Návod k obsluze a montáži

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze a montáži"

Transkript

1 Návod k obsluze a montáži Vestavná chladnička K 5122 Ui Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti vzniku škod na Vašem přístroji. cs - CZ M.-Nr

2 Obsah Popis přístroje... 4 Váš příspěvek k ochraně životního prostředí... 5 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění... 6 Jak ušetřit elektrickou energii? Zapnutí a vypnutí přístroje Při delší nepřítomnosti Správná teplota v chladicím prostoru Nastavení teploty Účelné využití chladicí zóny Různé teplotní oblasti Potraviny nevhodné ke skladování v chladu Na co byste měli dbát při nákupu potravin Správné skladování potravin Ovoce a zelenina Nezabalené živočišné a rostlinné potraviny Potraviny bohaté na bílkoviny Maso Uspořádání vnitřního prostoru Umístění odkládacích polic Odkládací přihrádky / přihrádky na láhve Automatické odmrazování Čištění Vnitřní prostor, příslušenství Otvory pro větrání a odvětrávání Těsnění dveří Pomoc při poruše Příčiny zvuků Servisní služba / záruční doba Elektrické připojení Pokyny pro montáž Místo umístění Klimatická třída Větrání a odvětrávání Před vestavbou přístroje

3 Obsah Rozměry pro vestavbu Změna směru otvírání dvířek Vestavba přístroje pod pracovní desku Hmotnost nábytkového čela Vestavba přístroje pod pracovní desku Montáž soklové lišty Montáž kuchyňských dvířek Schéma pro vrtání kazetových dvířek Vyrovnání kuchyňských dvířek

4 Popis přístroje kontaktní světelný spínač regulátor teploty, nitřní osvětlení odkládací plocha odtokový kanálek s otvorem pro odtok vody výsuvná přihrádka přihrádka na ovoce a zeleninu větrací mřížka přihrádka na máslo a sýry přihrádka na vejce přihrádka na láhve 4

5 Váš příspěvek k ochraně životního prostředí Likvidace obalového materiálu Obal chrání přístroj proti poškození během přepravy. Obalové materiály byly voleny s přihlédnutím k hlediskům ochrany životního prostředí a k možnostem jejich likvidace a jsou tedy recyklovatelné. Vrácení obalového materiálu do materiálového cyklu šetří suroviny a snižuje množství odpadů. Likvidace starého přístroje Staré elektrické a elektronické přístroje obsahují často ještě cenné suroviny. Obsahují ale také škodlivé látky, které byly zapotřebí pro jejich funkčnost a bezpečnost. V komunálním odpadu nebo při špatné manipulaci mohou poškozovat lidské zdraví a životní prostředí. Váš starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do komunálního odpadu. Pro likvidaci starých elektrických a elektronických přístrojů využijte sběrné místo zřízené k tomuto účelu Vaší obcí. Postarejte se prosím o to, aby trubky chladicího systému nebyly před nebo během odvozu k likvidaci poškozeny. Jen tak bude zaručeno, že chladicí látka obsažená v chladicím systému a olej z kompresoru neuniknou do okolí. Postarejte se prosím o to, aby byl vyřazený přístroj až do doby odvezení uložen mimo dosah dětí. O tom Vás také informuje tento návod k obsluze v kapitole "Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění". 5

6 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Tento přístroj odpovídá předepsaným bezpečnostním předpisům. Neodpovídající použití však může způsobit škody na osobách a věcech. Před uvedením přístroje do provozu si pozorně pročtěte návod k obsluze. Obsahuje důležité pokyny pro umístění přístroje, bezpečnost provozu, použití přístroje a jeho údržbu. Tím chráníte sebe a zabráníte možnosti vzniku škod na přístroji. Tento návod k obsluze dobře uschovejte a předejte ho případně novému majiteli! Přístroj používejte jen k tomu účelu, ke kterému je určen Tento přístroj je určen výhradně k používání v domácnosti a v prostorách podobných domácnostem, jako např.: v kancelářích a jiných podobných pracovních prostředích, ve venkovských usedlostech, ve víkendových obydlích zákazníků a dalších typických bytových zařízeních. Tento přístroj není určen pro venkovní používání. Používejte tento přístroj výhradně v domácnosti k chlazení a uchovávání potravin. Používání přístroje k jiným účelům není dovoleno a může být případně i nebezpečné. Výrobce neručí za škody, které byly způsobeny používáním přístroje k jiným účelům, než k jakým byl přístroj určen nebo v důsledku chybné obsluhy. Osoby, které nejsou schopny na základě jejich fyzických, senzorických a psychických schopností nebo z důvodu chybějící zkušenosti nebo neznalosti, přístroj bezpečně obsluhovat, nesmí přístroj, bez dohledu nebo pokynů zodpovědné osoby, obsluhovat. Děti v domácnosti Děti starší 8 let mohou přístroj obsluhovat bez dozoru pouze tehdy, pokud jim byla obsluha přístroje vysvětlena takovým způsobem, že dokáží přístroj bezpečně obsluhovat. Děti musí umět rozpoznat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy. Děti mladší 8 let se nesmí sami pohybovat v blízkosti přístroje, ledaže by byly pod stálým dozorem dospělé osoby. Dávejte pozor na děti, které se pohybují v blízkosti přístroje. Nedovolte jim, aby si přístrojem hrály, například, aby si sedaly na výsuvy nebo se na ně zavěšovaly. Nedovolte dětem, aby si bez dozoru hrály s obalovými materiály, jako např. fólie. Hrozí nebezpečí udušení! 6

7 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Technická bezpečnost Před umístěním zkontrolujte, zda není přístroj zjevně poškozen. Poškozený přístroj neinstalujte a neuvádějte do provozu. Dojde-li k poškození elektrického přípojného kabelu, musí být tento vyměněn pouze servisní službou Miele, aby se zamezilo nebezpečí pro uživatele. Tento přístroj obsahuje chladicí látku Isobutan (R600a), přírodní plyn, který nezatěžuje životní prostředí. Tento plyn je však hořlavý! Tato látka neškodí ozónové vrstvě a nezvyšuje skleníkový efekt. Použití této chladicí látky vedlo částečně ke zvýšení hlučnosti. Vedle hlučnosti chodu kompresoru se může hlučnost projevit i v chodu celého chladicího okruhu. Tomuto efektu se bohužel nedá zabránit, nemá však žádný vliv na výkon přístroje. Při transportu a umístění přístroje dbejte na to, aby nedošlo k poškození součástí chladicího systému. Chladicí látka může způsobit poranění očí! Při poškození: - zabraňte přístupu otevřeného ohně nebo zdroje vznícení, - vytáhněte zástrčku z el. zásuvky, - vyvětrejte na několik minut místnost, ve které se přístroj nachází, - informujte servisní službu. Čím více chladicí látky přístroj obsahuje, tím větší musí být místnost, ve které se přístroj umístí. V případě úniku chladicí látky se může v malé místnosti vytvořit hořlavá směs vzduchu a plynu. Na 8 g chladicí látky musí být místnost veliká min. 1 m 3. Množství chladicí látky je uvedeno na typovém štítku uvnitř přístroje. Bezpečný provoz přístroje je zaručen pouze tehdy, je-li přístroj montován a připojen podle návodu k obsluze. Před připojením přístroje je bezpodmínečně nutné porovnat přípojné údaje (napětí a frekvenci) uvedené na typovém štítku s hodnotami elektrické sítě. Tyto údaje musí bezpodmínečně souhlasit, aby nedošlo k poškození přístroje. V případě pochybností se poraďte s odborníkem-elektrikářem. Přístroj nesmí být připojen na elektrickou síť přes prodlužovací kabel nebo vícenásobnou zásuvku, protože nezaručují potřebnou bezpečnost (např. nebezpečí přehřátí). 7

8 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Elektrickou bezpečnost tohoto přístroje lze zajistit jen tehdy, bude-li připojen na předpisově instalovaný systém ochranného vodiče. Je velmi důležité, aby splnění tohoto základního požadavku bylo překontrolováno a v případě pochybností byla elektrická instalace překontrolována odborníkem-elektrikářem. Výrobce nemůže být činěn zodpovědným za škody, které vznikly v důsledku chybějícího nebo přerušeného ochranného vodiče (např. zásah elektrickým proudem). Instalační práce a opravy mohou provádět pouze kvalifikovaní odborníci. Neodborná instalace, údržba nebo oprava mohou uživatele vystavit značnému nebezpečí, za které výrobce neodpovídá. Opravu přístroje během záruční doby smí provádět pouze servisní služba Miele, jinak zaniká při následných škodách nárok na záruku. Při instalaci a údržbě musí být přístroj odpojen od elektrické sítě. Přístroj je elektricky odpojen od sítě jen tehdy, pokud: byla vytažena síťová zástrčka ze zásuvky. Při odpojování netahejte za přívodní kabel, ale za zástrčku. byly vypnuty pojistky domovní instalace. Vadné součástky smí být vyměněny pouze za originální díly firmy Miele. Pouze u těchto dílů garantuje firma Miele, že budou v plné výši splňovat bezpečnostní požadavky. Tento přístroj nesmí být instalován a provozován na nestabilních místech (např. na lodi). 8

9 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Použití V přístroji neuchovávejte žádné výbušné látky a výrobky obsahující hořlavý hnací plyn (např. spreje). Při zapnutí termostatu může docházet k jiskření, které může způsobit explozi těchto látek. V přístroji neprovozujte žádné elektrické přístroje (např. na výrobu domácí zmrzliny). Může dojít k jiskření. Nebezpečí exploze! Vysokoprocentní alkohol postavte do chladicího prostoru pouze svisle a v dobře uzavřené láhvi. Nebezpečí exploze! Při požití dlouho skladovaných potravin může dojít k otravě. Délka skladování je závislá na mnoha faktorech, jako např. čerstvosti a kvalitě potravin a skladovací teplotě. Věnujte prosím pozornost údajům o skladovatelnosti a spotřebě, jež uvádějí výrobci potravin! Neošetřujte těsnění dveří oleji nebo tuky. V průběhu času tak dojde ke zteření těsnění. Pokud budete v přístroji nebo ve dvířkách přístroje skladovat potraviny obsahující oleje nebo tuky, dávejte pozor na to, aby se olej nevylil a nedostal se tak do styku s plastovými částmi přístroje. Působením olejů nebo tuků na plast mohou vzniknout trhliny a může dojít ke zlomení nebo prasknutí plastových částí. Nezakrývejte otvory pro větrání v soklu a pro odvětrání nahoře ve výklenku skříně. Jinak není zaručena dobrá cirkulace vzduchu. Stoupá tak spotřeba elektrické energie a nelze vyloučit škody na přístroji. Přístroj je konstruován pro určitou klimatickou třídu (rozsah teplot v místnosti), jejíž hranice je třeba dodržovat. Klimatická třída je uvedena na typovém štítku uvnitř přístroje. Nižší teplota v místnosti vede k delším výlukám chladicího agregátu, takže přístroj nemůže držet potřebnou teplotu. Nikdy nepoužívejte k čištění přístroje napařovací čisticí přístroj. Pára se může dostat na vodivé části přístroje a způsobit tak elektrický zkrat. 9

10 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Likvidace starého přístroje Zničte na Vašem starém přístroji západku pro zavírání dveří. Zabráníte tak uvěznění hrajících si dětí uvnitř přístroje a možnému nebezpečí ohrožení jejich života. Nepoškozujte žádné části chladicího systému, např. - propíchnutím chladicích kanálků odpařovače. - ohýbáním trubek chlazení. - škrábáním povrchu. Chladicí látka může vystříknout a způsobit poranění očí. Výrobce nemůže být činěn zodpovědným za škody způsobené v důsledku nerespektování bezpečnostních pokynů a varovných upozornění. 10

11 Jak ušetřit elektrickou energii? Umístění Nastavení teploty na termostatu přibližné hodnoty /regulace ve stupních) Nastavení teplot na termostatu přesné stupně (digitální indikace) Normální spotřeba energie Ve větraných prostorách. Chráněno před přímým slunečním světlem. Ne vedle zdroje tepla (topení, sporák). Při ideální pokojové teplotě okolo 20 C. Větrací otvory nesmí být ničím zakryty a musí být pravidelně čištěny od prachu. Chladicí zařízení a kovová mřížka (výměník tepla) na zadní straně přístroje jedenkrát za rok čistit). Při středním nastavení regulátoru na stupeň 2 až 3. Skladovací zóna 8 až 12 C. Chladicí zóna 4 až 5 C. Zóna Perfect-Fresh kolem 0 C. Mrazicí zóna -18 C. Zóna pro uchovávání vína 10 až 12 C. Zvýšená spotřeba energie V uzavřených, nevětraných prostorách. Na přímém slunečním světle. Pokud je přístroj umístěn vedle zdroje tepla (topení, sporák). Při vyšší teplotě okolí. Při zakrytí větracích otvorů nebo jejich zanesení prachem. Při nánosu prachu na chladicím zařízení a kovové mřížce (výměník tepla). Při vyšším nastavení regulátoru: čím nižší teplota v přístroji, tím vyšší spotřeba el. energie! U přístrojů se spínačem změny teplotního režimu dbejte na to, aby byl spínač při teplotách okolí vyšší než 16 C příp. 18 C vypnutý! 11

12 Jak ušetřit elektrickou energii? Použití Odmrazování Normální spotřeba energie Uspořádání zásuvek, přihrádek a poliček jako u stavu při dodání. Dvířka otevírat jen dle potřeby na co nejkratší dobu. Potraviny vkládat dobře roztříděné. Teplé pokrmy a nápoje nechat nejprve vychladnout mimo přístroj. Potraviny vkládat dobře zabalené nebo dobře zakryté. Zmrazené potraviny pro rozmrazení vkládat do chladicí zóny. Přihrádky nepřeplňovat, aby mohl cirkulovat vzduch. Pokud se vytvoří 0,5 cm vrstva ledu, mrazicí zónu odmrazit. Zvýšená spotřeba energie Časté a dlouhé otevírání dvířek = ztráta chladu. Přístroj se pokouší více chladit a chladicí zařízení běží delší dobu. Nepořádek znamená při hledání dlouhé otevírání dvířek. Teplé pokrmy v přístroji způsobují to, že kompresor běží delší dobu (přístroj se snaží snížit teplotu). Odpařování a kondenzování tekutin v chladicí zóně způsobuje snížení výkonu chlazení. Vrstva ledu znesnadňuje předávání chladu na potraviny a způsobuje nárůst spotřeby el. energie. 12

13 Zapnutí a vypnutí přístroje Před prvním použitím Vyčistěte vnitřek přístroje a příslušenství. Použijte k tomu vlažnou vodu a nakonec vše vytřete dosucha utěrkou. Zapnutí přístroje Otočte regulátorem teploty z polohy "0". Přístroj začne chladit a vnitřní osvětlení chladničky svítí při otevření dveří. Čím vyšší nastavení, tím je nižší teplota v přístroji. Vypnutí přístroje Otočte regulátorem teploty z polohy "1" do polohy "0". Přitom je nutné překonat malý odpor. Chlazení a vnitřní osvětlení jsou vypnuty. Při delší nepřítomnosti Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, potom: přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistky domovní instalace, vyčistěte přístroj a ponechejte dvířka přístroje pootevřená, aby bylo zabráněno tvorbě zápachu. Pokud při delší nepřítomnosti přístroj vypnete, ale nevyčistíte, hrozí při zavřených dvířkách nebezpečí tvorby plísní. 13

14 Správná teplota Správné nastavení teploty je pro uchovávání potravin velice důležité. Díky mikroorganismům se potraviny rychle kazí, čemuž může být zabráněno správnou skladovací teplotou. Teplota ovlivňuje rychlost růstu mikroorganismů. Se snižováním teploty dochází ke zpomalování těchto procesů. Teplota uvnitř přístroje se zvyšuje tím více, - čím častěji a déle jsou otevřena dvířka přístroje, - čím více potravin je skladováno, - čím teplejší jsou právě vkládané čerstvé potraviny, - čím vyšší je okolní teplota přístroje. Přístroj je určen pro určitou klimatickou třídu (teplota v místnosti), jejíž hranice musí být dodrženy. v chladicím prostoru Uprostřed chladicího prostoru doporučujeme teplotu 4 C. Pokud chcete zkontrolovat teplotu, potom postavte sklenici vody doprostřed přístroje a ponořte do ní teploměr. Přibližně po 24 hodinách zjistíte přibližnou teplotu uvnitř přístroje. Mějte však na paměti, že - běžné koupelové a domácí teploměry měří většinou nepřesně. Použijte proto digitální teploměr. - Neměřte teplotu vzduchu v chladničce, ta nemá žádnou vazbu na teplotu potravin. - Během měření byste měli co nejméně otevírat dvířka přístroje, jelikož dovnitř přístroje vniká teplý vzduch. Nastavení teploty Teplotu můžete nastavit pomocí regulátoru teploty. Otočte regulátor teploty do polohy mezi 1 a 5. Čím vyšší je nastavení, tím nižší je pak teplota uvnitř přístroje. Doporučujeme střední nastavení. Toto nastavení byste měli zvolit, i pokud často otvíráte dvířka přístroje, ukládáte větší množství potravin, nebo pokud je vysoká okolní teplota. 14

15 Účelné využití chladicí zóny Různé teplotní oblasti Kvůli přirozené cirkulaci vzduchu uvnitř přístroje se vyskytují v chladicím prostoru místa s rozdílnou teplotou. Těžký studený vzduch klesá dolů do spodní části přístroje. Pro uchovávání potravin využívejte místa s různou teplotou! Nejteplejší místo Nejteplejší místo v chladicí zóně je zcela nahoře ve dveřích. Používejte toto místo k uchovávání másla, aby se dalo dobře rozmazávat a sýru, aby si uchoval svoje aroma. Nejchladnější místo Nejchladnější místo v chladicí zóně je u zadní stěny a nad zásuvkami na zeleninu. Prostor nad zásuvkami na zeleninu používejte pro uchovávání potravin, které se rychle kazí, např.: - maso, ryby, drůbež - salám, hotová jídla - vaječné nebo smetanové pokrmy / pečivo - čerstvé těsto - mléčné výrobky - hotová zelenina zabalená ve fólii a všeobecně všechny čerstvé potraviny, jejichž datum minimální trvanlivosti se vztahuje na minimální teplotu 4 C. V přístroji neuchovávejte žádné předměty obsahující hořlavé plyny nebo výbušné látky (např. spreje). Nebezpečí exploze! Vysokoprocentní alkohol postavte do chladicího prostoru pouze svisle a v dobře uzavřené láhvi. Pokud budete v přístroji nebo ve dvířkách přístroje skladovat potraviny obsahující tuk případně olej, dávejte pozor, aby tuk případně olej nevytekl a nedostal se na plastové části přístroje. V plastu mohou vzniknout trhliny a plast se může zlomit nebo roztrhnout. Potraviny se nesmějí dotýkat zadní stěny přístroje, protože by k ní mohly přimrznout. Potraviny neskladujte těsně vedle sebe, aby mohl cirkulovat vzduch. 15

16 Účelné využití chladicí zóny Potraviny nevhodné ke skladování v chladu Ne všechny potraviny jsou vhodné pro skladování při teplotě nižší než 5 C, protože jsou citlivé na chlad. Tak např. okurky zesklovatí, baklažány zhořknou a brambory zesládnou. Rajčata a pomeranče ztrácejí svoje aroma a u citrusů tvrdne slupka. K těmto potravinám citlivým na chlad patří mimo jiné: - ananas, avokádo, banány, granátová jablka, mango, papája, pastyňák, citrusy (pomeranče, citrony, mandarinky, grapefruity), - ovoce, které má dozrát, - baklažány, okurky, brambory, paprika, rajčata, cukety, - tvrdý sýr (parmezán). Na co byste měli dbát při nákupu potravin Nejdůležitějším předpokladem pro dlouhodobé skladování potravin je čerstvost potravin při vložení. Tato výchozí čerstvost má rozhodující význam pro dlouhodobé skladování. Řetězec chlazení by se neměl přerušovat. Dbejte např. na to, aby potraviny nebyly příliš dlouho ve vyhřátém autě. Pokud již potraviny nejsou čerstvé nebo se začaly kazit, nedá se s potravinami již nic dělat. Již dvouhodinové přerušení chlazení zapříčiňuje, že se potraviny začínají kazit. Správné skladování potravin Potraviny uchovávejte vždy zabalené nebo uzavřené. Tím zabráníte absorpci cizích pachů a vyschnutí potravin nebo přenosu případných bakterií, které by se mohly v potravinách nacházet. Při správném nastavení teploty a dodržení hygieny předejdete rozmnožení bakterií např. salmonelózy. Ovoce a zelenina Ovoce a zeleninu však můžete v zásuvkách skladovat nezabalené, avšak dbejte na to, že některé druhy ovoce a zeleniny by neměly být skladovány společně v jedné zásuvce. Na jedné straně se přenáší chuť a vůně (např. mrkev rychle pohltí chuť a vůni cibule), na straně druhé vylučují některé potraviny přírodní plyn (ethylen), na který jiné potraviny reagují velmi citlivě a mohou se tak rychleji kazit. Příklady ovoce, které vylučuje velké množství přírodního plynu: Jablka, meruňky, hrušky, nektarinky, broskve, švestky, avokádo a fíky. 16

17 Uspořádání vnitřního prostoru Příklady ovoce a zeleniny, které velmi citlivě reagují na přírodní plyn jiných druhů ovoce a zeleniny: Kiwi, brokolice, květák, růžičková kapusta, mango, žlutý meloun, jablka, meruňky, okurky, rajčata, hrušky, nektarinky a broskve. Příklad: Brokolice by se neměla skladovat dohromady s jablky, protože jablka vylučují hodně přírodního plynu a brokolice velmi citlivě na tento přírodní plyn reaguje. Tím byste u brokolice dosáhli o hodně kratší doby skladování, než by vlastně bylo možné. Maso Maso uchovávejte v přihrádce s nižší vlhkostí vzduchu nezabalené (fólie a nádoby otevřete). Vyschnutí povrchu masa působí proti zárodkům a zvyšuje tak trvanlivost. Různé druhy masa se nesmějí dotýkat, musí být vždy odděleny obalem. Tím se zabrání přenosu choroboplodných zárodků a tím i předčasnému zkažení. Nezabalené živočišné a rostlinné potraviny Nezabalené živočišné a rostlinné potraviny oddělte. Pokud je budete uchovávat dohromady, pak je bezpodmínečně zabalte. Zabráníte tím vzniku mikrobiologických změn. Potraviny bohaté na bílkoviny Mějte prosím na paměti, že potraviny bohaté na bílkoviny se rychleji kazí. To znamená, že korýši se kazí rychleji než ryby a ryby se kazí rychleji než maso. 17

18 Uspořádání vnitřního prostoru Umístění odkládacích polic Odkládací police můžete umístit podle výšky ukládaných potravin. Odkládací polici vytáhněte dopředu až na doraz a pro vyjmutí ji vepředu nadzvedněte. Po stranách vyměňte krytky. Odkládací polici nasaďte na požadované místo zadní hranou nahoru. Zadní hrana musí směřovat nahoru, aby se potraviny nedotýkaly zadní stěny a nepřimrzly. Odkládací přihrádky / přihrádky na láhve Vysuňte odkládací přihrádky / přihrádky na láhve nahoru a vyjměte je zepředu ven. Odkládací přihrádky / přihrádky na láhve nasaďte na libovolné místo zpět. Dejte pozor, aby přihrádky byly správně a dobře usazeny. Výsuvná přihrádka Výsuvnou přihrádku je možné při plnění a vyjímání i při čištění zcela vyjmout. Přihrádka na ovoce a zeleninu Pro uložení a vyjmutí ovoce a zeleniny z přihrádky vytáhněte dopředu kryt, který je nad zásuvkou. Kryt můžete zcela vyjmout a to tak, že vytáhnete kryt dopředu až po zarážku a vyjmete jej směrem nahoru ven. Pro vkládání a vyjímání ovoce a zeleniny můžete přihrádku na ovoce a zeleninu vytáhnout zcela ven. 18

19 Automatické odmrazování Chladicí zóna se odmrazuje automaticky. Během provozu chladicího agregátu se mohou na zadní stěně chladicí zóny tvořit ledové kapky. Tyto kapky nemusíte odstraňovat, protože chladicí zóna se odmrazuje automaticky. Voda vznikající při odmrazení stéká přes kanálek a odtokovou trubičku do odpařovacího systému na zadní straně přístroje. Dbejte na to, aby voda mohla vždy bez problémů odtékat. Proto udržujte odtokový kanálek a trubičku vždy čisté. 19

20 Čištění Dbejte na to, aby se do regulátoru teploty nebo osvětlení nedostala voda. Do odtokového kanálku se nesmí dostat voda obsahující čisticí prostředky. Nepoužívejte napařovací čisticí přístroj. Pára se může dostat na vodivé části přístroje a způsobit tak elektrický zkrat. Typový štítek uvnitř přístroje nesmí být odstraněn. Budete jej potřebovat v případě poruchy! Aby se zabránilo poškození povrchů, nepoužívejte při čištění žádné: - čisticí prostředky obsahující sodu, čpavek, kyseliny a chlór, - čisticí prostředky na odstranění vodního kamene, - prostředky na drhnutí (prášek na drhnutí, tekutý písek), - čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, - čisticí prostředky na nerez, - čisticí prostředky do myček na nádobí, - sprejů na čištění pečicích trub, - čisticí prostředky na sklo, - drsné houbičky a kartáče, např. houbičky na hrnce apod., - ostré žiletkové škrabky! Před čištěním Přístroj vypněte tím, že regulátorem teploty otočíte do polohy "0". Vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo vyšroubujte pojistky. Z chladničky vyjměte potraviny a uložte je na chladném místě. Vyjměte všechny části, které se dají vyjmout, k čištění ven. Vnitřní prostor, příslušenství Přístroj čistěte minimálně jednou za měsíc. Nenechávejte nečistoty zaschnout, odstraňte je ihned. Pro čištění je vhodná vlažná voda s trochou mycího prostředku na nádobí. Všechny díly čistěte ručně, ne v myčce nádobí. Při čištění odtokového kanálku musíte vyjmout výsuvnou přihrádku z chladničky. Čistěte odtokový kanálek a trubičku v chladničce častěji pomocí tyčinky nebo podobným předmětem, aby mohla voda vždy bez problémů odtékat. 20

21 Čištění Po vyčištění omyjte vnitřní prostor a příslušenství čistou vodou a vytřete vše utěrkou dosucha. Dvířka přístroje ponechte na krátkou dobu otevřená. Otvory pro větrání a odvětrávání Otvory pro větrání a odvětrávání čistěte pravidelně pomocí štětečku nebo vysavačem. Usazeniny prachu zvyšují spotřebu elektrické energie. Větrací mřížku v soklu můžete při čištění sundat. Stlačte svorky ve větracím otvoru nahoru a současně vytáhněte větrací mřížku dopředu ven. Po čištění Vložte všechny části zpět do přístroje. Zavřete dvířka přístroje. Zasuňte zástrčku do zásuvky a přístroj zapněte. Vložte potraviny do přístroje a zavřete dvířka. Těsnění dveří Těsnění dveří neošetřujte olejem nebo tuky. Jinak dojde postupem času k jeho zteření. Těsnění dveří čistěte pravidelně pouze čistou vodou a následně je důkladně vytřete utěrkou dosucha. 21

22 Pomoc při poruše Opravy na elektrických přístrojích smějí provádět pouze kvalifikovaní odborníci. Neodborně provedené opravy mohou přivést uživatele do velkého nebezpečí. Co udělat, když přístroj nechladí? Zkontrolujte, zda je volič teploty nastaven do jiné polohy než "0". Zkontrolujte, zda je zástrčka řádně zasunuta do zásuvky. Zkontrolujte, zda nedošlo k vypnutí pojistek domovní instalace. Pokud je tomu tak, informujte servisní službu. teplota v chladničce je příliš nízká? Nastavte regulátor teploty na nižší hodnotu. četnost zapínání a délka chodu chladicího agregátu se zvyšuje? Zkontrolujte, zda nejsou větrací mřížky dole a nahoře zakryté nebo zaprášené. Dvířka přístroje byla často otevírána nebo bylo vloženo větší množství potravin. Zkontrolujte, zda se dají dvířka správně zavírat. nefunguje vnitřní osvětlení chladničky? Je kontaktní spínač pro osvětlení vzpříčený? Pokud ne, pak je vadná žárovka: Vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo vypněte příslušnou pojistku domovní instalace. Chyťte kryt žárovky a kryt směrem dopředu sundejte. Žárovku vyšroubujte a vyměňte. Přípojné hodnoty žárovky: V, typ E 14 Potřebný výkon (Watt) zjistíte z vadné žárovky. Novou žárovku zašroubujte a opět zaklapněte kryt. dno chladničky je vlhké? Odtokový otvor v kanálku je ucpán. Vyčistěte odtokový kanálek s otvorem. 22

23 Pomoc při poruše Pokud nelze závadu odstranit pomocí těchto postupů, pak zavolejte servisní službu. Až do odstranění závady pokud možno neotvírejte dvířka přístroje, aby byl únik chladu co nejmenší. 23

24 Příčiny zvuků Zcela normální Čím jsou způsobeny? zvuky Brrrrr Bručení pochází od motoru (kompresoru). Může být krátkodobě i více hlasité, pokud se motor zapíná. Blubb, blubb... Bublání a klokotání způsobuje chladicí látka, která protéká rourami. Click Cvakání je slyšet tehdy, když termostat zapíná nebo vypíná motor. Sssrrrrrr U přístroje s více zónami nebo No-Frost přístroje může být slabě slyšitelné vrčení způsobeno prouděním vzduchu uvnitř přístroje. Praskání... Praskání je slyšet vždy, když dochází v přístroji k rozpínání materiálu. Mějte na paměti, že hlučnosti motoru a proudění uvnitř chladicího okruhu nelze zamezit! Zvuky, které je možné jednoduše odstranit Klepání, chrastění, řinčení Příčina Přístroj nestojí rovně. Přístroj se dotýká jiného nábytku nebo přístroje. Zásuvky, koše nebo odkládací plochy se kývou nebo jsou špatně nasazeny. Láhve nebo nádoby se navzájem dotýkají. Na zadní straně jsou ještě připevněny transportní držáky kabelu. Odstranění Přístroj vyrovnejte pomocí vodováhy do vodorovné polohy. Použijte k tomu šroubovací nožky pod přístrojem nebo je něčím podložte. Přístroj od nábytku nebo přístrojů odsuňte. Zkontrolujte vyjímatelné díly a dle potřeby je znovu nasaďte. Láhve nebo nádoby od sebe odsuňte. Odstraňte držáky kabelu. 24

25 Vyskytne-li se závada, kterou nemůžete sami odstranit, informujte - Vašeho prodejce Miele nebo - servisní službu Miele na telefonu: nebo zelená linka Servisní služba bude potřebovat typ a číslo Vašeho přístroje. Oba údaje najdete na typovém štítku umístěném uvnitř přístroje. Záruční doba Záruční doba činí 2 roky. Servisní služba / záruční doba 25

26 Elektrické připojení Tento přístroj je připraven pro připojení na střídavý proud V, 50 Hz a smí být připojen pouze na řádně provedenou zásuvku s ochranným kontaktem, odpovídající platným normám. Jištění zásuvky musí být minimálně 10 A. Zásuvka by se měla nacházet dle možnosti v bezprostřední blízkosti přístroje. Přístroj nesmí být v žádném případě připojen přes prodlužovací kabel, protože prodlužovací kabely nezajišťují dostatečnou bezpečnost provozu (např. hrozí nebezpečí přehřátí). Přístroj nesmí být připojen na elektrické střídače, které se používají při autonomním zásobování elektrickou energií, např. solární systém. Při zapnutí přístroje může jinak dojít kvůli napěťové špičce k bezpečnostnímu vypnutí. Elektronika se může poškodit! Stejně tak nesmí být přístroj provozován ve spojení s tzv. úspornými zástrčkami, protože zde dochází k redukci elektrické energie k přístroji a přístroj se přehřívá. Je-li nutné provést výměnu přívodního síťového kabelu, smí ji provést pouze kvalifikovaný odborníkelektrikář. Připojení, instalace a bezpečnostní opatření musí být v souladu s příslušnými normami: ČSN EN

27 Pokyny pro montáž Nezabudovaný přístroj se může převrátit! Místo umístění Pro umístění přístroje nevolte místa vedle sporáku, topení nebo v blízkosti okna s přímým dopadem slunečních paprsků. Čím vyšší je teplota okolí, tím déle pracuje chladicí agregát a tím větší je spotřeba elektrické energie. Vhodná je suchá, větraná místnost. Klimatická třída Přístroj je určen pro určitou klimatickou třídu (teplotní rozsah v místnosti), jejíž hranice je třeba dodržovat. Klimatická třída je uvedena na typovém štítku umístěném uvnitř přístroje. Větrání a odvětrávání Větrání a odvětrávání přístroje probíhá přes sokl. Otvory pro přívod a odvod vzduchu nesmí být ničím přikryty nebo zastavěny. Stejně tak musí být větrací mřížky pravidelně zbavovány prachu. Před vestavbou přístroje Ze zadní strany přístroje odstraňte držák kabelu. Přesvědčte se, zda jsou všechny části na zadní stěně přístroje volně pohyblivé. V případě, že se některé části dotýkají zadní stěny, opatrně je odtáhněte. Klimatická Teplota třída v místnosti SN +10 C až +32 C N +16 C až +32 C ST +16 C až +38 C T +16 C až +43 C Nižší teplota v místnosti může způsobit, že chladicí agregát bude pracovat méně. To může vést k nárůstu teploty uvnitř přístroje! 27

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Vinotéka KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti

Více

Návod k použití B-513-01

Návod k použití B-513-01 Návod k použití KGV 26610 FF B-513-01 Obsah Pokyny k likvidaci, 3 Likvidace dosloužilého spotřebiče 3 Likvidace obalu nového spotřebiče 3 Bezpečnostní pokyny 4 Ustanovení 5 Seznámení se spotřebičem 5 Celkový

Více

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče...

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče... KTR 18420 B-408-01 Obsah Pokyny k likvidaci... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Seznámení se spotřebičem... 5 Ovládací panel... 5 Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6 Připojení spotřebiče... 6 Zapnutí

Více

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA SIDE BY SIDE CHLADNIČKA RM25***** CZECH REPUBLIC UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA OBSAH VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY 2 NÁVOD K OBSLUZE 4 NASTAVENÍ CHLADNIČKY 4 HLAVNÍ FUNKCE 4 OVLÁDACÍ PANEL 5 PANEL DIGITÁLNÍ INDIKACE

Více

Chladnička WSN 1212. Návod k obsluze

Chladnička WSN 1212. Návod k obsluze Chladnička WSN 1212 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážený zákazníku, doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních továrnách

Více

Návod k obsluze Kávovar

Návod k obsluze Kávovar Návod k obsluze Kávovar Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte poškození přístroje. cs-cz M.-Nr. 10 022

Více

PW 7 BI PW 19 BI. Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE

PW 7 BI PW 19 BI. Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE PW 7 BI PW 19 BI Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU Spotřebič, který jste zakoupili, je vinný sklípek (neboli chladnička na víno), určený výhradně k uchování vína. Chcete-li ho využívat co nejlépe, přečtěte si pozorně

Více

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a použití BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek

Více

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS Myčka nádobí

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS Myčka nádobí Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS Myčka nádobí POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám umožní získat co

Více

BWC300SS 30 cm vestavná vinotéka na 18 lahví

BWC300SS 30 cm vestavná vinotéka na 18 lahví BWC300SS 30 cm vestavná vinotéka na 18 lahví Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BWC300SS 30 cm vestavná vinotéka na 18 lahví POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace

Více

Návod k použití. Chladicí vitrína na víno

Návod k použití. Chladicí vitrína na víno Návod k použití Chladicí vitrína na víno Děkujeme za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením našeho přístroje, a doufáme, že Vám bude sloužit dlouhou dobu. Chladicí vitrína na víno je určena k chlazení

Více

Návod k použití. Chladničky na víno 7083 595-00

Návod k použití. Chladničky na víno 7083 595-00 Návod k použití Chladničky na víno CZ 7083 595-00 WK Pokyny pro likvidaci Přístroj obsahuje hodnotné materiály a nemá se odkládat společně se směsným domácím odpadem. Likvidace vysloužilého přístroje musí

Více

BCB 312 AI BCB 312 AAI

BCB 312 AI BCB 312 AAI BCB 312 AI BCB 312 AAI Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze BCB 312 AI BCB 312 AAI Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme

Více

Návod k použití B-525-01

Návod k použití B-525-01 Návod k použití DIE 165 E B-525-01 Popis odsavače Obr. 1 PLYN ELEKTRO Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 2 Popis odsavače Druhy provozu Mřížka

Více

Návod k použití S-360-01

Návod k použití S-360-01 Návod k použití LI 46630 S-360-01 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. PLYN Obr. 1 ELEKTRO Popis odsavače Přepínač světlo/ ventilátor Druhy provozu Rám filtru Provoz s odvětráním Ventilátor

Více

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01 Návod k použití HEV 230250 B-447-01 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Takto zabráníte škodám na

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216

Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216 Návod k použití Mikrovlnná trouba EMS17216 2 electrolux bezpečnostní informace We were thinking of you when we made this product electrolux 3 CS CS CS Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 7 Před

Více

BW18BL Vinotéka na B272M 18 lahví Multifunction

BW18BL Vinotéka na B272M 18 lahví Multifunction BW18BL Vinotéka na B272M 18 lahví 60cm BW28BL Multifunction Vinotéka na built 28 in lahví oven. 1 Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BW18BL/BW28BL Vinotéka s kapacitou 18/28 lahví POZNÁMKA: Tento

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.7 Displej vnitřní jednotky.8

Více

MWI 243 XA Mikrovlnná trouba

MWI 243 XA Mikrovlnná trouba MWI 243 XA Mikrovlnná trouba Návod k použití 81 OBSAH KAPITOLA 1 OBECNĚ 1.1 Popis trouby... strana 82 1.2 Popis ovládacího panelu... strana 83 1.3 Instalace... strana 84 1.4 Důležitá bezpečnostní upozornění...

Více

BWC605SS 60 cm dvouzónová vinotéka pro 46 lahví

BWC605SS 60 cm dvouzónová vinotéka pro 46 lahví BWC605SS 60 cm dvouzónová vinotéka pro 46 lahví USER MANUAL FOR YOUR BAUMATIC 1 BWC605SS 60 cm dvouzónová vinotéka pro 46 lahví POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace

Více

Návod na použití KOMBINOVANÁ LEDNIČKA S MRAZNIČKOU. Obsah. Instalace, 12 Umístění a zapojení Oboustranná dvířka. Popis zařízení, 13 14

Návod na použití KOMBINOVANÁ LEDNIČKA S MRAZNIČKOU. Obsah. Instalace, 12 Umístění a zapojení Oboustranná dvířka. Popis zařízení, 13 14 Návod na použití KOMBINOVANÁ LEDNIČKA S MRAZNIČKOU Česky, 11 Obsah Instalace, 12 Umístění a zapojení Oboustranná dvířka Popis zařízení, 13 14 Ovládací panel Celkový přehled Zapnutí a používání, 15 16 Zapnutí

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Návod k použití, instalaci a připojení

Návod k použití, instalaci a připojení CZ Návod k použití, instalaci a připojení Elektrická trouba Elektrická trouba Vážený zákazníku! Upřímně vám děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Přesvědčte se sám o tom, že se na naše výrobky můžete spolehnout.

Více

BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg

BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg NÁVOD K VAŠEMU PŘÍSTROJI BAUMATIC BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg POZNÁMKA: Tato Uživatelská příručka obsahuje důležité informace,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba SE 2617

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba SE 2617 NÁVOD K OBSLUZE Mikrovlnná trouba SE 2617 2 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku BRANDT. Naše společnost vkládá všechny své vědomosti a know-how do realizace každého spotřebiče tak, aby

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA

CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA Sporák Návod k instalaci a obsluze CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA Sporák Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více