Pojdte s námi do pohádky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojdte s námi do pohádky"

Transkript

1 Zárí 2007 OBEC PASEKA Pojdte s nám do pohádky Prázdnny jsou v plném proudu,ale materská škola se už prpravuje na príchod nových detí a nového školního roku. Po zhodnocení výchovné práce v mnulém školním roce s názvem výchovne vzdelávacího programu" S krteckem a kamarády budou se nám plnt prání", kde ústrední postavou byla fgurka krtka, který det provázel pr cnnostech po celý školní rok a velce se jm líbl, jsme se dohodl, že u pohádek zustaneme v letošním roce. Výchovnevzdelávacíprogrampro školní rok jsme nazval "j Kamarád, kamarádky, pojdte s nám do pohádky". Pr plnení vzdelávacích cílu nám budou pomáhat p~hádkov~ pos~avcky - kavšp~ek, prncezna,. carodej: drakv~ jné,. které hravou a zábavnou ~ormou budou detem zadavat úkoly, spolecne Je budeme plnt a take tyto clnnost budou vyhodnocovat a det odmenovat. K tomuto úcelu byla témer celá materská škola vymalována do veselých a zárvých barev, postupne zhotovujeme pohádkové postavy k výzdobe celé školy, snažíme se o to, abychom det l.zárí prvítal v novém neokoukaném prostredí. K docházce ve školním roce je prwášenv poslední dobe nejvyšší pocet detí, a to 47, címž je plne využtastanovenákapactaškoly.všechnyžádosto umístenídetí v MŠ byly kladnevyrízené,týká se to detí trvale prhlášených v Pasece, odmítnuty byly det, které nemely trvalý pobyt v Pasece. Jsme velce rád, že je o materskou školu takový zájem a budeme delat všechno proto, aby do školky det chodly rády a spolecne se prpravovaly na vstup do ZŠ. v tomto školním roce budeme detem krome pravdelného výchovnéhoprocesunabízet netradcnícnnost,tak,jak to jž delámenekolklet. Pobytv ~aterské škole chceme detem zpestrovat nabídkou dvadelních predstavení porádaných v mat.škole, ZS v dvadlech zdených prírodních, výletu - na Karlov - farma s konm, do Jríkova - Pradedova zahrádka, souteží -! malírských,sportovních, úcastnt se budeme zábavných a poznávacích her - Hrajeme s s Nveou, Hrajeme s s Pastelkou, usporádáme setkání s hasc, polcí, detm s okolních mat.škol, ZŠ, spolecne s rodc pracovní dílny v materské škole, kde s det a jejch rodce spolecne vytvorí dárky, výzdoby do bytu apod.skupnadetí bude pravdelneprpravovatprogramna akc "Vítánínovýchobcánkuobce Paseka",s ' budoucím školáky se slavnostne rozloucíme akcí - Rozloucení s materskou školou. Všechny akce radostné chvlky budeme fotografovat a delat prubežne výstavky v mat.škole, takže det budou mít nejenom slné zážtky, ale peknou památku na dobu prožtou v materské škole. Chtela bych touto cestou podekovat snad za všechny rodce vedení obce Paseka za to, že se v materské škole nevybírá školné, címž je prístupná všem detem, detem ze slabších socálních rodn a detem, jejchž mamnky jsou na materské, c rodcovské dovolené. Podekovat bych chtela ješte všem rodcum ostatním obcanum, kterí se úcastní jž pravdelného sberu papíru bez nároku na honorár, kterého se vzdávají ve prospech našch detl Výtežek vždy použjeme na dorovnání kulturních akcí, na jízdné, sladkost k soutežím apod. Vážíme s tohoto zájmu a jsme rád, že se sberu papíru úcastní stále více ldí a ješte jednou dekujem~. V mesíc cervnu ukonclo docházku do materské školy12 detí, které odchází do l.trídy ZS, z toho 11 detí do ZŠ v Pasece, 1 díte z duvodu stehování do Šternberka. Prejeme jm všem radostný vstup do l.trídy, hodne úspechu a zábavy pr vzdelávání a plno nových kamarádu. Jana Blažková, redtelka a kolektv zamestnancu Mš v Pasece!

2 Z dení v obc... Z duvodu zmeny bydlšte rezgnovala v kvetnu na mandát clena zastuptelstva obce Bc. Jana Mšáková. Novým clenem zastuptelstva obce se stal pan Jan Rchter~ Zastuptelstvo obce také zvollo nového clena rady obce a to paní Jtku Chudou. Paní Mšáková se podfela mj. na kulturních akcích - Vítání obcánku, Setkání senoru, byla také kronkárkou naší obce. Za tuto výbornou spoluprác dekujeme. Na jare letošního roku vybudovala fa. Wood ntex, s.r.o v prostoru zahrady domu s pecovatelskou službou zastrešenou pergolu, kde s mohou senor v letních dnech posedet. O prázdnnách vymenla frma WlNPRO s.r.o. v ZŠ stávající okna a dvere za okna nová plastová. Na tuto rekonstrukc jsme obdržel od Krajského úradu Olomouckého kraje nenvestcní dotac z programu Obnovy venkova Olomouckého kraje 2007 ve výš 300 ts. Kc. V soucasné dobe probíhá geodetcké zamerení pozemku k výstavbe RD za tensovým kurty. Následne budou pozemky vykoupeny, prpraví se nženýrské síte. Na jare príštího roku by mohl zájemc zacít stavet. O pozemky je velký zájem, v soucasné dobe evdujeme 18 žádostí, z toho je 6 zájemcu z naší obce. V zárí zacne fa. Strabag s výstavbou.kruhového objezdu u nových rodnných domku za Vosátkovým. V soucasné dobe je jž vypracována stude s pracovním názvem Náves, která je prpravena k územnímu rízení. Jedná se o ozelenení okolí kulturního domu, kde se pocítá mj. se zázemím pro mamnky s detm. Budou zde vystaveny chodnícky, lavecky, lanová pyramda a další. Ve stud se také pocítá s f1orbalovým hrštem, které by se v zme mohlo zment na kluzšte. Okolo potoka v dolní cást obce pod kržovatkou by mela vyrust n lne dráha pro bruslení. Pro posfení elektrckého napetí pro ulc pod koupalštem "U krížku" zde bude vybudována nová trafostance.. Obec Paseka souhlasla s udelením lcence k provozování zvláštní lnkové dopravy na trase Uncov-Újezd-Paseka-Šumvald-Horní Mesto-Rýmarov. Dopravce RB Global Logstk hodlá zajšt'ovat VÝHRADNÉ dopravu zamestnancu do (ze) zamestnání v MlELE technka s.r.o. v Uncove. Autobusy budou zajšt'ovat návoz zamestnancu na ranní, odpolední a prípadne nocní smenu, stejne jako rozvoz s ním. Zamestnanc se pr nástupu budou prokazovat cpovou kartou podnku Mele, kde bude uvedeno jména, príjmení, datum narození, funkce a fotografe. Od letošního roku bude Pozemkový úrad Olomouc provádet v obvodu Obce Paseka katastrální území Paseka u Šternberka komplexní pozemkovou úpravu a to v souladu se zákonem c.139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úradech v platném znení. V prubehu rízení o KPÚ je nutné vstupovat a vjíždet na pozemky a vykonávat cnnost vyplývající ze zákona v nezbytne nutném rozsahu. Zpracovatelem KPÚ v k.ú. Paseka je frma Olgeo s.r.o., Kolárovo nám. 688/5 Olomouc. Proto Mnsterstvo zemedelství CR, Pozemkový úrad Olomouc v souladu s ustanovením 6,odst. 9 zákona poverl pracovníky frmy Olgeo s.r.o. ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu cnností vyplývajících z výše uvedeného zákona. Toto poverení platí na dobu trvání rízení o KPÚ v k.ú. Paseka tj. od cervna 2007 do prosnce 2011 vcetne. Seznam poverených pracovníku naleznete na elektroncké úrední desce Dne v se uskutecní v zasedací místnost OU prípravné jednání sboru zástupcu, složený. predevším z vlastníku pozemku rešených v pozem. úpravách. Sbor spolupracuje pr zpracování návrhu pozemkových úprav pr realzac schválených pozemkových úprav.. V prubehu mesíce zárí - ríjen dojde k rekonstrukc panelového domu cp.215, kde budou vymenena okna v CELÉM objektu, vcetne žaluzí. Okna byla jž v havarjním stavu a v zmních mesících docházelo ke ztrátám na teple. Výmena ve výš cca.1 ml. Kc bude plne hrazena Z rozpoctu obce. Na dotace bohužel obec nedosáhla. Nájemníkum bude vcas sdelen termín, tak aby mohl zajstt prístup do bytu.

3 M M M._M.._ PROJEKT PASEKA LUGHNASADH To je ofcální název projektu, který vypracoval Zdenek Knápek ve spoluprác s Josefem Ryzcem, predsedou obcanského sdružení LUGH, a Jrím Blažkem, starostou obce Paseka. Ústrední myšlenkou projektu bylo rozšírení a zkvaltnení kulturních zájmových aktvt obyvatel obce Paseka a celého Olomouckého kraje a seznámení šroké verejnost z rad obyvatel Ceské republky ze zahrancí s naším domovem formou výtvarného umení. A to se nám všem v plné míre podarlo. Konkrétnínáplnínašehoprojektubyla úcastamatérskýchvýtvarníku- obcanuolomouckého kraje - na velké výstave výtvarného umení porádané významným umelc, jejchž díla casto zdobí prestžní soukromé, státní zahrancní sbírky umení. Chtel jsme probudt dosud drímající talent v sobe našch sousedech. Naš nabídku ke spoluprác prjalo obcanské sdružení LUGH sdružující malíre, sochare, spsovatele a vedce hlásící se k našm spolecným keltským korenum. V breznu prcestoval do Paseky clenové odborné poroty: Josef Ryzec, vana Ryzcová a ak. mal. Aleš Krejca. Predseda Obcanského sdružení LUGH a zároven predseda ceského klubu Prátel Pabla Pccassa, malír, grafk a soudní znalec v oboru polygrafe Josef Ryzec je jedným umelcem v celé hstor Ceskoslovenska a Ceské republky, podle jehož predlohy vydala Organzace spojených národu se sídlem v New Yorku poštovní známky a jeho obrazy a grafky byly vystavovány u nás v zahrancí a také jsou zastoupeny ve sbírkách Národní galere v Praze. Akademcký malír Aleš Krejca je také významný malír a grafk a zároven je autorem velm úspešné knhy o grafce preložené do nekolka svetovýchjazyku. vana Ryzcová po dlouhou dobu pracovala na Barandove jako produkcní a má velké zkušenost s organzováním výstav výtvarného umení. Zájemc o náš projekt se sešl na Základní škole v Pasece nebo na ZUŠ v Uncove a spolecne s vyprável o tématu projektu, zkoušel malovat a domlouval techncké podrobnost projektu. Následující dva mesíce všchn úcastníc plne tvorl svá výtvarná díla na téma: "Bohyne Brghd jako pramatka zemedelství." V kvetnu zasedala odborná porota v Pasece a vybírala ze všech shromáždených výtvarných prací (bylojch více než 100) ty nejlepší. Puvodne melo být vystaveno 30 nejlepších prací z celého Olomouckého kraje, ale protože predložené kresby, malby, grafky a sochy porotu nadchnuly, bylo nakonec vybráno celkem 64 kreseb a maleb, jedna pocítacová grafka a socha z ratanu od 48 autorek a autoru. Konecný verdkt poroty byl pro Paseku více než úspešný, nebot na výstavu bylo vybráno 44 obrázku, které namalovaly det navštevující ZŠ v Pasece a autor dalších 6 výtvarných prací mají své trvalé bydlšte rovnež v Pasece. To je velké povzbuzení pro naše "domácí" umelce a velký príslb do budoucnost. Vysoká úroven posuzovaných del a zanícení zejména mladých umelcu vzbudlo velký obdv u odborné poroty, jejíž clenové nešetrl slovy chvály nejen na adresu posuzovaných dílek, ale chváll hezkou školu, krásnou vesnc a nádhernou okolní prírodu. Všechny vybrané práce adujstoval do klprámu ak. mal. Mloš Adolf ze ZUŠ v Uncove a 21. cervence byly odvezeny do zámku Kacna u Kutné Hory a zde nstalovány v zámecké galer. Dne 28. cervence byla zahájena výstava výtvarných del Kacna Luhgnasadh 2007, kteráje velkolepou oslavou spolecného tvurcího úslí významných umelcu a jejch protpólu - amatéru prevážne z rad detí, které svou urctou neobratnost nahradly vrelostí, s níž prstouply k zadanému tématu. A tak v letošním roce poprvé v hstor Ceské republky spolecne vystavují zkušení výtvarníc s detm a nsktním umelc z Paseky a z Olomouckého kraje. Výstavu zahájl tajemník prezdenta CR pan Ladslav Jakl a potrvá až do (otevrenoje každý den mmo pondelí od 8.00 do hodn) a je soucástí prohlídkové trasy v zámku Kacna, a tak s naše krásné "obrázky" prohlédnou a povídání o Pasece prectou tsíce návštevníku z celé Ceské republky ze zahrancí. ~ ~a nternetové.~~r~_e:www.kacna.cz nal~znete aktuální fotqgrafe ze ~!!hájej:1l.yý.~.!!y-~ m

4 ---., Naše podekovánípatrí starostov obce Paseka Jrímu Blažkov za podporu a pomoc pr realzac projektu. Obcanskému sdružení LUGH a zejména jeho predsedov Josefu Ryzcov, vane Ryzcové a Aleš Krejcov, kterí obetave podstoupl nebezpecnou (jako praví Kelt) cestu ve snehové vánc z Kokorína a Prahy k nám do Paseky. A potom ješte jednou v kvetnu zase naopak za velkých veder prjel vlakem vybrat nejlepší práce. Dále moc dekujeme malír Pavlu Novákov z Prahy a dlouholetému zamestnanc Národní galere v Praze, který nám 21. cervence pomohl nstalovat výstavu v zámecké galer a ochotne nám zapujcl materál potrebný k této nstalac. Velké podekování patrí redtel státního zámku Kacna PhDr. Pavlu Novákov, který docasne prerušl dlouhodobou výstavu obrazu v zámecké galer a umožnl nám tak vystavovat v dustojných podmínkách. A také redtelce Základní školy v Pasece Mgr. Jane Knápkové a paní Lence Rchterové, které spolecne vedly žáky naší základní školy pr jejch výtvarném úslí. Náš vdek zasluhuje ak. ma!. Mloš Adolf, pedagog na ZUŠ v Uncove, který adjustoval výtvarné práce všech úcastníku do klprámu. A podekovat musíme Olomouckému kraj, který nám na realzac projektu prspel cástkou Kc. Kulturní komse obce Paseka! j! L! '

5 ., V poslední dobe dochází v naší obc ke stále castejším drobným krádežím. Jedná se napr.o krádeže jízdních kol, kvetnové výzdoby z místního hrbtova, železa, vzrostlých palem a kvetn od kulturního domu. Nekterí s krátí chvlku, tím, že vesí kradené kvetny na ploty nekterých obcanu obce. Urcte toto není príjemné a prestupek jž reší Polce CR. Dalším nešvarem, na který s nejvíce stežují obcané a také myslvc, je zvláštní zálba" krosového rádení" nekolka jedncu po obc zvlášte pak po lesních cestách a loukách na podomácku upravených motorkách. Na tyto skutecnost jsme upozornl obvodní oddelení Polce CR v Uncove. Vedoucí oddelení prslíbl zvýšený dozor a castejší kontroly v obc. Zároven však touto cestou žádá obcany o spoluprác. Pokud budete svedky protprávního jednání kontaktujte HNED obvodní oddelení Polce CR v Uncove : te Dále pak žádáme rodce,aby apeloval na své det.hromadí se nám stížnost na nevhodné chování pubert'áku, kterí se nudí a vysedávají v obecní stodole na fare nebo na zastávkách. Nejen, že svým nevybíravým slovníckem a hulákáním obtežují žvot hlavne okolním sousedum,ohrožují také majetek obce, nebot byl ve stodole za farou jž nekolkrát založen ohen. Upozornujeme všechny rodce, že jsou zodpovední za své nezletlé det a pokud bude nekdo prchycen, že vnkl na soukromý pozemek v tomto prípade obecní budovy, bude toto okamžte rešeno jako prestupek a hlášeno Polc CR. Také žádáme obcany, aby v techto prípadech OKAMŽTE kontaktoval 00 Polce CR v Uncove L- CEZ Merení, S.f.O. OZNAMUJE obcanum že ve dnech od vždy od 9.00 hod. bude prováden pravdelný odecet spotreby elektrcké energe. Obcany prosíme, aby zprístupnl v techto dnech své elektromerové rozvadece a zajstl svá zvírata tak, aby nezpusobla zranení pracovníkum. V prípade že nebudete v uvedených dnech doma, nechte stavy elektromeru na prístupném míste. Dále upozornujeme obcany, že pracovníc CEZ jsou vybaven služebním prukazem, který na vyžádání rád predloží Základní škola Paseka zve všechny det na slavností zahájení nového školního roku v pondelí 3.zárí 2007 v 8.00 hodn. Vyucování potrvá do 9.00 hod. Žác s prnesou pouze prezuvky. Obedy na zárí se budou platt ve stredu 29.srpna od do ve školní jídelne ZŠ, po hodne v budove materské školky Paseka. :' (~ _'0.. o. ).: 10" -1-' Cyklostezka Paseka - LDN Jakjž víte druhým rokem probíhají prípravné práce na akc cyklostezka. V letošním roce byly Hrmou Geodet s.r.o. zamereny parcely a Hrma VSSO s.r.o. vypracovala konecnou verz projektové dokumentace, ponevadž stude byla nekolkrát menena z duvodu vedení nženýrských sít. Komplkace nastaly také s pozemkem, kde dosud nebylo provedeno dedcké rízení. O toto jsme požádal jž pred dvema lety. Jedná se o dvojí dodatecné dedcké rízení, kdy jedno probíhalo v Olomouc a bylo ukonceno v cervnu letošního roku, druhé stále probíhá v Praze. Zhruba rok pred plánovaným výkupem pozemku byl osloven jednotlví majtelé dotcených parcel, abychom všechny nformoval o našem zámeru. Vetšna majtelu souhlasla s prodejem svých pozemku za cenu obvyklou a to písemne, nekterí prslíbl odprodej ústne. V breznu letošního roku byl vypracován znalecký odhad parcel. Prestože zjštená cena parcel byla znaleckých odhadcem stanovena na 11,99,-Kc/m2, zastuptelstvo obce Paseky schvállo dne výkupní cenu techto pozemku na 30,- Kc/m2. Témer všechny parcely, pres které má cyklostezka vést, se nám díky pochopení majtelu pozemku podarlo vykoupt za cenu 30,-Kc/m2. Bohužel se nám nepodarlo dohodnout se na cene se spolumajtel jednoho pozemku, ponevadž s kladl absolutne neprmerené fmancní podmínky. Zvlášte pak s ohledem na to, že jsme mel jž všechny ostatní parcely od ostatních majtelu vykoupeny za 30,-Kc/m2, nemohl jsme na vysoké fmancní podmínky spolumajtelu prstoupt. Tímto se znovu zkomplkovala celá príprava. Nyní je treba zvážt zmenu celého projektu.v puvodním projektu bylo uvažováno s ukoncením cyklostezky na tocne autobusové zastávky, nyní by musela vyústt tesne nad druhou zatáckou pred domem cp V úvahu také prpadá vyckání na komplexní pozemkovou úpravu, která se v katastru obceprpravuje.. Chceme touto cestou podekovat majtelum pozemku, kterí pochopl nutnost výstavby cyklostezky. Snad se nám v letošním a príštím roce podarí další kroky, které povedou k 1spešné realzac našeho zámeru. Pozvánka na rádní zasedání ZO Paseky Dne v hod. v zasedací místnost KD Na programu: 1. Volba návrhové komse a overovatelu zápsu 2. Rozpoctové opatrení 3. Prevod parcel c.475/1,30/16,146 v k.ú. Mutkov z majetku obce 4. Prodej pozemku parcela c.42 v k.ú. Mutkov 5. Prodej pozemku parcela c. 235/1 v k.ú. Karlov u Paseky 6. nformace cyklostezka 7. Ruzné 8. Dskuze 9. Usnesení 10.Záver Vážení!odnkatelé L...._._.._ v soucasné dobe je zadána výroba nových obce Paseky. Pokud máte zájem o umístení vztky -odkazu na Vaš frmu na obce Paseky doructe do lo.zárí 07 : název frmy,adresujméno,strucný pops výroby podnkání, provozní doba,telefon,fax,e-mal, název. vašchwebovýchstránek,atd. Vše doructe bud' osobne pí.nessnerové nebo zašlete elektroncky ~ j

6 { NEŠVAR + POHODLNOST =DEVASTACE zelene v obc Ve stále vetší míre s nekterí majtelé automoblu pletou zelené plochy v obc s parkovštem. Naprosto bezohledne parkují až témer u vodního toku, prestože mají svuj dvur a tedy plochu k parkování. Na údržbu zelene obec rocne vynakládá nemalé fnancní prostredky. Jen velce málo obcanu je ochotno pomoc se secením trávy na obecním pozemku pred svým domem - a temto patrí náš velký DÍK. Nejen zelené plochy slouží nekterým jako parkovšte, ale také zálvy autobusových zastávek. Rdc autobusu odmítají zastavovat ve vrakovšt odstavených aut a obcané s stežují na neprujezdnost úseku s;lnce u horní zastávky. Apelujeme proto na rozum všech, kterí takto bezohledne ncí zelen a prostranství v obc. Cvcení s Jtkou, Mrkou... aerobc -poslování Od zárí jdem NA TO! Zacátek cvcení bude upresnen na zacátku zárí Obracíme se na všechny.~ržtele rdcských prukazu, které byly vydány od do jejchž povnná výmena musí být provedena do Do povnné výmeny už zbývají jen 4 mesíce. Upozornujeme, že tato výmena probíhá na odboru dopravy MÚ v Uncove. Pro výmenu dosud platného RP za nový je nutno vyplnt žádost, predložtjednu barevnou nebo cernobílou fotograf z poslední doby (rozmer 3,5 x4,5 cm), stávající rdcský prukaz a platný doklad totožnost žadatele (obcanský prukaz, pas). Mestský úrad Uncov, odbor dopravy, tel Agentura START CZ, s.r.o. hledá zamestnance pro strojírenský závod v Uncove na pozce: svárec, jerábník, horzontár, karuselár, soustružník, zámecník, odlévac, formír, brusc, vazac a další. Tel.: , , Kurz snžování nadváhy Spolecnost TESCO otevrenáborovécentrum V zárí bude zahájen v Uncove kurz snžování nadváhy. Obsahuje 12 dvouhodnových lekcí, které zahrnují prmerené cvcení, kontrolu hmotnost, osvojení znalostí o vyváženém a ndvduálne nastavenémjídelnícku. Je veden metodkou spolecnost STOB, která pusobí v mnoha mestech CR a uprednostnuje nenáslnou, dlouhodobou zmenu žvotního stylu. Setkání budou probíhat v menší skupne od , lx týdne, vždy v 19 hodn v prostorách gymnáza. Blžšínformace:lonaMllerová nutrcní terapeutka a lektorka kurzu te ; Více na: Na pozemcích v Uncove, kde kdys stával cukrovar, byla nedávno zahájena stavba budoucího nákupního stredska. Spolecnost Tesco nyní prpravuje výber budoucích zamestnancu supermarketu a pro tento úcel zrídla v budove nekdejší družny a jídelny Základní školy Haškova náborové centrum. To se pro zájemce poprvé otevre v pondelí 20.srpna a následne bude v provozu ve všední dny od hod. Spolecnost nehledá jen adepty na pomocné práce, nýbrž vedoucí jednotlvých oddelení, admnstratvní zamestnance nebo nákupcí. Spolecnost Martech holdng a.s.,bratrí Capku, Uncov nabízí 4 pracovní místa v oboru nstalatér, topenár v jednosmenném provozu. Výhodou je vyucení v obou, praxe a svárecský prukaz. Nástup možný hned.

korun za m, což by bylo cca 90 milionů korun.

korun za m, což by bylo cca 90 milionů korun. ZPRAVODAJ OBCE DUBNO è í s l o : 0 4 è e r v e n 2 0 1 4 w w w. o b e c d u b n o. c z Slovo starosty Obec Dubno Vážení spoluobčané, tento rok je čtvrtým rokem volebního období a my zastuptelé se ohlížíme,

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče ZNALECKÝ POSUDEK č. 3899-22/2014 O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče Objednatel znaleckého posudku: EURODRAŽBY.CZ a.s. Čimícká 780/61 18100 Praha 8 Účel znaleckého

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

20 2012 12 we love golf

20 2012 12 we love golf 2012 ROUND 01 BENÁTKY NAD JIZEROU 26.04.2012 Golfový areál Golf Resort Paradse se nachází nedaleko města Benátky nad Jzerou. Hřště celý areál je zasazen do krásné přírody v chráněné krajnné oblast Travny.

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 11. 2010 od 18.00 hod na OU v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Vlastimil Fouček, Lenka Svobodová, Ing. Pavel

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

MMB2015000000770. Název: Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků p.č. 2253/18. p.č. 2253/19 a p.č. 2253/20 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení:

MMB2015000000770. Název: Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků p.č. 2253/18. p.č. 2253/19 a p.č. 2253/20 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2015000000770 ZM7/0590 Wf Z7/09. zasedání Zastuptelstva města Brna konané dne 8. 9.2015 Název: Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků p.č. 2253/18. p.č. 2253/19 a p.č. 2253/20 v k.ú.

Více

Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí,

Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí, Obec Lipí Lipí 28 Dubné 373 84 V Lipí dne 15.02.2015 Věc: REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTOR OBCE LIPÍ Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí, dne 24.11.2014 jste se na schůzi zastupitelstva zmínili

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ. Přítomno: 11 Řídící zasedání: ing. Vl. Kožený Návrhová komise: p. Šindelář, p. Novotný, p. Sedlačík Ověřovatelé: p. Pazderka,

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Výroční členská schůze MO ČRS Žižkov 1 dne 20.3.2014

Výroční členská schůze MO ČRS Žižkov 1 dne 20.3.2014 Výroční členská schůze MO ČRS Žžkov 1 dne 20.3.2014 Vážení sportovní přátelé, jako každý rok se scházíme, abychom Vás seznáml s novým nformacem ohledně sportovní rybařny, změnam v rybářském řádu a dále

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 5/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 27. 9. 2012 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice. Zápis č. 7

Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice. Zápis č. 7 Přítomni: Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice Zápis č. 7 Haluza Karel, Kloubová Martina, Rathouský Pavel, Marks Marcela, Heřmanský Jan, Kufner Daniel, Šebková Helena,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 9. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klimová, F. Toušek

Více

1. Volba ověřovatele zápisu. 2. Kontrola zápisu a usnesení. 3. Prodej a pronájem 4. Plešivec 5. Byty 6. Úprava rozpočtu 7. Vyhlášky 8.

1. Volba ověřovatele zápisu. 2. Kontrola zápisu a usnesení. 3. Prodej a pronájem 4. Plešivec 5. Byty 6. Úprava rozpočtu 7. Vyhlášky 8. Z á p i s z 10. schůze obecního zastupitelstva v Abertamech dne 07. 05. 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- přítomno:

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá.

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. 1. Zahájení 1.1. v o l í návrhovou komisi : Ing. Taťana Kociánová (SNK-

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 37. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 4.6. 2012 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V., Kotrba

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Vážení spoluobčané, rok s rokem se sešel a vedení obce zahájilo druhou polovinu volebního období. Když se ohlédnu zpět, vidím, že se podařila

Vážení spoluobčané, rok s rokem se sešel a vedení obce zahájilo druhou polovinu volebního období. Když se ohlédnu zpět, vidím, že se podařila ZPRAVODAJ OBCE DUBNO è í s l o : 0 3 k v ì t e n 2 0 1 3 w w w. o b e c d u b n o. c z Slovo starosty Vážení spoluobčané, rok s rokem se sešel a vedení obce zahájlo druhou polovnu volebního období. Když

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25 Závěrečný účet obce Životice u Nového Jičína za rok 2013 sestavený ke dni 31.12.2013, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Plnění rozpočtu příjmů,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Přítomni: Vlastimil Jureček, Mgr. Michaela Chládková,ing. Zdeněk Knápek, Josef Matějka, Ladislav Vabroušek, Ivo Berky

Přítomni: Vlastimil Jureček, Mgr. Michaela Chládková,ing. Zdeněk Knápek, Josef Matějka, Ladislav Vabroušek, Ivo Berky Výtah ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva (4 / 2015) obce Cotkytle konaného dne 21. 8. 2015 od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Cotkytli Přítomni: Vlastimil Jureček, Mgr. Michaela Chládková,ing.

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Vypis usnesenf c. 06/2011 ze dne 17.3.2011

Vypis usnesenf c. 06/2011 ze dne 17.3.2011 Vypis usnesenf c. 06/2011 ze dne 17.3.2011 Oredni deska: 62/06/2011 ZO schvaluje program 6. zasedani zastupitelstva obce ze dne 17.3.2011. 63/06/2011 ZO schvaluje overovatele zapisu a usneseni pana Pavla

Více

Obec Životice u Nového Jičína

Obec Životice u Nového Jičína Obec Životice u Nového Jičína Závěrečný účet Obce Životice u Nového Jičína za rok 2012 sestavený ke dni 31.12.2012, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Region očima dětí 202 Úvodem Krásné obrázky v kalendáři, který právě držíte v rukou, malovaly děti žijící v našem regionu. Vyjadřují pocity a přání nejmladších obyvatel

Více

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program: ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015 Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Informace o průběhu rekonstrukce Zateplení OU Jarošov 2. Žádost o odkoupení obecního

Více

Grantový řád Vysoké školy ekonomické v Praze

Grantový řád Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoké školy ekonomcké v Praze Strana / 6 Grantový řád Vysoké školy ekonomcké v Praze Anotace: Tato směrnce s celoškolskou působností stanoví zásady systému pro poskytování účelové podpory na specfcký

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město

U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město Usnesení č. 293/2014: program 20. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený radou města,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Z Á P I S. z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.10.2010

Z Á P I S. z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.10.2010 Z Á P I S z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.10.2010 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby Pod Městem 624, 542 32 ÚPICE SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: S-252/2014/Pos Úp-2668/2014 Lenka Posdienová 499 859 077 stavebni.odbor@upice.cz

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 SPIS. ZN.: VÝST-430/2013-Va Č.J.: PDMUJA 2501/2013 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 29.01.2013 Jana Vágnerová 491 847 255 vagnerova@jaromer-josefov.cz

Více

Mapa projektu Na zelenou Výsledek dotazníkového šetření u těchto oslovených respondentů: děti ze základní a mateřské školy, jejich rodiče, občané obce Veliš, pedagogičtí pracovníci základní a mateřské

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 652-11/2013 o ceně bytu č. 4387/7 v Jihlavě, Tylova 4387/21. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Ostrava, Paní Mgr. Pavla Fučíková Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava - Mariánské

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Mateřská škola Horní Kruty,okres

Mateřská škola Horní Kruty,okres Mateřská škola Horní Kruty,okres Kolín. v CO: 75034344 '.: ': Horní Kruty 82 Tel: 321 796 919 v PSC 281 46 Horní Kruty mob. 776 200 553,,, ; e-mal: mshornkruty@seznam.cz.: ;,.:.,, o j ;, ;,.!. ;,! '1 í!

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. září 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. září 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. září 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Znalecký posudek č. 129/24/12

Znalecký posudek č. 129/24/12 Znalecký posudek č. 129/24/12 o obvyklé ceně nemovitosti pozemků parc. č. PK 238, PK 239, PK 327, PK 363, PK 384, PK 394, PK 504, PK 539, PK 559, PK 560, PK 576, PK 653, PK 654 a PK 847/1 v k.ú. a obci

Více

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích.

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích. OBEC ČERŇOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čerňovice se na svém zasedání dne 22.3.2012 usneslo vydat podle ustanovení 14 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Z á p i s č. 9 / 2008 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. 12. 2008 od 17:15 hodin U Libuše

Z á p i s č. 9 / 2008 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. 12. 2008 od 17:15 hodin U Libuše Z á p i s č. 9 / 2008 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. 12. 2008 od 17:15 hodin U Libuše 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti Přítomni: 8 členů obecního zastupitelstva viz prezenční

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

OBEC BLUDOV, Jana Zižky 195, 789,61 BLUD OV

OBEC BLUDOV, Jana Zižky 195, 789,61 BLUD OV " OBEC BLUDOV, Jana Zižky 195, 789,61 BLUD OV Smernice definující pravidla pro stanovení ceny stocného, datum uskutecnení zdanitelného plnení a datum splatnosti stocného Základní uiednání b) Smlouvy Na

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 116-3453/12 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 24. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 18.6.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 134/2012. O ceně nemovitosti pozemku p.č. 278 v obci Plzeň, k.ú. Dolní Vlkýš, okres Plzeň-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 134/2012. O ceně nemovitosti pozemku p.č. 278 v obci Plzeň, k.ú. Dolní Vlkýš, okres Plzeň-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 134/2012 O ceně nemovitosti pozemku p.č. 278 v obci Plzeň, k.ú. Dolní Vlkýš, okres Plzeň-město. Objednatel znaleckého posudku: De-Rooy, s.r.o. Stavební 995/7 708 00 Ostrava-Poruba Účel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 1/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 1/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 1/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 12.2.2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. Přítomno: 7 členů

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

Nesporný význam má také zapojení ZŠ Jesenice, která okruh bude moci využívat k celé řadě vlastních projektů.

Nesporný význam má také zapojení ZŠ Jesenice, která okruh bude moci využívat k celé řadě vlastních projektů. Projekt Kamenické křížky (Kamenice-Ředice-Kamenice) Cíl projektu: Vytvoření přibližně 5 km poznávací okruh se zastávkami (turistika, cykloturistika, školní projekty apod.), který by se proměnil v novou

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 18. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 21. 09. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Motejlová, Mgr. Gabriela Fišarová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr.

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) ( 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona)

ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) ( 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona) Městský úřad ve Šluknově ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) ( 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona) 1. Žadatel Jméno, popřípadě jména, příjmení Adresa

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁD TECHNKU REGSTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Specáln základn škola a Praktcká škola Trmce Fűgnerova 22 400 04 1 dentfkátor materálu: EU 5 4 Čj Vyvozen

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více