Zpracování tuhého komunálního odpadu a čistírenských kalů v regionu Národního parku Šumava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracování tuhého komunálního odpadu a čistírenských kalů v regionu Národního parku Šumava"

Transkript

1 Studie Zpracování tuhého komunálního odpadu a čistírenských kalů v regionu Národního parku Šumava - výhledové možnosti vytvořená na základě doporučení Regionálního řídícího výboru v rámci projektu Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu NP Šumava ( KIPR ) Zpracoval : Ing. Lelková Zdeňka - koordinátor PS Leitner Petr Ing. Nosek Bohumil Ing. Kaska Ivan Ing. Kasalický Igor Ing. Josef Urban Vimperk

2 Obsah : Závěr a doporučení studie... 4 Dodatek či předmluva autorů... 5 Zdůvodnění návrhu a závěru studie... 8 Nakládání s odpadem... 8 Recyklace... 9 Třídění odpadu Skládkování Výroba ATP Termické zpracování TKO Legislativní perspektivy Nakládání s komunálním odpadem v členských státech EU Závazky ČR k EU Vícenáklady OZE TKO v regionu NP Šumava Vliv složení TKO na navržený způsob zpracování Závěr Co je to čistírenský kal Čistírenský kal v NP Šumava Závěr ZEVO kombinovaná spalovna TKO a kalů Spalovna NP navržená technická data Umístění ZEVO a logistika svozu TKO a kalů Kritéria pro výběr lokality Závěr

3 Návrhy a možnosti financování projektu Seznam použité literatury a zdrojů Přílohy Seznam příloh

4 Závěr a doporučení studie Zadání studie zní: Cílem studie je získat kvalifikovaný názor na koncové řešení toku odpadů ve vymezeném území s výhledem na minimálně 20 let. Řešení musí být v souladu jak s platnou legislativou ČR, tak zemí EU a musí vycházet z předpokládaných trendů nakládání s odpady v ČR i EU. Na území NP Šumava vznikne ročně Cca t tuhého komunálního odpadu (dále jen TKO ) a cca 2200 t čistírenských kalu (přepočteno na průměr 25% sušiny ). Studie bude proto obsahovat zejména: Zdokumentování stávajícího stavu svozu a likvidace TKO a nakládání a likvidace čistírenských kalů v regionu NP Šumava a přilehlém území. Platnou legislativu v ČR a EU a předpoklady jejího směřování v následujících letech. Navržení optimálního řešení systému (způsobu) nakládání s odpady (TKO a čistírenský kal) a návrhy na jejich likvidaci včetně vypracování důvodové zprávy. Doporučené řešení : Předpokládaný vývoj v nejbližších letech povede ke změně nakládání se zbytkem TKO po vytřídění využitelných frakcí. Současné skládkování bude postupně nahrazeno spalováním s využitím energie. Zbytek po vytřídění TKO tvoří na území regionu NP cca 80% z celkového množství odpadu. Dalším již problematickým druhem odpadu je čistírenský kal. Doporučujeme zajistit jeho maximální možné odvodnění v místě vzniku a to i za pomoci mobilního zařízení, následně termické zpracování ve směsi s TKO. Ve studie je uvedeno zdůvodnění. Doporučený postup řešení situace : Založit (nebo využít stávající) svazek obcí či obdobné sdružení obcí a subjektů na zainteresovaném území (dále již jen jako svazek ). 4

5 Definovat principy spolupráce a odpovědnosti uvnitř svazku. Zveřejnit projekt Integrované nakládání s odpady v regionu a zajistit jeho popularizaci. Z dlouhodobějšího pohledu zahájit neprodleně přípravné a realizační práce na projektu Integrovaného nakládání s odpady v regionu a to zejména: - Určit definitivní určení lokality pro výstavbu zařízení pro energetické využití odpadu ( dále jen ZEVO ). - Nalézt finanční zdroje pro výstavbu ZEVO. V krátkodobém horizontu doporučujeme: - Optimalizovat (sjednotit) míru odvodnění čistírenských kalů z jednotlivých lokalit a navrhnout odpovídající logistiku svozu čistírenských kalů. - Revidovat stávající projekty týkající se zpracování odpadu v regionu s přihlédnutím na předpokládaný vývoj legislativy v ČR a vývoje v ostatních zemích EU a Evropy. Navržené řešení je plně v souladu s BAT* zemí evropské unie a tezemi MŽP a MPO viz. Rozšířené teze rozvoje odpadového hospodářství v ČR MŽP srpen 2010 a následující dokumenty. Zdůvodnění tohoto závěru je obsahem studie, která též obsahuje návrh způsobu zajištění financování tohoto projektu. *( BAT ) Best Available Techniques viz dále v textu. Dodatek autorů Zpracování studie nebylo samozřejmě možné bez průběžné komunikace se zástupci regionu NP na různých úrovních. Pro zpracovatele studie vyplynuly z této komunikace jak data potřebná pro zpracování studie tak i základní poznatky a připomínky které jsme se snažili zapracovat do studie. Jedním z poznatků, který se neliší od stavu na ostatním území republiky je velice nízká informovanost obyvatel o dalším nakládáním s odpadem a možnostmi, po té, co se octne v popelnici či kontejneru. 5

6 Na jednu stranu je to známka dobře fungujícího odpadového hospodářství, na druhou stranu je problém, protože lidé nejsou vystavení tíži problému a příliš si ho neuvědomují. Cílem studie bylo navrhnout následující nutné kroky v odpadovém hospodářství v regionu NP a zdůvodnit postup a navržené řešení. Dojít k řešení nebyl zas takový problém, po zmapování situace. Zdůvodnění je otázka druhá. Studie se v řadě případů odvolává na zahraniční zkušenosti. Drtivá většina odpadových firem působící v ČR je buď přímo zahraničních a nebo s podílem zahraničního kapitálu. Není důvod proč by se v brzké době u nás měli chovat jinak než u sebe doma. I vše ostatní nasvědčuje že další vývoj bude směřovat k nastolení obdobného stavu jako je v západní Evropě. Na nízký stupeň informovanosti jsme narazili i na postech obecní samosprávy. Ani to není ničím překvapivým a neliší se od stavu na území republiky. Je to také samozřejmě dáno nutným širokým záběrem povinností pracovníka obce a jeho pracovní vytížeností. Závěry studie i když jsou zcela logické a mají své zdůvodnění se proto mohou zdát být jednak překvapivé a někdy i v rozporu z obvyklou praxí. Dále přinášejí fakta, která jsou v řadě případů zcela v rozporu s názory na ochranu přírody a životního prostředí hlásaných nevládními organizacemi. Tyto názory i když nemají žádnou oporu ani faktickou ani právní a přinesli v řadě případů zcela opačný efekt než je ochrana životního prostředí dokázaly do jité míry zakořenit a ovlivnit myšlení lidí. V nedávné době proběhlo v české republice několik studí řešící podobnou problematiku a dospěli ke prakticky shodným závěrům. Vzhledem k možnostem jak s odpadem naložit, t.j pouze tři metody, recyklace, skládkování, spalování není jiné volby, při omezení jedné metody než posílit ty zbývající. Území regionu NP Šumava nedisponuje a pravděpodobně nebude nikdy za dobu svého trvání disponovat jak velkými zdroji odpadu ani zpracovatelskými kapacitami pro jednotlivé druhy vytříděného odpadu, aby byla recyklace efektivní čí efektivnější než se stávající stav. Například zpracování plastu v blízkosti velkých městských lokalit. Problematiky biomasy se věnujeme dále v textu. Ve studie také najdete poměrně dost velkou část věnující se čistírenskému kalu. Je to zcela úmyslně. Čistírenský kal, který byl dlouhá léta zcela na okraji zájmu pomalu i odborné veřejnosti, se dostává na popředí zajmu a to nejen z důvodu své potenciální nebezpečnosti, ale i obtížnému zpracování. Tohoto dluhu v informovanosti jsme si vědomi a proto větší prostor ve studii. Čistírenského kalu vzniká na v regionu NP přes 2 tis tun ročně. Čistírenský kal se také čím dál tím více dostává do hledáčku ČIŽP z hlediska možného obsahu látek nebezpečných pro životní prostředí a o jak PPCPs ( léčiva a produkty osobní péče) tak látek označovaných souhrnně jako dioxiny. 6

7 Studie obsahuje dostatek informaci pro další rozhodovací proces. Je pouze na Vás zadavatelích a v neposlední řadě odpovědných pracovníků obcí jak se získanými informacemi naložíte. Za pracovní skupinu Petr Leitner 7

8 Zdůvodnění návrhu a závěru studie Nakládání s odpadem Definice Odpad je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Z pohledu práva odpad přesně definuje zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. Komunální odpad je podle platné legislativy veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob (domácností) na území obce, tj. zahrnuje vše včetně kapalného odpadu. Tuhý komunální odpad (TKO) je komunální odpad, který si za běžných atmosférických podmínek uchovává svůj tvar. Od doby, kdy člověk začal produkovat odpad, existují pouze tři základní způsoby jak se ho zbavoval. Do dnešních časů se nic nezměnilo. Příkladem může být zacházení se starým oštěpem člověka žijícího v jeskyních. Pokud se ho potřeboval zbavit, například proto, že si vyrobil nový, měl tři možnosti. Buď ho dal kamarádovi a ten ho dále používal, což je recyklace, tzv. materiálové využití. Nebo ho odhodil do kouta jeskyně, čímž založil skládku. Poslední možnost je, že starý oštěp spálil v ohni což je spalovna s využitím energie, protože se u ohně ohřál či si na něm uvařil jídlo. Současné způsoby nakládání s odpadem - Recyklace (materiálové využití) - Skládkování - Spálení Je skutečně důležité si uvědomit, že nelze zpracovat odpad jinými metodami než bylo výše uvedeno. V současné době procházejí země EU obdobnou vlnou zvýšeného zájmu o TKO a odpady obecně, která proběhla v USA před cca 25 lety, nastartované aférou s lodí Mobro 4000 naloženou neudatelným odpadem. V USA proběhla hysterie přiživena jak laickou tak i odbornou veřejnosti včetně EDF (Fond pro ochranu životního prostředí, Environmental Defense Fund). Bylo by možné a žádoucí se z této zkušenosti poučit, bohužel se tak vždy neděje. 8

9 Recyklace Česky znovu uvedeni do oběhu. Recyklace je zaklínadlo dnešní doby. Termín recyklace je pevně spojen s jakoukoli manipulací nebo plány s TKO. Někdy je dávána přednost termínu materiálové využití, který přesněji vystihuje situaci. U nás se spíše využívá termínu recyklace, proto mu dáme dále přednost. Představuje recyklace řešení? Je skutečně recyklace tak spasitelná jak je často nabízena a označována? Recyklace je bezesporu přínosem, ale má své hranice. Každý recyklační okruh má své meze a spotřebovává zdroje, které již nelze recyklovat. Pro názornost je možné použít příklad v podobě zpracování plastů. Vybereme toho nejlepšího zástupce tzv. čirý PET. Cestu již použité PET lahve v novou. Je recyklovatelné palivo sběrného vozu? Je recyklovatelné opotřebení toho vozu a opotřebení příslušné vozovky? Je recyklovatelná nezbytná elektrická energie nutná k rozdrcení, čištění, tavení, vstřikování, výrobě? V celém recyklačním okruhu je mnoho prvků, které nelze recyklovat, naopak spotřebovávají zdroje, které přímo či přeneseně slouží k výrobě daného recyklovaného produktu. V případě PET láhve je ropa použita buď k vyrobení nové láhve nebo k výrobě paliva pro získání energie pro recyklační okruh. V důsledku dezinformací v této oblasti je pro část populace ČR přijatelnější recyklovat použitý kelímek od jogurtu a k vytápění, či získání jiné energie, použít například uhlí. Není vhodnější využít uhlí jako surovinový zdroj a k vytápění využít ten již použitý kelímek? Někdy dochází k zajímavým paradoxním situacím, kdy je recyklace spíše na závadu a to jak pro životní prostředí tak i z finančních důvodů. Příkladem zajímavé paradoxní situace může být například právě území NP Šumava postižené kůrovcovou kalamitou. Pokud by nedocházelo k takové míře recyklace starého papíru (při které se spotřebovávají jiné zdroje než je vlastní surovina, dřevní hmota, viz předchozí text) nedošlo by pravděpodobně k tak rozsáhlé kůrovcové kalamitě, protože by došlo k zastavení kůrovcové kalamity z důvodu ochrany stromů a ne území. Studie proto doporučuje zachovat či zavést použití sběrným nádob na tříděný odpad ve více lokalitách s přihlédnutím k sezónním vlivům, tam kde to má smysl i z hlediska logistiky sběrných vozů. Dotřídění TKO na podíly, o které bude zájem, bude prováděno plánované nebo existující dotřiďovací lince, či přímo v prostoru termického zpracování TKO. ZEVO není konečná stanice surovin, jak je v řadě případů prezentováno nevládními ochranářskými organizacemi, ale zařízení, které na svém výstupu i produkuje. V zemích, kde je spalování odpadu normou a běžně zažitou praxí (Německo, Švýcarsko), je v čím dál větší míře například zpracovávána popelovina jako stavební materiál. Také například filtrační koláče z vypírek spalin jsou zdrojem Zn. Samozřejmě po oddělení kovové frakce ( Fe atd.) 9

10 Přestože celorepublikově náklady na separaci převyšují příjmy, je celkový ekonomický dopad separace na současný způsob zpracování odpadu příznivý. Procento porovnání příjmů a náklady na zpracování netříděného odpadu je mnohem vyšší, nehledě na krácení životnosti skládek. Třídění odpadu Třídění odpadu není samostatná oblast zpracování odpadu, ale vstupní brána do recyklace. Jedním ze specifik odpadu v regionu NP je velký podíl biologicky rozložitelného odpadu a zároveň dlouhé dojezdové vzdálenosti. Biologicky rozložitelný odpad ( BRKO ) V podobě trávy, listí, prořezaných větví a podobného materiálu s nízkou měrnou hmotnosti tvoří v některých oblastech NP velkou část komunálního odpadu a zvyšuje náklady na jeho svoz. Přitom se nabízí zpracování BRKO přímo v místě vzniku a to buď pomocí malých kompostérů či podobných obecních zařízení. Poz. Účelem a cílem studie není zvýšit podíl vytříděného materiálu z odpadů vznikajících na území regionu NP. Podíl vytříděných frakcí pro následnou recyklaci je např. na Vimpersku nejvyšší v ČR. Vimperk byl také za své úspěchy po zásluze odměněn. Cílem studie je najít způsob nakládání pro zbývající 80 % odpadů a prakticky 100% čistírenských kalů. Skládkování ČR je bez jakýchkoliv sporů skládkovací velmoc. Na území republiky je v současné době více než 180 skládek TKO ( SO, DO, ) plus další skládky nebezpečného a inertního materiálu. V ČR to představuje ročně cca 3,5 mil tun domovního odpadu co zůstane ležet na skládce Uvedené množství je zbytek po vytřídění a rovněž je odečten podíl co je v současné době energeticky využit ve spalovnách ( % z celkového množství. Uvedený stav je dále neudržitelný a představuje časovanou bombu pro životní prostředí. Jedním ze způsobu jak stav změnit je zavedení tvz, motivačních poplatků za skládkování ( viz. příloha teze ) a úprava legislativy. Skládkování má, respektive mělo, jedinou a velkou výhodu v relativní jednoduchosti a tím i nízké ceně. Obě tyto výhody však pomalu přestávají platit. Založení skládky a její provoz je přesně definován a regulován, což zvedá cenu za zpracování, respektive uložení odpadu. V cílovém roce 2016 se předpokládá nárůst ceny za skládkování až na 6 násobek dnešních cen ( tvz, motivační poplatek ). 10

11 Provoz skládky není bez provozních rizik : Průsaky do spodních vod. Požáry, nekontrolovatelný proces hoření. Uvolňování skládkového plynu (metan). Jedná se o skleníkový plyn 20 x účinnější než CO 2. Zdravotní rizika, prachové úlety, přenos nemocí na zvěř, ptactvo atd. Soubor výše uvedených vlivů (tzv. externalit) způsobuje zvýšení ceny (celospolečenské, nikoliv vlastních poplatků) za skládkování až na úroveň, která již není akceptovatelná. Tato skutečnost vedla řadu zemí k zákazu skládkování z výjimkou skládkování inertních materiálů. Na následujícím grafu je znázorněno porovnání cen (zahrnují externality) pro skládkování a spalování TKO. Cena je v tomto případě brána jako položka, kterou zaplatí společnost v podobě škod na životném prostředí, zdraví, majetku atd. a z provozu zařízení. Nejdražší (cca 22,- EUR) je skládka KO a na druhé straně grafu je spalovna vyrábějící jak elektrickou energii tak i teplo se společenskou zátěží cca minus 4,- EUR. To znamená, že provoz spalovny vybavené plně kogenerací ( využití energie ) přináší společnosti 4,- EUR na tunu zpracovaného odpadu (2007). Pro zcela názorné vysvětlení této skutečnosti je možné například použít chronicky se opakující příklady požárů skládek a daleko vzácnější případy požáru ve spalovnách. V případě požáru skládky se jedná vždy o několikadenní (ale jsou známé i několikaleté - např. v Kanadě) záležitosti, při kterých unikne do ovzduší obrovské množství nebezpečných látek (poškození zdravotního stavu obyvatel a finančně náročná léčba) a je nutné nasadit ve velkém počtu techniku a lidí při jejich zmáhání. Pokud dojde k podobné situaci ve spalovně, např. zahoření odpadu v zásobním bunkru z důvodu kontaminace odpadu vysoce hořlavým materiálem (sud benzinu), je zpravidla okamžitě likvidován hasicím zařízením při minimálních škodách. Výroba alternativního paliva Další již vyzkoušenou možností, jak snížit množství TKO je výroba tzv. alternativních paliv. ATP či TAP jak jsou obecně alternativní paliva nazývána jsou tvořena spalitelnými podíly v TKO takové povahy, aby nevznikaly nebezpečné zplodiny jejich spalováním v konvekčních spalovacích zařízeních či cementárnách. Programy zpracování TKO na alternativní palivo, které proběhly v zemích západní Evropy v období posledních cca 15 let byly utlumeny a zastaveny z důvodu problémů při jejich výrobě, spalování a též při likvidaci vzniklých emisí. 11

12 Z hlediska technologií lze výrobu alternativních paliv zařadit mezi spálení s využitím energie. Zdroj : Havránek a Ščasný, 2007 (MethodEx projekt) EXIOPOL 2007 Termické zpracování TKO Termické zpracování. Spalování odpadu není nic nového pod sluncem, ale technologie využívaná člověkem po tisíciletí. První, dalo by se říci moderní spalovna, byla uvedena do provozu v anglickém Nottinghamu v roce O jedenáct let později byl dobudován první americký model na Governor s Island v New Yorku. Během 2. světové války fungovalo v USA cca 700 spaloven. Jejich provoz byl odpovídající tehdejšímu stavu techniky, vypouštěly tmavý kouř, zápach a toxické plyny, ale už tenkrát byly považovány za prospěšná zařízení likvidovaly totiž % objemu odpadu. Pokrok za posledních 60 let od II. světové války se neprojevil jen vynálezem mobilního telefonu a PC, ale i v možnostech řízení spalovacího procesu, čištění spalin a nepřetržitého řízení a monitoringu pomocí počítačové techniky. To změnilo spalovnu TKO v zařízení se zcela minimálním vlivem na okolí a produkující energii z jinak nevyužitelných podílů TKO. Termické zpracování je termín, zpřesňující původní Spalovna TKO, který zahrnoval i procesy spálení TKO bez využití vzniklé tepelné energie. Termické zpracování TKO má řadu výhod, je ale stále v ČR na okraji používaných technologií a naopak středem zájmu některých zájmových skupin obyvatelstva, především nevládních organizací s tzv. ekologickým zaměřením. V době zpracování studie tj. polovině roku 2012 dochází k velice rychlým změnám v pohledu na ZEVO a spalovna již přestává být sprosté slovo. Termín termické zpracování odpadu nezahrnoval i jeho energetické využití,proto se postupně začíná používat termín ZEVO ( zařízení pro energetické využití odpadu) 12

13 Jaké jsou výhody nevýhody provozu ZEVO : Využití tepelné energie odpadu k dalším účelům: výroba teplé vody (TUV) a výroba elektrické energie. Zpracování již nevyužitelného TKO a čistírenských kalů, tj. zmenšení jejich objemu na minimum. Prodloužení doby použitelnosti stávajících skládek. Bezpečná a plně kontrolovatelná technologie odstranění odpadu. Legislativní perspektivy Ve světle událostí z května letošního roku, kdy Evropský parlament přijal dne usnesení o Evropě efektivně využívající zdroje (2011/2068 (INI). Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu (ENVI), se již delší dobu snaží omezit skládkování v zemích EU a pokud možno ho zakázat úplně a inicioval i vznik tuzemského dokumentu Rozšířené teze rozvoje odpadového hospodářství v ČR ( MŽP srpen 2010 ) a dalších dokumentů, ze kterých lze předpovídat následující vývoj: Čím dál tím větší tlak na omezení skládkování TKO až po úplný zákaz skládek TKO. Respektive jejich omezeni pouze na inertní materiál. Stále rostoucí náklady na skládkování TKO a to jak zvyšujícími se poplatky za skládkování samotné, tak i na cenu za přepravu, resp. logistiku TKO ( tzv. motivační poplatky). Zvýhodnění recyklace legislativní podporou i přímou ekonomickou podporou. Změna úhlu pohledu na termické zpracování TKO a čistírenských kalů, respektive spalování s využitím vyprodukované energie. Spalování biomasy zastoupené podílem v DO bude považováno za obnovitelný zdroj energie. Na jedné straně legislativní podpora spalování odpadu, na straně druhé legislativní útlum skládkování. Současný stav, kdy je drtivá většina TKO a kalů ukládána na skládky, je neudržitelný a v nejbližších letech bude jeho zachování spojeno s dramatickým růstem nákladů.* 13

14 *viz. Rozšířené teze rozvoje odpadového hospodářství v ČR MŽP srpen 2010, str.32 citace dokumentu : Cílovým rokem pro motivaci formou poplatku bude rok 2016, kdy by měly být zajištěny další nové kapacity pro jiné formy nakládání s odpady (zejména zařízení k energetickému využití odpadů)*. Do cílového roku bude zajištěn postupný nárůst sazby poplatku za odstraňování ostatních odpadů. *odhad doby, který vychází z praktických zkušeností, potřebné k realizaci výstavby a uvedeni do provozu zařízení k energickému využití odpadu (jinými slovy ZEVO) je cca 4 roky. Tj. termín 2016 je prakticky nereálný. Pozn. Eurofert ENG s.r.o., Petr Leitner V době zpracování tohoto dokumentu je připravován soubor nových zákonů týkající se odpadu, tzv. nový odpadový zákon. Tento soubor zákonů má být předán k parlamentnímu projednávání ke konci roku Pozn. Info. PhDr. Ivo Hlaváč, náměstek ministra, ředitel Sekce technické ochrany životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí ČR V době této legislativní nejistoty (z hlediska zaměření studie na budoucích 20 let) lze pracovat pouze s tezemi (viz. výše a v příloze dokumentu) a vycházet z vývoje v západních zemích Evropské unie a zemí Evropy, tj.nečlenů EU ( Švýcarsko). Stav odpadového hospodářství Evropská komise BiPRO, (2012) 14

15 Nakládání s KO v členských zemích EU V následujícím grafu a z předchozí tabulky je vidět jak stávající stav tak i předpokládaný vývoj v ČR. Vyspělé země radikálně omezily skládkování ve prospěch energetického využití ( spalování ZEVO ) a recyklace. Závazky České republiky k EU Závazek odklonit část biologicky rozložitelné složky SKO ze skládkování ( směrnice 1999/31/ES, 35% úrovně 1995 do roku 2020 ) * Závazek Dosažení podílu obnovitelných zdrojů na hrubé domácí spotřebě 13% v roce 2020 ** Závazek Snižování emisí skleníkových plynů *** *biologicky rozložitelná část odpadu tvz. biomasa, pokud byla ve styku a součástí DO není z důvodu kontaminace dále po užitelná biologickými rozkladnými metodami viz: Podrobnosti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (dále jen bioodpady ) upravuje vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, ve znění pozdějších předpisů. 15

16 Směsný komunální odpad není na seznamu bioodpadů, které jsou využitelné v zařízeních k využívání bioodpadů (příloha č. 1 vyhlášky). Důvodem je především nebezpečí kontaminace zpracovávaného materiálu rizikovými látkami a prvky obsaženými ve směsném komunálním odpadu. **podíl hrubé domácí spotřeby elektřiny v ČR z OZE byl 8,3% (2010), podíl hrubé výroby tepla 8% ( 2010), cíl v roce 2020 je na hodnotě 13%. Pro dodržení cíle v souladu s EU je nutné zvýšit podíl OZE na celkovém energetickém mixu ČR a to zejména na vyrobené energii nikoliv instalovaném výkonu. FTV představuje cca % instalovaného výkonu ČR, ale podílí se pouze cca 1 % na dodané energii. Zároveň je největším spotřebitelem financí spojených s podporou OZE. Vícenáklady obnovitelných zdrojů energie (OZE) - zdroj MŽP Za poznámku stojí, že pouze 2 letá podpora FTV (fotovoltaika) představuje finanční sumu prakticky totožnou s nutnou investicí k vybudování kapacit ZEVO pro celou ČR. Ze všech zdrojů OZE má pouze spalovaní biologicky rozložitelného odpadu jako část TKO předpoklad radikálního růstu. Proč FTV spotřebovává největší část vícenákladů na OZE při velice malém množství dodané energie (cca 1%). 16

17 Rozvoj bioplynových stanic, tj. druhý největší spotřebitel dotací v podobě zeleného bonusu, nebude pravděpodobně takovým boomem jako nedávný nástup FTV. Bioplynové stanice jsou závislé na zdrojích biomasy a logistice s tím spojené a také nově připravovaná vyhláška jako součást balíku odpadových zákonů (viz příloha) přesně definuje jak vstupy tak i výstupy z bioplynových stanic. Při přípravě těchto zákonů byly patrně zohledněny zkušenosti z nástupem FTV. V příloze studie jsou návrhy vyhlášek ohledně provozu bioplynových stanic a prodeje tvz. biometanu do rozvodných sítí. Vzhledem k nastaveným parametrům je nejpravděpodobnější výstup z bioplynových stanic kogenerace ( teplo a el., energie). Vzhledem ke vstupům nebudou pravděpodobně konkurence schopné verzus technologie ZEVO. Ostatní stávající zdroje OZE (větrná, vodní atd.) jsou již na úrovni, od které se nedá vzhledem k poloze ČR a její geografii očekávat dramatický růst. Biomasa jako součást KO bude uznána (viz návrh vyhlášky v příloze, viz Vyhláška o stanovení druhu a parametru podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů ) jako zdroj obnovitelné energie a to v podílu 60% (viz 6. Vyhlášky), pokud nebude prokázán vyšší podíl. Jinak: minimálně 60% energie získané spalováním komunálního odpadu ( KO ) je považováno za energii z obnovitelných zdrojů. TKO v regionu NP Šumava Data vycházejí ze studie Analýza systému odpadového hospodářství obcí v Národním parku Šumava z roku V rámci přípravy této studie byla aktualizována data k ½ roku 2012 a představují pokles zhruba o 3-5 %. Produkce odpadu v regionu NP Obec/město Počet obyvatel k Celkové množství odpadu v tunách Rok 2009 Rok 2011 Průměrné množství odpadu na 1 obyv/kg Celkové množství odpadu v tunách Průměrné množství odpadu na 1 obyv/kg Borová Lada ,44 348,69 112,71 414,37 Čachrov ,05 412,08 202,40 419,04 Hartmanice ,41 329,37 336,69 314,37 Horní Planá ,56 325,14 712,23 312,38 17

18 Horní Vltavice ,17 348,69 120,02 289,90 Horská Kvilda 78 20,93 268,35 19,88 254,87 Kašperské Hory ,69 346,49 526,01 340,68 Kvilda ,88 993,87 160,59 912,44 Lenora ,06 307,18 226,16 285,55 Modrava 66 61, ,04 67, ,24 Nicov 70 40,00 540,54 33,35 476,43 Nová Pec ,24 504,10 261,48 497,11 Nové Hutě 80 53,48 677,01 48,60 607,47 Prášily ,46 383,61 56,49 338,25 Rejštejn ,03 489,50 109,28 442,42 Srní ,78 424,65 110,94 401,96 Stachy ,63 403,31 482,07 397,42 Stožec ,34 294,89 62,89 298,06 Strážný ,61 288,57 120,86 279,77 Volary ,87 307, ,20 297,59 Železná Ruda ,88 251,46 569,26 251,44 Želnava ,86 147,93 19,82 150,13 Celkem , , , ,89 prům.422,90 prům.409,59 Z výše uvedených tabulek mapující stav produkce odpadu v regionu NP s porovnáním údajů o produkci TKO v České republice ( kg/os/rok) je jednoznačně patrné jak velký vliv na množství má tvz: odpadová turistika. V řadě lokalit je počet ubytovacích míst srovnatelný či převyšuje počet stálých obyvatel. Dalším zdrojem je turistika ve formě krátkodobého pobytu nevyužívající místní ubytovací kapacity. Např. Železná Ruda 65 ubytovacích zařízení a celkovou průměrnou produkcí odpadu 251,46 kg na obyvatele oproti Modravě s 9 ubytovacími zařízeními a produkcí 1 110,04 kg na obyvatele. 18

19 Na základě zkušeností je známo že je výhodnější poskytnout sběrná místa odpadu ( koše, popelnice ) než následně sanovat černé skládky či nepořádek po návštěvnících. Je zřejmé že obce s vysokou produkcí odpadu jsou zatíženy vícenáklady za zpracování odpadu která pochází právě z krátkodobého turistického ruchu (Modrava). Podle našeho názoru by mělo dojít k jisté kompenzaci těchto nákladů. Zmíněné množství TKO, které je vyšší proti průměrným produkcím TKO na občana jde částečně na vrub obyvatelstvu v regionu a částečně (sezónně) na vrub turistiky v regionu NP. Objem dovezených materiálů do regionu NP je značný a ročně představuje tun TKO, což ve finančních prostředcích činí cca 4 5 mil. Kč Ve složení TKO jsou rozdíly podle destinace zdroje. Obecně platí, že v komunálním odpadu z vesnického prostředí najdeme nižší podíly biologicky rozložitelných látek a hořlavých materiálů a to včetně plastických hmot. TKO z regionu NP je ale z cca 20 % (viz Analýza. ) vyprodukován návštěvníky NP a tak obsahuje vysoký podíl obalových materiálů a to ať se jedná o PET, obalový karton, folie z plastických hmot či papír. Vliv složení TKO na navržený způsob zpracování Složení odpadu (TKO) podléhá řadě vlivů. Je poměrně velký rozdíl ve skladbě odpadu z lokality kde nejsou lokální topeniště ( sídlištní zástavba) a kde jsou ( vesnice ). Vliv turistiky přináší vyšší podíl plastů a obalových materiálů obecně. Mezi další vlivy můžeme započítat i modu či jistou oblibu obalů a vliv legislativy na jejich množství. Cílem studie je navrhnout konkrétní řešení s výhledem pro minimálně období 20 let. Na tak dlouhou dobu nelze předpovědět skladbu odpadu, ani to není nutné. Je provozně ověřeno, že skladba odpadu má velký vliv na skládkování ale nemá velký vliv na provoz spalovacích zařízení pokud jsou správně navržena a dimenzována. Pokud bude ZEVO dobře navrženo nemá na její provoz vliv množství ani skladba TKO a čistírenských kalů.* *v rámci nominálních hodnot 19

20 Závěr V průměru % odpadu pochází z turistiky (lokálně je uvedené procento značně vyšší ). Cena za zpracování TKO činí více než 3-4 tis.,- Kč/tuna. Největší podíl na ceně má doprava a nejednotný systém zpracování. Vzhledem k trendům a závěrům z nich, uvedených v této studii se jeví jako nejefektivnější řešení: Optimalizace svozové sítě Komplexní vybavení cílové lokality zpracování odpadu * Termické zpracování odpadu (ZEVO) v jedné v dále navržených lokalit. Tzn. Roztříštěnost konečných zpracovatelských technologií (dotřiďovací linka, kompostárna, ZEVO, skládka vede k navýšení přepravních tras a zvýšeným celkovým nákladům Kal z čistíren odpadních vod Co je to čistírenský kal? Definice : Čistírenský kal je pevný produkt čistíren odpadních vod. Čistírenský kal představuje svým způsobem novou komoditu odpad doposud nepříliš řešenou. V regionu NP se její význam zvyšuje navyšováním kapacity ČOV z důvodů nárůstu turistického ruchu v území. Kapitola podrobněji popisuje problematiku kalů z důvodů menšího všeobecného povědomí. V České republice činí roční produkce kalu okolo tun ročně. Z tohoto množství je zpracováno tun sušiny. V legislativě ČR jsou čistírenské kaly definovány v zákoně o odpadech. Přes silná omezení a blížící se zákaz jeho používání v zemědělství mizí většinou právě v zemědělství a zpracování půdy 20

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji Nakládání s odpady Předcházení vzniku Opětovné použití Materiálově využití by mělo být upřednostněno

Více

Dotace nového programovacího období 2014-2020

Dotace nového programovacího období 2014-2020 Dotace nového programovacího období 2014-2020 Předpokládané podpory v odpadovém hospodářství OP přeshraniční spolupráce SR-ČR Program OPŽP PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže

Více

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP Jana Střihavková odbor odpadů MBÚ Zařízení k mechanicko biologické úpravě odpadů Účelem zařízení je mechanické oddělení výhřevné složky od biologické složky. Zařízení

Více

Vlhkost 5 20 % Výhřevnost 12 25 MJ/kg Velikost částic ~ 40 mm Popel ~ 15 % Cl ~ 0,8 % S 0,3 0,5 % Hg ~ 0,2 mg/kg sušiny Cu ~ 100 mg/kg sušiny Cr ~ 50

Vlhkost 5 20 % Výhřevnost 12 25 MJ/kg Velikost částic ~ 40 mm Popel ~ 15 % Cl ~ 0,8 % S 0,3 0,5 % Hg ~ 0,2 mg/kg sušiny Cu ~ 100 mg/kg sušiny Cr ~ 50 TECHNICKÉ MOŽNOSTI A VYBAVENOST ZDROJŮ PRO SPOLUSPALOVÁNÍ TAP Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní TAP = tuhé alternativní palivo = RDF = refuse derived fuel, popř. SRF = specified recovered

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn Manažerský souhrn Nakládání s komunálním odpadem není v současné době ve Zlínském kraji nijak výrazně odlišné od situace v ostatních krajích České republiky. Výjimkou jsou kraj Liberecký a Jihomoravský

Více

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád radní pro oblast životního prostředí Kraje Vysočina Historie ISNOV Historické důvody řešení ISNOV trvalé neplnění cílů Plánu odpadového hospodářství

Více

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 využívání R1 Energetické využívání odpadů podle zákona o odpadech

Více

Energetické využívání komunálních odpadů platná a připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání komunálních odpadů platná a připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání komunálních odpadů platná a připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 vyuţívání R1 Energetické vyuţívání odpadů

Více

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?!

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?! ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?! Od koncepčního řešení pro investiční záměry až po technologie a zařízení šité na míru Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického

Více

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon 16 150 t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry 220 540 C. Fluidní kotel

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon 16 150 t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry 220 540 C. Fluidní kotel FLUIDNÍ KOTLE Osvědčená technologie pro spalování paliv na pevném roštu s fontánovou fluidní vrstvou. Možnost spalování široké palety spalování pevných paliv s velkým rozpětím výhřevnosti uhlí, biomasy

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Česká asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství SMYSLUPLNÉ MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ V PODMÍNKÁCH ČR Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČESKÁ ASOCIACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Již 17 let sdružuje podnikatelské

Více

Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov

Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Plzeňská teplárenská, a.s. 304 10 Plzeň, Doubravecká 2578/1 Tel.: 377 180 111, Fax: 377 235 845 E-mail: inbox@plzenskateplarenska.cz Množství odpadů v Plzni

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR základní podklad pro tvorbu legislativy OH v ČR

Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR základní podklad pro tvorbu legislativy OH v ČR Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR základní podklad pro tvorbu legislativy OH v ČR Konference Odpady 2011 Plzeň, 15. 11. 2011 Pohled měst a obcí na udržitelné odpadové hospodářství:

Více

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Biomasa & Energetika 2011 Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Ing. Mirek Topolánek předseda výkonné rady 29. listopadu 2011, ČZU Praha Výhody teplárenství 1. Možnost

Více

Výzkum a vývoj experimentálního zkušebního zařízení systém čištění spalin

Výzkum a vývoj experimentálního zkušebního zařízení systém čištění spalin Zadavatel: Moravskoslezský energetický klastr, o.s Sídlo: Studentská 6202/17, 708 33 Ostrava Poruba IČ: 26580845, DIČ: CZ 26580845 Řešitel: EVECO Brno, s.r.o. Sídlo: Březinova 42, 616 00 Brno IČ: 652 76

Více

3. 2. 2015. Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe, Okompostu. Zpracování a využití BRKO

3. 2. 2015. Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe, Okompostu. Zpracování a využití BRKO Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe, Okompostu Květuše Hejátková ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Bioodpad v obci Zpracování a využití BRKO

Více

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování Možnosti snižování KO a jejich monitorování Produkce a skladba domovních/komunálních odpadů Měrná produkce 178 kg/obyvatel/ rok 1994 Nárůst produkce za 15 let o 38 % hm. (cca 2,5 % ročně) Měrná produkce

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

Česká asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství MOŽNOSTI VYUŽITÍ PALIV Z ODPADŮ JAKO CESTA KE ZVÝŠENÍ PROCENTA ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČESKÁ ASOCIACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Více

Provoz skládky komunálních odpadů

Provoz skládky komunálních odpadů Provoz skládky komunálních odpadů (ilustrovaný scénář pořadu) Odpady provázejí člověka po celou dobu civilizace. Vznikají při průmyslové činnosti, zemědělství, dopravě a při běžném životě člověka v konzumní

Více

STRATEGIE, PLÁNY, STAV OH, NOVÉ ZÁKONY O ODPADECH

STRATEGIE, PLÁNY, STAV OH, NOVÉ ZÁKONY O ODPADECH STRATEGIE, PLÁNY, STAV OH, NOVÉ ZÁKONY O ODPADECH Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Luhačovice, XXVI. seminář energetiků 21. 1. 2016 Hlavní legislativní změny v roce 2015 I.

Více

Jiný pohled na ekonomiku MBÚ a spaloven. Ing. Jan Habart, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze CZ Biomu

Jiný pohled na ekonomiku MBÚ a spaloven. Ing. Jan Habart, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze CZ Biomu Jiný pohled na ekonomiku MBÚ a spaloven Ing. Jan Habart, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze CZ Biomu 22 % (1 mil. tun) 2007 2020 Základní schéma MBÚ MBÚ Klasická MBÚ Původce Lehké drcení Separátor

Více

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman Energetické využití odpadů Ing. Michal Jirman KOGENERAČNÍ BLOKY A SPALOVÁNÍ ODPADŮ Propojení problematiky odpadů, ekologie a energetiky Pozitivní dopady na zlepšení životního prostředí Efektivní výroba

Více

Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov

Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Plzeňská teplárenská, a.s. 304 10 Plzeň, Doubravecká 2578/1 Tel.: 377 180 111, Fax: 377 235 845 E-mail: inbox@plzenskateplarenska.cz Množství odpadů v Plzni

Více

Zbyněk Bouda bouda@eav.cz

Zbyněk Bouda bouda@eav.cz Zbyněk Bouda bouda@eav.cz Téma Příprava projektů integrovaných systémů pro nakládání s odpady Optimalizace projektů pro nakládání s odpady-komplexní řešení se započítáním všech vedlejších a vyvolaných

Více

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy obsah Prezentace cíl společnosti Odpadní komodity a jejich složení Nakládání s komunálním odpadem Thermo-katalitická

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Hradec Králové 2015 DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Centrální zásobování teplem a spalovny komunálních odpadů doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. Obsah Vznik a členění produkovaných odpadů

Více

Matematické modely v procesním inženýrství

Matematické modely v procesním inženýrství Matematické modely v procesním inženýrství Věda pro praxi OP VK CZ.1.07/2.3.00/20.0020 Michal Touš AMathNet, Pavlov, 6. - 8. 6. 2011 Osnova 1. Procesní inženýrství co si pod tím představit? 2. Matematické

Více

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji O čem se bavíme? o tzv. komunálních odpadech, tedy o odpadech, které

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Martin Harák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Ostrava, 17. září 2015 Zákon o odpadech Poslední novelizace zákon č. 223/2015 Sb. Zákon

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

MBÚ PRO PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁKLADNÍ PODKLADY

MBÚ PRO PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁKLADNÍ PODKLADY MBÚ PRO PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁKLADNÍ PODKLADY 1. Příprava podkladů pro návrh technologie MBÚ na lokalitě Plzeň návrh postupu - Získání podkladů: BAT pro MBÚ, KOH a POH krajů, dostupné informace o produkci a

Více

Odpadové hospodá ství a projekt Odpadové hospodá ství Brno. RNDr. Jana Suzová, Ing. Václav Hnaní ek

Odpadové hospodá ství a projekt Odpadové hospodá ství Brno. RNDr. Jana Suzová, Ing. Václav Hnaní ek Konference projektu ClimactRegions Energetické využití odpad Staré M sto, 11. prosinec 2012 Odpadové hospodá ství a projekt Odpadové hospodá ství Brno RNDr. Jana Suzová, Ing. Václav Hnaní ek Nakládání

Více

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO Nedokonalé spalování palivo v kotli nikdy nevyhoří dokonale nedokonalost spalování je příčinou ztrát hořlavinou ve spalinách hořlavinou v tuhých zbytcích nedokonalost spalování tuhých a kapalných paliv

Více

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství NETME Centre Obsah Úvod Koncepční a komplexní

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4 ZVEŘEJNĚNO DNE 3. 1. 2 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje

Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje Povinnost zpracování Územní energetické koncepce pro kraje, hl. město Praha a statutární města je stanovena v zákoněč.

Více

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Zpracoval: Ing. Michal Rásocha Datum: 15. dubna 2015 POH MSK Strategický dokument kraje v oblasti OH. Vyhlášen 29. října 2004 s

Více

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Odpadové dny 2010 Mendlova univerzita, Brno 23.9.2010 Bc.

Více

ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny?

ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? MBÚ + RDF CHCEME TO? ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24. dubna 2014 Jiřina Vyštejnová, Envifinance s.r.o. MBÚ nebo EVO? Obecné srovnávání MBÚ nebo EVO je zavádějící. Lze hodnotit

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Výsledky sledování indikátoru: Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Vydala: Mikroregion Drahanská vrchovina Zpracovala: Mgr. František Vlk 2015 Za obsah tohoto

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_D.1.10 Integrovaná střední škola technická

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

KRAJSKÉ INTEGROVANÉ CENTRUM VYUŽÍVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

KRAJSKÉ INTEGROVANÉ CENTRUM VYUŽÍVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÉ INTEGROVANÉ CENTRUM VYUŽÍVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Plánovaný projekt v rámci optimalizace krajského systému integrovaného systému nakládání s komunálním odpadem Obsah krajský

Více

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou Sluneční energie Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou 1 % energie větrů 1% mořské proudy 0,5 % koloběh vody

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Jaromír MANHART Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24.

Více

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Ing. Petr Stejskal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Tepelné zpracování odpadu

Tepelné zpracování odpadu Seminář KONEKO: Prováděcí vyhláška 415/2012 Sb., metodické pokyny a stanoviska MŽP k zákonu o ovzduší Tepelné zpracování odpadu Mgr. Pavel Gadas odbor ochrany ovzduší, MŽP Obecný legislativní rámec Národní

Více

Srovnávací analýza možných způsobů hygienizace kalů. Ing. Jan Tlolka - SmVaK Ostrava a.s. Ing. Karel Hartig, CSc. - Hydroprojekt CZ a.s.

Srovnávací analýza možných způsobů hygienizace kalů. Ing. Jan Tlolka - SmVaK Ostrava a.s. Ing. Karel Hartig, CSc. - Hydroprojekt CZ a.s. Srovnávací analýza možných způsobů hygienizace kalů Ing. Jan Tlolka - SmVaK Ostrava a.s. Ing. Karel Hartig, CSc. - Hydroprojekt CZ a.s. ČOV Odvodňovací zařízení t.rok -1 kalu v sušině ČOV Frýdek Místek

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 V souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2002. Tak jak je zvykem v naší firmě podáváme informace

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

Moderní kotelní zařízení

Moderní kotelní zařízení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra energetiky Moderní kotelní zařízení Text byl vypracován s podporou projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0010 Inovace odborného vzdělávání

Více

Nakládání s kaly z ČOV a jejich budoucí vývoj. Kristýna HUSÁKOVÁ odbor odpadů

Nakládání s kaly z ČOV a jejich budoucí vývoj. Kristýna HUSÁKOVÁ odbor odpadů Nakládání s kaly z ČOV a jejich budoucí vývoj Kristýna HUSÁKOVÁ odbor odpadů OBSAH Přehled legislativních předpisů EU a ČR Produkce kalů z ČOV Možnosti nakládání s kaly z ČOV v ČR - materiálové využití

Více

Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP

Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP Setkání představitelů měst a obcí Středočeského kraje a hl. m. Prahy Praha, 28. 3. 2011 Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP Tomáš Chalupa Ministr životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM background Program

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Výsledky sledování indikátoru: NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2012 Vydala: správní rada mikroregionu Zpracoval: Mgr.František Vlk Luleč : duben 2013 Úvod Způsob

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI ŽIVOTNÍ CYKLUS ODPADU PRAŽSKÉ SLUŽBY, a. s. OLYMPIK - 06. 11. 2008 Životní cyklus odpadu Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 22. dubna 2015 Odpady v ČR probuzeny Zákon

Více

Nakládání s odpady. Současnost jak dál? Ing. František Kostelník Technické služby Zlín, s.r.o.

Nakládání s odpady. Současnost jak dál? Ing. František Kostelník Technické služby Zlín, s.r.o. Nakládání s odpady Současnost jak dál? Ing. František Kostelník Technické služby Zlín, s.r.o. Pár slov o nás : - TSZ - společnost ve 100 % vlastnictví SM Zlín - Pracuje zde cca 190 zaměstnanců - Průměrný

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Problematika řízení automatických kotlů na biomasu se zaměřením na kotle malého výkonu pro domácnosti

Problematika řízení automatických kotlů na biomasu se zaměřením na kotle malého výkonu pro domácnosti Problematika řízení automatických kotlů na biomasu se zaměřením na kotle malého výkonu pro domácnosti Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav energetiky ve spolupráci

Více

Aktuální problémy českého teplárenství

Aktuální problémy českého teplárenství Energetický management pro města a obce - Komunální energetika v praxi 2011 Aktuální problémy českého teplárenství Pavel Kaufmann Teplárenské sdružení České republiky 24. listopadu 2011, Praha Teplárenské

Více

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech definují se v něm pojmy odpad komunální odpad nakládání s odpady obec je původcem komunálního odpadu vznikajícího na jejím území, který má původ v činnosti fyzických osob

Více

29. 9. 2015. Oběhové hospodářství. Komplexní řešení biologicky rozložitelných odpadů technologie a využitelnost výstupů, udržitelnost

29. 9. 2015. Oběhové hospodářství. Komplexní řešení biologicky rozložitelných odpadů technologie a využitelnost výstupů, udržitelnost Česká asociace odpadového hospodářství Komplexní řešení biologicky rozložitelných odpadů technologie a využitelnost výstupů, udržitelnost Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH 11. ročník mezinárodní konference

Více

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Problematika emisí z malých zdrojů znečišťování II. Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Pohled Teplárenského sdružení ČR Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště TS ČR 8. března 2012, Malenovice Představení

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

EPBD Semináře Články 8 & 9

EPBD Semináře Články 8 & 9 EPBD Semináře Články 8 & 9 Zdeněk Kodytek Říjen 2005 Požadavky Směrnice v článcích 8 a 9 V článcích 8 a 9 Směrnice požaduje, aby členské státy aplikovaly pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná

Více

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Zemědělská politika a OZE RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Schválený vládou ČR dne 12. 9. 2012 APB analyzuje využití biomasy v ČR pro energetické

Více

Vzdělávání energetického specialisty. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Vzdělávání energetického specialisty. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Vzdělávání energetického specialisty prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Nakládání s energií je výroba, přenos, přeprava, distribuce, rozvod, spotřeba energie a uskladňování plynu, včetně souvisejících činností.

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

E N E R G E T I C K Á

E N E R G E T I C K Á Zbyněk Bouda bouda@eav.cz Nakládánís odpady v ČR Neníjasnástrategie státu (legislativa, cílový stav), problematika ISNO (chceme je?-resp. Kdo ano a kdo ne?), odpadové svazy Problematika dotací-nesloužík

Více

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí Paradoxy čistírenských kalů I Kaly obsahují řadu polutantů, které mohou

Více

Nakládání s odpady v Brně

Nakládání s odpady v Brně Nakládání s odpady v Brně Ing. Jiří Kratochvil ředitel akciové společnosti Představení společnosti Představení společnosti Nakládání s odpady PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADU OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Evropská unie Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu 5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

OPŽP šance pro finance obcím

OPŽP šance pro finance obcím OPŽP šance pro finance obcím Operační program Životní prostředí 2007 2013 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Ondřej Vrbický

Více

Pracovní skupina ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pracovní skupina ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Výsledky z pracovních skupin Pracovní skupina ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.rrajm.cz 1 Zaměření a úkoly pracovní skupiny : Odpadové hospodářství sdružování obcí, organizování nakládání s odpady Obnovitelné zdroje

Více

SSOS_ZE_3.14 Spalovny komunálního odpadu

SSOS_ZE_3.14 Spalovny komunálního odpadu Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.14

Více

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012 Ing. Jan Malý Důvody podpory OZE z pohledu EU (ERÚ): Snížení nepříznivých změn klimatu způsobených lidskou činností Zvýšení energetické nezávislost EU zajištění

Více

Bioplyn ve skupině ČEZ. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón

Bioplyn ve skupině ČEZ. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón Bioplyn ve skupině ČEZ ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón SÍDLO SPOLEČNOSTI ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. Křižíkova 788 Hradec Králové 1 SKUPINA ČEZ A ZÁVAZKY V OBLASTI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

Obsah. 1. Legislativa 2. Vymezení pojmů 3. Produkce odpadů 4. Přehled systémů pro manipulaci s odpady 5. Způsoby zneškodňování odpadů

Obsah. 1. Legislativa 2. Vymezení pojmů 3. Produkce odpadů 4. Přehled systémů pro manipulaci s odpady 5. Způsoby zneškodňování odpadů Obsah 1. Legislativa 2. Vymezení pojmů 3. Produkce odpadů 4. Přehled systémů pro manipulaci s odpady 5. Způsoby zneškodňování odpadů 2 Motivace problému V každém objektu vznikají odpady : jak předejít

Více