CHLADNIČKA MODEL FIS-820

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHLADNIČKA MODEL FIS-820"

Transkript

1 CHLADNIČKA MODEL FIS-820 Návod k použití CH 54

2 Děkujeme vám za důvěru, že jste si vybrali ke koupi právě náš spotřebič. Přejeme vám hodně radosti při jeho používání. Chladnička je určena k použití v domácnosti k uchovávání čerstvých potravin při teplotě nad 0 C. Před uvedením do provozu Návod k použití Návod k vestavbě Naše starost o životní prostředí Úspora energie Důležité pokyny Likvidace starého spotřebiče Instalace a připojení Výběr místa Připojení do elektrické sítě Výškové nastavení chladničky Popis chladničky Ovládání chladničky Nastavení teploty Použití chladničky Uchovávání potravin v chladničce Čištění a údržba Automatické odmrazování chladničky Čištění chladničky Odstavení chladničky Odstraňování eventuálních funkčních poruch

3 Před uvedením do provozu Než připojíte chladničku do elektrické sítě, nechte ji stát alespoň 2 hodiny na místě, abyste vyloučili možnost, že by eventuálně došlo k poruše chladicího systému způsobené dopravou spotřebiče. Chladničku nejdříve umyjte, zvláště důkladně umyjte její vnitřek (řiďte se pokyny v kapitole Čištění a údržba). V případě, že se vnitřní vybavení chladničky nenachází na svém místě, uspořádejte je tak, jak je uvedeno v kapitole Popis chladničky. Návod k použití Návod k použití je určen pro uživatele. Obsahuje popis chladničky a rady k jejímu správnému a bezpečnému ovládání. Návod je určen pro různé typy a modely chladniček a popisuje tedy i funkce a vybavení, které se vašeho spotřebiče netýkají. Návod k vestavbě K integrovaným chladničkám je přiložen také návod k vestavbě. Tento návod je určen pro odborníka, který instaluje chladničku do kuchyňské skříňky. Naše starost o životní prostředí Na obal spotřebiče používáme ekologické materiály, které lze bez rizika, že by poškodily životní prostředí, znovu zpracovat (recyklovat), deponovat nebo zlikvidovat. Obalové materiály jsou odpovídajícím způsobem označeny. Jakmile už chladničku nebudete používat a jen by vám překážela, postarejte se o to, aby nezatížila naše životní prostředí. Odevzdejte ji na oprávněném sběrném místě použitých elektrických zařízení (viz kapitola Likvidace starého spotřebiče). Úspora energie Neotvírejte dveře chladničky častěji, než je nezbytně nutné. To je zvláště důležité za teplého a vlhkého počasí. Postarejte se o to, aby dveře chladničky (a zvláště mrazničky) byly otevřeny jen co nejkratší dobu. Zkontrolujte čas od času, zda je chladnička dost ochlazená (zda vzduch dobře cirkuluje větracími otvory v ovládacím panelu v soklu chladničky). Jakmile to používání chladničky a okolnosti umožní, přetočte termostat z vyšší polohy na nižší. Před vložením potravin do chladničky je nechte vychladnout na pokojovou teplotu. Vrstva ledu a námrazy zvyšuje spotřebu energie, a proto byste ji měli odstranit, jakmile dosáhne tloušťky 3 5 mm. Vadné nebo nedostatečné těsnění dveří může zvyšovat spotřebu energie, a proto byste je měli včas a odpovídajícím typem vyměnit. Větrací otvory na spodu chladničky by měl být stále čistý a bez prachu (řiďte se pokyny v kapitole Čištění chladničky). Nedodržování pokynů z kapitol Instalace chladničky a Úspora energie může způsobit vyšší spotřebu energie. 3

4 Důležité pokyny Tento přístroj nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálním schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo nejsou řádně poučené o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Nedovolte dětem, aby spotřebič používaly jako hračku. Stejné doporučení platí také při používání spotřebiče ze strany nezletilých osob. Pokud máte doma starou chladničku nebo mrazničku, kterou nepotřebujete a má zámek (dveřní zámek nebo západku), který nejde zevnitř otevřít, měli byste zajistit nepoužitelnost tohoto zámku. Tím ochráníte děti před tím, aby se ve spotřebiči zavřely. Novou chladničku připojte podle předpisů do sítě (řiďte se pokyny v kapitole Připojení do elektrické sítě). Když se vám zápach nebo barva některé potraviny bude zdát podezřelá, raději ji vyhoďte. Její konzumace by pro vás mohla být nebezpečná. Před každou opravou (kterou má provádět odborník), každým čištěním a před každou výměnou žárovky odpojte chladničku ze sítě. Neodmrazujte chladničku v žádném případě pomocí elektrických spotřebičů (např. fénu) a nepoužívejte žádné ostré předměty k odstranění námrazy. Používejte jen přiložené nebo výrobcem povolené pomůcky. V zájmu ochrany životního prostředí dávejte pozor na to, abyste nepoškodili zadní stěnu spotřebiče (srážník nebo potrubí při transportu starého spotřebiče) nebo chladicí systém uvnitř chladničky. Proto byste neměli při odmrazování chladničky používat žádné ostré předměty, nýbrž jen přiložené nebo výrobce povolené pomůcky. Chladnička obsahuje také chladivo a olej, a proto by se měl vadný spotřebič zlikvidovat podle požadavků ekologické bezpečnosti (viz kapitola Naše starost o životní prostředí). Pokud je poškozen přívodní kabel tohoto spotřebiče, musí ho z bezpečnostních důvodů vyměnit jen výrobce nebo jeho servis nebo osoba s požadovanou kvalifikací. Typový štítek se nachází uvnitř chladničky na pravé straně. Ochrana životního prostředí Informace týkající se správné likvidace elektrických a elektronických spotřebičů Po ukončení doby životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s běžným domácím odpadem. Můžete jej bezplatně odevzdat na specializovaná místa zpětného odběru. Bližší informace získáte u Vašeho prodejce nebo na Oddělená likvidace elektrospotřebičů znamená prevenci negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodná likvidace, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin. Aby se zdůraznily povinnosti spolupracovat při separovaném sběru, je na výrobku grafický symbol, který označuje doporučení nepoužít na jeho likvidaci tradiční kontejnery. Likvidace staré chladničky Dosloužilou chladničku je třeba ihned přestat používat. Zajistěte nepoužitelnost eventuálního dveřního zámku nebo západky, aby se do chladničky nemohly zavřít děti. Všechny chladničky a mrazničky obsahují také chladivo a jiné látky, které vyžadují speciální likvidaci. Proto byste se měli při likvidaci staré chladničky spojit s příslušným a kvalifikovaným komunálním podnikem, nebo se na něj informovat na svém obecním úřadě nebo u svého prodejce. V zájmu ochrany životního prostředí dávejte pozor na to, abyste nepoškodili potrubí na zadní stěně chladničky. Dbejte na to, aby se nepoškodilo potrubí v zadní části chladničky, aby nedošlo k zatížení životního prostředí. 4

5 Instalace a připojení Výběr místa Chladničku postavte do suché, pravidelně větrané místnosti. Povolená teplota místnosti pro bezvadný provoz chladničky je podmíněna provedením (třídou). Tyto údaje jsou uvedeny na typovém štítku. Chladnička nemá stát bezprostředně vedle zdrojů tepla (např. sporáku, otopných těles, zásobníku teplé vody aj.) a musí se chránit před přímými slunečními paprsky. Chladnička má stát minimálně 3 cm od elektrického nebo plynového sporáku, případně 30 cm od kamen. Pokud je tato vzdálenost menší, je třeba použít tepelně izolační desku. Třída Pokojová teplota SN (subnormální) od + 10 C do + 32 C N (normální) od + 16 C do + 32 C Připojení do elektrické sítě Chladnička je připojena do elektrické sítě přívodním kabelem. Zásuvka musí být opatřena zemnicím kontaktem (zásuvka s ochranným kontaktem). Předepsané napětí a frekvence jsou uvedeny na typovém štítku chladničky. Připojení do elektrické sítě a uzemnění musí být provedeno podle platných norem a předpisů. Chladnička odolává krátkodobým výkyvům napětí v rozsahu od 6 % do + 6 %. Nastavení výšky chladničky Tato chladnička má 4 výškově nastavitelné nožičky, které umožňují nastavení výšky od 82 cm do 90 cm. Nastavení výšky proveďte před vestavbou chladničky. Výška by měla být nastavena tak, aby se vrchní část chladničky nacházela těsně pod pracovní deskou (viz Návod k vestavbě). 5

6 Popis chladničky Odkládací plochy (1) Odkládací plochy můžete zasunout do libovolných vodicích lišt uvnitř chladničky. Jsou zajištěny před vytažením. Na 4 vrchní vodicí lišty položte odkládací plochy tak, že přední část spustíte níž a zadní část položíte na vodicí lišty a zasunete obloukem až na doraz. Na spodní 3 vodicí lišty položte odkládací plochy tak, že přední část trochu nadzvednete, zadní část položíte na vodicí lišty a obloukem je nasadíte a zasunete až na doraz. Když chcete odkládací plochy z chladničky vytáhnout, nadzvedněte trochu zadní část a vytáhněte ji v opačném pořadí ven. Skleněné odkládací plochy jsou chráněny plastovým rámem. Rychle se kazící potraviny by se měly uchovávat vzadu, protože je tam nejchladněji. Otvor na odtok vody z tající námrazy (2) Pod chladicí deskou, která ochlazuje vnitřek chladničky (je zabudována v zadní stěně) se nachází odtokový žlábek a otvor, kudy odtéká voda z tající námrazy. Odtokový žlábek a otvor nesmějí být zaneseny (např. zbytky potravin), a proto byste je měli častěji kontrolovat a v případě potřeby vyčistit (např. plastovým trnem). Nádoba na zeleninu a ovoce a servírovací podnos (3) Nádoba na zeleninu a ovoce je přikryta servírovacím podnosem. Servírovací podnos nad nádobou chrání zeleninu a ovoce před vyschnutím. Vnitřní strana dveří Na vnitřní straně dveří jsou přihrádky nebo nádoby na ukládání sýra, másla, vajec, jogurtů a dalších potravin v menších obalech, jako jsou tuby nebo konzervy. Dole na dveřích je místo na lahve. Vnitřní osvětlení chladničky Když jsou otevřeny dveře chladničky, svítí vnitřní osvětlení svítí (bez ohledu na to, v jaké poloze se nachází termostat). 6

7 Ovládání chladničky Chladnička se ovládá termostatem, který se nachází vpravo nahoře uvnitř chladničky. (Termostat se otáčí od polohy STOP (0) do polohy 7 a zpět.) Nastavení teploty Nastavení vyššího stupně na termostatu (až 7) znamená nižší teploty ve všech částech chladničky. Teplota uvnitř chladničky může klesnout i pod 0 C. Vyšší stupeň nastavujte na termostatu jen v případě, když je nižší teplota v chladničce žádoucí a když se doporučuje. Při normální pokojové teplotě doporučujeme střední nastavení teploty. Teplotu v chladničce ovlivňují změny okolní teploty. Podle toho byste měli také přizpůsobit nastavení termostatu. V poloze STOP (0) chladnička nefunguje (chladicí systém je vypnutý), ale spotřebič je pod napětím (když otevřete dveře chladničky, rozsvítí se vnitřní osvětlení). Teplota uvnitř chladničky závisí také na frekvenci otevírání dveří. Použití chladničky Uchovávání potravin v chladničce Rozhodující vliv na kvalitu uchovávaných potravin má správné používání chladničky, vhodné obaly potravin, udržování odpovídající teploty a dodržování hygienických předpisů. Veškeré potraviny, které se uchovávají v chladničce, musejí být odpovídajícím způsobem zabaleny, aby nepředávaly nebo nepřijímaly zápach nebo vlhkost (měly by se uchovávat v polyetylénové fólii nebo v sáčku, v alobalu, v mastném papíru apod. nebo v zakrytých nádobách či lahvích). Před vložením potravin do chladničky byste měli odstranit obal, ve kterém byly potraviny zakoupeny (např. obal jogurtových kelímků). Potraviny by měly být systematicky zabalené, aby nedocházelo k tomu, že se budou navzájem dotýkat (a mísit jejich zápachy a chutě). Zároveň by měla být zaručena dobrá cirkulace vzduchu kolem potravin. V chladničce se nesmějí uchovávat žádné výbušné a vznětlivé látky. Lahve s vysokoprocentním alkoholem musejí být těsně uzavřeny a musejí se ukládat ve svislé poloze. Potraviny by se neměly dotýkat zadní stěny chladničky! Potraviny nechte před vložením do chladničky dobře vychladnout. Křupavé a choulostivé potraviny uchovávejte v nejchladnějších zónách chladničky. Omezte otvírání dveří chladničky na co nejmenší míru. Nastavte termostat do takové polohy, při které se dosáhne nižších teplot. Teplotu byste měli nastavovat plynule, ale přitom by nemělo dojít k tomu, aby potraviny zmrzly. Měření teploty v příslušné chladicí zóně se provádí teploměrem postaveným do skleněné nádoby naplněné vodou. Spolehlivé odečtení teploty je možné až po několika hodinách v klidovém stavu. Některé organické roztoky, éterické oleje v citronové a pomerančové kůře, kyselina máslová apod. mohou při dlouhotrvajícím kontaktu způsobit poškození a předčasné zestárnutí plastových povrchů nebo těsnění. Nepříjemný zápach v chladničce naznačuje, že vnitřek není čistě umytý, nebo že se v chladničce nacházejí zkažené potraviny. Zápach můžete odstranit nebo zmírnit tím, že do vody na mytí vnitřku chladničky přidáte několik kapek octa. Doporučuje se použít také filtry s aktivním uhlíkem, které čistí vzduch, nebo neutralizují zápach. Když na několik dní odjedete, vyjměte z chladničky potraviny, které se snadno kazí. 7

8 Doba uchovávání potravin v chladničce Druh potraviny Doba skladování (ve dnech) máslo vejce maso: syrové v kuse syrové mleté uzené maso ryby marinády kořenová zelenina sýr sladkosti ovoce hotové pokrmy Popis: + doporučená doba skladování = možná doba skladování Čištění a údržba Automatické odmrazování chladničky Chladničku nemusíte odmrazovat, protože námraza na zadní stěně se odmrazuje automaticky. Námraza, která se usazuje během provozu kompresoru na zadní stěně chladničky, roztává během klidové fáze, kdy kompresor neběží, a odkapává dolů. Voda z tající námrazy odtéká otvorem v zadní stěně do nádoby na kondenzát, která se nachází v soklu chladničky. Čištění chladničky Před čištěním odpojte chladničku ze sítě. Při čištění nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky, protože by mohly poškodit povrch. Při mytí dbejte na to, abyste úplně odstranily všechny zbytky čisticích prostředků. Vnější stěny chladničky se myjí vodou a tekutým čisticím prostředkem. Povrchy opatřené nátěrem vyčistěte měkkým hadříkem a čisticím prostředkem s obsahem alkoholu (např. čisticím prostředkem na sklo). Můžete použít také alkohol (etanol nebo izopropylalkohol). K čištění plastových a natřených částí chladničky nejsou vhodné abrazivní nebo speciální agresivní čisticí prostředky, jako např. ošetřovací prostředky na nerez. Z vnitřku chladničky vyjměte demontovatelné vybavení a umyjte je vodou a tekutým čisticím prostředkem. Plastové části nejsou vhodné k mytí v myčce. Prázdný vnitřek chladničky umyjte vlažnou vodou, do které přidáte trochu octa. Občas vyčistěte nebo vysajte vysavačem větrací otvory v soklu chladničky. Čištění srážníku Prach ze srážníku vysajte vysavačem: Sáhněte dvěma prsty do větracích otvorů na ovládacím panelu v soklu a povolte západku. Sejměte ovládací panel. Sejměte krycí lištu ze soklu kuchyňské skříňky. Vytáhněte nádobu s kondenzátem. Vysajte vysavačem prach ze srážníku. Namontujte znovu v obráceném pořadí nádobu na kondenzát a ovládací panel. Po vyčištění připojte chladničku znovu do sítě, zapněte ji a znovu do ní vložte potraviny.

9 Občasné čištění srážníku Pokud chcete, aby chladnička lépe fungovala a spotřebovala méně energie, doporučujeme vám, abyste občas setřeli prach ze srážníku a také ze zadní stěny chladničky. Před čištěním odpojte chladničku ze sítě. Vyjměte z chladničky potraviny. Sejměte krycí lištu ze soklu kuchyňské skříňky. Povolte šrouby, kterými je chladnička připevněna k pracovní desce kuchyňské skříňky. Vytáhněte chladničku ven, abyste mohli vyčistit srážník na zadní stěně chladničky. Povolte šrouby na krytu srážníku a kryt sejměte. Otřete prach a nečistoty ze srážníku. Po vyčištění připojte chladničku znovu do sítě, zapněte ji a znovu do ní vložte potraviny. Odstavení chladničky Pokud nebudete chladničku delší dobu používat, otočte termostat do polohy STOP (0). Pak chladničku odpojte ze sítě, vyjměte potraviny, odmrazte ji a umyjte. Dveře chladničky nechte pootevřené. Odstraňování eventuálních funkčních poruch Během provozu chladničky může dojít k provozním poruchám. Uvádíme jen některé poruchy, které jsou většinou důsledkem nesprávného používání a které můžete sami odstranit. Po připojení do sítě chladnička nefunguje. Zkontrolujte, zda je zásuvka pod napětím a zda je chladnička zapnutá (termostat musí být v provozní poloze). Chladicí systém je už delší dobu nepřetržitě v provozu. Příliš časté otevírání dveří, nebo jsou dveře příliš dlouho otevřené. Dveře nejsou správně zavřené (cizí předmět mezi dveřmi a rámem, vysazené dveře, poškozené těsnění ) Do chladničky jste vložili příliš mnoho čerstvých potravin najednou. Nedostatečné chlazení kompresoru a srážníku. Zkontrolujte cirkulaci vzduchu větracími otvory v krycí liště soklu a očistěte nebo vysajte prach ze srážníku. Držte se pokynů v kapitole Čištění a údržba. Tvoření námrazy na vnitřní zadní stěně chladničky Dokud odtéká voda do žlábku a otvorem do nádoby na dně soklu chladničky, je zaručeno normální, automatické odmrazování chladničky. V případě, že se na vnitřní zadní stěně vytvoří nadměrná vrstva námrazy (3 5 mm), odmrazte ji ručně. Otočte termostat do polohy STOP (0) a nechte chladničku otevřenou. Nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče (např. fén) k odmrazování a žádné ostré předměty k odstraňování nadměrné vrstvy námrazy. Po ukončeném odmrazování otočte termostat znovu do požadované polohy a zavřete dveře chladničky. Nadměrné tvoření námrazy je důsledkem: špatného utěsnění dveří chladničky (pokud je těsnění znečištěné nebo poškozené, vyčistěte je nebo vyměňte), příliš častým nebo příliš dlouhým otevíráním dveří chladničky, vložením příliš teplých potravin do chladničky, tím, že potraviny nebo nádoby se dotýkají zadní stěny. 9

10 Akustický varovný signál Je-li srážník zaprášený, pak při každém otevření dveří uslyšíte akustický signál. Po odstranění závady se akustický varovný signál vypne. Zkontrolujte, zda vzduch správně cirkuluje oběma větracími otvory v liště soklu a vyčistěte nebo vysajte prach ze srážníku. Dodržujte pokyny v kapitole Čištění a údržba. Do prohlubně na dně chladničky teče voda. Z chladničky vytéká voda v případě, když je zanesený odtokový otvor, nebo když voda z tající námrazy kape mimo odtokový žlábek. Vyčistěte zanesený otvor, např. plastovým trnem. Odmrazte příliš silnou vrstvu námrazy ručně (řiďte se pokyny v odstavci Tvoření námrazy na vnitřní zadní stěně chladničky). Provozní zvuky Chlazení v chladničkách a mrazničkách umožňuje chladicí systém s kompresorem, který se projevuje určitými zvuky. Intenzita těchto zvuků závisí na umístění chladničky, jejím používání a stáří. Během provozu kompresoru se může ozývat bublavý zvuk, v klidovém stavu kompresoru je naopak slyšet proudění kapaliny. To je normální a nijak to neovlivňuje životnost spotřebiče. Po uvedení chladničky do provozu se mohou provozní zvuky kompresoru a proudění kapaliny ozývat hlasitěji. Není to známka poruchy a nijak to neovlivňuje životnost spotřebiče. Při dalším provozu se intenzita těchto zvuků pomalu snižuje. Někdy se při provozu chladničky ozývají neobvyklé nebo hlasitější zvuky, které jsou nezvyklé a zpravidla jsou důsledkem nevhodného umístění chladničky. Chladnička musí stát vodorovně a stabilně na pevné podlaze. Chladnička se nesmí dotýkat stěny nebo blízkých kuchyňských skříněk. Zkontrolujte, zda je vnitřní vybavení chladničky na svém místě, případně zda hluk není způsoben plechovkami, lahvemi nebo jinými nádobami, které se vzájemně dotýkají. Výměna žárovky Před výměnou žárovky odpojte chladničku bezpodmínečně ze sítě. Zatlačte prsty zezadu kryt, který zakrývá žárovku (směr šipky 1), tak, aby odskočil. Kryt sejměte (směr šipky 2) a vyměňte vadnou žárovku za novou (E14, max. 15 W). Nevyhazujte starou žárovku do běžného odpadu. Žárovka je spotřební materiál. Neplatí na ni záruka. 10

11 Informační list Obchodní značka FAGOR Model (typ) FIS-820 Typ spotřebiče 1 Třída energetické účinnosti [1] A+ Spotřeba el. energie [2] kwh/rok 117 Čistý úložný objem chladničky l 143 Čistý úložný objem mrazničky l Počet hvězdiček 0 Doba náběhu teploty (skladování) hod Mrazící výkonnost Kg/24hod Třída klimatu Hluk [3] db(a) 42 SN/ST Poznámky k tabulce: [1] Na stupnici od A (vyšší) po G (nižší). [2] Spotřeba el. enargie je výsledkem zkoušky dle mezinárodních norem. Skutečná spotřeba je závislá na umístění a používání spotřebiče včetně otvírání dveří. [3] Deklarovaná hladina akustického výkonu vyzařovaného spotřebičem a šířeného vzduchem ZMĚNY, KTERÉ NEOVLIVŇUJÍ FUNKCI SPOTŘEBIČE, JSOU VYHRAZENY. 11

12 CHLADNIČKA MODEL FIS-820 FIS-824 CIV-820 Návod k vestavbě CH 54/55/56

13 Rozměry k vestavbě 2

14 Nastavení výšky 3

15 Umístění spotřebiče pod pracovní desku 4

16 Upevnění dvířek kuchyňské skříňky 5

17 6

18 Upevnění krytu nosníku dveří 7

19 Upevnění spotřebiče pod pracovní desku 8

20 Nasazení krycí lišty soklu 9

21 Výměna zavírání dveří (pokud je nutná) 10

22 11

23 Výměna zavírání dvířek mrazicí přihrádky (mají jen některé modely) 12

24 Otevření dvířek mrazicí přihrádky 13

INTEGROVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU MODEL FIC-541

INTEGROVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU MODEL FIC-541 INTEGROVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU MODEL FIC-541 Návod k použití CH 49 FAGOR_FIC_541.indd 1 21.4.2010 9:07:18 Kombinovaná chladnička Děkujeme vám za důvěru, že jste si vybrali ke koupi právě náš spotřebič.

Více

Návod k použití Chladnička

Návod k použití Chladnička Chladnička Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali tím, že jste si koupili náš přístroj. Při jeho používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička je určena k použití v domácnosti k uchovávání

Více

Chladnička CS. Před prvním použitím

Chladnička CS. Před prvním použitím Chladnička CS Děkujeme Vám za důveru, kterou jste nám prokázali zakoupením naše Při používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička je určena k použití v domácnosti k uchovávání čerstvých potravin

Více

Chladnička. Model FFJ-1520. Návod k použití a instalaci CH 63

Chladnička. Model FFJ-1520. Návod k použití a instalaci CH 63 Chladnička Model FFJ-1520 Návod k použití a instalaci CH 63 CZ OBSAH Bezpečnostní pokyny........................................................ 3 1/ Instalace chladničky.....................................................

Více

Mraznička. Model: ZFA 101. Návod k instalaci a obsluze CH 43

Mraznička. Model: ZFA 101. Návod k instalaci a obsluze CH 43 Mraznička Model: ZFA 101 Návod k instalaci a obsluze CH 43 obsah Bezpečnostní pokyny..........................................3 1. INstAlACe spotřebiče.........................................4 Připojení

Více

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA MODEL FIM-4825

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA MODEL FIM-4825 KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA MODEL FIM-4825 Návod k použití a instalaci CH 51 FAGOR_FIM_4825.indd 1 21.4.2010 9:08:03 FAGOR_FIM_4825.indd 2 21.4.2010 9:08:04 FAGOR_FIM_4825.indd 3 21.4.2010 9:08:04 FAGOR_FIM_4825.indd

Více

Před prvním použitím. Návod k použití. Náš příspěvek k ochraně prostředí. Před prvním použitím... 18

Před prvním použitím. Návod k použití. Náš příspěvek k ochraně prostředí. Před prvním použitím... 18 Chladnička CS Děkujeme Vám za důveru, kterou jste nám prokázali zakoupením naše chladničky. Při používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička je určena k použití v domácnosti k uchovávání čerstvých

Více

POPIS SPOTŘEBIâE OVLÁDACÍ PANEL

POPIS SPOTŘEBIâE OVLÁDACÍ PANEL 60802046CZ.fm Page 14 Monday, November 12, 2007 9:42 AM POPIS SPOTŘEBIâE A) Chladicí oddíl (k uchovávání če rstvých potravin) 1. Police (některé s nastavitelnou výškou) 2. Zásobníky na ovoce a zeleninu

Více

Vestavná jednodvéřová chladnička. Model: FIS-202. Návod k použití a k instalaci CH 39

Vestavná jednodvéřová chladnička. Model: FIS-202. Návod k použití a k instalaci CH 39 Vestavná jednodvéřová chladnička Model: FIS-202 Návod k použití a k instalaci CH 39 NÁVOD K OBSLUZE POPIS VÝROBKU OVLÁDACÍ PANEL PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PREVENCE A VŠEOBECNÁ

Více

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

Kombinovaná chladnička s mrazničkou Kombinovaná chladnička s mrazničkou Děkujeme vám za vaši důvěru a za zakoupení tohoto zařízení. Doufáme, že bude spolehlivě sloužit svému účelu po mnoho let. Přímá chladnička s mrazničkou je domácí zařízení

Více

Kombinovaná chladnička s mrazničkou CS

Kombinovaná chladnička s mrazničkou CS Kombinovaná chladnička s mrazničkou CS Děkujeme vám za vaši důvěru a za zakoupení tohoto zařízení. Doufáme, že bude spolehlivě sloužit svému účelu po mnoho let. Přímá chladnička s mrazničkou je domácí

Více

Chladnička. Děkujeme Vám za důveru, kterou jste nám prokázali zakoupením naše chladničky. Při používání Vám přejeme hodně spokojenosti.

Chladnička. Děkujeme Vám za důveru, kterou jste nám prokázali zakoupením naše chladničky. Při používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička CS Děkujeme Vám za důveru, kterou jste nám prokázali zakoupením naše chladničky. Při používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička je určena k použití v domácnosti k uchovávání čerstvých

Více

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16 40024bCz.fm5 Page 11 Tuesday, August 22, 2000 10:48 AM OBSAH CZ PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU

Více

Chladnička. Děkujeme Vám za důveru, kterou jste nám prokázali zakoupením naše chladničky. Při používání Vám přejeme hodně spokojenosti.

Chladnička. Děkujeme Vám za důveru, kterou jste nám prokázali zakoupením naše chladničky. Při používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička Děkujeme Vám za důveru, kterou jste nám prokázali zakoupením naše chladničky. Při používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička je určena k pouití v domácnosti k uchovávání čerstvých

Více

Návod k obsluze a k instalaci

Návod k obsluze a k instalaci Vestavná chladnička OBSAH PŘED UVEDENÍM SPOTŘEBIČE DO PROVOZU strana 3 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ strana 3 MODEL: 1 FSI - 120 PREVENCE A VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ strana 4 JAK UŽÍVAT CHLADNIČKU strana 5 JAK

Více

Chladnička. Děkujeme Vám za důveru, kterou jste nám prokázali zakoupením naše chladničky. Při používání Vám přejeme hodně spokojenosti.

Chladnička. Děkujeme Vám za důveru, kterou jste nám prokázali zakoupením naše chladničky. Při používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička CS Děkujeme Vám za důveru, kterou jste nám prokázali zakoupením naše chladničky. Při používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička je určena k použití v domácnosti k uchovávání čerstvých

Více

CHLADNIČKA MODEL FIS-820

CHLADNIČKA MODEL FIS-820 CHLADNIČKA MODEL FIS-820 Návod k použití CH 54 Děkujeme vám za důvěru, že jste si vybrali ke koupi právě náš spotřebič. Přejeme vám hodně radosti při jeho používání. Chladnička je určena k použití v domácnosti

Více

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ 60801007CZ.fm Page 1 Wednesday, December 28, 2005 12:02 PM CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ A. Chladicí oddíl 1. Zásobníky na ovoce a zeleninu 2. Police krytu zásuvky 3. Police / Prostor na police 4. Termostat

Více

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13 6cz33013.fm5 Page 10 Thursday, February 8, 2001 6:03 PM CZ NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 VÝMĚNA ŽÁROVKY STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA

Více

60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ

60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM Perfekt Snaige CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM R 130 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážený zákazníku, Jsme potěšeni tím, že jste se rozhodl vybrat si náš výrobek. Děkujeme za provedený nákup. Při přípravě ledničky

Více

63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ

63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ 63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

Chladnička s mrazničkou

Chladnička s mrazničkou Chladnička s mrazničkou Děkujeme vám za vaši důvěru a za zakoupení tohoto zařízení. Doufáme, že bude spolehlivě sloužit svému účelu po mnoho let. Chladnička s mrazničkou je určena pouze pro domácí použití.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z

POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z CHLADNIČKY A MRAZNIČKY TYP: HG 5.1 M (CHLADNIČKA) HG 5.1 Z (MRAZNIČKA) 1. POUŽITÍ Chladničky/mrazničky typu HG 5.1 se používají ve stravovacím

Více

Chladnička TSM 1541 A++ Návod k obsluze

Chladnička TSM 1541 A++ Návod k obsluze Chladnička TSM 1541 A++ Návod k obsluze 2 OBSAH Bezpečnostní pokyny... 3 Popis spotřebiče... 3 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ... 4 POKYNY K PŘEPRAVĚ... 6 VYŘAZENÍ Z PROVOZU... 6 PŘÍPRAVA SPOTŘEBIČE... 6 Umístění...

Více

Návod k obsluze. Chladnička

Návod k obsluze. Chladnička Návod k obsluze Chladnička Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevili tím, že jste si zakoupili náš výrobek a blahopřejeme vám k vynikajícímu vkusu. Věříme, že vám naše chladnička bude dobře sloužit

Více

HG 5.1 M GN -2/8 HG 5.1 Z GN

HG 5.1 M GN -2/8 HG 5.1 Z GN Škofja Loka, d.d. POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CZ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M GN -2/8 HG 5.1 Z GN 25762.61 III/2007 OBSAH 1. POUŽITÍ... 3 2. POPIS... 3 3. UMÍSTĚNÍ... 4 3.1. Vybalení... 4 3.2. Instalace...

Více

CS - Návod In s k tr použi uction t s ífor Use Chladni ka/mrazni

CS - Návod In s k tr použi uction t s ífor Use Chladni ka/mrazni CS - Návod Instructions k použití for Use Chladnička/mraznička 1 Chladnička Mraznička CS Děkujeme za Vaši důvěru a zakoupení tohoto spotřebiče. Věříme, že Vám bude dobře sloužit po mnoho let. Chladnička

Více

Děkujeme za Vaši důvěru při nákupu tohoto přístroje. Doufáme, že bude po mnoho let zdárně sloužit svému účelu.

Děkujeme za Vaši důvěru při nákupu tohoto přístroje. Doufáme, že bude po mnoho let zdárně sloužit svému účelu. CS Mraznička Děkujeme za Vaši důvěru při nákupu tohoto přístroje. Doufáme, že bude po mnoho let zdárně sloužit svému účelu. Mraznička je určena pouze pro užití v domácnosti ke zmrazování čerstvých potravin

Více

Návod k obsluze. Vertikální mraznička

Návod k obsluze. Vertikální mraznička CZ Návod k obsluze Vertikální mraznička Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením tohoto spotřebiče. Přejeme vám hodně spokojenosti při jeho používání. Tento spotřebič je určen výhradně

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A PROVEDENÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SUŠIČKY URČENÉ POUŽITÍ

Více

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ 30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZNIÈKU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT

Více

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ 60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTØEBIÈE PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X CZ NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI Mikrovlnná trouba DME715X 2 OBSAH Důležité bezpečnostní pokyny. Pozorně si je pročtěte a uschovejte si je pro příští použití. Pokyny k ochraně životního prostředí...........................

Více

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE Spotřebič, který jste zakoupili, byl navržen pro použití v domácnosti a také: - v kuchyňských koutcích na pracovištích, v prodejnách a/nebo kancelářích - na farmách - v

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

Návod k instalaci a použití

Návod k instalaci a použití Návod k instalaci a použití BF230 CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ BF230 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén,

Více

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy.

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. CHLADNIČKA Návod k obsluze Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. 1 Před použitím spotřebiče Váš nový spotřebič je navržen výhradně pro použití v domácnosti. K

Více

Návod k použití. Lednice-mraznička

Návod k použití. Lednice-mraznička CZ Návod k použití Lednice-mraznička Děkujeme za důvěru, kterou jste nám svým nákupem tohoto spotřebiče vyjádřili. Přejeme vám, aby vám spotřebič přinášel mnoho potěšení. Lednice-mraznička je určena k

Více

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Obsah Instalace, 2 Umístění a připojení Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Spuštění a používání, 4-5 Spuštění spotřebiče Maximální využití možností ledničky Maximální

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ TABULKA PROGRAMŮ PŘÍRUČKA

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ TABULKA PROGRAMŮ PŘÍRUČKA OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍRUČKA PŘED POUŽITÍM

Více

Chladnička - mraznička

Chladnička - mraznička Chladnička - mraznička CS Děkujeme, že jste projevili svou důvěru a zakoupili si tento spotřebič. Doufáme, že Vám bude spolehlivě sloužit po mnoho let. Chladnička s mrazničkou je určena jen pro domácí

Více

Chladící a mrazící skříně HG 5.1 M (GN) HG 5.1 Z (GN)

Chladící a mrazící skříně HG 5.1 M (GN) HG 5.1 Z (GN) Návod na použití Chladící a mrazící skříně HG 5.1 M (GN) HG 5.1 Z (GN) IN-COOL-EX a.s., Ctiborova 407, 272 01 Kladno Tel.: 312 246 756, fax: 312 246 757 www.incoolex.cz, info@incoolex.cz Centrální dispečink

Více

CHLADNIČKA DF1-12. Návod k obsluze

CHLADNIČKA DF1-12. Návod k obsluze CHLADNIČKA DF1-12 Návod k obsluze 1 1. Popis spotřebiče Části a funkce 1 2 12 11 10 3 4 5 6 7 9 8 Skříňka chladničky Dvířka mrazícího prostoru Odkapávací zásobník Poličky Skleněný kryt Kompresor Zásobník

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 2 Obsah Pokyny k likvidaci 4 Bezpečnostní pokyny 4 Před připojením 6 Váš nový spotřebič 6 Ovládací panel 7 Připojení spotřebiče 7 Skladování lahví 9 Praktické rady 9 Čištění

Více

SNELLA BIS 50 SNELLA BIS 60

SNELLA BIS 50 SNELLA BIS 60 ODSAVAČ PAR MODEL SNELLA BIS 50 SNELLA BIS 60 Návod k použití a instalaci OD 6 OBSAH Část 1 NÁVOD K PŘIPOJENÍ 3 1 OBECNÉ INFORMACE 3 2 PŘÍSLUŠENSTVÍ 3 3 BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY 3 4 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Návod k použití MRAZNIČKA

Návod k použití MRAZNIČKA Návod k použití MRAZNIČKA Obsah Instalace, Umístění a připojení Popis zařízení, Celkový přehled UPS 1722 J/HA Spuštění a použití, Spuštění zařízení Využití plného potenciálu mrazničky Údržba a péče, Vypnutí

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Odsavač par Model 6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Návod k použití a instalaci OD 9 1 2 3* 4 2 a b c 3 5 4 Návod k montáži a k použití Při čtení návodu sledujte také obrázky na prvních stranách, na které

Více

Návod k použití MRAZNIČKY

Návod k použití MRAZNIČKY Návod k použití MRAZNIČKY Pro zajištění maximální výkonnosti a bezpečnosti Vašeho spotřebiče je nutné zajistit aby byl vždy svěřen do opravy pouze autorizovaným opravnám a aby při event. opravách byly

Více

A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ

A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií,

Více

Návod k použití B-345-01

Návod k použití B-345-01 Návod k použití BMS 1300 B-345-01 Popis spotřebiče 1 držadlo vysavače 2 přívodní kabel s automatickým navíjením 3 výfuková mřížka 4 přípojka na přívod kapaliny 5 přívod kapaliny 6 plnicí otvor na čisticí

Více

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu Elektronické kombinované chladničky Elektronické kombinované chladničky Modely: 3FC 671 NF 3FC 671 NFX 3FC 771 NFX 3FC 671 NF 3FC 771 NF 3FC 772 NF 3FC 772 NFX CH 38B Návod k použití a k instalaci Návod

Více

Mrazící skříň. Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením našeho přístroje. Při jeho používání Vám přejeme hodně spokojenoti.

Mrazící skříň. Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením našeho přístroje. Při jeho používání Vám přejeme hodně spokojenoti. Mrazící skříň Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením našeho přístroje. Při jeho používání Vám přejeme hodně spokojenoti. Mrazící skríň - mraznička je určena k používání v domácnosti

Více

www.krups.cz B3* *Dle typu www.krups.cz

www.krups.cz B3* *Dle typu www.krups.cz www.krups.cz CZ A A3 A A4 A C C C B B B B3* B4 www.krups.cz *Dle typu obr. obr. obr. 3 3 4 D E4 obr. 4 obr. 5 obr. 6 E3 800 ml 7fl oz MAX D* E obr. 7 obr. 8 obr. 9 D E E obr. 0 3 4 obr. 3 obr. *Dle typu

Více

Vestavné spotřebiče. Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160. Návod k použití cz

Vestavné spotřebiče. Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160. Návod k použití cz Vestavné spotřebiče Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160 Návod k použití cz 2 INSTALACE Správnou instalaci spotřebiče, díky které dosáhnete dobrých výkonů, proveďte pečlivě podle následujících pokynů:

Více

Výrobník zmrzliny a jogurtovač

Výrobník zmrzliny a jogurtovač Výrobník zmrzliny a jogurtovač Návod k použití Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ NENÍ

Více

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8 Odsavač Model: 3CFT-TILE Návod k montáži a k použití OD 8 3 4 5 Návod k montáži a k použití Vezměte si na pomoc také obrázky na prvních stranách s odkazy podle abecedy, které se uvádějí v dalším textu

Více

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover.

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL Návod k obsluze Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. 1 Děkujeme za Vaši volbu. Začíná Vám výlet do světa plné vůně a chuti. S Vaši novou

Více

Vysavač Návod k obsluze

Vysavač Návod k obsluze Vysavač Návod k obsluze CZ Před zapnutím přístroje se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze

Více

ELEKTRICKé OHŘÍVAČe VODY. M xxx SLIM. Návod k použití a instalaci OH 4. FAGOR_OH4_T07F042F7.indd 1 23.6.2012 20:50:33

ELEKTRICKé OHŘÍVAČe VODY. M xxx SLIM. Návod k použití a instalaci OH 4. FAGOR_OH4_T07F042F7.indd 1 23.6.2012 20:50:33 ELEKTRICKé OHŘÍVAČe VODY Řada M xxx SLIM Návod k použití a instalaci OH 4 FAGOR_OH4_T07F042F7.indd 1 23.6.2012 20:50:33 VÁŽENÁ ZÁKAZNICE/VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, GRATULUJEME! Právě jste se stali majiteli elektrického

Více

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA EGYAJTÓS HÛTÕSZEKRÉNY JÉGKÉSZÍTÕ REKESSZEL ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CZ PL SK HU 200364696 KE/Za/123. (03.)

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

FRITOVACÍ HRNEC R-284

FRITOVACÍ HRNEC R-284 Návod k použití FRITOVACÍ HRNEC R-284 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Mobilní ochlazovač vzduchu CM-570

Mobilní ochlazovač vzduchu CM-570 Mobilní ochlazovač vzduchu CM-570 Návod k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají vracet

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

CHLADNIČKA MODEL FIS-824

CHLADNIČKA MODEL FIS-824 CHLADNIČKA MODEL FIS-824 Návod k použití CH 56 Děkujeme vám za důvěru, že jste si vybrali ke koupi právě náš spotřebič. Přejeme vám hodně radosti při jeho používání. Chladnička je určena k použití v domácnosti

Více

Návod k použití KI 18RV40 S-591-01

Návod k použití KI 18RV40 S-591-01 Návod k použití KI 18RV40 S-591-01 Obsah Pokyny pro likvidaci............. 3 Bezpečnostní pokyny a varování... 3 Seznámení se spotřebičem....... 5 Dbejte na okolní teplotu a větrání... 5 Připojení spotřebiče.............

Více

NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A

NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A 1 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE. Přečtěte si všechny pokyny před použitím. UPOZORNĚNÍ! Tato varování jsou pro Vaší bezpečnost. Před instalací spotřebiče se ujistěte,

Více

Chladnička - mraznička

Chladnička - mraznička Chladnička - mraznička Děkujeme, že jste projevili svou důvěru a zakoupili si tento spotřebič. Doufáme, že Vám bude spolehlivě sloužit po mnoho let. Chladnička s mrazničkou je určena jen pro domácí pouití.

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

13KG24M 079 354L 316L

13KG24M 079 354L 316L 082367769 082367769 13KG24M 079 354L 316L T2 T3 OK T5 T6 T1 T4 T1 T4 T2 T5 T2 T5 T3 OK T6 T3 T6 T2 T3 OK 2 ºC 3 T1 T2 ºC T3 ºC F T5 T6 ºC ºC T5 T6 T1 T4 T2 T3 T5 T6 č e s k y Vážená klientko, Vážený kliente:

Více

Návod k použití. Lednice

Návod k použití. Lednice CZ Návod k použití Lednice Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali tím, že jste si zakoupili náš spotřebič. Přejeme vám mnoho potěšení při používání tohoto výrobku. Tato lednice je určena k použití

Více

Návod k použití LC 66651 S-189-01

Návod k použití LC 66651 S-189-01 Návod k použití LC 66651 S-189-01 2 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech,

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

ST-FP8521. Zmrzlinovač Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-FP8521. Zmrzlinovač Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-FP8521 Zmrzlinovač Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT MRAZICÍ ODDÍL 3cs33036.fm Page 13 Friday, January 24, 2003 6:41 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY-MRAZNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120 104915 V1/0315 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Obsah 1. Bezpečnost... 156 1.1 Bezpečnostní pokyny... 156 1.2 Informace týkající se návodu k obsluze... 157 1.3 Zdroje nebezpečí... 158 1.4

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL 3cz33007.fm Page 14 Tuesday, November 19, 2002 3:59 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705

Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705 Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705 Pokyn pro likvidaci Balení je vyrobeno z recyklovatelného materiálu. - vlnitá lepenka/lepenka - formované díly z pìnového polystyrénu - fólie z polyetylénu

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 5 OBSLUHA... 9 ÚDRŽBA... 10 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ

Více

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU Spotřebič, který jste zakoupili, je vinný sklípek (neboli chladnička na víno), určený výhradně k uchování vína. Chcete-li ho využívat co nejlépe, přečtěte si pozorně

Více

'867 0$1$*(5 Návod k použití

'867 0$1$*(5 Návod k použití Návod k použití DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Děkujeme Vám za zakoupení nového vysavače Hoover Dust Manager. Návod k obsluze - Tento přístroj má být používán pouze k účelu popsaném v návodu k použití. Seznamte

Více

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 PŘED PŘIPOJENÍM INSTALACE Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění dostatečné ventilace je třeba

Více

Návod k použití Chladnička s mrazničkou S93420CMB2

Návod k použití Chladnička s mrazničkou S93420CMB2 CS Návod k použití Chladnička s mrazničkou S93420CMB2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 6 4. PROVOZ... 7 5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ...8 6. TIPY

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

Návod k použití. Chladící skříň prosklené dveře RD 320 LG

Návod k použití. Chladící skříň prosklené dveře RD 320 LG Návod k použití Chladící skříň prosklené dveře RD 320 LG Vážení zákazníci, děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky NORDline. Přejeme Vám, abyste byli se zakoupeným přístrojem plně spokojeni. Předkládáme

Více

Euroengel Profesionální mobilní chladící a mrazící systémy NÁVOD K POUŽITÍ

Euroengel Profesionální mobilní chladící a mrazící systémy NÁVOD K POUŽITÍ Euroengel Profesionální mobilní chladící a mrazící systémy NÁVOD K POUŽITÍ 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 3 Prostudujte si prosím tuto příručku důkladně předtím, než toto zařízení uvedete do provozu. Uchovávejte

Více

LB 88 z Zvlhčovač vzduchu Návod k použití

LB 88 z Zvlhčovač vzduchu Návod k použití LB 88 CZ z Zvlhčovač vzduchu Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com Česky Vážená zákaznice, vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu.

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití MUM 8100 Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu jen podle údajů uvedených na typovém štítku. Používejte jej pouze v uzavřených

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTU 3807 - P 4L W FTU W - IM3 FTU 3807 - P 4L W WH FTU 3807 - P 4L W BK

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTU 3807 - P 4L W FTU W - IM3 FTU 3807 - P 4L W WH FTU 3807 - P 4L W BK Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTU 3807 - P 4L W FTU W - IM3 FTU 3807 - P 4L W WH FTU 3807 - P 4L W BK OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 4 OBSLUHA... 8 ÚDRŽBA... 9

Více

Návod k obsluze. Sušička prádla

Návod k obsluze. Sušička prádla Návod k obsluze Sušička prádla Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením naší sušičky Sušička je určena pro sušení prádla v domácnosti. Prádlo v sušičce se rychle usuší, je měkké a podajné

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

KERAMICKÝ TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR R-8059

KERAMICKÝ TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR R-8059 KERAMICKÝ TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR R-8059 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více