SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL"

Transkript

1 SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL Smluvní strany: Člověk v tísni, o.p.s. IČ se sídlem Šafaříkova 24, Praha 2 zastoupený Karlem Strachotou, ředitelem programu Jeden svět na školách (dále jen "poskytovatel") a xxx nar. dne. trvale bytem (dále jen "uživatel") I. Poskytovatel provozuje na internetové adrese portál obsahující databázi vzdělávacích audiovizuálních děl a dalších souvisejících materiálů (dále jen "databáze") a má zájem na užívání této databáze uživateli. Uživatel je (křížkem zvolte možnost) pedagogickým pracovníkem na české škole, který má zájem uvedenou databázi poskytovatele osobně využívat v rámci jím vedené výuky ve škole, nebo žákem/studentem na české škole, který se účastní žákovského/studentského projektu u poskytovatele. Touto smlouvou a při splnění v ní uvedených podmínek získává uživatel právo k užívání databáze ke vzdělávacím účelům a v rozsahu stanoveném Obchodními podmínkami poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje umožnit uživateli užívání databáze. II. Při užívání databáze je uživatel povinen vždy postupovat tak, aby dodržel podmínky užívání stanovené poskytovatelem v této smlouvě a Obchodních podmínkách poskytovatele a aby neohrozil práva poskytovatele či jeho dobré jméno. V situacích, které nebudou upraveny touto smlouvou či Obchodními podmínkami, se uživatel zavazuje svůj postup vždy předem konzultovat s poskytovatelem. 1

2 Kontaktní údaje uživatele 1 : škola:, adresa:.. tel.: III. Kontaktní osoba za poskytovatele (dále jen administrátor ): jméno:. tel.:.. Jakoukoliv změnu údajů uvedených v tomto článku jsou si smluvní strany povinny bezodkladně (nejpozději však do 15 dnů od uskutečnění změny) oznámit, a to em zaslaným druhé smluvní straně. Změnou údajů na straně uživatele učitele se rozumí i ukončení pedagogické činnosti učitele či změnu pedagogického působení (zejména změna školy či využívání materiálů na další škole). Totéž platí obdobně i pro uživatele žáka/studenta, pokud jde o ukončení či změnu jeho studia. IV. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Obchodní podmínky poskytovatele. Obchodní podmínky jsou umístěny na webových stránkách poskytovatele Seznámení se a souhlas s Obchodními podmínkami je předpokladem registrace uživatele a uzavření této smlouvy. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky v budoucnosti měnit. Případnou změnu Obchodních podmínek poskytovatel oznámí em zaslaným druhé smluvní straně (včetně zaslání nového znění Obchodních podmínek) uživateli alespoň 30 dnů před účinností změny. V. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva, zejména otázky v ní neupravené, se bude řídit zákonem č. 513/19991 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. V Praze dne. Za poskytovatele: Karel Strachota V dne. Uživatel:... 1 Pozn.: pokud uživatel učí na více školách, je třeba uvést všechny školy, v nichž uživatel hodlá užívat databázi 2

3 OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Člověk v tísni, o.p.s. (programu Jeden svět na školách) k užívání databáze výukových audiovizuálních děl Verze 1.0 účinná od: I. Vymezení základních pojmů Databáze výukových audiovizuálních děl (dále jen "databáze") - obsahuje audiovizuální lekce (AV lekce) přístupné registrovaným uživatelům sítí internet; jednotlivé AV lekce, jež jsou součástí databáze, vždy obsahují jeden film či jiné audiovizuální dílo, doporučené aktivity do hodin, otázky a odpovědi k tématu filmu a další doprovodné materiály. Smlouva smlouvou se rozumí "Smlouva o využívání databáze výukových audiovizuálních děl", uzavřená mezi poskytovatelem a uživatelem. Poskytovatel Člověk v tísni, o.p.s., IČ: , se sídlem Šafaříkova 24, Praha 2. Uživatel fyzická osoba, která buď a) vykonává přímou pedagogickou činnost na české škole, a která má zájem databázi poskytovatele osobně využívat v rámci jí vedené výuky, nebo b) je žákem/studentem české školy, který se účastní žákovského/studentského projektu u poskytovatele. II. Přístup do databáze Přístup do databáze je podmíněn uzavřením smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem. Předpokladem uzavření smlouvy je - registrace uživatele do služby mojeid vyplněním registračního formuláře na webovém portálu a dále - vyplnění poskytovatelem požadovaných údajů do registračního formuláře uveřejněného na webovém portálu Na základě vyplněných údajů v registračním formuláři poskytovatel zašle uživateli ve dvojím vyhotovení podepsanou smlouvu. Uživatel poté zašle z jeho strany jedno vyhotovení také jím podepsané smlouvy doporučenou poštou zpět poskytovateli. Po obdržení smlouvy podepsané uživatelem umožní poskytovatel (administrátor vzdělávacího programu Jeden svět na školách) uživateli přístup do databáze. Přístup do databáze umožňuje uživateli časově a datově neomezený přístup k jejímu obsahu (AV lekcím zahrnujícím vzdělávací audiovizuální díla a další související materiály) a jejich využití. Přístup může být omezen či zrušen v případech uvedených dále. Učitel je oprávněn obsah databáze využívat výhradně pro pedagogickou činnost (včetně pedagogické přípravy mimo školu) ve škole uvedené jím ve smlouvě. Žák/Student je oprávněn obsah databáze využívat výhradně v rámci žákovského/studentského projektu, kterého se účastní. III. Ukončení přístupu poskytovatelem 3

4 Poskytovatel má právo kdykoliv (trvale či dočasně) zrušit či omezit přístup do databáze uživateli, u něhož má důvodné podezření na porušení podmínek smlouvy či těchto obchodních podmínek a vyžadovat od něj potřebné vysvětlení. Poskytovatel zruší přístup do databáze uživateli zejména v případě, kdy zjistí či bude mít důvodné podezření, že uživatel a) (učitel) přestal vykonávat pedagogickou práci pro školu či použil obsah databáze i mimo svoji pedagogickou činnost pro školu uvedenou ve smlouvě, b) (žák/student) přestal být součástí žákovského/studentského projektu u poskytovatele, nebo ukončil studium na škole, c) svůj přístup zneužil (zejména poskytl-li jiné osobě své přístupové údaje), ztratil své přístupové údaje do databáze či mu byly odcizeny a uživatel toto neoznámil poskytovateli, nebo neoznámil poskytovateli změnu svých kontaktních údajů uvedených ve smlouvě. IV. Prohlášení poskytovatele Poskytovatel prohlašuje a garantuje, že ke všem autorským dílům v databázi získal příslušná autorská majetková práva, která umožňují užívat tato díla v souladu se smlouvou a těmito Obchodními podmínkami, že je oprávněn tato práva v dále uvedeném rozsahu převést i na uživatele, a že vůči uživateli nebudou v souvislosti s užíváním děl v souladu se smlouvou a těmito Obchodními podmínkami vzneseny žádné oprávněné nároky ze strany autorů či třetích osob. V. Obsah databáze Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit obsah databáze. VI. Podlicence Uživatel získává nevýhradní právo užívat díla, která jsou aktuálním obsahem databáze, a to množstevně neomezeně po dobu trvání smlouvy v rozsahu nezbytném k užívání děl výše specifikovaným způsobem. Uživatel není oprávněn jakkoliv zasahovat do děl zařazených v databázi, zejména měnit jejich obsah, porušovat jejich ochranné prvky, pokud je díla obsahují, kopírovat je apod. Uživatel není oprávněn získaná oprávnění převádět na jiné osoby či jim poskytovat podlicence. Uživatel je povinen při užívání děl uvádět správně jejich autora(y), jakož i zdroj děl (databázi poskytovatele). VII. Informační povinnosti Uživatel je povinen bezodkladně oznámit poskytovateli jakoukoliv změnu, která by mohla mít vliv na plnění závazků vyplývajících ze smlouvy či obchodních podmínek. Uživatel je povinen bezodkladně oznámit poskytovateli zejména ztráta, zneužití či odcizení přístupových údajů do databáze a dále jakoukoliv změnu svých kontaktních údajů. Poskytovatel se zavazuje informovat uživatele o zásadních změnách ve fungování databáze, dále o případných odstávkách databáze či její dočasné nefunkčnosti (bude-li mu známa předem) a o dalších skutečnostech podstatných pro využívání databáze. Poskytovatel si vyhrazuje právo v budoucnosti přístup do databáze zpoplatnit. Pokud k tomu dojde, je poskytovatel povinen informovat o tom uživatele nejméně 30 dnů předem. 4

5 VIII. Odpovědnost za škodu Uživatel odpovídá za škodu vzniklou poskytovateli tím, že uživatel poruší některou povinnost stanovenou těmito obchodními podmínkami či smlouvou. Poskytovatel odpovídá uživateli za škodu vzniklou mu v důsledku nepravdivosti prohlášení poskytovatele uvedeného v čl. IV těchto Obchodních podmínek. Vzhledem k bezúplatnosti přístupu do databáze pro uživatele, uživatel tímto souhlasí s tím, že v případě nefunkčnosti databáze nevznikne uživateli právo na náhradu škody mu tím způsobené. Právo na náhradu škody nevzniká uživateli ani v důsledku změn v obsahu databáze provedených poskytovatelem. IX. Ukončení smlouvy Kromě případů výše uvedených lze smlouvu kdykoliv ukončit dohodou smluvních stran. Uživatel má dále právo smlouvu kdykoliv vypovědět s okamžitou účinnosti, tj. ke dni doručení písemné výpovědi poskytovateli. Poskytovatel má rovněž právo ukončit smlouvu ukončením provozování databáze. O tomto je povinen v předstihu alespoň 1 měsíce vyrozumět uživatele. Ke dni ukončení smlouvy poskytovatel zruší uživateli přístup do databáze. Ukončením smlouvy nezanikají práva smluvních stran z odpovědnosti za škodu. X. Komunikace mezi stranami Není-li právním předpisem, smlouvou či těmito obchodními podmínkami stanoveno jinak, anebo nebude-li v konkrétním případě dohodnut jiný způsob komunikace, bude komunikace mezi smluvními stranami probíhat elektronickou poštou ( em zasílaným na adresy smluvních stran uvedené ve smlouvě). XI. Zpracování osobních údajů K využívání databáze je nezbytné zpracování osobních údajů uživatele poskytovatelem. Uživatel proto uděluje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, výslovný informovaný souhlas poskytovateli, a to pro zpracování jeho osobních údajů pro dále uvedené účely. Na základě tohoto souhlasu (a do doby odvolání souhlasu uživatelem) budou poskytovatelem zpracovávány uživatelem poskytnuté kontaktní údaje, a to pro účely zařazení do databáze uživatelů, hromadné komunikace s uživateli, zasílání nabídky vzdělávacích materiálů či nabídek vzdělávacích aktivit uživatelům, informování o činnosti poskytovatele a event. kontroly plnění projektu ze strany poskytovatele finanční podpory či jím pověřené osoby. Údaje nebudou poskytovány třetí osobě. Uživatel jakožto subjekt údajů je tímto informován, že svůj souhlas může kdykoliv odvolat, stejně jako že si může kdykoliv vyžádat informace o zpracovávaných údajích týkajících jeho osoby, že může žádat o vysvětlení zpracování údajů a že má právo požadovat blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci údajů. Subjekt údajů byl poučen o svých právech dle ust. 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o tom, že zpracování osobních údajů je dobrovolné. XII. Spory Smluvní strany se zavazují případné spory vzniklé ze smlouvy řešit především dohodou. 5

6 Nebude-li možné spor vyřešit dohodou, bude místně příslušným soudem k řešení sporu soud v místě sídla poskytovatele. XIV. Závěrečná ustanovení Tyto Obchodní podmínky, jakož i práva a povinnosti smluvních stran, související s jejich smluvním vztahem dle těchto Obchodních podmínek, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jeden svět na školách Člověk v tísni, o.p.s. 6

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s.

Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s. Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s. Obsah I. Definice základních pojmů:... 1 II. Obecná ustanovení... 3 III. Registrace Firmy... 4 IV. Aktivace Účtu Firmy... 5 V. Ochrana práv a oprávněných zájmu Provozovatele

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Jiřího Koutného, IČ: 743 47

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS.

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. 1. Obecná ustanovení 1.1. Tyto Smluvní podmínky (dále jen Smlouva ) vydává společnost Singulis s.r.o., se sídlem Podbabská 1112/13,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění obchodní společnosti SBW s.r.o. se sídlem Opálová 120/13, Slivenec, 154 00 Praha

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

Obchodní podmínky spolupráce a provizního systému on-line serveru umístěného na internetové adrese http://partner.jak-na-bolava-zada.

Obchodní podmínky spolupráce a provizního systému on-line serveru umístěného na internetové adrese http://partner.jak-na-bolava-zada. Obchodní podmínky spolupráce a provizního systému on-line serveru umístěného na internetové adrese http://partner.jak-na-bolava-zada.cz Poskytovatelem provizního systému je: Firma/Jméno a příjmení: RNDr.

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB Článek 1 Vymezení pojmů (1) Ceníkem se rozumí ceník Certifikačních služeb. (2) Certifikační autoritou se rozumí systém, který na základě požadavků předaných registrační autoritou vydává nebo zneplatní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SMARTBOX CB s.r.o., se sídlem České Budějovice, B. Smetany 43, 370 01, IČO: 24683477 (dále jen

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem.

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru (dále též jen VOP

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE 3.2

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE 3.2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE 3.2 1 I ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Se sídlem: Safetica Technologies s.r.o. Praha 3, Bořivojova 878/35, PSČ 130 00, Česká republika IČO: 258 48 666 DIČ: Zápis v OR:

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tento dokument stanovuje všeobecné obchodní podmínky, za kterých společnost JHComp s.r.o.

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

společnosti MusicJet s.r.o. se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10 IČ: 241 391 81130

společnosti MusicJet s.r.o. se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10 IČ: 241 391 81130 Obchodní podmínky společnosti MusicJet s.r.o. se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10 IČ: 241 391 81130 zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky provizního systému ACADEMY21.cz

Obchodní podmínky provizního systému ACADEMY21.cz Obchodní podmínky provizního systému ACADEMY21.cz I. Všeobecná ustanovení 1. Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s Obchodními podmínkami registrující se uživatel (dále jen partner ) bere na vědomí,

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Obchodní podmínky pro oblast překladů a korektur společnosti MERIVA TRANSLATIONS s.r.o.

Obchodní podmínky pro oblast překladů a korektur společnosti MERIVA TRANSLATIONS s.r.o. Obchodní podmínky pro oblast překladů a korektur společnosti MERIVA TRANSLATIONS s.r.o. Základní pojmy 1. Zhotovitel Meriva Translations s.r.o., se sídlem Topolová 113, Tábor, IČ: 28072669, DIČ: CZ28072669,

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Smlouva číslo o poskytování služeb Akreditované certifikační autority eidentity a.s. (dále jen ACAeID)

Smlouva číslo o poskytování služeb Akreditované certifikační autority eidentity a.s. (dále jen ACAeID) 1 Smlouva číslo o poskytování služeb Akreditované certifikační autority eidentity a.s. (dále jen ACAeID) Společnost eidentity a.s., se sídlem Vinohradská 184, 130 00 Praha 3, IČ 27112489, vedená u Městského

Více