Směrnice k prevenci rizikového chování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice k prevenci rizikového chování"

Transkript

1 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II. Ječná Praha 2 Směrnice k prevenci rizikového chování Rozpracované a aplikované Metodické doporučení MŠMT č.j.: 21291/ k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže I. Vymezení pojmu primární prevence Primární prevence rizikového chování u žáků v působnosti MŠMT se zaměřuje prioritně na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků: a) agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie b) záškoláctví, c) závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling d) rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, e) spektrum poruch příjmu potravy, f) negativní působení sekt, g) sexuální rizikové chování, 1) Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti. Jedná se o oblast zabývající se prevencí v oblastech uvedených v Čl. 1 odst. 2 s cílem zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech, nebo co nejvíce omezit škody působené jejich výskytem mezi žáky. 2) Specifická primární prevence aktivity a programy, které jsou zaměřeny specificky na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků. Jedná se o: a) všeobecnou prevenci, která je zaměřena na širší populaci, aniž by byl dříve zjišťován rozsah problému nebo rizika, b) selektivní prevenci, která je zaměřena na žáky, u nichž lze předpokládat zvýšený výskyt rizikového chování, c) indikovanou prevenci, která je zaměřena na jednotlivce a skupiny, u nichž byl zaznamenán vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování, problematických vztahů v rodině, ve škole nebo s vrstevníky. 3) Nespecifická primární prevence veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času, například zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, 1

2 k odpovědnosti za sebe a své jednání. Tento typ prevence je významný v kontextu aplikace různých efektivních a vyhodnotitelných specifických programů. 4) Efektivní primární prevence kontinuální a komplexní programy, interaktivní programy v menších skupinách, vytváření dobrého klimatu ve třídě a skupině, především programy pomáhající odolávat žákům sociálnímu tlaku zaměřené na zkvalitnění komunikace, osvojování a rozvoj sociálně emočních dovedností a kompetencí, konstruktivní zvládání konfliktů a zátěžových situací, odmítání legálních a nelegálních návykových látek, zvyšování zdravého sebevědomí a sebehodnocení, posilování odvahy, stanovování realistických cílů, zvládání úzkosti a stresu apod. Principy efektivní a vyhodnotitelné primární prevence jsou založeny na soustavnosti a dlouhodobosti, aktivnosti, přiměřenosti, názornosti, uvědomělosti. 5) Neúčinná primární prevence: a) zastrašování a triviální přístup: prostě řekni ne, citové apely, pouhé předávání informací, samostatně realizované jednorázové akce, potlačování diskuse, stigmatizování a znevažování osobních postojů žáka/studenta, přednášky, pouhé sledování filmu, besedy s bývalými uživateli (ex-usery) na základních školách, nezapojení žáků/studentů do aktivit a nerespektování jejich názorů, politiku nulové tolerance na škole a testování žáků jako náhražku za kontinuální primární prevenci. b) hromadné kulturní či sportovní aktivity nebo návštěva historických a kulturních památek, by měly být pouze doplňkem, na který by měla vždy navazovat diskuse v malých skupinkách. II. Vymezení pojmů rizikové chování a sociálně patologické jevy Aktuální terminologie rizikové chování. Pojem sociálně patologické jevy (SPJ) je pojmem sociologickým a postihuje fatální jevy ve společnosti (alkoholismus, krádeže, vraždy apod.), k nimž mimo jiné také musí směřovat opatření primární prevence. Nicméně ve školním prostředí pedagogové pracují s rizikovým chováním (RCH), vůči němuž zaujímají účinná primárně preventivní opatření s cílem minimalizace projevů i rizik takového chování a případně je diagnostikují a následně přijímají efektivní opatření. Vysvětlení jednotlivých forem rizikového chování a jejich varovné signály jsou uvedeny v příloze č. 1. III. Legislativa a návykové látky 1) V České republice není stanovena věková hranice pro užívání návykových látek (OPL, alkoholu i tabákových výrobků). 2) Konzumace návykových látek není považována za protiprávní jednání. 3) Jejich užívání osobami mladšími 18 let je ovšem považováno za nebezpečné chování, za "vedení života nemravného a zahálčivého" a zaměřuje se na ně sociálněprávní ochrana dětí. Každý nezletilec, který se takového jednání dopouští, má nárok na pomoc orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. 4) Navádění k užívání návykových látek, nebo podpora takového chování u osob mladších 18 let jsou zakázány a takové jednání je přestupkem nebo trestným činem. Zakázán je rovněž prodej tabáku a alkoholických nápojů těmto osobám. 5) Užívání návykových látek v prostorách školy v době školního vyučování, na všech 2

3 školních akcích i při mimoškolní činnosti není přípustné. Všichni zaměstnanci školy mají oznamovací povinnost k řediteli školy a ŠMP v případě, kdy žáci nebo studenti omamné látky užívají, distribuují nebo u sebe přechovávají. IV. Postupy školy při prevenci užívání návykových látek (1) Všichni pedagogičtí pracovníci i ostatní pracovníci školy vytváří podmínky pro předcházení výskytu případů užívání návykových látek v prostorách školy v době školního vyučování, včetně všech školních akcí i mimoškolní činnosti. (2) Všichni pedagogičtí pracovníci i ostatní pracovníci školy vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků před škodlivými účinky návykových látek v prostorách školy v době školního vyučování, včetně veškerých školních akcí. (3) Školním řádem školy je vymezen zákaz užívání návykových látek ve škole, jejich nošení do školy. Školní řád část IV., oddíl Žákům je zakázáno, bod b, c, d. 4) Třídní učitelé a ostatní pedagogové prostřednictvím ŠMP poskytují žákům a zákonným zástupcům nezbytné informace nutné k zajištění jejich ochrany před tímto jevem, včetně informace, že navádění k užívání návykových látek, nebo podpora takového chování u osob mladších 18 let jsou zakázány a takové jednání je přestupkem nebo trestným činem. 5) Škola poskytuje žákům prostřednictvím ŠMP věcné a pravdivé informace o návykových látkách formou, která je přiměřená jejich rozumovému a osobnostnímu vývoji. 6) ŠMP a členové pracovní skupiny pro výchovné poradenství působí na žáky v oblasti primární prevence užívání návykových látek. 7) Všichni pedagogičtí pracovníci i ostatní pracovníci školy jsou povinni informovat neprodleně školního metodika prevence o všech projevech, které by mohly signalizovat výskyt RCH. ŠMP je povinen situaci neprodleně řešit. 8) Všichni pedagogové mají povinnost do veškerých poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví zakotvit informace o nebezpečnosti užívání návykových látek a zákazu jejich užívání při všech činnostech souvisejících se školními aktivitami. 9) ŠMP a členové skupiny pro výchovné poradenství mají povinnost poskytovat žákům, kteří mají s užíváním návykových látek problémy, a rovněž i jejich zákonným zástupcům, informace o pomáhajících institucích a možnostech řešení situace. 10) Při řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek nebo distribucí OPL v případě potřeby ŠMP spolupracuje s dalšími zainteresovanými institucemi Policie ČR, orgány sociálně-právní ochrany dětí, školská poradenská zařízení apod. a plní ohlašovací povinnost směrem k orgánům činným v trestním řízení, orgánům sociálněprávní ochrany obce s rozšířenou působností a i k zákonným zástupcům žáka. 11) Žáci mají povinnost podrobit se orientačnímu testováním na přítomnost alkoholu (dechová zkouška) a OPL (zkouška ze slin). 12) Je-li žák pod vlivem návykových látek, včetně alkoholu, bude vyloučen z výuky a zameškané vyučovací hodiny budou počítány jako neomluvená absence. 3

4 V. Tabákové výrobky 1) Kouření ve vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno školním řádem, část IV., odd. Žákům je zakázáno, bod c. 2) Kouřit zde nesmějí žádné osoby a není možné ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená. Sankce za porušování tohoto zákazu budou udělovány na základě individuálního posouzení míry prohřešku výchovnou komisí či pedagogickou radou. Při jednorázovém porušení tohoto zákazu napomenutí až důtka třídního učitele, Při opakovaném porušení zákazu důtka ředitelky školy, podmínečné vyloučení až úplné vyloučení 3) Prostory školy jsou označeny viditelným textem doplněným grafickou značkou zákazu kouření. 1 Takto jsou označeny vnitřní i vnější prostory školní budovy. Postup při konzumaci tabákových výrobků ve škole a) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo mimo školní budovu v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. b) Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. c) Pedagogický pracovník postupuje následovně: o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), který založí školní metodik prevence do své agendy. 2 d) V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého žáka. e) V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) nebo při opakovaném jednání, vyrozumí ŠMP nebo člen pracovní skupiny pro výchovné poradenství orgán-sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností dle místa bydliště žáka. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc. VI. Alkohol Prodej nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno. Zakázáno je rovněž osobám mladším 18 let alkohol nabízet, anebo je v konzumaci alkoholu podporovat. 3 (1) Školním řádem je stanoven zákaz užívání alkoholu v prostorách školy v době školního vyučování i na všech akcích školou pořádaných. 4 Školní řád část IV., odd. Žákům je zakázáno, bod d. Sankce za porušování tohoto zákazu budou udělovány na základě individuálního 1 9 odst. 1 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. 2 příloha č. 3/II vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních metodické a koordinační činnosti odst zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů odst. 1 písm. g) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. 4

5 posouzení míry prohřešku výchovnou komisí či pedagogickou radou podle závažnosti stupně opilosti a způsobených důsledků. Při jednorázovém porušení tohoto zákazu nejméně důtka třídního učitele Při opakovaném porušení zákazu důtka ředitelky školy až podmínečné vyloučení nebo vyloučení (2) Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let může být trestným činem nebo přestupkem. Konzumace alkoholu ve škole a) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. b) Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. c) Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. d) V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, je nutné zajistit nezbytnou pomoc a péči a volat lékařskou službu první pomoci (LSPP) tel. linka 155. O situaci okamžitě informovat ŠMP nebo pracovníky vedení školy. O této skutečnosti neprodleně informovat rodiče nezletilého žáka i zletilého žáka, pokud přispívá na jeho řádné vzdělávání a dále pracovníky vedení školy. Přivolání LSPP a předání informace rodičům zajistí ŠMP nebo členové pracovní skupiny pro výchovné poradenství. e) Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, sepíše o události stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má alkohol, kolik konzumoval), který založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy. f) Ve všech případech konzumace alkoholu vyrozumí ŠMP nebo člen pracovní skupiny pro výchovné poradenství ihned u nezletilých žáků zákonného zástupce u zletilých žáků rodiče žáka nebo jinou dospělou osobu a vyzve je, aby převzali za žáka odpovědnost, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. g) Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí ŠMP nebo člen pracovní skupiny pro výchovné poradenství orgán sociálně právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností dle místa bydliště žáka a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc. h) Jestliže se situace opakuje, splní ŠMP oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. 5 Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte. i) V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace odst. 4 písm. g) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 5

6 j) Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání alkoholických nápojů. k) V případě podezření na konzumaci alkoholu u žáka může ŠMP nebo pracovník vedení provést orientační test na přítomnost alkoholu (dechová zkouška). Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem jako je uvedeno od bodu c). O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka. l) Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. Nález alkoholu ve škole (1) V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto: a) Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury. b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. c) Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu. d) Zpracují stručný záznam o události. (2) V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto: a) Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. c) O nálezu sepíší stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na ředitel/ka školy nebo její/jeho zástupce. Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy. 6 d) O nálezu vyrozumí ŠMP nebo člen pracovní skupiny pro výchovné poradenství zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná o opakovaný nález u téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa bydliště žáka. e) V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který se jím intoxikoval, předá pedagogický pracovník zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři. 6 příloha č. 3/II vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních metodické a koordinační činnosti odst. 9. 6

7 VII. Omamně psychotropní látky Je zakázána výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních látek, a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo. 7 Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek. (1) Školním řádem je stanoven zákaz užívání OPL a jejich distribuce a přechovávání v prostorách školy v době školního vyučování i na všech akcích školou pořádaných. Školní řád část IV., odd. Žákům je zakázáno, bod b. Z konzumace OPL ve škole vyvodí ředitel školy sankce. Sankce za porušování tohoto zákazu budou udělovány na základě individuálního posouzení míry prohřešku výchovnou komisí či pedagogickou radou. Při jednorázovém porušení tohoto zákazu podle závažnosti přestupku podmínečné vyloučení až vyloučení Při opakovaném porušení zákazu vyloučení Ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle 187 a 188 a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, 8 se sám vystavuje trestnímu stíhání. Překazit takový čin lze tím, že ho včas oznámí ŠMP nebo vyučujícímu, případně jinému pracovníkovi školy. ŠMP tuto skutečnost následně ohlásí pracovníkům vedení školy a orgánům Policie ČR nebo státnímu zástupci. Je třeba nahlásit: kdo - jméno, příjmení, školu a třídu podezřelého, co a kde se stalo a kdo to hlásí Konzumace OPL ve škole NEZLETILÝMI ŽÁKY a) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. b) Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci pokračovat. c) Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. d) V případě, kdy je žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, je nutno zajistit nezbytnou pomoc a péči a volat lékařskou službu první pomoci (LSPP) tel. linka 155. O situaci okamžitě informovat ŠMP nebo pracovníky vedení školy. O této skutečnosti neprodleně informovat rodiče nezletilého žáka a dále pracovníky vedení školy. Přivolání LSPP a předání informace rodičům zajistí ŠMP nebo členové pracovní skupiny pro výchovné poradenství. e) Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, ihned zajistí ŠMP nebo členové pracovní skupiny pro výchovné poradenství vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy , 187a, 188 a 188a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon. 7

8 f) Ve všech případech užití OPL vyrozumí ŠMP nebo člen pracovní skupiny pro výchovné poradenství ihned nezletilých žáků zákonného zástupce a vyzve jej, aby převzal za žáka odpovědnost, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. g) Současně ŠMP nebo člen pracovní skupiny pro výchovné poradenství splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. 9 Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte. h) V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne ŠMP informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. i) Z konzumace OPL ve škole vyvodí ředitel školy sankce. Je nutné rozlišovat distributora od uživatele. j) Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za nebezpečné a protiprávní jednání. k) V případě podezření na užití OPL u žáka může ŠMP nebo pracovník vedení provést orientační test na přítomnost OPL (zkouška ze slin). Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem jako je uvedeno od bodu c). O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka. ŠMP informuje ostatní pracovníky vedení l) Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem OPL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. Konzumace OPL ve škole ZLETILÝMI ŽÁKY a) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. b) Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci pokračovat. c) Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. d) V případě, kdy je žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, je nutno zajistit nezbytnou pomoc a péči a volat lékařskou službu první pomoci (LSPP) tel. linka 155. O situaci okamžitě informovat ŠMP nebo pracovníky vedení školy. O této skutečnosti neprodleně informovat rodiče zletilého žáka, pokud přispívá na jeho řádné vzdělávání, či jinou dospělou osobu a dále pracovníky vedení školy. Přivolání LSPP a předání informace rodičům zajistí ŠMP nebo členové pracovní skupiny pro výchovné poradenství. e) Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, ihned zajistí ŠMP nebo členové pracovní skupiny pro výchovné poradenství vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy. f) Ve všech případech užití OPL vyrozumí ŠMP nebo člen pracovní skupiny pro výchovné poradenství ihned nezletilých žáků zákonného zástupce a vyzve jej, aby převzal za žáka odpovědnost, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. g) Současně ŠMP nebo člen pracovní skupiny pro výchovné poradenství splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte.10 Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 8

9 h) V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne ŠMP informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. i) Z konzumace OPL ve škole vyvodí ředitel školy sankce. j) Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za nebezpečné a protiprávní jednání. k) V případě podezření na užití OPL u žáka může ŠMP nebo pracovník vedení provést orientační test na přítomnost OPL (zkouška ze slin). Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem jako je uvedeno od bodu c). O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka. ŠMP informuje ostatní pracovníky vedení l) Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem OPL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. Distribuce OPL ve škole a) Distribuce OPL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak rozhodující. Přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno buď jako přestupek nebo v případě množství většího než malého jako trestný čin, ale toto množství nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih za porušení zákazu, který je stanovený školním řádem (Školní řád část IV., odd. Žákům je zakázáno, bod b.) b) Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci OPL, musí o této skutečnosti ŠMP vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protože se jedná o podezření ze spáchání trestného činu. c) Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě mladší 18 let, vyrozumí ŠMP také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností podle bydliště žáka. d) Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují způsobem popsaným níže. Postup při nálezu OPL ve škole A. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: (1) Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. (2) O nálezu ihned uvědomí vedení školy a ŠMP. (3) Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ji do školního trezoru. O nálezu vyrozumí ŠMP Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky. Místní odd. PČR Praha 2 Vyšehradská 171/20, tel. číslo , npor. Bc. Michal Čermák odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 9

10 B. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: (1) Zabavenou látku nepodrobovat žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. (2) O nálezu ihned uvědomit vedení školy a metodika prevence. (3) O nálezu sepsat stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena (nebo který látku odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na ředitel/ka školy nebo její/jeho zástupce nebo metodik prevence. (4) O nálezu ŠMP vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a informuje zákonného zástupce žáka. Místní odd. PČR Praha 2 Vyšehradská 171/20 tel. číslo , fax , npor. Bc. Michal Čermák (5) V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše uvedeným postupem, přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady jedů jsou známy protijedy. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR. C. V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL u sebe, postupují takto: (1) Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá do kompetence Policie ČR. (2) Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného zástupce žáka. Místní odd. PČR Praha 2 Vyšehradská 171/20, tel. číslo , fax , npor. Bc. Michal Čermák (3) Pedagogičtí pracovníci se řídí pokyny Police ČR. v žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí. Pouze ho vyzvou, aby spolupracoval a vydal dobrovolně látku. VIII. Případy související s krádežemi a vandalismem v prostředí škol Preventivní opatření proti krádežím (1) Krádeže jsou protiprávním jednáním a jakmile se pracovníci školy o takovém jednání dozví, oznámí tuto skutečnost ŠMP nebo pracovníkům vedení školy. ŠMP nebo pracovníci vedení školy událost ohlásí orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému (jeho zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil. (2) Třídní učitel při seznámení žáků se školním řádem upozorní žáky a na třídních schůzkách jejich zákonné zástupce, že nošení cenných věcí (zejména věcí malých rozměrů) do školy je rizikové chování, které může vést k jejich odcizení. (3) Vést žáky k tomu, aby dokázali protiprávní jednání rozpoznat, byli všímaví vůči svému okolí a v případě, kdy budou svědky takového jednání, ohlásili věc pedagogickému pracovníkovi školy. Postup při nahlášení krádeže žákem (1) O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného. 10

11 (2) Věc předat orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR), nebo poučit poškozeného žáka (jeho zákonného zástupce), že má tuto možnost. (3) V případě, že je znám pachatel a je-li mladší 18 let, je třeba nahlásit věc orgánu sociálně-právní ochrany. (4) U nezletilých i zletilých pachatelů současně věc předat orgánům činným v trestním řízení. (5) Třídní učitel vždy oznámí tuto skutečnost zákonným zástupcům žáka. Preventivní opatření proti vandalismu 1) Školním řádem je stanoveno, že každý žák má povinnost šetřit školní zařízení, je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti Školní řád část IV., odd. Žáci mají tyto povinnosti, bod i) a j) a oddíl Žákům je zakázáno, bod i). 2) V poučeních o bezpečnosti a ochraně zdraví je třeba se problematice vzniklých škod věnovat a žáky opakovaně upozorňovat na jednání, které k poškození majetku vede a jak se takovému jednání vyhnout. 3) Sankce za porušování ustanovení školního řádu budou udělovány na základě individuálního posouzení míry prohřešku výchovnou komisí či pedagogickou radou. Při jednorázovém porušení podle závažnosti a výše způsobené škody důtka třídního učitele nebo důtka ředitelky školy Při opakovaném porušení zákazu podle závažnosti a výše způsobené škody důtka ředitelky školy nebo podmínečné vyloučení až vyloučení Postup při vzniku škody 1) Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a pokusit se odhalit viníka. 2) V případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho zákonném zástupci) vymáhat náhradu škody. 11

12 IX. Opatření při podezření na šikanu a řešení šikany v kolektivu Šikanu je někdy velmi obtížné identifikovat; ještě obtížnější a náročnější je její řešení a následné odstranění a uzdravení klimatu ve třídě. Jejího vyšetřování a řešení se vždy ujímá ŠMP. Je třeba počítat s tím, že práce s žáky, kterých se skutečná šikana týká, bude dlouhodobá. Zákaz uplatňovat chování s prvky charakterizujícími šikanu vůči druhým osobám je stanoven školním řádem Školní řád část IV., odd. Žáci mají tyto povinnosti, bod h) a i) a dále odd. Žákům je zakázáno, bod a) a h). 1) Jakýmkoli náznakům porušených vztahů v třídním kolektivu věnovat pozornost, nepodceňovat je a situaci ihned konzultovat se ŠMP. Školní metodik prevence o situaci informuje vedení školy. 2) Třídní učitelé ve spolupráci s ŠMP žákům v případě potřeby vysvětlí, co šikana je a jaké jednání se jako šikana označit nedá. 4) Nikdy neřešit šikanu svépomocí, vždy okamžitě zainteresovat ŠMP. 5) Zjistit si dostatek věrohodných informací a svědků tak, aby se agresor o vyšetřování vůbec nedozvěděl. 6) Při vyšetřování šikany nikdy nekonfrontovat oběť šikany s agresorem, ani na přání rodičů. 7) O průběhu a výsledcích vyšetřování vždy informovat rodiče žáka zajistí ŠMP nebo jeho pověřením výchovní poradci. Sankce za chování se známkami šikany budou udělovány na základě individuálního posouzení míry prohřešku výchovnou komisí či pedagogickou radou. Zde je vždy třeba věc pečlivě a řádně vyšetřit, objasnit příčiny, jednoznačně identifikovat agresora či agresory a oběť (oběti) a následně důsledně a dlouhodobě pracovat s celým kolektivem. Při jednorázovém přestupku v chování s mírnými známkami šikany důtka třídního učitele Při opakovaném přestupku v chování s prvky vystupňované šikany důtka ředitelky školy, snížená známka z chování až podmínečné či úplné vyloučení.. Mgr. Olga A. Gabrielová školní metodik prevence.. V Praze dne Mgr. Marie Hotmarová ředitelka školy 12

13 Příloha č. 1 Vymezení základních pojmů návykové látky Pojem návykové látky zahrnuje veškeré látky, které jsou schopné ovlivnit psychiku člověka, jeho sociální chování a ovládací nebo rozpoznávací schopnosti. Patří sem také alkohol nebo tabák. To, co je považováno za omamné a psychotropní látky (OPL), jedy a prekursory, stanoví ve svých přílohách zákon o návykových látkách. 11 Jsou to látky podléhající zvláštnímu způsobu zacházení. Varovné signály, které mohou signalizovat užívání návykových látek: nápadná únava v hodinách (polehávání po lavici, pospávání) nápadná aktivita v hodinách často nepřiměřená a nevhodná zanedbávání zevnějšku, typický vzhled extravagantní, nevkusný (volající o pomoc) popírání užívání návykových látek, demonstrativní odpor k jejich užívání výkyvy nálad a podrážděnost, vztahovačnost, útočnost nebo naopak výrazná apatie opakované neplnění školních povinností časté pozdní příchody, a to i do jednotlivých vyučovacích hodin častá nepřítomnost, bez řádné a včasné omluvy zanedbávání školy, práce, rodiny, zájmů a přátel (s výjimkou přátel též drogově závislých) začne lhát, podvádět, někdy i krást neefektivní spolupráce s rodinou šikana Šikanování (nověji a výstižněji porucha vztahů ve skupině) má ve svých projevech velice různou podobu s následky především na psychickém zdraví. Jejich znaky je možno rozdělit podle různých hledisek přibližně do následujících skupin : verbální přímé a nepřímé, fyzické přímé a nepřímé, aktivní a pasivní. Za určitých okolností může šikanování přerůst až do forem skupinové trestné činnosti a v některých opravdu závažných případech nabýt i rysy organizovaného zločinu. Projevy šikany mívají stupňující se tendenci; někdy je těžké odlišit agresora od oběti. Mezi nejčastější projevy šikany patří: záměrné vyčleňování z kolektivu a nabádání druhých k takovému jednání záměrné ubližování ponižování zesměšňování 11 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů. 13

14 výhrůžky nadávky osobě samotné nebo jí blízkým osobám (rodičům, rodině ) nešetrné poukazování na chyby a nedostatky druhého; často před svědky s cílem pobavit druhé, zesměšnit a ponížit dotyčnou osobu nebo jí blízké osoby schovávání a ničení věcí druhého člověka tělesné napadání různého charakteru (strkance, dloubání, facky, pohlavky, štípání, tahání za vlasy, kopance a další) šikana má obvykle stupňující tendenci; jsou častější a jejich intenzita razantnější šikana se často odehrává nenápadně, tak, aby pedagog měl minimální příležitost si jí povšimnout (o přestávce, na toaletách, mimo učebnu atd.) kyberšikana - druh šikany, který využívá elektronické prostředky, jako jsou mobilní telefony, y, pagery, internet, blogy a podobně. Zasílání obtěžujících, urážejících či útočných mailů a SMS, vytváření stránek a blogů dehonestujících ostatní, popřípadě může kyberšikana sloužit k posilování klasických forem šikany, nejčastěji prostřednictvím nahrání scény na mobilní telefon a jejího následného rozeslání známým dotyčného, popřípadě prostřednictvím vystavení na internetu. rasismus nenávistné postoje vůči příslušníkům jiných etnik, nenávistné a neetické postoje k řešení případných problémů těchto etnik xenofobie apriorní odpor, nedůvěra, nepřátelství až nenávist ke všemu cizímu, často bez hlubší znalosti věci; strach z cizinců a nenávist k nim, často vysvětlovaná nebo ospravedlňovaná nepříznivými ekonomickými a sociálními dopady na majoritu závislost na politickém a náboženském extremismu inklinace k vyhraněným náboženským a sektářským skupinám, Sympatie či příslušnost k vyhraněným skupinám propagujícím jakoukoliv formu nesnášenlivosti vůči odlišným jedincům či skupinám jedinců může být sociálně nebezpečná. Nepřátelský postoj je založen na rasové, politické či náboženské intoleranci. Tyto extremistické skupiny velmi snadno oslovují obvykle slabší jedince bez pevných morálních hodnot a sociálního zázemí. Tito jedinci se velmi snadno a rádi se skupinou identifikují, neboť zažívají pocit přijetí a smysluplnosti. Za pozitivní přijetí touto skupinou jsou ochotni přistoupit na chování a jednání, které nekoreluje s běžně zažitými normami chování, případně se dopouštět přestupků až trestných činů. Náboženský fanatismus je násilné prosazování náboženství a náboženských postojů, omezující svobodnou vůli člověka s odlišným názorem. Možné projevy: oblékání a doplňky signalizující příslušnost k určité sociální skupině slovní projevy sympatie se skupinami založenými na nesnášenlivosti jiných skupin slovní projevy až agrese vůči příslušníkům skupin s jiným přesvědčením poruchy příjmu potravy mentální anorexie porušený obraz vlastního těla (osoba se vnímá jako obézní, tlustá, i když je štíhlá až podvyživená), vystupňovaný zájem o stravu, modeling mentální bulimie časté přejídání s následným zvracením, i zde je podstatou poruchy změněný postoj k vnímání vlastního vzhledu 14

15 Projevy z počátku nepříliš nápadné, zvýšený zájem o zdravou výživu, pozitivní postoj k pohybu a sportu; u mírně silnějších jedinců snaha o zhubnutí, která se postupně zcela vymkne kontrole. Poruchy příjmu potravy postihují častěji dívky, ale u chlapců mívají fatálnější průběh. Zájem o jídlo a pohyb se postupem času stane prioritním až jediným zájmem postižené osoby. Osoby s poruchou příjmu potravy bývají nadané, cílevědomé, ambiciózní. Porucha příjmu potravy může signalizovat poruchu vztahů v rodině, kritický postoj či nepřiměřené nároky vůči dospívajícímu dítěti. Vystupňované projevy bledost, únava, mdloby, kachexie, výrazně zhoršená kvalita vlasů, chatrný chrup. záškoláctví Projevy záškoláctví opakované vyhýbání se školní docházce, častá nepřítomnost žáka, obvykle omlouvaná nedbale a se zpožděním, po opakovaných urgencích třídního učitele nepřítomnost může být omluvena lékařem i rodiči, ale její důvody nebo četnost neodpovídají realitě častá nepřítomnost omlouvaná rodiči může signalizovat přetěžování a využívání až zneužívání žáka rodiči k opakovanému vyřizování rodinných záležitostí, hlídání mladších sourozenců či obstarávání potřebných členů rodiny, nepřítomnost za účelem přivýdělku žáka vandalismus záměrné poškozování až úplné ničení věcí, obvykle cizích; často snaha zůstat v anonymitě sebepoškozování je projevem narušeného vztahu k sobě či ke svému okolí; jedinci přináší alternativní způsob uspokojení nebo je signálem volání o pomoc Varovné signály ranky a rány po těle různého stupně - škrábance, stopy po řezání žiletkou či pálení cigaretou; někdy jsou poraněné značně rozsáhlé plochy kůže stopy po poraněních, jizvy různého stáří jedinec chodí buď nápadně zahalen - výrazně dlouhé rukávy, vytahané oblečení; nebo naopak svá poranění okázale vystavuje Zvláštním projevem nebo druhem sebepoškozování je rovněž udržování vztahů, ve kterých dochází k citovému vydírání, manipulaci a násilnému chování vůči žákovi. Signálem pro tyto vztahy může být opakované poukazování na problémy s dotyčnou osobou, zastrašování žáka; opakované úrazy žáka, které jsou nejasně vysvětleny. gambling patologické hráčství, gamblerství, závislost na automatech apod. netolismus Jedná se o závislost na virtuálních drogách - televizi, počítačových hrách, internetových sítích, mobilních telefonech... Netolismus se stává typickou závislostí pro mladší 26 let Gambling i netolismus patří mezi tzv. návykové a impulsivní poruchy, které jsou charakterizovány třemi základními znaky: neschopnost odolat impulsu, pokušení, přestože dotyčný ví, že jeho jednání je nežádoucí > nedokáže odolat hře a také není v ní schopen přestat napětí, předcházející tomuto jednání, které dotyčný nedokáže snížit jinak, než tak, že začne hrát hraní je spojeno s pocitem uspokojení - gambler prožívá příjemné vzrušení, jehož intenzita je přímo úměrná výši hazardu, riziku ztráty. 15

16 Varovné signály člověk se věnuje virtuálním drogám a hře častěji a tato činnost mu zabírá čas, který by mohl trávit (případně dříve trávil) mnohem užitečněji a příjemněji zanedbává školu, práci, rodinu, přátele a zájmy začne lhát, podvádět, někdy i krást ve vztahu ke hře/virtuální droze se špatně ovládá - pokračuje v hraní/činnosti i tehdy, když je v jasném rozporu s jeho zájmy týrání a zneužívání Na toto jednání může poukazovat: nápadné projevy nebo změna v chování žáka nápadná uzavřenost a ustrašenost, zamlklost, snaha být nenápadný nápadná hrubost v jednání, vztahovačnost, snaha uchránit si své neobvyklá nebo zanedbaná úprava zevnějšku ztráta zájmu o činnosti, které dříve přinášely radost nebo naopak jednostranné upínání se na určitou činnost nechuť odhalit se před ostatními např. při převlékání před hodinou TEV, na praktické výuce, při cvičení OSE atd. vyhraněné postoje týkající se problematiky týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte nikdo jim stejně nepomůže, nikoho opravdu nezajímají nebo naopak dotazy signalizující volání o pomoc 16

17 Příloha č. 2 Knihovnička ŠMP knihy jsou k dispozici třídním učitelům a dalším zájemcům Kyriacu Ch.: Řešení výchovných problémů ve škole. Portál, Praha 2005 Morrish R.G.: 12 klíčů k důsledné výchově. Portál, Praha 2003 Hermochová S.: Hry pro dospělé. Grada Publishing, Praha 2004 Vališová A.: Komunikace a vzájemné porozumění. Grada Publishing, Praha 2005 Šil P., Karbolová J.: Člověk jako osobnost. Nakladatelství Olomouc 2007 Plamínek J.: Jak řešit konflikty. Grada Publishing, Praha 2006 Shapiro H.. Drogy: obrazový průvodce. Nakladatelství Svojtka, Praha 2006 Kol. autorů: Drogy: otázky a odpovědi. Portál, Praha 2007 Kolář M.: Bolest šikanování. Portál, Praha 2001 Nešpor K.: Návykové chování a závislost. Portál, Praha 2007 Ječný D., Koubek k.. Psychologie v kostce. vydavatelství Racio Pokorný J.: Chuchvalec skvělých(?!) myšlenek.akademické nakladatelství CERM, Brno 2006 Pokorný J.: Psychologie pro každý den. Akademické nakladatelství CERM, Brno1994 Smékal V.: Abeceda společenského chování. Horizont, Praha 1990 Kouření a alkohol - brožura VZP Drogy mýty a realita - brožura VZP To si nesmíš dovolit ROSA 2006 Ať žijete či pracujete kdekoliv, měli byste být dobře informováni o HIV a AIDS Proč neberu drogy Rodiče proti drogám o.z.s. Řeč těla Fragment, Havlíčkův Brod 2002 Helus Z.: Psychologie pro střední školy. Fortuna, Praha 2003 Pokorná A.: Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství. NCONZO, Brno 2006 Thiel E.: Řeč lidského těla prozradí víc než tisíc slov. PLASMA SERVICE, Bratislava 1993 Cungi Ch., Limousin S.: Relaxace v každodenním životě. Portál, Praha 2005 Wirth B. P.: Poznej sám sebe i druhé. Ikar, Praha 2002 Hartley M.: Řeč těla v praxi. Portál, Praha 2004 Odborné časopisy: Prevence Občanské sdružení Život bez závislostí a vydavatelství Coolish Press, Praha Rodina a škola Portál, Praha Závislosti a my Rodinný život Centrum pro rodinný život, Olomouc Další vhodná literatura: JEDLIČKA, R. A KOL. Děti a mládež v obtížných životních situacích. Praha: Themis, JEDLIČKA, R., KOŤA, J. Aktuální problémy výchovy. Praha: Karolinum, JŮVA, V. Základy pedagogiky. Brno: Paido, KŘÍŽ, J. Duševní poruchy a poruchy chování u dětí a mladistvých. 1. vydání. JU Č. Buděj. LAZAROVÁ, B. Netradiční role učitele. O situacích pomoci, krize a poradenství ve školní praxi. 2. vyd. Brno : Paido, MATOUŠEK, O. Mládež a delikvence. Praha: Portál, TRAIN, A. Specifické poruchy chování a pozornosti. Praha: Portál, VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál,

18 Příloha č. 3 Výňatek z trestního zákona 140/1961 Sb. 167 Nepřekažení trestného činu (1) Kdo se hodnověrným způsobem doví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin vlastizrady ( 91), rozvracení republiky ( 92), teroru ( 93), teroristického útoku ( 95), záškodnictví ( 96), sabotáže ( 97), vyzvědačství ( 105), ohrožení utajované informace podle 106, válečné zrady ( 114), porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi ( 124a,124b,124c), porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem ( 124d, 124e, 124f), padělání a pozměňování peněz ( 140), účasti na zločinném spolčení podle 163a odst. 2 a 3, nedovoleného překročení státní hranice podle 171b odst. 2, 3, porušování mezinárodních sankcí podle 171d, neoprávněného nakládání s osobními údaji podle 178 odst. 3, obecného ohrožení podle 179, ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla podle 180a, zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny podle 180c odst. 2, nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle 187 a 188, týrání svěřené osoby ( 215), vraždy ( 219), loupeže ( 234), braní rukojmí ( 234a), znásilnění ( 241), pohlavního zneužívání podle 242, krádeže podle 247 odst. 5, zpronevěry podle 248 odst. 4, podvodu podle 250 odst. 4, pojistného podvodu podle 250a odst. 5, úvěrového podvodu podle 250b odst. 5, podílnictví podle 251 odst. 3, legalizace výnosů z trestné činnosti podle 252a odst. 3, genocidia ( 259), používání zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje ( 262), válečné krutosti ( 263), plenění v prostoru válečných operací ( 264), neuposlechnutí rozkazu podle 273 odst. 2 písm. a), zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti podle 275 odst. 2 písm. a), porušování práv a chráněných zájmů vojáků podle 279a odst. 3 a 279b odst. 3, zběhnutí ( 282) nebo ohrožení morálního stavu jednotky podle 288 odst. 2, a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta; stanoví-li tento zákon na některý z těchto trestných činů trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším. (2) Kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1, není trestný, nemohl-li trestný čin překazit bez značných nesnází nebo aniž by sebe nebo osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání. Uvedení osoby blízké v nebezpečí trestního stíhání však nezbavuje pachatele trestnosti, týká-li se nepřekažení trestného činu vlastizrady ( 91), rozvracení republiky ( 92), teroru ( 93), teroristického útoku ( 95), záškodnictví ( 96), sabotáže ( 97), vyzvědačství ( 105), ohrožení utajované informace podle 106, účasti na zločinném spolčení podle 163a odst. 2 a 3 nebo genocidia ( 259). (3) Překazit trestný čin lze i jeho včasným oznámením státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu; voják může místo toho učinit oznámení veliteli nebo náčelníku. 18

19 Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů 187 (1) Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let. (2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo ve větším rozsahu, nebo b) spáchá-li takový čin vůči osobě mladší než osmnáct let. (3) Odnětím svobody na osm až dvanáct let bude pachatel potrestán, a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch, b) spáchá-li takový čin vůči osobě mladší patnácti let, nebo c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví. (4) Odnětím svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán, a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt, b) získá-li takovým činem prospěch velkého rozsahu, nebo c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech. 187a (1) Kdo bez povolení přechovává omamnou nebo psychotropní látku nebo jed v množství větším než malém, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem. (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve větším rozsahu. 188 (1) Kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává předmět určený k nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní látky, přípravku obsahujícího omamnou nebo psychotropní látku nebo jedu, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. (2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve větším rozsahu, b) spáchá-li takový čin vůči osobě mladší než osmnáct let, nebo c) získá-li takovým činem značný prospěch. 19

20 188a Šíření toxikomanie (1) Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem. (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči osobě mladší než osmnáct let, nebo a) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem. 20

21 Příloha č. 4 Souhlas zletilého žáka a studenta nebo zákonného zástupce nezletilého žáka s orientačním testováním žáka na přítomnost omamných a psychotropních látek Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Ječná 33, Praha 2 razítko: Souhlasné prohlášení zákonného zástupce nebo zletilého žáka k možnosti orientačního testování přítomnosti návykových látek v lidském organismu v průběhu školního roku Způsob testování: Testování na přítomnost alkoholu pomocí dechové zkoušky, v případě přítomnosti OPL pomocí zkoušky ze slin. Jméno žáka/studenta Třída.. Datum narození Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu mého syna/dcery, existuje-li podezření z požití návykové látky. V dne.. podpis zákonného zástupce podpis žáka 21

I. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí škol a školských zařízení

I. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí škol a školských zařízení Naše škola při řešení problematiky sociálně patologických jevů vychází z platných dokumentů vydávaných MŠMT. Vyučující při řešení problémových situací budou jednotně postupovat podle Metodického pokynu

Více

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014 DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014 POSTUP ŠKOLY PŘI VÝSKYTU PODEZŘELÉ LÁTKY A PŘI PODEZŘENÍ NA UŽITÍ OMAMNÉ LÁTKY ŽÁKEM Doporučené postupy školy 1. Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů

Více

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň:

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Mgr. Andrea

Více

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování (postup pedagogických pracovníků v níže uvedených krizových situacích) Zpracoval: Mgr. Zdeněk Brabec 1.11.2013 Pracovníci školy vždy, v rámci možností a

Více

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy TABÁKOVÉ VÝROBKY Konzumace tabákových výrobků ve škole (1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci

Více

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole POSTUP ŠKOLY PŘI ŘEŠENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŢÁKŮ Zpracováno podle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zřízeních, č. j. 21291/2010

Více

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6)

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Řešení šikany mezi žáky ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) Šikana 1. Odhalení šikany bývá obtížné. Strach vytváří obvykle prostředí solidarity agresorů i postižených.

Více

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad Č.j. : SOŠ/527/2009 SMĚRNICE PSŠ LETOHRAD primární prevence sociálně patologických jevů žáků Vypracovali: Mgr. Zuzana Hovádková Mgr. Luboš Janeba

Více

Směrnice k řešení rizikového chování žáků

Směrnice k řešení rizikového chování žáků Základní škola a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Směrnice k řešení rizikového chování žáků Číslo směrnice: 4.2013 Vypracoval: Miloslava Pohořská,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Příloha č. 1 - zásady bezpečné internetové komunikace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Příloha č. 1 - zásady bezpečné internetové komunikace ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1 - zásady bezpečné internetové komunikace Příloha č. 2 - postup školy při řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek v prostředí Příloha č. 3 - postup školy při řešení

Více

SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ

SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

Školní řád - příloha Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem

Školní řád - příloha Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk Sportovní 300, Ruda nad Moravou 789 63 Školní řád - příloha Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem I. Postup

Více

KRIZOVÝ PLÁN PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

KRIZOVÝ PLÁN PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRIZOVÝ PLÁN PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE, OLOMOUC Vypracovala: Ing. Ivana Inwaldová Školní metodička prevence rizikového chování V rámci prevence rizikového chování (šikana, návykové

Více

KRIZOVÝ PLÁN Zákonným zástupcům Třídní učitelé

KRIZOVÝ PLÁN Zákonným zástupcům Třídní učitelé KRIZOVÝ PLÁN V rámci prevence rizikového chování (šikana, návykové látky, mentální anorexie, bulimie, sebevražedné pokusy, krádeže, vandalismus... ) je potřeba věnovat zvýšenou pozornost jakýmkoliv změnám

Více

STRATEGIE ŘEŠENÍ SPJ ZŠ PUSTIMĚŘ

STRATEGIE ŘEŠENÍ SPJ ZŠ PUSTIMĚŘ STRATEGIE ŘEŠENÍ SPJ ZŠ PUSTIMĚŘ 1 Realizace Strategie řešení SPJ vychází z těchto dokumentů: - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - zákon č.

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Základní škola Dřevohostice, okres Přerov příspěvková organizace. Organizační řád školy Směrnice č. D 9 Prevence rizikového chování

Základní škola Dřevohostice, okres Přerov příspěvková organizace. Organizační řád školy Směrnice č. D 9 Prevence rizikového chování Základní škola Dřevohostice, okres Přerov příspěvková organizace Organizační řád školy Směrnice č. D 9 Prevence rizikového chování Vypracoval: PaedDr. Nataša Kučerová, ředitelka školy Schválil: PaedDr.

Více

Školní řád. Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace Příloha č. 4 Pravidla pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku

Školní řád. Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace Příloha č. 4 Pravidla pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku Základní škola Bělá pod Bezdězem příspěvková organizace Máchova 1110, 294 21 Bělá pod Bezdězem, tel/fax 326701496, 326702295 E-mail: zs@zsbela.cz, www.zsbela.cz Č. j. ZS BpB 575/12 Školní řád Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Jak postupovat při řešení krizových situací. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí školy

Jak postupovat při řešení krizových situací. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí školy Krizový plán Jak postupovat při řešení krizových situací Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí školy Pojem návykové látky zahrnuje veškeré látky, které jsou schopné ovlivnit

Více

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová Prioritní oblasti primární prevence MŠMT PhDr. Pavla Doležalová Tři úrovně koordinace - zák. 379/2005 Sb. MŠMT Resorty-spolupráce Kraje- metodici prevence, krajští koordinátoři Primární prevence Školy

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Školní program proti šikanování 1. Charakteristika šikanování

Školní program proti šikanování 1. Charakteristika šikanování Školní program proti šikanování 1. Charakteristika šikanování Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace. Krizový plán. Zpracovala: Mgr. Marie Kaiserová

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace. Krizový plán. Zpracovala: Mgr. Marie Kaiserová Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Krizový plán Zpracovala: Mgr. Marie Kaiserová Při jakékoli změně chování nebo i podezření je vždy nutné:... 4 1. Náhlá nevolnost...

Více

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Číslo jednací: Spisový znak: Skartační znak: Vypracovala: Schválil: PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŘŠ 11/2011 A. 1. A. 5. Pedagogická

Více

Krizový plán školy co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků

Krizový plán školy co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků Krizový plán školy co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků Tabák Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit. 1 - V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Dobrá výchova dětí je i programem prevence jednotlivých zdraví poškozujících a život znehodnocujících závislostí a jevů Metodik

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace. Obecná ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace. Obecná ustanovení Obecná ustanovení Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a

Více

Základní škola a Mateřská škola Bystročice, příspěvková organizace se sídlem Bystročice 65 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Bystročice, příspěvková organizace se sídlem Bystročice 65 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy se sídlem Bystročice 65 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 69/14 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

Problémové situace ve škole, které mohou nastat; stanovení postupu, jak je řešit:

Problémové situace ve škole, které mohou nastat; stanovení postupu, jak je řešit: Příloha č. 2 Krizový plán školní rok 2014/2015 Problémové situace ve škole, které mohou nastat; stanovení postupu, jak je řešit: Žák je přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostoru školy v době

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace KRIZOVÝ PLÁN - příloha MPP Školní metodik prevence: Mgr.

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace KRIZOVÝ PLÁN - příloha MPP Školní metodik prevence: Mgr. Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace KRIZOVÝ PLÁN - příloha MPP Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Důležitá telefonní čísla: POLICIE 158 HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů Realizován pro: Základní škola Hlubočky Mariánské Údolí Termín realizace programu: školní rok 2012-2013, Škola: malotřídní, 1. stupeň

Více

3) Pedagogický pracovník sepíše stručný záznam o události s vyjádřením žáka, zejména odkud, od koho má výrobek.

3) Pedagogický pracovník sepíše stručný záznam o události s vyjádřením žáka, zejména odkud, od koho má výrobek. KRIZOVÉ POSTUPY ŠKOLY Co dělat když.? Co dělat v případě podezření na záškoláctví Úmyslné zanedbávání školní docházky, pravé záškoláctví, s vědomím rodičů, s klamáním rodičů, útěky ze školy, odmítání školy.

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

Základní škola a mateřská škola, Orel, okres Chrudim se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola, Orel, okres Chrudim se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 43/2012 Vypracovala: Schválila: Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 30.8.2012

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování Příloha č. 48 PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 1 Vnitřní směrnice č. 48 Odborného učiliště, Křenovice 8 Prevence rizikového chování Č.j.: OUKR/1370/2010 Spis. sk.: 3.20. A10 V Křenovicích dne 1. listopadu 2010

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek ŠKOLNÍ ŘÁD pro učitele, žáky a ostatní pedagogické zaměstnance Telefon: 558 646 246 E-mail: sekretariat@sumprum.cz

Více

Minimální preventivní program. pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program. pro školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala Mgr. Zuzana Mejdrová Gymnázium Šternberk Horní náměstí 5 78501 Šternberk Minimální preventivní program je celoročním programem, který

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

MIMIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

MIMIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 MIMIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CHEB Vypracovala: Mgr. Pavla Kolářová Školní rok: 2010/2011 OBSAH: 1. Současný stav

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola Krnov příspěvková organizace Janáčkovo náměstí 17, 794 01 Krnov Školní preventivní strategie Zpracovala: Mgr. Jitka Klimenková školní metodik prevence Poslední úpravy: září 2012 0 Předkladatel:

Více

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1 SANKČNÍ ŘÁD Čl.I Úvodní část 1) Na základě ustanovení 30 odst. 1) zákona č.561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle Metodického

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j.

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 (1) Tato směrnice a) vymezuje aktuální terminologii, která je v souladu s terminologií v zemích EU a začlenění prevence do školního vzdělávacího programu

Více

Minimální preventivní program Církevního gymnázia v Kutné Hoře

Minimální preventivní program Církevního gymnázia v Kutné Hoře Minimální preventivní program Církevního gymnázia v Kutné Hoře Minimální preventivní program (MPP) školy je složen ze tří částí. V první části jsou uvedeny všechny aktivity školy působící preventivně při

Více

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník, se sídlem Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník, se sídlem Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy , se sídlem Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 2/2012B A.1. A5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Č.j.: Vypracovala: Schválila: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK,příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr.Dagmar Sedlářová, ředitelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK,příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr.Dagmar Sedlářová, ředitelka školy Č.j.: Vypracoval: Schválil: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK,příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZS08/2013 Mgr.Dagmar Sedlářová, ředitelka školy Mgr.Dagmar Sedlářová, ředitelka

Více

Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400, příspěvková organizace

Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400, příspěvková organizace Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD příloha 2: KRIZOVÉ PLÁNY Č. j.: Skartační znak ZS6 399/2014 A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Závěrečná práce. Minimální preventivní program. Mgr. Jaroslav Muška. Název práce: Autor:

Závěrečná práce. Minimální preventivní program. Mgr. Jaroslav Muška. Název práce: Autor: Závěrečná práce posluchače Kurzu manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení ročník 2010 / 2011 Název práce: Minimální preventivní program Autor: Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Kobylí 661 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: /2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne

Více

Š kolní ř á d. Obecná ustanovení

Š kolní ř á d. Obecná ustanovení Š kolní ř á d Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Hvozd, příspěvková organizace Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 64/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Waldemar Zatloukal, ředitel školy Mgr. Waldemar

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Školní 710, 685 01 Bučovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Aleš Navrátil, ředitel školy Mgr. Aleš Navrátil, ředitel školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 02/2014 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Pedagogická rada projednala dne Školská

Více

Integrovaná střední škola, Slaný Hlaváčkovo nám. 673 274 01 Slaný. Školní řád

Integrovaná střední škola, Slaný Hlaváčkovo nám. 673 274 01 Slaný. Školní řád Integrovaná střední škola, Slaný Hlaváčkovo nám. 673 274 01 Slaný Školní řád Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Pedagogická rada projednala dne Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Školní preventivní strategie Správná cesta, správný krok 2014-2018

Školní preventivní strategie Správná cesta, správný krok 2014-2018 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Správná cesta, správný krok 2014-2018 Havířov 2014 Obsah 1. Úvod 3 2. 3 2. 1.

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola, Chrast, okres Chrudim. Č.j. ZŠ/CH 477/05

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola, Chrast, okres Chrudim. Č.j. ZŠ/CH 477/05 Č.j. ZŠ/CH 477/05 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola, Chrast, okres Chrudim Na základě ustanovení 30, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 24. SMĚRNICE K PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Č.j.: ZŠKL 589/2010 Vypracoval: Mgr. Jana Glombová,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štramberk. ŠKOLNÍ ŘÁD 1. část ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Štramberk. ŠKOLNÍ ŘÁD 1. část ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitel školy Základní škola a mateřská škola Štramberk Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD 1. část ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 02 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25. 8. 2014 Směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 23. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 23 /2009 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Janov 17 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 8 /2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Vlasta Zemanová, ředitel školy Mgr. Vlasta Zemanová, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012

Více

I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,

I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, Purkyňova 510, Frýdlant ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: spis.znak skart.znak SMR 6/2013 1.4 A5 Vypracovala: Mgr.

Více

Školní řád Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice

Školní řád Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice Školní řád Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice okres Brno-venkov se sídlem v Ivančicích, Růţová 7 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. SMĚRNICE K PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Č.j.: 208/2010 Vypracoval: Schválil: Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr.Radim Motyčka, ředitel školy Mgr.Radim Motyčka, ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 324/2012 Vypracovala: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Školská rada schválila dne: 24. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program (dále MPP) vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Třebíč, Benešova 585, příspěvková organizace se sídlem Benešova 585, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 410 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Minimální preventivní program. ZŠ Votice

Minimální preventivní program. ZŠ Votice Minimální preventivní program ZŠ Votice pro školní rok 2014 /2015 Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence Název školy: Základní škola Votice, okres Benešov Adresa: Pražská 235, Votice

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Minimální preventivní program. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice. Školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice. Školní rok 2010/2011 Minimální preventivní program Gymnázium a Střední odborná škola Hořice Školní rok 2010/2011 Autor programu: Mgr. Lucie Čepelková, metodik primární prevence Základní informace Identifikační údaje školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 91/ 2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM prevence rizikového chování Školní rok 2014-2015 Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756 Zpracovatel: Bc. Olga Lupoměská Realizátor: Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 70/2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2015

Více

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová D 1 Školní řád OBECNÉ USTANOVENÍ Škola je zařízením, ve které je realizováno vzdělávání a výchova žáků ve velmi širokém spektru

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice Metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Renata Fialová V Brodku u Konice 28. 9.

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR V Praze dne 16. října 2007 Č. j.: 20 006/2007-51 Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 344 01 Domažlice Vypracovala: Mgr. Šárka Fišrová Obsah: 1. Definice primární prevence 2. Charakteristika

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více