Pojdte s námi do pohádky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojdte s námi do pohádky"

Transkript

1 Zárí 2007 OBEC PASEKA Pojdte s nám do pohádky Prázdnny jsou v plném proudu,ale materská škola se už prpravuje na príchod nových detí a nového školního roku. Po zhodnocení výchovné práce v mnulém školním roce s názvem výchovne vzdelávacího programu" S krteckem a kamarády budou se nám plnt prání", kde ústrední postavou byla fgurka krtka, který det provázel pr cnnostech po celý školní rok a velce se jm líbl, jsme se dohodl, že u pohádek zustaneme v letošním roce. Výchovnevzdelávacíprogrampro školní rok jsme nazval "j Kamarád, kamarádky, pojdte s nám do pohádky". Pr plnení vzdelávacích cílu nám budou pomáhat p~hádkov~ pos~avcky - kavšp~ek, prncezna,. carodej: drakv~ jné,. které hravou a zábavnou ~ormou budou detem zadavat úkoly, spolecne Je budeme plnt a take tyto clnnost budou vyhodnocovat a det odmenovat. K tomuto úcelu byla témer celá materská škola vymalována do veselých a zárvých barev, postupne zhotovujeme pohádkové postavy k výzdobe celé školy, snažíme se o to, abychom det l.zárí prvítal v novém neokoukaném prostredí. K docházce ve školním roce je prwášenv poslední dobe nejvyšší pocet detí, a to 47, címž je plne využtastanovenákapactaškoly.všechnyžádosto umístenídetí v MŠ byly kladnevyrízené,týká se to detí trvale prhlášených v Pasece, odmítnuty byly det, které nemely trvalý pobyt v Pasece. Jsme velce rád, že je o materskou školu takový zájem a budeme delat všechno proto, aby do školky det chodly rády a spolecne se prpravovaly na vstup do ZŠ. v tomto školním roce budeme detem krome pravdelného výchovnéhoprocesunabízet netradcnícnnost,tak,jak to jž delámenekolklet. Pobytv ~aterské škole chceme detem zpestrovat nabídkou dvadelních predstavení porádaných v mat.škole, ZS v dvadlech zdených prírodních, výletu - na Karlov - farma s konm, do Jríkova - Pradedova zahrádka, souteží -! malírských,sportovních, úcastnt se budeme zábavných a poznávacích her - Hrajeme s s Nveou, Hrajeme s s Pastelkou, usporádáme setkání s hasc, polcí, detm s okolních mat.škol, ZŠ, spolecne s rodc pracovní dílny v materské škole, kde s det a jejch rodce spolecne vytvorí dárky, výzdoby do bytu apod.skupnadetí bude pravdelneprpravovatprogramna akc "Vítánínovýchobcánkuobce Paseka",s ' budoucím školáky se slavnostne rozloucíme akcí - Rozloucení s materskou školou. Všechny akce radostné chvlky budeme fotografovat a delat prubežne výstavky v mat.škole, takže det budou mít nejenom slné zážtky, ale peknou památku na dobu prožtou v materské škole. Chtela bych touto cestou podekovat snad za všechny rodce vedení obce Paseka za to, že se v materské škole nevybírá školné, címž je prístupná všem detem, detem ze slabších socálních rodn a detem, jejchž mamnky jsou na materské, c rodcovské dovolené. Podekovat bych chtela ješte všem rodcum ostatním obcanum, kterí se úcastní jž pravdelného sberu papíru bez nároku na honorár, kterého se vzdávají ve prospech našch detl Výtežek vždy použjeme na dorovnání kulturních akcí, na jízdné, sladkost k soutežím apod. Vážíme s tohoto zájmu a jsme rád, že se sberu papíru úcastní stále více ldí a ješte jednou dekujem~. V mesíc cervnu ukonclo docházku do materské školy12 detí, které odchází do l.trídy ZS, z toho 11 detí do ZŠ v Pasece, 1 díte z duvodu stehování do Šternberka. Prejeme jm všem radostný vstup do l.trídy, hodne úspechu a zábavy pr vzdelávání a plno nových kamarádu. Jana Blažková, redtelka a kolektv zamestnancu Mš v Pasece!

2 Z dení v obc... Z duvodu zmeny bydlšte rezgnovala v kvetnu na mandát clena zastuptelstva obce Bc. Jana Mšáková. Novým clenem zastuptelstva obce se stal pan Jan Rchter~ Zastuptelstvo obce také zvollo nového clena rady obce a to paní Jtku Chudou. Paní Mšáková se podfela mj. na kulturních akcích - Vítání obcánku, Setkání senoru, byla také kronkárkou naší obce. Za tuto výbornou spoluprác dekujeme. Na jare letošního roku vybudovala fa. Wood ntex, s.r.o v prostoru zahrady domu s pecovatelskou službou zastrešenou pergolu, kde s mohou senor v letních dnech posedet. O prázdnnách vymenla frma WlNPRO s.r.o. v ZŠ stávající okna a dvere za okna nová plastová. Na tuto rekonstrukc jsme obdržel od Krajského úradu Olomouckého kraje nenvestcní dotac z programu Obnovy venkova Olomouckého kraje 2007 ve výš 300 ts. Kc. V soucasné dobe probíhá geodetcké zamerení pozemku k výstavbe RD za tensovým kurty. Následne budou pozemky vykoupeny, prpraví se nženýrské síte. Na jare príštího roku by mohl zájemc zacít stavet. O pozemky je velký zájem, v soucasné dobe evdujeme 18 žádostí, z toho je 6 zájemcu z naší obce. V zárí zacne fa. Strabag s výstavbou.kruhového objezdu u nových rodnných domku za Vosátkovým. V soucasné dobe je jž vypracována stude s pracovním názvem Náves, která je prpravena k územnímu rízení. Jedná se o ozelenení okolí kulturního domu, kde se pocítá mj. se zázemím pro mamnky s detm. Budou zde vystaveny chodnícky, lavecky, lanová pyramda a další. Ve stud se také pocítá s f1orbalovým hrštem, které by se v zme mohlo zment na kluzšte. Okolo potoka v dolní cást obce pod kržovatkou by mela vyrust n lne dráha pro bruslení. Pro posfení elektrckého napetí pro ulc pod koupalštem "U krížku" zde bude vybudována nová trafostance.. Obec Paseka souhlasla s udelením lcence k provozování zvláštní lnkové dopravy na trase Uncov-Újezd-Paseka-Šumvald-Horní Mesto-Rýmarov. Dopravce RB Global Logstk hodlá zajšt'ovat VÝHRADNÉ dopravu zamestnancu do (ze) zamestnání v MlELE technka s.r.o. v Uncove. Autobusy budou zajšt'ovat návoz zamestnancu na ranní, odpolední a prípadne nocní smenu, stejne jako rozvoz s ním. Zamestnanc se pr nástupu budou prokazovat cpovou kartou podnku Mele, kde bude uvedeno jména, príjmení, datum narození, funkce a fotografe. Od letošního roku bude Pozemkový úrad Olomouc provádet v obvodu Obce Paseka katastrální území Paseka u Šternberka komplexní pozemkovou úpravu a to v souladu se zákonem c.139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úradech v platném znení. V prubehu rízení o KPÚ je nutné vstupovat a vjíždet na pozemky a vykonávat cnnost vyplývající ze zákona v nezbytne nutném rozsahu. Zpracovatelem KPÚ v k.ú. Paseka je frma Olgeo s.r.o., Kolárovo nám. 688/5 Olomouc. Proto Mnsterstvo zemedelství CR, Pozemkový úrad Olomouc v souladu s ustanovením 6,odst. 9 zákona poverl pracovníky frmy Olgeo s.r.o. ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu cnností vyplývajících z výše uvedeného zákona. Toto poverení platí na dobu trvání rízení o KPÚ v k.ú. Paseka tj. od cervna 2007 do prosnce 2011 vcetne. Seznam poverených pracovníku naleznete na elektroncké úrední desce Dne v se uskutecní v zasedací místnost OU prípravné jednání sboru zástupcu, složený. predevším z vlastníku pozemku rešených v pozem. úpravách. Sbor spolupracuje pr zpracování návrhu pozemkových úprav pr realzac schválených pozemkových úprav.. V prubehu mesíce zárí - ríjen dojde k rekonstrukc panelového domu cp.215, kde budou vymenena okna v CELÉM objektu, vcetne žaluzí. Okna byla jž v havarjním stavu a v zmních mesících docházelo ke ztrátám na teple. Výmena ve výš cca.1 ml. Kc bude plne hrazena Z rozpoctu obce. Na dotace bohužel obec nedosáhla. Nájemníkum bude vcas sdelen termín, tak aby mohl zajstt prístup do bytu.

3 M M M._M.._ PROJEKT PASEKA LUGHNASADH To je ofcální název projektu, který vypracoval Zdenek Knápek ve spoluprác s Josefem Ryzcem, predsedou obcanského sdružení LUGH, a Jrím Blažkem, starostou obce Paseka. Ústrední myšlenkou projektu bylo rozšírení a zkvaltnení kulturních zájmových aktvt obyvatel obce Paseka a celého Olomouckého kraje a seznámení šroké verejnost z rad obyvatel Ceské republky ze zahrancí s naším domovem formou výtvarného umení. A to se nám všem v plné míre podarlo. Konkrétnínáplnínašehoprojektubyla úcastamatérskýchvýtvarníku- obcanuolomouckého kraje - na velké výstave výtvarného umení porádané významným umelc, jejchž díla casto zdobí prestžní soukromé, státní zahrancní sbírky umení. Chtel jsme probudt dosud drímající talent v sobe našch sousedech. Naš nabídku ke spoluprác prjalo obcanské sdružení LUGH sdružující malíre, sochare, spsovatele a vedce hlásící se k našm spolecným keltským korenum. V breznu prcestoval do Paseky clenové odborné poroty: Josef Ryzec, vana Ryzcová a ak. mal. Aleš Krejca. Predseda Obcanského sdružení LUGH a zároven predseda ceského klubu Prátel Pabla Pccassa, malír, grafk a soudní znalec v oboru polygrafe Josef Ryzec je jedným umelcem v celé hstor Ceskoslovenska a Ceské republky, podle jehož predlohy vydala Organzace spojených národu se sídlem v New Yorku poštovní známky a jeho obrazy a grafky byly vystavovány u nás v zahrancí a také jsou zastoupeny ve sbírkách Národní galere v Praze. Akademcký malír Aleš Krejca je také významný malír a grafk a zároven je autorem velm úspešné knhy o grafce preložené do nekolka svetovýchjazyku. vana Ryzcová po dlouhou dobu pracovala na Barandove jako produkcní a má velké zkušenost s organzováním výstav výtvarného umení. Zájemc o náš projekt se sešl na Základní škole v Pasece nebo na ZUŠ v Uncove a spolecne s vyprável o tématu projektu, zkoušel malovat a domlouval techncké podrobnost projektu. Následující dva mesíce všchn úcastníc plne tvorl svá výtvarná díla na téma: "Bohyne Brghd jako pramatka zemedelství." V kvetnu zasedala odborná porota v Pasece a vybírala ze všech shromáždených výtvarných prací (bylojch více než 100) ty nejlepší. Puvodne melo být vystaveno 30 nejlepších prací z celého Olomouckého kraje, ale protože predložené kresby, malby, grafky a sochy porotu nadchnuly, bylo nakonec vybráno celkem 64 kreseb a maleb, jedna pocítacová grafka a socha z ratanu od 48 autorek a autoru. Konecný verdkt poroty byl pro Paseku více než úspešný, nebot na výstavu bylo vybráno 44 obrázku, které namalovaly det navštevující ZŠ v Pasece a autor dalších 6 výtvarných prací mají své trvalé bydlšte rovnež v Pasece. To je velké povzbuzení pro naše "domácí" umelce a velký príslb do budoucnost. Vysoká úroven posuzovaných del a zanícení zejména mladých umelcu vzbudlo velký obdv u odborné poroty, jejíž clenové nešetrl slovy chvály nejen na adresu posuzovaných dílek, ale chváll hezkou školu, krásnou vesnc a nádhernou okolní prírodu. Všechny vybrané práce adujstoval do klprámu ak. mal. Mloš Adolf ze ZUŠ v Uncove a 21. cervence byly odvezeny do zámku Kacna u Kutné Hory a zde nstalovány v zámecké galer. Dne 28. cervence byla zahájena výstava výtvarných del Kacna Luhgnasadh 2007, kteráje velkolepou oslavou spolecného tvurcího úslí významných umelcu a jejch protpólu - amatéru prevážne z rad detí, které svou urctou neobratnost nahradly vrelostí, s níž prstouply k zadanému tématu. A tak v letošním roce poprvé v hstor Ceské republky spolecne vystavují zkušení výtvarníc s detm a nsktním umelc z Paseky a z Olomouckého kraje. Výstavu zahájl tajemník prezdenta CR pan Ladslav Jakl a potrvá až do (otevrenoje každý den mmo pondelí od 8.00 do hodn) a je soucástí prohlídkové trasy v zámku Kacna, a tak s naše krásné "obrázky" prohlédnou a povídání o Pasece prectou tsíce návštevníku z celé Ceské republky ze zahrancí. ~ ~a nternetové.~~r~_e:www.kacna.cz nal~znete aktuální fotqgrafe ze ~!!hájej:1l.yý.~.!!y-~ m

4 ---., Naše podekovánípatrí starostov obce Paseka Jrímu Blažkov za podporu a pomoc pr realzac projektu. Obcanskému sdružení LUGH a zejména jeho predsedov Josefu Ryzcov, vane Ryzcové a Aleš Krejcov, kterí obetave podstoupl nebezpecnou (jako praví Kelt) cestu ve snehové vánc z Kokorína a Prahy k nám do Paseky. A potom ješte jednou v kvetnu zase naopak za velkých veder prjel vlakem vybrat nejlepší práce. Dále moc dekujeme malír Pavlu Novákov z Prahy a dlouholetému zamestnanc Národní galere v Praze, který nám 21. cervence pomohl nstalovat výstavu v zámecké galer a ochotne nám zapujcl materál potrebný k této nstalac. Velké podekování patrí redtel státního zámku Kacna PhDr. Pavlu Novákov, který docasne prerušl dlouhodobou výstavu obrazu v zámecké galer a umožnl nám tak vystavovat v dustojných podmínkách. A také redtelce Základní školy v Pasece Mgr. Jane Knápkové a paní Lence Rchterové, které spolecne vedly žáky naší základní školy pr jejch výtvarném úslí. Náš vdek zasluhuje ak. ma!. Mloš Adolf, pedagog na ZUŠ v Uncove, který adjustoval výtvarné práce všech úcastníku do klprámu. A podekovat musíme Olomouckému kraj, který nám na realzac projektu prspel cástkou Kc. Kulturní komse obce Paseka! j! L! '

5 ., V poslední dobe dochází v naší obc ke stále castejším drobným krádežím. Jedná se napr.o krádeže jízdních kol, kvetnové výzdoby z místního hrbtova, železa, vzrostlých palem a kvetn od kulturního domu. Nekterí s krátí chvlku, tím, že vesí kradené kvetny na ploty nekterých obcanu obce. Urcte toto není príjemné a prestupek jž reší Polce CR. Dalším nešvarem, na který s nejvíce stežují obcané a také myslvc, je zvláštní zálba" krosového rádení" nekolka jedncu po obc zvlášte pak po lesních cestách a loukách na podomácku upravených motorkách. Na tyto skutecnost jsme upozornl obvodní oddelení Polce CR v Uncove. Vedoucí oddelení prslíbl zvýšený dozor a castejší kontroly v obc. Zároven však touto cestou žádá obcany o spoluprác. Pokud budete svedky protprávního jednání kontaktujte HNED obvodní oddelení Polce CR v Uncove : te Dále pak žádáme rodce,aby apeloval na své det.hromadí se nám stížnost na nevhodné chování pubert'áku, kterí se nudí a vysedávají v obecní stodole na fare nebo na zastávkách. Nejen, že svým nevybíravým slovníckem a hulákáním obtežují žvot hlavne okolním sousedum,ohrožují také majetek obce, nebot byl ve stodole za farou jž nekolkrát založen ohen. Upozornujeme všechny rodce, že jsou zodpovední za své nezletlé det a pokud bude nekdo prchycen, že vnkl na soukromý pozemek v tomto prípade obecní budovy, bude toto okamžte rešeno jako prestupek a hlášeno Polc CR. Také žádáme obcany, aby v techto prípadech OKAMŽTE kontaktoval 00 Polce CR v Uncove L- CEZ Merení, S.f.O. OZNAMUJE obcanum že ve dnech od vždy od 9.00 hod. bude prováden pravdelný odecet spotreby elektrcké energe. Obcany prosíme, aby zprístupnl v techto dnech své elektromerové rozvadece a zajstl svá zvírata tak, aby nezpusobla zranení pracovníkum. V prípade že nebudete v uvedených dnech doma, nechte stavy elektromeru na prístupném míste. Dále upozornujeme obcany, že pracovníc CEZ jsou vybaven služebním prukazem, který na vyžádání rád predloží Základní škola Paseka zve všechny det na slavností zahájení nového školního roku v pondelí 3.zárí 2007 v 8.00 hodn. Vyucování potrvá do 9.00 hod. Žác s prnesou pouze prezuvky. Obedy na zárí se budou platt ve stredu 29.srpna od do ve školní jídelne ZŠ, po hodne v budove materské školky Paseka. :' (~ _'0.. o. ).: 10" -1-' Cyklostezka Paseka - LDN Jakjž víte druhým rokem probíhají prípravné práce na akc cyklostezka. V letošním roce byly Hrmou Geodet s.r.o. zamereny parcely a Hrma VSSO s.r.o. vypracovala konecnou verz projektové dokumentace, ponevadž stude byla nekolkrát menena z duvodu vedení nženýrských sít. Komplkace nastaly také s pozemkem, kde dosud nebylo provedeno dedcké rízení. O toto jsme požádal jž pred dvema lety. Jedná se o dvojí dodatecné dedcké rízení, kdy jedno probíhalo v Olomouc a bylo ukonceno v cervnu letošního roku, druhé stále probíhá v Praze. Zhruba rok pred plánovaným výkupem pozemku byl osloven jednotlví majtelé dotcených parcel, abychom všechny nformoval o našem zámeru. Vetšna majtelu souhlasla s prodejem svých pozemku za cenu obvyklou a to písemne, nekterí prslíbl odprodej ústne. V breznu letošního roku byl vypracován znalecký odhad parcel. Prestože zjštená cena parcel byla znaleckých odhadcem stanovena na 11,99,-Kc/m2, zastuptelstvo obce Paseky schvállo dne výkupní cenu techto pozemku na 30,- Kc/m2. Témer všechny parcely, pres které má cyklostezka vést, se nám díky pochopení majtelu pozemku podarlo vykoupt za cenu 30,-Kc/m2. Bohužel se nám nepodarlo dohodnout se na cene se spolumajtel jednoho pozemku, ponevadž s kladl absolutne neprmerené fmancní podmínky. Zvlášte pak s ohledem na to, že jsme mel jž všechny ostatní parcely od ostatních majtelu vykoupeny za 30,-Kc/m2, nemohl jsme na vysoké fmancní podmínky spolumajtelu prstoupt. Tímto se znovu zkomplkovala celá príprava. Nyní je treba zvážt zmenu celého projektu.v puvodním projektu bylo uvažováno s ukoncením cyklostezky na tocne autobusové zastávky, nyní by musela vyústt tesne nad druhou zatáckou pred domem cp V úvahu také prpadá vyckání na komplexní pozemkovou úpravu, která se v katastru obceprpravuje.. Chceme touto cestou podekovat majtelum pozemku, kterí pochopl nutnost výstavby cyklostezky. Snad se nám v letošním a príštím roce podarí další kroky, které povedou k 1spešné realzac našeho zámeru. Pozvánka na rádní zasedání ZO Paseky Dne v hod. v zasedací místnost KD Na programu: 1. Volba návrhové komse a overovatelu zápsu 2. Rozpoctové opatrení 3. Prevod parcel c.475/1,30/16,146 v k.ú. Mutkov z majetku obce 4. Prodej pozemku parcela c.42 v k.ú. Mutkov 5. Prodej pozemku parcela c. 235/1 v k.ú. Karlov u Paseky 6. nformace cyklostezka 7. Ruzné 8. Dskuze 9. Usnesení 10.Záver Vážení!odnkatelé L...._._.._ v soucasné dobe je zadána výroba nových obce Paseky. Pokud máte zájem o umístení vztky -odkazu na Vaš frmu na obce Paseky doructe do lo.zárí 07 : název frmy,adresujméno,strucný pops výroby podnkání, provozní doba,telefon,fax,e-mal, název. vašchwebovýchstránek,atd. Vše doructe bud' osobne pí.nessnerové nebo zašlete elektroncky ~ j

6 { NEŠVAR + POHODLNOST =DEVASTACE zelene v obc Ve stále vetší míre s nekterí majtelé automoblu pletou zelené plochy v obc s parkovštem. Naprosto bezohledne parkují až témer u vodního toku, prestože mají svuj dvur a tedy plochu k parkování. Na údržbu zelene obec rocne vynakládá nemalé fnancní prostredky. Jen velce málo obcanu je ochotno pomoc se secením trávy na obecním pozemku pred svým domem - a temto patrí náš velký DÍK. Nejen zelené plochy slouží nekterým jako parkovšte, ale také zálvy autobusových zastávek. Rdc autobusu odmítají zastavovat ve vrakovšt odstavených aut a obcané s stežují na neprujezdnost úseku s;lnce u horní zastávky. Apelujeme proto na rozum všech, kterí takto bezohledne ncí zelen a prostranství v obc. Cvcení s Jtkou, Mrkou... aerobc -poslování Od zárí jdem NA TO! Zacátek cvcení bude upresnen na zacátku zárí Obracíme se na všechny.~ržtele rdcských prukazu, které byly vydány od do jejchž povnná výmena musí být provedena do Do povnné výmeny už zbývají jen 4 mesíce. Upozornujeme, že tato výmena probíhá na odboru dopravy MÚ v Uncove. Pro výmenu dosud platného RP za nový je nutno vyplnt žádost, predložtjednu barevnou nebo cernobílou fotograf z poslední doby (rozmer 3,5 x4,5 cm), stávající rdcský prukaz a platný doklad totožnost žadatele (obcanský prukaz, pas). Mestský úrad Uncov, odbor dopravy, tel Agentura START CZ, s.r.o. hledá zamestnance pro strojírenský závod v Uncove na pozce: svárec, jerábník, horzontár, karuselár, soustružník, zámecník, odlévac, formír, brusc, vazac a další. Tel.: , , Kurz snžování nadváhy Spolecnost TESCO otevrenáborovécentrum V zárí bude zahájen v Uncove kurz snžování nadváhy. Obsahuje 12 dvouhodnových lekcí, které zahrnují prmerené cvcení, kontrolu hmotnost, osvojení znalostí o vyváženém a ndvduálne nastavenémjídelnícku. Je veden metodkou spolecnost STOB, která pusobí v mnoha mestech CR a uprednostnuje nenáslnou, dlouhodobou zmenu žvotního stylu. Setkání budou probíhat v menší skupne od , lx týdne, vždy v 19 hodn v prostorách gymnáza. Blžšínformace:lonaMllerová nutrcní terapeutka a lektorka kurzu te ; Více na: Na pozemcích v Uncove, kde kdys stával cukrovar, byla nedávno zahájena stavba budoucího nákupního stredska. Spolecnost Tesco nyní prpravuje výber budoucích zamestnancu supermarketu a pro tento úcel zrídla v budove nekdejší družny a jídelny Základní školy Haškova náborové centrum. To se pro zájemce poprvé otevre v pondelí 20.srpna a následne bude v provozu ve všední dny od hod. Spolecnost nehledá jen adepty na pomocné práce, nýbrž vedoucí jednotlvých oddelení, admnstratvní zamestnance nebo nákupcí. Spolecnost Martech holdng a.s.,bratrí Capku, Uncov nabízí 4 pracovní místa v oboru nstalatér, topenár v jednosmenném provozu. Výhodou je vyucení v obou, praxe a svárecský prukaz. Nástup možný hned.

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kornatice 9/2016 konaného dne

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kornatice 9/2016 konaného dne Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kornatice 9/2016 konaného dne 21.9.2016 Přítomní zastupitelé: J. Šustr, A Šustrová, I. Lavičková, L. Bouchner, M. Neumaierová P.Skála a J. Sýkora 1) Zahájení

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

korun za m, což by bylo cca 90 milionů korun.

korun za m, což by bylo cca 90 milionů korun. ZPRAVODAJ OBCE DUBNO è í s l o : 0 4 è e r v e n 2 0 1 4 w w w. o b e c d u b n o. c z Slovo starosty Obec Dubno Vážení spoluobčané, tento rok je čtvrtým rokem volebního období a my zastuptelé se ohlížíme,

Více

20 2012 12 we love golf

20 2012 12 we love golf 2012 ROUND 01 BENÁTKY NAD JIZEROU 26.04.2012 Golfový areál Golf Resort Paradse se nachází nedaleko města Benátky nad Jzerou. Hřště celý areál je zasazen do krásné přírody v chráněné krajnné oblast Travny.

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne 30.5.2016 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Přítomni: Omluveni: Hosté: Zapisovatel: Ověřovatelé: Pavlína

Více

Zápis č. 8/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 8/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 8/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 4. 8. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Omluveni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí,

Více

MMB2015000000770. Název: Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků p.č. 2253/18. p.č. 2253/19 a p.č. 2253/20 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení:

MMB2015000000770. Název: Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků p.č. 2253/18. p.č. 2253/19 a p.č. 2253/20 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2015000000770 ZM7/0590 Wf Z7/09. zasedání Zastuptelstva města Brna konané dne 8. 9.2015 Název: Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků p.č. 2253/18. p.č. 2253/19 a p.č. 2253/20 v k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče ZNALECKÝ POSUDEK č. 3899-22/2014 O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče Objednatel znaleckého posudku: EURODRAŽBY.CZ a.s. Čimícká 780/61 18100 Praha 8 Účel znaleckého

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. října Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. října Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. října 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 6 členů zastupitelstva

Více

Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí,

Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí, Obec Lipí Lipí 28 Dubné 373 84 V Lipí dne 15.02.2015 Věc: REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTOR OBCE LIPÍ Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí, dne 24.11.2014 jste se na schůzi zastupitelstva zmínili

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 7. listopadu 2011 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 7. listopadu 2011 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 7. listopadu 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Přítomno: Zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice MěÚ Bc. Martina Šubrtová

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

VRATIMOV, les Důlňák. ÚTERÝ v 17:30 hod.

VRATIMOV, les Důlňák. ÚTERÝ v 17:30 hod. Info PRO Vratimov (2014-6) 31. ročník běžeckého závodu v lese Důlňáku Organizátor jednoho z nejpopulárnějších běžeckých závodů v našem kraji, Zdeněk Fejgl, Vás zve na již 31. ročník Jakubáku. Tento oblíbený

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ. Přítomno: 11 Řídící zasedání: ing. Vl. Kožený Návrhová komise: p. Šindelář, p. Novotný, p. Sedlačík Ověřovatelé: p. Pazderka,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 2. března Vráto, budova Obecního úřadu ve Vrátě

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 2. března Vráto, budova Obecního úřadu ve Vrátě Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 2. března 2016 Místo konání: Vráto, budova Obecního úřadu ve Vrátě Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 5.10.2015, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Dušan Vaněček, Miloslav

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 16

Město Broumov určeno Radě města č. 16 Město Broumov určeno Radě města č. 16 Majetkové záležitosti k jednání dne: 25.05.2015 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK, Mgr.Špůr 18.05., 19.05.2015 předloženo RM dne: 20.05. 2015 Komentář:

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

Výroční členská schůze MO ČRS Žižkov 1 dne 20.3.2014

Výroční členská schůze MO ČRS Žižkov 1 dne 20.3.2014 Výroční členská schůze MO ČRS Žžkov 1 dne 20.3.2014 Vážení sportovní přátelé, jako každý rok se scházíme, abychom Vás seznáml s novým nformacem ohledně sportovní rybařny, změnam v rybářském řádu a dále

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

7. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané v 15:30 hod. na OÚ ve Slatinicích.

7. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané v 15:30 hod. na OÚ ve Slatinicích. 7. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané 28. 5. 2015 v 15:30 hod. na OÚ ve Slatinicích. Přítomni: Bc. Ondřej Mikmek, Mgr. Zdeňka Ševčíková, Lubomír Vymazal Stanislav Havlíček, Jana Stachová Program: 1. Rozpočtové

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25 Závěrečný účet obce Životice u Nového Jičína za rok 2013 sestavený ke dni 31.12.2013, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Plnění rozpočtu příjmů,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 11. 2010 od 18.00 hod na OU v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Vlastimil Fouček, Lenka Svobodová, Ing. Pavel

Více

Obec Životice u Nového Jičína

Obec Životice u Nového Jičína Obec Životice u Nového Jičína Závěrečný účet Obce Životice u Nového Jičína za rok 2012 sestavený ke dni 31.12.2012, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Zápis Ze 24. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 24. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 24. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 4. 11. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní - omluven

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEJTMÁNKOVICE č.09/15/z09 Den konání: Zasedací místnost OÚ v Hejtmánkovicích

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEJTMÁNKOVICE č.09/15/z09 Den konání: Zasedací místnost OÚ v Hejtmánkovicích ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEJTMÁNKOVICE č.09/15/z09 Den konání: 26.10.2015 Místo konání: Zasedací místnost OÚ v Hejtmánkovicích Čas konání: Přítomni členové ZO: Od 17:00 do 18:20 hodin.

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice. Zápis č. 7

Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice. Zápis č. 7 Přítomni: Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice Zápis č. 7 Haluza Karel, Kloubová Martina, Rathouský Pavel, Marks Marcela, Heřmanský Jan, Kufner Daniel, Šebková Helena,

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září /2015/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září /2015/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září 2015 08/2015/ZM I. ZM bere na vědomí: 08.2015/41ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

1. Volba ověřovatele zápisu. 2. Kontrola zápisu a usnesení. 3. Prodej a pronájem 4. Plešivec 5. Byty 6. Úprava rozpočtu 7. Vyhlášky 8.

1. Volba ověřovatele zápisu. 2. Kontrola zápisu a usnesení. 3. Prodej a pronájem 4. Plešivec 5. Byty 6. Úprava rozpočtu 7. Vyhlášky 8. Z á p i s z 10. schůze obecního zastupitelstva v Abertamech dne 07. 05. 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- přítomno:

Více

Obecní úřad informuje

Obecní úřad informuje Vážení spoluobčané a majitelé psích miláčků Žádáme majitelé psů, kteří ještě nemají uhrazený poplatek za psa na letošní rok, aby tak učinili do 31.5.2013. Poplatek je stanoven na 100 Kč za psa. Vlastníci

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 9. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klimová, F. Toušek

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov.

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov. OBEC VILÉMOV Vilémov 7 783 23 Vilémov Zasedání zastupitelstva č.17/2014-2018 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne 14.9.2016, od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov.

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Usnesení. z 6. zasedání zastupitelstva obce Vilémov, které se konalo v 16,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vilémově.

Usnesení. z 6. zasedání zastupitelstva obce Vilémov, které se konalo v 16,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vilémově. Obec VILÉMOV Vilémov čp. 7, 783 22 Cholina*tel.585 349 046 IČ: 00635316 * e-mail: vilemov@gmail.com Usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Vilémov, které se konalo 31. 5. 2011 v 16,30 hodin v zasedací

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEJTMÁNKOVICE Č.09/13/Z09

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEJTMÁNKOVICE Č.09/13/Z09 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEJTMÁNKOVICE Č.09/13/Z09 Den konání: 29. 10. 2013 Místo konání: Čas konání: Zasedací místnost OÚ v Hejtmánkovicích Od 17:13 do 19:20 hodin. Přítomni členové

Více

Výpis usnesení z 38. zasedání dne 10. února 2016

Výpis usnesení z 38. zasedání dne 10. února 2016 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 38. zasedání dne 10. února 2016 Číslo jednací zápisu: MCH 817/2016 Číslo spisu jednání: 815/2016/OVV Místo zasedání: kancelář starostky Začátek a konec jednání: 12:00

Více

Zápis z 49. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. března v hod.

Zápis z 49. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. března v hod. Zápis z 49. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. března v 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl (příchod v 19.00), Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef Karbaš,

Více

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Region očima dětí 202 Úvodem Krásné obrázky v kalendáři, který právě držíte v rukou, malovaly děti žijící v našem regionu. Vyjadřují pocity a přání nejmladších obyvatel

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. září 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. září 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. září 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 21. 09. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 37. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 4.6. 2012 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V., Kotrba

Více

Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín

Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne 6.11.2013 od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín 1)Pan starosta přivítal všechny přítomné členy OZ a schůzi zahájil v 19.hodin.

Více

5. Schválení záměru podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na II.etapu revitalizace zeleně

5. Schválení záměru podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na II.etapu revitalizace zeleně Z Á P I S z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 2.5.2013 od 19.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové ZO: Jiří Štěpánek, Marek Veselý,

Více

24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Hosté:

24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Hosté: 1 24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 3.3.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Hátle Vítězslav, Renata Festová, Jan Hojda, Novák Milan Hosté:

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Z Á P I S. Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Z Á P I S. Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. Z Á P I S z 14. zasedání Zastupitelstva obce S o b ě c h l e b y, které se konalo dne 14. září 2016 od 19:00 hodin v sále kulturního domu v Soběchlebích čp. 123 1. Zahájení Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Vodohospodářská společnost SITKA Šternberk oznamuje občanům, že ve dnech 2. prosince a 5. a 6. prosince budou ve Štěpánově zapisovány stavy vodoměrů. Obec Štěpánov

Více

ZÁPIS Z RADY DSO ŠLAPANICKO č. 6

ZÁPIS Z RADY DSO ŠLAPANICKO č. 6 ZÁPIS Z RADY DSO ŠLAPANICKO č. 6 konané dne 18. 2. 2016 v 13:30 Místo konání: zasedací sál MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Zadání znaleckých posudků na odhady

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf Flaška místostarosta

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. října 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. října 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. října 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Přítomni: Vlastimil Jureček, Mgr. Michaela Chládková,ing. Zdeněk Knápek, Josef Matějka, Ladislav Vabroušek, Ivo Berky

Přítomni: Vlastimil Jureček, Mgr. Michaela Chládková,ing. Zdeněk Knápek, Josef Matějka, Ladislav Vabroušek, Ivo Berky Výtah ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva (4 / 2015) obce Cotkytle konaného dne 21. 8. 2015 od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Cotkytli Přítomni: Vlastimil Jureček, Mgr. Michaela Chládková,ing.

Více

Vážení spoluobčané, rok s rokem se sešel a vedení obce zahájilo druhou polovinu volebního období. Když se ohlédnu zpět, vidím, že se podařila

Vážení spoluobčané, rok s rokem se sešel a vedení obce zahájilo druhou polovinu volebního období. Když se ohlédnu zpět, vidím, že se podařila ZPRAVODAJ OBCE DUBNO è í s l o : 0 3 k v ì t e n 2 0 1 3 w w w. o b e c d u b n o. c z Slovo starosty Vážení spoluobčané, rok s rokem se sešel a vedení obce zahájlo druhou polovnu volebního období. Když

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

86/02 Dětské hřiště bod jednání programu č. 3 splněno (Usnesení 5/02 ze dne )

86/02 Dětské hřiště bod jednání programu č. 3 splněno (Usnesení 5/02 ze dne ) Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Janová Den konání: 22. února 2012 Začátek jednání: 17,00 hod. Místo konání: kancelář starosty obce Přítomni: viz. prezenční listina Konec jednání: 18,50 hod. 1.

Více

Mapa projektu Na zelenou Výsledek dotazníkového šetření u těchto oslovených respondentů: děti ze základní a mateřské školy, jejich rodiče, občané obce Veliš, pedagogičtí pracovníci základní a mateřské

Více

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 04.04.2016 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Karel Rathouzský Ing. Jan Plaček Mgr. Martin Zaplatílek host Omluveni: Předsedající:

Více

MUO dětem, žákům a studentům

MUO dětem, žákům a studentům MUO dětem, žákům a studentům nabídka vzdělávacích programů Muzea umění Olomouc http://www.olmuart.cz/vzdelavani facebook: MUO dětem září říjen 2015 Arcidiecézní muzeum Kroměříž Tel: 778 714 935 / email:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Městská knihovna Sedlčany. Lukáškovi je deset. Knihovny současnosti 2013 Olomouc. 11. září 2013

Městská knihovna Sedlčany. Lukáškovi je deset. Knihovny současnosti 2013 Olomouc. 11. září 2013 Městská knihovna Sedlčany Lukáškovi je deset Knihovny současnosti 2013 Olomouc 11. září 2013 Data jsou důležitá Rok založení: 1882 Dětské oddělení: 1941 Profesionalizace: 1952 Stěhování do současných prostor:

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby

Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby Odbor výstavby Masarykovo náměstí 98, PSČ 549 54 Police nad Metují Číslo spisu: 2013/52 Naše číslo jednací: 2013/676/OV/VOB Oprávněná úřední osoba k vyřízení věci: Lenka Voborníková, referentka odboru

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Grantový řád Vysoké školy ekonomické v Praze

Grantový řád Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoké školy ekonomcké v Praze Strana / 6 Grantový řád Vysoké školy ekonomcké v Praze Anotace: Tato směrnce s celoškolskou působností stanoví zásady systému pro poskytování účelové podpory na specfcký

Více

Z á p i s č. 9 / 2008 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. 12. 2008 od 17:15 hodin U Libuše

Z á p i s č. 9 / 2008 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. 12. 2008 od 17:15 hodin U Libuše Z á p i s č. 9 / 2008 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. 12. 2008 od 17:15 hodin U Libuše 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti Přítomni: 8 členů obecního zastupitelstva viz prezenční

Více