ZDROJE FINANCOVÁNÍ PÉČE O KRAJINU NEJEN V BESKYDECH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDROJE FINANCOVÁNÍ PÉČE O KRAJINU NEJEN V BESKYDECH"

Transkript

1 ZDROJE FINANCOVÁNÍ PÉČE O KRAJINU NEJEN V BESKYDECH

2 úvod: Nové programové období Evropské unie představuje pro Českou republiku výjimečně příznivou příležitost, především vzhledem k výraznému zvýšení financí, které bude možno čerpat ze strukturálních fondů. Předkládaná publikace zahrnuje stručný přehled hlavních zdrojů poskytujících finanční podporu pro oblast ochrany přírody a krajiny a další oblasti, které s touto oblastí souvisí. Zahrnuty jsou zde zdroje využitelné na území CHKO Beskydy, velká část těchto zdrojů však bude distribuována na území celé ČR. Bohužel časový harmonogram přípravy ČR na čerpání v období je oproti plánovanému časovému harmonogramu opožděn. Z těchto důvodů nemohly být v publikaci zachyceny podrobnější a aktuálnější informace, které budou zveřejněny až v souvislosti s jednotlivými výzvami do uvedených programů, které jsou očekávány na podzim roku Potenciálními uživateli této publikace jsou svazky obcí, obce, majitelé či správci pozemků, občanská sdružení a další organizace. Těmto subjektům by měly být informace dále uvedené nápomocny při financování jejich záměrů souvisejících s ochranou přírody a krajiny, šetrným hospodařením, případně propagací přírodního dědictví. Předpokládáme, že i v dané situaci přinese publikace svým uživatelům užitek mimo jiné proto, že obsahuje odkazy na informační zdroje, kde je možno zjistit aktuální stav možností čerpání finančních podpor. Roman Barták Zdroje financování péče o krajinu nejen v Beskydech Vydal ČSOP Salamandr (ČSOP Salamandr, Tylovice 1805, Rožnov p. R., , Texty zpracovali: V. Bajer, R. Barták Grafické zpracování: Radek Mauer Tisk: X Production s.r.o., Brno Náklad: 5000 výtisků 2007 Tato publikace vyšla v rámci projektu Ochrana přírody a krajiny v Beskydech - věc veřejná, který je spolufinancován programem Evropské unie - Transition Facility. Vydání publikace bylo podpořeno v rámci dotačního titulu Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v Moravskoslezském kraji.

3 Obsah Úvod I. Operační program Životní prostředí II. Program rozvoje venkova III. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko IV. Regionální operační program NUTS II Střední Morava V. Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství (na území Moravskoslezského kraje) 4 VI. Program péče o krajinu (PPK) 9 VII. Finanční příspěvek na hospodaření v lesích z rozpočtu Moravskoslezského kraje nebo Zlínského kraje 21 VIII. Podprogram na podporu obnovy venkova (Zlínský kraj) 23 Seznam zkratek 24 vlastníci a správci lesní půdy vlastníci a správci zemědělské půdy obce a další veřejná správa občanská sdružení a další neziskové organizace ostatní

4 I. Operační program Životní prostředí Oblast podpory: 1.1 Snížení znečištění vod Podporované aktivity: výstavba a rekonstrukce ČOV v aglomeracích nad 2000 obyvatel, pod 2000 obyvatel v CHKO; výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů v aglomeracích nad 2000 obyvatel, pod 2000 obyvatel v CHKO; technická opatření u bodových zdrojů znečištění, opatření na snížení eutrofizace povrchových vod Výše podpory: až 90% uznatelných výdajů Příjemci: obce a svazky obcí, fyzické a právnické podnikatelské subjekty Oblast podpory: 1.3 Omezování rizika povodní Podporované aktivity: výstavba poldrů, úpravy koryt v zastavěných územích obcí prováděné přírodě blízkým způsobem Výše podpory: až 90% uznatelných výdajů Příjemci: obce a svazky obcí, správci drobných vodních toků vyjma organizačních složek státu a státních podniků, provozovatelé systému předpovědní povodňové služby vyjma organizačních složek státu a státních podniků Oblast podpory: 6.1 Implementace péče o území soustavy Natura 2000 Podporované aktivity: opatření spojená s implementací soustavy Natura 2000 včetně monitoringu území a populací druhů Výše podpory: až 90% uznatelných výdajů Příjemci: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (a další subjekty jejím prostřednictvím) 2

5 Oblast podpory: 6.2 Podpora biodiverzity Podporované aktivity: opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, péče o chráněná území, opatření k předcházení škodám způsobeným silně a kriticky ohroženým druhům, regulace a likvidace invazních druhů, investice na obnovu návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích; do podpory lze zahrnout i výkupy pozemků (s výjimkou fyzických osob) Výše podpory: až 90% uznatelných výdajů Příjemci: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (a další subjekty jejím prostřednictvím) Oblast podpory: 6.3 Obnova krajinných struktur Podporované aktivity: realizace opatření v rámci komplexních pozemkových úprav, příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability, opatření ke zlepšení přírodních poměrů v lesích ve zvláště chráněných územích; do podpory lze zahrnout i výkupy pozemků (s výjimkou fyzických osob) Výše podpory: až 90% uznatelných výdajů Příjemci: fyzické a právnické podnikatelské osoby, obce a jimi zřízené organizace, svazky obcí, občanská sdružení, správci vodních toků, správci povodí Oblast podpory: 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny Podporované aktivity: realizace opatření vedoucích ke zvyšování retenčních možností krajiny, opatření proti vodní a větrné erozi Výše podpory: až 90% uznatelných výdajů Příjemci: fyzické a právnické podnikatelské osoby, obce a jimi zřízené organizace, svazky obcí, občanská sdružení, správci vodních toků, správci povodí 3

6 Oblast podpory: 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny Podporované aktivity: projekty na zakládání a revitalizaci sídelní zeleně, zakládání a regenerace zeleně v rámci tvorby zelených prstenců kolem sídel, výsadba vegetace na brownfields, odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb v chráněných územích Výše podpory: až 90% uznatelných výdajů Příjemci: fyzické a právnické podnikatelské osoby, obce a jimi zřízené organizace, svazky obcí, občanská sdružení Oblast podpory: 6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod Podporované aktivity: stabilizace a sanace sesuvů, provádění geologických a hydrogeologických prací (i ve vazbě na zdroje pitné vody) Výše podpory: až 90% uznatelných výdajů Příjemci: obce, kraje, organizační složky státu, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce Více informací: Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/ Praha 11-Chodov, Kontakt pro oblast podpory 1.1, 1.3: Ing. Ivana Vráblíková, tel.: , Kontakt pro oblast podpory : Ing. Michal Slezák, tel.: , Správa CHKO Beskydy, Nádražní 36, Rožnov p. R., tel.: , 4

7 II. Program rozvoje venkova Oblast podpory: I Zvyšování hospodářské hodnoty lesa Podporované aktivity: úprava chemismu lesních půd, včetně hnojení při obnově porostů, obnova lesních porostů, zajištění lesních porostů, zavádění hospodářsky vhodnější dřevinné skladby v souladu s legislativou, ochrana lesních porostů, výchova lesních porostů Výše podpory: až 60 % uznatelných výdajů Příjemci: fyzická nebo právnická osoba (včetně školních statků a školních polesí), obec nebo jejich sdružení, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení, nebo jsou ve vlastnictví obcí Pozn.: dále je možné podpořit nákup lesnické techniky, technické vybavení provozoven a budování lesnické infrastruktury (např. lesní cesty, zařízení upravující vodní režim v lesích apod.) Oblast podpory: I.1.4 Pozemkové úpravy Podporované aktivity: realizace opatření ke zpřístupnění pozemků, realizace protierozních opatření, realizace vodohospodářských opatření sloužících k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami, realizace opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability krajiny Výše podpory: až 100 % uznatelných výdajů Příjemci: pozemkové úřady (a další subjekty jejich prostřednictvím) 5

8 Oblast podpory: I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost Podporované aktivity: vzdělávací projekty včetně oblasti zachování a údržby krajiny a ochrany životního prostředí, řešení problémů souvisejících s erozí půdy, zvyšování biodiverzity a rozmanitosti krajiny, lesnického hospodaření Výše podpory: až 100 % uznatelných výdajů Příjemci: fyzická nebo právnická osoba, která má vzdělávání v předmětu činnosti Oblast podpory: I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců Podporované aktivity: investice do staveb, techniky a technologií (včetně pro tvorbu a údržbu krajiny), nákup půdy Výše podpory: maximálně Eur za období Příjemci: zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, který nedosáhl věku 40 let a zahajuje zemědělskou činnost poprvé Oblast podpory: I.3.4 Využívání poradenských služeb Podporované aktivity: finanční podpora pro zemědělce ke krytí výdajů při využívání služeb zemědělského poradenského systému, finanční podpora vlastníkům lesa, nájemcům lesa a podnikatelským subjektům v lesním hospodářství Výše podpory: až 80 % uznatelných výdajů Příjemci: fyzická osoba zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, právnická osoba podnikající v zemědělství, fyzická nebo právnická osoba hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob, nebo jejich sdružení, nebo ve vlastnictví obcí nebo jejich sdružení 6

9 Oblast podpory: II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA) Podporované aktivity: hospodaření na minimálně 1 ha zemědělské půdy s kulturou travní porost Výše podpory: až Kč/ha/rok Příjemci: příjemcem podpory je fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou činnost, obhospodařuje evidovanou zemědělskou půdu, splňuje kritéria pro vstup do opatření a plní podmínky pro poskytnutí podpory Oblast podpory: II Platby v rámci NATURA 2000 na zemědělské půdě Podporované aktivity: hospodaření nejméně na 1 ha zemědělské půdy s kulturou travní porost v oblastech vymezených jako území Natury 2000 a současně jako I. zóna CHKO Výše podpory: až Kč/ha/rok Příjemci: fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou činnost, obhospodařuje evidovanou zemědělskou půdu, splňuje kritéria pro vstup do opatření a plní podmínky pro poskytnutí podpory II.1.3. Agroenvironmentální opatření Oblast podpory: II Titul ekologické zemědělství Podporované aktivity: zemědělské hospodaření v režimu ekologického zemědělství na minimální ploše 1 ha Výše podpory: až Kč/ha/rok Příjemci: příjemcem podpory je fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou činnost, obhospodařuje evidovanou 7

10 zemědělskou půdu, splňuje kritéria pro vstup do opatření a plní podmínky pro poskytnutí podpory Oblast podpory: II Louky Podporované aktivity: specifické zemědělské hospodaření dle jednotlivých typů luk (viz. podrobné podmínky agroenvi programů) Výše podpory: až Kč/ha/rok Příjemci: příjemcem podpory je fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou činnost, obhospodařuje evidovanou zemědělskou půdu, splňuje kritéria pro vstup do opatření a plní podmínky pro poskytnutí podpory Oblast podpory: II Pastviny Podporované aktivity: specifické zemědělské hospodaření dle jednotlivých typů luk (viz. podrobné podmínky agroenvi programů) Výše podpory: až Kč/ha/rok Příjemci: příjemcem podpory je fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou činnost, obhospodařuje evidovanou zemědělskou půdu, splňuje kritéria pro vstup do opatření a plní podmínky pro poskytnutí podpory Oblast podpory: II Titul zatravňování orné půdy Podporované aktivity: zatravnění půdního bloku nebo jeho dílu o minimální výměře 0,1 ha včetně následné péče (sečení, pasení) v souladu se specifickým režimem (omezení hnojení a používání herbicidů) Výše podpory: až Kč/ha Příjemci: příjemcem podpory je fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou činnost, obhospodařuje evidovanou zemědělskou půdu, splňuje kritéria pro vstup do opatření a plní 8

11 podmínky pro poskytnutí podpory Oblast podpory: II První zalesnění zemědělské půdy Podporované aktivity: zalesnění zemědělské půdy a následné péče v souladu s platnou právní úpravou jako podpora diverzifikace výroby Výše podpory: až 80 % uznatelných výdajů, tj Kč/ha na zalesnění a Kč/ha/rok za následnou péči Příjemci: vlastník nebo nájemce zemědělské půdy, sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců zemědělské půdy Oblast podpory: II Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití Podporované aktivity: založení porostů rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití jako podpora diverzifikace výroby Výše podpory: až 80 % uznatelných výdajů, tj. až Kč/ha Příjemci: vlastník nebo nájemce zemědělské půdy, sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců zemědělské půdy Oblast podpory: II Zachování hospodářského souboru lesního porostu z předchozího produkčního cyklu Podporované aktivity: hospodaření vedoucí k zachování současné optimální druhové skladby základních dřevin lesních porostů nebo současného hospodářského tvaru lesa v územích Natura 2000 Výše podpory: Kč/ha/rok Příjemci: soukromý vlastník lesního pozemku, sdružení soukromých vlastníků lesních pozemků s právní subjektivitou 9

12 Oblast podpory: II Zlepšování druhové skladby lesních porostů Podporované aktivity: pěstování porostů odpovídající druhové a prostorové skladby, zajištění udržení a rozvoje biodiverzity lesních porostů Výše podpory: až Kč/ha/rok Příjemci: subjekty (fyzické a právnické osoby včetně obcí a školních statků), hospodařící v lesích soukromých osob nebo jejich sdružení nebo obcí a jejich sdružení Oblast podpory: II Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření Podporované aktivity: ochranná opatření pro zmírnění škod způsobených kalamitami v lesích, provádění preventivních protipovodňových opatření na drobných vodních tocích, na lesních cestách, sanace nátrží, erozních rýh a hrazení a stabilizace strží na pozemcích určených k plnění funkcí lesa Výše podpory: až 100 % uznatelných výdajů Příjemci: vlastník nebo nájemce pozemku určeného k plnění funkcí lesa, sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců pozemků určených k plnění funkcí lesa Oblast podpory: II Neproduktivní investice v lesích Podporované aktivity: zejména výstavba, rekonstrukce a modernizace cest sloužících jako stezky pro turisty do šířky 2 metrů, cyklostezky a objekty na nich pro zajištění bezpečnosti návštěvníků, např. mostky, zábradlí, parkovací místa, odpočinková stanoviště, přístřešky, informační tabule, lesní studánky apod. Výše podpory: až 100 % uznatelných výdajů Příjemci: vlastník nebo nájemce pozemku určeného k plnění 10

13 funkcí lesa, sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců pozemků určených k plnění funkcí lesa Oblast podpory: III.1.3 a) Podpora cestovního ruchu Podporované aktivity: v obcích do 2000 obyvatel mimo jiné také budování a značení pěších tras, vinařských stezek, odpočinkových míst, hippostezek a nákupu a výsadby doprovodné zeleně Výše podpory: až 90 % uznatelných výdajů Příjemci: zemědělský podnikatel - fyzická i právnická osoba, nezemědělský podnikatel pouze pokud činnost zahajuje, nebo má kratší než dvouletou historii a neziskové organizace (včetně zájmových sdružení a spolků) s právní subjektivitou Více informací: Zemědělská agentura MZe ČR Frýdek Místek, 4.května 217, tel.: Zemědělská agentura MZe ČR Vsetín, Smetanova 1484, tel.: Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 33, Praha 1 11

14 III. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko Oblast podpory: Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu Podporované aktivity: rozvoj přírodních památek využitelných v cestovním ruchu; zřizování nových naučných turistických tras Výše podpory: až 60 % uznatelných výdajů Příjemci: obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí, státní podniky, nestátní neziskové organizace, školy a školská zařízení, profesní, oborová a jiná sdružení, malé a střední podniky Oblast podpory: 4.1 Rozvoj venkova Podporované aktivity: obnova, rekonstrukce, modernizace a estetické zlepšení veřejných prostranství a zeleně vesnic, památek, místních atraktivit a ostatních důležitých prvků venkovského dědictví; rozšiřování ploch zeleně a pro podnikání Výše podpory: až 60 % uznatelných výdajů Příjemci: obce a města s počtem od 500 do obyvatel, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace Více informací: Úřad Regionální Rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Varenská 51/2723, Ostrava, Mgr. Kateřina Plachá, tel.: , 12

15 IV. Regionální operační program NUTS II Střední Morava Oblast podpory: 2.3 Rozvoj venkova Podporované aktivity: revitalizace částí obcí včetně náměstí a návsí, revitalizace veřejných prostranství včetně parků a výsadby veřejné zeleně Výše podpory: až 40 % uznatelných výdajů Příjemci: obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané krajem a obcemi, nestátní neziskové organizace Oblast podpory: 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu Podporované aktivity: infrastruktura pro rozvoj agroturistiky, vč. tematických cyklotras, naučných stezek a odpočinková místa v přírodě, spojení různých naučných stezek s historickými a přírodními památkami, půjčovny kol a jiných sportovních potřeb; aktivity je možné realizovat pouze na území následujících obcí: Rožnov pod Radhoštěm, Zubří, Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva, Vidče, Vigantice, Valašská Bystřice, Hutisko Solanec, Karolinka, Velké Karlovice, Nový Hrozenkov, Halenkov, Huslenky, Hovězí, Zděchov a Janová Výše podpory: až 40 % uznatelných výdajů Příjemci: dobrovolné svazky obcí, zájmová sdružení právnických osob Více informací: Regionální Rada regionu soudržnosti Střední Morava, odbor územní pracoviště Zlín, tř. Tomáše Bati 21, Zlín, Ing. Lenka Hnilová, tel.: , 13

16 V. Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství (na území Moravskoslezského kraje) Oblast podpory: 1.1 Snížení znečištění vod Podporované aktivity: příprava projektů jejichž předmětem je stavba a rekonstrukce ČOV v aglomeracích nad 2000 obyvatel, pod 2000 obyvatel v CHKO; výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů v aglomeracích nad 2000 obyvatel, pod 2000 obyvatel v CHKO; technická opatření u bodových zdrojů znečištění, opatření na snížení eutrofizace povrchových vod Výše podpory: až 75% uznatelných výdajů Příjemci: obce a svazky obcí, fyzické a právnické podnikatelské osoby Oblast podpory: 1.3 Omezování rizika povodní Podporované aktivity: příprava projektů jejichž předmětem je výstavba poldrů, úpravy koryt v zastavěných územích obcí prováděné přírodě blízkým způsobem Výše podpory: až 90% uznatelných výdajů Příjemci: obce a svazky obcí, správci drobných vodních toků vyjma organizačních složek státu a státních podniků, provozovatelé systému předpovědní povodňové služby vyjma organizačních složek státu a státních podniků Oblast podpory: 4.1. První zalesnění zemědělské půdy Podporované aktivity: příprava projektů zaměřených na změnu obhospodařování území zalesněním zemědělské půdy Výše podpory: až 75% uznatelných výdajů 14

17 Příjemci: vlastníci nebo nájemci zemědělské půdy, sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců zemědělské půdy Oblast podpory: 4.2. Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití Podporované aktivity: příprava projektů zaměřených na založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití Výše podpory: až 75% uznatelných výdajů Příjemci: vlastníci nebo nájemci zemědělské půdy, sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců zemědělské půdy Oblast podpory: 4.3. Zlepšování druhové skladby lesních porostů Podporované aktivity: příprava projektů zaměřených na posilování zastoupení dřevin, které jsou tolerantnější ke škodlivým činitelům a mají meliorační účinky na půdu, optimálním využíváním produkčního potenciálu stanoviště, pěstování porostů odpovídající druhové a prostorové skladby, zajištění udržení a rozvoj biodiverzity lesních porostů Výše podpory: až 75% uznatelných výdajů Příjemci: subjekty (fyzické a právnické osoby včetně obcí a školních statků) hospodařící v lesích soukromých osob nebo jejich sdružení nebo obcí a jejich sdružení Oblast podpory: 4.4. Obnova lesnického potenciálu a zavádění preventivních opatření Podporované aktivity: příprava projektů zaměřených na realizaci ochranných opatření pro zamezení a zmírnění škod způsobených kalamitami v lesích a mimořádná opatření při kalamitách, provádění preventivních protipovodňových opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích a protierozní opatření na lesních půdách, 15

18 odstraňování škod způsobených povodněmi na drobných vodních tocích a v jejich povodích, na lesních cestách, likvidace erozních rýh, nátrží a strží na pozemcích určených k plnění funkcí lesa Výše podpory: až 75% uznatelných výdajů Příjemci: vlastníci nebo nájemci pozemku určeného k plnění funkcí lesa, sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců pozemků určených k plnění funkcí lesa Oblast podpory: 4.5. Neproduktivní investice v lesích Podporované aktivity: příprava projektů zaměřených na podporu činností vedoucích k usměrňování návštěvnosti lesa, zejména podpora výstavby, rekonstrukce a modernizace cest sloužících jako stezky pro turisty, cyklostezky a objekty na nich, např. přístřešky, informační tabule, lesní studánky apod. Výše podpory: až 75% uznatelných výdajů Příjemci: vlastníci nebo nájemci pozemku určeného k plnění funkcí lesa, sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců pozemků určených k plnění funkcí lesa Oblast podpory: 5.1 Implementace péče o území soustavy Natura 2000 Podporované aktivity: příprava projektů jejichž předmětem jsou opatření spojená s implementací soustavy Natura 2000 včetně monitoringu území a populací druhů Výše podpory: až 75% uznatelných výdajů Příjemci: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (a další subjekty jejím prostřednictvím) Oblast podpory: 5.2 Podpora biodiverzity Podporované aktivity: příprava projektů jejichž předmětem jsou opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, péče o chráněná 16

19 území, opatření k předcházení škodám způsobeným silně a kriticky ohroženým druhům, regulace a likvidace invazních druhů, investice na obnovu návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích; do podpory lze zahrnout i výkupy pozemků (s výjimkou fyzických osob) Výše podpory: až 75% uznatelných výdajů Příjemci: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (a další subjekty jejím prostřednictvím) Oblast podpory: 5.3 Obnova krajinných struktur Podporované aktivity: příprava projektů jejichž předmětem je realizace opatření v rámci komplexních pozemkových úprav, příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability, opatření ke zlepšení přírodních poměrů v lesích ve zvláště chráněných územích; do podpory lze zahrnout i výkupy pozemků (s výjimkou fyzických osob) Výše podpory: až 75% uznatelných výdajů Příjemci: fyzické a právnické podnikatelské osoby, obce a jimi zřízené organizace, svazky obcí, občanská sdružení, správci vodních toků, správci povodí Oblast podpory: 5.4 Optimalizace vodního režimu krajiny Podporované aktivity: příprava projektů jejichž předmětem je realizace opatření vedoucích ke zvyšování retenčních možností krajiny, opatření proti vodní a větrné erozi Výše podpory: až 75% uznatelných výdajů Příjemci: fyzické a právnické podnikatelské osoby, obce a jimi zřízené organizace, svazky obcí, občanská sdružení, správci vodních toků, správci povodí 17

20 Oblast podpory: 5.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny Podporované aktivity: příprava projektů jejichž předmětem je zakládání a revitalizace sídelní zeleně, zakládání a regenerace zeleně v rámci tvorby zelených prstenců kolem sídel, výsadba vegetace na brownfields, odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb v chráněných územích Výše podpory: až 75% uznatelných výdajů Příjemci: fyzické a právnické podnikatelské osoby, obce a jimi zřízené organizace, svazky obcí, občanská sdružení Oblast podpory: 5.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod Podporované aktivity: příprava projektů jejichž předmětem je stabilizace a sanace sesuvů, provádění geologických a hydrogeologických prací (i ve vazbě na zdroje pitné vody) Výše podpory: až 75% uznatelných výdajů Příjemci: obce, kraje, organizační složky státu, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce Více informací: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, ul. 28. října 117, Ostrava, Jana Drobilová, tel.: , 18

21 VI. Program péče o krajinu (PPK) Oblast podpory: 1.1 Vyhotovení plánu péče a zeměměřické práce v předmětných územích Podporované aktivity: vyhotovení plánu péče nebo jeho dodatku pro NPR, PR, NPP, PP, EVL, geodetické vytyčení hranic, vyhotovení geometrického plánu Výše podpory: až 100 % uznatelných výdajů Příjemci: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (a další subjekty jejím prostřednictvím) Oblast podpory: 1.2 Údržba a budování technických zařízení nebo objektů sloužících k zajištění státem chráněných zájmů v předmětných územích Podporované aktivity: výroba, instalace, údržba nebo odstranění informačních tabulí, údržba nebo budování bariér, zábradlí a jiných zařízení neinvestičního charakteru, usměrňujících pohyb návštěvníků, údržba a opravy turisticky značených cest nebo naučných stezek v MCHÚ Výše podpory: až 100 % uznatelných výdajů Příjemci: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (a další subjekty jejím prostřednictvím) Oblast podpory: 1.3 Opatření směřující k odstranění dřívějších negativních zásahů nebo negativních vlivů, působících v předmětných územích Podporované aktivity: odstraňování nepovolených drobných skládek odpadu apod. v MCHÚ, I. a II. zónách CHKO, prvcích ÚSES; vysazování dřevin s následnou péčí o vysazené porosty, likvidace nebo redukce rostlin nebo živočichů, patřících ke geograficky 19

22 nepůvodním nebo invazním druhům, opatření zabraňující projevům eroze vyvolané lidskou činností Výše podpory: až 100 % uznatelných výdajů Příjemci: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (a další subjekty jejím prostřednictvím) Oblast podpory: 1.4 Opatření zajišťující existenci částí přírody, pro jejichž ochranu byla předmětná území zřízena nebo existenci zvláště chráněného druhu Podporované aktivity: kosení travní hmoty s odklizem hmoty, likvidace nežádoucího náletu s odklizem hmoty, extenzivní pastva ovcí a koz, dosadby a ochrana dřevin na LPF, péče o památné stromy, budování zařízení k úpravě vodního režimu, změna druhově chudých luk na bohaté, obnova a údržba extenzívních ovocných sadů tradičních a krajových odrůd Výše podpory: až Kč/ha u TTP, až 100 % uznatelných výdajů v ostatních případech Příjemci: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (a další subjekty jejím prostřednictvím) Více informací: Správa CHKO Beskydy, Nádražní 36, Rožnov p. R., tel.: , 20

23 VII. Finanční příspěvek na hospodaření v lesích z rozpočtu Moravskoslezského kraje nebo Zlínského kraje Oblasti podpory: A) Obnova lesů poškozených imisemi (pouze pro Moravskoslezský kraj) Podporované aktivity: v pásmu ohrožení A a B - přirozená obnova a umělá obnova síjí, umělá obnova sadbou (první i opakovaná), ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění, zřizování nových oplocenek, hnojení a vápnění lesních porostů Výše podpory: až Kč/ha, až Kč/km oplocenky Příjemci: vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa Oblasti podpory: B) Obnova, zajištění a výchova lesních porostů Podporované aktivity: mimo pásma ohrožení A a B - přirozená obnova a umělá obnova síjí, umělá obnova sadbou (první i opakovaná), zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě, výchova lesních porostů, odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukce a přeměny porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou, výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu Výše podpory: až Kč/ha Příjemci: vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa Oblasti podpory: D) Ekologické a k přírodě šetrné technologie Podporované aktivity: vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu, vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním 21

24 porostu, přibližování dříví sortimentní metodou na odvozní místo bez vlečení dřeva po zemském povrchu stroji s celkovou hmotností do 10 tun, likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty v porostu Výše podpory: až 80 Kč/m 3, až Kč/ha Příjemci: vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa Oblasti podpory: I) Opatření k omezení škod způsobených kalamitními škůdci Podporované aktivity: asanace lapáků odvoz nebo mechanické odkorňování, pořízení a instalace lapačů a feromonových odparníků, ostatní preventivní mimořádná opatření Výše podpory: až 80 % uznatelných výdajů Příjemci: vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa (žadatelem nemůže být organizační složka státu, zařízení státu mající obdobné postavení jako organizační složky státu, příspěvková organizace zřízená organizačními složkami státu a státní podnik) Více informací: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, ul. 28. října 117, Ostrava, Ing. Miroslav Aujeský, tel.: , Krajský úřad Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, Zlín, Marcela Strakošová, tel.: , Pozn.: Od roku 2008 bude program pravděpodobně upraven v souvislosti s částečným překryvem s Programem rozvoje venkova. 22

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE číslo 48 / říjen 2012 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PŘI RRA ÚK Obsah Opatření Aktuální výzvy Operační program Životní prostředí Program rozvoje venkova Operační

Více

FINANČNÍ ZDROJE NA OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY. Ministerstvo životního prostøedí

FINANČNÍ ZDROJE NA OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY. Ministerstvo životního prostøedí FINANČNÍ ZDROJE NA OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY Ministerstvo životního prostøedí VERZE LEDEN 2008 2 Obsah přehled kapitol na stánkách 1. Úvod... 5 2. Přehled finančních nástrojů na ochranu přírody a krajiny...

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 se zvláštním zřetelem na podporu venkovských mikropodniků

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření

Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření Leden 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa I: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví... 2 Prioritní osa II: Zlepšování životního

Více

Ochrana přírody a krajiny Plzeňského kraje ZPRAVODAJ

Ochrana přírody a krajiny Plzeňského kraje ZPRAVODAJ Ochrana přírody a krajiny Plzeňského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Plzeňský kraj Obsah: - Novela stavebního zákona... str. 1 - Zajímavosti, kaleidoskop, kuriozity... str. 2 - Stalo se a

Více

"Ochrana přírody a krajiny Jihočeského kraje"

Ochrana přírody a krajiny Jihočeského kraje "Ochrana přírody a krajiny Jihočeského kraje" ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Jihočeský kraj Obsah: informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004... str. 2 obecně o ČSOP... str. 2 Základní organizace

Více

možnostmi získávání podpor PODPORA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

možnostmi získávání podpor PODPORA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Průvodce možnostmi získávání podpor pro lesní hospodářství v období 2007-2013 HOSPODAŘENÍ V LESÍCH PODPORA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ

Více

Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj

Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj OBSAH: informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004 2 zajímavosti z činnosti, nabídka programů 3

Více

Platby a podpory v rámci fondu EAFRD - Programu rozvoje venkova

Platby a podpory v rámci fondu EAFRD - Programu rozvoje venkova Tab. č.: 7 Platby a podpory v rámci fondu EAFRD - Programu rozvoje venkova 1 Modernizace zemědělských podniků a. Platby a podpory I. Osy EAFRD - výtah z Programu rozvoje venkova Podporu lze poskytnout

Více

1 Možnosti financování ochrany přírody v Karpatech

1 Možnosti financování ochrany přírody v Karpatech Možnosti financování ochrany přírody v Karpatech 1 Možnosti financování ochrany přírody v Karpatech 2 Možnosti financování ochrany přírody v Karpatech ÚVODEM OBSAH: Tato brožura je určena neziskovým organizacím,

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok Identifikace programové úrovně Prioritní osa / Priorita Unie Specifický cíl / Opatření / Operace Zaměření výzvy Podporované aktivity Příjemci

Více

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH)

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH) LXVI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

FINANCOVÁNÍ PODLE PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ

FINANCOVÁNÍ PODLE PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ FINANCOVÁNÍ PODLE PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ Programový rámec (dále PR) tvoří fiche, které definují jednotlivé oblasti podpory a integraci prioritních os a specifických cílů v rámci jednoho dotačního programu

Více

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie je nevládní nezisková organizace založená skupinou studentů Přírodovědecké a Zemědělské

Více

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více

Grantový kalendář 6/2008. pro municipální sféru. Jihomoravský kraj

Grantový kalendář 6/2008. pro municipální sféru. Jihomoravský kraj Grantový kalendář pro municipální sféru 6/2008 Jihomoravský kraj Obsah: 1. FONDY EU...11 1.1 Strukturální fondy 2007-2013...11 1.1.1 Operační program životní prostředí 3. výzva...14 1.1.2 Regionální operační

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006)

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) 2005 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN PRO OBDOBÍ 2005 2006 OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. ZDŮVODNĚNÍ...4

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část (průběžná verze červen 2015) 1 2 Obsah 1 Strategická část... 5 1.1 Definování Mise...

Více

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o.

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o. je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, DOTAČNÍ VĚSTNÍK pro podnikatelskou a municipální sféru AKTUÁLNÍ VÝZVY

Více

ENgLISH AbSTRACT records of the physical planning activities in the czech republic,

ENgLISH AbSTRACT records of the physical planning activities in the czech republic, Politika rozvoje venkova a rybářství v programovém období 2007 2013 v České republice Marek Jetmar Článek se zabývá plánovanou podporou strukturální přeměny českého venkova z jednotlivých zdrojů EU v programovém

Více

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 17. kolo příjmu žádostí

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 17. kolo příjmu žádostí Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 17. kolo příjmu žádostí Opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí

Více

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová Tato publikace je spolufinancována

Více

AVÍZO VÝZEV Ministerstva životního prostředí

AVÍZO VÝZEV Ministerstva životního prostředí AVÍZO VÝZEV Ministerstva životního prostředí k přípravě žádostí o poskytnutí podpory k podání v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ NÁVRHOVÁ Č ÁST 1/57 OBSAH 1 ZDROJE FINANCOVÁNÍ, PROGRAMY...3 1.1 Vlastní zdroje financování... 3 1.2 Cizí zdroje financování... 3 2 SEZNAM PROJEKTŮ...27

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dotační a grantové příležitosti verze 6/2015 Pozn.: 1. Dokument je aktualizován v měsíčním intervalu k 10. dni daného měsíce. 2. Nově vložené dotační příležitosti oproti minulé verzi jsou zvýrazněny žlutě

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

Orientační harmonogram výzev Operačních programů 2015 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Orientační harmonogram výzev Operačních programů 2015 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Orientační harmonogram výzev Operačních programů OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Nastavení výzvy Měsíc Podporované aktivity ci Druh výzvy Aktivity, které směřují k realizaci inovačního projektu

Více

DOTAČNÍ PROGRAMY PRO OBCE A NNO V ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V ROCE 2015

DOTAČNÍ PROGRAMY PRO OBCE A NNO V ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V ROCE 2015 DOTAČNÍ PROGRAMY PRO OBCE A NNO V ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V ROCE 2015 Vážené paní starostky, vážení páni starostové, dámy a pánové, již posedmé připravil Jihomoravský kraj přehled jednotlivých krajských

Více

Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020. Místo tohoto listu bude tisk titulky

Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020. Místo tohoto listu bude tisk titulky Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020 Místo tohoto listu bude tisk titulky Obsah Obsah 2 1 Soulad s nadřazenými strategickými dokumenty 4 2 Analýza ekonomické

Více