Návod k obsluze a montáži

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze a montáži"

Transkript

1 Návod k obsluze a montáži Vestavná chladnička K 5122 Ui Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti vzniku škod na Vašem přístroji. cs - CZ M.-Nr

2 Obsah Popis přístroje... 4 Váš příspěvek k ochraně životního prostředí... 5 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění... 6 Jak ušetřit elektrickou energii? Zapnutí a vypnutí přístroje Při delší nepřítomnosti Správná teplota v chladicím prostoru Nastavení teploty Účelné využití chladicí zóny Různé teplotní oblasti Potraviny nevhodné ke skladování v chladu Na co byste měli dbát při nákupu potravin Správné skladování potravin Ovoce a zelenina Nezabalené živočišné a rostlinné potraviny Potraviny bohaté na bílkoviny Maso Uspořádání vnitřního prostoru Umístění odkládacích polic Odkládací přihrádky / přihrádky na láhve Automatické odmrazování Čištění Vnitřní prostor, příslušenství Otvory pro větrání a odvětrávání Těsnění dveří Pomoc při poruše Příčiny zvuků Servisní služba / záruční doba Elektrické připojení Pokyny pro montáž Místo umístění Klimatická třída Větrání a odvětrávání Před vestavbou přístroje

3 Obsah Rozměry pro vestavbu Změna směru otvírání dvířek Vestavba přístroje pod pracovní desku Hmotnost nábytkového čela Vestavba přístroje pod pracovní desku Montáž soklové lišty Montáž kuchyňských dvířek Schéma pro vrtání kazetových dvířek Vyrovnání kuchyňských dvířek

4 Popis přístroje kontaktní světelný spínač regulátor teploty, nitřní osvětlení odkládací plocha odtokový kanálek s otvorem pro odtok vody výsuvná přihrádka přihrádka na ovoce a zeleninu větrací mřížka přihrádka na máslo a sýry přihrádka na vejce přihrádka na láhve 4

5 Váš příspěvek k ochraně životního prostředí Likvidace obalového materiálu Obal chrání přístroj proti poškození během přepravy. Obalové materiály byly voleny s přihlédnutím k hlediskům ochrany životního prostředí a k možnostem jejich likvidace a jsou tedy recyklovatelné. Vrácení obalového materiálu do materiálového cyklu šetří suroviny a snižuje množství odpadů. Likvidace starého přístroje Staré elektrické a elektronické přístroje obsahují často ještě cenné suroviny. Obsahují ale také škodlivé látky, které byly zapotřebí pro jejich funkčnost a bezpečnost. V komunálním odpadu nebo při špatné manipulaci mohou poškozovat lidské zdraví a životní prostředí. Váš starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do komunálního odpadu. Pro likvidaci starých elektrických a elektronických přístrojů využijte sběrné místo zřízené k tomuto účelu Vaší obcí. Postarejte se prosím o to, aby trubky chladicího systému nebyly před nebo během odvozu k likvidaci poškozeny. Jen tak bude zaručeno, že chladicí látka obsažená v chladicím systému a olej z kompresoru neuniknou do okolí. Postarejte se prosím o to, aby byl vyřazený přístroj až do doby odvezení uložen mimo dosah dětí. O tom Vás také informuje tento návod k obsluze v kapitole "Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění". 5

6 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Tento přístroj odpovídá předepsaným bezpečnostním předpisům. Neodpovídající použití však může způsobit škody na osobách a věcech. Před uvedením přístroje do provozu si pozorně pročtěte návod k obsluze. Obsahuje důležité pokyny pro umístění přístroje, bezpečnost provozu, použití přístroje a jeho údržbu. Tím chráníte sebe a zabráníte možnosti vzniku škod na přístroji. Tento návod k obsluze dobře uschovejte a předejte ho případně novému majiteli! Přístroj používejte jen k tomu účelu, ke kterému je určen Tento přístroj je určen výhradně k používání v domácnosti a v prostorách podobných domácnostem, jako např.: v kancelářích a jiných podobných pracovních prostředích, ve venkovských usedlostech, ve víkendových obydlích zákazníků a dalších typických bytových zařízeních. Tento přístroj není určen pro venkovní používání. Používejte tento přístroj výhradně v domácnosti k chlazení a uchovávání potravin. Používání přístroje k jiným účelům není dovoleno a může být případně i nebezpečné. Výrobce neručí za škody, které byly způsobeny používáním přístroje k jiným účelům, než k jakým byl přístroj určen nebo v důsledku chybné obsluhy. Osoby, které nejsou schopny na základě jejich fyzických, senzorických a psychických schopností nebo z důvodu chybějící zkušenosti nebo neznalosti, přístroj bezpečně obsluhovat, nesmí přístroj, bez dohledu nebo pokynů zodpovědné osoby, obsluhovat. Děti v domácnosti Děti starší 8 let mohou přístroj obsluhovat bez dozoru pouze tehdy, pokud jim byla obsluha přístroje vysvětlena takovým způsobem, že dokáží přístroj bezpečně obsluhovat. Děti musí umět rozpoznat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy. Děti mladší 8 let se nesmí sami pohybovat v blízkosti přístroje, ledaže by byly pod stálým dozorem dospělé osoby. Dávejte pozor na děti, které se pohybují v blízkosti přístroje. Nedovolte jim, aby si přístrojem hrály, například, aby si sedaly na výsuvy nebo se na ně zavěšovaly. Nedovolte dětem, aby si bez dozoru hrály s obalovými materiály, jako např. fólie. Hrozí nebezpečí udušení! 6

7 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Technická bezpečnost Před umístěním zkontrolujte, zda není přístroj zjevně poškozen. Poškozený přístroj neinstalujte a neuvádějte do provozu. Dojde-li k poškození elektrického přípojného kabelu, musí být tento vyměněn pouze servisní službou Miele, aby se zamezilo nebezpečí pro uživatele. Tento přístroj obsahuje chladicí látku Isobutan (R600a), přírodní plyn, který nezatěžuje životní prostředí. Tento plyn je však hořlavý! Tato látka neškodí ozónové vrstvě a nezvyšuje skleníkový efekt. Použití této chladicí látky vedlo částečně ke zvýšení hlučnosti. Vedle hlučnosti chodu kompresoru se může hlučnost projevit i v chodu celého chladicího okruhu. Tomuto efektu se bohužel nedá zabránit, nemá však žádný vliv na výkon přístroje. Při transportu a umístění přístroje dbejte na to, aby nedošlo k poškození součástí chladicího systému. Chladicí látka může způsobit poranění očí! Při poškození: - zabraňte přístupu otevřeného ohně nebo zdroje vznícení, - vytáhněte zástrčku z el. zásuvky, - vyvětrejte na několik minut místnost, ve které se přístroj nachází, - informujte servisní službu. Čím více chladicí látky přístroj obsahuje, tím větší musí být místnost, ve které se přístroj umístí. V případě úniku chladicí látky se může v malé místnosti vytvořit hořlavá směs vzduchu a plynu. Na 8 g chladicí látky musí být místnost veliká min. 1 m 3. Množství chladicí látky je uvedeno na typovém štítku uvnitř přístroje. Bezpečný provoz přístroje je zaručen pouze tehdy, je-li přístroj montován a připojen podle návodu k obsluze. Před připojením přístroje je bezpodmínečně nutné porovnat přípojné údaje (napětí a frekvenci) uvedené na typovém štítku s hodnotami elektrické sítě. Tyto údaje musí bezpodmínečně souhlasit, aby nedošlo k poškození přístroje. V případě pochybností se poraďte s odborníkem-elektrikářem. Přístroj nesmí být připojen na elektrickou síť přes prodlužovací kabel nebo vícenásobnou zásuvku, protože nezaručují potřebnou bezpečnost (např. nebezpečí přehřátí). 7

8 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Elektrickou bezpečnost tohoto přístroje lze zajistit jen tehdy, bude-li připojen na předpisově instalovaný systém ochranného vodiče. Je velmi důležité, aby splnění tohoto základního požadavku bylo překontrolováno a v případě pochybností byla elektrická instalace překontrolována odborníkem-elektrikářem. Výrobce nemůže být činěn zodpovědným za škody, které vznikly v důsledku chybějícího nebo přerušeného ochranného vodiče (např. zásah elektrickým proudem). Instalační práce a opravy mohou provádět pouze kvalifikovaní odborníci. Neodborná instalace, údržba nebo oprava mohou uživatele vystavit značnému nebezpečí, za které výrobce neodpovídá. Opravu přístroje během záruční doby smí provádět pouze servisní služba Miele, jinak zaniká při následných škodách nárok na záruku. Při instalaci a údržbě musí být přístroj odpojen od elektrické sítě. Přístroj je elektricky odpojen od sítě jen tehdy, pokud: byla vytažena síťová zástrčka ze zásuvky. Při odpojování netahejte za přívodní kabel, ale za zástrčku. byly vypnuty pojistky domovní instalace. Vadné součástky smí být vyměněny pouze za originální díly firmy Miele. Pouze u těchto dílů garantuje firma Miele, že budou v plné výši splňovat bezpečnostní požadavky. Tento přístroj nesmí být instalován a provozován na nestabilních místech (např. na lodi). 8

9 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Použití V přístroji neuchovávejte žádné výbušné látky a výrobky obsahující hořlavý hnací plyn (např. spreje). Při zapnutí termostatu může docházet k jiskření, které může způsobit explozi těchto látek. V přístroji neprovozujte žádné elektrické přístroje (např. na výrobu domácí zmrzliny). Může dojít k jiskření. Nebezpečí exploze! Vysokoprocentní alkohol postavte do chladicího prostoru pouze svisle a v dobře uzavřené láhvi. Nebezpečí exploze! Při požití dlouho skladovaných potravin může dojít k otravě. Délka skladování je závislá na mnoha faktorech, jako např. čerstvosti a kvalitě potravin a skladovací teplotě. Věnujte prosím pozornost údajům o skladovatelnosti a spotřebě, jež uvádějí výrobci potravin! Neošetřujte těsnění dveří oleji nebo tuky. V průběhu času tak dojde ke zteření těsnění. Pokud budete v přístroji nebo ve dvířkách přístroje skladovat potraviny obsahující oleje nebo tuky, dávejte pozor na to, aby se olej nevylil a nedostal se tak do styku s plastovými částmi přístroje. Působením olejů nebo tuků na plast mohou vzniknout trhliny a může dojít ke zlomení nebo prasknutí plastových částí. Nezakrývejte otvory pro větrání v soklu a pro odvětrání nahoře ve výklenku skříně. Jinak není zaručena dobrá cirkulace vzduchu. Stoupá tak spotřeba elektrické energie a nelze vyloučit škody na přístroji. Přístroj je konstruován pro určitou klimatickou třídu (rozsah teplot v místnosti), jejíž hranice je třeba dodržovat. Klimatická třída je uvedena na typovém štítku uvnitř přístroje. Nižší teplota v místnosti vede k delším výlukám chladicího agregátu, takže přístroj nemůže držet potřebnou teplotu. Nikdy nepoužívejte k čištění přístroje napařovací čisticí přístroj. Pára se může dostat na vodivé části přístroje a způsobit tak elektrický zkrat. 9

10 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění Likvidace starého přístroje Zničte na Vašem starém přístroji západku pro zavírání dveří. Zabráníte tak uvěznění hrajících si dětí uvnitř přístroje a možnému nebezpečí ohrožení jejich života. Nepoškozujte žádné části chladicího systému, např. - propíchnutím chladicích kanálků odpařovače. - ohýbáním trubek chlazení. - škrábáním povrchu. Chladicí látka může vystříknout a způsobit poranění očí. Výrobce nemůže být činěn zodpovědným za škody způsobené v důsledku nerespektování bezpečnostních pokynů a varovných upozornění. 10

11 Jak ušetřit elektrickou energii? Umístění Nastavení teploty na termostatu přibližné hodnoty /regulace ve stupních) Nastavení teplot na termostatu přesné stupně (digitální indikace) Normální spotřeba energie Ve větraných prostorách. Chráněno před přímým slunečním světlem. Ne vedle zdroje tepla (topení, sporák). Při ideální pokojové teplotě okolo 20 C. Větrací otvory nesmí být ničím zakryty a musí být pravidelně čištěny od prachu. Chladicí zařízení a kovová mřížka (výměník tepla) na zadní straně přístroje jedenkrát za rok čistit). Při středním nastavení regulátoru na stupeň 2 až 3. Skladovací zóna 8 až 12 C. Chladicí zóna 4 až 5 C. Zóna Perfect-Fresh kolem 0 C. Mrazicí zóna -18 C. Zóna pro uchovávání vína 10 až 12 C. Zvýšená spotřeba energie V uzavřených, nevětraných prostorách. Na přímém slunečním světle. Pokud je přístroj umístěn vedle zdroje tepla (topení, sporák). Při vyšší teplotě okolí. Při zakrytí větracích otvorů nebo jejich zanesení prachem. Při nánosu prachu na chladicím zařízení a kovové mřížce (výměník tepla). Při vyšším nastavení regulátoru: čím nižší teplota v přístroji, tím vyšší spotřeba el. energie! U přístrojů se spínačem změny teplotního režimu dbejte na to, aby byl spínač při teplotách okolí vyšší než 16 C příp. 18 C vypnutý! 11

12 Jak ušetřit elektrickou energii? Použití Odmrazování Normální spotřeba energie Uspořádání zásuvek, přihrádek a poliček jako u stavu při dodání. Dvířka otevírat jen dle potřeby na co nejkratší dobu. Potraviny vkládat dobře roztříděné. Teplé pokrmy a nápoje nechat nejprve vychladnout mimo přístroj. Potraviny vkládat dobře zabalené nebo dobře zakryté. Zmrazené potraviny pro rozmrazení vkládat do chladicí zóny. Přihrádky nepřeplňovat, aby mohl cirkulovat vzduch. Pokud se vytvoří 0,5 cm vrstva ledu, mrazicí zónu odmrazit. Zvýšená spotřeba energie Časté a dlouhé otevírání dvířek = ztráta chladu. Přístroj se pokouší více chladit a chladicí zařízení běží delší dobu. Nepořádek znamená při hledání dlouhé otevírání dvířek. Teplé pokrmy v přístroji způsobují to, že kompresor běží delší dobu (přístroj se snaží snížit teplotu). Odpařování a kondenzování tekutin v chladicí zóně způsobuje snížení výkonu chlazení. Vrstva ledu znesnadňuje předávání chladu na potraviny a způsobuje nárůst spotřeby el. energie. 12

13 Zapnutí a vypnutí přístroje Před prvním použitím Vyčistěte vnitřek přístroje a příslušenství. Použijte k tomu vlažnou vodu a nakonec vše vytřete dosucha utěrkou. Zapnutí přístroje Otočte regulátorem teploty z polohy "0". Přístroj začne chladit a vnitřní osvětlení chladničky svítí při otevření dveří. Čím vyšší nastavení, tím je nižší teplota v přístroji. Vypnutí přístroje Otočte regulátorem teploty z polohy "1" do polohy "0". Přitom je nutné překonat malý odpor. Chlazení a vnitřní osvětlení jsou vypnuty. Při delší nepřítomnosti Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, potom: přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistky domovní instalace, vyčistěte přístroj a ponechejte dvířka přístroje pootevřená, aby bylo zabráněno tvorbě zápachu. Pokud při delší nepřítomnosti přístroj vypnete, ale nevyčistíte, hrozí při zavřených dvířkách nebezpečí tvorby plísní. 13

14 Správná teplota Správné nastavení teploty je pro uchovávání potravin velice důležité. Díky mikroorganismům se potraviny rychle kazí, čemuž může být zabráněno správnou skladovací teplotou. Teplota ovlivňuje rychlost růstu mikroorganismů. Se snižováním teploty dochází ke zpomalování těchto procesů. Teplota uvnitř přístroje se zvyšuje tím více, - čím častěji a déle jsou otevřena dvířka přístroje, - čím více potravin je skladováno, - čím teplejší jsou právě vkládané čerstvé potraviny, - čím vyšší je okolní teplota přístroje. Přístroj je určen pro určitou klimatickou třídu (teplota v místnosti), jejíž hranice musí být dodrženy. v chladicím prostoru Uprostřed chladicího prostoru doporučujeme teplotu 4 C. Pokud chcete zkontrolovat teplotu, potom postavte sklenici vody doprostřed přístroje a ponořte do ní teploměr. Přibližně po 24 hodinách zjistíte přibližnou teplotu uvnitř přístroje. Mějte však na paměti, že - běžné koupelové a domácí teploměry měří většinou nepřesně. Použijte proto digitální teploměr. - Neměřte teplotu vzduchu v chladničce, ta nemá žádnou vazbu na teplotu potravin. - Během měření byste měli co nejméně otevírat dvířka přístroje, jelikož dovnitř přístroje vniká teplý vzduch. Nastavení teploty Teplotu můžete nastavit pomocí regulátoru teploty. Otočte regulátor teploty do polohy mezi 1 a 5. Čím vyšší je nastavení, tím nižší je pak teplota uvnitř přístroje. Doporučujeme střední nastavení. Toto nastavení byste měli zvolit, i pokud často otvíráte dvířka přístroje, ukládáte větší množství potravin, nebo pokud je vysoká okolní teplota. 14

15 Účelné využití chladicí zóny Různé teplotní oblasti Kvůli přirozené cirkulaci vzduchu uvnitř přístroje se vyskytují v chladicím prostoru místa s rozdílnou teplotou. Těžký studený vzduch klesá dolů do spodní části přístroje. Pro uchovávání potravin využívejte místa s různou teplotou! Nejteplejší místo Nejteplejší místo v chladicí zóně je zcela nahoře ve dveřích. Používejte toto místo k uchovávání másla, aby se dalo dobře rozmazávat a sýru, aby si uchoval svoje aroma. Nejchladnější místo Nejchladnější místo v chladicí zóně je u zadní stěny a nad zásuvkami na zeleninu. Prostor nad zásuvkami na zeleninu používejte pro uchovávání potravin, které se rychle kazí, např.: - maso, ryby, drůbež - salám, hotová jídla - vaječné nebo smetanové pokrmy / pečivo - čerstvé těsto - mléčné výrobky - hotová zelenina zabalená ve fólii a všeobecně všechny čerstvé potraviny, jejichž datum minimální trvanlivosti se vztahuje na minimální teplotu 4 C. V přístroji neuchovávejte žádné předměty obsahující hořlavé plyny nebo výbušné látky (např. spreje). Nebezpečí exploze! Vysokoprocentní alkohol postavte do chladicího prostoru pouze svisle a v dobře uzavřené láhvi. Pokud budete v přístroji nebo ve dvířkách přístroje skladovat potraviny obsahující tuk případně olej, dávejte pozor, aby tuk případně olej nevytekl a nedostal se na plastové části přístroje. V plastu mohou vzniknout trhliny a plast se může zlomit nebo roztrhnout. Potraviny se nesmějí dotýkat zadní stěny přístroje, protože by k ní mohly přimrznout. Potraviny neskladujte těsně vedle sebe, aby mohl cirkulovat vzduch. 15

16 Účelné využití chladicí zóny Potraviny nevhodné ke skladování v chladu Ne všechny potraviny jsou vhodné pro skladování při teplotě nižší než 5 C, protože jsou citlivé na chlad. Tak např. okurky zesklovatí, baklažány zhořknou a brambory zesládnou. Rajčata a pomeranče ztrácejí svoje aroma a u citrusů tvrdne slupka. K těmto potravinám citlivým na chlad patří mimo jiné: - ananas, avokádo, banány, granátová jablka, mango, papája, pastyňák, citrusy (pomeranče, citrony, mandarinky, grapefruity), - ovoce, které má dozrát, - baklažány, okurky, brambory, paprika, rajčata, cukety, - tvrdý sýr (parmezán). Na co byste měli dbát při nákupu potravin Nejdůležitějším předpokladem pro dlouhodobé skladování potravin je čerstvost potravin při vložení. Tato výchozí čerstvost má rozhodující význam pro dlouhodobé skladování. Řetězec chlazení by se neměl přerušovat. Dbejte např. na to, aby potraviny nebyly příliš dlouho ve vyhřátém autě. Pokud již potraviny nejsou čerstvé nebo se začaly kazit, nedá se s potravinami již nic dělat. Již dvouhodinové přerušení chlazení zapříčiňuje, že se potraviny začínají kazit. Správné skladování potravin Potraviny uchovávejte vždy zabalené nebo uzavřené. Tím zabráníte absorpci cizích pachů a vyschnutí potravin nebo přenosu případných bakterií, které by se mohly v potravinách nacházet. Při správném nastavení teploty a dodržení hygieny předejdete rozmnožení bakterií např. salmonelózy. Ovoce a zelenina Ovoce a zeleninu však můžete v zásuvkách skladovat nezabalené, avšak dbejte na to, že některé druhy ovoce a zeleniny by neměly být skladovány společně v jedné zásuvce. Na jedné straně se přenáší chuť a vůně (např. mrkev rychle pohltí chuť a vůni cibule), na straně druhé vylučují některé potraviny přírodní plyn (ethylen), na který jiné potraviny reagují velmi citlivě a mohou se tak rychleji kazit. Příklady ovoce, které vylučuje velké množství přírodního plynu: Jablka, meruňky, hrušky, nektarinky, broskve, švestky, avokádo a fíky. 16

17 Uspořádání vnitřního prostoru Příklady ovoce a zeleniny, které velmi citlivě reagují na přírodní plyn jiných druhů ovoce a zeleniny: Kiwi, brokolice, květák, růžičková kapusta, mango, žlutý meloun, jablka, meruňky, okurky, rajčata, hrušky, nektarinky a broskve. Příklad: Brokolice by se neměla skladovat dohromady s jablky, protože jablka vylučují hodně přírodního plynu a brokolice velmi citlivě na tento přírodní plyn reaguje. Tím byste u brokolice dosáhli o hodně kratší doby skladování, než by vlastně bylo možné. Maso Maso uchovávejte v přihrádce s nižší vlhkostí vzduchu nezabalené (fólie a nádoby otevřete). Vyschnutí povrchu masa působí proti zárodkům a zvyšuje tak trvanlivost. Různé druhy masa se nesmějí dotýkat, musí být vždy odděleny obalem. Tím se zabrání přenosu choroboplodných zárodků a tím i předčasnému zkažení. Nezabalené živočišné a rostlinné potraviny Nezabalené živočišné a rostlinné potraviny oddělte. Pokud je budete uchovávat dohromady, pak je bezpodmínečně zabalte. Zabráníte tím vzniku mikrobiologických změn. Potraviny bohaté na bílkoviny Mějte prosím na paměti, že potraviny bohaté na bílkoviny se rychleji kazí. To znamená, že korýši se kazí rychleji než ryby a ryby se kazí rychleji než maso. 17

18 Uspořádání vnitřního prostoru Umístění odkládacích polic Odkládací police můžete umístit podle výšky ukládaných potravin. Odkládací polici vytáhněte dopředu až na doraz a pro vyjmutí ji vepředu nadzvedněte. Po stranách vyměňte krytky. Odkládací polici nasaďte na požadované místo zadní hranou nahoru. Zadní hrana musí směřovat nahoru, aby se potraviny nedotýkaly zadní stěny a nepřimrzly. Odkládací přihrádky / přihrádky na láhve Vysuňte odkládací přihrádky / přihrádky na láhve nahoru a vyjměte je zepředu ven. Odkládací přihrádky / přihrádky na láhve nasaďte na libovolné místo zpět. Dejte pozor, aby přihrádky byly správně a dobře usazeny. Výsuvná přihrádka Výsuvnou přihrádku je možné při plnění a vyjímání i při čištění zcela vyjmout. Přihrádka na ovoce a zeleninu Pro uložení a vyjmutí ovoce a zeleniny z přihrádky vytáhněte dopředu kryt, který je nad zásuvkou. Kryt můžete zcela vyjmout a to tak, že vytáhnete kryt dopředu až po zarážku a vyjmete jej směrem nahoru ven. Pro vkládání a vyjímání ovoce a zeleniny můžete přihrádku na ovoce a zeleninu vytáhnout zcela ven. 18

19 Automatické odmrazování Chladicí zóna se odmrazuje automaticky. Během provozu chladicího agregátu se mohou na zadní stěně chladicí zóny tvořit ledové kapky. Tyto kapky nemusíte odstraňovat, protože chladicí zóna se odmrazuje automaticky. Voda vznikající při odmrazení stéká přes kanálek a odtokovou trubičku do odpařovacího systému na zadní straně přístroje. Dbejte na to, aby voda mohla vždy bez problémů odtékat. Proto udržujte odtokový kanálek a trubičku vždy čisté. 19

20 Čištění Dbejte na to, aby se do regulátoru teploty nebo osvětlení nedostala voda. Do odtokového kanálku se nesmí dostat voda obsahující čisticí prostředky. Nepoužívejte napařovací čisticí přístroj. Pára se může dostat na vodivé části přístroje a způsobit tak elektrický zkrat. Typový štítek uvnitř přístroje nesmí být odstraněn. Budete jej potřebovat v případě poruchy! Aby se zabránilo poškození povrchů, nepoužívejte při čištění žádné: - čisticí prostředky obsahující sodu, čpavek, kyseliny a chlór, - čisticí prostředky na odstranění vodního kamene, - prostředky na drhnutí (prášek na drhnutí, tekutý písek), - čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, - čisticí prostředky na nerez, - čisticí prostředky do myček na nádobí, - sprejů na čištění pečicích trub, - čisticí prostředky na sklo, - drsné houbičky a kartáče, např. houbičky na hrnce apod., - ostré žiletkové škrabky! Před čištěním Přístroj vypněte tím, že regulátorem teploty otočíte do polohy "0". Vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo vyšroubujte pojistky. Z chladničky vyjměte potraviny a uložte je na chladném místě. Vyjměte všechny části, které se dají vyjmout, k čištění ven. Vnitřní prostor, příslušenství Přístroj čistěte minimálně jednou za měsíc. Nenechávejte nečistoty zaschnout, odstraňte je ihned. Pro čištění je vhodná vlažná voda s trochou mycího prostředku na nádobí. Všechny díly čistěte ručně, ne v myčce nádobí. Při čištění odtokového kanálku musíte vyjmout výsuvnou přihrádku z chladničky. Čistěte odtokový kanálek a trubičku v chladničce častěji pomocí tyčinky nebo podobným předmětem, aby mohla voda vždy bez problémů odtékat. 20

21 Čištění Po vyčištění omyjte vnitřní prostor a příslušenství čistou vodou a vytřete vše utěrkou dosucha. Dvířka přístroje ponechte na krátkou dobu otevřená. Otvory pro větrání a odvětrávání Otvory pro větrání a odvětrávání čistěte pravidelně pomocí štětečku nebo vysavačem. Usazeniny prachu zvyšují spotřebu elektrické energie. Větrací mřížku v soklu můžete při čištění sundat. Stlačte svorky ve větracím otvoru nahoru a současně vytáhněte větrací mřížku dopředu ven. Po čištění Vložte všechny části zpět do přístroje. Zavřete dvířka přístroje. Zasuňte zástrčku do zásuvky a přístroj zapněte. Vložte potraviny do přístroje a zavřete dvířka. Těsnění dveří Těsnění dveří neošetřujte olejem nebo tuky. Jinak dojde postupem času k jeho zteření. Těsnění dveří čistěte pravidelně pouze čistou vodou a následně je důkladně vytřete utěrkou dosucha. 21

22 Pomoc při poruše Opravy na elektrických přístrojích smějí provádět pouze kvalifikovaní odborníci. Neodborně provedené opravy mohou přivést uživatele do velkého nebezpečí. Co udělat, když přístroj nechladí? Zkontrolujte, zda je volič teploty nastaven do jiné polohy než "0". Zkontrolujte, zda je zástrčka řádně zasunuta do zásuvky. Zkontrolujte, zda nedošlo k vypnutí pojistek domovní instalace. Pokud je tomu tak, informujte servisní službu. teplota v chladničce je příliš nízká? Nastavte regulátor teploty na nižší hodnotu. četnost zapínání a délka chodu chladicího agregátu se zvyšuje? Zkontrolujte, zda nejsou větrací mřížky dole a nahoře zakryté nebo zaprášené. Dvířka přístroje byla často otevírána nebo bylo vloženo větší množství potravin. Zkontrolujte, zda se dají dvířka správně zavírat. nefunguje vnitřní osvětlení chladničky? Je kontaktní spínač pro osvětlení vzpříčený? Pokud ne, pak je vadná žárovka: Vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo vypněte příslušnou pojistku domovní instalace. Chyťte kryt žárovky a kryt směrem dopředu sundejte. Žárovku vyšroubujte a vyměňte. Přípojné hodnoty žárovky: V, typ E 14 Potřebný výkon (Watt) zjistíte z vadné žárovky. Novou žárovku zašroubujte a opět zaklapněte kryt. dno chladničky je vlhké? Odtokový otvor v kanálku je ucpán. Vyčistěte odtokový kanálek s otvorem. 22

23 Pomoc při poruše Pokud nelze závadu odstranit pomocí těchto postupů, pak zavolejte servisní službu. Až do odstranění závady pokud možno neotvírejte dvířka přístroje, aby byl únik chladu co nejmenší. 23

24 Příčiny zvuků Zcela normální Čím jsou způsobeny? zvuky Brrrrr Bručení pochází od motoru (kompresoru). Může být krátkodobě i více hlasité, pokud se motor zapíná. Blubb, blubb... Bublání a klokotání způsobuje chladicí látka, která protéká rourami. Click Cvakání je slyšet tehdy, když termostat zapíná nebo vypíná motor. Sssrrrrrr U přístroje s více zónami nebo No-Frost přístroje může být slabě slyšitelné vrčení způsobeno prouděním vzduchu uvnitř přístroje. Praskání... Praskání je slyšet vždy, když dochází v přístroji k rozpínání materiálu. Mějte na paměti, že hlučnosti motoru a proudění uvnitř chladicího okruhu nelze zamezit! Zvuky, které je možné jednoduše odstranit Klepání, chrastění, řinčení Příčina Přístroj nestojí rovně. Přístroj se dotýká jiného nábytku nebo přístroje. Zásuvky, koše nebo odkládací plochy se kývou nebo jsou špatně nasazeny. Láhve nebo nádoby se navzájem dotýkají. Na zadní straně jsou ještě připevněny transportní držáky kabelu. Odstranění Přístroj vyrovnejte pomocí vodováhy do vodorovné polohy. Použijte k tomu šroubovací nožky pod přístrojem nebo je něčím podložte. Přístroj od nábytku nebo přístrojů odsuňte. Zkontrolujte vyjímatelné díly a dle potřeby je znovu nasaďte. Láhve nebo nádoby od sebe odsuňte. Odstraňte držáky kabelu. 24

25 Vyskytne-li se závada, kterou nemůžete sami odstranit, informujte - Vašeho prodejce Miele nebo - servisní službu Miele na telefonu: nebo zelená linka Servisní služba bude potřebovat typ a číslo Vašeho přístroje. Oba údaje najdete na typovém štítku umístěném uvnitř přístroje. Záruční doba Záruční doba činí 2 roky. Servisní služba / záruční doba 25

26 Elektrické připojení Tento přístroj je připraven pro připojení na střídavý proud V, 50 Hz a smí být připojen pouze na řádně provedenou zásuvku s ochranným kontaktem, odpovídající platným normám. Jištění zásuvky musí být minimálně 10 A. Zásuvka by se měla nacházet dle možnosti v bezprostřední blízkosti přístroje. Přístroj nesmí být v žádném případě připojen přes prodlužovací kabel, protože prodlužovací kabely nezajišťují dostatečnou bezpečnost provozu (např. hrozí nebezpečí přehřátí). Přístroj nesmí být připojen na elektrické střídače, které se používají při autonomním zásobování elektrickou energií, např. solární systém. Při zapnutí přístroje může jinak dojít kvůli napěťové špičce k bezpečnostnímu vypnutí. Elektronika se může poškodit! Stejně tak nesmí být přístroj provozován ve spojení s tzv. úspornými zástrčkami, protože zde dochází k redukci elektrické energie k přístroji a přístroj se přehřívá. Je-li nutné provést výměnu přívodního síťového kabelu, smí ji provést pouze kvalifikovaný odborníkelektrikář. Připojení, instalace a bezpečnostní opatření musí být v souladu s příslušnými normami: ČSN EN

27 Pokyny pro montáž Nezabudovaný přístroj se může převrátit! Místo umístění Pro umístění přístroje nevolte místa vedle sporáku, topení nebo v blízkosti okna s přímým dopadem slunečních paprsků. Čím vyšší je teplota okolí, tím déle pracuje chladicí agregát a tím větší je spotřeba elektrické energie. Vhodná je suchá, větraná místnost. Klimatická třída Přístroj je určen pro určitou klimatickou třídu (teplotní rozsah v místnosti), jejíž hranice je třeba dodržovat. Klimatická třída je uvedena na typovém štítku umístěném uvnitř přístroje. Větrání a odvětrávání Větrání a odvětrávání přístroje probíhá přes sokl. Otvory pro přívod a odvod vzduchu nesmí být ničím přikryty nebo zastavěny. Stejně tak musí být větrací mřížky pravidelně zbavovány prachu. Před vestavbou přístroje Ze zadní strany přístroje odstraňte držák kabelu. Přesvědčte se, zda jsou všechny části na zadní stěně přístroje volně pohyblivé. V případě, že se některé části dotýkají zadní stěny, opatrně je odtáhněte. Klimatická Teplota třída v místnosti SN +10 C až +32 C N +16 C až +32 C ST +16 C až +38 C T +16 C až +43 C Nižší teplota v místnosti může způsobit, že chladicí agregát bude pracovat méně. To může vést k nárůstu teploty uvnitř přístroje! 27

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 2 Obsah Pokyny k likvidaci 4 Bezpečnostní pokyny 4 Před připojením 6 Váš nový spotřebič 6 Ovládací panel 7 Připojení spotřebiče 7 Skladování lahví 9 Praktické rady 9 Čištění

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Vestavná chladnička K 5124 UiF Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Vestavný nahřívač nádobí EGW 6210 Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO 6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM NÁVOD K POUŽITÍ VLASTNOSTI CHLADNIČKY ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE POUŽITÍ SPOTŘEBIČE ÚDRŽBA SERVISNÍ

Více

Návod k použití MS 70001 S-354-01

Návod k použití MS 70001 S-354-01 Návod k použití MS 70001 S-354-01 2 Kráječ je určen pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte jen pro zpracování množství a v časech běžných pro domácnost. Spotřebič nevyžaduje údržbu. Návod k použití,

Více

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU NÁVOD K POUŽITÍ POPIS PŘÍSTROJE OVLÁDACÍ PRVKY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU ODMRAZOVÁNÍ

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

Návod k použití. odsavač par CTB 6407

Návod k použití. odsavač par CTB 6407 Návod k použití odsavač par CTB 6407 2 Obsah Rady a pokyny 4 Parametry 5 Montáž 6 Obsluha 8 Údržba 9 Ochrana zdraví a životního prostředí Symbol na výrobku nebo na obalu upozorňuje na skutečnost, že materiál

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTC 622 FTC 922

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTC 622 FTC 922 Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTC 622 FTC 922 OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 4 OBSLUHA... 6 ÚDRŽBA... 7 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FGL 6015 FGL 7015 FGL 9015

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FGL 6015 FGL 7015 FGL 9015 Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FGL 6015 FGL 7015 FGL 9015 OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 4 OBSLUHA... 7 ÚDRŽBA... 8 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit

Více

Návod k obsluze a k instalaci

Návod k obsluze a k instalaci Vestavná chladnička OBSAH PŘED UVEDENÍM SPOTŘEBIČE DO PROVOZU strana 3 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ strana 3 MODEL: 1 FSI - 120 PREVENCE A VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ strana 4 JAK UŽÍVAT CHLADNIČKU strana 5 JAK

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Mraznička. Model: ZFA 101. Návod k instalaci a obsluze CH 43

Mraznička. Model: ZFA 101. Návod k instalaci a obsluze CH 43 Mraznička Model: ZFA 101 Návod k instalaci a obsluze CH 43 obsah Bezpečnostní pokyny..........................................3 1. INstAlACe spotřebiče.........................................4 Připojení

Více

objem 24 litrů objem 17 litrů MIKROVLNNÉ TROUBY 17 LITRŮ S INTEGROVANÝM VESTAVNÝM RÁMEČKEM ZÁVĚSNÝ NÁBYTEK

objem 24 litrů objem 17 litrů MIKROVLNNÉ TROUBY 17 LITRŮ S INTEGROVANÝM VESTAVNÝM RÁMEČKEM ZÁVĚSNÝ NÁBYTEK 570 570 Mikrovlnné trouby MIKROVLNKY KOMPAKTNÍ MIKROVLNNÁ TROUBA objem 40 litrů, výška 45 cm 50 365 MIKROVLNNÁ TROUBA S VLASTNÍM RÁMEČKEM objem 24 litrů 4,5 min. 380 570 100 23 547 544 560 550 458 458

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

PRVNÍ POUŽITÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE

PRVNÍ POUŽITÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE PRVNÍ POUŽITÍ Připojte spotřebič k přívodu elektrické energie. Teploty pro ideální uchování potravin byly nastaveny již ve výrobě. Pokud zazní zvukový signál, znamená to poplach teploty: stiskněte a podržte

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Vestavná mraznička F 5122 Ui Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti

Více

Chladnička. Model FFJ-1520. Návod k použití a instalaci CH 63

Chladnička. Model FFJ-1520. Návod k použití a instalaci CH 63 Chladnička Model FFJ-1520 Návod k použití a instalaci CH 63 CZ OBSAH Bezpečnostní pokyny........................................................ 3 1/ Instalace chladničky.....................................................

Více

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ 60801007CZ.fm Page 1 Wednesday, December 28, 2005 12:02 PM CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ A. Chladicí oddíl 1. Zásobníky na ovoce a zeleninu 2. Police krytu zásuvky 3. Police / Prostor na police 4. Termostat

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

Návod k použití Chladnička

Návod k použití Chladnička Chladnička Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali tím, že jste si koupili náš přístroj. Při jeho používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička je určena k použití v domácnosti k uchovávání

Více

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13 6cz33013.fm5 Page 10 Thursday, February 8, 2001 6:03 PM CZ NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 VÝMĚNA ŽÁROVKY STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA

Více

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Uživatelská příručka CZ 14 201-070726 1 CZ Obsah Důležité bezpečnostní pokyny 14 Vybalení a instalace 14 Elektrické zapojení 15 Uvedení zařízení do provozu 15

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Dvouzónová vinotéka. Tento spotřebič je určen pouze pro skladování a uchovávání vína

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Dvouzónová vinotéka. Tento spotřebič je určen pouze pro skladování a uchovávání vína UŽIVATELSKÝ MANUÁL Dvouzónová vinotéka Tento spotřebič je určen pouze pro skladování a uchovávání vína Přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte jej k případnému dalšímu použití. 1. POPIS SPOTŘEBIČE

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití LC 66651 S-189-01

Návod k použití LC 66651 S-189-01 Návod k použití LC 66651 S-189-01 2 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech,

Více

Návod na ovládání chladničky

Návod na ovládání chladničky Návod na ovládání chladničky CAS-60 Absorpční chladnička CAS-60 Rejstřík Bezpečnostní pokyny 3 Ovládací panel 3 Druhy provozu 3 Upozornění 4 Instalace 4 Napájení 12V 4 Provoz na plyn 5 Výroba ledu 5 Údržba

Více

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01 Návod k montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře 300614 7085468-01 ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Přeprava přístroje 1 všeobecné bezpečnostní

Více

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Obr. 1 PLYN 2 Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes tukový

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Odsávač par DA 2150 DA 2170 Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti

Více

Chladnička TSM 1541 A++ Návod k obsluze

Chladnička TSM 1541 A++ Návod k obsluze Chladnička TSM 1541 A++ Návod k obsluze 2 OBSAH Bezpečnostní pokyny... 3 Popis spotřebiče... 3 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ... 4 POKYNY K PŘEPRAVĚ... 6 VYŘAZENÍ Z PROVOZU... 6 PŘÍPRAVA SPOTŘEBIČE... 6 Umístění...

Více

60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ

60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

Návod na použití. Chladničky RS 15DR4SA

Návod na použití. Chladničky RS 15DR4SA Návod na použití Chladničky RS 15DR4SA Vážení zákazníci, Přejeme Vám, abyste byli se zakoupeným chladicím zařízením plně spokojeni. Předkládáme Vám návod na obsluhu, který Vám umožní osvojit si správný

Více

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM Perfekt Snaige CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM R 130 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážený zákazníku, Jsme potěšeni tím, že jste se rozhodl vybrat si náš výrobek. Děkujeme za provedený nákup. Při přípravě ledničky

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ

63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ 63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

Návod k použití KI 18RV40 S-591-01

Návod k použití KI 18RV40 S-591-01 Návod k použití KI 18RV40 S-591-01 Obsah Pokyny pro likvidaci............. 3 Bezpečnostní pokyny a varování... 3 Seznámení se spotřebičem....... 5 Dbejte na okolní teplotu a větrání... 5 Připojení spotřebiče.............

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře IC..S... LC/LP 160215 7085466-01

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře IC..S... LC/LP 160215 7085466-01 Návod k montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře 160215 7085466-01 IC..S... LC/LP všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Přeprava přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny...

Více

CHLADNIČKA MODEL FIS-820

CHLADNIČKA MODEL FIS-820 CHLADNIČKA MODEL FIS-820 Návod k použití CH 54 Děkujeme vám za důvěru, že jste si vybrali ke koupi právě náš spotřebič. Přejeme vám hodně radosti při jeho používání. Chladnička je určena k použití v domácnosti

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S CS NÁVOD K OBSLUZE VENTILÁTOR TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-CS OBSAH 01. Všeobecný popis........................ 01 02. Bezpečnostní pokyny.................... 01 03. Návod na

Více

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba WN 800.52.667.6.32, 12/12 / 006701 A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba A. Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny pro montáž a použití kování pro sklo DORMA (je nutné dodržovat

Více

Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline

Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek.abyste zajistili správný chod spotřebiče, doporučujeme přečtení tohoto manuálu dříve než uvedete

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._48 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

Laserová vodováha BWL201. Návod k obsluze

Laserová vodováha BWL201. Návod k obsluze Laserová vodováha BWL201 Návod k obsluze OBSAH Důležitá upozornění 2 Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Použití podle účelu určení 3 Popis přístroje 4 Uvedení do provozu 4 Údržba

Více

VÝMĚNA ŽÁROVKY NEBO SVĚTELNÉHO ZDROJE LED (podle modelu)

VÝMĚNA ŽÁROVKY NEBO SVĚTELNÉHO ZDROJE LED (podle modelu) PRVNÍ POUŽITÍ Připojte spotřebič k přívodu elektrické energie. U některých modelů se může aktivovat zvukový signál, znamená to poplach teploty: stiskněte a podržte tlačítko pro vypnutí zvukových poplachů.

Více

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Version 1.2 česky Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 283 27 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Boiler DO3670D3. Obaly a případně starý přístroj je nutné zlikvidovat podle zásad odpovídajících ochraně životního prostředí.

Boiler DO3670D3. Obaly a případně starý přístroj je nutné zlikvidovat podle zásad odpovídajících ochraně životního prostředí. 1 Boiler DO3670D3 Obaly a případně starý přístroj je nutné zlikvidovat podle zásad odpovídajících ochraně životního prostředí. Montážní návod Bezpečnostní upozornění Boiler je nutné nechat zapojit pouze

Více

Instrukce pro montáž Chladnička sdružená s mrazničkou

Instrukce pro montáž Chladnička sdružená s mrazničkou Instrukce pro montáž Chladnička sdružená s mrazničkou Tyto instrukce týkající se chladících a mrazících zařízení jsou určeny jen kvalifikovaným technikům. Zařízení by mělo být sestaveno a instalováno v

Více

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16 40024bCz.fm5 Page 11 Tuesday, August 22, 2000 10:48 AM OBSAH CZ PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

ODSAVAČ PAR MODELY: AF2 608X MODELY: AF2 608B. Návod na montáž a používání OD 1

ODSAVAČ PAR MODELY: AF2 608X MODELY: AF2 608B. Návod na montáž a používání OD 1 ODSAVAČ PAR MODELY: AF2 608X MODELY: AF2 608B CZ Návod na montáž a používání OD 1 Obr. 1 - Odtahová verze Obr. 2 - Filtrační verze SERVIS Uhlíkový filtr Obr. 3 Připevnění ke skříňce (pro modely bez komínku)

Více

Návod k obsluze Chladnička pro komerční použití 7080 107-02

Návod k obsluze Chladnička pro komerční použití 7080 107-02 Návod k obsluze Chladnička pro komerční použití CZ 7080 107-02 FKDv 3712 1006 Poznámky k likvidaci Obal je vyroben z recyklovatelných materiálů. -- Lepenka -- Lisovaný pěnový polystyren -- Igelit -- Polypropylen

Více

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 PŘED PŘIPOJENÍM INSTALACE Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění dostatečné ventilace je třeba

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Poznámka: Zkontrolujte přiložené montážní příslušenství (háček pro krycí desku dvířek, šroub)

Poznámka: Zkontrolujte přiložené montážní příslušenství (háček pro krycí desku dvířek, šroub) Poznámky Před montáží myčky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud tak učiníte, lépe poznáte způsoby připojení přívodní a vypouštěcí hadice, napájecího kabelu a zvolíte optimální polohu pro umístění myčky.

Více

Návod k obsluze. Vertikální mraznička

Návod k obsluze. Vertikální mraznička CZ Návod k obsluze Vertikální mraznička Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením tohoto spotřebiče. Přejeme vám hodně spokojenosti při jeho používání. Tento spotřebič je určen výhradně

Více

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač.

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač. BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití Charakteristika: - jednoduše ovladatelný, přenosný vysavač - bezsáčkový mechanismus - průhledný na nečistoty, snadno vyprázdnitelný

Více

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití HM 2 Ruční mixér CZ Návod k použití Ovládání Madlo vysunutí vysunutí Tělo Šlehací nástavce Hnětací nástavce Rychlost Regulace rychlosti TURBO zapnutí/ vypnutí Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze

Více

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. DHI 6655 FF mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. B-361-01

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. DHI 6655 FF mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. B-361-01 DHI 655 F B-361-01 Obr. 1 PLYN ELEKTRO Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Přepínač světlo / ventilátor Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské

Více

Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty 230/5 (2) A~ spřepínacím kontaktem 0396..

Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty 230/5 (2) A~ spřepínacím kontaktem 0396.. Návod k obsluze Regulátor prostorové teploty 230/5 (2) A~ spřepínacím kontaktem 0396.. Obsah Návod k obsluze Regulátor prostorové teploty 230/5 (2) A~ spřepínacím kontaktem 2 Instalace regulátoru prostorové

Více

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač.

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač. BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití Charakteristika: - jednoduše ovladatelný, přenosný vysavač - bezsáčkový mechanismus - průhledný zásobník na nečistoty, snadno vyprázdnitelný

Více

7 747 004 223 06/2004 CZ

7 747 004 223 06/2004 CZ 7 747 004 3 06/004 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Výměna dveří u olejových/plynových speciálních kotlů Logano S635 a Logano S735 Před montáží pozorně pročtěte Obsah Všeobecné informace........................................

Více

N145/R01(5.5.06) NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ PŘÍDAVNÉ TOPENÍ. ZHi 050 E... ZHi 200 E

N145/R01(5.5.06) NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ PŘÍDAVNÉ TOPENÍ. ZHi 050 E... ZHi 200 E N145/R01(5.5.06) NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ PŘÍDAVNÉ TOPENÍ ZHi 050 E... ZHi 200 E Důležitá upozornění Při instalaci, provozu a údržbě dodržujte tento návod. Tento návod musí být stále k dispozici a v případě

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

ECOFLEX. ECOFLEX EL (electronic thermostat) ECOFLEX SL (electromechanical thermostat)

ECOFLEX. ECOFLEX EL (electronic thermostat) ECOFLEX SL (electromechanical thermostat) Nástěnné konvektory / Wall convectors / Wandkonvektoren / Konwektor ścienny / Konvektory na zid / Íàñòåííûå êîíâåêòîðû EL (electronic thermostat) SL (electromechanical thermostat) Návod k použití Instructions

Více

DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A

DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A Návod k použití DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A B-619-01 Obr. 1 PLYN Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Kryt komínu Přepínač světlo/ventilátor Ventilátor odsavače

Více

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Před uvedením jednotky do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další použití. 2. Nikdy neponořujte

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Návod k použití MRAZNIČKA

Návod k použití MRAZNIČKA Návod k použití MRAZNIČKA Obsah Instalace, Umístění a připojení Popis zařízení, Celkový přehled UPS 1722 J/HA Spuštění a použití, Spuštění zařízení Využití plného potenciálu mrazničky Údržba a péče, Vypnutí

Více

Návody k vestavění jsou určeny k vestavění různých modelů přístrojů, proto jsou popsány také postupy, které nejsou u vašeho přístroje potřebné.

Návody k vestavění jsou určeny k vestavění různých modelů přístrojů, proto jsou popsány také postupy, které nejsou u vašeho přístroje potřebné. Návod k vestavění Integrační chladící-mrazící přístroje Návod k vestavění chladících a mrazících přístrojů je určen odborníku. Vestavění a připojení přístroje musí být provedeno v souladu s návody a platnými

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!!

Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!! Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!! KRANZLE SPOL. S R. O. hlavní dovozce strojů Kranzle a Columbus pro Českou republiku komplexní nabídka čisticí a úklidové

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy.

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. CHLADNIČKA Návod k obsluze Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. 1 Před použitím spotřebiče Váš nový spotřebič je navržen výhradně pro použití v domácnosti. K

Více

POPIS SPOTŘEBIâE OVLÁDACÍ PANEL

POPIS SPOTŘEBIâE OVLÁDACÍ PANEL 60802046CZ.fm Page 14 Monday, November 12, 2007 9:42 AM POPIS SPOTŘEBIâE A) Chladicí oddíl (k uchovávání če rstvých potravin) 1. Police (některé s nastavitelnou výškou) 2. Zásobníky na ovoce a zeleninu

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

Obsah. Před vestavbou spotřebiče... 3 Výměna závěsu dveří... 3 Vestavba spotřebiče... 4 Rozměry pro vestavbu... 6. Montážní návod KIE 28441 B-376-01

Obsah. Před vestavbou spotřebiče... 3 Výměna závěsu dveří... 3 Vestavba spotřebiče... 4 Rozměry pro vestavbu... 6. Montážní návod KIE 28441 B-376-01 Obsah Před vestavbou spotřebiče... 3 Výměna závěsu dveří... 3 Vestavba spotřebiče... 4 Rozměry pro vestavbu... 6 Montážní návod KIE 28441 B-376-01 2 Před vestavbou spotřebiče Místo instalace Při čtení

Více

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru.

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru. reflecta Návod k obsluze CUBUS 400-3 Zpětný projektor Při používání přístroje dodržujte základní bezpečnostní předpisy. K bezpečnostním předpisům patří mimo jiné i tyto: 1. Před použitím si přečtěte všechny

Více

Šnekový odšťavňovač Návod k obsluze

Šnekový odšťavňovač Návod k obsluze Šnekový odšťavňovač Návod k obsluze CZ SSJ 4041BK SSJ 4042RD SSJ 4043WH Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ

A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií,

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Odsávač par DA 3360 Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti vzniku škod

Více

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu ELEKTRICKÁ FRITÉZA Model: FE9-05 FE9-05 S FE9-10 FE9-05/12 FE9-10/12 FE7-05 FE7-10 FE7-05/8 FE7-10/8 FE9-05 M: Ovladač termostatu L1: Zelená kontrolka L2:

Více

Čistič vzduchu BAP 412

Čistič vzduchu BAP 412 ázdno Čistič vzduchu BAP 412 Návod k použití ČISTIČ VZDUCHU BAP 412 Přečtěte si tento Návod k použití! Návod po přečtení pečlivě uschovejte! Při správném používání a vhodné péči Vám tento čistič Bionaire

Více

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover.

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL Návod k obsluze Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. 1 Děkujeme za Vaši volbu. Začíná Vám výlet do světa plné vůně a chuti. S Vaši novou

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

Před prvním použitím. Návod k použití. Náš příspěvek k ochraně prostředí. Před prvním použitím... 18

Před prvním použitím. Návod k použití. Náš příspěvek k ochraně prostředí. Před prvním použitím... 18 Chladnička CS Děkujeme Vám za důveru, kterou jste nám prokázali zakoupením naše chladničky. Při používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička je určena k použití v domácnosti k uchovávání čerstvých

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE DryDigit 20 LCD Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

Návod k obsluze. Chladnička

Návod k obsluze. Chladnička Návod k obsluze Chladnička Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevili tím, že jste si zakoupili náš výrobek a blahopřejeme vám k vynikajícímu vkusu. Věříme, že vám naše chladnička bude dobře sloužit

Více

Nástěnné svítidlo CL-CIL-25 2x20W. Obj. č.: 55 09 00

Nástěnné svítidlo CL-CIL-25 2x20W. Obj. č.: 55 09 00 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Nástěnné svítidlo CL-CIL-25 2x20W Obj. č.: 55 09 00 Cosmocon International Limited SAR Hong Kong POZOR! Přečtěte! Než nástěnné svítidlo přimontujete a uvedete do provozu, přečtěte

Více

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI 2 3 Vážený zákazníku, z důvodu bezpečnosti a správného používání si před prvním použitím topidla důkladně přečtěte

Více