Zpracování tuhého komunálního odpadu a čistírenských kalů v regionu Národního parku Šumava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracování tuhého komunálního odpadu a čistírenských kalů v regionu Národního parku Šumava"

Transkript

1 Studie Zpracování tuhého komunálního odpadu a čistírenských kalů v regionu Národního parku Šumava - výhledové možnosti vytvořená na základě doporučení Regionálního řídícího výboru v rámci projektu Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu NP Šumava ( KIPR ) Zpracoval : Ing. Lelková Zdeňka - koordinátor PS Leitner Petr Ing. Nosek Bohumil Ing. Kaska Ivan Ing. Kasalický Igor Ing. Josef Urban Vimperk

2 Obsah : Závěr a doporučení studie... 4 Dodatek či předmluva autorů... 5 Zdůvodnění návrhu a závěru studie... 8 Nakládání s odpadem... 8 Recyklace... 9 Třídění odpadu Skládkování Výroba ATP Termické zpracování TKO Legislativní perspektivy Nakládání s komunálním odpadem v členských státech EU Závazky ČR k EU Vícenáklady OZE TKO v regionu NP Šumava Vliv složení TKO na navržený způsob zpracování Závěr Co je to čistírenský kal Čistírenský kal v NP Šumava Závěr ZEVO kombinovaná spalovna TKO a kalů Spalovna NP navržená technická data Umístění ZEVO a logistika svozu TKO a kalů Kritéria pro výběr lokality Závěr

3 Návrhy a možnosti financování projektu Seznam použité literatury a zdrojů Přílohy Seznam příloh

4 Závěr a doporučení studie Zadání studie zní: Cílem studie je získat kvalifikovaný názor na koncové řešení toku odpadů ve vymezeném území s výhledem na minimálně 20 let. Řešení musí být v souladu jak s platnou legislativou ČR, tak zemí EU a musí vycházet z předpokládaných trendů nakládání s odpady v ČR i EU. Na území NP Šumava vznikne ročně Cca t tuhého komunálního odpadu (dále jen TKO ) a cca 2200 t čistírenských kalu (přepočteno na průměr 25% sušiny ). Studie bude proto obsahovat zejména: Zdokumentování stávajícího stavu svozu a likvidace TKO a nakládání a likvidace čistírenských kalů v regionu NP Šumava a přilehlém území. Platnou legislativu v ČR a EU a předpoklady jejího směřování v následujících letech. Navržení optimálního řešení systému (způsobu) nakládání s odpady (TKO a čistírenský kal) a návrhy na jejich likvidaci včetně vypracování důvodové zprávy. Doporučené řešení : Předpokládaný vývoj v nejbližších letech povede ke změně nakládání se zbytkem TKO po vytřídění využitelných frakcí. Současné skládkování bude postupně nahrazeno spalováním s využitím energie. Zbytek po vytřídění TKO tvoří na území regionu NP cca 80% z celkového množství odpadu. Dalším již problematickým druhem odpadu je čistírenský kal. Doporučujeme zajistit jeho maximální možné odvodnění v místě vzniku a to i za pomoci mobilního zařízení, následně termické zpracování ve směsi s TKO. Ve studie je uvedeno zdůvodnění. Doporučený postup řešení situace : Založit (nebo využít stávající) svazek obcí či obdobné sdružení obcí a subjektů na zainteresovaném území (dále již jen jako svazek ). 4

5 Definovat principy spolupráce a odpovědnosti uvnitř svazku. Zveřejnit projekt Integrované nakládání s odpady v regionu a zajistit jeho popularizaci. Z dlouhodobějšího pohledu zahájit neprodleně přípravné a realizační práce na projektu Integrovaného nakládání s odpady v regionu a to zejména: - Určit definitivní určení lokality pro výstavbu zařízení pro energetické využití odpadu ( dále jen ZEVO ). - Nalézt finanční zdroje pro výstavbu ZEVO. V krátkodobém horizontu doporučujeme: - Optimalizovat (sjednotit) míru odvodnění čistírenských kalů z jednotlivých lokalit a navrhnout odpovídající logistiku svozu čistírenských kalů. - Revidovat stávající projekty týkající se zpracování odpadu v regionu s přihlédnutím na předpokládaný vývoj legislativy v ČR a vývoje v ostatních zemích EU a Evropy. Navržené řešení je plně v souladu s BAT* zemí evropské unie a tezemi MŽP a MPO viz. Rozšířené teze rozvoje odpadového hospodářství v ČR MŽP srpen 2010 a následující dokumenty. Zdůvodnění tohoto závěru je obsahem studie, která též obsahuje návrh způsobu zajištění financování tohoto projektu. *( BAT ) Best Available Techniques viz dále v textu. Dodatek autorů Zpracování studie nebylo samozřejmě možné bez průběžné komunikace se zástupci regionu NP na různých úrovních. Pro zpracovatele studie vyplynuly z této komunikace jak data potřebná pro zpracování studie tak i základní poznatky a připomínky které jsme se snažili zapracovat do studie. Jedním z poznatků, který se neliší od stavu na ostatním území republiky je velice nízká informovanost obyvatel o dalším nakládáním s odpadem a možnostmi, po té, co se octne v popelnici či kontejneru. 5

6 Na jednu stranu je to známka dobře fungujícího odpadového hospodářství, na druhou stranu je problém, protože lidé nejsou vystavení tíži problému a příliš si ho neuvědomují. Cílem studie bylo navrhnout následující nutné kroky v odpadovém hospodářství v regionu NP a zdůvodnit postup a navržené řešení. Dojít k řešení nebyl zas takový problém, po zmapování situace. Zdůvodnění je otázka druhá. Studie se v řadě případů odvolává na zahraniční zkušenosti. Drtivá většina odpadových firem působící v ČR je buď přímo zahraničních a nebo s podílem zahraničního kapitálu. Není důvod proč by se v brzké době u nás měli chovat jinak než u sebe doma. I vše ostatní nasvědčuje že další vývoj bude směřovat k nastolení obdobného stavu jako je v západní Evropě. Na nízký stupeň informovanosti jsme narazili i na postech obecní samosprávy. Ani to není ničím překvapivým a neliší se od stavu na území republiky. Je to také samozřejmě dáno nutným širokým záběrem povinností pracovníka obce a jeho pracovní vytížeností. Závěry studie i když jsou zcela logické a mají své zdůvodnění se proto mohou zdát být jednak překvapivé a někdy i v rozporu z obvyklou praxí. Dále přinášejí fakta, která jsou v řadě případů zcela v rozporu s názory na ochranu přírody a životního prostředí hlásaných nevládními organizacemi. Tyto názory i když nemají žádnou oporu ani faktickou ani právní a přinesli v řadě případů zcela opačný efekt než je ochrana životního prostředí dokázaly do jité míry zakořenit a ovlivnit myšlení lidí. V nedávné době proběhlo v české republice několik studí řešící podobnou problematiku a dospěli ke prakticky shodným závěrům. Vzhledem k možnostem jak s odpadem naložit, t.j pouze tři metody, recyklace, skládkování, spalování není jiné volby, při omezení jedné metody než posílit ty zbývající. Území regionu NP Šumava nedisponuje a pravděpodobně nebude nikdy za dobu svého trvání disponovat jak velkými zdroji odpadu ani zpracovatelskými kapacitami pro jednotlivé druhy vytříděného odpadu, aby byla recyklace efektivní čí efektivnější než se stávající stav. Například zpracování plastu v blízkosti velkých městských lokalit. Problematiky biomasy se věnujeme dále v textu. Ve studie také najdete poměrně dost velkou část věnující se čistírenskému kalu. Je to zcela úmyslně. Čistírenský kal, který byl dlouhá léta zcela na okraji zájmu pomalu i odborné veřejnosti, se dostává na popředí zajmu a to nejen z důvodu své potenciální nebezpečnosti, ale i obtížnému zpracování. Tohoto dluhu v informovanosti jsme si vědomi a proto větší prostor ve studii. Čistírenského kalu vzniká na v regionu NP přes 2 tis tun ročně. Čistírenský kal se také čím dál tím více dostává do hledáčku ČIŽP z hlediska možného obsahu látek nebezpečných pro životní prostředí a o jak PPCPs ( léčiva a produkty osobní péče) tak látek označovaných souhrnně jako dioxiny. 6

7 Studie obsahuje dostatek informaci pro další rozhodovací proces. Je pouze na Vás zadavatelích a v neposlední řadě odpovědných pracovníků obcí jak se získanými informacemi naložíte. Za pracovní skupinu Petr Leitner 7

8 Zdůvodnění návrhu a závěru studie Nakládání s odpadem Definice Odpad je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Z pohledu práva odpad přesně definuje zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. Komunální odpad je podle platné legislativy veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob (domácností) na území obce, tj. zahrnuje vše včetně kapalného odpadu. Tuhý komunální odpad (TKO) je komunální odpad, který si za běžných atmosférických podmínek uchovává svůj tvar. Od doby, kdy člověk začal produkovat odpad, existují pouze tři základní způsoby jak se ho zbavoval. Do dnešních časů se nic nezměnilo. Příkladem může být zacházení se starým oštěpem člověka žijícího v jeskyních. Pokud se ho potřeboval zbavit, například proto, že si vyrobil nový, měl tři možnosti. Buď ho dal kamarádovi a ten ho dále používal, což je recyklace, tzv. materiálové využití. Nebo ho odhodil do kouta jeskyně, čímž založil skládku. Poslední možnost je, že starý oštěp spálil v ohni což je spalovna s využitím energie, protože se u ohně ohřál či si na něm uvařil jídlo. Současné způsoby nakládání s odpadem - Recyklace (materiálové využití) - Skládkování - Spálení Je skutečně důležité si uvědomit, že nelze zpracovat odpad jinými metodami než bylo výše uvedeno. V současné době procházejí země EU obdobnou vlnou zvýšeného zájmu o TKO a odpady obecně, která proběhla v USA před cca 25 lety, nastartované aférou s lodí Mobro 4000 naloženou neudatelným odpadem. V USA proběhla hysterie přiživena jak laickou tak i odbornou veřejnosti včetně EDF (Fond pro ochranu životního prostředí, Environmental Defense Fund). Bylo by možné a žádoucí se z této zkušenosti poučit, bohužel se tak vždy neděje. 8

9 Recyklace Česky znovu uvedeni do oběhu. Recyklace je zaklínadlo dnešní doby. Termín recyklace je pevně spojen s jakoukoli manipulací nebo plány s TKO. Někdy je dávána přednost termínu materiálové využití, který přesněji vystihuje situaci. U nás se spíše využívá termínu recyklace, proto mu dáme dále přednost. Představuje recyklace řešení? Je skutečně recyklace tak spasitelná jak je často nabízena a označována? Recyklace je bezesporu přínosem, ale má své hranice. Každý recyklační okruh má své meze a spotřebovává zdroje, které již nelze recyklovat. Pro názornost je možné použít příklad v podobě zpracování plastů. Vybereme toho nejlepšího zástupce tzv. čirý PET. Cestu již použité PET lahve v novou. Je recyklovatelné palivo sběrného vozu? Je recyklovatelné opotřebení toho vozu a opotřebení příslušné vozovky? Je recyklovatelná nezbytná elektrická energie nutná k rozdrcení, čištění, tavení, vstřikování, výrobě? V celém recyklačním okruhu je mnoho prvků, které nelze recyklovat, naopak spotřebovávají zdroje, které přímo či přeneseně slouží k výrobě daného recyklovaného produktu. V případě PET láhve je ropa použita buď k vyrobení nové láhve nebo k výrobě paliva pro získání energie pro recyklační okruh. V důsledku dezinformací v této oblasti je pro část populace ČR přijatelnější recyklovat použitý kelímek od jogurtu a k vytápění, či získání jiné energie, použít například uhlí. Není vhodnější využít uhlí jako surovinový zdroj a k vytápění využít ten již použitý kelímek? Někdy dochází k zajímavým paradoxním situacím, kdy je recyklace spíše na závadu a to jak pro životní prostředí tak i z finančních důvodů. Příkladem zajímavé paradoxní situace může být například právě území NP Šumava postižené kůrovcovou kalamitou. Pokud by nedocházelo k takové míře recyklace starého papíru (při které se spotřebovávají jiné zdroje než je vlastní surovina, dřevní hmota, viz předchozí text) nedošlo by pravděpodobně k tak rozsáhlé kůrovcové kalamitě, protože by došlo k zastavení kůrovcové kalamity z důvodu ochrany stromů a ne území. Studie proto doporučuje zachovat či zavést použití sběrným nádob na tříděný odpad ve více lokalitách s přihlédnutím k sezónním vlivům, tam kde to má smysl i z hlediska logistiky sběrných vozů. Dotřídění TKO na podíly, o které bude zájem, bude prováděno plánované nebo existující dotřiďovací lince, či přímo v prostoru termického zpracování TKO. ZEVO není konečná stanice surovin, jak je v řadě případů prezentováno nevládními ochranářskými organizacemi, ale zařízení, které na svém výstupu i produkuje. V zemích, kde je spalování odpadu normou a běžně zažitou praxí (Německo, Švýcarsko), je v čím dál větší míře například zpracovávána popelovina jako stavební materiál. Také například filtrační koláče z vypírek spalin jsou zdrojem Zn. Samozřejmě po oddělení kovové frakce ( Fe atd.) 9

10 Přestože celorepublikově náklady na separaci převyšují příjmy, je celkový ekonomický dopad separace na současný způsob zpracování odpadu příznivý. Procento porovnání příjmů a náklady na zpracování netříděného odpadu je mnohem vyšší, nehledě na krácení životnosti skládek. Třídění odpadu Třídění odpadu není samostatná oblast zpracování odpadu, ale vstupní brána do recyklace. Jedním ze specifik odpadu v regionu NP je velký podíl biologicky rozložitelného odpadu a zároveň dlouhé dojezdové vzdálenosti. Biologicky rozložitelný odpad ( BRKO ) V podobě trávy, listí, prořezaných větví a podobného materiálu s nízkou měrnou hmotnosti tvoří v některých oblastech NP velkou část komunálního odpadu a zvyšuje náklady na jeho svoz. Přitom se nabízí zpracování BRKO přímo v místě vzniku a to buď pomocí malých kompostérů či podobných obecních zařízení. Poz. Účelem a cílem studie není zvýšit podíl vytříděného materiálu z odpadů vznikajících na území regionu NP. Podíl vytříděných frakcí pro následnou recyklaci je např. na Vimpersku nejvyšší v ČR. Vimperk byl také za své úspěchy po zásluze odměněn. Cílem studie je najít způsob nakládání pro zbývající 80 % odpadů a prakticky 100% čistírenských kalů. Skládkování ČR je bez jakýchkoliv sporů skládkovací velmoc. Na území republiky je v současné době více než 180 skládek TKO ( SO, DO, ) plus další skládky nebezpečného a inertního materiálu. V ČR to představuje ročně cca 3,5 mil tun domovního odpadu co zůstane ležet na skládce Uvedené množství je zbytek po vytřídění a rovněž je odečten podíl co je v současné době energeticky využit ve spalovnách ( % z celkového množství. Uvedený stav je dále neudržitelný a představuje časovanou bombu pro životní prostředí. Jedním ze způsobu jak stav změnit je zavedení tvz, motivačních poplatků za skládkování ( viz. příloha teze ) a úprava legislativy. Skládkování má, respektive mělo, jedinou a velkou výhodu v relativní jednoduchosti a tím i nízké ceně. Obě tyto výhody však pomalu přestávají platit. Založení skládky a její provoz je přesně definován a regulován, což zvedá cenu za zpracování, respektive uložení odpadu. V cílovém roce 2016 se předpokládá nárůst ceny za skládkování až na 6 násobek dnešních cen ( tvz, motivační poplatek ). 10

11 Provoz skládky není bez provozních rizik : Průsaky do spodních vod. Požáry, nekontrolovatelný proces hoření. Uvolňování skládkového plynu (metan). Jedná se o skleníkový plyn 20 x účinnější než CO 2. Zdravotní rizika, prachové úlety, přenos nemocí na zvěř, ptactvo atd. Soubor výše uvedených vlivů (tzv. externalit) způsobuje zvýšení ceny (celospolečenské, nikoliv vlastních poplatků) za skládkování až na úroveň, která již není akceptovatelná. Tato skutečnost vedla řadu zemí k zákazu skládkování z výjimkou skládkování inertních materiálů. Na následujícím grafu je znázorněno porovnání cen (zahrnují externality) pro skládkování a spalování TKO. Cena je v tomto případě brána jako položka, kterou zaplatí společnost v podobě škod na životném prostředí, zdraví, majetku atd. a z provozu zařízení. Nejdražší (cca 22,- EUR) je skládka KO a na druhé straně grafu je spalovna vyrábějící jak elektrickou energii tak i teplo se společenskou zátěží cca minus 4,- EUR. To znamená, že provoz spalovny vybavené plně kogenerací ( využití energie ) přináší společnosti 4,- EUR na tunu zpracovaného odpadu (2007). Pro zcela názorné vysvětlení této skutečnosti je možné například použít chronicky se opakující příklady požárů skládek a daleko vzácnější případy požáru ve spalovnách. V případě požáru skládky se jedná vždy o několikadenní (ale jsou známé i několikaleté - např. v Kanadě) záležitosti, při kterých unikne do ovzduší obrovské množství nebezpečných látek (poškození zdravotního stavu obyvatel a finančně náročná léčba) a je nutné nasadit ve velkém počtu techniku a lidí při jejich zmáhání. Pokud dojde k podobné situaci ve spalovně, např. zahoření odpadu v zásobním bunkru z důvodu kontaminace odpadu vysoce hořlavým materiálem (sud benzinu), je zpravidla okamžitě likvidován hasicím zařízením při minimálních škodách. Výroba alternativního paliva Další již vyzkoušenou možností, jak snížit množství TKO je výroba tzv. alternativních paliv. ATP či TAP jak jsou obecně alternativní paliva nazývána jsou tvořena spalitelnými podíly v TKO takové povahy, aby nevznikaly nebezpečné zplodiny jejich spalováním v konvekčních spalovacích zařízeních či cementárnách. Programy zpracování TKO na alternativní palivo, které proběhly v zemích západní Evropy v období posledních cca 15 let byly utlumeny a zastaveny z důvodu problémů při jejich výrobě, spalování a též při likvidaci vzniklých emisí. 11

12 Z hlediska technologií lze výrobu alternativních paliv zařadit mezi spálení s využitím energie. Zdroj : Havránek a Ščasný, 2007 (MethodEx projekt) EXIOPOL 2007 Termické zpracování TKO Termické zpracování. Spalování odpadu není nic nového pod sluncem, ale technologie využívaná člověkem po tisíciletí. První, dalo by se říci moderní spalovna, byla uvedena do provozu v anglickém Nottinghamu v roce O jedenáct let později byl dobudován první americký model na Governor s Island v New Yorku. Během 2. světové války fungovalo v USA cca 700 spaloven. Jejich provoz byl odpovídající tehdejšímu stavu techniky, vypouštěly tmavý kouř, zápach a toxické plyny, ale už tenkrát byly považovány za prospěšná zařízení likvidovaly totiž % objemu odpadu. Pokrok za posledních 60 let od II. světové války se neprojevil jen vynálezem mobilního telefonu a PC, ale i v možnostech řízení spalovacího procesu, čištění spalin a nepřetržitého řízení a monitoringu pomocí počítačové techniky. To změnilo spalovnu TKO v zařízení se zcela minimálním vlivem na okolí a produkující energii z jinak nevyužitelných podílů TKO. Termické zpracování je termín, zpřesňující původní Spalovna TKO, který zahrnoval i procesy spálení TKO bez využití vzniklé tepelné energie. Termické zpracování TKO má řadu výhod, je ale stále v ČR na okraji používaných technologií a naopak středem zájmu některých zájmových skupin obyvatelstva, především nevládních organizací s tzv. ekologickým zaměřením. V době zpracování studie tj. polovině roku 2012 dochází k velice rychlým změnám v pohledu na ZEVO a spalovna již přestává být sprosté slovo. Termín termické zpracování odpadu nezahrnoval i jeho energetické využití,proto se postupně začíná používat termín ZEVO ( zařízení pro energetické využití odpadu) 12

13 Jaké jsou výhody nevýhody provozu ZEVO : Využití tepelné energie odpadu k dalším účelům: výroba teplé vody (TUV) a výroba elektrické energie. Zpracování již nevyužitelného TKO a čistírenských kalů, tj. zmenšení jejich objemu na minimum. Prodloužení doby použitelnosti stávajících skládek. Bezpečná a plně kontrolovatelná technologie odstranění odpadu. Legislativní perspektivy Ve světle událostí z května letošního roku, kdy Evropský parlament přijal dne usnesení o Evropě efektivně využívající zdroje (2011/2068 (INI). Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu (ENVI), se již delší dobu snaží omezit skládkování v zemích EU a pokud možno ho zakázat úplně a inicioval i vznik tuzemského dokumentu Rozšířené teze rozvoje odpadového hospodářství v ČR ( MŽP srpen 2010 ) a dalších dokumentů, ze kterých lze předpovídat následující vývoj: Čím dál tím větší tlak na omezení skládkování TKO až po úplný zákaz skládek TKO. Respektive jejich omezeni pouze na inertní materiál. Stále rostoucí náklady na skládkování TKO a to jak zvyšujícími se poplatky za skládkování samotné, tak i na cenu za přepravu, resp. logistiku TKO ( tzv. motivační poplatky). Zvýhodnění recyklace legislativní podporou i přímou ekonomickou podporou. Změna úhlu pohledu na termické zpracování TKO a čistírenských kalů, respektive spalování s využitím vyprodukované energie. Spalování biomasy zastoupené podílem v DO bude považováno za obnovitelný zdroj energie. Na jedné straně legislativní podpora spalování odpadu, na straně druhé legislativní útlum skládkování. Současný stav, kdy je drtivá většina TKO a kalů ukládána na skládky, je neudržitelný a v nejbližších letech bude jeho zachování spojeno s dramatickým růstem nákladů.* 13

14 *viz. Rozšířené teze rozvoje odpadového hospodářství v ČR MŽP srpen 2010, str.32 citace dokumentu : Cílovým rokem pro motivaci formou poplatku bude rok 2016, kdy by měly být zajištěny další nové kapacity pro jiné formy nakládání s odpady (zejména zařízení k energetickému využití odpadů)*. Do cílového roku bude zajištěn postupný nárůst sazby poplatku za odstraňování ostatních odpadů. *odhad doby, který vychází z praktických zkušeností, potřebné k realizaci výstavby a uvedeni do provozu zařízení k energickému využití odpadu (jinými slovy ZEVO) je cca 4 roky. Tj. termín 2016 je prakticky nereálný. Pozn. Eurofert ENG s.r.o., Petr Leitner V době zpracování tohoto dokumentu je připravován soubor nových zákonů týkající se odpadu, tzv. nový odpadový zákon. Tento soubor zákonů má být předán k parlamentnímu projednávání ke konci roku Pozn. Info. PhDr. Ivo Hlaváč, náměstek ministra, ředitel Sekce technické ochrany životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí ČR V době této legislativní nejistoty (z hlediska zaměření studie na budoucích 20 let) lze pracovat pouze s tezemi (viz. výše a v příloze dokumentu) a vycházet z vývoje v západních zemích Evropské unie a zemí Evropy, tj.nečlenů EU ( Švýcarsko). Stav odpadového hospodářství Evropská komise BiPRO, (2012) 14

15 Nakládání s KO v členských zemích EU V následujícím grafu a z předchozí tabulky je vidět jak stávající stav tak i předpokládaný vývoj v ČR. Vyspělé země radikálně omezily skládkování ve prospěch energetického využití ( spalování ZEVO ) a recyklace. Závazky České republiky k EU Závazek odklonit část biologicky rozložitelné složky SKO ze skládkování ( směrnice 1999/31/ES, 35% úrovně 1995 do roku 2020 ) * Závazek Dosažení podílu obnovitelných zdrojů na hrubé domácí spotřebě 13% v roce 2020 ** Závazek Snižování emisí skleníkových plynů *** *biologicky rozložitelná část odpadu tvz. biomasa, pokud byla ve styku a součástí DO není z důvodu kontaminace dále po užitelná biologickými rozkladnými metodami viz: Podrobnosti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (dále jen bioodpady ) upravuje vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, ve znění pozdějších předpisů. 15

16 Směsný komunální odpad není na seznamu bioodpadů, které jsou využitelné v zařízeních k využívání bioodpadů (příloha č. 1 vyhlášky). Důvodem je především nebezpečí kontaminace zpracovávaného materiálu rizikovými látkami a prvky obsaženými ve směsném komunálním odpadu. **podíl hrubé domácí spotřeby elektřiny v ČR z OZE byl 8,3% (2010), podíl hrubé výroby tepla 8% ( 2010), cíl v roce 2020 je na hodnotě 13%. Pro dodržení cíle v souladu s EU je nutné zvýšit podíl OZE na celkovém energetickém mixu ČR a to zejména na vyrobené energii nikoliv instalovaném výkonu. FTV představuje cca % instalovaného výkonu ČR, ale podílí se pouze cca 1 % na dodané energii. Zároveň je největším spotřebitelem financí spojených s podporou OZE. Vícenáklady obnovitelných zdrojů energie (OZE) - zdroj MŽP Za poznámku stojí, že pouze 2 letá podpora FTV (fotovoltaika) představuje finanční sumu prakticky totožnou s nutnou investicí k vybudování kapacit ZEVO pro celou ČR. Ze všech zdrojů OZE má pouze spalovaní biologicky rozložitelného odpadu jako část TKO předpoklad radikálního růstu. Proč FTV spotřebovává největší část vícenákladů na OZE při velice malém množství dodané energie (cca 1%). 16

17 Rozvoj bioplynových stanic, tj. druhý největší spotřebitel dotací v podobě zeleného bonusu, nebude pravděpodobně takovým boomem jako nedávný nástup FTV. Bioplynové stanice jsou závislé na zdrojích biomasy a logistice s tím spojené a také nově připravovaná vyhláška jako součást balíku odpadových zákonů (viz příloha) přesně definuje jak vstupy tak i výstupy z bioplynových stanic. Při přípravě těchto zákonů byly patrně zohledněny zkušenosti z nástupem FTV. V příloze studie jsou návrhy vyhlášek ohledně provozu bioplynových stanic a prodeje tvz. biometanu do rozvodných sítí. Vzhledem k nastaveným parametrům je nejpravděpodobnější výstup z bioplynových stanic kogenerace ( teplo a el., energie). Vzhledem ke vstupům nebudou pravděpodobně konkurence schopné verzus technologie ZEVO. Ostatní stávající zdroje OZE (větrná, vodní atd.) jsou již na úrovni, od které se nedá vzhledem k poloze ČR a její geografii očekávat dramatický růst. Biomasa jako součást KO bude uznána (viz návrh vyhlášky v příloze, viz Vyhláška o stanovení druhu a parametru podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů ) jako zdroj obnovitelné energie a to v podílu 60% (viz 6. Vyhlášky), pokud nebude prokázán vyšší podíl. Jinak: minimálně 60% energie získané spalováním komunálního odpadu ( KO ) je považováno za energii z obnovitelných zdrojů. TKO v regionu NP Šumava Data vycházejí ze studie Analýza systému odpadového hospodářství obcí v Národním parku Šumava z roku V rámci přípravy této studie byla aktualizována data k ½ roku 2012 a představují pokles zhruba o 3-5 %. Produkce odpadu v regionu NP Obec/město Počet obyvatel k Celkové množství odpadu v tunách Rok 2009 Rok 2011 Průměrné množství odpadu na 1 obyv/kg Celkové množství odpadu v tunách Průměrné množství odpadu na 1 obyv/kg Borová Lada ,44 348,69 112,71 414,37 Čachrov ,05 412,08 202,40 419,04 Hartmanice ,41 329,37 336,69 314,37 Horní Planá ,56 325,14 712,23 312,38 17

18 Horní Vltavice ,17 348,69 120,02 289,90 Horská Kvilda 78 20,93 268,35 19,88 254,87 Kašperské Hory ,69 346,49 526,01 340,68 Kvilda ,88 993,87 160,59 912,44 Lenora ,06 307,18 226,16 285,55 Modrava 66 61, ,04 67, ,24 Nicov 70 40,00 540,54 33,35 476,43 Nová Pec ,24 504,10 261,48 497,11 Nové Hutě 80 53,48 677,01 48,60 607,47 Prášily ,46 383,61 56,49 338,25 Rejštejn ,03 489,50 109,28 442,42 Srní ,78 424,65 110,94 401,96 Stachy ,63 403,31 482,07 397,42 Stožec ,34 294,89 62,89 298,06 Strážný ,61 288,57 120,86 279,77 Volary ,87 307, ,20 297,59 Železná Ruda ,88 251,46 569,26 251,44 Želnava ,86 147,93 19,82 150,13 Celkem , , , ,89 prům.422,90 prům.409,59 Z výše uvedených tabulek mapující stav produkce odpadu v regionu NP s porovnáním údajů o produkci TKO v České republice ( kg/os/rok) je jednoznačně patrné jak velký vliv na množství má tvz: odpadová turistika. V řadě lokalit je počet ubytovacích míst srovnatelný či převyšuje počet stálých obyvatel. Dalším zdrojem je turistika ve formě krátkodobého pobytu nevyužívající místní ubytovací kapacity. Např. Železná Ruda 65 ubytovacích zařízení a celkovou průměrnou produkcí odpadu 251,46 kg na obyvatele oproti Modravě s 9 ubytovacími zařízeními a produkcí 1 110,04 kg na obyvatele. 18

19 Na základě zkušeností je známo že je výhodnější poskytnout sběrná místa odpadu ( koše, popelnice ) než následně sanovat černé skládky či nepořádek po návštěvnících. Je zřejmé že obce s vysokou produkcí odpadu jsou zatíženy vícenáklady za zpracování odpadu která pochází právě z krátkodobého turistického ruchu (Modrava). Podle našeho názoru by mělo dojít k jisté kompenzaci těchto nákladů. Zmíněné množství TKO, které je vyšší proti průměrným produkcím TKO na občana jde částečně na vrub obyvatelstvu v regionu a částečně (sezónně) na vrub turistiky v regionu NP. Objem dovezených materiálů do regionu NP je značný a ročně představuje tun TKO, což ve finančních prostředcích činí cca 4 5 mil. Kč Ve složení TKO jsou rozdíly podle destinace zdroje. Obecně platí, že v komunálním odpadu z vesnického prostředí najdeme nižší podíly biologicky rozložitelných látek a hořlavých materiálů a to včetně plastických hmot. TKO z regionu NP je ale z cca 20 % (viz Analýza. ) vyprodukován návštěvníky NP a tak obsahuje vysoký podíl obalových materiálů a to ať se jedná o PET, obalový karton, folie z plastických hmot či papír. Vliv složení TKO na navržený způsob zpracování Složení odpadu (TKO) podléhá řadě vlivů. Je poměrně velký rozdíl ve skladbě odpadu z lokality kde nejsou lokální topeniště ( sídlištní zástavba) a kde jsou ( vesnice ). Vliv turistiky přináší vyšší podíl plastů a obalových materiálů obecně. Mezi další vlivy můžeme započítat i modu či jistou oblibu obalů a vliv legislativy na jejich množství. Cílem studie je navrhnout konkrétní řešení s výhledem pro minimálně období 20 let. Na tak dlouhou dobu nelze předpovědět skladbu odpadu, ani to není nutné. Je provozně ověřeno, že skladba odpadu má velký vliv na skládkování ale nemá velký vliv na provoz spalovacích zařízení pokud jsou správně navržena a dimenzována. Pokud bude ZEVO dobře navrženo nemá na její provoz vliv množství ani skladba TKO a čistírenských kalů.* *v rámci nominálních hodnot 19

20 Závěr V průměru % odpadu pochází z turistiky (lokálně je uvedené procento značně vyšší ). Cena za zpracování TKO činí více než 3-4 tis.,- Kč/tuna. Největší podíl na ceně má doprava a nejednotný systém zpracování. Vzhledem k trendům a závěrům z nich, uvedených v této studii se jeví jako nejefektivnější řešení: Optimalizace svozové sítě Komplexní vybavení cílové lokality zpracování odpadu * Termické zpracování odpadu (ZEVO) v jedné v dále navržených lokalit. Tzn. Roztříštěnost konečných zpracovatelských technologií (dotřiďovací linka, kompostárna, ZEVO, skládka vede k navýšení přepravních tras a zvýšeným celkovým nákladům Kal z čistíren odpadních vod Co je to čistírenský kal? Definice : Čistírenský kal je pevný produkt čistíren odpadních vod. Čistírenský kal představuje svým způsobem novou komoditu odpad doposud nepříliš řešenou. V regionu NP se její význam zvyšuje navyšováním kapacity ČOV z důvodů nárůstu turistického ruchu v území. Kapitola podrobněji popisuje problematiku kalů z důvodů menšího všeobecného povědomí. V České republice činí roční produkce kalu okolo tun ročně. Z tohoto množství je zpracováno tun sušiny. V legislativě ČR jsou čistírenské kaly definovány v zákoně o odpadech. Přes silná omezení a blížící se zákaz jeho používání v zemědělství mizí většinou právě v zemědělství a zpracování půdy 20

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn Manažerský souhrn Nakládání s komunálním odpadem není v současné době ve Zlínském kraji nijak výrazně odlišné od situace v ostatních krajích České republiky. Výjimkou jsou kraj Liberecký a Jihomoravský

Více

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?!

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?! ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?! Od koncepčního řešení pro investiční záměry až po technologie a zařízení šité na míru Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického

Více

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 využívání R1 Energetické využívání odpadů podle zákona o odpadech

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman Energetické využití odpadů Ing. Michal Jirman KOGENERAČNÍ BLOKY A SPALOVÁNÍ ODPADŮ Propojení problematiky odpadů, ekologie a energetiky Pozitivní dopady na zlepšení životního prostředí Efektivní výroba

Více

Česká asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství SMYSLUPLNÉ MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ V PODMÍNKÁCH ČR Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČESKÁ ASOCIACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Již 17 let sdružuje podnikatelské

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád radní pro oblast životního prostředí Kraje Vysočina Historie ISNOV Historické důvody řešení ISNOV trvalé neplnění cílů Plánu odpadového hospodářství

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Provoz skládky komunálních odpadů

Provoz skládky komunálních odpadů Provoz skládky komunálních odpadů (ilustrovaný scénář pořadu) Odpady provázejí člověka po celou dobu civilizace. Vznikají při průmyslové činnosti, zemědělství, dopravě a při běžném životě člověka v konzumní

Více

Jiný pohled na ekonomiku MBÚ a spaloven. Ing. Jan Habart, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze CZ Biomu

Jiný pohled na ekonomiku MBÚ a spaloven. Ing. Jan Habart, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze CZ Biomu Jiný pohled na ekonomiku MBÚ a spaloven Ing. Jan Habart, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze CZ Biomu 22 % (1 mil. tun) 2007 2020 Základní schéma MBÚ MBÚ Klasická MBÚ Původce Lehké drcení Separátor

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 V souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2002. Tak jak je zvykem v naší firmě podáváme informace

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI ŽIVOTNÍ CYKLUS ODPADU PRAŽSKÉ SLUŽBY, a. s. OLYMPIK - 06. 11. 2008 Životní cyklus odpadu Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Hradec Králové 2015 DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Centrální zásobování teplem a spalovny komunálních odpadů doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. Obsah Vznik a členění produkovaných odpadů

Více

12. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

12. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 12. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Nakládání s odpady zahrnuje činnosti zaměřené na předcházení a omezování vzniku odpadů a systém komplexního nakládání s odpady, tzn. shromažďování, sběr, výkup, třídění, přepravu

Více

Moderní kotelní zařízení

Moderní kotelní zařízení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra energetiky Moderní kotelní zařízení Text byl vypracován s podporou projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0010 Inovace odborného vzdělávání

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

Česká asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství STUDIE ČAOH POROVNÁNÍ VARIANT ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ A TAP V ČR DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2015 22.4.2015 Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH ČESKÁ ASOCIACE

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství NETME Centre Obsah Úvod Koncepční a komplexní

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o.

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. Úvod do problematiky Současná energetická spotřeba v České republice je pokryta z více než 50 % domácími zdroji primární energie. Ukazatel dovozní energetické

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více

Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a možnosti

Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a možnosti Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji konaný dne 11.9.2014, v hotelu Imperial v Ostravě Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a

Více

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Mgr. Viktor Havlice Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: +420-267 121 111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Obsah

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy. Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14.

Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy. Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14. Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14. května 2009 Obsah Co je charakteristické pro moderní způsob vytápění

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Ing. Martin Laštůvka Ředitel odboru POZE Energetický regulační úřad Kde se nyní nacházíme? Podpora OZE je směřována do podpory výroby elektřiny Podpora

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 9. třída (pro 3. 9.

Více

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Výsledky sledování indikátoru: Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Vydala: Mikroregion Drahanská vrchovina Zpracovala: Mgr. František Vlk 2015 Za obsah tohoto

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny?

ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? MBÚ + RDF CHCEME TO? ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24. dubna 2014 Jiřina Vyštejnová, Envifinance s.r.o. MBÚ nebo EVO? Obecné srovnávání MBÚ nebo EVO je zavádějící. Lze hodnotit

Více

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji O čem se bavíme? o tzv. komunálních odpadech, tedy o odpadech, které

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

1 SWOT analýza. 1.1 Silné stránky

1 SWOT analýza. 1.1 Silné stránky 1 SWOT analýza Jednotlivé silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení byly navrženy členy pracovní skupiny Realizačního programu BRO. Navrženým bodům pak byla přiřazována váha od 0 do 10, kde 0 znamená

Více

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Evropská unie Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu 5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Zemědělská politika a OZE RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Schválený vládou ČR dne 12. 9. 2012 APB analyzuje využití biomasy v ČR pro energetické

Více

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech definují se v něm pojmy odpad komunální odpad nakládání s odpady obec je původcem komunálního odpadu vznikajícího na jejím území, který má původ v činnosti fyzických osob

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů Příloha č. 5 Zprávy za rok 2008 k projektu SPII2f1207 Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů OBSAH: 1. Zjištění z průzkumu

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května. úprav vajících ch uhelných kotlů. Možnosti. EKOL, spol. s r.o., Brno.

Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května. úprav vajících ch uhelných kotlů. Možnosti. EKOL, spol. s r.o., Brno. Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května Možnosti úprav stávaj vajících ch uhelných kotlů na spalování biomasy EKOL, spol. s r.o., Brno divize kotlů Ing. Jiří Jelínek OBSAH: obecné možnosti

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ohlašování za rok 2009 specifické případy Otázky a odpovědi č. 4 Zařízení pro nakládání s odpady a ohlašování do IRZ Odbor integrované prevence a IRZ,

Více

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMU NAKLÁDÁNÍ S BRKO

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMU NAKLÁDÁNÍ S BRKO ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMU NAKLÁDÁNÍ S BRKO POSTUP ŘEŠENÍ VYJASNĚNÍ PROBLÉMU ZADAVATELE NÁVRH POSTUPU ŘEŠENÍ ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU A STANOVENÍ POTENCIÁLU VARIANTY ŘEŠENÍ -> STUDIE PROVEDITELNOSTI

Více

ROZVOJ ENERGETICKÝCH ZDROJOV V PRIEMYSELNEJ A KOMUNÁLNEJ SFÉRE V SÚLADE S REGIONÁLNOU ENERGETICKOU POLITIKOU ČR

ROZVOJ ENERGETICKÝCH ZDROJOV V PRIEMYSELNEJ A KOMUNÁLNEJ SFÉRE V SÚLADE S REGIONÁLNOU ENERGETICKOU POLITIKOU ČR ROZVOJ ENERGETICKÝCH ZDROJOV V PRIEMYSELNEJ A KOMUNÁLNEJ SFÉRE V SÚLADE S REGIONÁLNOU ENERGETICKOU POLITIKOU ČR František Strmiska Asociace Energetických Manažerů - sekce Energetická zařízení a technologie

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí Paradoxy čistírenských kalů I Kaly obsahují řadu polutantů, které mohou

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty.

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty. A Alternativní palivo Některé druhy odpadu lze upravit a dále využívat jako takzvané alternativní palivo. Jedná se o odpady, kde by využití materiálu nebylo efektivní nebo možné. Zařízeními, kde se může

Více

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety Kotle na biopaliva dřevní štěpka, pelety, brikety KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw Plně automatické kotle na štěpku, dřevěné a slaměné pelety a brikety s výkonem 350 1000 kw Kotle značky KSM-Stoker vyrábí

Více

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice 1. Úvod V současné době je na celém světě dlouhodobě zaznamenáván výrazný úbytek organické

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

Kompost versus skládka

Kompost versus skládka Kompost versus skládka Eliminace velmi negativních efektů, které způsobuje ukládání bioodpadu na skládky Cenná surovina pro krajinu, životní prostředí Prostřednictvím kompostu navracíme živiny a organické

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Úvod Státní fond životního prostředí vyhlásil 29.6.2007 Operační program životní prostředí, ze kterého bude poskytována

Více

Separacja odpadu niepodzielna cześć integrowanego systemu obchodzenia sie z odpadami

Separacja odpadu niepodzielna cześć integrowanego systemu obchodzenia sie z odpadami Separacja odpadu niepodzielna cześć integrowanego systemu obchodzenia sie z odpadami Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace ING. TOMÁŠ REISIG Efektywne narzędzi dla kierowania systemem

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

Optimální volba kalové koncovky a výhody nízkoteplotního sušení

Optimální volba kalové koncovky a výhody nízkoteplotního sušení Optimální volba kalové koncovky a výhody nízkoteplotního sušení Karel Hartig 1) a Josef Kutil 2) 1) HYDROPROJEKT CZ a. s., Táborská 31, 140 16 Praha 4 2) CENTRIVIT spol. sto., agency of ANDRITZ S.A.S.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_ INOVACE_MAL_T-BIO_2_04

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

STUDIE. Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko ANALYTICKÁ ČÁST

STUDIE. Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko ANALYTICKÁ ČÁST STUDIE Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko ANALYTICKÁ ČÁST Praha, červen 2013 Obsah 1. Legislativní podmínky... 5 1.1 Stávající

Více

KOGENERACE PLYNOVÉ MOTORY

KOGENERACE PLYNOVÉ MOTORY KOGENERACE PLYNOVÉ MOTORY SPOLEHLIVOST ŽIVOTNOST ZÁRUKY BIOPLYNOVÉ STANICE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD SKLÁDKY PRŮMYSL KOMFORT FLEXIBILITA APLIKACE VÝKONY MOTORY KONTAKTY SLYŠELI JSTE, ŽE KOGENERACE JE JEDNODUCHÁ.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Technologie zplyňování biomasy

Technologie zplyňování biomasy Technologie zplyňování biomasy Obsah prezentace Profil společnosti Proces zplyňování Zplyňovací technologie Generátorový plyn Rozdělení technologií Typy zplyňovacích jednotek Čištění plynu Systém GB Gasifired

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Na skládkách končí 71 % odpadů z českých domácností, téměř nevyužit zůstává bioodpad. Ve využívání odpadu jsme pozadu za vyspělými státy Poměr využití a skládkování

Více

Dokumentace podprogramu 1

Dokumentace podprogramu 1 Dokumentace podprogramu 1 1. Základní údaje podprogramu: identifikační údaje: Pořízení nízkoemisních pohonných a pomocných jednotek 2. Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu ISPROFIN S 05 270

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Jaromír MANHART Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24.

Více

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

ANALÝZA SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁ

ANALÝZA SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁ ANALÝZA SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ V NÁRODNÍM ZADAVATEL: Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava 1.máje 260, 385 01 Vimperk E-mail: vimperk@npsumava.cz IČO: 00583171, DIČ: CZ00583171

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích 1 3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 211 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích Sčítání lidu, domů a bytů k 26. březnu 211 se uskutečnilo na

Více

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy Vyhláška Č. 1 /2001 Obce Lhotka O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Lhotka Zastupitelstvo obce

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více