MĚSTO SEMILY ZASTUPITELSTVO MĚSTA SEMILY D O D A T K U Č. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO SEMILY ZASTUPITELSTVO MĚSTA SEMILY D O D A T K U Č. 1"

Transkript

1 MĚSTO SEMILY ZASTUPITELSTVO MĚSTA SEMILY Zastupitelstvo města Semily schválilo na základě ustanovení 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, na svém zasedání konaném dne 17. prosince 2014 usnesením č /ZM/1 t e n t o : J E D N A C Í Ř Á D Z A S T U P I T E L S T V A M Ě S T A S E M I L Y V E Z N Ě N Í D O D A T K U Č. 1 Z E D N E 2 5. K V Ě T N A S C H V Á L E N É H O U S N E S E N Í M Č / Z M / 8 4 Stejnopis Jednacího řádu Zastupitelstva města Semily je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu Městského úřadu Semily, v elektronické podobě je umístěn na Obsah 1, 2: Úvodní ustanovení : Pravomoci zastupitelstva města 2-3 7: Prodej nemovitostí : Zasedání zastupitelstva města 3-8 8: Svolání zasedání 3 9, 10: Příprava a jednání zastupitelstva města : Návrhy 4 12: Projednání návrhu 5 13: Dotazy člena zastupitelstva města 6 14: Pozměňovací návrhy 6 15: Hlasování 7 16: Kontrola plnění usnesení 7 17: Ukončení zasedání 7 18: Zápisy z jednání : : Zrušovací ustanovení 8 21: Účinnost 8

2 Úvodní ustanovení 1 Zastupitelstvo města Semily rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města. Ve věcech patřících do přenesené působnosti rozhoduje pouze, stanoví-li tak zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích ), nebo zvláštní zákon. 2 Jednací řád upravuje v souladu se zákonem o obcích základní otázky činnosti a jednání Zastupitelstva města Semily (dále jen zastupitelstvo města nebo zastupitelstvo ). Pravomoci zastupitelstva města 3 Ustanovením 84 odst. 2 zákona o obcích je zastupitelstvu města vyhrazeno: a) schvalovat program rozvoje města, b) schvalovat rozpočet města, závěrečný účet města a účetní závěrku města sestavenou k rozvahovému dni, c) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy města, d) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky města, schvalovat jejich zřizovací listiny, e) rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách, f) delegovat zástupce města, s výjimkou 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast, g) navrhovat zástupce města do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání, h) vydávat obecně závazné vyhlášky města, i) rozhodovat o vyhlášení místního referenda, j) navrhovat změny katastrálních území uvnitř města, schvalovat dohody o změně hranic města a o slučování obcí, k) určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni, l) zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce, m) volit z řad členů zastupitelstva města starostu, místostarosty a další členy rady města (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady města, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce, n) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, o) zřizovat a zrušovat městskou policii, p) rozhodovat o spolupráci města s jinými obcemi a o formě této spolupráce, r) rozhodovat o zřízení a názvech částí města, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství, s) udělovat a odnímat čestné občanství města a ceny města, t) stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města, u) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů, v) rozhodovat o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení, navrhovat zástupce do jeho dozorčí rady a rozhodovat o převodu vlastnického práva k majetku, s nímž hospodaří veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení nebo o jeho pronájmu v případech, kdy to stanoví zvláštní právní předpis, Stránka z 8

3 x) plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem. 4 Zastupitelstvo města si může vyhradit další pravomoci v samostatné působnosti mimo pravomoci vyhrazené radě města podle 102 odst. 2 zákona o obcích. 5 Zastupitelstvo města rozhoduje o zrušení usnesení rady města, předloží-li jej starosta k rozhodnutí podle 105 zákona o obcích. 6 Zastupitelstvu města je dále ustanovením 85 zákona o obcích vyhrazeno rozhodování o těchto právních jednáních: a) nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku města, b) poskytování věcných darů v hodnotě nad Kč a peněžitých darů ve výši nad Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce, c) poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí, d) uzavření smlouvy o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je město účastníkem, e) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob, f) vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než Kč, g) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než Kč, h) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců, i) postoupení pohledávky vyšší než Kč, j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení, k) zastavení nemovitých věcí, 1) emise komunálních obligací. 7 Prodej nemovitostí Zastupitelstvo projedná podmínky prodeje nemovitosti a uloží příslušnému odboru městského úřadu zveřejnit v souladu s 39 zákona o obcích záměr prodeje. Zasedání zastupitelstva města 8 Svolávání zasedání 1) Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání svolává a zpravidla řídí starosta. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva, požádá-li o to alespoň třetina zastupitelů města nebo hejtman kraje. Zasedání se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena Městskému úřadu. 2) Nesvolá-li zasedání zastupitelstva podle odst. 1 starosta, učiní tak místostarosta nebo jiný člen zastupitelstva. 9 Příprava a jednání zastupitelstva města Stránka z 8

4 1) Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. Informaci o době, místě konání zasedání a navrženém programu zasedání, včetně přibližného časového rozvrhu, zveřejňuje Městský úřad na úřední desce, informačních deskách MěÚ, webových stránkách a vývěsních plochách alespoň 10 dní před zasedáním zastupitelstva. 2) Všichni členové zastupitelstva obdrží pozvánky s programem zasedání s písemnými podklady pro jednání nejpozději 10 kalendářních dnů před dnem zasedání. 3) Písemné podklady pro projednání rozpočtu musí zastupitelé obdržet nejpozději 10 dnů předem. 4) V rámci přípravy na zasedání zastupitelstva může starosta svolat zastupitele na pracovní schůzku. Tuto schůzku starosta svolá vždy, když o její svolání požádá alespoň třetina (7) zastupitelů. Na tuto pracovní schůzku mohou být přizvány osoby, které mohou k jednotlivým bodům programu mít zásadní připomínky. 5) Na žádost zastupitele mohou být podklady dostupné v elektronické podobě zasílány elektronickou cestou nebo na nosiči dat. 10 1) Na počátku jednání oznámí starosta nebo předsedající počet přítomných zastupitelů a vyhlásí, zda je zastupitelstvo usnášeníschopné, to jest, je-li přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů (tedy nejméně 11). 2) Starosta nebo předsedající vyzve ověřovatele z minulého zasedání k prohlášení o správnosti zápisu o průběhu předešlého zasedání. V případě, že nebude ověřovateli potvrzena správnost zápisu, bude vysvětlení, eventuálně nápravné opatření, zařazeno jako samostatný bod na nejbližší zasedání Zastupitelstva města Semily. 3) Starosta (předsedající) postupně navrhne dva ověřovatele zápisu, návrhovou komisi pro návrh usnesení z jednání a zapisovatele z jednání. O těchto návrzích se hlasuje společně (procedurální návrh). Před hlasováním vyzve starosta (předsedající) zastupitele ke změně nebo doplnění. Konečné návrhy dá starosta nebo předsedající odhlasovat aklamací. V případě nesouhlasu se o návrzích hlasuje samostatně. 4) Poté starosta (předsedající) předloží zastupitelům navržený program jednání. Vyzve zastupitele k doplnění nebo úpravě jednotlivých bodů programu. Každý zastupitel může předložit svůj vlastní, řádně zdůvodněný protinávrh nebo doplnění programu. Konečný návrh programu dá předsedající odhlasovat (procedurální návrh). 5) Prvním bodem programu zasedání je vždy zpráva kontrolního výboru podle 16 tohoto Jednacího řádu. Jednání zastupitelstva začíná zpravidla v 17 hodin a končí nejpozději v 21 hodin. O případném pokračování rozhodne na návrh předsedajícího zastupitelstvo (procedurální návrh). V 19 hodin bude do programu jednání zařazen vždy bod nazvaný Interpelace. Bude-li časový rámec bodu předcházejícího přesahovat 19. hodinu, bude bod Interpelace zařazen bezprostředně po ukončení tohoto předcházejícího bodu. V případě, že bude projednávání posledního bodu programu zasedání zastupitelstva ukončeno před 19. hodinou, bude bod Interpelace zařazen bezprostředně po jeho projednání. V rámci bodu Interpelace budou předneseny dotazy členů zastupitelstva města podle 13 a umožněno občanům pokládat otázky, připomínky a podněty na zastupitele. Každý má právo vystoupit s interpelací dvakrát, přičemž délka jednoho vystoupení nesmí přesáhnout dobu 5 minut. 11 Návrhy 1) Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání zastupitelstva mají jeho členové, rada města a výbory zastupitelstva. 2) Návrh, u kterého je vzhledem k jeho charakteru vhodné, aby s ním byli členové zastupitelstva seznámeni předem, nebo ke kterému je potřebné si vyžádat další materiál nebo odborné Stránka z 8

5 posouzení, předloží navrhovatel písemně alespoň 21 dnů předem starostovi města. Předloží jej v potřebném počtu vyhotovení aby mohl být doručen všem členům zastupitelstva města. 3) Návrhy, u kterých není potřebná příprava předem, mohou být výjimečně zařazeny na program jednání v den zasedání. Takové návrhy budou zařazeny jako doplněk nebo změna navrhovaného programu zasedání a musí být odsouhlaseny zastupitelstvem (procedurální návrh). 4) Do programu mohou být zařazeny i návrhy během zasedání. Takové návrhy budou zařazovány jen zcela výjimečně a týká se to jen těch návrhů, které svojí důležitostí nebo nebezpečím z prodlení vyžadují operativní zařazení na program jednání. O zařazení takových návrhů rozhodne hlasováním zastupitelstvo (procedurální návrh). 5) Veškeré návrhy musí být věcné, stručné, jednoznačné a srozumitelné. Vyžaduje-li to charakter návrhu, může zastupitelstvo na návrh starosty rozhodnout, že návrh bude projednán po předchozím posouzení v radě nebo ve výboru na příštím zasedání zastupitelstva města. 6) V případě potřeby může zastupitelstvo určit pracovní skupinu k posouzení návrhu a k vydání stanoviska. 7) Není možné odložit ty návrhy, které se týkají usnesení Rady města, jejichž výkon byl starostou pozastaven. S pozastavením výkonu usnesení Rady města seznámí starosta členy zastupitelstva písemně nejdéle do 10 dnů po jednání Rady, resp. po pozastavení výkonu usnesení. 8) Návrhy, které zastupitelstvo během jednání označí jako nedostatečně připravené k projednání, budou vráceny bez projednávání předkladateli k přepracování. O takovémto kroku rozhodne zastupitelstvo hlasováním (procedurální návrh). Zároveň určí, zda se takový návrh bude projednávat na příštím zasedání. 9) Návrh zpravidla obsahuje: 1. označení, 2. kdo návrh předkládá, 3. zpracovatel návrhu, 4. kdo návrh projednal, datum projednávání a s jakým stanoviskem, 5. návrh usnesení, 6. důvodovou zprávu, 7. návrh na realizaci, dopad návrhu (finanční, pracovní, ekologický, společenský, atd.), 8. termín plnění. 12 Projednávání návrhu 1) Člen zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. 2) Návrh přednese předkladatel nebo pověřený pracovník MěÚ, kterému návrh svým obsahem spadá do kompetence. Při předkládání návrhu může doplnit návrh o případné aktuální změny, které nastaly v době od podání návrhu do termínu jednání zastupitelstva. 3) Poté starosta nebo předsedající zahájí rozpravu k přednesenému návrhu a udělí slovo přihlášeným diskutujícím v pořadí došlých přihlášek k diskusi. Přihlásit se může každý člen zastupitelstva nebo občan města Semily, který dosáhl věku 18 let (dle 16 odst. 2 zákona o obcích), a to buď písemně, nebo zdvižením ruky. Právo vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem v souladu s tímto jednacím řádem má dle 16 odst. 3 zákona o obcích i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost a dle 17 zákona o obcích i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním příslušníkem a je v obci hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena. Stránka z 8

6 4) Diskutující je povinen hovořit pouze k věci, které se diskutovaný návrh týká. Diskutující, kterému bylo uděleno slovo, nesmí být ve svém projevu nikým rušen, odchýlí-li se však ve svém příspěvku od předmětu návrhu, může mu být starostou nebo předsedajícím slovo odňato. 5) Diskusní příspěvek nesmí být delší než 5 minut, vyžadují-li okolnosti, aby tato doba byla delší, může starosta, nebo kdokoli ze zastupitelů požádat o prodloužení. 6) O souhlasu s prodloužením dohodnutého časového limitu nechá předsedající hlasovat. Diskutující může ve svém projevu pokračovat, hlasuje-li pro pokračování nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Překročení časového limitu a nesouhlas s jeho prodloužením je důvodem k odnětí slova. 7) Starosta může do rozpravy vstoupit kdykoliv. 8) V průběhu rozpravy se může kdokoliv ze zastupitelů přihlásit o slovo tzv. technickou nebo faktickou poznámkou. Přednesení poznámky je limitováno 1 minutou. 9) Za technickou poznámku se považuje procedurální návrh, týkající se způsobu projednávání některého bodu pořadu, nebo upozornění na porušení jednacího řádu nebo právního předpisu. Za faktickou poznámku se považuje rychlé zpřesnění faktu nebo oprava výroku řečníka. 10) V poznámkách nelze uplatňovat věcná stanoviska k projednávané otázce. 11) Překročení stanoveného limitu na uplatnění technické nebo faktické poznámky, nedodržení kritérií pro technickou nebo faktickou poznámku je důvodem k odnětí slova. 12) Každý člen zastupitelstva může podat návrh na ukončení rozpravy k projednávanému bodu. O takovém návrhu se hlasuje bez rozpravy (procedurální návrh). Je-li schválen, udělí předsedající ještě slovo těm řečníkům, kteří byli v okamžiku přednesení návrhu přihlášeni do diskuze. 13) Se souhlasem zastupitelstva (procedurální návrh) se rozpravy mohou zúčastnit i lidé, kteří nejsou uvedeni v odstavci 3. Zaměstnanec města Semily zařazený do Městského úřadu Semily se může účastnit rozpravy i bez předchozího souhlasu zastupitelstva, ledaže zastupitelstvo rozhodne jinak (procedurální návrh). 14) Požádá-li na zasedání zastupitelstva o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec nebo zástupce orgánů Libereckého kraje, musí mu být uděleno. 13 Dotazy člena zastupitelstva města 1) Členové zastupitelstva města mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu města a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je město, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které město založilo nebo zřídilo. 2) Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně. Připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, nebo na které nelze odpovědět z objektivních příčin okamžitě, zodpoví dotazovaný písemně nejdéle do 30 dnů. 3) Kopii písemné odpovědi na připomínky a dotazy je povinen dotazovaný předložit bezodkladně Kontrolnímu výboru. Kontrolní výbor předloží všechny přijaté písemné odpovědi na nejbližší jednání zastupitelstva. Pokud vyjádří zastupitel na jednání nespokojenost s vyřízením dotazu nebo připomínky, zaujímá konečné stanovisko zastupitelstvo města. 4) Uplatněné dotazy na jednání zastupitelstva obce, které nebyly zodpovězeny, se zaznamenají v zápise a dále se s nimi jedná jako s dotazy podle odst. 2 a 3 tohoto paragrafu. 14 Pozměňovací návrhy Pozměňovací návrh nebo doplnění - protinávrhy - se musí vztahovat k přednesenému návrhu. Každý protinávrh musí být věcný a výstižný. Je-li protinávrh natolik obsáhlý nebo závažný, že se Stránka z 8

7 jeví nutnost jeho dodatečného posouzení, pak na návrh starosty nebo člena zastupitelstva se tento vyjme z programu a zařadí na příští termín zasedání. 15 Hlasování 1) Do doby, než zastupitelstvo přikročí k hlasování může navrhovatel vzít svůj návrh zpět. 2) O každém návrhu se rozhoduje hlasováním. Před jeho započetím zjistí starosta nebo předsedající, zda je přítomna alespoň nadpoloviční většina zastupitelů. K platnému rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva. Nejdříve se hlasuje o pozměňovacích návrzích a doplňcích v opačném pořadí, než v jakém byly předkládány. Za pozměňovací návrh se nepovažuje takový, který je obsahově totožný s některým dříve předloženým návrhem nebo s návrhem původním. 3) Pokud není přijato žádné z navrhovaných usnesení, projednávaný bod se z návrhu usnesení vypouští bez dalšího hlasování zastupitelstva. Problematiku může předkladatel zařadit na program jednání některého z následujících zasedání. 4) Hlasování probíhá veřejně zdvižením ruky a použitím hlasovacího zařízení, je-li k dispozici. Na návrh kteréhokoliv z členů zastupitelstva může být rozhodnuto o jiném způsobu hlasování. Tento musí být schválen zastupitelstvem (procedurální návrh). 5) Zápis o výsledku jednotlivých hlasování se jmenným seznamem se pořizuje při každém hlasování, vyjma hlasování o procedurálních návrzích a hlasování, které svoji povahou pořízení takového zápisu vylučuje (tajné hlasování). Na žádost kteréhokoliv člena zastupitelstva se zápis o výsledku hlasování se jmenným seznamem pořídí i v dalších případech, nebo může být na návrh člena zastupitelstva schváleno, že se tento zápis nepořídí. 6) Sčítání hlasů provádí tajemník městského úřadu a jím pověřená osoba. 16 Kontrola plnění usnesení Kontrolní výbor zastupitelstva bude na začátku každého jednání zastupitelstva informovat o plnění usnesení z minulých zastupitelstev. 17 Ukončení zasedání 1) Předsedající ukončí zasedání zastupitelstva města, není-li při zahájení jednání zastupitelstva města nebo v jeho průběhu přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů (tedy nejméně 11). Před ukončením zasedání se předsedající pokusí dosáhnout nadpoloviční většiny povoláním těch zastupitelů, kteří se dočasně zdržují mimo jednací síň. Náhradní zasedání se koná do 15 dnů. 2) Předsedající prohlásí jednání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a žádný zastupitel se již nehlásí o slovo. 3) Předsedající ukončí zasedání také v případě, že zastupitelstvo schválí ukončení jednání, aniž byl vyčerpán program, přičemž schválí přesun zbývajících neprojednaných bodů na další zasedání. 4) Předsedající navrhne hlasování o ukončení zasedání (procedurální návrh) také z jiných vážných důvodů, zejména pokud nastanou skutečnosti znemožňující nerušené jednání. V těchto případech starosta zasedání svolá tak, aby se sešlo do 15 dnů. 18 Zápisy z jednání 1) O průběhu jednání zastupitelstva města se pořizuje zápis, který podepisuje starosta popř. místostarosta a zvolení ověřovatelé zápisu. Stránka z 8

8 2) V zápise je nutno uvést: 1. místo a čas jednání zastupitelstva, 2. počet přítomných členů zastupitelstva, 3. jména určených ověřovatelů zápisu, 4. schválený pořad jednání, 5. průběh a výsledek hlasování, 6. přijatá usnesení. 3) Zápis je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání. Zápis musí být uložen na Městském úřadu k nahlédnutí a zveřejněn na internetových stránkách města Semily. 4) Součástí zápisu je zápis o výsledku jednotlivých hlasování se jmenným seznamem. 5) Součástí zápisu je text přijatých usnesení, který je nejpozději do 10 dnů zaslán každému členu zastupitelstva. Zveřejnění textu usnesení se provádí na úřední desce, informačních deskách a internetových stránkách města Semily. 6) O případných námitkách členů zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva. 19 Ze zasedání zastupitelstva města se pořizuje za účelem informování veřejnosti audiovizuální záznam. Záznam se zveřejňuje na internetu a v kabelové televizi. 20 Zrušovací ustanovení Tímto jednacím řádem se nahrazuje jednací řád schválený usnesením Zastupitelstva města Semily dne 6. prosince 2010 usnesením č /ZM/ Účinnost Tento jednací řád nabývá účinnosti dne 1. ledna Lena Mlejnková v. r. starostka města Stránka z 8

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE SKOROŠICE

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE SKOROŠICE JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE SKOROŠICE V souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích/obecní zřízení/ vydává Zastupitelstvo obce Skorošice tento jednací řád: Čl.I Úvodní ustanovení Jednací

Více

Jednací řád Článek I Úvodní ustanovení Článek II Pravomoc zastupitelstva

Jednací řád Článek I Úvodní ustanovení Článek II Pravomoc zastupitelstva Jednací řád Zastupitelstvo městyse (dále jen zastupitelstvo) se usneslo podle ustanovení 96, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, na tomto jednacím řádu

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV. (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV. (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení 1. Jednací řád zastupitelstva města (dále jen ZM) v Rýmařově je vydáván na základě zákonného zmocnění daného

Více

BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Brno-Černovice

BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Brno-Černovice 1 BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městské části Brno-Černovice 2 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Zastupitelstva městské části Brno-Černovice (dále jen ZMČ ) upravuje přípravu

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŽIDENICE

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŽIDENICE S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŽIDENICE Zastupitelstvo městské části J E D N A C Í Ř Á D Z A S T U P I T E L S T V A MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽIDENICE Brno, duben 2008 Obsah: článek

Více

J E D N A C Í Ř Á D Z A S T U P I T E L S T V A

J E D N A C Í Ř Á D Z A S T U P I T E L S T V A ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, TUŘANSKÉ NÁM. 1, 620 00 BRNO J E D N A C Í Ř Á D Z A S T U P I T E L S T V A M Ě S T S K É Č Á S T I B R N O T U Ř A N Y Úplné znění duben 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

J E D N A C Í Ř Á D MĚSTSKÁ ČÁST BRNO NOVÝ LÍSKOVEC ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

J E D N A C Í Ř Á D MĚSTSKÁ ČÁST BRNO NOVÝ LÍSKOVEC ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O MĚSTSKÁ ČÁST BRNO NOVÝ LÍSKOVEC J E D N A C Í Ř Á D ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI květen 2011 (ve znění dle úpravy schválené na zasedáních ZMČ č. 6/6 dne 22.6.2011

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Klatov

Jednací řád Zastupitelstva města Klatov Jednací řád Zastupitelstva města Klatov Jednací řád zastupitelstva města Zastupitelstvo města se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/ na tomto svém jednacím řádu: 1 Úvodní

Více

Obec Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň

Obec Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň Zastupitelstvo obce se usneslo vydat dne 8.1.2013 podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích ), tento svůj jednací

Více

Návrh na schválení Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 10 včetně jednacího řádu jeho výborů

Návrh na schválení Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 10 včetně jednacího řádu jeho výborů Návrhový výbor ZMČ Praha 10 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh na schválení Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 10 včetně jednacího řádu jeho výborů Důvod předložení:

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE Zastupitelstvo obce Zašová se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů na tomto svém jednacím řádu: 1 Úvodní ustanovení

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONŮ O ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELCÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONŮ O ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELCÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ - 1 - ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONŮ O ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELCÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ IV. 1. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 14 (1) Obec je povinna vydávat potvrzení a vyhotovovat zprávy

Více

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE JEDNACÍ ŘÁD obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE Schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2002 JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE VELHARTICE Zastupitelstvo obce VELHARTICE (dále jen obecní zastupitelstvo)

Více

a) ve věcech stanovených zvláštním zákonem,

a) ve věcech stanovených zvláštním zákonem, ZÁKON 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec je

Více

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo obce Chrášťany se podle 96 zákona 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon ), usneslo na tomto svém jednacím řádu

Více

Vysočina. zastupitelstvo komise a výbory

Vysočina. zastupitelstvo komise a výbory Vysočina zastupitelstvo komise a výbory 2012 2016, 26. vydání leden 2015 Vážená paní, vážený pane, ráda bych Vám poblahopřála k Vašemu ustanovení do funkce člena Zastupitelstva Kraje Vysočina, člena výboru

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 JI28 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 7 Počet příloh: 1 Účinnost od: 1.12.2011 JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Schvalovatel Jméno, funkce Datum Podpis Ing.

Více

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna:

Více

(1) Tento zákon upravuje postavení hlavního města Prahy jako hlavního města České republiky, kraje 1) a obce a dále postavení městských částí.

(1) Tento zákon upravuje postavení hlavního města Prahy jako hlavního města České republiky, kraje 1) a obce a dále postavení městských částí. 131/2000 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2000 o hlavním městě Praze Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb.,

Více

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná Část první Úvodní ustanovení 1 Okresní hospodářská komora Karviná (dále jen OHKK ) je sdružení podnikatelů fyzických a právnických osob, které bylo zřízeno

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více

S T A N O V Y. LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.

S T A N O V Y. LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. S T A N O V Y LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. úplné znění platné od 28. 6. 2014 1 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK 1 - ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Akciová společnost (dále jen "společnost") byla založena dne

Více

STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s.

STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s. STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s. Hlava I Základní ustanovení Obchodní firma: VEMEX Energie a.s. Sídlem Společnosti je: Praha. Článek 1 Obchodní firma Článek 2 Sídlo Společnosti Článek 3 Internetová

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Stanovy ČEZ, a. s. úplné znění stanov vyhotovené na základě zákona č. 420/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony I. ZÁKLADNÍ

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Založení a vznik společnosti. Článek II. Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek III. Trvání společnosti

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Založení a vznik společnosti. Článek II. Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek III. Trvání společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení a vznik společnosti 1. Akciová společnost ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ (dále jen společnost ) byla založena jednorázově Městem Česká Lípa se sídlem v České Lípě, nám.

Více

S T A N O V Y Iveco Czech Republic, a. s.

S T A N O V Y Iveco Czech Republic, a. s. S T A N O V Y Iveco Czech Republic, a. s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK 1 - ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Akciová společnost (dále jen "společnost") byla založena jednorázově Fondem národního majetku České

Více

Článek I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo

Článek I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo Obsah stanov: Čl. I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo 3 Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 3 Čl. III Předmět podnikání společnosti 3 Čl. IV Trvání společnosti 3 Čl. V Výše základního

Více

S t a n o v y. akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry

S t a n o v y. akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry S t a n o v y akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry Akciová společnost BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv (dále jen společnost

Více