Minimální preventivní program ZŠ ŠPITÁLSKÁ 789, PRAHA 9, VYSOČANY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program ZŠ ŠPITÁLSKÁ 789, PRAHA 9, VYSOČANY"

Transkript

1 Minimální preventivní program ZŠ ŠPITÁLSKÁ 789, PRAHA 9, VYSOČANY Vypracovali: Mgr. Jiří Krupička školní metodik prevence 1. stupeň Mgr. Petra Kopřivová - školní metodik prevence 2. stupeň Minimální preventivní program Obsah 1. Úvod 1.1. Metodické pokyny Ministerstva školství k prevenci rizikového chování 1.2. Charakteristika školy 1.3. Cíle MPP 2. Řízení a realizace preventivních aktivit 3. Vzdělávání 4. Primární prevence v rámci jednotlivých předmětů I. stupeň II. stupeň 5. Nadstavbové aktivity v rámci školy 6. Informování rodičů 7. Spolupráce se specializovanými institucemi a odborníky 8. Materiální zázemí 9. Přílohy 9.1. Aktuální plánované aktivity pro školní rok 2014/ Krizový plán Školní program proti šikanování Webové stránky s tématikou šikany a kyberšikany Přílohy pro rodiče Internetové stránky k problematice rizikového chování 1.1. Metodické pokyny Ministerstva školství k prevenci rizikového chování Hlavním cílem Strategie prevence rizikového chování dětí a mládeže na období je prostřednictvím efektivního systému prevence, fungujícího na základě komplexního působení všech na sebe vzájemně navazujících subjektů, minimalizovat vznik a snížit míru rizikového chování u dětí a mládeže. Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních v souladu se Strategií prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy, 1

2 Národní strategií protidrogové politiky, Strategií prevence kriminality všechny strategie vždy na příslušná období, 29 odst. 1 a 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 18 písm. c) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, Koncepcí státní politiky pro oblast dětí a mládeže: a) vymezuje aktuální terminologii, která je v souladu s terminologií v zemích EU a začlenění prevence do školního vzdělávacího programu a školního řádu, b) popisuje jednotlivé instituce v systému prevence a úlohu pedagogického pracovníka, c) definuje Preventivní program d) doporučuje postupy škol a školských zařízení při výskytu vybraných rizikových forem chování dětí a mládeže Primární prevence rizikového chování u žáků ve škole se zaměřuje prioritně na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků: a) agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, kriminalita, delikvence b) záškoláctví, c) závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling d) rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, e) spektrum poruch příjmu potravy, f) závislost na politickém a náboženském extremismu, negativní působení sekt, g) sexuální rizikové chování, Primární prevence rizikového chování u žáků ve škole je zaměřena na rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: a) domácího násilí b) týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání c) ohrožování mravní výchovy mládeže 1.2. Charakteristika školy Škola sídlí ve funkcionalistické budově, která byla zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek ČR. Výuka probíhá v 17 učebnách, které jsou současně kmenovými třídami, z nichž jedna je vyčleněna jako odborná pracovna přírodopisu. Další výuka je organizována v odborné pracovně Ch-F, v jazykové učebně, dvou počítačových pracovnách, cvičné kuchyni, informačním centru. Ve školním roce 2014/2015 se dvě 2. třídy z kapacitních důvodů přemístily na Bumbálek. Součástí školy je tělocvična a školní hřiště vhodné pro míčové hry (malá kopaná, odbíjená, volejbal). Pro atletické sportovní disciplíny je tento prostor nevyhovující. V hlavní budově je umístěna školní kuchyň s jídelnou. Školní družina má sedm oddělení, z nichž čtyři jsou v budově školy a dvě v budově zvané Bumbálek. V dopoledních hodinách je kapacita školy plně využita, odpoledne jsou prostory školy využívány pro zájmovou činnost žáků i veřejnosti. V letošním roce navštěvuje školu přes 400 žáků. Na prvním stupni máme 12 tříd, na druhém 7 tříd. Pedagogický sbor tvoří ředitelka, zástupkyně, 12 učitelů prvního stupně, 7 2

3 třídních učitelů druhého stupně, 6 netřídních učitelů a 7 vychovatelek ve školní družině. Pedagogický sbor tvoří ženy a 4 muži, věkově je sbor zastoupen zkušenými i mladými pedagogy Cíle MPP Základním principem preventivní strategie na naší škole je osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu a prevence, rozvoj dovedností, které vedou u dětí k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona. Pedagogové vedou žáky k osvojování mezilidských vztahů založených na demokratických principech respektujících identitu a individualitu žáka. Náš MPP je zaměřen na dlouhodobé působení na osobnost žáka, jeho informovanost, pomoc při řešení problémů a spolupráci s rodiči. Chceme vést žáky k sebevědomí, správnému sebehodnocení, stanovení reálných cílů v životě, k poznávání sebe sama, k dovednostem řešit své problémy. V tomto školním roce se zaměříme na zlepšení sociálních vztahů v třídních kolektivech, metody aktivního sociálního učení, nabídku většího počtu volnočasových aktivit realizovaných přímo ve škole. 2. Řízení a realizace preventivních aktivit Školní metodici prevence se podílí na realizaci Minimálního preventivního programu, na jeho zavádění ve škole, o průběhu jeho naplňování informují vedení školy a spolu s ním pravidelně vyhodnocují situaci. Školní metodici prevence sledují ve spolupráci s ostatními pedagogy rizika vzniku a projevy rizikového chování a navrhují cílená opatření k včasnému řešení vzniklých problémů. Spolupracují na základě pověření ředitele školy se školskými, krizovými, poradenskými a preventivními zařízeními a s institucemi zajišťujícími sociálně právní ochranu dětí a mládeže. Odborně a metodicky pomáhají učitelům. Zajišťují informovanost žáků školy, jejich zákonných zástupců a pracovníků školy. Vedení školy v průběhu školního roku vytváří podmínky k naplňování cílů Minimální preventivního programu, umožňuje odborné vzdělávání školních metodiků prevence, výchovného poradce i ostatních pedagogů. V rámci pedagogických rad vytváří prostor pro informování učitelů. Zajišťuje vybavení školy materiálně pro realizaci Minimálního preventivního programu. 3. Vzdělávání Školní metodici prevence se účastní vzdělávacích kurzů a seminářů odvislých od aktuální nabídky. Klíčové poznatky předávají ostatním pedagogům. Hlavní podíl na dalším rozvíjení znalostí a dovedností související s prevencí rizikového chování spočívá v samostudiu všech učitelů školy a především školních metodiků prevence. Pro pedagogy jsou k dispozici periodika, publikace a DVD a využívají též účast na seminářích k prevenci rizikového chování. Pedagogičtí pracovníci se zúčastňují supervizních setkání. 4. Primární prevence v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů 4.1 I. stupeň Primární prevenci na prvním stupni má na starosti zejména třídní učitel. S jednotlivými tématy se děti setkávají především v prvouce, přírodovědě a vlastivědě. Třídní učitel má možnost začlenit problematiku prevence do třídnických hodin. Při výuce lze využít různých metod, např. výklad, předávání informací, samostatnou práci, skupinovou práci, 3

4 projektové vyučování, dramatickou výchovu nebo využít materiály školy z oblasti primární prevence. Zaměření na mladší školní věk navozování příznivého psychosociálního klimatu ve třídě osvojování a upevňování základních návyků v rámci - hygiena, životospráva, sdělení základních informací z oblasti prevence experimentování s alkoholem a cigaretami základy etické a právní výchovy zaměření pozornosti na včasné odhalování specifických poruch učení nebo i jiných postižení všestranný rozvoj osobnosti žáka soustředěnost na včasné diagnostikování rizikových projevů ve třídních kolektivech důraz na spolupráci s rodiči nabídka volnočasových aktivit ekologická výchova návštěvy filmových a divadelních představení, koncertů, besed, účast v soutěžích výtvarných, sportovních atd. 1. třída - osobní bezpečí - základní zásady mezilidské komunikace - vztahy v dětském kolektivu - každý člověk je jiný - základní hygienické návyky - využití volného času - rodina, jako bezpečné místo 2. třída - lidské tělo - zdraví a jeho ochrana - zacházení s léky - režim dne - vztahy mezi lidmi - chování v krizových situacích 3. třída - pojmy z oblasti prevence, sexuální výchovy a drogové závislosti - zdraví a jeho ochrana - lidé kolem nás, multikulturní výchova - využívání volného času - ochrana proti obtěžování cizí osobou 4. třída - domov, rodina, důvěra, vztahy - léčivé a návykové látky - vztahy v dětském kolektivu - komunikace - poznatky o negativních vlivech tabáku a alkoholu - nebezpečí při komunikaci s cizími osobami 5. třída - lidské tělo, odlišnost mezi pohlavími - životospráva a důsledky nevhodných návyků - puberta - využívání volného času - pojmy drogová závislost, a sexuální výchova - vztahy v dětském kolektivu 4

5 Cíl Po pěti letech by děti měly umět - definovat rodinu jako zázemí a útočiště - zvládat rozdíly v komunikaci s dětmi a dospělými - mít základní sociální dovednosti - chránit se před cizími lidmi - mít základní zdravotní návyky - správně si zorganizovat svůj volný čas - rozlišit léky a návykové látky - znát přesné informace o alkoholu, tabáku a dalších návykových látkách - znát následky užívání návykových látek 4.2 II. stupeň Práce na druhém stupni je velmi náročná na koordinaci, tak aby byla probrána všechna témata, ale nedocházelo k jejich překrývání a přesycení žáků informacemi. S tématy z oblasti prevence se pracuje v předmětech výchova k občanství, výchova ke zdraví, přírodopis, chemie, dějepis, český jazyk a literatura. K práci s tématy lze využít metod výkladu, samostatné práce, práce s médii, projektové vyučování, skupinová práce, hraní rolí, práce s materiálem, besed, přednášek. Zaměření na starší školní věk prevence = základ předcházení problémům A. Úkoly a činnost učitelů Posílení úlohy učitelů v oblasti tvorby pozitivního sociálního klimatu, včasná diagnostika a intervence při rizikové chování, spolupráce s výchovnou poradkyní a kooperace s odborníky při jejich řešení. Věnování pozornosti problematickým skupinám žáků nebo jednotlivcům, odhalování projevů asociálního chování mezi žáky soustředit se zejména na problematiku šikany. V rámci prevence kouření vytvoření dostatečné informovanosti Sledovat často opakující se krátkodobé absence žáků prevence záškoláctví. Spolupráce s rodiči žáků s tendencemi vyhýbat se školní docházce. V problematických případech možnost vyžadování lékařského potvrzení. Sebevzdělávání učitelů v metodikách preventivní výchovy a ve výchově ke zdravému životnímu stylu v souladu se Strategií primární prevence Zařazování problematiky primární prevence do třídnických hodin Shromažďování a zpřístupňování materiálů pro pedagogický sbor. Zapojení vedení školy i kolegů do tohoto programu. Nově příchozím vyučujícím nabídnout všestrannou kolegiální pomoc. B. Aktivity pro žáky Výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování. Zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání apod. Věnovat nadále zvýšenou pozornost prevenci kouření - osvěta v rámci hodin Vkz, Vko, třídnických hodin. Dovednost volby správné životosprávy - poruchy příjmu potravy mentální anorexie a bulimie. Zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, exkurzí, zimní školy v přírodě atd. Organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou zpříjemnění školního prostředí (projektové dny, noc s knížkou, sportovní akce). Nabídka volnočasových aktivit (kroužky). Účast v literárních, vzdělávacích, sportovních a jiných soutěžích. Ekologická výchova (sběr plastových lahví, papíru apod.). 6. třída 5

6 - vhodná náplň volného času, zdravý životní styl - ochrana zdraví - rodina a její funkce pro zdravý rozvoj jedince - osobní bezpečí, způsob chování v krizových situacích - rizika zneužívání návykových látek - způsoby odmítání - centra odborné pomoci 7. třída - komunikace mezi lidmi - mezilidské vztahy - péče o zdraví, život s handicapem - sexuální výchova, vztahy mezi dívkami a chlapci - osobní bezpečí, šikana, sexuální násilí - drogy a jejich dělení, účinky, prevence 8. třída - fyziologie, působení drog na oběhový, nervový a dechový systém - tělesné, duševní a sociální změny u závislého člověka - rozvoj sebepoznání a sebepojetí - řešení problémů, chování v krizových situacích, konflikty - agresivita, šikana, různé formy násilí - sexuální výchova, odlišnosti, deviace - drogová závislost, kontaktní centra 9. třída - sebevědomí, sebepojetí, rozvoj osobnosti - zdravé sexuální chování - volba životního partnera - sociální výchova, vztah k jiným kulturám, národnostem - komunikace - právní odpovědnost, trestní normy Cíl Žáci by před opuštěním ZŠ měli znát a umět - pojmenovat základní návykové látky - znát jejich účinky na lidský organizmus - orientovat se v problematice závislosti - znát základní právní normy - vědět, kde jsou kontaktní místa pro danou problematiku - posilovat své sebevědomí - správně se rozhodovat, odmítat - zaujímat zdravé životní postoje - orientovat se v problematice sexuální výchovy - bránit se různým formám násilí, vědět, kde hledat pomoc - zvládat základní sociální dovednosti 5. Nadstavbové aktivity v rámci školy Školní psycholog Do školy pravidelně dochází psycholog z Pedagogicko psychologické poradny pro Pha 9. Spolupracuje s učiteli, výchovným poradcem, metodiky prevence, podílí se na řešení nejrůznějších dětských problémů a zajišťuje poradenství rodičům. Školní poradenská služba Maximální snaha o pomoc problémovým dětem (jednání s rodiči za přítomnosti výchovného poradce, psychologa, spolupráce s pedagogicko - psychologickou poradnou). Třídní schůzky 6

7 Škola bude pravidelně informovat rodiče o případných změnách chování či prospěchu žáka prostřednictvím třídních schůzek a konzultací; rodiče mohou být kdykoliv po domluvě s vyučujícím přítomni ve výuce; pedagogický sbor ve spolupráci s rodiči si klade za cíl vést žáky ke zdravému sebevědomí a poznání sama sebe, stanovit si reálné cíle a řešit různé životní situace. Volnočasové aktivity Nabídka zájmových činností, vedených odbornými lektory nebo učiteli. Žáci mají přístup na internet v PC učebně, mohou trávit volný čas mezi dopolední a odpolední výukou ve školní knihovně. V odpoledních hodinách je pro žáky zpřístupněné školní hřiště. Podpora tvořivé aktivity žáků Vědomostní soutěže (olympiády, konverzační soutěže, Bystré hlavy, Pythagoriáda, Jeden svět, Pražský glóbus, Klokan), sportovní soutěže, sponzorství ZOO, Mikulášská nadílka, vánoční trhy, exkurze (Planetárium, hvězdárna, Toulcův dvůr, ) Plavecký výcvik Výcviku se účastní žáci druhého a třetího ročníku v plavecké škole. Zimní škola v přírodě Účastní se jí žáci prvního i druhého stupně Školy v přírodě Třídy prvního stupně školy vyjíždí na ŠVP, kde se využívá nestandardního prostředí k prohloubení návyků dětí vzhledem k zdravému životnímu stylu. Pracuje s prvky zážitkové pedagogiky, která otvírá možnosti k sebepoznávání, sebepřijetí, rozvoji sociálních dovedností a posílení koheze třídního kolektivu. Rozhlasové relace Formou krátkého hlášení ve školním rozhlase během školního roku jsou dětem připomínány významné dny roku a mnohé relace se dotýkají témat souvisejících s prevencí rizikového chování Třídnické hodiny Třídní učitelé tříd si sestavili na školní rok plán třídnických hodin, jehož součástí je i práce se sociálním klimatem či atmosférou tříd a rozvíjení pozitivních vztahů ve škole. Dále děti budou nacvičovat podstatné dovednosti jak odmítat alkohol a drogy, jak trávit volný čas, jak se vyrovnat s úzkostí a strachem. Dny otevřených dveří Slouží především k prezentaci práce školy, ale dávají zároveň možnost seznámit rodiče s koncepcí školy a prací v ní. Na jejich průběhu se podílejí i žáci, kteří se tímto učí prezentovat svou práci a výsledky a zároveň posilují svůj vztah ke škole, školnímu kolektivu. Informační nástěnka V 1. patře školy je umístěna nástěnka sloužící pro předávání informací z oblasti primární prevence a výchovného poradenství. Schránka důvěry Žáci mají k dispozici v 1. patře uzamčenou schránku důvěry, kam mohou dávat své dotazy, náměty, připomínky a kde se mohou svěřit se svými problémy. Schránka je pravidelně vybírána. Projekt ŠIK Vysílání na velkoplošné obrazovce umístěné v prvním patře naší školy učí žáky formou krátkých ozvučených spotů vlastní zodpovědnosti, vnímavosti ke svému okolí a umět se rychle a správně rozhodnout v krizových situacích. Slouží také k předávání stručných informací. Je též impulsem k mnoha rozhovorům žáků se svými učiteli a vhodně doplňuje náplň třídnických hodin. Informační centrum Během školního roku mohou žáci navštěvovat knihovnu v přízemí školy, kde jsou žákům mimo jiné k dispozici odborné publikace k problematice rizikového chování. Žákovská samospráva Zástupci jednotlivých tříd (od 3. ročníku) se pravidelně scházejí s vedením školy. Prezentují zájmy tříd nové nápady, návrhy, připomínky. Žáci se učí formulovat své myšlenky, vyjadřovat své názory, naslouchat druhým, diskutovat o problémech. 7

8 6. Informování rodičů - třídní schůzky - pravidelné schůzky zástupců rodičů před třídními schůzkami - Školská rada - dny otevřených dveří - konzultační hodiny - pozvánky na akce školy, vystoupení pro rodiče - internetové stránky školy, elektronická pošta pro vyřizování omluv, vzkazů, dotazů - žákovská knížka přes internet - informační nástěnka 7. Spolupráce se specializovanými institucemi a odborníky - Dětské krizové centrum (tel. č ) - Linka bezpečí (tel. č ) - Městská policie P9 (tel. č ) - OPPP (tel. č ) - Policie ČR (tel. č ) - KHS - Sananim (tel. č ) - Triangl (tel. č ) - ÚMČ P9 oddělení sociální prevence (tel. č ) - ÚMČ P9 oddělení péče o dítě (tel. č ) - ÚMČ P9 odbor školství a kultury - Česká koalice proti tabáku (tel. č ) - Institut Fília (tel. č ) - Nová škola, o.p.s. (tel. č ) - Acet ( ) - Člověk v tísni ( ) - Pedagogicko- psychologická poradna pro Prahu 9 ( ) - Výchovný ústav a Středisko výchovné péče Klíčov ( ) - Život bez závislostí o. s. ( ) 8. Materiální zázemí Periodika Romano-vodi Prevence Publikace Hajný, M., Hlouček, E.: Akta Y drogový problém. Votobia 1990 Langer, S.: Diagnostikování problémů žáků. Aldis 1990 Matoušek, O., Kroftová, A.: Mládež a delikvence. Portál 1998 Nečas, C.: Holokaust českých Romů. Proston 2000 Nečas, C.: Romové v České republice. Olomouc 1999 Neradl, J., Nevadová, L.: Drogy a my. Votobia 1998 Nešpor, K., Pemicová, H.: Jak zůstat fit a předejít závislosti. Portál 1999 Nožina, M.: Svět drog v Čechách. KLP 1997 Pathe, P.: Dítě v ohrožení. GplusG 1999 Pike, G.: Cvičení a hry globální. Portál 2001 Portmannová, R.: Hry pro posílení psychologické odolnosti. Portál 1999 Reskin, L.: Meditace aneb jak řešit konflikt. Facia 1997 Riesel, P.: Lesk a bída drog. Votobia 1999 Sadek, V.: Židé. Židovské muzeum 1997 Šišková, T.: Výchova k toleranci a proti rasismu. Portál Valenta, J.: Učit se být. Strom

9 Kolář, M.: Bolest šikanování. Portál 2001 Říčan, P.: Agresivita a šikana mezi dětmi. Portál 1995 John, R., Presl, J.: Drogy 100 otázek a odpovědí Filmy Životní styl Kouření není moderní Na zdraví Výchova pro život globální výchova Drogová problematika Řekni drogám ne! 9. Přílohy 9.1. Aktuální plánované aktivity pro školní rok Komplexní program primární prevence grant od MČ Prahy 9, poskytovatel Život bez závislostí, rozsah 70 hodin pro žáky 1. a 2. stupně Extremismus jeho projevy, historické souvislosti extremismu, divácké násilí odborné přednášky k problematice extremismu od Imperativ o. s. (8. a 9. třída) Láska ano, děti ještě ne - přednáška MuDr. Petra Kováře o rizicích spojených s pohlavním životem), 8. AB Besedy s Městskou policií na téma bezpečné chování, drogy, šikana, kriminalita dětí a mládeže, základy právního vědomí, prokazování totožnosti, bezpečný kontakt se psy, kyberšikana. (1. a 2. stupeň) Queer filmový festival Mezipatra projekce filmu s tématikou HIV- AIDS s následnou besedou, (7. AB, 8. AB, 9. A,) Festival Jeden svět festival dokumentárních filmů o lidských právech, žáci se zúčastní speciálních projekcí pro školy, kde se jim přiblíží osudy jejich vrstevníků v různých částech světa. (1. a 2. stupeň) Než užiješ alkohol, užij mozek- přednáška o. s. Sananin, pro žáky7. tříd zaměřená na prevenci rizik spojených s užíváním alkoholu. Febiofest účast na projekcích v sekci Febiofest Junior, kde vybrané filmy zprostředkovávají pohled na tvorbu pro děti ve světové kinematografii a představují dětem aktuální dění v oblastech jako Afrika, Asie, Latinská Amerika a východní Evropa. (1. a 2. stupeň) Základy první pomoci a dopravní výchova preventivní přednášky BESIP. (1. a 2. stupeň) 9.2. Krizový plán školy Krizový plán školy poskytuje odpovědi a návody postupu, co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků. Doporučené postupy školy jsou vyvěšeny ve sborovně a v 9

10 kabinetě výchovného poradce a metodika prevence. Všichni pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci postupují v souladu s pokyny. Přístup ke krizovému plánu školy zajistí vždy jednotný postup. Pracovníkům krizový plán poskytne jistotu v jejich konání a žákům zajistí objektivnost postupů školy při výskytu rizikového chování. Krizový plán obsahuje : Tabákové výrobky Alkohol Omamné a psychotropní látky Krádeže Vandalismus Školní program proti šikanování Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí škol a školských zařízení nám dává instrukce MŠMT v Metodickém pokynu.( MŠMT, Příloha č.1 k Metodickému pokynu č.j.: / ). TABÁKOVÉ VÝROBKY Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit. Kouřit zde nesmějí žádné osoby a není možné ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená. 1. Prostory školy je třeba označit viditelným textem doplněným grafickou značkou zákazu kouření. Takto je třeba označit vnitřní i vnější prostory. 2. Školním řádem je nutné kouření v prostorách školy zakázat a stanovit sankce za porušování tohoto zákazu. Konzumace tabákových výrobků ve škole 1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. 2. Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 3. Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu školy: o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), který založí školní metodik prevence do své agendy. 4. V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého žáka. 5. V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se jednání opakuje, vyrozumí škola orgán-sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc. 6. Z konzumace tabákových výrobků ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním 10

11 řádem. ALKOHOL Prodej nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno. Zakázáno je rovněž osobám mladším 18 let alkohol nabízet, anebo je v konzumaci alkoholu podporovat. Školním řádem škola stanoví zákaz užívání alkoholu v prostorách školy v době školního vyučování i na všech akcích školou pořádaných. Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let může být trestným činem nebo přestupkem. Konzumace alkoholu ve škole 1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. 2. Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 3. Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. 4. V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. 5. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy: O události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má alkohol), který založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy. 6. V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. 7. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc. 8. Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i v případě, kdy je žák schopen výuky. 9. Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte. 10. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. 11. Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. 11

12 Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání alkoholických nápojů. 13. V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce nebo zletilého žáka či studenta s orientačním testováním žáka na přítomnost alkoholu. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka. 14. Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. Nález alkoholu ve škole V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto: 1. Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury. O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 2. Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu. 3. Zpracují stručný záznam o události. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto: 1. Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 2. O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 3. O nálezu sepíší stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na ředitel/ka školy nebo její/jeho zástupce. Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy. 4. O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná o opakovaný nález u téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností. 5. V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který se jím intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři. OMAMNÉ A PSYCHOTROPNÍ LÁTKY Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních látek, a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo. Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek. 1. Školním řádem škola stanoví zákaz užívání OPL a jejich distribuci a přechovávání. Současně stanoví zákaz vstupu do školy pod jejich vlivem. Školním řádem stanoví rovněž sankci za porušení zákazu. 2. Ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin 12

13 nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle 187 a 188 a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, se sám vystavuje trestnímu stíhání. Překazit takový čin lze tím, že ho včas oznámí orgánům Policie ČR nebo státnímu zástupci. Konzumace OPL ve škole 1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. 2. Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 3. Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. 4. V případě, kdy je žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. 5. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy. Především ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy. 6. V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. 7. V případě, že žák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. 8. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc. 9. Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval OPL ve škole i v případě, kdy je žák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků školy). Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. 10.Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte. 11.V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. 12. Z konzumace OPL ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Nicméně je nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je nebezpečný pouze sobě, distributor všem. Distribuce je trestným činem, užívání OPL je porušením školního řádu. 13. Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za nebezpečné a protiprávní jednání. 14. V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést 13

14 orientační test na přítomnost OPL (zkouška ze slin), ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce, resp. žáka staršího 18 let s orientačním testováním žáka na přítomnost OPL. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka. 15. Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem OPL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. Distribuce OPL ve škole 1. Distribuce OPL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak rozhodující. 2. Přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno buď jako přestupek nebo v případě množství většího než malého jako trestný čin, ale toto množství nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih, který je stanovený školním řádem. 3. Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci OPL, musí o této skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protože se jedná o podezření ze spáchání trestného činu. 4. Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností. 5. Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují způsobem popsaným níže. Nález OPL ve škole V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: 1. Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 2. O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 3. Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ji do školního trezoru. 4. O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: 14

15 1. Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 2. Onálezu ihned uvědomí vedení školy. 3. Onálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena (nebo který látku odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na ředitel/ka školy nebo její/jeho zástupce. 4. O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a informuje zákonného zástupce žáka. 5. V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše uvedeným postupem, přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady jedů jsou známy protijedy. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR. V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL u sebe, postupují takto: 1. Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá do kompetence Policie ČR. 2. Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného zástupce žáka. 3. Žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod dohledem. U žáka v žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí. KRÁDEŽE Jak postupovat preventivně proti krádežím 1. Ve školním řádu uvést, že krádeže jsou protiprávním jednáním a jakmile se škola o takovém jednání dozví, bude tuto skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému (jeho zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil. 2. Upozornit žáky a jejich zákonné zástupce, že nošení cenných věcí (zejména věcí malých rozměrů) do školy je rizikové chování, které může vést k jejich odcizení. Škola ve školním řádu, školské zařízení ve vnitřním řádu: zdůrazní, že (cenné) věci, které nesouvisí s vyučováním a vzděláváním nemají žáci do školy nebo školského zařízení nosit nebo ředitel školy ve školním řádu určí způsob zajištění těchto předmětů na určeném místě. I v případě, že bude žákům doporučeno nenosit do školy věci nesouvisející s vyučováním, nelze se odpovědnosti za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech jednostranně zprostit a za klenoty, peníze a jiné cennosti se odpovídá do výše Kč ( 1 nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník); pokud budou věci převzaty do úschovy, hradí se škoda bez omezení. 3. Vést žáky k tomu, aby dokázali protiprávní jednání rozpoznat, byli všímaví vůči svému 15

16 okolí a v případě, kdy budou svědky takového jednání, ohlásili věc pedagogickému pracovníkovi školy. Jak postupovat při nahlášení krádeže žákem 1. O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného. 2. Věc předat orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR), nebo poučit poškozeného žáka (jeho zákonného zástupce), že má tuto možnost. 3. V případě, že je znám pachatel, je třeba nahlásit věc orgánu sociálně-právní ochrany (byl-li pachatel mladší 18 let) a současně věc předat orgánům činným v trestním řízení. VANDALISMUS Jak postupovat preventivně proti vandalismu 1. Ve školním řádu uvést, že každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti. 2. V poučeních o bezpečnosti a ochraně zdraví je třeba se problematice vzniklých škod věnovat a žáky opakovaně upozorňovat na jednání, které k poškození majetku vede a jak se takovému jednání vyhnout. Jak postupovat při vzniku škody 1. Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a pokusit se odhalit viníka. 2. V případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho zákonném zástupci) vymáhat náhradu škody. 3. V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou k dohodě o náhradu škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou Školni program proti šikanování Vychází z Metodického pokynu Ministersva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č. j. MSMT 22294/ Při objevení problému ( informace od rodičů, žáků, vlastním pozorováním) neprodleně nahlásit třídnímu učiteli a ten kontaktuje výchovného poradce a metodika prevence. 1. krok - Odhad závažnosti, zda počáteční stádium, pokročilé stádium, neobvyklá forma šikanování lynč, na základě 4 kritérií, provádí výchovný poradce, metodik prevence, specialista na modelové řešení šikany. Následné oznámení vedení školy, nástin řešení a vymezení rolí ( kdo co bude dělat, 16

17 nutnost jednotného postupu). 2. krok -Rozhovor s informátory a obětí, provádí školní metodik prevence a výchovný poradce, proškolený specialista, diskrétnost! Důležité je chránit zdroj informací, rozhovor musí být proveden tak, aby o něm ostatní nevěděli ( je nutné předpokládat pomstu agresorů). Z rozhovorů nutno pořídit zápis. 3. krok - Nalezení vhodných svědků provádí školní metodik prevence, výchovný poradce, třídní učitel s cílem vytipování svědků a následné ověření informací. 4. krok Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky-rozhovory individuálně, případná konfrontace při protichůdných informacích max. 2 spolu..z rozhovorů nutno pořídit zápis. proškolený specialista, diskrétnost! Provádí školní metodik prevence a výchovný poradce, 5. krok Ochrana oběti zvýšit pozornost ve školním klimatu, zpřísnit dozory a časté nahlížení do třídy o přestávce( nenápadně), postup koordinuje metodik prevence, výchovný poradce a třídní učitel 6. krok Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi. Z rozhovorů nutno pořídit zápis. Provádí školní metodik prevence a výchovný poradce, proškolený specialista, diskrétnost! 7. krok linie A(agresor) výchovná komise za účasti vedení školy, metodika prevence, výchovného poradce, třídního učitele, zákonných zástupců a odborníka ( OSPOD, SvP). Seznámit rodiče s problémem, s projevy chování, které jsme zjistili až k udělení výchovných opatření. Z jednání provést zápis, který obsahuje( datum, strukturu, závěr, podpisy všech zúčastněných, souhlas zákonných zástupců, že byli seznámeni a s navrhovanými řešeními souhlasí. Předáme kontakty na instituce a odborníky. 8. krok- linie O (oběť)- rozhovor se zákonnými zástupci obětí za účasti třídního učitele, školního metodika prevence, výchovného poradce popř. vedení školy. Zcela odlišný charakter než výchovná komise, individuální setkání, na kterém zákonné zástupce seznámíme se závěry zjištění, domluvíme se na dalších opatřeních, na spolupráci a ochraně oběti. Předáme kontakty na instituce a odborníky. 9. krok práce s celou třídou uzavření celé záležitosti vedením školy ve třídě za přítomnosti třídního učitele, výchovného poradce a metodika prevence. Výstupem práce se třídou bude nastavení pravidel- charta třídy, kterou dodržují všichni, zajistí třídní učitel a metodik prevence, kteří budou informovat pedagogický sbor stručně a fakticky. Třída se nepřestává sledovat, ozdravění třídy je dlouhodobý proces. V případě pokročilé šikany bude škola postupovat podle Poplachového plánu pro tzv. školní lynčování (Kolář M.,(2011)Nová cesta k léčbě šikany, Portál Praha 17

18 Webové stránky s tématikou školní šikany a kyberšikany Společenství proti šikaně, E-Nebezpeci pro učitele, Národní centrum bezpečnějšího internetu, Sdružení Linka bezpečí ( ), Poradna webu Minimalizace šikany, Internet poradna, Kontaktní centrum, které přijímá hlášení, týkající se nezákonného a nevhodného obsahu internetu, Poradna E-Bezpeci - poradenská linka zaměřená na prevenci rizikového chování na Internetu, Přílohy pro rodiče A. JAK POZNÁM, ŽE MOJE DÍTĚ ALKOHOL NEBO DROGY BERE? Změnila se osobnost Vašeho dítěte v poslední době v nějakém významném ohledu? Má časté výkyvy nálad? Straní se Vás? Je zlostný nebo depresivní? Tráví hodně času ve svém pokoji sám? Ztratil zájem o školu a o vyučování, případně další aktivity, např. sport? Zhoršil se jeho prospěch? Přestal trávit čas se starými kamarády? Přátelí se s dětmi, které se Vám nelíbí? Nesvěřuje se a nemluví o tom, kam chodí a co dělá? Máte pocit, že se Vám doma ztrácí peníze nebo věci (peníze potřebné na alkohol a drogy) nebo máte pocit, že má víc peněz, než byste očekávali (peníze získané z prodeje drog)? Reaguje nepřiměřeně, když s ním mluvíte o alkoholu a o drogách nebo se snaží změnit téma? Lže nebo podvádí? Pozorujete fyzické příznaky užívání drog nebo alkoholu? Rozšířené nebo zúžené zornice? Nejasné vyjadřování a myšlení? Ztratilo Vaše dítě zájem o koníčky? Ztratilo motivaci, nadšení a vitalitu? Našli jste někdy důkazy užívání drog nebo alkoholu, prášky, lahve? Zhoršil se vztah dítěte k členům rodiny? Zdá se Vaše dítě být nemocné, unavené a protivné ráno, po možném užití drog předešlý den? Přestalo se Vaše dítě o sebe starat, změnil se jeho styl oblečení? Zdá se být méně soustředěný? DOPORUČENÍ RODIČŮM, JEJICHŽ DÍTĚ MÁ PROBLÉMY S NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI Co dělat: Jestliže je dítě pod vlivem drog a hrozí otrava, neváhejte zavolat lékaře. Používání drog není trestné, a dítěti proto žádný soudní postih nehrozí. S dítětem pod vlivem drog nemá smysl se hádat. Vážný rozhovor odložte na pozdější dobu. Nespoléhejte na zázračné okamžité řešení, ale spíše na dlouhodobou výchovnou strategii. Jejím základem je nepodporovat a neusnadňovat pokračující braní drog, 18

19 naopak odměňovat každou změnu k lepšímu a povzbuzovat k ní. To, že taková strategie nepřináší vždy okamžitý prospěch ještě neznamená, že je neúčinná. Může se totiž jednat o příliš velký problém, jehož řešení vyžaduje více času a spojenců. Získejte důvěru dítěte a naslouchejte mu. To je těžké, zvlášť když říká a hlavně dělá z hlediska rodičů nesmysly, a když hájí hodnoty pro rodiče nepřijatelné. Vyslechnout dítě ale ještě neznamená přistupovat na jeho stanovisko. Naučte se s dítětem o alkoholu a drogách mluvit. Bude-li dítě nějakou drogu obhajovat, vyslechněte ho, ale opatřete si protiargumenty. Uvědomte si své možnosti. Dítě, které bere drogy nebo pije, bývá většinou nezralé a neschopné se o sebe postarat. Může tisíckrát pohrdat názory rodičů, ale většinou si nedokáže opatřit základní prostředky k životu. V tom je Vaše šance a síla. Určitou základní péči jste sice povinni nezletilému dítěti poskytnout, ale mělo by cítit, že Vaše péče je jiná, když se chová rozumně a když ne. Cílem je, aby dítě pochopilo, že skutečná samostatnost předpokládá schopnost se o sebe postarat. Vytvořte zdravá rodinná pravidla. Dítě by mělo vědět, jaké předvídatelné důsledky bude mít jeho jednání. Mělo by mu být jasné, že je výhodnější, když se bude chovat přijatelně. Jestliže dospívající není ochoten ke změně, měl by nést důsledky. To se samozřejmě netýká situací, kdy je ohrožen život, např. při předávkování. (Teprve až vážné problémy, které drogy způsobí, jsou často důvodem k léčbě a změně). Předcházejte nudě. Musíte počítat s tím, že může být nutné trávit v prvním období s dítětem mnohem více času. Měli byste mít přehled, kde je, co dělá, zamyslet se nad jeho denním programem a životním stylem. Pomozte mu se odpoutat od nevhodné společnosti. To má pro překonání problému často podstatný význam. Jestliže Vám potomek tvrdí, že si s lidmi, se kterými dříve bral drogy, chce jenom pobýt nebo si povídat, buď lže, nebo podceňuje nebezpečí. Někdy je možné uvažovat i změně prostředí. Posilujte sebevědomí dítěte. Najděte a udržujte křehkou rovnováhu mezi kritickým postojem vůči chování dítěte ("nelíbí se nám, že bereš drogy") a respektem vůči jeho osobnosti a lásce k němu ("vážíme si tě jako člověka a záleží nám na tobě"). Je to těžké, je to však nutné. Stejně nutné je i oceňovat třeba drobné pokroky a změny k lepšímu. Je také třeba vidět silné stránky dítěte, jeho možnosti a dobré záliby, které má možná z předchozí doby a na které se dá navázat. Spolupracujte s dalšími dospělými. Velmi důležitá je spolupráce v rodině. Rodiče by se měli ve výchově problémového dítěte dokázat domluvit. Jenom tak totiž nebude dítě uzavírat spojenectví s tím rodičem, který mu právě víc povolí. Důležitá je i spolupráce v rámci širší rodiny (babička), spolupráce s léčebnými zařízeními, školou, případně dalšími institucemi. Často až vážně míněná hrozba ústavní výchovy, nebo hrozba ohlášení krádeže v domácnosti na policii mohou přimět dospívajícího přijmout léčbu. Osvědčuje se také, když rodiče dětí s těmito problémy spolu hovoří v rámci skupinové terapie nebo svépomocné organizace. Dokáží se navzájem pochopit a předávají si užitečné zkušenosti. Buďte pro dítě pozitivním modelem. K tomu je nutné, abyste myslel i na své zdraví a svoji tělesnou a duševní kondici a abyste měl své kvalitní zájmy. Neváhejte vyhledat profesionální pomoc pro sebe, jestliže dítě odmítá. V případě manželských nebo partnerských problémů se můžete např. obrátit na poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Pamatujte, že zvládáním problémů zvyšujete i šanci na ovlivnění dítěte. Přístup k dítěti, které má problémy s alkoholem nebo jinou drogou, shrnuje anglické s slovo "tough love". V češtině to znamená "tvrdá láska". Myslí se tím dobrý vztah k dítěti, snaha mu pomoci, ale zároveň cílevědomost a pevnost. B. ČEMU SE VYHNOUT Nepopírejte problém. Zbytečně by se tak ztrácel čas a rozvíjela se závislost na návykové látce. Neskrývejte problém. Někdo se za takový problém stydí a tají ho. Aby se dokázal v situaci lépe orientovat a citově i rozumově ji zvládat, měl by si naopak o problému s 19

20 někým důvěryhodným a kvalifikovaným pohovořit. Měl by také hledat spojence. Neobviňujte partnera. Na to, abyste si vyřizovali s druhým rodičem dítěte staré účty a navzájem se obviňovali, není naprosto vhodná doba. Minulost se změnit nedá, budoucnost naštěstí často ano. Nehledejte v dítěti zneužívajícím drogy spojence proti druhému rodiči. Nezanedbávejte sourozence dítěte zneužívajícího alkohol nebo jiné drogy. Sourozenci problémového dítěte jsou více ohroženi, problémem v rodině trpí a Vaši péči a Váš zájem potřebují. Nezanedbávejte bezpečnost dalších lidí v domácnosti, zejména malých dětí. Člověk pod vlivem alkoholu nebo drog jim může být velmi nebezpečný, i když by jim za normálních okolností neublížil. Je také třeba myslet na to, aby se drogami, které dospívající domů přinesl, neotrávil další sourozenec. Nefinancujte zneužívání drog a neusnadňujte ho. S tím souvisí i to, aby rodina zabezpečila cenné předměty a nenechala se okrádat. Krádež nemusí uskutečnit samotné dítě, ale jeho "kamarádi", kterým dluží za drogy. Jestliže začalo dítě zneužívat pervitin nebo opiáty bývá otázkou času, kdy se začnou ztrácet peníz a cenné předměty. Nejde tu jen o majetek, ale také o okolnost, že ukradený majetek slouží špatné věci totiž rozvoji závislosti. Argument, že by si dítě opatřilo prostředky jinak, např. prostitucí nebo krádežemi, neobstojí. Pokud bude závislost pokračovat, je pravděpodobné, že k tomu dojde stejně. Nedejte se vydírat. Vyhrožování fetováním, útěkem, prostitucí nebo sebevraždou je častým a oblíbeným způsobem vydírání rodičů. Ano, všechna tato rizika u závislých na drogách existují. Tím, že rodiče pod jejich tlakem ustupují, ovšem riziko nesnižují, ale zvyšují. Nevyhrožujte něčím, co nemůžete nebo nechcete splnit. Vyhněte se fyzickému násilí. Fyzické násilí většinou nevede k cíli. Často jen živí v dítěti pocit ukřivděnosti, vede k sabotování snah rodičů a k útěkům. Nejednejte chaoticky a impulzivně. Nevěřte tvrzení, že má dospívající drogy pod kontrolou, případně, že snižuje dávky a že drogu brzy vysadí. Buďte připraveni na to, že dříve či později pravděpodobně přijde krize. Využijte ji a trvejte na změně životního stylu, případně na nějaké skutečně účinné formě léčby, jestliže není dospívající schopen zvládnout problém sám. Do nekonečna neustupujte. Požadavek, aby lidé, kteří berou drogy, do vašeho bytu nechodili, je rozumný. Nedělejte zbytečně "dusno". Parta a nevhodní přátelé by se tím stávali pro dítě ještě přitažlivější. Nezabouchněte dveře navždy. I když dítě odejde, je dobré být připraven mu pomoci, pokud přijme určité podmínky. Neztrácejte naději. Vaším tichým spojencem je přirozený proces zrání. I hrozivý problém se mnohdy podaří úspěšně zvládnout. C.ŠIKANA Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem nebo skupinou, jak fyzické, tak i psychické, ponižování lidské důstojnosti, jde spíš o postoj než o čin. Dominantní znak šikany bezmocnost oběti. Neoddělitelnou součástí problému je skupinová dynamika. Varovné signály šikany pro rodiče dítě nemá kamaráda nechuť jít do školy střídá různé cesty do školy a ze školy ztráta chuti k jídlu, neklidný spánek ztráta zájmu o učení výkyvy nálad, odmítá se svěřit, co ho trápí žádá peníze, často ztrácí své věci přichází domů vyhladovělé, s potrhaným oblečením, s poškozenými školními 20

CESTA RESPEKTU. Minimální preventivní program. Mgr. Stanislava Motalová, Dis. Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4

CESTA RESPEKTU. Minimální preventivní program. Mgr. Stanislava Motalová, Dis. Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4 CESTA RESPEKTU Minimální preventivní program Mgr. Stanislava Motalová, Dis. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Minimální preventivní program

Více

Základní škola Mělník Pšovka, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Mělník Pšovka, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Mělník Pšovka, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ÚVOD Drogová problematika se stala celospolečenský problémem. Sociálně patologické jevy se dotýkají dětí, které navštěvují

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem Minimální preventivní program pro školní rok 2013-2014

Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem Minimální preventivní program pro školní rok 2013-2014 Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem Minimální preventivní program pro školní rok 2013-2014 zpracovala: Mgr Anna Čiperová, metodik prevence sociálně patologických jevů Cílem primární prevence je zvýšení

Více

Minimální preventivní programpro školní rok

Minimální preventivní programpro školní rok Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem Minimální preventivní program pro školní rok zpracovala: Mgr. Anna Čiperová, metodik prevence sociálně patologických jevů Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti

Více

DOKUMENTACE ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

DOKUMENTACE ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Minimální preventivní program 2014-2015 Číslo dokumentu: 01.08 01092013 Platnost: 01.09.2014 Účinnost: 01.09.2014 Zodpovídá: Mgr. Martin Drábek Počet

Více

Dům dětí a mládeže, Zastávka, okres Brno - venkov Kopečky 115, 664 84 Zastávka e-mail: ddmzastavka@iol.cz, tel.: 546429035, IČO: 75124211

Dům dětí a mládeže, Zastávka, okres Brno - venkov Kopečky 115, 664 84 Zastávka e-mail: ddmzastavka@iol.cz, tel.: 546429035, IČO: 75124211 Dům dětí a mládeže, Zastávka, okres Brno - venkov Kopečky 115, 664 84 Zastávka e-mail: ddmzastavka@iol.cz, tel.: 546429035, IČO: 75124211 Směrnice - Minimální preventivní program Šk. rok 2014/2015 Na základě

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov Školní preventivní strategie platnost od roku 2013 aktualizováno dne 25.8.2014 Ředitelka školy : Ing. Bc. Jana Beránková Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Preventivní program Domu dětí a mládeže Benešov školní rok 2012/2013

Preventivní program Domu dětí a mládeže Benešov školní rok 2012/2013 Preventivní program Domu dětí a mládeže Benešov školní rok 2012/2013 a) Charakteristika školského zařízení - Dům dětí a mládeže je státní školské zařízení, které v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o

Více

PLÁN PŮSOBENÍ V OBLASTI VÝCHOVY KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU STUDENTŮ:

PLÁN PŮSOBENÍ V OBLASTI VÝCHOVY KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU STUDENTŮ: PLÁN PŮSOBENÍ V OBLASTI VÝCHOVY KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU STUDENTŮ: (Minimální preventivní program) Gymnázium T.G.M. v Zastávce šk.rok: 2010/2011 Garant programu (školní metodik prevence): Mgr.Libor

Více

3. Konkrétní aktivity na eliminaci sociálně-patologických jevů

3. Konkrétní aktivity na eliminaci sociálně-patologických jevů Dům dětí a mládeže Letovice Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 1. Hlavní cíl: Základní strategií prevence v našem DDM je vedení účastníků činnosti (zejména dětí a mládeže) ke zdravému aktivnímu

Více

Krizový plán školy co dělat, když:

Krizový plán školy co dělat, když: Základní škola a Mateřská škola Václava Havla Žďárec, okres Brno venkov Krizový plán školy co dělat, když: Postup při podezření na šikanu Definice šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

Minimální preventivní program Jméno autora: Mgr. Zdeněk Žáček, Základní škola Boskovice, okr. Blansko - odloučené pracoviště Sušilova 28 Motto: Člověk je vždy spíše hračkou svého jednání, než hračkou osudu.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2010/2011 Zpracovala: Zuzana Pšejová Obsah Úvod...3 REALIZACE MPP NA NAŠÍ ŠKOLE 1 Spolupráce s ředitelkou a pedagogy

Více

Minimální preventivní program šk. rok 2011/2012

Minimální preventivní program šk. rok 2011/2012 Minimální preventivní program šk. rok 2011/2012 (Prevence sociálně patologických jevů) Úvod Současná společnost s sebou přináší kromě řady nových vynálezů a poznatků také řadu problémů, které se projevují

Více

Minimální preventivní. program

Minimální preventivní. program Minimální preventivní program SPŠ kamenická a sochařská Hořice v Podkrkonoší Královehradecký kraj 2014-2015 Mgr.Karel Krátký KONTAKTY ředitel školy ing.josef Moravec moravec@spsks.cz 493 623 226 školní

Více

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Dobrá výchova dětí je i programem prevence jednotlivých zdraví poškozujících a život znehodnocujících závislostí a jevů Metodik

Více

Minimální preventivní program pro 2.základní školu, Rakovník, Husovo náměstí 3

Minimální preventivní program pro 2.základní školu, Rakovník, Husovo náměstí 3 Minimální preventivní program pro 2.základní školu, Rakovník, Husovo náměstí 3 V Rakovníku 30.12. 2011 Zpracoval: Mgr. Zdeněk BRABEC 1 OBSAH 1. Úvod str.3 2. Aktivity školy str.3 3. Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program ZŠ Boskovice, okres Blansko, odloučené pracoviště Slovákova - metodik prevence Mgr. Světlana Hrdličková

Minimální preventivní program ZŠ Boskovice, okres Blansko, odloučené pracoviště Slovákova - metodik prevence Mgr. Světlana Hrdličková Minimální preventivní program ZŠ Boskovice, okres Blansko, odloučené pracoviště Slovákova - metodik prevence Mgr. Světlana Hrdličková Autor: Mgr. Zdeněk Ţáček ZŠ Boskovice, okres Blansko, odloučené pracoviště

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů Realizován pro: Základní škola Hlubočky Mariánské Údolí Termín realizace programu: školní rok 2012-2013, Škola: malotřídní, 1. stupeň

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM GYMNÁZIUM JOACHIMA BARRANDA TALICHOVA 824, 26601 BEROUN Tel.: 311623435 Zpracovala: PaedDr. Kamila Karásková, školní metodička prevence OBSAH: 1. Charakteristika školy 2.

Více

Školní preventivní strategie Správná cesta, správný krok 2014-2018

Školní preventivní strategie Správná cesta, správný krok 2014-2018 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Správná cesta, správný krok 2014-2018 Havířov 2014 Obsah 1. Úvod 3 2. 3 2. 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROČ SE NUDIT školní rok 2011 / 2012 Motto: Nejsilnější je ten, kdo má moc nad sebou. Školní metodik prevence: Mgr. Petra Poslušná

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence rizikového chování

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence rizikového chování MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence rizikového chování Školní rok 2015/2016 Garant programu: Mgr. Tomášová Pavla Školní metodik prevence: Ing. Bílková Iveta (2. stupeň) Mgr. Eva Frýbová (1. stupeň)

Více

Závěrečná práce. Minimální preventivní program. Mgr. Jaroslav Muška. Název práce: Autor:

Závěrečná práce. Minimální preventivní program. Mgr. Jaroslav Muška. Název práce: Autor: Závěrečná práce posluchače Kurzu manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení ročník 2010 / 2011 Název práce: Minimální preventivní program Autor: Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, JAROSLAVA SEIFERTA 148, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Program byl zpracován v souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb. a Metodickým pokynem k primární prevenci

Více

Plán minimálního programu prevence 2014/2015

Plán minimálního programu prevence 2014/2015 Plán minimálního programu prevence 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Šárka Preissová školní metodik prevence Schválil: Mgr. Richard Spiegl ředitel školy V Novém Strašecí: 1. 10. 2014 Úvod Preventivní aktivity

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, JAROSLAVA SEIFERTA 148, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Program byl zpracován v souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb. a Metodickým pokynem k primární prevenci

Více

SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ

SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více