DOHODA O KOALIČNÍ SPOLUPRÁCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOHODA O KOALIČNÍ SPOLUPRÁCI"

Transkript

1 DOHODA O KOALIČNÍ SPOLUPRÁCI pro Zastupitelstvo města Mariánské Lázně v období Zastupitelé zvolení ve volbách do Zastupitelstva města Mariánské Lázně uskutečněných ve dnech 10. a 11. října 2014 za Českou pirátskou stranu (dále jen Piráti), za Hnutí ANO 2011 (dále jen ANO), za Českou stranu sociálně demokratickou (dále jen ČSSD), za Volby (dále jen Volby94) a za Občanskou demokratickou stranu (dále jen ODS) se dohodli, že spolu uzavřou dohodu o koaliční spolupráci (dále jen dohoda) na období I. PREAMBULE Piráti, ANO, ČSSD, Volby94 a ODS (dále jen koaliční partneři ) se na základě voleb do Zastupitelstva města Mariánské Lázně uskutečněných ve dnech 10. a 11. října 2014 dohodli na spolupráci výše uvedených stran. Na základě mandátů od občanů hodlají převzít plnou zodpovědnost za efektivní fungování městské samosprávy v období s cílem zajistit dlouhodobý rozvoj města Mariánské Lázně. II. PŘEDMĚT DOHODY 1. Dohoda o koaliční spolupráci upravuje programové priority koalice, principy složení a obsazení Rady města Mariánské Lázně a dalších orgánů a principy vzájemné spolupráce koaličních partnerů. 2. Koaliční partneři respektují a při svých hlasování podpoří dohodu o volbě starosty, místostarostů a personálním složení rady města pro celé volební období dle bodu V. této dohody. 3. Všechna zásadní rozhodnutí orgánů města Mariánské Lázně budou přijímána po vzájemné dohodě koaličních partnerů. Mezi zásadní rozhodnutí patří schvalování rozpočtu města, záležitosti strategického a urbanistického rozvoje města, personální obsazování vedoucích míst na městském úřadě a v obchodních společnostech města Stránka 1 z 10

2 Mariánské Lázně, investiční i jiné výdaje města a jeho obchodních společností přesahující částku Kč. 4. Smluvní strany se zavazují, že při hlasování v Radě a Zastupitelstvu podpoří přijetí návrhů, kterými bude naplňováno Programové prohlášení a tato koaliční smlouva. 5. Smluvní strany se zavazují postupovat na základě vzájemné dohody při rozhodování o všech návrzích, které označí kterákoli ze smluvních stran jako věc zásadní povahy, pokud nebudou v rozporu s touto smlouvou či s právními předpisy. 6. Smluvní strany se zavazují při projednávání návrhů v Radě a Zastupitelstvu respektovat právo každé smluvní strany uplatnit výhradu v případě, že se jedná o záležitost, která podle názoru dané smluvní strany odporuje této smlouvě a Programovému prohlášení. Takto vznesené výhrady budou řešeny v souladu s článkem VI. Této smlouvy. 7. Smluvní strany a členové koaličních zastupitelských klubů se zavazují nést před veřejností spoluodpovědnost za společná rozhodnutí a zdržet se případné kritiky před veřejností a ve sdělovacích prostředcích. 8. Koaliční partneři se zavazují koordinovat svou činnost v celém průběhu svého funkčního období. Otázky spojené s naplňováním této dohody a otázky další koaliční spolupráce budou pravidelně koaličními partnery konzultovány. Konzultace budou probíhat zejména pravidelně před zasedáním Zastupitelstva města na úrovni zastupitelů zvolených z kandidátních listin koaličních partnerů do Zastupitelstva města Mariánské Lázně. Koaliční partneři se zavazují konzultovat koncepční návrhy, které budou z vlastní iniciativy předkládat zastupitelstvu města. 9. Koaliční partneři se zavazují, že případné vznikající konflikty či programové spory budou prioritně řešit vzájemným jednáním uvnitř koalice. 10. Koaliční partneři se zavazují, že po dobu trvání této smlouvy neuzavřou koalici nebo dohodu s jinou politickou stranou, resp. sdružením. Takový krok by znamenal porušení této smlouvy. Tím není dotčeno právo koaličních partnerů a jednotlivých zastupitelů svobodně hlasovat dle svého uvážení v konkrétních záležitostech, pokud tím nebude zmařena dohoda o volbě starosty, místostarostů a personálním složení Rady, či programové prohlášení koalice. III. PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Smluvní strany se zavazují vytvořit Programové prohlášení do Programové prohlášení bude po schválení Radou města Mariánské Lázně připojeno k této smlouvě a stane se tak součástí této smlouvy. Stránka 2 z 10

3 IV. PROGRAMOVÉ PRIORITY Smluvní strany se dohodly v klíčových oblastech na konkrétních věcných prioritách: 1) Transparentní a zodpovědné řízení města Veřejně přístupná elektronická verze rozpočtu města Mariánské Lázně na internetových stránkách města ( rozklikávací rozpočet). Zveřejňování smluv uzavřených městem Mariánské Lázně na internetových stránkách města Mariánské Lázně a na portálu Ministerstva vnitra České republiky. Revize všech sporných smluv. Jasný a transparentní systém zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení. Maximální využívání elektronických nástrojů pro veřejná výběrová řízení. Zřízení transparentních bankovních účtů Otevřený přístup při projednávání a schvalování strategických dokumentů a projektů města Mariánské Lázně. Veřejně přístupné informace podléhající zákonu o svobodném přístupu k informacím tak, aby byly dostupné široké veřejnosti i odborníkům ke strojovému zpracování. Primárním kritériem pro obsazování míst v představenstvech a dozorčích radách musí být odbornost a bezúhonnost. Maximální využití moderních způsobů řízení, např. nástrojů projektového řízení, systému řízené dokumentace a kontrolingu. Využití potenciálu všech příspěvkových organizací města na rozšíření služeb a zvýšení příjmové stránky. Řešení otázky daně z nemovitostí a zlepšení stavu bytového fondu. 2) Zapojení občanů do rozhodování Spuštění elektronického systému zpětné vazby, který navíc umožní zakládat podněty, připomínky, stížnosti a dotazy s garantovanou dobou odpovědi. Zřízení veřejně přístupné schránky pro sběr písemných připomínek občanů. Osobní setkávání s občany a se zástupci zaměstnavatelů a živnostníků působících na území města. Zavedení konceptu diskuzních hodin s radnicí v konkrétním časovém intervalu. Stránka 3 z 10

4 V zásadních a strategických oblastech, které mají široký dopad na občany města, bude upřednostněno využití místního referenda. Ke zvýšení informovanosti občanů bude záznam z jednání zastupitelstva města zveřejňován na internetu. Jednání jednotlivých zastupitelů, radních a členů poradních orgánů bude veřejnosti zprostředkováno jmenovitým hlasováním. Záznam z jednání zastupitelstva, rady, výborů i komisí bude veřejně dostupný na internetových stránkách města. Úplná vstřícnost, otevřenost a spolupráce se zastupiteli mimo koaliční partnery. 3) Kvalitní veřejné služby Zdravotnictví a sociální zázemí Zajištění 24 hodinové akutní lékařské služby. Přítomnost pohotovostního lékaře v Mariánských Lázních v rámci poskytování Zdravotnické záchranné služby v systému Randez-vous. Koncepční spolupráce s ostatními poskytovateli zdravotní péče, zdravotními pojišťovnami, Karlovarským a Plzeňským krajem i dalším subjekty, včetně soukromých, či možnost přeshraniční spolupráce. Rozšíření počtu míst pro krátkodobé a dlouhodobé pobyty seniorů. Maximální podpora setrvání seniorů co nejdelší čas ve svém přirozeném prostředí. Podpora začlenění sociálně slabých a vyloučených osob zpět do společnosti. Doprava Pěší, cyklistickou a městskou hromadnou dopravu považujeme za rovnocennou automobilové dopravě. Hloubková finanční analýza Městské Dopravy Mariánské Lázně s.r.o. Analýza možností rozvoje MHD a koncepce dopravní obslužnosti ve městě jako součást strategického plánu. Další rozvoj MHD s maximální finanční podporou z dotačních fondů. Systém parkování ve městě a organizace všech druhů dopravy v lázeňském centru, který bude zahrnut do strategického plánu Bezpečný a pohodlný pohyb chodců a cyklistů vybudováním cyklostezek a úprav komunikací pro bezpečný pohyb chodců. Umístění stojanů pro jízdní kola u všech úřadů, škol, sportovišť a kulturních institucí. Stránka 4 z 10

5 Dálniční přivaděč jako základní předpoklad pro rozvoj pracovních příležitostí. Zachování letiště Skláře v územním plánu a snaha o obnovení leteckého provozu v Mariánských Lázních. Školství Revize všech kapacit v mateřských školách. Zajištění dostatku míst v mateřských a základních školách. Podpora zřízení dětských jeslí a alternativních školních a mimoškolních zařízení. Zachování všech stupňů vzdělávání, včetně institucí zřizovaných krajem. Úprava školních areálů a prostor, pro bezpečnější pohyb v jejich okolí. Vytvoření studentské rady města, která bude moci 2x ročně navrhovat náměty zastupitelstvu. Kultura Dokončení procesu zápisu města Mariánské Lázně do Seznamu světového dědictví UNESCO v rámci nadnárodní nominace světových lázní. Dlouhodobá udržitelná koncepce rozvoje kultury s cílem, aby za vynaložené finanční prostředky z městského rozpočtu bylo produkováno kvalitní umění a byla stabilizována finanční situace městských kulturních institucí včetně ZSO. Jasná pravidla pro přerozdělování finančních prostředků pro kulturní scénu ze stávajícího rozpočtu na kulturu. Užší spolupráce a podpora spolkům na území města. Využití domu Chopin veřejností pro účely spolkové činnosti. Koncepční spolupráce s partnerskými městy i se sousedními městy Karlovarského a Plzeňského kraje včetně vyšší informovanosti obyvatel. Sport Podpora všech sportů v Mariánských Lázních, zejména mládežnického sportu. Rozvoj zón volného času a míst pro sportovní aktivity (např. cyklostezky, in-line, singletrack, letní bobová dráha,...). Širší zpřístupnění sportovních areálů veřejnosti, včetně školních mimo školní výuku. Výstavba tribuny ve sportovním areálu Viktoria za předpokladu maximálního využití dotací a fondů. Stránka 5 z 10

6 Smysluplné a efektivní rozdělování finančních prostředků v oblasti sportu. Důsledné dodržování pravidel financování sportu. Odpadové hospodářství a komunální služby Řešení bioodpadu s cílem nalézt sekundární využití. Efektivní využití potenciálu TDS s.r.o. Zvýšená pozornost opravám a rekonstrukcím veřejných komunikací, parkovacích míst a veřejného osvětlení. Udržování čistých veřejných prostranství a živých parků, jako přívětivých míst pro trávení volného času. Bezpečnost Změna priorit a organizace činnosti městské policie s cílem zajistit vyšší přítomnost v terénu (na kolech a pěšky). Odmítáme neregulovaný hazard na území města Mariánské Lázně. Doplnění a zkvalitnění kamerového systému na ochranu majetku města. 4) Rozvoj města Strategické a územní plánování Vytvoření nového strategického a návazně územního plánu jako klíčových dokumentů pro další rozvoj města. Součástí strategického plánu budou i další důležité koncepční dokumenty. Maximální zapojení občanů do rozhodování o podobě strategického, územního, regulačních plánů a územních studií. Zpracovaní energetické koncepce města, jejíž součástí bude i strategie v oblasti vytápění ze sítě centrálního zásobování teplem a jiných zdrojů. Územní plán bude zpracován na základě transparentní architektonické soutěže. Budeme respektovat program zpracovaný ČKA pro komunální politiku (https://www.cka.cz/cs/cka/tema-cka/program-architektura-pro-komunalni-politiku) Zřízení útvaru městského architekta a zahradního architekta jako respektované instituce. Tlak na majitele chátrajících nemovitostí k rekonstrukci a využitelnosti. Stránka 6 z 10

7 Nemovitý majetek města Dokončení pasportizace veškerého majetku města a stanovení priorit z hlediska jeho dlouhodobé využitelnosti a rentability. Dotační politika Včasná projektová připravenost pro maximalizaci čerpání fondů. Financování infrastrukturních projektů na bázi vícezdrojového financování včetně spolupráce veřejného sektoru s privátním. 5) Opatření ke zmírnění odchodu mladých z města Podpora zvýšení počtu obyvatel s trvalým pobytem v Mariánských Lázních. Diverzifikace trhu práce včetně možnosti pro rozvoj drobného průmyslu a služeb. Podpora startovacího bydlení pro mladé. Intenzivnější spolupráci města s univerzitami, včetně projektu rozvoje univerzit a vědeckovýzkumných center. Podpora drobného podnikání prostřednictvím start-upů a podnikatelských inkubátorů. 6) Rozvoj lázeňství, cestovního ruchu a podnikání Jednání s 1. LFUK o setrvání Ústavu lázeňské medicíny ve městě a jiným univerzitami, ústavy a dalšími vzdělávacími subjekty se zaměřením na lázeňství, zdravotnictví nebo služby v cestovním ruchu. Zpřístupnění minerálních pramenů všem subjektům ve městě, které se budou chtít finančně podílet na investicích a údržbě. Úzká spolupráce se subjekty působících v oblasti cestovního ruchu ve městě, zejména s Léčebnými lázněmi, jako velmi důležitým partnerem v rozvoji lázeňství. Efektivní marketing a propagace města ve spolupráci se subjekty v cestovním ruchu. Podpora on-line marketingu města s cílem zviditelnit město, kulturní aktivity a služby. Vypracování nezaměnitelného image, zcela specifického pro Mariánské Lázně. Profilování a diferenciace ve vztahu k ostatním lázeňským městům - při současném vytvoření partnerství s těmito místy. Podpora rozsahu a rozmanitosti maloobchodu a služeb za účelem udržení náročnější klientely a zvyšování tržeb místních podnikatelů. Stránka 7 z 10

8 Podpora vzniku sdružení nestátních zdravotních zařízení, cílem je efektivní využití léčebných zdrojů a místních produktů. Jejich lékaři mohou být profesním základem budoucího Balneologického městského institutu, který může být partnerem VŠ. Na stránkách města prezentovat všechny subjekty, které platí místní poplatky bez rozdílu a bez finančních nároků provozovatele. V. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ RADY MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 1. Piráti, ANO, ČSSD, Volby94 a ODS jako koaliční partneři se dohodli, že počet členů Rady města Mariánské Lázně pro volební období bude sedm, z čehož bude jeden starosta a dva místostarostové uvolnění pro výkon funkce. 2. Při volbě členů Rady města Mariánské Lázně obsadí Piráti tyto funkce: starosta, druhý místostarosta a jeden člen rady neuvolněný pro výkon funkce. 3. Při volbě členů Rady města Mariánské Lázně obsadí Hnutí ANO tyto funkce: první místostarosta a jeden člen rady neuvolněný pro výkon funkce. 4. Při volbě členů Rady města Mariánské Lázně obsadí ČSSD funkci jednoho člena rady neuvolněného pro výkon funkce. 5. Při volbě členů Rady města Mariánské Lázně obsadí Volby 94 funkci jednoho člena rady neuvolněného pro výkon funkce. 6. V případě, že z funkcí dle odst. 1 a 5 tohoto čl. někdo odstoupí, nebo bude odvolán, bude tyto funkce i nadále obsazovat politická strana, která funkci uvolnila, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 7. Smluvní strany se dohodly, že kompetence členů rady města budou dohodnuty na prvním zasedání rady. 8. Zastupitelstvo města Mariánské Lázně zřizuje dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, Kontrolní a Finanční výbor. Z důvodu transparentnosti všech rozhodnutí koaličních stran a za účelem eliminace korupčního jednání budou kontrolní funkce přenechány opozičním stranám. 9. Rada města Mariánské Lázně zřizuje jako své poradní orgány komise Rady. Komise budou zpravidla sedmičlenné. Obsazení komisí Rady odpovídá rozložení mandátů vzešlých z komunálních voleb. Stránka 8 z 10

9 Čl. VI. SMÍRČÍ JEDNÁNÍ, UKONČENÍ SMLOUVY 1. Bude-li mít některá ze stran za to, že jiná strana porušuje určité ustanovení této smlouvy, je oprávněna požádat smluvní strany o projednání dané záležitosti ve smírčí komisi. 2. Smluvní strany se zavazují všechny případné spory nejdříve řešit dohadovacím, či smírčím řízením smluvních stran. 3. Jednání ve smírčí komisi povedou za každou smluvní stranu 2 zástupci. 4. O projednání sporu ve smírčí komisi musí strana požádat ostatní smluvní strany písemnou formou, doručenou k rukám starosty, s uvedením ustanovení smlouvy, které má být porušováno, a s uvedením způsobu, jakým k porušování daného ustanovení údajně dochází. Ostatní strany jsou povinny se do sedmi dnů od doručení žádosti s žadatelem sejít ve vzájemně sjednaném termínu a spor projednat. 5. O rozhodnutí smírčí komise bude vždy sepsán zápis, který ověří za každou stranu nejméně dva členové smírčí komise. 6. Záležitost, která je předmětem smírčího řízení, a která zároveň může vést k zásadnímu rozhodnutí, nesmí být v průběhu smírčího řízení žádnou smluvní stranou předložena či projednávána v orgánech města. 7. Všechny strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí ke smírnému překlenutí veškerých vzájemných rozporů. Pokud jednání nepovedou k dohodě a řešení sporu, má každá ze smluvních stran právo koaliční smlouvu vypovědět. Čl. VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude zveřejněna a prohlašují, že neexistuje žádná neveřejná část této koaliční smlouvy. 2. Smluvní strany budou po celé volební období uplatňovat politiku otevřenosti vůči sdělovacím prostředkům a všem občanům města Mariánské Lázně. 3. Veškeré změny této dohody, doplňky nebo dohoda o ukončení této koaliční smlouvy mohou být učiněny pouze písemně, formou veřejných číslovaných dodatků. Stránka 9 z 10

10 4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a je závazná po celé volební období Zastupitelstva města Mariánské Lázně, resp. do doby konání příštích voleb do zastupitelstva města Mariánské Lázně. 5. Jako doklad souhlasu se zněním této koaliční smlouvy a vůle vytvořit koalici a býti touto smlouvou osobně vázáni, připojují zastupitelé zvolení za Piráty, ANO, ČSSD, Volby94 a ODS svoje podpisy: Ing. Ondřej Knotek Ing. arch. Vojtěch Franta Ing. Petr Třešňák Ing. Zdeněk Třešňák Ing. Martin Kalina Martin Hurajčík Vladimír Kavka Michal Drahorád Ing. arch. Miroslav Mika Libor Haas Ing. Antonín Šimánek Ing. Jiří Chval Tato dohoda o koaliční spolupráci byla vyhotovena v pěti vyhotoveních, které byly na důkaz souhlasu s jejím obsahem podepsány zástupci koaličních stran a z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. Stránka 10 z 10

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více

Koaliční smlouva pro volební období ve statutárním městě Karlovy Vary

Koaliční smlouva pro volební období ve statutárním městě Karlovy Vary Koaliční smlouva pro volební období 2010-2014 ve statutárním městě Karlovy Vary 1. Zástupci politických subjektů hnutí Karlovarská občanská alternativa (KOA), sdružení Alternativa a nezávislí kandidáti

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

Koaliční smlouva. Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva městské části Praha Šeberov za TOP 09. (dále TOP 09 ) a

Koaliční smlouva. Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva městské části Praha Šeberov za TOP 09. (dále TOP 09 ) a Koaliční smlouva Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva městské části Praha Šeberov za TOP 09 (dále TOP 09 ) a zastupitelé zvolení do Zastupitelstva městské části Praha Šeberov za sdružení Náš domov dobrá

Více

Koaliční smlouva volebních stran Změna pro Liberec a ANO 2011

Koaliční smlouva volebních stran Změna pro Liberec a ANO 2011 Koaliční smlouva volebních stran Změna pro Liberec a ANO 2011 2014 2018 Klub zastupitelů politického hnutí ANO 2011, zastoupený Tiborem Batthyánym, Klub zastupitelů volební strany Změna pro Liberec (dále

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ. Programové prohlášení koalice České pirátské strany, Hnutí ANO, Volby 94, ČSSD a ODS pro Mariánské Lázně 2014-2018

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ. Programové prohlášení koalice České pirátské strany, Hnutí ANO, Volby 94, ČSSD a ODS pro Mariánské Lázně 2014-2018 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Programové prohlášení koalice České pirátské strany, Hnutí ANO, Volby 94, ČSSD a ODS pro Mariánské Lázně 2014-2018 Revize 1 únor 2015 Obsah Úvod... 3 Transparentní a odpovědné řízení

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Koaliční smlouva. mezi

Koaliční smlouva. mezi Koaliční smlouva mezi Sdružením Nezávislých Kandidátů - Otevřené Úvaly, Občanskou demokratickou stranou a Českou stranou sociálně demokratickou v Zastupitelstvu města Úvaly v období 2014 2018 Politické

Více

o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci K O A L I Č N Í S M L O U V A o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickou stranu

Více

1) Název koalice. Název koalice je Otevřený kraj: Strana zelených a Piráti. 2) Rada koalice

1) Název koalice. Název koalice je Otevřený kraj: Strana zelených a Piráti. 2) Rada koalice KOALIČNÍ SMLOUVA PRO KRAJSKÉ VOLBY 2016 uzavřená mezi Politická strana: Strana zelených Se sídlem: Senovažné náměstí 2, 110 00 Praha 1 IČ: 00409740 Zastoupená statutárními zástupci a krajskou předsedkyní

Více

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ o shodě nad programovými cíli

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ o shodě nad programovými cíli ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ o shodě nad programovými cíli Politická strana nebo sdružení: ANO2011 datum: 14.10.2014 Přítomni: Piráti: Knotek Ondřej, Třešňák Petr, Franta Vojtěch, Třešňák Zdeněk, Kalina Martin ANO2011:

Více

Volební program sdružení ML100

Volební program sdružení ML100 Volební program sdružení ML100 verze 20. 8. 2014 ML100 Město na 100% www.ml100.cz strana 1 z 5 Transparentní radnice spolupracující s občany Radnice by měla fungovat jako živá organizace, kde všichni pracují

Více

Článek II. Článek V. Koaliční smlouva

Článek II. Článek V. Koaliční smlouva Koaliční smlouva uzavřená mezí Hnutím pro Prahu 11 (dále HPPII), ANO 2011, místní organizací Praha 11, (dále ANO) TOP 09, místní organizaci Praha 11 (dále TOP 09) Preambule ANO 2011, HPP1 1, TOP 09 (dále

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

Dohoda o spolupráci členů zastupitelstva města Písku

Dohoda o spolupráci členů zastupitelstva města Písku Dohoda o spolupráci členů zastupitelstva města Písku My, níže podepsaní členové zastupitelstva města Písku tímto prohlašujeme, že v rámci výkonu mandátu člena zastupitelstva města ve volebním období 2014-2018

Více

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro uzavrená mezi politickými stranami: TOP 09 v Praze 3 Sídlo: Zastoupená: Prahu 3 dále jen "TOP 09", na strane jedné a Koalicní smlouva Újezd 40/450, Praha 1, 11800 Martinem Dlouhým, predsedou TOP 09 pro

Více

Smlouva o partnerství. v Místní akční skupině Blatensko, o.p.s.

Smlouva o partnerství. v Místní akční skupině Blatensko, o.p.s. Smlouva o partnerství v Místní akční skupině Blatensko, o.p.s. Smlouva nepojmenovaná dle 1746 odst. 2 NOZ závazek spolupráce Smluvní strany specifikované v čl. I této smlouvy se dohodly a svobodně rozhodly

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Koaliční smlouva. Článek 1 Předmět smlouvy a základní cíle spolupráce

Koaliční smlouva. Článek 1 Předmět smlouvy a základní cíle spolupráce Koaliční smlouva o spolupráci v zastupitelstvu Jihomoravského kraje pro volební období 2016 2020 Hnutí ANO 2011 (ANO) zastoupené lídrem kandidátky do krajských voleb JUDr. Bohumilem Šimkem a předsedkyní

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva )

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva ) 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

uzavírají tuto K O A L I Č N Í S M L O U V U ČÁST PRVNÍ Programové závazky Čl. 1

uzavírají tuto K O A L I Č N Í S M L O U V U ČÁST PRVNÍ Programové závazky Čl. 1 Klub zastupitelů České strany sociálně demokratické v zastupitelstvu Jihočeského kraje, jehož jménem jedná Mgr. Jiří Zimola, Ing. Jaromír Slíva a Mgr. Jaromír Novák (dále jen ČSSD ) /na straně jedné/ a

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku

Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany [ ] se sídlem / místo podnikání [ ] zastoupená [ ] zapsaná u..

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 13 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 13 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 02.02.2017 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 13 Předkládá: OKT Termín konání: 28.02.2017 Věc: Smlouva o poskytnutí dotace - Česká asociace inline hokeje, Praha

Více

STRATEGIE MAS VIA RUSTICA Via Rustica sídlo: nám. Svobody 320, 395 01 Pacov kancelář: Obecní úřad Obrataň, Obrataň 204, 394 12 Obrataň tel.: 777 334 124 (Lukáš Vlček, DiS.) 777 274 331 (Mgr. Lucie Brázdová)

Více

KOALIČNÍ SMLOUVA. Volební strany a sdružení. Změna pro Liberec, Česká strana sociálně demokratická, Liberec občanům, Unie pro sport a zdraví,

KOALIČNÍ SMLOUVA. Volební strany a sdružení. Změna pro Liberec, Česká strana sociálně demokratická, Liberec občanům, Unie pro sport a zdraví, KOALIČNÍ SMLOUVA Volební strany a sdružení Změna pro Liberec, Česká strana sociálně demokratická, Liberec občanům, Unie pro sport a zdraví, (dále jen strany koalice) respektujíce výsledek voleb do Zastupitelstva

Více

Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Výbor pro média (dále jen Výbor ) je poradním orgánem Rady

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Aktualizované úplné znění S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Zastupitelstvo města Brna S T A T U T V Ý B O R Ů Z A S T U P I T E L S T V A M Ě S T A B R N A Brno prosinec 2014 Obsah: článek strana 1

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

NÁVRH KOALIČNÍ SMLOUVY

NÁVRH KOALIČNÍ SMLOUVY NÁVRH KOALIČNÍ SMLOUVY Smluvní strany: TOP 09 zastoupená předsedou TOP 09 Praha... a předsedou klubu zastupitelů TOP 09 Praha. a zastoupená předsedou Praha. a předsedou klubu zastupitelů Praha. uzavírají

Více

KOALIČNÍ SMLOUVA

KOALIČNÍ SMLOUVA KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KOALIČNÍ SMLOUVA 2016-2020 mezi Českou stranou sociálně demokratickou, Občanskou demokratickou stranou, Koalicí pro Královéhradecký kraj - KDU-ČSL - Hradecký demokratický klub - Volba

Více

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI mezi zastupiteli hnutí UFO a zastupiteli hnutí ANO 2011 na volební období 2014 2018 ve statutárním městě Ústí nad Labem s podporou dalších subjektů a osob Zastupitelé statutárního

Více

PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO ROK 2016

PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO ROK 2016 PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO ROK 2016 Plán zlepšování je nástroj, kterým Město Znojmo formuluje svoje cíle v oblasti rozvoje města, jichž chce v rámci projektu Znojmo zdravé město v roce 2016

Více

Národní stálá konference komora regionální

Národní stálá konference komora regionální Národní stálá konference komora regionální MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. zasedání 5. října, Poděbrady Program zasedání Čas Bod programu 13:30 14:00 Metodické a koordinační

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 5. 2015 Aktualizace protikorupční strategie statutárního města Liberec Předkládá: Zpracoval: PhDr.

Více

Váš kraj, Váš rozpočet

Váš kraj, Váš rozpočet Váš kraj, Váš rozpočet Dotazníkové šetření Váš kraj, Váš rozpočet Šetření probíhalo pro občany Jihomoravského kraje od 2.října do 7. listopadu 2012 Tři kategorie respondentů Neidentifikovaný občan Identifikovaný

Více

Statut Komise pro cestovní ruch Rady města Lanškroun

Statut Komise pro cestovní ruch Rady města Lanškroun nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Čj.: MULA 21205/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 53.2 Statut Komise pro cestovní ruch

Více

Jednací řád smírčího jednání.

Jednací řád smírčího jednání. Jednací řád smírčího jednání V souladu s vyhláškou č. 457/2000 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy, se vydává Jednací řád smírčího jednání. Článek I. Předmět smírčího jednání 1. Předmětem smírčího

Více

Koaliční smlouva. Újezd nad Lesy městská část Praha 21. Volební období 2014 2018

Koaliční smlouva. Újezd nad Lesy městská část Praha 21. Volební období 2014 2018 Koaliční smlouva Újezd nad Lesy městská část Praha 21 Volební období 2014 2018 2. listopadu 2014 Koaliční smlouva uvřená pro městskou část Praha 21 - Újezd nad Lesy, pro volební období 2014 2018. Mezi

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Obce a podpora venkovského cestovního ruchu PaeDdr. Václav Petrus I. Obecné předpoklady Zk. 128/2000 Sb. o obcích, orgány obce Zk. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech,

Více

Konference Otevírejme radnice (ale také kraje) III.

Konference Otevírejme radnice (ale také kraje) III. Konference Otevírejme radnice (ale také kraje) III. Kde končí obec a začíná kraj? Samospráva vs. státní správa Je pár měsíců před krajskými volbami. Co to znamená pro obce? Jak může výsledek voleb pomoci

Více

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY Příloha č. 2 Návrh smlouvy o Dílo SMLOUVA O DÍLO 1/ Obec Teplice nad Bečvou se sídlem: Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Teplice nad Bečvou IČ 00636622 DIČ CZ00636622 zast: Ing. Jan Kubát na straně jedné jako

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

O SPOLUPRÁCI A ROZVOJI PROJEKTU SENIORPOINT

O SPOLUPRÁCI A ROZVOJI PROJEKTU SENIORPOINT PARTNERSKÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI A ROZVOJI PROJEKTU SENIORPOINT 1. Smluvní strany Jihočeský kraj název: sídlo: IČ: DIČ: číslo účtu: Jihočeský kraj zastoupený a Město.. název: sídlo: IČ: DIČ: číslo účtu:

Více

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Statutární město Olomouc Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené Radou města Olomouce dne 25. března 2015 Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: 12. 10. 2016 bod programu: 7 Věc: Poskytnutí jednorázové odměny studentům FSE Důvod předložení: Vypracování fiche v souladu s Metodikou strategického řízení

Více

PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E

PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E 2014-2018 Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL navazuje na uzavřenou

Více

Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o.

Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o. Svaz českých potápěčů, z.s. Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o. Tato novela Stanov byla schválena členskou schůzí dne DD.MM.RRRR Článek I. Úvodní ustanovení,

Více

STATUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

STATUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM RM 25. 2. 2015 usnesení č. 222/15 STATUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Sociálně zdravotní komise (dále jen Komise ) je iniciativním a poradním

Více

Koaliční smlouva. uzavřená mezi politickými stranami a hnutími. TOP 09, ANO 2011, STRANOU ZELE- NÝCH, STAROSTY A NEZÁVISLÝMI a KDU-ČSL

Koaliční smlouva. uzavřená mezi politickými stranami a hnutími. TOP 09, ANO 2011, STRANOU ZELE- NÝCH, STAROSTY A NEZÁVISLÝMI a KDU-ČSL Koaliční smlouva uzavřená mezi politickými stranami a hnutími TOP 09, ANO 2011, STRANOU ZELE- NÝCH, STAROSTY A NEZÁVISLÝMI a KDU-ČSL v zastupitelstvu městské části Praha 6 ve volebním období 2014 2018,

Více

Smlouva O POSKYTNUTÍ DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU Z ROZPOČTU MĚSTA TURNOV. č. 2/2016

Smlouva O POSKYTNUTÍ DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU Z ROZPOČTU MĚSTA TURNOV. č. 2/2016 Smlouva O POSKYTNUTÍ DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU Z ROZPOČTU MĚSTA TURNOV Smluvní strany: č. 2/2016 Město Turnov se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:

Více

Veřejnoprávní smlouva č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín

Veřejnoprávní smlouva č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín Příloha č. 3: Program města Český Těšín pro poskytování účelových dotací na zachování a obnovu vybraných historických prvků v Městské památkové zóně Český Těšín pro rok 2017 Veřejnoprávní smlouva č. o

Více

DOHODA o koaliční spolupráci mezi ANO 2011, Žít Brno s podporou Pirátů, KDU-ČSL a Stranou zelených pro Zastupitelstvo města Brna v období 2014 2018

DOHODA o koaliční spolupráci mezi ANO 2011, Žít Brno s podporou Pirátů, KDU-ČSL a Stranou zelených pro Zastupitelstvo města Brna v období 2014 2018 DOHODA o koaliční spolupráci mezi ANO 2011, Žít Brno s podporou Pirátů, KDU-ČSL a Stranou zelených pro Zastupitelstvo města Brna v období 2014 2018 Hnutí ANO 2011 (dále jen ANO) zastoupené Ing. Petrem

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

M A S H o l i c k o o. p. s.

M A S H o l i c k o o. p. s. M A S H o l i c k o o. p. s. Sídlo: Holubova 1, 534 14 Holice, IČ : 275 11 448 RÁMCOVÁ SMLOUVA O PARTNERSTVÍ A VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje Orgány územní samosprávy Orgány obce Orgány kraje Zastupitelstvo obce (města, městského obvodu či části) do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel

Více

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy V Z O R R Á M C O V É S M L O U V Y O D L O U H O D O B É M S T Á T N Í M F I N A N C O V Á N Í V Y S O K É Š K O L Y Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy Poskytovatel: Česká

Více

Článek 1 Důvod a účel podpory

Článek 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program na rok 2017 - na účel stanovený zvláštním právním předpisem tj. na 108/2006 Sb. Správcem dotačního programu je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Článek 1 Důvod

Více

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy Zstupitelé z Kolici pro Louny (dále jen zstupitelé KPL ) Zstupitelé z Občnskou demokrtickou strnu (dále jen zstupitelé ODS ) Zstupitelé z TOP 09 (dále jen zstupitelé TOP 09 ) Zstupitelé z Unii pro sport

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

Vytvoření a propagace přirozeného a přírodního vzdělávání dětí předškolního věku v podmínkách života ve městě.

Vytvoření a propagace přirozeného a přírodního vzdělávání dětí předškolního věku v podmínkách života ve městě. 1. Název spolku Název spolku zní: Spolek šťastných dětí (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 2. Sídlo spolku Maixnerova

Více

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Sídlo spolku:

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program přeshraniční spolupráce ČR-Polsko MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ OBNOVY A UCHOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ, Liberec, 10.12.2014 Obsah prezentace Ohlédnutí za programovým

Více

Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020. Výroční konference 26. února 2015

Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020. Výroční konference 26. února 2015 Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020 Výroční konference 26. února 2015 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Obsah Programové

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ Zastupitelstvo města Vrchlabí předkládá občanům programové prohlášení, které obsahuje základní cíle o jejichž realizaci bude v průběhu funkčního období

Více

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ RESORT PASOHLÁVKY - - lázně nového typu 1. Činnost společnosti 2. Příležitost na trhu 3. Koncept termálního resortu 4. Přínosy

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád I.Základní ustanovení 1. Organizační strukturu komunitního plánování

Více

Programové prohlášení na volební období 2014-2018

Programové prohlášení na volební období 2014-2018 Programové prohlášení na volební období 2014-2018 uzavřeno níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Hnutí ANO 2011: Mgr. Jaroslav Němec, nar. 25. 3. 1966, bytem Velehradská 4248/24a,

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné MateriálZM MRZ/9404/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení strategií a plánování Kytková Renáta Ing. Materiál pro 9. zasedání

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 14 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 14 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 09.11.2016 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 14 Předkládá: OKT Termín konání: 06.12.2016 Věc: Smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Boskovice Stanovisko právníka:

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0457/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0457/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0457/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. (dále jen Klub nebo spolek). 2. Sídlo spolku: ZŠ Záhuní 408, 744

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 381/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 360 ze dne 21.05.2014,,Analýza příležitostí nového operačního programu: OP Praha - Pól růstu pro období 2014-2020" Rada městské

Více

Etický kodex člena...

Etický kodex člena... Zastupitelstvo... se usneslo na tomto znění Etického kodexu: Etický kodex člena... Preambule My, členové Zastupitelstva..., prohlašujeme, že výkon svého mandátu budeme vykonávat v souladu se slibem člena

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0406/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0406/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0406/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více