Návrhy opatření vyplývající z doporučení konference Cesty labyrintem: proč je stále tak málo žen ve vědě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrhy opatření vyplývající z doporučení konference Cesty labyrintem: proč je stále tak málo žen ve vědě"

Transkript

1 Návrhy opatření vyplývající z doporučení konference Cesty labyrintem: proč je stále tak málo žen ve vědě Dne se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR konala pod záštitou Mgr. Anny Čurdové, předsedkyně Rady vlády ČR pro rovné příležitosti mužů a žen, a Ing. Martina Jahna, místopředsedy vlády pro ekonomiku, konference Cesty labyrintem: proč je stále tak málo žen ve vědě. Z konference vzešly návrhy opatření, které zde předkládáme odborné i širší komunitě. Cílem předložených opatření je upravit pracovní podmínky českých vědkyň a vědců tak, aby zohledňovaly nutnost harmonizace vědecké kariéry s rodinnými povinnostmi. Předložené návrhy se opírají o příklady opatření ze zahraničí, která již byla implementována. Adresáti: Ing. Martin Jahn, místopředseda vlády pro ekonomiku doc. RNDr. Petr Kolář, CSc., náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., předseda Akademie věd České republiky prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., předseda Grantové agentury České republiky prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc., předseda Grantové agentury Akademie věd ČR Konference rady rektorů: prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc. prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. prof. akad. mal. Jiří Sopko prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc. prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc. prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D. prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc. doc. Ivo Mathé prof. akad. arch. Jiří Pelcl prof. PhDr. Václav Cejpek prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc. prof. Ing. Jan Hron, DrSc. prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc. doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc. prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. doc. RNDr. Vladimír Baar, CSc. prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.

2 doc. Ing. Josef Průša, CSc. prof. Ing. Petr Sáha, CSc. plk. Doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. brig. gen. Prof. Ing. Rudolf Urban, CSc. doc. RNDr. František Jirásek, DrSc. Ing. Oldřich Kratochvíl prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. prof. PhDr. Radoslava Kvapilová Brabcová, CSc. PhDr. Eva Kadaňová doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc. doc. Ing. Judita Štouračová, CSc. Revd Keith G Jones prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., Th.D. Média: Česká tisková kancelář Hospodářské noviny Mladá fronta Dnes Lidové noviny Odborná veřejnost: účastníci a účastnice konference 2

3 Návrhy opatření vyplývající z doporučení konference Cesty labyrintem: proč je stále tak málo žen ve vědě Pro grantové agentury v ČR: 1. prodloužit věkový limit u grantů pro mladé vědecké pracovníky a pracovnice o 2 roky na každé dítě; 2. přijmout koncepci k vyřešení otázek pokračování projektů v případě rodičovství a to adekvátní nabídkou různých možností dle podmínek příslušného vědního oboru, jež by byly zakotveny v podmínkách čerpání grantových prostředků (například pokračováním v řešení grantového projektu při jeho prodloužení nebo možností krátkodobého přerušení řešení grantového projektu (na 6 měsíců) v případě rodičovství řešitelky/řešitele) a zasazovat se o zvýšení povědomí o těchto možnostech v rámci výzkumné komunity; Pro univerzity a vysoké školy: 3. nezapočítávat do časového limitu pro dokončení Ph.D. roky strávené na mateřské a rodičovské dovolené (po vzoru Masarykovy univerzity v Brně); Pro Radu vlády ČR pro výzkum a vývoj, univerzity, vysoké školy a Akademii věd České republiky: 4. analyzovat možnost systémového řešení otázky spojené s harmonizací vědecké kariéry a rodinných povinností, např. formou daňového odpočtu nákladů na služby týkající se péče o děti a domácnost; 5. v souladu s vědní politikou Evropské komise prosazovat vyšší zastoupení žen v rozhodovacích pozicích ve strukturách vysokých škol, vědy a výzkumu s cílem dosažení vyššího zastoupení žen ve vedoucích pozicích; 6. vyvíjet opatření a projekty, jejichž cílem bude zvýšení počtu žen studujících a pracujících v technických a přírodovědných oborech. Opatření 1: prodloužit věkový limit u grantů pro mladé vědecké pracovníky a pracovnice o 2 roky na každé dítě Dokument Marie Curie Individual Fellowships. Guide for Proposers and Proposal Form vydaný v rámci Pátého rámcového programu Evropské komise určuje v článku 4.1. (Eligibility Criteria for Category 30), v bodě 2 (Age limit) věkový limit pro mladé vědecké pracovníky a pracovnice maximálně 35 let. Prodloužení tohoto věkového limitu je možné z důvodu rodičovské péče, a to o maximálně dva roky na dítě (limit je prodloužen o dobu strávenou mimo práci), a z důvodu vojenské či civilní služby (limit je prodloužen o dobu strávenou ve službě). Šestý rámcový program Evropské komise už maximální věkový limit nestanovuje a způsobilost žadatele pro získání grantu převážně určuje dle počtu let aktivně strávených ve výzkumu. Opatření 2: řešit otázku možnosti řešení projektu v případě rodičovství a to jak pokračování v řešení grantového projektu, tak možnosti krátkodobého přerušení řešení grantového projektu (na 6 měsíců) v případě rodičovství řešitelky/řešitele Valná většina dokumentů se o této otázce zmiňuje poměrně vágně, ovšem různé možnosti řešení umožňují. Nejkonkrétněji se otázkou řešení grantu v případě nutnosti jeho přerušení zabývá grantové schéma Marie Curie Actions, které v dokumentu Marie Curie Intra-European Fellowship Handbook, v článku 8.2. (The contract phase), v bodě (Maternity/parental leave) uvádí možnost pozastavení řešení grantu v případě mateřské dovolené, kdy se další postup ohledně finanční podpory apod. řídí dle pravidel relevantního státu. V případě rodičovské dovolené tentýž dokument hovoří o 3

4 pozastavení řešení grantu, pakliže zákony relevantního státu rodičovskou dovolenou umožňují. V případě, kdy státní zákony tuto dovolenou neumožňují, rodičovská dovolená může být uskutečněná jedině na základě potvrzení grantového koordinátora, že rodičovská dovolená nebude mít negativní důsledky pro realizaci grantu. Pozastavení grantu však nemůže trvat déle než 6 měsíců. Tentýž dokument také umožňuje výjimečné povolení částečného pracovního úvazku a s tím souvisejícího prodloužení řešení grantu z rodinných důvodů, pakliže to nenaruší realizaci grantu. V dokumentu Marie Curie Excellence Grants, v článku 8.2. (The contract phase), v bodě (The Host-Researcher Agreement) grantové schéma Marie Curie Actions umožňuje pro případ mateřské dovolené prodloužení trvání stáže a navýšení finančního sociálního příspěvku o příspěvek přidělený Komisí. National Multiple Sclerosis Society, nezisková organizace věnující se financování výzkumu roztroušené sklerózy, na svých internetových stránkách v sekci věnované Harry Weaver Neuroscience Scholar Awards informuje o možnosti neplaceného přerušení či prodloužení grantu v případě mateřské či rodičovské dovolené. Opatření 3: nezapočítávat do časového limitu pro dokončení Ph.D., který je 7-8 let, roky strávené na mateřské a rodičovské dovolené Opatření o nezapočítávání let strávených na mateřské či rodičovské dovolené do časového limitu pro dokončení Ph.D. má do svého studijního a zkušebního řádu pro studenty doktorských studijních programů zabudováno Masarykova univerzita v Brně. Studijní a zkušební řád pro studenty doktorských studijních programů ze dne 23. července 2004 uvádí v článku 15 (doba studia), v bodě 3, že maximální doba od zápisu ke studiu v programu do řádného ukončení studia je sedm let. Do této doby se nezapočítává doba, na kterou bylo studentovi studium přerušeno z důvodů mateřské nebo rodičovské dovolené, z důvodu výkonu prezenční nebo náhradní vojenské služby nebo z vážných zdravotních důvodů. (viz National Institute of Health, jenž je součástí Ministerstva zdravotnictví a služeb pro občany Spojených států, v dokumentu NIH Grants Policy Statement (Rev. 03/01), umožňuje prodloužení vědecké přípravy (doktorské a postdoktorské stáže a granty) v případě existence události, jako je např. nehoda, nemoc či jiná osobní situace, která zásadně ovlivňuje kvalitu či podstatu výzkumu (zde mateřská či rodičovská dovolená nejsou explicitně zmíněny, nicméně se domníváme, že je do definice jiných osobních situací lze zařadit). Opatření 4: analyzovat možnost systémového řešení otázky spojené s harmonizací vědecké a pracovní kariéry, např. formou daňového odpočtu nákladů na služby týkající se péče o děti a domácnost Přestože se k tomuto opatření nepodařilo nalézt konkrétní příklad ze zahraničí, jde o oblast řešení, která na konferenci Cesty labyrintem: proč je stále tak málo žen ve vědě zaznívala velice často z úst účastnic. Vzhledem k velice nízkému finančnímu ohodnocení výzkumných pracovníků a pracovnic, zejména v juniorské kategorii, je otázka zajištění péče o dítě v případě časného návratu do práce velice problematická. To se týká i dalších služeb péče o domácnost (úklid). V této souvislosti bychom rádi vyzvali zejména Radu vlády ČR pro vědu a výzkum, aby provedla analýzu možnosti zavedení systémového opatření, jež by tuto otázku řešila. Jednou z možností je zavádění návratných grantů pro rodiče vracející se po ročním či delším přerušení v důsledku mateřské a rodičovské dovolené (návratné granty např. zavedla European Molecular Biology Organisation, ovšem z důvodu rychlého nastartování vědeckého růstu po kariérním přerušení, viz níže). Jiným typem podpory uvažované 4

5 např. v Německu bylo zavedení navýšení osobních nákladů pro rodiče, jež prokáží, že část nákladů byla vynaložena na péči o dítě a domácnost. Opatření 5: v souladu s politikou Evropské komise prosazovat vyšší zastoupení žen v rozhodovacích pozicích ve vědě a výzkumu s cílem dosažení 40% zastoupení žen v těchto pozicích Požadavek dosažení 40% zastoupení žen v rozhodovacích pozicích byl přijat Evropskou komisí a týkal se zastoupení žen v Pátém rámcovém programu Evropské komise. Jedná se zde zejména o 40% zastoupení žen v panelech, konzultačních komisích apod. a o implementaci a manažování výzkumných programů tak, aby bylo tohoto čísla dosaženo. Tento cíl podporuje nebo se na něj odvolává mnoho dalších dokumentů Evropské komise. Jak zmiňuje dokument Commission Staff Working Paper Women and Science: the gender dimension as a leverage for reforming science, 15 May 2001 (SEC(2001)771), výsledky tohoto cíle je možné pozorovat již ve větším počtu žen participujících na Pátém rámcovém programu Evropské komise. Podle téhož dokumentu existuje několik programů, kterým se již podařilo tohoto čísla úspěšně dosáhnout. Na druhou stranu je ale nutné dodat, že jiné programy zdaleka nejsou takto úspěšné. Příklad několika dokumentů zmiňujících 40% požadavek (všechny lze najít pod Official documents na internetu na adrese: Women and Science Mobilising women to enrich European research. Communication of the Commission adopted on 17 February 1999 (COM(1999)76 final) (PDF, ~ 220 Kb); Resolution of the Council adopted on 20 May 1999 (8565/99); Resolution of the Parliament adopted on 3 February 2000 (PE ; A5 0082/1999); Commission Staff Working Paper Women and Science: the gender dimension as a leverage for reforming science, 15 May 2001 (SEC(2001)771); Council Resolution on Science and Society and on Women in Science, 26 June 2001 (10357/01); Women and Science: Excellence and Innovation - Gender Equality in Science. Opatření 6: vyvíjet opatření a projekty, jejichž cílem bude zvýšit atraktivnost technických a přírodovědných oborů pro dívky a mladé ženy V zahraničí jsou projekty a opatření, jejichž cílem je přilákat více dívek do technických oborů, iniciovány jak na úrovni vlád, tak na úrovni nevládních a neziskových organizací, které v některých případech spolupracují i s komerčními subjekty. Aktivity na vládní úrovni: Podpůrné programy a aktivity pro ženy existují například v Rakousku, kde probíhá program fforte, což je společná iniciativa Ministerstva školství, vědy a kultury a Ministerstva dopravy, inovací a techniky. Program zahrnuje jak zavedení strukturálních opatření, tak mentoringové a školící programy a také výzkumný program Gender a ICT. Ve Francii se úkolem stimulovat zájem dívek o vědu a technické obory zabývá Ministerstvo zodpovědné za výzkum. Existuje zde také tzv. Mise pro rovnost ve výzkumu 5

6 a vyšším vzdělávání, která ve spolupráci s univerzitami a institucemi vyššího vzdělávání organizuje akce, které mají vzbudit zájem dívek o studium vědy a techniky. V Německu bylo v roce 2000 otevřeno první evropské Centrum Excellence Frauen in der Informationsgesellschaft und Technologie, jehož cílem je průběžně zvyšovat procentní zastoupení žen v oblasti IT, v technických oborech a informatice prostřednictvím projektů zaměřených na cílové skupiny, na zvýšení povědomí veřejnosti a prostřednictvím kooperace s národními a mezinárodními ženskými expertními skupinami. Příkladem práce Centra Excellence je koordinace projektu idee_it, což je společná iniciativa Ministerstva pro rodinné záležitosti, seniory, ženy a mladé lidi a Initiative D21. Cílem projektu je zvýšit počet dívek ve vzdělávacích programech, které připravují studentky a studenty na práci v oblasti IT a v médiích (www.idee-it.de). Další aktivitou je koordinace Girls' Day - a future day for girls, jejímž cílem je nabídnout dívkám ve věku od 10 do 15 let nový pohled na technologie prostřednictvím návštěv firem a výzkumných institucí (www.girls-day.de), a dále koordinace projektů be.it Be.ing, které mají povzbudit mladé ženy ke studiu technických oborů a IT (www.werdeinformatikerin.de). V Izraeli existuje od roku 2000 Rada pro podporu žen ve vědě a technice, která spadá pod Ministerstvo pro vědu a techniku. Ministerstvo (prostřednictvím Rady) zřídilo stipendijní program na podporu žen, studentek bakalářských programů, které studují obory, v nichž je nízké zastoupení žen (fyzika, inženýrství apod.). Tyto studentky pak pracují jako mentorky jiných studentek. Aktivity neziskových organizací: Neziskové organizace, které se soustřeďují na přilákání dívek a mladých žen do technických oborů, pracují jak na národní, tak regionální nebo lokální úrovni. Mnoho organizací své aktivity rozvíjí na všech úrovních současně. Typy podpůrných aktivit: mentoringové programy (studentky a čerstvé absolventky jsou mentorovány expertkami z oboru); školící programy pro vyučující (cílem je prostřednictvím vyučujících přesvědčit dívky, aby se nebály tradičně mužských oborů); vývoj výukových metod a nových způsobů výuky, které zahrnují genderovou dimenzi; podpora mladých žen a čerstvých absolventek s rozvojem jejich kariéry; kariérní poradenství (zvýšit informovanost o pracovních příležitostech a možnostech v oboru); setkávání mladých dívek a expertek zahrnuje i návštěvy na pracovišti, kde dívky získají jasnější představu, co práce obnáší; síťování studentek. Aktivity komerčních organizací: Siemens (Německo) - organizuje tábory Technology Adventure Camp pro dívky od věku 15 let a výše; - program Yolante (Young Ladies Network of Technology), který každoročně podporuje a koučuje 100 mladých žen, které si vybraly jako svůj obor inženýring nebo vědu. 6

7 Více informací viz webové stránky společnosti Siemens: Další možná opatření: Návratné granty pro vědce a vědkyně po rodičovské dovolené Podporu návratu žen po mateřské/rodičovské dovolené do výzkumu lze najít např. u australské bankovní společnosti ANZ, která vypisuje dobročinné granty, jež se mají zaměřovat na klinický a biomedicínský výzkum. Tento program explicitně přihlíží k vědkyním, které z rodinných důvodů přerušily svou vědeckou kariéru a jež usilují o návrat. Důraz je kladen také na podporu těchto žen ze strany univerzit a jiných vědeckých institucí. Návratné granty, tzv. Restart fellowships, zavedla také European Molecular Biology Organisation. Jde o dvouleté granty, jejichž cílem je podpořit vědce a vědkyně, kteří přerušili vědeckou kariéru v důsledku rodičovství, a přejí se vrátit do vědy. Je určena vědcům a vědkyním, kteří kvůli péči o dítě přerušili vědeckou kariéru na více než jeden rok. Návratné granty byly uděleny v letech 2002 a 2003 a v roce 2004 byly tzv. Restart kritéria integrována do programu dlouhodobých stáží EMBO, a to na základě pozitivního dopadu těchto grantů. 7

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR OK 437

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR OK 437 Průběžná zpráva o realizaci projektu Identifikační číslo projektu: OK 437 Příjemce : Řešitel : Název projektu : Sociologický ústav Akademie věd České republiky PhDr. Marie Čermáková Národní kontaktní centrum

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Identifikační číslo projektu: OK 437 Průběžná zpráva o realizaci projektu Příjemce : Řešitel : Název projektu : Sociologický ústav AV ČR PhDr. Marie Čermáková Národní kontaktní centrum ženy a věda V roce

Více

Závěrečná zpráva za rok 2012 projektu OK 08007 Národní kontaktní centrum ženy a věda

Závěrečná zpráva za rok 2012 projektu OK 08007 Národní kontaktní centrum ženy a věda Závěrečná zpráva za rok 2012 projektu OK 08007 Národní kontaktní centrum ženy a věda 4.1.1. POPIS ŘEŠENÍ PROJEKTU Program: EUPRO Identifikační kód projektu: OK 08007 Název projektu: Národní kontaktní centrum

Více

Akce Marie Skłodowska-Curie

Akce Marie Skłodowska-Curie VADEMECUM H2020 Akce Marie Skłodowska-Curie Národní kontaktní pracovníci pro program Horizont 2020 NCP Národní koordinátor Kontaktní osoba Ing. Naďa Koníčková Kontakt telefon: +420 234 006 109 e-mail:

Více

1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky práce určené k dalšímu rozpracování

1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky práce určené k dalšímu rozpracování IV. Zpráva o postupu prací na systému finanční pomoci studentům v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, realizovaných od 8. 5. 2009 do 31. 3. 2010 1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky

Více

UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 1 Úvod Výroční zpráva o činnosti Univerzity obrany za rok 2011 (dále jen Výroční zpráva ) je vypracována a zveřejňována v souladu s ustanovením 21

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2003 Opava, květen 2004 Obsah: Výroční zpráva o čínnosti

Více

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Analyticko-koncepční studie Systémový rozvoj dalšího vzdělávání Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Souhrnná zpráva dílčí části projektu Koncept. Projekt: Zadavatel:

Více

Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008

Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008 Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008 Praha únor 2009 Výroční zpráva VŠFS za akademický rok 2007/2008 1 O B S A H Část 1: Zpráva o činnosti VŠFS v akad. roce 2007/2008

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

ISBN 978-80-214-4829-2

ISBN 978-80-214-4829-2 Ing. Radka Pittnerová, Mgr. Hana Šprtová, Ing. Jitka Vepřková, Jana Kopecká, Doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D., 2013 Obálka, typografie a sazba Jan Janák, 2013 ISBN 978-80-214-4829-2 Kolektiv autorů Ing.

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu

Průběžná zpráva o realizaci projektu Identifikační číslo projektu: 1P OK 459 Příjemce : Řešitel : Název projektu : Sociologický ústav AV ČR Mgr. Marcela Linková Národní kontaktní centrum ženy a věda Průběžná zpráva o realizaci projektu Obsah

Více

PŘÍRUČKA PRO ZAHRANIČNÍ MOBILITU VYSOKOŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKŮ

PŘÍRUČKA PRO ZAHRANIČNÍ MOBILITU VYSOKOŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKŮ UJAK PRAHA, CSVŠ PŘÍRUČKA PRO ZAHRANIČNÍ MOBILITU VYSOKOŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKŮ Tato příručka byla zpracována v rámci projektu Zahraniční mobilita vysokoškolských pracovníků (Foreign Mobility of Universities

Více

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP)

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE Informace o 7. RP (v ČJ) http://www.fp7.cz http://www.ninet.cz http://www.czelo.cz Informace o 7. RP

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha, červen 2014 Obsah 1 ÚVOD... 6 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 6 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 6 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013

Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013 II. Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013 Vznik Rady: Rada byla zřízena usnesením vlády č. 778 ze dne 30. července 2003. Statut Rady byl schválen usnesením vlády č. 1111 ze dne 27.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013 PRAHA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013 Předkládá: doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D. rektor

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Příručka pro žadatele o grant Strana 1/46 OBSAH: 1. ČÁST ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU INICIATIVY

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Perspektivy zaměstnatelnosti žen po rodičovské dovolené v Praze. Lenka Hrdličková

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Perspektivy zaměstnatelnosti žen po rodičovské dovolené v Praze. Lenka Hrdličková Univerzita Pardubice Filozofická fakulta Perspektivy zaměstnatelnosti žen po rodičovské dovolené v Praze Lenka Hrdličková Bakalářská práce 2009 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 1 2 OBSAH Úvod 4 A. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Definice globálního rozvojového vzdělávání.

Více

VADEMECUM H2020. Stručně o programu

VADEMECUM H2020. Stručně o programu VADEMECUM H2020 Stručně o programu Národní kontaktní pracovníci pro program Horizont 2020 NCP Národní koordinátor Šíření excelence a podpora účasti Věda se společností a pro společnost Finanční aspekty

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Předkládá: vrchní státní rada plk. doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. rektor POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

newsletter GENDER A GRANTOVÁ PODPORA ženy a věda LEDEN 2011

newsletter GENDER A GRANTOVÁ PODPORA ženy a věda LEDEN 2011 newsletter ženy a věda GENDER A GRANTOVÁ PODPORA LEDEN 2011 OBSAH GENDER A GRANTOVÁ PODPORA SLOUPEK ANNY ARC ROK CHEMIE A SNÍDANĚ VĚDKYŇ KNIŽNÍ AKTUALITY NOVINKY Z INFOMATU AKADEMICKÉ PÁRY ROZHOVOR S PAVLÍNOU

Více

INFORMACE O NAPLŇOVÁNÍ DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 V ROCE 2012 II.

INFORMACE O NAPLŇOVÁNÍ DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 V ROCE 2012 II. INFORMACE O NAPLŇOVÁNÍ DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 V ROCE 2012 II. 1. ÚVOD... 3 2. DEKÁDA ROMSKÉ INKLUZE NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI... 4 2.1 ŘÍDICÍ STRUKTURY DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE... 4 2.2 PŘEDSEDNICTVÍ

Více

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE Finální verze 31. říjen 2011 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a podklady pro

Více