Návod k obsluze a montáži

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze a montáži"

Transkript

1 Návod k obsluze a montáži Vestavná chladnička K 5122 Ui Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti vzniku škod na Vašem přístroji. cs - CZ M.-Nr

2 Obsah Popis přístroje... 4 Váš příspěvek k ochraně životního prostředí... 5 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění... 6 Jak ušetřit elektrickou energii? Zapnutí a vypnutí přístroje Při delší nepřítomnosti Správná teplota v chladicím prostoru Nastavení teploty Účelné využití chladicí zóny Různé teplotní oblasti Potraviny nevhodné ke skladování v chladu Na co byste měli dbát při nákupu potravin Správné skladování potravin Ovoce a zelenina Nezabalené živočišné a rostlinné potraviny Potraviny bohaté na bílkoviny Maso Uspořádání vnitřního prostoru Umístění odkládacích polic Odkládací přihrádky / přihrádky na láhve Automatické odmrazování Čištění Vnitřní prostor, příslušenství Otvory pro větrání a odvětrávání Těsnění dveří Pomoc při poruše Příčiny zvuků Servisní služba / záruční doba Elektrické připojení Pokyny pro montáž Místo umístění Klimatická třída Větrání a odvětrávání Před vestavbou přístroje

3 Obsah Rozměry pro vestavbu Změna směru otvírání dvířek Vestavba přístroje pod pracovní desku Hmotnost nábytkového čela Vestavba přístroje pod pracovní desku Montáž soklové lišty Montáž kuchyňských dvířek Schéma pro vrtání kazetových dvířek Vyrovnání kuchyňských dvířek

4 Popis přístroje kontaktní světelný spínač regulátor teploty, nitřní osvětlení odkládací plocha odtokový kanálek s otvorem pro odtok vody výsuvná přihrádka přihrádka na ovoce a zeleninu větrací mřížka přihrádka na máslo a sýry přihrádka na vejce přihrádka na láhve 4

5 Váš příspěvek k ochraně životního prostředí Likvidace obalového materiálu Obal chrání přístroj proti poškození během přepravy. Obalové materiály byly voleny s přihlédnutím k hlediskům ochrany životního prostředí a k možnostem jejich likvidace a jsou tedy recyklovatelné. Vrácení obalového materiálu do materiálového cyklu šetří suroviny a snižuje množství odpadů. Likvidace starého přístroje Staré elektrické a elektronické přístroje obsahují často ještě cenné suroviny. Obsahují ale také škodlivé látky, které byly zapotřebí pro jejich funkčnost a bezpečnost. V komunálním odpadu nebo při špatné manipulaci mohou poškozovat lidské zdraví a životní prostředí. Váš starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do komunálního odpadu. Pro likvidaci starých elektrických a elektronických přístrojů využijte sběrné místo zřízené k tomuto účelu Vaší obcí. Postarejte se prosím o to, aby trubky chladicího systému nebyly před nebo během odvozu k likvidaci poškozeny. Jen tak bude zaručeno, že chladicí látka obsažená v chladicím systému a olej z kompresoru neuniknou do okolí. Postarejte se prosím o to, aby byl vyřazený přístroj až do doby odvezení uložen mimo dosah dětí. O tom Vás také informuje tento návod k obsluze v kapitole "Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění". 5

6 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Tento přístroj odpovídá předepsaným bezpečnostním předpisům. Neodpovídající použití však může způsobit škody na osobách a věcech. Před uvedením přístroje do provozu si pozorně pročtěte návod k obsluze. Obsahuje důležité pokyny pro umístění přístroje, bezpečnost provozu, použití přístroje a jeho údržbu. Tím chráníte sebe a zabráníte možnosti vzniku škod na přístroji. Tento návod k obsluze dobře uschovejte a předejte ho případně novému majiteli! Přístroj používejte jen k tomu účelu, ke kterému je určen Tento přístroj je určen výhradně k používání v domácnosti a v prostorách podobných domácnostem, jako např.: v kancelářích a jiných podobných pracovních prostředích, ve venkovských usedlostech, ve víkendových obydlích zákazníků a dalších typických bytových zařízeních. Tento přístroj není určen pro venkovní používání. Používejte tento přístroj výhradně v domácnosti k chlazení a uchovávání potravin. Používání přístroje k jiným účelům není dovoleno a může být případně i nebezpečné. Výrobce neručí za škody, které byly způsobeny používáním přístroje k jiným účelům, než k jakým byl přístroj určen nebo v důsledku chybné obsluhy. Osoby, které nejsou schopny na základě jejich fyzických, senzorických a psychických schopností nebo z důvodu chybějící zkušenosti nebo neznalosti, přístroj bezpečně obsluhovat, nesmí přístroj, bez dohledu nebo pokynů zodpovědné osoby, obsluhovat. Děti v domácnosti Děti starší 8 let mohou přístroj obsluhovat bez dozoru pouze tehdy, pokud jim byla obsluha přístroje vysvětlena takovým způsobem, že dokáží přístroj bezpečně obsluhovat. Děti musí umět rozpoznat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy. Děti mladší 8 let se nesmí sami pohybovat v blízkosti přístroje, ledaže by byly pod stálým dozorem dospělé osoby. Dávejte pozor na děti, které se pohybují v blízkosti přístroje. Nedovolte jim, aby si přístrojem hrály, například, aby si sedaly na výsuvy nebo se na ně zavěšovaly. Nedovolte dětem, aby si bez dozoru hrály s obalovými materiály, jako např. fólie. Hrozí nebezpečí udušení! 6

7 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Technická bezpečnost Před umístěním zkontrolujte, zda není přístroj zjevně poškozen. Poškozený přístroj neinstalujte a neuvádějte do provozu. Dojde-li k poškození elektrického přípojného kabelu, musí být tento vyměněn pouze servisní službou Miele, aby se zamezilo nebezpečí pro uživatele. Tento přístroj obsahuje chladicí látku Isobutan (R600a), přírodní plyn, který nezatěžuje životní prostředí. Tento plyn je však hořlavý! Tato látka neškodí ozónové vrstvě a nezvyšuje skleníkový efekt. Použití této chladicí látky vedlo částečně ke zvýšení hlučnosti. Vedle hlučnosti chodu kompresoru se může hlučnost projevit i v chodu celého chladicího okruhu. Tomuto efektu se bohužel nedá zabránit, nemá však žádný vliv na výkon přístroje. Při transportu a umístění přístroje dbejte na to, aby nedošlo k poškození součástí chladicího systému. Chladicí látka může způsobit poranění očí! Při poškození: - zabraňte přístupu otevřeného ohně nebo zdroje vznícení, - vytáhněte zástrčku z el. zásuvky, - vyvětrejte na několik minut místnost, ve které se přístroj nachází, - informujte servisní službu. Čím více chladicí látky přístroj obsahuje, tím větší musí být místnost, ve které se přístroj umístí. V případě úniku chladicí látky se může v malé místnosti vytvořit hořlavá směs vzduchu a plynu. Na 8 g chladicí látky musí být místnost veliká min. 1 m 3. Množství chladicí látky je uvedeno na typovém štítku uvnitř přístroje. Bezpečný provoz přístroje je zaručen pouze tehdy, je-li přístroj montován a připojen podle návodu k obsluze. Před připojením přístroje je bezpodmínečně nutné porovnat přípojné údaje (napětí a frekvenci) uvedené na typovém štítku s hodnotami elektrické sítě. Tyto údaje musí bezpodmínečně souhlasit, aby nedošlo k poškození přístroje. V případě pochybností se poraďte s odborníkem-elektrikářem. Přístroj nesmí být připojen na elektrickou síť přes prodlužovací kabel nebo vícenásobnou zásuvku, protože nezaručují potřebnou bezpečnost (např. nebezpečí přehřátí). 7

8 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Elektrickou bezpečnost tohoto přístroje lze zajistit jen tehdy, bude-li připojen na předpisově instalovaný systém ochranného vodiče. Je velmi důležité, aby splnění tohoto základního požadavku bylo překontrolováno a v případě pochybností byla elektrická instalace překontrolována odborníkem-elektrikářem. Výrobce nemůže být činěn zodpovědným za škody, které vznikly v důsledku chybějícího nebo přerušeného ochranného vodiče (např. zásah elektrickým proudem). Instalační práce a opravy mohou provádět pouze kvalifikovaní odborníci. Neodborná instalace, údržba nebo oprava mohou uživatele vystavit značnému nebezpečí, za které výrobce neodpovídá. Opravu přístroje během záruční doby smí provádět pouze servisní služba Miele, jinak zaniká při následných škodách nárok na záruku. Při instalaci a údržbě musí být přístroj odpojen od elektrické sítě. Přístroj je elektricky odpojen od sítě jen tehdy, pokud: byla vytažena síťová zástrčka ze zásuvky. Při odpojování netahejte za přívodní kabel, ale za zástrčku. byly vypnuty pojistky domovní instalace. Vadné součástky smí být vyměněny pouze za originální díly firmy Miele. Pouze u těchto dílů garantuje firma Miele, že budou v plné výši splňovat bezpečnostní požadavky. Tento přístroj nesmí být instalován a provozován na nestabilních místech (např. na lodi). 8

9 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Použití V přístroji neuchovávejte žádné výbušné látky a výrobky obsahující hořlavý hnací plyn (např. spreje). Při zapnutí termostatu může docházet k jiskření, které může způsobit explozi těchto látek. V přístroji neprovozujte žádné elektrické přístroje (např. na výrobu domácí zmrzliny). Může dojít k jiskření. Nebezpečí exploze! Vysokoprocentní alkohol postavte do chladicího prostoru pouze svisle a v dobře uzavřené láhvi. Nebezpečí exploze! Při požití dlouho skladovaných potravin může dojít k otravě. Délka skladování je závislá na mnoha faktorech, jako např. čerstvosti a kvalitě potravin a skladovací teplotě. Věnujte prosím pozornost údajům o skladovatelnosti a spotřebě, jež uvádějí výrobci potravin! Neošetřujte těsnění dveří oleji nebo tuky. V průběhu času tak dojde ke zteření těsnění. Pokud budete v přístroji nebo ve dvířkách přístroje skladovat potraviny obsahující oleje nebo tuky, dávejte pozor na to, aby se olej nevylil a nedostal se tak do styku s plastovými částmi přístroje. Působením olejů nebo tuků na plast mohou vzniknout trhliny a může dojít ke zlomení nebo prasknutí plastových částí. Nezakrývejte otvory pro větrání v soklu a pro odvětrání nahoře ve výklenku skříně. Jinak není zaručena dobrá cirkulace vzduchu. Stoupá tak spotřeba elektrické energie a nelze vyloučit škody na přístroji. Přístroj je konstruován pro určitou klimatickou třídu (rozsah teplot v místnosti), jejíž hranice je třeba dodržovat. Klimatická třída je uvedena na typovém štítku uvnitř přístroje. Nižší teplota v místnosti vede k delším výlukám chladicího agregátu, takže přístroj nemůže držet potřebnou teplotu. Nikdy nepoužívejte k čištění přístroje napařovací čisticí přístroj. Pára se může dostat na vodivé části přístroje a způsobit tak elektrický zkrat. 9

10 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Likvidace starého přístroje Zničte na Vašem starém přístroji západku pro zavírání dveří. Zabráníte tak uvěznění hrajících si dětí uvnitř přístroje a možnému nebezpečí ohrožení jejich života. Nepoškozujte žádné části chladicího systému, např. - propíchnutím chladicích kanálků odpařovače. - ohýbáním trubek chlazení. - škrábáním povrchu. Chladicí látka může vystříknout a způsobit poranění očí. Výrobce nemůže být činěn zodpovědným za škody způsobené v důsledku nerespektování bezpečnostních pokynů a varovných upozornění. 10

11 Jak ušetřit elektrickou energii? Umístění Nastavení teploty na termostatu přibližné hodnoty /regulace ve stupních) Nastavení teplot na termostatu přesné stupně (digitální indikace) Normální spotřeba energie Ve větraných prostorách. Chráněno před přímým slunečním světlem. Ne vedle zdroje tepla (topení, sporák). Při ideální pokojové teplotě okolo 20 C. Větrací otvory nesmí být ničím zakryty a musí být pravidelně čištěny od prachu. Chladicí zařízení a kovová mřížka (výměník tepla) na zadní straně přístroje jedenkrát za rok čistit). Při středním nastavení regulátoru na stupeň 2 až 3. Skladovací zóna 8 až 12 C. Chladicí zóna 4 až 5 C. Zóna Perfect-Fresh kolem 0 C. Mrazicí zóna -18 C. Zóna pro uchovávání vína 10 až 12 C. Zvýšená spotřeba energie V uzavřených, nevětraných prostorách. Na přímém slunečním světle. Pokud je přístroj umístěn vedle zdroje tepla (topení, sporák). Při vyšší teplotě okolí. Při zakrytí větracích otvorů nebo jejich zanesení prachem. Při nánosu prachu na chladicím zařízení a kovové mřížce (výměník tepla). Při vyšším nastavení regulátoru: čím nižší teplota v přístroji, tím vyšší spotřeba el. energie! U přístrojů se spínačem změny teplotního režimu dbejte na to, aby byl spínač při teplotách okolí vyšší než 16 C příp. 18 C vypnutý! 11

12 Jak ušetřit elektrickou energii? Použití Odmrazování Normální spotřeba energie Uspořádání zásuvek, přihrádek a poliček jako u stavu při dodání. Dvířka otevírat jen dle potřeby na co nejkratší dobu. Potraviny vkládat dobře roztříděné. Teplé pokrmy a nápoje nechat nejprve vychladnout mimo přístroj. Potraviny vkládat dobře zabalené nebo dobře zakryté. Zmrazené potraviny pro rozmrazení vkládat do chladicí zóny. Přihrádky nepřeplňovat, aby mohl cirkulovat vzduch. Pokud se vytvoří 0,5 cm vrstva ledu, mrazicí zónu odmrazit. Zvýšená spotřeba energie Časté a dlouhé otevírání dvířek = ztráta chladu. Přístroj se pokouší více chladit a chladicí zařízení běží delší dobu. Nepořádek znamená při hledání dlouhé otevírání dvířek. Teplé pokrmy v přístroji způsobují to, že kompresor běží delší dobu (přístroj se snaží snížit teplotu). Odpařování a kondenzování tekutin v chladicí zóně způsobuje snížení výkonu chlazení. Vrstva ledu znesnadňuje předávání chladu na potraviny a způsobuje nárůst spotřeby el. energie. 12

13 Zapnutí a vypnutí přístroje Před prvním použitím Vyčistěte vnitřek přístroje a příslušenství. Použijte k tomu vlažnou vodu a nakonec vše vytřete dosucha utěrkou. Zapnutí přístroje Otočte regulátorem teploty z polohy "0". Přístroj začne chladit a vnitřní osvětlení chladničky svítí při otevření dveří. Čím vyšší nastavení, tím je nižší teplota v přístroji. Vypnutí přístroje Otočte regulátorem teploty z polohy "1" do polohy "0". Přitom je nutné překonat malý odpor. Chlazení a vnitřní osvětlení jsou vypnuty. Při delší nepřítomnosti Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, potom: přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistky domovní instalace, vyčistěte přístroj a ponechejte dvířka přístroje pootevřená, aby bylo zabráněno tvorbě zápachu. Pokud při delší nepřítomnosti přístroj vypnete, ale nevyčistíte, hrozí při zavřených dvířkách nebezpečí tvorby plísní. 13

14 Správná teplota Správné nastavení teploty je pro uchovávání potravin velice důležité. Díky mikroorganismům se potraviny rychle kazí, čemuž může být zabráněno správnou skladovací teplotou. Teplota ovlivňuje rychlost růstu mikroorganismů. Se snižováním teploty dochází ke zpomalování těchto procesů. Teplota uvnitř přístroje se zvyšuje tím více, - čím častěji a déle jsou otevřena dvířka přístroje, - čím více potravin je skladováno, - čím teplejší jsou právě vkládané čerstvé potraviny, - čím vyšší je okolní teplota přístroje. Přístroj je určen pro určitou klimatickou třídu (teplota v místnosti), jejíž hranice musí být dodrženy. v chladicím prostoru Uprostřed chladicího prostoru doporučujeme teplotu 4 C. Pokud chcete zkontrolovat teplotu, potom postavte sklenici vody doprostřed přístroje a ponořte do ní teploměr. Přibližně po 24 hodinách zjistíte přibližnou teplotu uvnitř přístroje. Mějte však na paměti, že - běžné koupelové a domácí teploměry měří většinou nepřesně. Použijte proto digitální teploměr. - Neměřte teplotu vzduchu v chladničce, ta nemá žádnou vazbu na teplotu potravin. - Během měření byste měli co nejméně otevírat dvířka přístroje, jelikož dovnitř přístroje vniká teplý vzduch. Nastavení teploty Teplotu můžete nastavit pomocí regulátoru teploty. Otočte regulátor teploty do polohy mezi 1 a 5. Čím vyšší je nastavení, tím nižší je pak teplota uvnitř přístroje. Doporučujeme střední nastavení. Toto nastavení byste měli zvolit, i pokud často otvíráte dvířka přístroje, ukládáte větší množství potravin, nebo pokud je vysoká okolní teplota. 14

15 Účelné využití chladicí zóny Různé teplotní oblasti Kvůli přirozené cirkulaci vzduchu uvnitř přístroje se vyskytují v chladicím prostoru místa s rozdílnou teplotou. Těžký studený vzduch klesá dolů do spodní části přístroje. Pro uchovávání potravin využívejte místa s různou teplotou! Nejteplejší místo Nejteplejší místo v chladicí zóně je zcela nahoře ve dveřích. Používejte toto místo k uchovávání másla, aby se dalo dobře rozmazávat a sýru, aby si uchoval svoje aroma. Nejchladnější místo Nejchladnější místo v chladicí zóně je u zadní stěny a nad zásuvkami na zeleninu. Prostor nad zásuvkami na zeleninu používejte pro uchovávání potravin, které se rychle kazí, např.: - maso, ryby, drůbež - salám, hotová jídla - vaječné nebo smetanové pokrmy / pečivo - čerstvé těsto - mléčné výrobky - hotová zelenina zabalená ve fólii a všeobecně všechny čerstvé potraviny, jejichž datum minimální trvanlivosti se vztahuje na minimální teplotu 4 C. V přístroji neuchovávejte žádné předměty obsahující hořlavé plyny nebo výbušné látky (např. spreje). Nebezpečí exploze! Vysokoprocentní alkohol postavte do chladicího prostoru pouze svisle a v dobře uzavřené láhvi. Pokud budete v přístroji nebo ve dvířkách přístroje skladovat potraviny obsahující tuk případně olej, dávejte pozor, aby tuk případně olej nevytekl a nedostal se na plastové části přístroje. V plastu mohou vzniknout trhliny a plast se může zlomit nebo roztrhnout. Potraviny se nesmějí dotýkat zadní stěny přístroje, protože by k ní mohly přimrznout. Potraviny neskladujte těsně vedle sebe, aby mohl cirkulovat vzduch. 15

16 Účelné využití chladicí zóny Potraviny nevhodné ke skladování v chladu Ne všechny potraviny jsou vhodné pro skladování při teplotě nižší než 5 C, protože jsou citlivé na chlad. Tak např. okurky zesklovatí, baklažány zhořknou a brambory zesládnou. Rajčata a pomeranče ztrácejí svoje aroma a u citrusů tvrdne slupka. K těmto potravinám citlivým na chlad patří mimo jiné: - ananas, avokádo, banány, granátová jablka, mango, papája, pastyňák, citrusy (pomeranče, citrony, mandarinky, grapefruity), - ovoce, které má dozrát, - baklažány, okurky, brambory, paprika, rajčata, cukety, - tvrdý sýr (parmezán). Na co byste měli dbát při nákupu potravin Nejdůležitějším předpokladem pro dlouhodobé skladování potravin je čerstvost potravin při vložení. Tato výchozí čerstvost má rozhodující význam pro dlouhodobé skladování. Řetězec chlazení by se neměl přerušovat. Dbejte např. na to, aby potraviny nebyly příliš dlouho ve vyhřátém autě. Pokud již potraviny nejsou čerstvé nebo se začaly kazit, nedá se s potravinami již nic dělat. Již dvouhodinové přerušení chlazení zapříčiňuje, že se potraviny začínají kazit. Správné skladování potravin Potraviny uchovávejte vždy zabalené nebo uzavřené. Tím zabráníte absorpci cizích pachů a vyschnutí potravin nebo přenosu případných bakterií, které by se mohly v potravinách nacházet. Při správném nastavení teploty a dodržení hygieny předejdete rozmnožení bakterií např. salmonelózy. Ovoce a zelenina Ovoce a zeleninu však můžete v zásuvkách skladovat nezabalené, avšak dbejte na to, že některé druhy ovoce a zeleniny by neměly být skladovány společně v jedné zásuvce. Na jedné straně se přenáší chuť a vůně (např. mrkev rychle pohltí chuť a vůni cibule), na straně druhé vylučují některé potraviny přírodní plyn (ethylen), na který jiné potraviny reagují velmi citlivě a mohou se tak rychleji kazit. Příklady ovoce, které vylučuje velké množství přírodního plynu: Jablka, meruňky, hrušky, nektarinky, broskve, švestky, avokádo a fíky. 16

17 Uspořádání vnitřního prostoru Příklady ovoce a zeleniny, které velmi citlivě reagují na přírodní plyn jiných druhů ovoce a zeleniny: Kiwi, brokolice, květák, růžičková kapusta, mango, žlutý meloun, jablka, meruňky, okurky, rajčata, hrušky, nektarinky a broskve. Příklad: Brokolice by se neměla skladovat dohromady s jablky, protože jablka vylučují hodně přírodního plynu a brokolice velmi citlivě na tento přírodní plyn reaguje. Tím byste u brokolice dosáhli o hodně kratší doby skladování, než by vlastně bylo možné. Maso Maso uchovávejte v přihrádce s nižší vlhkostí vzduchu nezabalené (fólie a nádoby otevřete). Vyschnutí povrchu masa působí proti zárodkům a zvyšuje tak trvanlivost. Různé druhy masa se nesmějí dotýkat, musí být vždy odděleny obalem. Tím se zabrání přenosu choroboplodných zárodků a tím i předčasnému zkažení. Nezabalené živočišné a rostlinné potraviny Nezabalené živočišné a rostlinné potraviny oddělte. Pokud je budete uchovávat dohromady, pak je bezpodmínečně zabalte. Zabráníte tím vzniku mikrobiologických změn. Potraviny bohaté na bílkoviny Mějte prosím na paměti, že potraviny bohaté na bílkoviny se rychleji kazí. To znamená, že korýši se kazí rychleji než ryby a ryby se kazí rychleji než maso. 17

18 Uspořádání vnitřního prostoru Umístění odkládacích polic Odkládací police můžete umístit podle výšky ukládaných potravin. Odkládací polici vytáhněte dopředu až na doraz a pro vyjmutí ji vepředu nadzvedněte. Po stranách vyměňte krytky. Odkládací polici nasaďte na požadované místo zadní hranou nahoru. Zadní hrana musí směřovat nahoru, aby se potraviny nedotýkaly zadní stěny a nepřimrzly. Odkládací přihrádky / přihrádky na láhve Vysuňte odkládací přihrádky / přihrádky na láhve nahoru a vyjměte je zepředu ven. Odkládací přihrádky / přihrádky na láhve nasaďte na libovolné místo zpět. Dejte pozor, aby přihrádky byly správně a dobře usazeny. Výsuvná přihrádka Výsuvnou přihrádku je možné při plnění a vyjímání i při čištění zcela vyjmout. Přihrádka na ovoce a zeleninu Pro uložení a vyjmutí ovoce a zeleniny z přihrádky vytáhněte dopředu kryt, který je nad zásuvkou. Kryt můžete zcela vyjmout a to tak, že vytáhnete kryt dopředu až po zarážku a vyjmete jej směrem nahoru ven. Pro vkládání a vyjímání ovoce a zeleniny můžete přihrádku na ovoce a zeleninu vytáhnout zcela ven. 18

19 Automatické odmrazování Chladicí zóna se odmrazuje automaticky. Během provozu chladicího agregátu se mohou na zadní stěně chladicí zóny tvořit ledové kapky. Tyto kapky nemusíte odstraňovat, protože chladicí zóna se odmrazuje automaticky. Voda vznikající při odmrazení stéká přes kanálek a odtokovou trubičku do odpařovacího systému na zadní straně přístroje. Dbejte na to, aby voda mohla vždy bez problémů odtékat. Proto udržujte odtokový kanálek a trubičku vždy čisté. 19

20 Čištění Dbejte na to, aby se do regulátoru teploty nebo osvětlení nedostala voda. Do odtokového kanálku se nesmí dostat voda obsahující čisticí prostředky. Nepoužívejte napařovací čisticí přístroj. Pára se může dostat na vodivé části přístroje a způsobit tak elektrický zkrat. Typový štítek uvnitř přístroje nesmí být odstraněn. Budete jej potřebovat v případě poruchy! Aby se zabránilo poškození povrchů, nepoužívejte při čištění žádné: - čisticí prostředky obsahující sodu, čpavek, kyseliny a chlór, - čisticí prostředky na odstranění vodního kamene, - prostředky na drhnutí (prášek na drhnutí, tekutý písek), - čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, - čisticí prostředky na nerez, - čisticí prostředky do myček na nádobí, - sprejů na čištění pečicích trub, - čisticí prostředky na sklo, - drsné houbičky a kartáče, např. houbičky na hrnce apod., - ostré žiletkové škrabky! Před čištěním Přístroj vypněte tím, že regulátorem teploty otočíte do polohy "0". Vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo vyšroubujte pojistky. Z chladničky vyjměte potraviny a uložte je na chladném místě. Vyjměte všechny části, které se dají vyjmout, k čištění ven. Vnitřní prostor, příslušenství Přístroj čistěte minimálně jednou za měsíc. Nenechávejte nečistoty zaschnout, odstraňte je ihned. Pro čištění je vhodná vlažná voda s trochou mycího prostředku na nádobí. Všechny díly čistěte ručně, ne v myčce nádobí. Při čištění odtokového kanálku musíte vyjmout výsuvnou přihrádku z chladničky. Čistěte odtokový kanálek a trubičku v chladničce častěji pomocí tyčinky nebo podobným předmětem, aby mohla voda vždy bez problémů odtékat. 20

21 Čištění Po vyčištění omyjte vnitřní prostor a příslušenství čistou vodou a vytřete vše utěrkou dosucha. Dvířka přístroje ponechte na krátkou dobu otevřená. Otvory pro větrání a odvětrávání Otvory pro větrání a odvětrávání čistěte pravidelně pomocí štětečku nebo vysavačem. Usazeniny prachu zvyšují spotřebu elektrické energie. Větrací mřížku v soklu můžete při čištění sundat. Stlačte svorky ve větracím otvoru nahoru a současně vytáhněte větrací mřížku dopředu ven. Po čištění Vložte všechny části zpět do přístroje. Zavřete dvířka přístroje. Zasuňte zástrčku do zásuvky a přístroj zapněte. Vložte potraviny do přístroje a zavřete dvířka. Těsnění dveří Těsnění dveří neošetřujte olejem nebo tuky. Jinak dojde postupem času k jeho zteření. Těsnění dveří čistěte pravidelně pouze čistou vodou a následně je důkladně vytřete utěrkou dosucha. 21

22 Pomoc při poruše Opravy na elektrických přístrojích smějí provádět pouze kvalifikovaní odborníci. Neodborně provedené opravy mohou přivést uživatele do velkého nebezpečí. Co udělat, když přístroj nechladí? Zkontrolujte, zda je volič teploty nastaven do jiné polohy než "0". Zkontrolujte, zda je zástrčka řádně zasunuta do zásuvky. Zkontrolujte, zda nedošlo k vypnutí pojistek domovní instalace. Pokud je tomu tak, informujte servisní službu. teplota v chladničce je příliš nízká? Nastavte regulátor teploty na nižší hodnotu. četnost zapínání a délka chodu chladicího agregátu se zvyšuje? Zkontrolujte, zda nejsou větrací mřížky dole a nahoře zakryté nebo zaprášené. Dvířka přístroje byla často otevírána nebo bylo vloženo větší množství potravin. Zkontrolujte, zda se dají dvířka správně zavírat. nefunguje vnitřní osvětlení chladničky? Je kontaktní spínač pro osvětlení vzpříčený? Pokud ne, pak je vadná žárovka: Vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo vypněte příslušnou pojistku domovní instalace. Chyťte kryt žárovky a kryt směrem dopředu sundejte. Žárovku vyšroubujte a vyměňte. Přípojné hodnoty žárovky: V, typ E 14 Potřebný výkon (Watt) zjistíte z vadné žárovky. Novou žárovku zašroubujte a opět zaklapněte kryt. dno chladničky je vlhké? Odtokový otvor v kanálku je ucpán. Vyčistěte odtokový kanálek s otvorem. 22

23 Pomoc při poruše Pokud nelze závadu odstranit pomocí těchto postupů, pak zavolejte servisní službu. Až do odstranění závady pokud možno neotvírejte dvířka přístroje, aby byl únik chladu co nejmenší. 23

24 Příčiny zvuků Zcela normální Čím jsou způsobeny? zvuky Brrrrr Bručení pochází od motoru (kompresoru). Může být krátkodobě i více hlasité, pokud se motor zapíná. Blubb, blubb... Bublání a klokotání způsobuje chladicí látka, která protéká rourami. Click Cvakání je slyšet tehdy, když termostat zapíná nebo vypíná motor. Sssrrrrrr U přístroje s více zónami nebo No-Frost přístroje může být slabě slyšitelné vrčení způsobeno prouděním vzduchu uvnitř přístroje. Praskání... Praskání je slyšet vždy, když dochází v přístroji k rozpínání materiálu. Mějte na paměti, že hlučnosti motoru a proudění uvnitř chladicího okruhu nelze zamezit! Zvuky, které je možné jednoduše odstranit Klepání, chrastění, řinčení Příčina Přístroj nestojí rovně. Přístroj se dotýká jiného nábytku nebo přístroje. Zásuvky, koše nebo odkládací plochy se kývou nebo jsou špatně nasazeny. Láhve nebo nádoby se navzájem dotýkají. Na zadní straně jsou ještě připevněny transportní držáky kabelu. Odstranění Přístroj vyrovnejte pomocí vodováhy do vodorovné polohy. Použijte k tomu šroubovací nožky pod přístrojem nebo je něčím podložte. Přístroj od nábytku nebo přístrojů odsuňte. Zkontrolujte vyjímatelné díly a dle potřeby je znovu nasaďte. Láhve nebo nádoby od sebe odsuňte. Odstraňte držáky kabelu. 24

25 Vyskytne-li se závada, kterou nemůžete sami odstranit, informujte - Vašeho prodejce Miele nebo - servisní službu Miele na telefonu: nebo zelená linka Servisní služba bude potřebovat typ a číslo Vašeho přístroje. Oba údaje najdete na typovém štítku umístěném uvnitř přístroje. Záruční doba Záruční doba činí 2 roky. Servisní služba / záruční doba 25

26 Elektrické připojení Tento přístroj je připraven pro připojení na střídavý proud V, 50 Hz a smí být připojen pouze na řádně provedenou zásuvku s ochranným kontaktem, odpovídající platným normám. Jištění zásuvky musí být minimálně 10 A. Zásuvka by se měla nacházet dle možnosti v bezprostřední blízkosti přístroje. Přístroj nesmí být v žádném případě připojen přes prodlužovací kabel, protože prodlužovací kabely nezajišťují dostatečnou bezpečnost provozu (např. hrozí nebezpečí přehřátí). Přístroj nesmí být připojen na elektrické střídače, které se používají při autonomním zásobování elektrickou energií, např. solární systém. Při zapnutí přístroje může jinak dojít kvůli napěťové špičce k bezpečnostnímu vypnutí. Elektronika se může poškodit! Stejně tak nesmí být přístroj provozován ve spojení s tzv. úspornými zástrčkami, protože zde dochází k redukci elektrické energie k přístroji a přístroj se přehřívá. Je-li nutné provést výměnu přívodního síťového kabelu, smí ji provést pouze kvalifikovaný odborníkelektrikář. Připojení, instalace a bezpečnostní opatření musí být v souladu s příslušnými normami: ČSN EN

27 Pokyny pro montáž Nezabudovaný přístroj se může převrátit! Místo umístění Pro umístění přístroje nevolte místa vedle sporáku, topení nebo v blízkosti okna s přímým dopadem slunečních paprsků. Čím vyšší je teplota okolí, tím déle pracuje chladicí agregát a tím větší je spotřeba elektrické energie. Vhodná je suchá, větraná místnost. Klimatická třída Přístroj je určen pro určitou klimatickou třídu (teplotní rozsah v místnosti), jejíž hranice je třeba dodržovat. Klimatická třída je uvedena na typovém štítku umístěném uvnitř přístroje. Větrání a odvětrávání Větrání a odvětrávání přístroje probíhá přes sokl. Otvory pro přívod a odvod vzduchu nesmí být ničím přikryty nebo zastavěny. Stejně tak musí být větrací mřížky pravidelně zbavovány prachu. Před vestavbou přístroje Ze zadní strany přístroje odstraňte držák kabelu. Přesvědčte se, zda jsou všechny části na zadní stěně přístroje volně pohyblivé. V případě, že se některé části dotýkají zadní stěny, opatrně je odtáhněte. Klimatická Teplota třída v místnosti SN +10 C až +32 C N +16 C až +32 C ST +16 C až +38 C T +16 C až +43 C Nižší teplota v místnosti může způsobit, že chladicí agregát bude pracovat méně. To může vést k nárůstu teploty uvnitř přístroje! 27

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO 6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM NÁVOD K POUŽITÍ VLASTNOSTI CHLADNIČKY ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE POUŽITÍ SPOTŘEBIČE ÚDRŽBA SERVISNÍ

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01 Návod k montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře 300614 7085468-01 ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Přeprava přístroje 1 všeobecné bezpečnostní

Více

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře IC..S... LC/LP 160215 7085466-01

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře IC..S... LC/LP 160215 7085466-01 Návod k montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře 160215 7085466-01 IC..S... LC/LP všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Přeprava přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny...

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

FSV-125 Návod k použití

FSV-125 Návod k použití Vinotéka FSV-125 Návod k použití CH 69 CZ OBSAH Doporučená bezpečnostní opatření 3 1 / INSTALACE SPOTŘEBIČE 4 Elektrické připojení 4 Před připojením spotřebiče 4 Ochrana životního prostředí 4 Popis vašeho

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Monoklimatické chladničky

Monoklimatické chladničky Monoklimatické chladničky CFL 352 CFL320 CFL 3250 CFL 3565 A CFL 3560 A HL 3860 CFL 3760 Návod na obsluhu Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

Chladicí vinotéka. Návod na obsluhu

Chladicí vinotéka. Návod na obsluhu Chladicí vinotéka Návod na obsluhu OBSAH Popis a vlastnosti....................................................................... 4 Důležité bezpečnostní pokyny..............................................................

Více

Návod k montáži. Kombinované vestavné chladničky s mrazničkou 7085634-00 IC.../ ICB.../ ICU... LC/ LP

Návod k montáži. Kombinované vestavné chladničky s mrazničkou 7085634-00 IC.../ ICB.../ ICU... LC/ LP Návod k montáži Kombinované vestavné chladničky s mrazničkou CZ 191212 7085634-00 IC.../ ICB.../ ICU...... LC/ LP Všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 1 Všeobecné bezpečnostní pokyny... 2 2 Přeprava spotřebiče...

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Chladící cukrárenské vitríny

Chladící cukrárenské vitríny 230 V 50 Hz Návod k obsluze a technická dokumentace Chladící cukrárenské vitríny Zařízení nepřekračuje hlučnost 70 db Typ vitríny Délka (mm) Hloubka (mm) Výška (mm) Napájení Výkon (W) Chladící výkon (W)

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68 Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům Obj. č.: 61 03 68 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: Úvod:... 2 Správné použití... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Uvedení do provozu... 3 Montáž... 3 Připojení...

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

Bezpečnostní pokyny pro tepovač

Bezpečnostní pokyny pro tepovač Deutsch 3 English 8 Français 12 Italiano 17 Nederlands 22 Español 27 Português 32 Dansk 37 Norsk 41 Svenska 45 Suomi 49 Ελληνικά 53 Türkçe 58 Русский 62 Magyar 68 Čeština 73 Slovenščina 77 Polski 81 Româneşte

Více

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče...

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče... KTR 18420 B-408-01 Obsah Pokyny k likvidaci... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Seznámení se spotřebičem... 5 Ovládací panel... 5 Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6 Připojení spotřebiče... 6 Zapnutí

Více

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU Spotřebič, který jste zakoupili, je vinný sklípek (neboli chladnička na víno), určený výhradně k uchování vína. Chcete-li ho využívat co nejlépe, přečtěte si pozorně

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

P F Návod P 30 k použití 31

P F Návod P 30 k použití 31 Návod k použití PFP 3031 Přečtěte si následující pokyny! Nezapichujte do dečky spínací špendlíky! Nepoužívejte dečku přeloženou nebo zmuchlanou! Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve

Více

Návod na použití MCP 30.. MCP 35..

Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle něj. Návod k

Více

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití MOD. 638 Zmrzlinovač Návod k použití 10 1 2 9 3 4 5 6 8 7 Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Tento návod je rozdělen do následujících kapitol: I. Všeobecné informace II. Možnosti použití III. Obsah balení a seznam dílů IV. Nářadí V. Návod k

Více

Návod k použití Mraznička Před uvedením do provozu si přečtěte návod k použití 7082 577-00

Návod k použití Mraznička Před uvedením do provozu si přečtěte návod k použití 7082 577-00 Návod k použití Mraznička Před uvedením do provozu si přečtěte návod k použití CZ 7082 577-00 GG 40 111 Pokyny pro likvidaci Obalový materiál nedávejte dětem na hraní hrozí nebezpečí udušení fóliemi! Obal

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

TITAN ip se záv ěsy Si-line KF. Všechny zavírací plechy a zavírací čepy S-ES mažte tukem příp. olejem!

TITAN ip se záv ěsy Si-line KF. Všechny zavírací plechy a zavírací čepy S-ES mažte tukem příp. olejem! Návod na údržbu TITAN ip se záv ěsy Si-line KF Všechny zavírací plechy a zavírací čepy S-ES mažte tukem příp. olejem! Používejte výhradně tuk nebo olej, neobsahující kyseliny a pryskyřice. = mazací místa

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Rady a doporučení INSTALACE POUŽITÍ ÚDRŽBA

Rady a doporučení INSTALACE      POUŽITÍ      ÚDRŽBA Rady a doporučení INSTALACE S ohledem na nutnost dodržení bezpečnostních předpisů a zásad pro odvádění vzduchu z místnosti doporučujeme svěřit instalaci odborné firmě. Výrobce se zříká jakékoliv odpovědnosti

Více

Návod k instalaci terasového systému

Návod k instalaci terasového systému Návod k instalaci terasového systému Tento nový typ kompozitu-terasových prken WPC je směsí dřeva s HDPE a přídavných látek. Je vyráběn extrudací za vysokého tlaku a teploty. Přestože obsahuje přírodní

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Návod k použití ODŠŤAVŇOVAČ R-430

Návod k použití ODŠŤAVŇOVAČ R-430 Návod k použití ODŠŤAVŇOVAČ R-430 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VYSAVAČE MIRAGE

NÁVOD NA POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VYSAVAČE MIRAGE NÁVOD NA POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VYSAVAČE MIRAGE Děkujeme za koupi našeho produktu. Doufáme, že Vám bude tento špičkový výrobek sloužit dlouhá léta k Vaší plné spokojenosti. Před použitím si pečlivě si prostudujte

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

www.ejouda.cz www.opra.cz

www.ejouda.cz www.opra.cz www.ejouda.cz www.opra.cz NÁVOD K MONTÁŽI PALIS GYM MODEL 1 Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice PALI GYM MODEL 1 obsahuje tyto komponenty: A-4 ks sloupek 70 x 70 x 2226 mm B-1 ks

Více

Návod k použití. Chladicí vitrína na víno

Návod k použití. Chladicí vitrína na víno Návod k použití Chladicí vitrína na víno Děkujeme za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením našeho přístroje, a doufáme, že Vám bude sloužit dlouhou dobu. Chladicí vitrína na víno je určena k chlazení

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Vinotéka KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroj Logamatic 4212 TEST STB. Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje

6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroj Logamatic 4212 TEST STB. Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje 6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulační přístroj Logamatic 4212 80 105 TEST STB Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje Úvodem Důležité všeobecné pokyny k použití Tento technický

Více

Návod na obsluhu. absorpční chladničky. Dometic RGE 2000

Návod na obsluhu. absorpční chladničky. Dometic RGE 2000 Návod na obsluhu absorpční chladničky Dometic RGE 2000 Obsah 1.0 Představení 3 2.0 Pro vaší bezpečnost 3 2.1 Bezpečnostní doporučení 3 2.2 Chladivo 3 3.0 Záruka a servis 4 3.1 Poškození při dopravě 4 4.0

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992 NÁVOD K OBSLUZE Dálkově řízený model auta Obj. č.: 670 992 Tento výrobek představuje model auta, které lze ovládat dálkové pomocí radiového řídícího vysílače, pracujícího na frekvenci 40 MHz. Bezpečné

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Návod k použití strana 14 Mmrazící truhla 7082 243-00 GT 611

Návod k použití strana 14 Mmrazící truhla 7082 243-00 GT 611 Návod k použití strana 14 Mmrazící truhla CZ 7082 243-00 GT 611 Pokyn pro likvidaci Spotřebič obsahuje ještě hodnotné materiály a je zapotřebí jej likvidovat mimo netříděný domovní odpad do tříděného odpadu.

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES Návod k obsluze TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES design předmětů v Paříži Design: CREA CREA 1 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální

Více

Před montáží: Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci. Důležité a zásadní informace

Před montáží: Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci. Důležité a zásadní informace Před montáží: Důležité a zásadní informace Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci Před samotnou montáží proveďte předběžné sestavení a vizuální srovnání vzhledu. Příprava a položení základu:

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

NÁVOD K OBSLUZE DÍLENSKÁ SKŘÍŇ 5 PLUS HFZCAIII ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE DÍLENSKÁ SKŘÍŇ 5 PLUS HFZCAIII ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru Hlavní výhody a funkce systému Žádné seřizování koncových dorazů. Automatické vyrovnávání výkonu při změně hmotnosti pancíře ( pokud vyměněný pancíř vyžaduje poněkud větší zdvihací sílu, MSR se automaticky

Více

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah Baterie NELUMBO SG Specifikace NÁZEV MODEL VLASTNOSTI Gelová baterie NELUMBO SG 1000H; SG 1500H a SG 2000H 12 V / 100 Ah; 150 Ah a 200 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Elektrické charakteristiky... 3

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV

MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV povinnost MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV varování zákaz, nebezpečí operační návody 1. Návod k použití Pře použitím stroje si přečtete pozorně bezpečnostní pokyny. Každý stroj je před expedicí z výroby podroben

Více

T35 W35. Thermoelectric cooler Instruction Manual. Thermoelektrische Kühlbox. Glacière thermoélectrique. Nevera termoeléctrica

T35 W35. Thermoelectric cooler Instruction Manual. Thermoelektrische Kühlbox. Glacière thermoélectrique. Nevera termoeléctrica _T35_W35.book Seite Dienstag, 7. Oktober 2006 2:0 4 T35 W35 GB Thermoelectric cooler Instruction Manual 6 D Thermoelektrische Kühlbox F Glacière thermoélectrique E Nevera termoeléctrica I Frigorifero termoelettrico

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._07 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Kuchyňský robot PRIMO KR3. Záruční list

Kuchyňský robot PRIMO KR3. Záruční list Záruční list Pro záruku začínající dnem prodeje spotřebiče platí na území ČR tyto podmínky: 1. trvání záruky: 2 roky 2. poskytování záruky: a) záruční opravu provedeme podle našeho zvážení opravou nebo

Více

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah Baterie LiFePO 4 Specifikace NÁZEV Baterie LiFePO 4 MODEL C-100 VLASTNOSTI 3,2 V / 100 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Zkušební stavy... 2 Elektrické charakteristiky... 3 Mechanické charakteristiky...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 11 28 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderním ergonomickém provedení, jehož keramické

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

Návod k použití nabíjecího stojánku

Návod k použití nabíjecího stojánku Návod k použití nabíjecího stojánku 2 Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si návod k použití Vašeho telefonu a tento krátký návod pro použití nabíjecího stojánku.

Více