měsíc nového školního roku máme za sebou, rytmus všedních dní se ustálil a naše redakce Vám

Více

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str.

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str. BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2014 Ročník 38. Náklad 1200 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Výstaba v

Více

sídliště, nebo staveniště?

sídliště, nebo staveniště? KlíČ periodický tisk územního samosprávného celku Jižní Město sídliště, nebo staveniště? Uvnitř čísla: velká mapa stavebních záměrů na Jižním Městě Časopis klíč ročník xxiii / měsíčník městské Části praha

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ŘÍJEN 2013 ČÍSLO 274

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ŘÍJEN 2013 ČÍSLO 274 Přibyslavský O B Č A S N Í K ŘÍJEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 274 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Sběr a svoz velkoobjem. odpadu str. 4 Usnesení rady

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

Odolen 7-8. zpravodaj města Odolena Voda. cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 7-8. zpravodaj města Odolena Voda. cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Odolen 7-8 zpravodaj města Odolena Voda cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2012 Foto: Pavel Novotný V sobotu po svatém Vítu (16. června) Léta Páně dvou tisícího dvanáctého se na prostranství

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

kalendář akcí leden 2013

kalendář akcí leden 2013 kalendář akcí leden 2013 1. 1. Út Státní svátek / Nový rok 2. 1. St Novoroční miniturnaj v šachu (více: Pionýr) 16.00 h. 3. 1. Čt Mateřské centrum (SCJS) 9.30-11.30 h. Schůzka kroužku mladých rybářů (SCJS)

Více

RUDOLTICKÝ BUDULÍNEK

RUDOLTICKÝ BUDULÍNEK RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ RUDOLTICKÝ BUDULÍNEK JSME OBČANSKÉ SDRUŽENÍ, KTERÉ ZALOŽILY TŘI MAMINKY. NAŠE ROZHODNUTÍ ZALOŽIT RODINNÉ CENTRUM BYLO VELICE RYCHLÉ A JEŠTĚ V ČERVNU BY ANI JEDNU Z NÁS NIC TAKOVÉHO

Více

Slavnostní otevření rekonstruovaného Městského klubu

Slavnostní otevření rekonstruovaného Městského klubu Slavnostní otevření rekonstruovaného Městského klubu Město Blansko vás srdečně zve na slavnostní otevření nově zrekonstruovaných prostor Městského klubu, které se uskuteční ve středu 4. října v 15.30 hodin.

Více

na okraj Obsah MORAVSKOBUDĚJOVICKO 10/ 2013

na okraj Obsah MORAVSKOBUDĚJOVICKO 10/ 2013 na okraj Milí spoluobčané. Nastupující podzim a s ním chladnější počasí nás zahnaly do teplejších svetrů a kabátů. Proto bych Vás, milovníky kultury a společenských událostí, rád zahřál alespoň na duši

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyhodnocení dotazníku k úrovni služeb MěÚ Blansko za rok 2013 str. 3 Výstava v knihovně: Školství na Blanensku do roku 1945 str. 7 Novinky z Nemocnice Blansko str. 4 Blanensko.cz nově i v angličtině str.

Více

ročník I PROSINEC 2011

ročník I PROSINEC 2011 Změny úředních hodin v době svátků V době vánočních svátků nedojde k žádným změnám. Bude otevřeno od úterý 27. 12. do pátku 30. 12. 2011. Úřední hodiny: Středa 28.12. 8:00-17:00 hod Úřední hodiny pro registr

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 6/2011 1 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z jednání rady města USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Strážnice konané dne 18. 4. 2011 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech Ročník xx. Číslo 1 Leden 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Semilské noviny slaví své dvacetiny Kdo by si pomyslel, že Semilské noviny již tak brzo oslaví dvě desetiletí od doby, kdy prvně přinesly

Více