Směrnice k prevenci rizikového chování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice k prevenci rizikového chování"

Transkript

1 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II. Ječná Praha 2 Směrnice k prevenci rizikového chování Rozpracované a aplikované Metodické doporučení MŠMT č.j.: 21291/ k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže I. Vymezení pojmu primární prevence Primární prevence rizikového chování u žáků v působnosti MŠMT se zaměřuje prioritně na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků: a) agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie b) záškoláctví, c) závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling d) rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, e) spektrum poruch příjmu potravy, f) negativní působení sekt, g) sexuální rizikové chování, 1) Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti. Jedná se o oblast zabývající se prevencí v oblastech uvedených v Čl. 1 odst. 2 s cílem zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech, nebo co nejvíce omezit škody působené jejich výskytem mezi žáky. 2) Specifická primární prevence aktivity a programy, které jsou zaměřeny specificky na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků. Jedná se o: a) všeobecnou prevenci, která je zaměřena na širší populaci, aniž by byl dříve zjišťován rozsah problému nebo rizika, b) selektivní prevenci, která je zaměřena na žáky, u nichž lze předpokládat zvýšený výskyt rizikového chování, c) indikovanou prevenci, která je zaměřena na jednotlivce a skupiny, u nichž byl zaznamenán vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování, problematických vztahů v rodině, ve škole nebo s vrstevníky. 3) Nespecifická primární prevence veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času, například zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, 1

2 k odpovědnosti za sebe a své jednání. Tento typ prevence je významný v kontextu aplikace různých efektivních a vyhodnotitelných specifických programů. 4) Efektivní primární prevence kontinuální a komplexní programy, interaktivní programy v menších skupinách, vytváření dobrého klimatu ve třídě a skupině, především programy pomáhající odolávat žákům sociálnímu tlaku zaměřené na zkvalitnění komunikace, osvojování a rozvoj sociálně emočních dovedností a kompetencí, konstruktivní zvládání konfliktů a zátěžových situací, odmítání legálních a nelegálních návykových látek, zvyšování zdravého sebevědomí a sebehodnocení, posilování odvahy, stanovování realistických cílů, zvládání úzkosti a stresu apod. Principy efektivní a vyhodnotitelné primární prevence jsou založeny na soustavnosti a dlouhodobosti, aktivnosti, přiměřenosti, názornosti, uvědomělosti. 5) Neúčinná primární prevence: a) zastrašování a triviální přístup: prostě řekni ne, citové apely, pouhé předávání informací, samostatně realizované jednorázové akce, potlačování diskuse, stigmatizování a znevažování osobních postojů žáka/studenta, přednášky, pouhé sledování filmu, besedy s bývalými uživateli (ex-usery) na základních školách, nezapojení žáků/studentů do aktivit a nerespektování jejich názorů, politiku nulové tolerance na škole a testování žáků jako náhražku za kontinuální primární prevenci. b) hromadné kulturní či sportovní aktivity nebo návštěva historických a kulturních památek, by měly být pouze doplňkem, na který by měla vždy navazovat diskuse v malých skupinkách. II. Vymezení pojmů rizikové chování a sociálně patologické jevy Aktuální terminologie rizikové chování. Pojem sociálně patologické jevy (SPJ) je pojmem sociologickým a postihuje fatální jevy ve společnosti (alkoholismus, krádeže, vraždy apod.), k nimž mimo jiné také musí směřovat opatření primární prevence. Nicméně ve školním prostředí pedagogové pracují s rizikovým chováním (RCH), vůči němuž zaujímají účinná primárně preventivní opatření s cílem minimalizace projevů i rizik takového chování a případně je diagnostikují a následně přijímají efektivní opatření. Vysvětlení jednotlivých forem rizikového chování a jejich varovné signály jsou uvedeny v příloze č. 1. III. Legislativa a návykové látky 1) V České republice není stanovena věková hranice pro užívání návykových látek (OPL, alkoholu i tabákových výrobků). 2) Konzumace návykových látek není považována za protiprávní jednání. 3) Jejich užívání osobami mladšími 18 let je ovšem považováno za nebezpečné chování, za "vedení života nemravného a zahálčivého" a zaměřuje se na ně sociálněprávní ochrana dětí. Každý nezletilec, který se takového jednání dopouští, má nárok na pomoc orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. 4) Navádění k užívání návykových látek, nebo podpora takového chování u osob mladších 18 let jsou zakázány a takové jednání je přestupkem nebo trestným činem. Zakázán je rovněž prodej tabáku a alkoholických nápojů těmto osobám. 5) Užívání návykových látek v prostorách školy v době školního vyučování, na všech 2

3 školních akcích i při mimoškolní činnosti není přípustné. Všichni zaměstnanci školy mají oznamovací povinnost k řediteli školy a ŠMP v případě, kdy žáci nebo studenti omamné látky užívají, distribuují nebo u sebe přechovávají. IV. Postupy školy při prevenci užívání návykových látek (1) Všichni pedagogičtí pracovníci i ostatní pracovníci školy vytváří podmínky pro předcházení výskytu případů užívání návykových látek v prostorách školy v době školního vyučování, včetně všech školních akcí i mimoškolní činnosti. (2) Všichni pedagogičtí pracovníci i ostatní pracovníci školy vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků před škodlivými účinky návykových látek v prostorách školy v době školního vyučování, včetně veškerých školních akcí. (3) Školním řádem školy je vymezen zákaz užívání návykových látek ve škole, jejich nošení do školy. Školní řád část IV., oddíl Žákům je zakázáno, bod b, c, d. 4) Třídní učitelé a ostatní pedagogové prostřednictvím ŠMP poskytují žákům a zákonným zástupcům nezbytné informace nutné k zajištění jejich ochrany před tímto jevem, včetně informace, že navádění k užívání návykových látek, nebo podpora takového chování u osob mladších 18 let jsou zakázány a takové jednání je přestupkem nebo trestným činem. 5) Škola poskytuje žákům prostřednictvím ŠMP věcné a pravdivé informace o návykových látkách formou, která je přiměřená jejich rozumovému a osobnostnímu vývoji. 6) ŠMP a členové pracovní skupiny pro výchovné poradenství působí na žáky v oblasti primární prevence užívání návykových látek. 7) Všichni pedagogičtí pracovníci i ostatní pracovníci školy jsou povinni informovat neprodleně školního metodika prevence o všech projevech, které by mohly signalizovat výskyt RCH. ŠMP je povinen situaci neprodleně řešit. 8) Všichni pedagogové mají povinnost do veškerých poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví zakotvit informace o nebezpečnosti užívání návykových látek a zákazu jejich užívání při všech činnostech souvisejících se školními aktivitami. 9) ŠMP a členové skupiny pro výchovné poradenství mají povinnost poskytovat žákům, kteří mají s užíváním návykových látek problémy, a rovněž i jejich zákonným zástupcům, informace o pomáhajících institucích a možnostech řešení situace. 10) Při řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek nebo distribucí OPL v případě potřeby ŠMP spolupracuje s dalšími zainteresovanými institucemi Policie ČR, orgány sociálně-právní ochrany dětí, školská poradenská zařízení apod. a plní ohlašovací povinnost směrem k orgánům činným v trestním řízení, orgánům sociálněprávní ochrany obce s rozšířenou působností a i k zákonným zástupcům žáka. 11) Žáci mají povinnost podrobit se orientačnímu testováním na přítomnost alkoholu (dechová zkouška) a OPL (zkouška ze slin). 12) Je-li žák pod vlivem návykových látek, včetně alkoholu, bude vyloučen z výuky a zameškané vyučovací hodiny budou počítány jako neomluvená absence. 3

4 V. Tabákové výrobky 1) Kouření ve vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno školním řádem, část IV., odd. Žákům je zakázáno, bod c. 2) Kouřit zde nesmějí žádné osoby a není možné ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená. Sankce za porušování tohoto zákazu budou udělovány na základě individuálního posouzení míry prohřešku výchovnou komisí či pedagogickou radou. Při jednorázovém porušení tohoto zákazu napomenutí až důtka třídního učitele, Při opakovaném porušení zákazu důtka ředitelky školy, podmínečné vyloučení až úplné vyloučení 3) Prostory školy jsou označeny viditelným textem doplněným grafickou značkou zákazu kouření. 1 Takto jsou označeny vnitřní i vnější prostory školní budovy. Postup při konzumaci tabákových výrobků ve škole a) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo mimo školní budovu v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. b) Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. c) Pedagogický pracovník postupuje následovně: o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), který založí školní metodik prevence do své agendy. 2 d) V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého žáka. e) V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) nebo při opakovaném jednání, vyrozumí ŠMP nebo člen pracovní skupiny pro výchovné poradenství orgán-sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností dle místa bydliště žáka. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc. VI. Alkohol Prodej nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno. Zakázáno je rovněž osobám mladším 18 let alkohol nabízet, anebo je v konzumaci alkoholu podporovat. 3 (1) Školním řádem je stanoven zákaz užívání alkoholu v prostorách školy v době školního vyučování i na všech akcích školou pořádaných. 4 Školní řád část IV., odd. Žákům je zakázáno, bod d. Sankce za porušování tohoto zákazu budou udělovány na základě individuálního 1 9 odst. 1 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. 2 příloha č. 3/II vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních metodické a koordinační činnosti odst zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů odst. 1 písm. g) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. 4

5 posouzení míry prohřešku výchovnou komisí či pedagogickou radou podle závažnosti stupně opilosti a způsobených důsledků. Při jednorázovém porušení tohoto zákazu nejméně důtka třídního učitele Při opakovaném porušení zákazu důtka ředitelky školy až podmínečné vyloučení nebo vyloučení (2) Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let může být trestným činem nebo přestupkem. Konzumace alkoholu ve škole a) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. b) Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. c) Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. d) V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, je nutné zajistit nezbytnou pomoc a péči a volat lékařskou službu první pomoci (LSPP) tel. linka 155. O situaci okamžitě informovat ŠMP nebo pracovníky vedení školy. O této skutečnosti neprodleně informovat rodiče nezletilého žáka i zletilého žáka, pokud přispívá na jeho řádné vzdělávání a dále pracovníky vedení školy. Přivolání LSPP a předání informace rodičům zajistí ŠMP nebo členové pracovní skupiny pro výchovné poradenství. e) Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, sepíše o události stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má alkohol, kolik konzumoval), který založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy. f) Ve všech případech konzumace alkoholu vyrozumí ŠMP nebo člen pracovní skupiny pro výchovné poradenství ihned u nezletilých žáků zákonného zástupce u zletilých žáků rodiče žáka nebo jinou dospělou osobu a vyzve je, aby převzali za žáka odpovědnost, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. g) Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí ŠMP nebo člen pracovní skupiny pro výchovné poradenství orgán sociálně právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností dle místa bydliště žáka a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc. h) Jestliže se situace opakuje, splní ŠMP oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. 5 Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte. i) V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace odst. 4 písm. g) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 5

6 j) Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání alkoholických nápojů. k) V případě podezření na konzumaci alkoholu u žáka může ŠMP nebo pracovník vedení provést orientační test na přítomnost alkoholu (dechová zkouška). Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem jako je uvedeno od bodu c). O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka. l) Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. Nález alkoholu ve škole (1) V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto: a) Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury. b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. c) Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu. d) Zpracují stručný záznam o události. (2) V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto: a) Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. c) O nálezu sepíší stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na ředitel/ka školy nebo její/jeho zástupce. Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy. 6 d) O nálezu vyrozumí ŠMP nebo člen pracovní skupiny pro výchovné poradenství zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná o opakovaný nález u téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa bydliště žáka. e) V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který se jím intoxikoval, předá pedagogický pracovník zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři. 6 příloha č. 3/II vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních metodické a koordinační činnosti odst. 9. 6

7 VII. Omamně psychotropní látky Je zakázána výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních látek, a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo. 7 Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek. (1) Školním řádem je stanoven zákaz užívání OPL a jejich distribuce a přechovávání v prostorách školy v době školního vyučování i na všech akcích školou pořádaných. Školní řád část IV., odd. Žákům je zakázáno, bod b. Z konzumace OPL ve škole vyvodí ředitel školy sankce. Sankce za porušování tohoto zákazu budou udělovány na základě individuálního posouzení míry prohřešku výchovnou komisí či pedagogickou radou. Při jednorázovém porušení tohoto zákazu podle závažnosti přestupku podmínečné vyloučení až vyloučení Při opakovaném porušení zákazu vyloučení Ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle 187 a 188 a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, 8 se sám vystavuje trestnímu stíhání. Překazit takový čin lze tím, že ho včas oznámí ŠMP nebo vyučujícímu, případně jinému pracovníkovi školy. ŠMP tuto skutečnost následně ohlásí pracovníkům vedení školy a orgánům Policie ČR nebo státnímu zástupci. Je třeba nahlásit: kdo - jméno, příjmení, školu a třídu podezřelého, co a kde se stalo a kdo to hlásí Konzumace OPL ve škole NEZLETILÝMI ŽÁKY a) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. b) Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci pokračovat. c) Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. d) V případě, kdy je žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, je nutno zajistit nezbytnou pomoc a péči a volat lékařskou službu první pomoci (LSPP) tel. linka 155. O situaci okamžitě informovat ŠMP nebo pracovníky vedení školy. O této skutečnosti neprodleně informovat rodiče nezletilého žáka a dále pracovníky vedení školy. Přivolání LSPP a předání informace rodičům zajistí ŠMP nebo členové pracovní skupiny pro výchovné poradenství. e) Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, ihned zajistí ŠMP nebo členové pracovní skupiny pro výchovné poradenství vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy , 187a, 188 a 188a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon. 7

8 f) Ve všech případech užití OPL vyrozumí ŠMP nebo člen pracovní skupiny pro výchovné poradenství ihned nezletilých žáků zákonného zástupce a vyzve jej, aby převzal za žáka odpovědnost, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. g) Současně ŠMP nebo člen pracovní skupiny pro výchovné poradenství splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. 9 Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte. h) V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne ŠMP informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. i) Z konzumace OPL ve škole vyvodí ředitel školy sankce. Je nutné rozlišovat distributora od uživatele. j) Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za nebezpečné a protiprávní jednání. k) V případě podezření na užití OPL u žáka může ŠMP nebo pracovník vedení provést orientační test na přítomnost OPL (zkouška ze slin). Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem jako je uvedeno od bodu c). O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka. ŠMP informuje ostatní pracovníky vedení l) Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem OPL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. Konzumace OPL ve škole ZLETILÝMI ŽÁKY a) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. b) Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci pokračovat. c) Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. d) V případě, kdy je žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, je nutno zajistit nezbytnou pomoc a péči a volat lékařskou službu první pomoci (LSPP) tel. linka 155. O situaci okamžitě informovat ŠMP nebo pracovníky vedení školy. O této skutečnosti neprodleně informovat rodiče zletilého žáka, pokud přispívá na jeho řádné vzdělávání, či jinou dospělou osobu a dále pracovníky vedení školy. Přivolání LSPP a předání informace rodičům zajistí ŠMP nebo členové pracovní skupiny pro výchovné poradenství. e) Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, ihned zajistí ŠMP nebo členové pracovní skupiny pro výchovné poradenství vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy. f) Ve všech případech užití OPL vyrozumí ŠMP nebo člen pracovní skupiny pro výchovné poradenství ihned nezletilých žáků zákonného zástupce a vyzve jej, aby převzal za žáka odpovědnost, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. g) Současně ŠMP nebo člen pracovní skupiny pro výchovné poradenství splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte.10 Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 8

9 h) V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne ŠMP informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. i) Z konzumace OPL ve škole vyvodí ředitel školy sankce. j) Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za nebezpečné a protiprávní jednání. k) V případě podezření na užití OPL u žáka může ŠMP nebo pracovník vedení provést orientační test na přítomnost OPL (zkouška ze slin). Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem jako je uvedeno od bodu c). O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka. ŠMP informuje ostatní pracovníky vedení l) Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem OPL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. Distribuce OPL ve škole a) Distribuce OPL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak rozhodující. Přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno buď jako přestupek nebo v případě množství většího než malého jako trestný čin, ale toto množství nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih za porušení zákazu, který je stanovený školním řádem (Školní řád část IV., odd. Žákům je zakázáno, bod b.) b) Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci OPL, musí o této skutečnosti ŠMP vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protože se jedná o podezření ze spáchání trestného činu. c) Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě mladší 18 let, vyrozumí ŠMP také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností podle bydliště žáka. d) Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují způsobem popsaným níže. Postup při nálezu OPL ve škole A. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: (1) Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. (2) O nálezu ihned uvědomí vedení školy a ŠMP. (3) Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ji do školního trezoru. O nálezu vyrozumí ŠMP Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky. Místní odd. PČR Praha 2 Vyšehradská 171/20, tel. číslo , npor. Bc. Michal Čermák odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 9

10 B. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: (1) Zabavenou látku nepodrobovat žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. (2) O nálezu ihned uvědomit vedení školy a metodika prevence. (3) O nálezu sepsat stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena (nebo který látku odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na ředitel/ka školy nebo její/jeho zástupce nebo metodik prevence. (4) O nálezu ŠMP vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a informuje zákonného zástupce žáka. Místní odd. PČR Praha 2 Vyšehradská 171/20 tel. číslo , fax , npor. Bc. Michal Čermák (5) V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše uvedeným postupem, přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady jedů jsou známy protijedy. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR. C. V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL u sebe, postupují takto: (1) Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá do kompetence Policie ČR. (2) Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného zástupce žáka. Místní odd. PČR Praha 2 Vyšehradská 171/20, tel. číslo , fax , npor. Bc. Michal Čermák (3) Pedagogičtí pracovníci se řídí pokyny Police ČR. v žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí. Pouze ho vyzvou, aby spolupracoval a vydal dobrovolně látku. VIII. Případy související s krádežemi a vandalismem v prostředí škol Preventivní opatření proti krádežím (1) Krádeže jsou protiprávním jednáním a jakmile se pracovníci školy o takovém jednání dozví, oznámí tuto skutečnost ŠMP nebo pracovníkům vedení školy. ŠMP nebo pracovníci vedení školy událost ohlásí orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému (jeho zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil. (2) Třídní učitel při seznámení žáků se školním řádem upozorní žáky a na třídních schůzkách jejich zákonné zástupce, že nošení cenných věcí (zejména věcí malých rozměrů) do školy je rizikové chování, které může vést k jejich odcizení. (3) Vést žáky k tomu, aby dokázali protiprávní jednání rozpoznat, byli všímaví vůči svému okolí a v případě, kdy budou svědky takového jednání, ohlásili věc pedagogickému pracovníkovi školy. Postup při nahlášení krádeže žákem (1) O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného. 10

11 (2) Věc předat orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR), nebo poučit poškozeného žáka (jeho zákonného zástupce), že má tuto možnost. (3) V případě, že je znám pachatel a je-li mladší 18 let, je třeba nahlásit věc orgánu sociálně-právní ochrany. (4) U nezletilých i zletilých pachatelů současně věc předat orgánům činným v trestním řízení. (5) Třídní učitel vždy oznámí tuto skutečnost zákonným zástupcům žáka. Preventivní opatření proti vandalismu 1) Školním řádem je stanoveno, že každý žák má povinnost šetřit školní zařízení, je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti Školní řád část IV., odd. Žáci mají tyto povinnosti, bod i) a j) a oddíl Žákům je zakázáno, bod i). 2) V poučeních o bezpečnosti a ochraně zdraví je třeba se problematice vzniklých škod věnovat a žáky opakovaně upozorňovat na jednání, které k poškození majetku vede a jak se takovému jednání vyhnout. 3) Sankce za porušování ustanovení školního řádu budou udělovány na základě individuálního posouzení míry prohřešku výchovnou komisí či pedagogickou radou. Při jednorázovém porušení podle závažnosti a výše způsobené škody důtka třídního učitele nebo důtka ředitelky školy Při opakovaném porušení zákazu podle závažnosti a výše způsobené škody důtka ředitelky školy nebo podmínečné vyloučení až vyloučení Postup při vzniku škody 1) Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a pokusit se odhalit viníka. 2) V případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho zákonném zástupci) vymáhat náhradu škody. 11

12 IX. Opatření při podezření na šikanu a řešení šikany v kolektivu Šikanu je někdy velmi obtížné identifikovat; ještě obtížnější a náročnější je její řešení a následné odstranění a uzdravení klimatu ve třídě. Jejího vyšetřování a řešení se vždy ujímá ŠMP. Je třeba počítat s tím, že práce s žáky, kterých se skutečná šikana týká, bude dlouhodobá. Zákaz uplatňovat chování s prvky charakterizujícími šikanu vůči druhým osobám je stanoven školním řádem Školní řád část IV., odd. Žáci mají tyto povinnosti, bod h) a i) a dále odd. Žákům je zakázáno, bod a) a h). 1) Jakýmkoli náznakům porušených vztahů v třídním kolektivu věnovat pozornost, nepodceňovat je a situaci ihned konzultovat se ŠMP. Školní metodik prevence o situaci informuje vedení školy. 2) Třídní učitelé ve spolupráci s ŠMP žákům v případě potřeby vysvětlí, co šikana je a jaké jednání se jako šikana označit nedá. 4) Nikdy neřešit šikanu svépomocí, vždy okamžitě zainteresovat ŠMP. 5) Zjistit si dostatek věrohodných informací a svědků tak, aby se agresor o vyšetřování vůbec nedozvěděl. 6) Při vyšetřování šikany nikdy nekonfrontovat oběť šikany s agresorem, ani na přání rodičů. 7) O průběhu a výsledcích vyšetřování vždy informovat rodiče žáka zajistí ŠMP nebo jeho pověřením výchovní poradci. Sankce za chování se známkami šikany budou udělovány na základě individuálního posouzení míry prohřešku výchovnou komisí či pedagogickou radou. Zde je vždy třeba věc pečlivě a řádně vyšetřit, objasnit příčiny, jednoznačně identifikovat agresora či agresory a oběť (oběti) a následně důsledně a dlouhodobě pracovat s celým kolektivem. Při jednorázovém přestupku v chování s mírnými známkami šikany důtka třídního učitele Při opakovaném přestupku v chování s prvky vystupňované šikany důtka ředitelky školy, snížená známka z chování až podmínečné či úplné vyloučení.. Mgr. Olga A. Gabrielová školní metodik prevence.. V Praze dne Mgr. Marie Hotmarová ředitelka školy 12

13 Příloha č. 1 Vymezení základních pojmů návykové látky Pojem návykové látky zahrnuje veškeré látky, které jsou schopné ovlivnit psychiku člověka, jeho sociální chování a ovládací nebo rozpoznávací schopnosti. Patří sem také alkohol nebo tabák. To, co je považováno za omamné a psychotropní látky (OPL), jedy a prekursory, stanoví ve svých přílohách zákon o návykových látkách. 11 Jsou to látky podléhající zvláštnímu způsobu zacházení. Varovné signály, které mohou signalizovat užívání návykových látek: nápadná únava v hodinách (polehávání po lavici, pospávání) nápadná aktivita v hodinách často nepřiměřená a nevhodná zanedbávání zevnějšku, typický vzhled extravagantní, nevkusný (volající o pomoc) popírání užívání návykových látek, demonstrativní odpor k jejich užívání výkyvy nálad a podrážděnost, vztahovačnost, útočnost nebo naopak výrazná apatie opakované neplnění školních povinností časté pozdní příchody, a to i do jednotlivých vyučovacích hodin častá nepřítomnost, bez řádné a včasné omluvy zanedbávání školy, práce, rodiny, zájmů a přátel (s výjimkou přátel též drogově závislých) začne lhát, podvádět, někdy i krást neefektivní spolupráce s rodinou šikana Šikanování (nověji a výstižněji porucha vztahů ve skupině) má ve svých projevech velice různou podobu s následky především na psychickém zdraví. Jejich znaky je možno rozdělit podle různých hledisek přibližně do následujících skupin : verbální přímé a nepřímé, fyzické přímé a nepřímé, aktivní a pasivní. Za určitých okolností může šikanování přerůst až do forem skupinové trestné činnosti a v některých opravdu závažných případech nabýt i rysy organizovaného zločinu. Projevy šikany mívají stupňující se tendenci; někdy je těžké odlišit agresora od oběti. Mezi nejčastější projevy šikany patří: záměrné vyčleňování z kolektivu a nabádání druhých k takovému jednání záměrné ubližování ponižování zesměšňování 11 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů. 13

14 výhrůžky nadávky osobě samotné nebo jí blízkým osobám (rodičům, rodině ) nešetrné poukazování na chyby a nedostatky druhého; často před svědky s cílem pobavit druhé, zesměšnit a ponížit dotyčnou osobu nebo jí blízké osoby schovávání a ničení věcí druhého člověka tělesné napadání různého charakteru (strkance, dloubání, facky, pohlavky, štípání, tahání za vlasy, kopance a další) šikana má obvykle stupňující tendenci; jsou častější a jejich intenzita razantnější šikana se často odehrává nenápadně, tak, aby pedagog měl minimální příležitost si jí povšimnout (o přestávce, na toaletách, mimo učebnu atd.) kyberšikana - druh šikany, který využívá elektronické prostředky, jako jsou mobilní telefony, y, pagery, internet, blogy a podobně. Zasílání obtěžujících, urážejících či útočných mailů a SMS, vytváření stránek a blogů dehonestujících ostatní, popřípadě může kyberšikana sloužit k posilování klasických forem šikany, nejčastěji prostřednictvím nahrání scény na mobilní telefon a jejího následného rozeslání známým dotyčného, popřípadě prostřednictvím vystavení na internetu. rasismus nenávistné postoje vůči příslušníkům jiných etnik, nenávistné a neetické postoje k řešení případných problémů těchto etnik xenofobie apriorní odpor, nedůvěra, nepřátelství až nenávist ke všemu cizímu, často bez hlubší znalosti věci; strach z cizinců a nenávist k nim, často vysvětlovaná nebo ospravedlňovaná nepříznivými ekonomickými a sociálními dopady na majoritu závislost na politickém a náboženském extremismu inklinace k vyhraněným náboženským a sektářským skupinám, Sympatie či příslušnost k vyhraněným skupinám propagujícím jakoukoliv formu nesnášenlivosti vůči odlišným jedincům či skupinám jedinců může být sociálně nebezpečná. Nepřátelský postoj je založen na rasové, politické či náboženské intoleranci. Tyto extremistické skupiny velmi snadno oslovují obvykle slabší jedince bez pevných morálních hodnot a sociálního zázemí. Tito jedinci se velmi snadno a rádi se skupinou identifikují, neboť zažívají pocit přijetí a smysluplnosti. Za pozitivní přijetí touto skupinou jsou ochotni přistoupit na chování a jednání, které nekoreluje s běžně zažitými normami chování, případně se dopouštět přestupků až trestných činů. Náboženský fanatismus je násilné prosazování náboženství a náboženských postojů, omezující svobodnou vůli člověka s odlišným názorem. Možné projevy: oblékání a doplňky signalizující příslušnost k určité sociální skupině slovní projevy sympatie se skupinami založenými na nesnášenlivosti jiných skupin slovní projevy až agrese vůči příslušníkům skupin s jiným přesvědčením poruchy příjmu potravy mentální anorexie porušený obraz vlastního těla (osoba se vnímá jako obézní, tlustá, i když je štíhlá až podvyživená), vystupňovaný zájem o stravu, modeling mentální bulimie časté přejídání s následným zvracením, i zde je podstatou poruchy změněný postoj k vnímání vlastního vzhledu 14

15 Projevy z počátku nepříliš nápadné, zvýšený zájem o zdravou výživu, pozitivní postoj k pohybu a sportu; u mírně silnějších jedinců snaha o zhubnutí, která se postupně zcela vymkne kontrole. Poruchy příjmu potravy postihují častěji dívky, ale u chlapců mívají fatálnější průběh. Zájem o jídlo a pohyb se postupem času stane prioritním až jediným zájmem postižené osoby. Osoby s poruchou příjmu potravy bývají nadané, cílevědomé, ambiciózní. Porucha příjmu potravy může signalizovat poruchu vztahů v rodině, kritický postoj či nepřiměřené nároky vůči dospívajícímu dítěti. Vystupňované projevy bledost, únava, mdloby, kachexie, výrazně zhoršená kvalita vlasů, chatrný chrup. záškoláctví Projevy záškoláctví opakované vyhýbání se školní docházce, častá nepřítomnost žáka, obvykle omlouvaná nedbale a se zpožděním, po opakovaných urgencích třídního učitele nepřítomnost může být omluvena lékařem i rodiči, ale její důvody nebo četnost neodpovídají realitě častá nepřítomnost omlouvaná rodiči může signalizovat přetěžování a využívání až zneužívání žáka rodiči k opakovanému vyřizování rodinných záležitostí, hlídání mladších sourozenců či obstarávání potřebných členů rodiny, nepřítomnost za účelem přivýdělku žáka vandalismus záměrné poškozování až úplné ničení věcí, obvykle cizích; často snaha zůstat v anonymitě sebepoškozování je projevem narušeného vztahu k sobě či ke svému okolí; jedinci přináší alternativní způsob uspokojení nebo je signálem volání o pomoc Varovné signály ranky a rány po těle různého stupně - škrábance, stopy po řezání žiletkou či pálení cigaretou; někdy jsou poraněné značně rozsáhlé plochy kůže stopy po poraněních, jizvy různého stáří jedinec chodí buď nápadně zahalen - výrazně dlouhé rukávy, vytahané oblečení; nebo naopak svá poranění okázale vystavuje Zvláštním projevem nebo druhem sebepoškozování je rovněž udržování vztahů, ve kterých dochází k citovému vydírání, manipulaci a násilnému chování vůči žákovi. Signálem pro tyto vztahy může být opakované poukazování na problémy s dotyčnou osobou, zastrašování žáka; opakované úrazy žáka, které jsou nejasně vysvětleny. gambling patologické hráčství, gamblerství, závislost na automatech apod. netolismus Jedná se o závislost na virtuálních drogách - televizi, počítačových hrách, internetových sítích, mobilních telefonech... Netolismus se stává typickou závislostí pro mladší 26 let Gambling i netolismus patří mezi tzv. návykové a impulsivní poruchy, které jsou charakterizovány třemi základními znaky: neschopnost odolat impulsu, pokušení, přestože dotyčný ví, že jeho jednání je nežádoucí > nedokáže odolat hře a také není v ní schopen přestat napětí, předcházející tomuto jednání, které dotyčný nedokáže snížit jinak, než tak, že začne hrát hraní je spojeno s pocitem uspokojení - gambler prožívá příjemné vzrušení, jehož intenzita je přímo úměrná výši hazardu, riziku ztráty. 15

16 Varovné signály člověk se věnuje virtuálním drogám a hře častěji a tato činnost mu zabírá čas, který by mohl trávit (případně dříve trávil) mnohem užitečněji a příjemněji zanedbává školu, práci, rodinu, přátele a zájmy začne lhát, podvádět, někdy i krást ve vztahu ke hře/virtuální droze se špatně ovládá - pokračuje v hraní/činnosti i tehdy, když je v jasném rozporu s jeho zájmy týrání a zneužívání Na toto jednání může poukazovat: nápadné projevy nebo změna v chování žáka nápadná uzavřenost a ustrašenost, zamlklost, snaha být nenápadný nápadná hrubost v jednání, vztahovačnost, snaha uchránit si své neobvyklá nebo zanedbaná úprava zevnějšku ztráta zájmu o činnosti, které dříve přinášely radost nebo naopak jednostranné upínání se na určitou činnost nechuť odhalit se před ostatními např. při převlékání před hodinou TEV, na praktické výuce, při cvičení OSE atd. vyhraněné postoje týkající se problematiky týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte nikdo jim stejně nepomůže, nikoho opravdu nezajímají nebo naopak dotazy signalizující volání o pomoc 16

17 Příloha č. 2 Knihovnička ŠMP knihy jsou k dispozici třídním učitelům a dalším zájemcům Kyriacu Ch.: Řešení výchovných problémů ve škole. Portál, Praha 2005 Morrish R.G.: 12 klíčů k důsledné výchově. Portál, Praha 2003 Hermochová S.: Hry pro dospělé. Grada Publishing, Praha 2004 Vališová A.: Komunikace a vzájemné porozumění. Grada Publishing, Praha 2005 Šil P., Karbolová J.: Člověk jako osobnost. Nakladatelství Olomouc 2007 Plamínek J.: Jak řešit konflikty. Grada Publishing, Praha 2006 Shapiro H.. Drogy: obrazový průvodce. Nakladatelství Svojtka, Praha 2006 Kol. autorů: Drogy: otázky a odpovědi. Portál, Praha 2007 Kolář M.: Bolest šikanování. Portál, Praha 2001 Nešpor K.: Návykové chování a závislost. Portál, Praha 2007 Ječný D., Koubek k.. Psychologie v kostce. vydavatelství Racio Pokorný J.: Chuchvalec skvělých(?!) myšlenek.akademické nakladatelství CERM, Brno 2006 Pokorný J.: Psychologie pro každý den. Akademické nakladatelství CERM, Brno1994 Smékal V.: Abeceda společenského chování. Horizont, Praha 1990 Kouření a alkohol - brožura VZP Drogy mýty a realita - brožura VZP To si nesmíš dovolit ROSA 2006 Ať žijete či pracujete kdekoliv, měli byste být dobře informováni o HIV a AIDS Proč neberu drogy Rodiče proti drogám o.z.s. Řeč těla Fragment, Havlíčkův Brod 2002 Helus Z.: Psychologie pro střední školy. Fortuna, Praha 2003 Pokorná A.: Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství. NCONZO, Brno 2006 Thiel E.: Řeč lidského těla prozradí víc než tisíc slov. PLASMA SERVICE, Bratislava 1993 Cungi Ch., Limousin S.: Relaxace v každodenním životě. Portál, Praha 2005 Wirth B. P.: Poznej sám sebe i druhé. Ikar, Praha 2002 Hartley M.: Řeč těla v praxi. Portál, Praha 2004 Odborné časopisy: Prevence Občanské sdružení Život bez závislostí a vydavatelství Coolish Press, Praha Rodina a škola Portál, Praha Závislosti a my Rodinný život Centrum pro rodinný život, Olomouc Další vhodná literatura: JEDLIČKA, R. A KOL. Děti a mládež v obtížných životních situacích. Praha: Themis, JEDLIČKA, R., KOŤA, J. Aktuální problémy výchovy. Praha: Karolinum, JŮVA, V. Základy pedagogiky. Brno: Paido, KŘÍŽ, J. Duševní poruchy a poruchy chování u dětí a mladistvých. 1. vydání. JU Č. Buděj. LAZAROVÁ, B. Netradiční role učitele. O situacích pomoci, krize a poradenství ve školní praxi. 2. vyd. Brno : Paido, MATOUŠEK, O. Mládež a delikvence. Praha: Portál, TRAIN, A. Specifické poruchy chování a pozornosti. Praha: Portál, VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál,

18 Příloha č. 3 Výňatek z trestního zákona 140/1961 Sb. 167 Nepřekažení trestného činu (1) Kdo se hodnověrným způsobem doví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin vlastizrady ( 91), rozvracení republiky ( 92), teroru ( 93), teroristického útoku ( 95), záškodnictví ( 96), sabotáže ( 97), vyzvědačství ( 105), ohrožení utajované informace podle 106, válečné zrady ( 114), porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi ( 124a,124b,124c), porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem ( 124d, 124e, 124f), padělání a pozměňování peněz ( 140), účasti na zločinném spolčení podle 163a odst. 2 a 3, nedovoleného překročení státní hranice podle 171b odst. 2, 3, porušování mezinárodních sankcí podle 171d, neoprávněného nakládání s osobními údaji podle 178 odst. 3, obecného ohrožení podle 179, ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla podle 180a, zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny podle 180c odst. 2, nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle 187 a 188, týrání svěřené osoby ( 215), vraždy ( 219), loupeže ( 234), braní rukojmí ( 234a), znásilnění ( 241), pohlavního zneužívání podle 242, krádeže podle 247 odst. 5, zpronevěry podle 248 odst. 4, podvodu podle 250 odst. 4, pojistného podvodu podle 250a odst. 5, úvěrového podvodu podle 250b odst. 5, podílnictví podle 251 odst. 3, legalizace výnosů z trestné činnosti podle 252a odst. 3, genocidia ( 259), používání zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje ( 262), válečné krutosti ( 263), plenění v prostoru válečných operací ( 264), neuposlechnutí rozkazu podle 273 odst. 2 písm. a), zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti podle 275 odst. 2 písm. a), porušování práv a chráněných zájmů vojáků podle 279a odst. 3 a 279b odst. 3, zběhnutí ( 282) nebo ohrožení morálního stavu jednotky podle 288 odst. 2, a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta; stanoví-li tento zákon na některý z těchto trestných činů trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším. (2) Kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1, není trestný, nemohl-li trestný čin překazit bez značných nesnází nebo aniž by sebe nebo osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání. Uvedení osoby blízké v nebezpečí trestního stíhání však nezbavuje pachatele trestnosti, týká-li se nepřekažení trestného činu vlastizrady ( 91), rozvracení republiky ( 92), teroru ( 93), teroristického útoku ( 95), záškodnictví ( 96), sabotáže ( 97), vyzvědačství ( 105), ohrožení utajované informace podle 106, účasti na zločinném spolčení podle 163a odst. 2 a 3 nebo genocidia ( 259). (3) Překazit trestný čin lze i jeho včasným oznámením státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu; voják může místo toho učinit oznámení veliteli nebo náčelníku. 18

19 Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů 187 (1) Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let. (2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo ve větším rozsahu, nebo b) spáchá-li takový čin vůči osobě mladší než osmnáct let. (3) Odnětím svobody na osm až dvanáct let bude pachatel potrestán, a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch, b) spáchá-li takový čin vůči osobě mladší patnácti let, nebo c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví. (4) Odnětím svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán, a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt, b) získá-li takovým činem prospěch velkého rozsahu, nebo c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech. 187a (1) Kdo bez povolení přechovává omamnou nebo psychotropní látku nebo jed v množství větším než malém, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem. (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve větším rozsahu. 188 (1) Kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává předmět určený k nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní látky, přípravku obsahujícího omamnou nebo psychotropní látku nebo jedu, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. (2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve větším rozsahu, b) spáchá-li takový čin vůči osobě mladší než osmnáct let, nebo c) získá-li takovým činem značný prospěch. 19

20 188a Šíření toxikomanie (1) Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem. (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči osobě mladší než osmnáct let, nebo a) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem. 20

21 Příloha č. 4 Souhlas zletilého žáka a studenta nebo zákonného zástupce nezletilého žáka s orientačním testováním žáka na přítomnost omamných a psychotropních látek Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Ječná 33, Praha 2 razítko: Souhlasné prohlášení zákonného zástupce nebo zletilého žáka k možnosti orientačního testování přítomnosti návykových látek v lidském organismu v průběhu školního roku Způsob testování: Testování na přítomnost alkoholu pomocí dechové zkoušky, v případě přítomnosti OPL pomocí zkoušky ze slin. Jméno žáka/studenta Třída.. Datum narození Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu mého syna/dcery, existuje-li podezření z požití návykové látky. V dne.. podpis zákonného zástupce podpis žáka 21

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Pedagogická rada projednala dne

Více

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace. Příloha č. 3 Školního řádu

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace. Příloha č. 3 Školního řádu Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Příloha č. 3 Školního řádu Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem Doporučené postupy školy

Více

Příloha řádu školy I. Alkohol, omamné a psychotropní látky, tabákové výrobky

Příloha řádu školy I. Alkohol, omamné a psychotropní látky, tabákové výrobky Základní škola a Mateřská škola Nýřany, příspěvková organizace, 330 23 Nýřany, Školní ul. 901 Příloha řádu školy I. Alkohol, omamné a psychotropní látky, tabákové výrobky Vypracoval : Mgr.Jiří Loritz Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Svitávka, okres Blansko, příspěvková organizace Komenského 157, Svitávka ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 3/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Aleš Antl, ředitel školy Mgr. Aleš

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 3.9 /2012 Vypracoval: PaedDr. Vaňková Marcela, ředitelka školy Schválil: PaedDr. Vaňková Marcela, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Morávka, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Jiří Korneta Schválil: Mgr. Dana Šponarová Pedagogická rada projednala dne

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování 15. Příloha č. 1 Školní program proti šikanování 15.1 Charakteristika šikanování Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace pro školní rok 2015 /2016 Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Základní škola Loštice, okres Šumperk,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha západ, příspěvková organizace se sídlem Slapy 50, 25208 Slapy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: SM 4/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Renata

Více

Krizový plán školy v případě výskytu rizikového chování žáků 2015/2016

Krizový plán školy v případě výskytu rizikového chování žáků 2015/2016 ZŠ Bystřice Dr. E. Beneše 300, Bystřice Krizový plán školy v případě výskytu rizikového chování žáků 2015/2016 Ředitel školy: Mgr. Vladimír Chramosta Školní metodik prevence: Mgr. Iveta Vohralíková Termín

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Šlechtová, ředitelka školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Šlechtová, ředitelka školy Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Jana Šlechtová, ředitelka školy Mgr. Jana Šlechtová, ředitelka školy Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Postupy při výskytu rizikového chování na naší škole

Postupy při výskytu rizikového chování na naší škole Postupy při výskytu rizikového chování na naší škole 16. října 2007 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nový metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Školská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Brno, Janouškova 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 647/12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31.8.2012 Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace. Krizový plán školy. Zpracoval: Mgr.

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace. Krizový plán školy. Zpracoval: Mgr. tel.:+420 601 555 149; 482 771 326 fax: 482 771 329 IČ: 46748075 Krizový plán školy Zpracoval: Mgr. Petr Král Krizový plán školy je dokument, ve kterém je přesný návod postupu při řešení krizových situací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Tento program je součástí plánu práce školy pro školní rok 2015/2016, je vypracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Úkoly programu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Škola: ZŠ Březová, okres Sokolov, Komenského 232 Šk.r.: 2015/2016 Předkladatel: ŠMP-Mgr. Dana Kučerová Zodpovědná osoba: ředitel školy Mgr. Jiří Daneš Minimální preventivní

Více

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Krizový plán školy: Význam Krizového plánu školy je stanovit závazný postup pro všechny pracovníky školy v případě

Více

Postup školy při výskytu podezřelé látky, při podezření na užití omamné látky žákem, kyberšikaně, výskytu vši dětské, infekční nemoci,

Postup školy při výskytu podezřelé látky, při podezření na užití omamné látky žákem, kyberšikaně, výskytu vši dětské, infekční nemoci, Dodatek č. 1 Postup školy při výskytu podezřelé látky, při podezření na užití omamné látky žákem, kyberšikaně, výskytu vši dětské, infekční nemoci, I. Tabákové výrobky Konzumace tabákových výrobků ve škole

Více

Krizový plán prevence rizikových jevů a protidrogové prevence na školní rok 2016/2017

Krizový plán prevence rizikových jevů a protidrogové prevence na školní rok 2016/2017 Krizový plán prevence rizikových jevů a protidrogové prevence na školní rok 2016/2017 Krizový plán prevenci rizikových jevů a protidrogové prevence: a) byl vypracován na základě těchto předpisů: Zákon

Více

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň:

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Mgr. Andrea

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační

Více

PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace Předkladatel: Mgr. Ivo Mikšovský

PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace Předkladatel: Mgr. Ivo Mikšovský MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace Předkladatel: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická

Více

Přestupky - zákony - sankce v učitelské praxi

Přestupky - zákony - sankce v učitelské praxi Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 Věc : dodatek číslo 2 ke školnímu řádu (soubor) Platnost od 1.9.2012 Název : Přestupky - zákony - sankce v učitelské praxi 1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD POSTUP PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD POSTUP PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA LUŠTĚNICE, okres Mladá Boleslav Boleslavská 160, 294 42 Luštěnice, tel. 326 357 151 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha 2: POSTUP PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ ŠKOLY 1. Konzumace tabákových

Více

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk Š K O L N Í Ř Á D Vypracoval: Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2015 Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2015 Směrnice

Více

Základní škola Mohelnice, Vodní 27 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY

Základní škola Mohelnice, Vodní 27 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Základní škola Mohelnice, Vodní 27 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY PŘÍLOHA K MINIMÁLNÍMU PREVENTIVNÍMU PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Krizový plán nastiňuje všem zaměstnancům školy postup při řešení vybraných krizových

Více

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014 DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014 POSTUP ŠKOLY PŘI VÝSKYTU PODEZŘELÉ LÁTKY A PŘI PODEZŘENÍ NA UŽITÍ OMAMNÉ LÁTKY ŽÁKEM Doporučené postupy školy 1. Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů

Více

KRIZOVÝ PLÁN. Krizový tým:

KRIZOVÝ PLÁN. Krizový tým: Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor KRIZOVÝ PLÁN Tento krizový plán shrnuje postupy při řešení vybraných krizových situací, které mohou ve škole nastat. Krizový tým: Mgr. Marcela Vosátková

Více

Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace. Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace. Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace se sídlem Rozsochy 64, 592 57 Rozsochy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: ŠKOLNÍ ŘÁD září 2015 Mgr. Renata Pavlačková, ředitelka školy

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková organizace Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail zs.krenovice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail zs.krenovice@volny. Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail zs.krenovice@volny.cz Příloha ke školnímu řádu POSTUP ŠKOLY PŘI VÝSKYTU PODEZŘELÉ

Více

Postupy školy při výskytu vybraných rizikových forem chování u dětí a mládeže

Postupy školy při výskytu vybraných rizikových forem chování u dětí a mládeže Postupy školy při výskytu vybraných rizikových forem chování u dětí a mládeže Primární prevence sociálně patologických jevů u žáků základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2009/2010 Motto: Problém? Společně ho vyřešíme! Zpracoval : Mgr. Petr Šolc Garant programu:

Více

Minimální preventivní program ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora. Školní rok 2015/16. Mgr. Blanka Králíková

Minimální preventivní program ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora. Školní rok 2015/16. Mgr. Blanka Králíková Minimální preventivní program ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora Školní rok 2015/16 Mgr. Blanka Králíková Obsah Charakteristika školy 3 Legislativní východiska 3 Analýza současného stavu na základě evaluace 4

Více

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování (postup pedagogických pracovníků v níže uvedených krizových situacích) Zpracoval: Mgr. Zdeněk Brabec 1.11.2013 Pracovníci školy vždy, v rámci možností a

Více

I. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí škol a školských zařízení

I. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí škol a školských zařízení Naše škola při řešení problematiky sociálně patologických jevů vychází z platných dokumentů vydávaných MŠMT. Vyučující při řešení problémových situací budou jednotně postupovat podle Metodického pokynu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Prevence rizikového chování Školní rok 2013/2014 Základní škola při psychiatrické nemocnici Ústavní 91, Praha 8 pracoviště Poznaňská Školní metodik prevence 1 Mgr. Zdeňka

Více

Základní škola Nedakonice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace 687 38 Nedakonice 142

Základní škola Nedakonice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace 687 38 Nedakonice 142 ŠKOLNÍ ŘÁD Spisový a skartační znak: 2-1/ S 5 Vypracoval: Mgr. Kateřina Burdová, ředitelka školy Schválil a vydal: Mgr. Kateřina Burdová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 28.8.2015 Školská

Více

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování Základní škola Volyně Aktualizace pro školní rok 2014/15 Zpracovala: Mgr. Martina Boušková I. Úvod Ve školním věku, zvláště ve starším

Více

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole POSTUP ŠKOLY PŘI ŘEŠENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŢÁKŮ Zpracováno podle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zřízeních, č. j. 21291/2010

Více

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. 1. Užívání omamných a psychotropních látek (OPL)

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. 1. Užívání omamných a psychotropních látek (OPL) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO - gymnázium, základní škola a mateřská škola, s.r.o. 628 00 Brno, Rašelinová 11 tel. +420 544 211 547, 702 103 892 www.integra.cz KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Obsah: 1. Užívání omamných

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 2005/03 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 Š K O L N Í Ř Á D doplněk podle Metodického pokynu č.j. 20 006 / 2007-51 (k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve školách a školských

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, Tišnov 666 01, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, Tišnov 666 01, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, Tišnov 666 01, příspěvková organizace Školní řád 2014/2015 Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školní řád. Obecná ustanovení

Školní řád. Obecná ustanovení Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace PSČ: 696 19, tel./fax: 518 357 253, e-mail: zsmikulcice@seznam.cz Platnost od: 1. 2. 2014 Školní řád Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy TABÁKOVÉ VÝROBKY Konzumace tabákových výrobků ve škole (1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci

Více

Podezření na užití alkoholu Podezření na užití tabákových výrobků Podezření na užití návykových látek Výskytu šikany Výskytu krádeže či vandalismu

Podezření na užití alkoholu Podezření na užití tabákových výrobků Podezření na užití návykových látek Výskytu šikany Výskytu krádeže či vandalismu Příloha č.1 ke Školnímu řádu platnému od 23.9.2009 Podezření na užití alkoholu Podezření na užití tabákových výrobků Podezření na užití návykových látek Výskytu šikany Výskytu krádeže či vandalismu Projednáno

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Litoměřice, Šaldova 6, detašované pracoviště

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2015-2016) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Obsah 1. Základní údaje o škole.......3 2. Základní pojmy...... 4 3. Systém organizace a řízení primární prevence rizikového chování u žáků... 6 3.1.

Více

Preventivní program ve školním roce 2015 2016

Preventivní program ve školním roce 2015 2016 Preventivní program ve školním roce 2015 2016 ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 738, 357 35 Chodov Výchovný poradce Metodik prevence Mgr. Monika

Více

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz 1 Obsah 1) Projekt str. 3 2) Základní údaje str. 4 3) Prevence realizovaná v rámci

Více

Dodatek č. 1. Vnitřního řádu DDM Pelhřimov

Dodatek č. 1. Vnitřního řádu DDM Pelhřimov Dům dětí a mládeže Pelhřimov, příspěvková org. Třída Legií 382, 393 01 Pelhřimov, tel: 565 325 512, www.ddm.pel.cz, ddm@pel.cz Dodatek č. 1. Vnitřního řádu DDM Pelhřimov Části IV. Ochrana zdraví a bezpečnosti,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SPŠAVOŠ KLADNO, J.PALACHA 1840

ŠKOLNÍ ŘÁD SPŠAVOŠ KLADNO, J.PALACHA 1840 Obsah: ŠKOLNÍ ŘÁD SPŠAVOŠ KLADNO, J.PALACHA 1840 SPŠaVOŠ Kladno, J.Palacha 1840 1 Úvodní ustanovení: 1 Čl. I. - Účel školního řádu 2 Čl. II. - Práva žáků a zákonných zástupců 2 Čl. III. Povinnosti žáků

Více

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6)

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Řešení šikany mezi žáky ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) Šikana 1. Odhalení šikany bývá obtížné. Strach vytváří obvykle prostředí solidarity agresorů i postižených.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program je zaměřen na žáky 1. a 2. stupně ZŠ, žáky se SPU a chování, na pedagogické

Více

Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace. Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10. Mgr. Jiří Šikl, ředitel školy

Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace. Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10. Mgr. Jiří Šikl, ředitel školy Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace se sídlem Školní 440, Krucemburk, 582 66 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

Preventivní program prevence šikany

Preventivní program prevence šikany Preventivní program prevence šikany ( jako součást Minimálního preventivního programu ZŠ Obříství, zpracován dle metodického pokynu Č. j. MŠMT 24246/2008-6) ZŠ Obříství V Obříství 30. 9. 2015 Vypracovala:

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Garant programu: Školní metodik prevence: Mgr. Silvie Häuserová Mgr. Renata Řezníčková SITUACE ŠKOLY Ředitel školy:

Více

Primární prevence rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Primární prevence rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Primární prevence rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Strategie prevence rizikového chování a protidrogové prevence na léta 2013-2017 Vypracovala: Ing. Jitka Vaňková

Více

Směrnice k řešení rizikového chování žáků

Směrnice k řešení rizikového chování žáků Základní škola a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Směrnice k řešení rizikového chování žáků Číslo směrnice: 4.2013 Vypracoval: Miloslava Pohořská,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Minimální program primární prevence návykových látek a jiných závislostí, prevence sociálně patologických jevů na SOŠ NET OFFICE Orlová, spol. s r.o.

Minimální program primární prevence návykových látek a jiných závislostí, prevence sociálně patologických jevů na SOŠ NET OFFICE Orlová, spol. s r.o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7108 Minimální program primární

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2009/2010 Gymnázium Český Brod Vítězná 616 PSČ 28227 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Gymnázium,Český Brod,Vítězná,616 RNDr. Magda Kudrnáčová, školní metodik sociálně-patologických

Více

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018 Školní preventivní strategie Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace na roky 2015 2018 Zpracovaly: Mgr. Hana Konečná metodik prevence pro obor vzdělání Gymnázium Mgr. Milena

Více

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28)

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) 2015/2016 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle preventivního

Více

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 18. 11. 2015 Směrnice nabývá

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2015/2016 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických

Více

ODBORNÉ UČILIŠTĚ VYŠEHRAD Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2

ODBORNÉ UČILIŠTĚ VYŠEHRAD Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2 ODBORNÉ UČILIŠTĚ VYŠEHRAD Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2 Školní řád Obsah: 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2015/2016 Metodik prevence: Ing. Irena Hejzlarová Hlavní cíle minimálního preventivního programu zůstávají v plánu i nadále shodné s předchozími obdobími, jedná

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Minimální preventivní program Nikola Bechrová Školní rok 2015/2016 Dokument, jimž se řídí realizace školní prevence, je Metodické doporučení k

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Minimální preventivní program Prevence šikany, toxikomanie, drogových závislostí a dalších negativních vlivů v aplikaci na podmínky

Více

KRIZOVÝ PLÁN PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

KRIZOVÝ PLÁN PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRIZOVÝ PLÁN PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE, OLOMOUC Vypracovala: Ing. Ivana Inwaldová Školní metodička prevence rizikového chování V rámci prevence rizikového chování (šikana, návykové

Více

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad Č.j. : SOŠ/527/2009 SMĚRNICE PSŠ LETOHRAD primární prevence sociálně patologických jevů žáků Vypracovali: Mgr. Zuzana Hovádková Mgr. Luboš Janeba

Více

Minimální preventivní program. Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace

Minimální preventivní program. Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace Minimální preventivní program Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace školní rok 2015 / 2016 7 1.1 Charakteristika školy Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace je samostatným

Více

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní řád 2014/2015

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní řád 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní řád 2014/2015 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA SEKRETARIÁTU RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY

TISKOVÁ ZPRÁVA SEKRETARIÁTU RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY TISKOVÁ ZPRÁVA SEKRETARIÁTU RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY Testování moči ani hledání drog pomocí psů nepatří mezi preventivní opatření ve školách V posledních týdnech se v médiích opakovaně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Školní metodik prevence: Bc. Iva Krausová Základní škola a mateřská škola Vrchotovy Janovice 257 53, Vrchotovy Janovice 95 www.vrchotovyjanovice-skola.cz

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD Škola, kterou si její učitelé a žáci na základě své svobodné vůle zvolili, stanovuje tato

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem v Pravlově 100 664 64 Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 223 /2012 Vypracoval: Mgr. Jana Švehláková, ředitel školy Schválil: Mgr. Jana Švehláková, ředitel školy Pedagogická

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Jaroměř Josefov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Pavlína Krámová, školní metodik prevence Charakteristika školy ŠVP ZŠ Jaroměř Josefov

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie (školní preventivní program) ZŠ Štefánikova je dlouhodobým preventivním programem naší školy je součástí školního vzdělávacího programu je přizpůsoben konkrétním podmínkám

Více

CO DĚLAT, KDYŽ - INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept

CO DĚLAT, KDYŽ - INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept CO DĚLAT, KDYŽ - INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept Příloha č. 1 Návykové látky drogy Užívání návykových látek lze považovat za rizikové chování, na kterém se podílí

Více

Preventivní program školy

Preventivní program školy Preventivní program školy Školní rok: 2015/2016 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267710828 Základní škola Bří Jandusů,

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Gymnázium Josefa Jungmanna, Svojsíkova 1, Litoměřice Jméno a příjmení ředitele Miloš Štyks Telefon na ředitele 736645758

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Š K O L N Í Ř Á D

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Š K O L N Í Ř Á D ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Š K O L N Í Ř Á D 1. Práva žáků 1. Mají právo v určených časech (uvedených v dalším bodě Školního řádu) využívat výpočetní techniku a internet. 2. Mají

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program MV Fišpanka, Pod Balkánem 599 šk. rok 2015/2016 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Hana Tejnorová výchovná poradkyně

Více

KRIZOVÝ PLÁN Zákonným zástupcům Třídní učitelé

KRIZOVÝ PLÁN Zákonným zástupcům Třídní učitelé KRIZOVÝ PLÁN V rámci prevence rizikového chování (šikana, návykové látky, mentální anorexie, bulimie, sebevražedné pokusy, krádeže, vandalismus... ) je potřeba věnovat zvýšenou pozornost jakýmkoliv změnám

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Minimální preventivní program Prevence šikany, toxikomanie, drogových závislostí a dalších negativních vlivů v aplikaci na podmínky

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836 Kpt. Jaroše 836, 674 01 Třebíč Školní rok 2015/2016 ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE (příloha Minimálního preventivního programu) dle Metodického pokynu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Příloha č. 1 - zásady bezpečné internetové komunikace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Příloha č. 1 - zásady bezpečné internetové komunikace ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1 - zásady bezpečné internetové komunikace Příloha č. 2 - postup školy při řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek v prostředí Příloha č. 3 - postup školy při řešení

Více

Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Pedagogický sbor školy Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 1.9.2015 Školská rada schválila dne: 7.9.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2015 ZŠMŠŽ 82/2015-Vi Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice Příspěvková organizace, IČO 70982651 Školní 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice Příspěvková organizace, IČO 70982651 Školní 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice Příspěvková organizace, IČO 70982651 Školní 49, 751 21 Prosenice Školní řád Součást Mateřská škola Vypracovala Mgr. Lenka Dvořáková Na poradě MŠ projednáno dne:

Více

Krizový plán co dělat když:

Krizový plán co dělat když: Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Krizový plán co dělat když: V prvé řadě je třeba studentu, který je podezřelý z požití návykových látek, zabránit vstupu mezi ostatní studenty.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Brno, Řehořova 3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZS BR 431/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Josef Binek, ředitel školy Mgr. Josef Binek, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Plán práce výchovného poradce školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce školní rok 2015/2016 Výchovný poradce : Mgr. Věra Severová - výchovná poradkyně (VP) Spolupracovníci : Mgr. Lenka Eisenreichová - školní psycholožka (ŠP) MVDr. Zbyněk Machuta

Více