ADVENT VE CVIKOVĚ. Samostatnou přílohou lednového Zpravodaje jsou JÍZDNÍ ŘÁDY AUTOBUSŮ NA ROK 2015 za 5Kč. Ročník 43 LEDEN 2015 Cena 6 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ADVENT VE CVIKOVĚ. Samostatnou přílohou lednového Zpravodaje jsou JÍZDNÍ ŘÁDY AUTOBUSŮ NA ROK 2015 za 5Kč. Ročník 43 LEDEN 2015 Cena 6 Kč"

Transkript

1 Samostatnou přílohou lednového Zpravodaje jsou JÍZDNÍ ŘÁDY AUTOBUSŮ NA ROK 2015 za 5Kč Zpravodaj města Cvikova leden 2015 Ročník 43 LEDEN 2015 Cena 6 Kč Vážení spoluobčané, rok 2014 je za námi a vykročili jsme do nového roku Minulý rok byl rokem komunálních a senátních voleb. Máme nově ustanovené zastupitelstvo, kterému bych chtěl popřát mnoho pracovních úspěchů ve prospěch našich občanů. V minulém roce se podařilo dokončit vodovod Lindava Svitava, což byla největší investiční akce za téměř 43 mil. Kč. Podařilo se dokončit rekonstrukci sběrného dvora a zahájili jsme první etapu rekonstrukce sídliště. V současné době jsou v centrální části sídliště nové komunikace a chodníky. Ke konci roku 2014 byl po 46 letech otevřen Cvikovský pivovar. Byla to jedna z největších událostí za poslední roky. Považuji za nutné poděkovat majiteli pivovaru Ing. Jiřímu Jakoubkovi, že zchátralý pivovar koupil a v rekordní době jej znovu otevřel. Pro zviditelnění města je dobře, že pivo zde vyráběné nese název našeho města. Je nutné poděkovat i za vznik nových pracovních míst. V letošním roce chceme pokračovat v rekonstrukci chodníků a komunikací na sídlišti a chceme připravit projekty na investiční akce v dalších letech, např. vybudování dalších bytů v domě s pečovatelskou službou, rekonstrukci loutkové scény apod. Tak jako město Cvikov má svoje plány a přání, tak jistě i každý z nás má svá očekávání, předsevzetí a plány do budoucna. Chtěl bych Vám všem, popřát hodně splněných přání, mnoho zdraví a štěstí a dobré nálady v roce Starosta města JUDr. Jaroslav Švehla ADVENT VE CVIKOVĚ 29. listopadu otevření cvikovského pivovaru, 30. listopadu zahájení adventu a Mikuláš v Severu. Foto J. Kluch a Z. Nigrin 1

2 2

3 3

4 4

5 UPOZORNĚNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD CVIKOV OZNAMUJE, ŽE MÍSTNÍ POPLATKY POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU, POPLATEK ZA PSA NA ROK 2015 SE ZAČNOU Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ VYBÍRAT OD 2. února 2015 Bc. Štěpánka Petrusová, Finanční odbor MěÚ Cvikov Informace z 25. schůze Rady města Cvikov ze dne Usnesení č. 414/14 Rada města souhlasí s bezúplatným pronájmem prostor v budově Městského úřadu Cvikov Farní charitě Česká Lípa pro projekt Startér (registrovaná sociální služba) a to každé úterý od 08:00 do 12:00 hodin a každou středu od 13:00 do 17:00 hodin. Usnesení č. 415/14 Rada města nesouhlasí s doplněním 1 ks veřejného osvětlení v ulici Smetanova u č.p. 87 z důvodu, že je veřejné osvětlení v ulici Smetanova dostačující. Usnesení č. 416/14 Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši Kč Sportovní unii Českolipska na akci Nejúspěšnější sportovci okresu Česká Lípa. Usnesení č. 417/14 Rada města bere na vědomí ukončení Nájemní smlouvy č ze dne mezi Městem Cvikov a firmou YU- (Pokračování na stránce 6) 5

6 (Pokračování ze stránky 5) CATANA, a.s., Kroměříž ke dni a ukládá odboru správy majetku města připravit do další rady výběrové řízení na pronájem tohoto nebytového prostoru. Usnesení č. 418/14 Rada města schvaluje vyřazení svěřeného majetku příspěvkové organizaci Městská knihovna Cvikov (stř. 732): inv. č. 367 psací stroj Zeta (1.342 Kč), inv. č. 385 skříňka knižní (305 Kč), inv. č. 393 skříňka knižní (410,- Kč), inv. č skříňka knižní (510 Kč). Hlasování: 7 pro Usnesení č. 419/14 Rada města souhlasí s konáním prodejních trhů ve městě Cvikov v roce 2015 na základě podané žádosti pana, Hrádek nad Nisou. Usnesení č. 420/14 Rada města bere na vědomí využití fondu odměn příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Cvikováček na dofinancování mezd na rok 2014 a souhlasí s použitím finančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace na dofinancování mezd bez navýšení rozpočtu příspěvkové organizace. Usnesení č. 421/14 Rada města souhlasí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace o. s. Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov a doporučuje zařadit tuto částku do rozpočtu města na rok Hlasování: 7 pro Usnesení č. 422/14 Rada města souhlasí s přijetím peněžního darů za období červenec až listopad 2014 pro MŠ Cvikov, ul. Jiráskova v celkové výši Kč. Rada města bere na vědomí uzavření Mateřské školy Cvikov, Jiráskova 88/I v době zimních prázdnin od do Rada města bere na vědomí uzavření školní jídelny v době zimních prázdnin od do Usnesení č. 425/14 Rada města pověřuje vedoucího pracovníka odboru správy majetku města MÚ Cvikov jednat jménem Města Cvikov ve věcech vytyčení a projednání pozemkových hranic. Usnesení č. 426/14 Rada města pověření vedoucího pracovníka odboru správy majetku města MÚ Cvikov jménem Města Cvikov podávat žádosti ve věci změny druhu a způsobu využití pozemku, dělení, slučování nebo změny hranice pozemku, územně plánovací informace; ve stejné věci přijmout a podepsat plnou moc vlastníka pozemku, který je předmětem převodu do vlastnictví města. Usnesení č. 427/14 Rada města pověřuje starostu města podpisem předávacího protokolu s p. o. Dům dětí a mládeže Cvikováček ve věci předání nemovitého majetku v celkové hodnotě 4.685,45 Kč; jedná se o část stavební parcely č. 737 k.ú. Cvikov oddělenou geometrickým plánem č /2013 /GP/, a to díl b o výměře 8 m 2 (sloučený do ppč. 3814/2) a 69 m 2 pod novým ppč Usnesení č. 428/14 Rada města pověřuje starostu města podpisem opravného protokolu o předání majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov stř. 715 ze dne (z Kč na ,12 Kč) s tím, že Dodatek č. 2 ke zřizovací listině P.O. č.j. MUC-3595/2009 bude zastupitelstvu předložen po ukončení inventarizace 2014 (vyčíslení celkové hodnoty svěřeného majetku města P.O.) Usnesení č. 429/14 Rada města pověřuje starostu města podpisem předávacího protokolu s p. o. Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, kterým Město Cvikov předává k hospodaření majetek IČ 6380/1 v hodnotě ,29 Kč p. o. ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov (stř. 707) s tím, že Dodatek č. 2 ke zřizovací listině P.O. č.j. MUC-3595/2009 bude zastupitelstvu předložen po ukončení inventarizace 2014 (vyčíslení celkové hodnoty svěřeného majetku města P.O.) Usnesení č. 430/14 Rada města souhlasí s prodloužením termínu stanoveného usnesením č. 372/14 z do na základě žádosti pana.. Rada města bere na vědomí informace o pronájmu budovy č.p. 30 v ul. Pivovarská, Cvikov II AUTOKLUBU ČR základní organizace Cvikov a pověřuje starostu města sjednat schůzku s předsedou organizace. Usnesení č. 431/14 Rada města revokuje Usnesení rady města č. 379/14 ze dne z důvodu odstoupení od žádosti manželů.. o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Svítání. Usnesení č. 432/14 Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 22 v Domě s pečovatelskou službou Svítání manželům.. Rada města projednala Plán údržby Služeb města Cvikov, který je k dispozici na internetových stránkách a byl zpracován v roce 2004 a pověřuje Ing. Zdeňka Křováka aktualizací tohoto plánu. Usnesení č. 434/14 Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.ces 1933/2011 v rámci stavby Marketu u autobusového nádraží (vodovod, kanalizace) č. CL mezi Městem Cvikov, SVS a.s. Teplice a Stavokombinát Invest s.r.o. Liberec. Jednorázová úhrada je 5 000,- Kč bez DPH. Usnesení č. 435/14 Rada města souhlasí s dodatečným provedením přípojek inženýrských sítí pro pozemek p.č. 2359/2 v kú Cvikov (lokalita za ubytovnou Cvikováček) a následnou nabídkou k prodeji za účelem výstavby RD. Usnesení č. 439/14 Rada města zřizuje Stavební a pozemkovou komisi a jmenuje členy této komise: předseda: Mgr. Miroslav Novotný členové: Ing. Miroslav Hokr, Ing. Vít Chalupníček, Ing. Zdeněk Křovák, Erika Lázničková, Pavel Pandadis, Bc. Ivo Škola, JUDr. Jaroslav Švehla a Petr Vrabec 6

7 Informace z 26. schůze Rady města Cvikov dne Usnesení č. 443/14 Rada města souhlasí s navýšením rozpočtu příspěvkové organizace Domu dětí a mládeže Cvikováček na rok 2015 o částku Kč a doporučuje zařadit tuto částku do rozpočtu města na rok 2015.Usnesení č. 444/14 Rada města schvaluje vyřazení majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov ze střediska 707: účet : inv. č syst. Software 602 Lan Suite- (8.000 Kč) účet : inv. č Sekačka WOL CAMPUS 46 BA (8.445,50 Kč), inv. č. 37 Radiomagnetofon Philips s CD (7.558,50 Kč), inv. č. 71 Televizní přijímač (9.400 Kč), inv. č. 839 Televizor LCE (9.400 Kč), ivn. Č. 126 Video Toshiba ( Kč), inv. č digitální fotoaparát (3.500 Kč) ze střediska 715: účet : inv. č Pračka Zanussi FAE 825 V ( Kč) a doporučuje zastupitelstvu města vyřadit majetek příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov ze střediska 707 účet : inv. č. 819 Televizor FUNAI ( Kč), inv. č PC Motherboard CPU 468 ( Kč). Usnesení č. 445/14 Rada města souhlasí s přijetím peněžního daru za období září až listopad 2014 pro příspěvkovou organizaci MŠ Cvikov, Sídliště 592 v celkové výši Kč. Usnesení č. 446/14 Rada města souhlasí s uzavřením Mateřské školy, Sídliště 592, Cvikov v době zimních prázdnin od do Usnesení č. 447/14 Rada města souhlasí s přijetím peněžního daru ve výši Kč a věcného daru ve výši Kč pro příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Cvikováček na akci Děti lesu Hlasování: 5 pro, 2 omluveni Rada města bere na vědomí uzavření příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Cvikováček v období zimních prázdnin ode dne do Usnesení č. 448/14 Rada města souhlasí s poskytnutím finančních prostředků na činnost TT Cyklorenova Cvikov a doporučuje zařadit tuto částku do rozpočtu města Cvikov na rok Usnesení č. 449/14 Rada města souhlasí s poskytnutím finančních prostředků na činnost SKST CVIKOV a doporučuje zařadit tuto částku do rozpočtu města Cvikov na rok Usnesení č. 450/14 Rada města odkládá Návrh na vypořádání pozemků s firmou Reality Cvikov s.r.o. do projednání ve Stavební a pozemkové komisi města Cvikov. Usnesení č. 451/14 Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 3 v Domě s pečovatelskou službou Svítání paní. a v případě jejího odmítnutí souhlasí s přidělením bytu v následujícím pořadí:.. Usnesení č. 452/14 Rada města souhlasí s montáží navigačních cedulí firmy Auto Globár s.r.o., Děčín na 3 sloupy veřejného osvětlení ve městě Cvikov (1 x ul. Pivovarská, 2x ul. Komenského) za měsíční nájemné ve výši 150 Kč s DPH za 1 ceduli. Usnesení č. 453/14 Rada města pověřuje vedoucího Odboru kultury Městského úřadu Cvikov Ing. Miroslava Rejzka k podepisování jednorázových nájemních smluv na movitý majetek a prostory spravované Odborem kultury MěÚ Cvikov, jednorázových smluv týkajících se kulturních a společenských pořadů organizovaných Odborem kultury MěÚ Cvikov a objednávek na revize, kontroly a drobné opravy na budovách a movitém majetku odboru kultury. Usnesení č. 454/14 Rada města schvaluje vyřazení majetku příspěvkové organizace Mateřské školy Cvikov, Jiráskova 88/I ze střediska 710: inv. č PC sestava AMD ( Kč), inv. č Kopírka KOPIERER ( Kč). Usnesení č. 455/14 Rada města schvaluje vyřazení majetku příspěvkové organizace Mateřské školy Cvikov, Sídliště 592/II ze střediska 712: inv. č koberec žlutý (5.200 Kč), inv. č TV stolek (540 Kč), inv. č TV stolek (540 Kč). Usnesení č. 456/14 Rada města neschvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek v k.ú. Cvikov p.p.č. 1261/27 a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout žádost manželů., Cvikov. Současně doporučuje pilíře na městském pozemku řešit zřízením věcného břemena. Usnesení č. 457/14 Rada města neschvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek v k.ú. Cvikov p.p.č. 3812/8 (část dle zákresu) a st.p.č včetně stavby, doporučuje zastupitelstvu města zamítnout žádost., Cvikov. Usnesení č. 458/14 Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemky v k.ú. Cvikov p.p.č. 2430/2 (821 m 2 ) a 2430/8 (619 m 2 ); minimální kupní cena 100 Kč/m 2 + náklady související s převodem; na žádost manželů., Cvikov. Usnesení č. 459/14 Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek v k.ú. Lindava p.p.č. 588 (184 m 2 ); minimální kupní cena 100 Kč/m 2 + náklady související s převodem; na žádost manželů, Líbeznice. Usnesení č. 460/14 Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku v k.ú. Cvikov p.p.č. 3518/8 (90 m 2 dle zákresu), účel zahrada, ostatní plocha; min. nájemné 1,50 Kč/m 2 /rok, na žádost, Cvikov. Usnesení č. 461/14 Rada města schvaluje zveřejnění záměru převést pronájem pozemku v k.ú. Cvikov p.p.č. 1006/2 (s odkazem na geometrický plán č /2014 nově označen číslem 1006/7), a to (Pokračování na stránce 8) 7

8 (Pokračování ze stránky 7) části o výměře 40 m 2, účel ostatní vjezd do garáže na st.846/2, nájemné 1 Kč/m 2 /rok, na žádost... Usnesení č. 463/14 Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v přízemí budovy čp. 99, Cvikov, která je součástí stavební parcely č. 87/1 v k.ú. Cvikov, celková výměra NP je 256,35 m 2, za minimální nájemné 800 Kč/m 2 /rok; termín podání nabídek do 08:00 h Usnesení č. 464/14 Rada města jmenuje členem Stavební a pozemkové komise města Cvikov pana Josefa Jurkoviče. Jaroslava Klucha, Zdeňka Nigrina, Mgr. Rudolfa Repku a PhDr. Ludmilu Sýkorovou. Usnesení č. 467/14 Rada města schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č:14 SOBS mezi ČEZ Distribuce a.s. Děčín a Městem Cvikov a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. Usnesení č. 470/14 Rada města schvaluje, že při poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města do výše 5 000,- Kč včetně, nebude čerpání neinvestiční dotace podléhat finančnímu vyúčtování. Usnesení č. 465/14 Rada města zřizuje Redakční radu města Cvikov a jmenuje její členy: Jiřinu Balákovou, Petra Foltýna, Zdeňku Jirákovou, U S N E S E N Í z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Cvikov konaného dne 18. prosince 2014 Účast: 21 členů přítomno Usnesení č. 1 Zastupitelstvo města Cvikov schvaluje následující program zasedání: 1) Zahájení 2) Složení slibu nového zastupitele 3) Schválení programu zasedání 4) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 5) Volba členů návrhové komise 6) Kontrola usnesení 7) Zpráva činnosti rady 8) Kontrolní a finanční výbor 9) Osadní výbory 10) Rozpočtové provizorium na rok ) Rozpočtové opatření č. 4 12) Výjimka z počtu dětí v Mateřské škole Lindava 13) Poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov 14) Smlouva o smlouvě budoucí č.j. OLP/2503/2014 s Libereckým krajem 15) Smlouva o smlouvě budoucí mezi č.j. OLP/2504/2014 s Libereckým krajem 16) Dodatek č. 1 smlouvy o dílo mezi Městem Cvikov a STAMO spol. s r.o. (sběrný dvůr vícepráce) 17) Smlouva o dílo mezi Městem Cvikov a MK Consult v.o.s. Ústí nad Labem (pasportizace) 18) Revokace usnesení ZM č. 7 ze dne a Kupní smlouva mezi městem Cvikov a Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice 19) Majetek města nabytí, prodej, zamítnutí 20) Odpis majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov 21) Diskuse (náměty a připomínky zastupitelů a občanů) 22) Závěr Hlasování: Pro 20 Proti 0 Zdrželi se 0 Nepřítomen 1: Pharm- Dr. Skopová Jarmila Usnesení č. 2 A) Zastupitelstvo města Cvikov určuje ověřovateli zápisu pány Jana Straku a Jiřího Jiráka a zapisovatelem paní Marii Svobodovou. Hlasování: Pro 18 Proti 0 Zdrželi se 2: Straka Jan a Jirák Jiří, Nepřítomen 1: PharmDr. Skopová Jarmila B) Zastupitelstvo města Cvikov určuje předsedu návrhové komise: Mgr. Ivo Čeřovského a členy návrhové komise Bc. Klátila Martina a Michala Vojtěcha Hlasování: Pro 18 Proti 0 Zdrželi se 3: Bc. Klátil Martin, PharmDr. Skopová Jarmila a Vojtěch Michal Usnesení č. 3 Zastupitelstvo města zřizuje Kontrolní a Finanční výbor města Cvikov podle 117 odst. 2 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a jmenuje členy těchto výborů: A) Kontrolní výbor: předseda: Bc. Klátil Martin členové: Kořínek Petr, Kovalev Pavel, Procházka Jan, Stejskal Darek a Vojtěch Michal Hlasování: Pro 16 Proti 0 Zdrželi se 5: Mgr. Jakobi Šárka, Bc. Klátil Martin, PharmDr. Skopová Jarmila, Stejskal Darek, Vojtěch Michal B) Finanční výbor: předseda: Ing. Hokr Miroslav členové: Bc. Škola Ivo, Bc. Petrus Martin, Třešňák Pavel Hlasování: Pro 17 Proti 0 Zdrželi se 4: Ing. Hokr Miroslav, Mgr. Jakobi Šárka, Bc. Petrus Martin, PharmDr. Skopová Jarmila Usnesení č. 4 Zastupitelstvo města zřizuje Osadní výbory města Cvikov podle 117 odst. 1 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Drnovec, Lindava Svitava, Trávník Naděje a jmenuje členy těchto výborů: A) Osadní výbor Drnovec (Pokračování na stránce 9) 8

9 (Pokračování ze stránky 8) předseda: Henke Ivo členové: Bělinová Květa, Lázničková Erika, Pýchová Marie, Sprengerová Markéta, Votavová Denisa a Walter Petr B) Osadní výbor Lindava Svitava předseda: členové: Diviš Petr, Dvořáková Alžběta, Havlas Lukáš, Ing. Krátký Radek, Matela Jiří, Pačinek Jiří, Říha Marek a Škrabánek Josef C) Osadní výbor Trávník Naděje předseda: Ryp Daniel členové: Klein Lukáš, Klein Ondřej, Kocourek Vlastimil, Lišková Jitka, Soudil Václav, Šajtar Ludvík Usnesení č. 5 Do doby schválení rozpočtu města v zastupitelstvu, v návaznosti na 13 rozpočtových pravidel, vydává zastupitelstvo města pravidla potřebná k zajištění plynulosti hospodaření pro vlastní rozpočet a ostatní rozpočtové soustavy, financované z rozpočtu města, tzv. rozpočtové provizorium, platné od 1. ledna P r a v i d l a: Celkové běžné výdaje z rozpočtu města nepřekročí roční výši ,- Kč, tzn. výši běžných výdajů schváleného rozpočtu na rok Příkazcům operací (odpovědní pracovníci za účetní operace) budou stanoveny závazné vztahy nepřekročitelných ročních výdajů. Nad tento podíl budou uvolňovány poskytnuté účelové dotace z vyšších rozpočtů. Nad rámec vymezených objemů budou dle sjednaných platebních kalendářů hrazeny případné splátky jistin k úvěrům, úroky z úvěrů, probíhající investiční akce a faktury týkající se minulého účetního období (převážně prosince). Rozpočtové příjmy a výdaje, uskutečněné v době rozpočtového provizoria, se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Usnesení č. 6 A) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 4. Upravené příjmy a výdaje jsou ve výši ,80 Kč. Rozpočtové opatření číslo 4 zvyšuje příjmy a výdaje oproti rozpočtovému opatření číslo 3 o ,71 Kč a celkově se zvyšují příjmy a výdaje oproti schválenému rozpočtu o ,80 Kč. B) Zastupitelstvo města pověřuje radu města ke schválení rozpočtového opatření číslo 5 na zasedání dne , tzn. o přijaté dotace v závěru roku. Provedená rozpočtová opatření budou předložena na vědomí na lednovém zasedání zastupitelstva města roku Usnesení č. 7 Zastupitelstva města schvaluje výjimku z počtu dětí v Mateřské škole Lindava č.p. 278, odloučeném pracovišti Základní a Mateřské školy Bohumila Hynka Cvikov na školní rok 2014/2015 na 11 dětí do a od na 13 dětí. Usnesení č. 8 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši ,50 Kč příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, který bude určen na zbývající výdaje (10% spoluúčast) vyplývající z Programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v letech na projekt Škola eko?logicky! a pověřuje starostu města JUDr. Jaroslava Švehlu podpisem Smlouvy o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu města č.j. MUC FO sml.č.5331/2014. Usnesení č. 9 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti č.j.:olp/2503/2014 mezi Libereckým krajem a Městem Cvikov na p.p.č.3657/1 v kú Cvikov pro stavbu Komunikační připojení na silnici III/26846 v kú Cvikov. Usnesení č. 10 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti č.j.:olp/2504/2014 mezi Libereckým krajem a Městem Cvikov na p.p.č.3657/1 v kú Cvikov pro stavbu Napojení inženýrských sítí pro výstavbu RD v ul.čsa na p.p.č.2367/1 v kú Cvikov a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. Usnesení č. 11 Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo mezi Městem Cvikov a STAMO spol. s r.o. na akci Rekonstrukce sběrného dvora - Cvikov (Stabilizace podloží). Cena díla ,85 Kč bez DPH, ,02 Kč s DPH. Jedná se o dotační akci ze SFŽP ČR a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. Usnesení č. 12 Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Cvikov a MK Consult v.o.s. Ústí nad Labem na provedení Pasportizace komunikací, chodníků, mostů, dopravního značení, veřejného osvětlení ve Cvikově a všech jeho místních částí. Realizace do Vše dle výběrového řízení. Cena díla ,- Kč bez DPH, ,- Kč s DPH a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. Usnesení č. 13 Zastupitelstvo města revokuje usnesení zastupitelstva města č. 7 ze dne a schvaluje Kupní smlouvu a Dodatek č. 1 této smlouvy mezi Městem Cvikov a Severočeskou vodárenskou společností a.s. na stavbu Cvikov, ul. Zátiší, Lesní, Slovanka, Čs. armády, Wolkerova, Martinovo údolí kanalizace a ČOV (dále jen Vodohospodářský majetek) a na pozemky v (Pokračování na stránce 10) 9

10 (Pokračování ze stránky 9) k.ú. Cvikov, na kterých se Vodohospodářský majetek nachází, st.p.č (149 m²) včetně stavby bez čp/če, techn. vyb., p.p.č. 2580/1 (24598 m²), p.p.č. 2575/3 (69 m²), p.p.č. 2580/8 (599 m²), p.p.č. 2575/7 (71 m²) a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy i jejího dodatku. Usnesení č. 14 A) Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení stavební parcely v k.ú. Cvikov č. 639/1 (906 m 2 ) od České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za cenu Kč; účelem je sjednocení vlastníka - na parcele stavba ve vlastnictví Města Cvikov (objekt občanské vybavenosti čp. 30, Cvikov II). Hlasování: Pro 20 Proti 0 Zdrželi se 0 Nepřítomen 1: Vojtěch Michal B) Zastupitelstvo města zamítá žádost o prodej pozemkové parcely 2979/8 (1235 m²) v k.ú. Cvikov žadatelů., Cvikov z důvodu, že pozemek je v novém územním plánu navržen do plochy sport a rekreace (pro výstavbu sportovně rekreačního areálu). Hlasování: Pro 20 Proti 0 Zdrželi se 0 Nepřítomen 1: Vojtěch Michal C) Zastupitelstvo města schvaluje prodej a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy: a) pozemkové parcely 194 (61 m²) v k.ú. Lindava s podmínkou v kupní smlouvě pozemek v ochranném pásmu vodovodu (odkaz na z. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, 23 odst. 5) do výlučného vlastnictví..., bytem Cvikov Lindava za cenu 20 Kč/m². Kupující hradí správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovité věci b) bytové jednotky č. 569/4, Cvikov II byt v budově č.p , ulice Martinovo údolí, 1+3 v II.NP (kuchyň 8,6 m²; pokoj 25,4 m²; pokoj 12,5 m²; pokoj 16 m²; chodba 6,6 m²; koupelna s WC 4,5 m²; sklep 4,4 m²; balkon 3,8 m²) včetně spoluvl. podílu o velikosti 780/6626 na společných částech domu č.p na st.p.č a 1103 a na pozemcích k.ú. Cvikov st.p.č (218 m²), st.p.č (318 m²), se všemi součástmi a příslušenstvím do společného jmění manželů.., bytem Cvikov Drnovec za cenu Kč. Kupující hradí náklady s převodem ve výši Kč (správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí, alikvotní část nákladů na vypracování prohlášení vlastníka a znalečné) Hlasování: Pro 20 Proti 0 Zdrželi se 0 Nepřítomen 1: Stejskal Darek Usnesení č. 15 Zastupitelstvo města schvaluje vyřazení majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov ze střediska 707 účet : inv. č. 819 Televizor FUNAI ( Kč), inv. č PC Motherboard CPU 468 ( Kč). Hlasování: Pro 20 Proti 0 Zdrželi se 0 Nepřítomen 1: Stejskal Darek Mgr. Ivo Čeřovský místostarosta města JUDr. Jaroslav Švehla starosta města Š K O L S T V Í Adventní čas v mateřské školce U Koníčka Čekání na Vánoce nám začalo těšením se na návštěvu Mikuláše. Děti vyráběly, malovaly a lepily andílky, Mikuláše, čertíky, pomáhaly paní učitelkám zdobit školku do svátečního,.. A pak konečně přišel Mikuláš a s ním dva krásní andělé. Mikuláš měl o každém človíčkovi něco napsáno ve své nebeské knize, většinou samou chválu, proto každý dostal sladký balíček. Mikulášovi s nadílkou pomohly i dvě maminky, upekly pro každého perníčky Mikuláše a čerta. Děkujeme! MěÚ Cvikov. Děkujeme za milý dárek, dětem udělal radost. Poslechli jsme si také vánoční koncert žáků ZUŠ, který přispěl k vánoční atmosféře. V prosinci jsme také byli dvakrát v divadle na představeních Pohádky pana Pohádky a O tom, co se vlastně stalo. Druhé představení dostaly děti jako dárek k Vánocům od Odboru kultury (Pokračování na stránce 11) 10

11 (Pokračování ze stránky 10) Naši budoucí prvňáčci byli pozváni na návštěvu do školy. Prožili pestrou a zábavnou hodinu matematiky v 1. třídě paní učitelky Lindy Laurincové. Všichni už se těší na zápis. K Vánocům neodmyslitelně patří výroba dárků, přáníček a vánoční besídka se zpíváním koled. Odpoledne se do školky přišli podívat také rodiče, prarodiče, sourozenci na akci Vánoční zvonění. Děti ještě jednou zahrály své vánoční divadlo Narození Ježíška (premiéru už měly na 2. adventní neděli v KC Sever). Rodiče pomohli s přípravou krásných kostýmů, dětem to všem moc slušelo. Po divadle si všichni prohlédli vánočně nazdobené třídy a hlavně vánoční nadílku, kterou děti dostaly už dopoledne při své dětské besídce. Do školky jsme pozvali také rodiče na odpolední Vánoční tvoření. Bylo krásné pozorovat, jak děti společně s maminkami (a také jedním tatínkem J) vyrábějí ozdoby a betlémy ze slaného těsta. Užili jsme si pohodové odpoledne a už se těšíme na další tvoření. Děti i všichni zaměstnanci MŠ U Koníčka vám přejí hodně štěstí a zdraví po celý nový rok

12 Čekání na Ježíška. Předvánoční čas je pro každého z nás obdobím velkého očekávání. Ne jinak tomu bylo i u našich nejmenších. Informace z MŠ Jiráskova A jak jsme ho prožili? Začátkem měsíce se mezi nás přišli podívat Mikuláš, anděl a čert, kteří každému přinesli tašku sladkostí, ovoce a adventní kalendář. Jako poděkování jim děti přednesly čertovské básničky a zazpívaly. Naši nejmenší byli navštívit i babičky a dědy v pečovatelském domě. Se svým vystoupením a malým dárečkem se jim snažily zpříjemnit atmosféru přicházejících Vánoc. Za odměnu dostaly balíčky plné sladkých dobrot. Celý měsíc byly ve školce slyšet koledy, vyráběly se dárečky, zkoušely se vánoční zvyky, peklo cukroví a přitom se všichni těšili na vánoční besídky. Na Vánoční zpívání, které se konalo již po třinácté, jsme se všichni dlouho připravovali. A tak před školkou zněly koledy, vánoční písničky, ale i pěkné básničky, které si děti pro své nejbližší připravily. Každá třída si ozdobila i svůj stromeček. A protože se vše povedlo, čekal na nás za odměnu krásný ohňostroj. A aby byla legrace, přišli jsme jednoho dne do školky v pyžamech. Čekalo na nás několik překvapení - kapři bez šupin, stromeček bez ozdob, nenazdobené perníčky,. A protože naše děti jsou šikulové, vše napravily jak má být. Za odměnu byly pozvány na předvánoční pyžamovou diskotéku. Druhou adventní neděli vystoupil pěvecký soubor Kopretinka se svým programem v Multifunkčním centru Sever v našem městě. S vánočním programem nás přišli potěšit i kamarádi ze ZUŠ se svými učiteli.jedno páteční odpoledne se děti ze školky společně s rodiči sešli v prostorách letního kina a vypustili balónky s přáním k Ježíškovi. A doopravdy Ježíšek přišel, přinesl do všech tříd nejen krásné dárky, které si děti přály, ale i Vánoční pohádku. Děkuji všem: - p. Aleši Jozífkovi za sponzorský dar k zajištění ohňostroje - manželům Šárce a Zdeňku Fridrichovým, p. Janu Růžičkovi za pomoc při zajištění mikulášské besídky - učitelům a dětem ze ZUŠ - strážníkům městské policie - p. Pavlu Houžvičkovi, p. Milanu Šaldovi, p. Josefu Studničnému - rodičům za jejich upřímná přání k Vánocům a slova poděkování za péči o jejich děti Děkuji i svým zaměstnancům za jejich obětavou práci a přeji jim klidný a pohodový rok Eva Bobeláková - ředitelka MŠ 12

13 ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov informuje Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov příspěvková organizace pořádá v budově Základní školy v Nerudově ulici (malá škola) ve čtvrtek 22. ledna 2015 od do hodin a v pátek 23. ledna 2015 od do hodin ZÁPIS DO 1. TŘÍD Prosíme rodiče, aby nezapomněli vzít s sebou svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělání (žádosti jsou k dispozici na I. stupni ZŠ Nerudova 300) Podrobnější informace rádi poskytneme na telefonních číslech: a Na předškoláky a jejich doprovod se spolu s kolegy těší Mgr. Ivo Čeřovský, ředitel školy Velký úspěch časopisu Školák Školák je název časopisu, který vydávají žáci Základní školy a Mateřské školy Bohumila Hynka Cvikov. Jsou to žáci povinně volitelného předmětu Mediální výchova, který vyučuje pan učitel Mgr. Václav Savka. Pod jeho vedením časopis žije již od dubna roku Vycházel v tištěné podobě až do června Po určitém útlumu začal opět vycházet od září 2011, a to pouze v elektronické podobě. To se změnilo v roce 2014, kdy se od ledna k elektronické verzi přidala i verze tištěná. Díky obětavosti a nadšení pana učitele, který s tvorbou časopisu stráví mnoho hodin práce i mimo vyučování a také díky kvalitní práci žáků naší školy vypadá časopis opravdu dobře nejen vzhledem, ale i obsahově. A abychom se o tom přesvědčili a také se trochu pochlubili s prací našich žáků, přihlásili jsme Školáka do soutěže Školní časopis roku Už krajské kolo nás mile překvapilo, protože jsme v něm obsadili 2. místo a postoupili do celostátního finále, které proběhlo v Brně. Tohoto finále se zúčastnilo 189 školních časopisů a náš Školák obsadil v kategorii II. stupeň celkové 8. místo z 35 časopisů. Co ale nejvíce potěšilo redakční radu, byl výsledek v nejprestižnější kategorii Obsah. V ní se náš časopis umístil na krásném 2. místě. V soutěži jsme tedy ostudu neudělali, spíše naopak. Byl to velice pěkný úspěch, který potvrdil, že práce našich žáků je na velice slušné úrovni a pod vedením kvalitního kantora můžou dosáhnout i celorepublikových úspěchů. Celé redakční radě za vedení školy děkuji a přeji jim hodně úspěchů v další práci a na studiích. A panu učiteli děkuji za obětavou práci a přeji mu hodně šikovných žáků a také aby mu jeho elán ještě dlouho vydržel. Všichni, kdo by se chtěli na náš časopis podívat, si můžou časopis zakoupit ve škole, v prodejně Semafor a na stánku u náměstí. V elektronické podobě je možné časopis prohlédnout na stránkách školy. Závěrem uvádím celou redakční radu Školáku (školní rok 2013/2014): Tereza Drbohlavová, Tereza Dvorská, Sára Fridrichová, Nicole Slavíková, Alice Šmidtová, Iveta Šugárová, Anna Vítková, Nikola Kučerová, Veronika Kudrnáčová, Zdeňka Lengálová, Nela Mačková, Tereza Pilařová, Kristýna Slováčková, Daniel Pasarič, Tomáš Pitra, Radek Tymyk a Václav Savka. Mgr. Ivo Čeřovský ředitel školy Předvánoční poděkování Málokdy se nám učitelům stane, že když se na rodičovské schůzce zmíní o nějaké maličkosti, je vyslyšena a má odezvu. Mně se to přihodilo se současnými rodiči dětí z 1.B. Nejen že máme ve třídě nádherný vánoční strom od Marešů, od Pavlíny Křížové perníčky (které s dětmi zdobila a zabalila), ale v této třídě se našlo ještě sedmnáct dalších andělů, kteří dětem zajistili na Mikuláše opravdu bohatou nadílku. Společně s dětmi všem srdečně děkuji, přeji hodně zdraví v novém roce a těším se na další spolupráci. Linda Laurincová 13

14 ŠKOLNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY Pomalu finišující kalendářní rok se nesl a ještě pár dní ponese ve znamení čtyřky. Nejen že ji má na svém konci, hned dvě čtyřky má ve svém vročení pro letošní (školní) rok Dějepisná olympiáda. Její 44. ročník má poprvé v historii rozdílné tematické vymezení všech tří postupových kol, jakož i kola celostátního. Autoři soutěžních otázek a úkolů pojmenovali letošní ročník Pot, slzy a naděje aneb Život je boj, čímž je tajemství rázem odhaleno. Letošek bude víc sedět chlapcům, neboť ve všech kolech budou hrát hlavní úlohu rytířské souboje, válečná tažení, bitvy a války, zkrátka vše, co se nějak dotýká armády a vojenství. Školní kolo neslo podtitul Od Sáma k Moháči v souvislostech a v naší škole proběhlo v úterý 25. listopadu. Přesně ve 12:45 hod. popřál učitel dějepisu všem čtrnácti účastníkům z řad osmáků a deváťáků mnoho úspěchů a štěstí v boji proti /ne/záludným otázkám a úkolům, jež na ně číhaly v šestistránkovém zadání. Abyste si učinili přesnější představu o ne/obtížnosti soutěžních úloh, vybíráme pro ukázku čtyři: Napiš jméno světce, který byl patronem rytířů a vojáků. Kde porazili Slované Franky v památné bitvě, která se měla odehrát v roce 631? Kterou slavnou bitvu zachycuje jeden z nejznámějších komiksů středověku tapisérie z Bayeux, a kteří vojevůdci se v ní střetli? Jak se nazýval soubor pravidel pro boj, dělení kořisti i trestání přestupků, jehož základem byly čtyři pražské artikuly? Pokud vás zajímají správné odpovědi, pak vězte, že měly vypadat takto: svatý Jiří, u Wogastisburgu, bitvu u Hastingsu (1066) a střetli se v ní Vilém I. Dobyvatel a Harold II. Godwinson, Žižkův vojenský řád. Na vyřešení všech dvaceti úloh měli účastníci maximálně 45 minut, ale všichni odevzdali soutěžní archy do 30 minut. S úlohami se prali statečně, ale nakonec se přece jen ukázalo, že válčení je víc chlapská záležitost. Vítězem školního kola Dějepisné olympiády se stal Marek Přibyl (9.A), který nasbíral 48 bodů, což je výtečný výkon (92% správných odpovědí). Na druhém místě skončil Marek Stief (9.A) se ziskem 47,5 bodu (91%) a bronz si vyválčil díky zisku 40,5 bodu David Koštejn (9.B, 78%). Pořadí na dalších místech v první desítce vypadalo takto: 4. místo: Martin Lejsek (8.B, 40 bodů, 77%), 5. Adriana Stiefová (8.B, 38,5 bodu, 74%), 6. Jakub Vítek (8.A, 37 bodů, 71%), 7. Lada Herudková (9.B, 36 bodů, 69%), 8. René Čmugr (9.B, 34,5 bodu, 66%), 9. Martin Svoboda (8.A, 31,5 bodu, 61%), 10. Fanda Chadima (9.B, 28,5 bodu, 55%). Všem úspěšným řešitelům, jichž bylo celkem devět (hranice úspěšnosti je nastavena na hodnotě 60% správných odpovědí), gratulujeme, ostatním děkujeme za účast a projevenou odvahu. V okresním kole, jež bude pořádat českolipský DDM Libertin na konci druhé dekády ledna, nás budou reprezentovat s největší pravděpodobností všichni tři medailisté (počet postupujících olympioniků z každé školy určí pořadatel, maximální počet účastníků okresního kola je 40 žáků). Dodejme, že tematické vymezení okresního kola zní Od Sáma k Trojspolku v souvislostech. Našim budeme držet palce a o jejich výkonech na stránkách Školáka poinformujeme. Václav Savka ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY Z ČESKÉHO JAZYKA Tak jako Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme, přátelé, po roce Vánoce, došlo po roce (konkrétně v úterý ) znovu i na školní kolo 41. ročníku olympiády. Letošního poměřování se zúčastnilo 26 žáků osmých a devátých tříd. Většina z nich letos dorazila kupodivu dobrovolně, bez dlouhodobějšího nátlaku a jakéhokoliv použití hrubé síly ze strany obou vyučujících češtiny. Mohu-li porovnávat obtížnost s předešlými ročníky, tak letos mně úkoly přišly konečně odpovídající, přiměřené, přijatelné, vše nějakým způsobem prošlo hodinami českého jazyka a je obsaženo v osnovách. S úkoly typu: oprav nevhodně formulovanou větu, najdi rozdíly ve slovních spojeních, významové rozdíly přídavných jmen, dokaž jednoznačnost, víceznačnost vět, ukaž znalosti zaměřené na odvozování, najdi nedostatky v tvarosloví a na závěr napiš popis na téma Pohled z okna si nejlépe poradili tito řešitelé: Na prvním místě se s 25 body z možných 32 umístila tentokrát zcela suverénně žákyně 9.B - Lada HERUDKOVÁ. Druhé místo (o pouhý půlbod) obsadila Natálka POKORNÁ z 9.A, která získala 21,5 bodu. Z postupu do okresního kola v České Lípě tak vyšoupla své dva rivaly: Davida KOŠTEJNA z 9.B a spolužáka od okna Marka STIEFA z 9.A. Postupujícím dívkám gratulujeme, chlapci zůstanou bdělí, co kdyby nám děvčata onemocněla a oni museli nakonec zaskočit. Vladimíra Zenková SOUTĚŽ VE VÁNOČNÍ VÝZDOBĚ TŘÍD Tradiční akcí Školní žákovské samosprávy na závěr kalendářního roku je soutěž ve vánoční výzdobě tříd. Mile nás překvapuje, že se do soutěže zapojují pravidelně i žáci vyšších ročníků, a tak se ve škole povede navodit opravdu vánoční atmosféru. Soutěž byla vyhodnocena ve středu , kdy se sešli zástupci jednotlivých tříd ještě před vyučováním a s hlasovacím lístkem obešli celou školu. Pak již stačilo vše sečíst a vyhodnotit. Vítěz soutěže získává tradiční sladkou odměnu v podobě dortové rolády, která mu pak přijde vhod na vánoční besídce. Tentokrát jsme ocenili i třídu na 4. místě, protože bodový rozdíl mezi 3. a 4. místem byl opravdu velmi malý. Pořadí nejlepších podle žákovské poroty: na 4. místě se umístila třída 4. B, na třetím třída 7. A, na druhém 6. A, vítězem vánoční výzdoby v roce 2014 se stala třída 6. B. Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se na výzdobě ve všech třídách podíleli. Za ZŠ a MŠ B. Hynka M. Novotný 14

15 MARIENTHAL 2014 Prima klima. Ne, to není reklamní slogan spojující jednu nejmenovanou televizi s optimistickou vizí osudu podnebí na naší planetě, to je název úspěšného, několik let pořádaného projektu, při němž se setkávají naši žáci s německými kamarády. Letos se do St. Marienthalu, areálu kláštera, jenž byl založen v roce 1234, vypravilo osm žáků 6. ročníku v čele s paní učitelkou Petrou Stránskou. Ve dnech prosince jim dělali společnost koordinátor projektu Georg Salditt a Ines Eserová, třídní učitelka 10. třídy ze školy v Ebersbachu. Naši šesťáci si užili tři dny plné rozmanitých a zajímavých aktivit: prohlédli si klášter, rozmlouvali s řádovou sestrou Annou, sledovali film o životě v půdě. Ale nemyslete si, že trávili celé dny zavřeni za zdmi kláštera. Denně se dostali i na čerstvý vzduch, pod širým nebem kupříkladu malovali, sbírali živočichy žijící v lesní půdě, nakupovali a sázeli zimostráz. Projekt Prima klima, tematicky zaměřený na ochranu životního prostředí, se našim žákům líbil. Svědčí o tom jejich příspěvky, které informují o aktivitách v rámci všech tří projektových dnů: V úterý 9. prosince jsme přijeli do Marienthalu. Před obědem jsme se s panem Georgem prošli po klášteře. Při prohlídce jsme zašli i do někdejšího kravína, dnes jídelny. Němečtí desáťáci se šli učit a nás vzala paní Ines ven a učila nás tam malovat domy a přírodu. Když jsme domalovali, dostali jsme dlouho očekávané klíče od pokoje. Moc se nám v nich líbilo. Tečku za prvním dnem udělala večeře a po ní ještě ruční práce pod vedením Ines. Je moc šikovná! Úvodní den se velmi povedl. Nikča Kolková, Eliška Procházková a Kačka Kovalevová Druhý den začal výbornou snídaní, po které jsme se shromáždili v místnosti s mikroskopy. Zkoumali jsme živočichy žijící v lesní půdě. Když zkoumání skončilo, oblékli jsme se a vyrazili do města. Bylo chladno, zalezli jsme do obchůdků a věnovali se nákupům. Asi ve tři hodiny jsme se vrátili do kláštera. Po večeři jsme si zašli zahrát ping-pong a asi ve 22 hodin jsme šli spát. Tomáš Čubiňák, Matěj Srb a Míra Máslík Ve čtvrtek 11. prosince jsme se měli sejít se sestrou Annou. Čekali jsme na ni v místnosti, která mi připomínala divadlo. Když sestra Anna přišla, všichni ztichli. Když se rozptýlil prvotní ostych, zeptala se jí Kačka, zdali si ji smí vyfotit. Anna souhlasila. Poté jsme začali klást různé otázky, které překládala naše paní učitelka. Dozvěděli jsme se, že Anně je 36 let a v klášteře, v němž je dohromady šestnáct sester, pobývá již jedenáct let. Prozradila nám, že slaví pouze kulatiny a že se členy rodiny se smí vídat jen jednou za rok. Klášter může opustit jedině s povolením. I přesto se jí po ničem nestýská. Anna Ulmanová Před odjezdem jsme šli do zahrady a tam nám pan Georg říkal, že si máme každý vzít jeden zimostráz a zasadit ho zhruba v deseticentimetrových odstupech. Po vysázení zimostrázů jsme se naobědvali a vydali se na cestu domů. Monika Kučerová Václav Savka Dům dětí a mládeže Cvikováček, příspěvková organizace, Cvikov tel , Děti lesu les dětem V sobotu proběhla oblíbená akce Děti lesu les dětem. Děti i dospělí prošli trať dlouhou přes pět kilometrů a odpověděli na sedmdesát otázek. V cíli je čekal guláš a čaj a děti navíc ještě Mikuláš se sladkostmi. Akce by se nemohla uskutečnit bez pomoci sponzorů, jmenovitě: Dále děkujeme všem dobrovolníkům v terénu i v zázemí: panu Pavlu Salavcovi, MS Ortel a panu Studeckému, SHŠ Garde, paní Skibinské, paní Lejskové, panu Hrubému, paní Pištové, Markovi a Renatě Jakobi, paní Studničné, paní Svobodové, paní Hánové, paní Jahvodkové, paní Červenkové a panu Macelovi. Pavel Neckář řeznictví a uzenářství, Konzum potraviny, Zlata Tesárková, Josef Chlup Autobusová doprava, Květiny u Markéty Markéta Studničná, Prodejna Beruška Ing. Olga Chalupníčková, Ing. Miloslav Stávek skleníky Cvikov, INTEDOOR, s.r.o., Textil, galanterie, drobné zboží Dvořáková Ivana, Stavební a obchodní činnost, Jan Herclík, Elektra Milan Fišera, Prodejna Semafor, Ing. Petr Beránek, Město Cvikov SPOZ Radek Marciník 15

16 BLIŽŠÍ INFORMACE K POBYTŮM U MOŘE 11. CVIČEBNÍ A RELAXAČNÍ POBYT PRO ŽENY ITÁLIE CONERSKÁ RIVIÉRA NUMANA 2015 Termín: Cena: 6 600,- Kč V ceně: doprava, delegát, ubytování v šestilůžkových apartmánech se zařízeným kuchyňským koutem a sociálním zařízením, balkonem či zahradou v rezidenci Idea Mare přímo u moře, cvičební program na míčích a relaxační masáž. V případě zájmu odevzdejte přihlášky společně se zálohou 1 500,- Kč do do Domu dětí a mládeže Cvikováček. OZDRAVNÝ POBYT U MOŘE PRO DĚTI, RODIČE A PRARODIČE ITÁLIE PALMOVÁ RIVIÉRA SAN BENEDETTO DEL TRONTO Termín: Cena: 7 300,- Kč 7 600,- Kč V ceně: doprava, delegát, ubytování v plně zařízených 4 6 lůžkových apartmánech v Residenci Collina 70 metrů od pláže, plná penze s bufetovou snídaní, pitný režim, cestovní pojištění, zábavný program, pedagogický a zdravotní dozor. V případě zájmu odevzdejte přihlášky společně ze zálohou 1 500,- Kč do do Domu dětí a mládeže Cvikováček. Další informace k oběma pobytům na webu nebo nás kontaktujte na u nebo telefonu Adventní rodinný výlet do Úštěku V sobotu 13. prosince jsme vyrazili na autobusový výlet na vánoční jarmark do Úštěku. Vyjel nás téměř plný autobus a tak bylo o zábavu postaráno. Viděli jsme slet andělů z věže kostela. Stánky byly plné vánočních dárků, dobrého jídla a pití. Navštívili jsme Úštěckou šatlavu a razili andělské pamětní mince. Děti okoukly divadlo a tvořily díla v dílničkách. Výlet se povedl a těšíme se na další. CVIKOVÁČEK VÁS ZVE NA SVÉ AKCE úterý 6. ledna ŠKOLA ZDRAVÉ 5 a PÁRTY SE ZDRAVOU 5 - v odpoledních hodinách - zábavný výukový program o zdravém životním stylu - pro členy zájmových kroužků čtvrtek 22. ledna hodin BAZÁREK - přijďte nakoupit či prodat oblečení, obuv, sportovní potřeby, knihy... pátek 23. ledna od 16 hodin PŘEDPRÁZDNINOVÁ LASE- ROVÁ DISKOTÉKA - ve spolupráci Města Cvikov, DDM Cvikováček, agentury Letní sněhulák a Fešák Píno SHOW - v sále Kulturního centra Sever pátek 30. ledna pololetní prázdniny VÝLET PRO DĚTI DO BAZÉNU NUMANA již 11. cvičební a relaxační pobyt pro ženy v Itálii - přihláška a záloha do OZDRAVNÝ POBYT U MOŘE Itálie - Palmová riviéra San Benedetto del Tronto pobyt pro děti, rodiče i prarodiče přihláška a záloha do Pro další informace sledujte naše webové stránky, facebookový profil, letáky ve městě, nebo nás kontaktujte na u nebo telefonu, děkujeme. 16

17 K U L T U R A STŘÍPKY Z KNIHOVNY novinky, zajímavosti, informace htttp://knihovna.cvikov.cz, tel Tak jdeme do toho SLUŠÍ SE PODĚKOVAT Nejdříve patří poděkování všem, kteří nám minulý rok pomáhali, spolupracovali s námi a podporovali nás v naší práci. Nejdříve zřizovateli, kterým je Město Cvikov. Díky porozumění pro naši práci jsme mohli v loňském roce zakoupit téměř 800 nových knih a dětské oddělení vybavit novým nábytkem. Současně musím poděkovat za morální a duchovní podporu především paní Mgr. Šárce Jakobi. Svou účastí podporovala naše projekty pro školy a aktivně se pravidelně účastnila našeho klubu Labyrint. Velmi dobře s námi spolupracují také pracovníci odboru kultury našeho města pod vedením vstřícného mladého muže ing. Mirka Rejzka. Vzhledem k tomu, že pro řadu našich akcí, nemáme dostatek místa je nám umožněno využívat prostory centra Sever. Vždy se můžeme spolehnout na připravené zázemí, ochotu i technickou pomoc. Dále je to výborná spolupráce se cvikovskou základní školou, které si velmi ceníme. Naše projekty bychom jen těžko mohli realizovat, pokud by pro ně vedení školy nemělo pochopení. Vidíme však že, stejně jako my, i zde si uvědomují důležitost upevňování čtenářské gramotnosti, rozšiřování kulturního rozhledu i informační výchovy. Děkujeme za vstřícnost vedení školy a učitelkám, zejména na prvním stupni Míše Hokrové, Lindě Laurincové, Lence Voddenkové, Aleně Jelínkové, Dianě Herudkové, Ivaně Žákové, Jarmile Růžičkové, Míše Walterové, Janě Nečasové a Simoně Novotné za velkou vstřícnost, trpělivost a aktivní spolupráci při naplňování našich projektů. Na druhém stupni je naším styčným důstojníkem Vlaďka Zenková, která nám vždy ochotně vyjde vstříc. Všechny tyto skvělé dámy si i přes vlastní hektický program na knihovnu vždy najdou čas. Stejně tak obě mateřské školy U koníčka i v Jiráskově ulici jsou našimi skvělými partnery a společně děti už od malička vedeme k lásce ke knihám. Za podporu děkujeme i našim sponzorům především za materiální podporu naší činnosti. Umožňují nám tak zajišťovat odměny pro naše soutěžící, účastníky našich projektů i oceňování výjimečných osobností. Stálým a oddaným sponzorem je pan Ing. Petr Beránek, tradičně nám knihy do soutěží daruje agentura OPA a krásný rytířský pohár každoročně zdarma zajišťuje pan Jaromír Tureček.!PŘEJEME JIM VŠEM AŤ JSOU V ROCE 2015 ZA SVÉ DOBRÉ SKUTKY SPRAVEDLIVĚ ODMĚNĚNI! V LEDNU ZAČÍNÁME SUK 2014 Čteme všichni - anketa SUK 2014 Ve spolupráci se Sukovou studijní knihovnou vyhlašujeme 22. ročník ankety o nejčtenější a nejoblíbenější knížku pro děti vydanou v roce HOLKY A KLUCI POZOR!!! Chcete vyhrát knihu? Potom nám odpovězte na naši anketní otázku Která kniha, vydaná v roce 2014, se vám nejvíce líbila? Z vašich odpovědí vylosujeme 3 výherce, které odměníme pěknou knihou. Kromě toho vaše anketní lístky pošleme do Pedagogické knihovny J.A. Komenského v Praze, kde vylosují dalších 50 výherců třeba budete mít štěstí a vyberou právě vás. J Anketní lístky dostanete v naší knihovně Vaše odpovědi očekáváme nejpozději do Od 12. ledna 2015 bude možné hlasovat také elektronicky na webových stránkáchwww.npmk.cz. ČTENÁŘ ROKU 2015 TATÍNEK ČTENÁŘ I letos se opět připojíme k celostátní kampani knihoven a budeme dále pokračovat v oceňování našich nejlepších čtenářů. Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají a podporují a povzbuzovat ke čtení zejména ty nejmladší, ze kterých teprve ti praví čtenáři vyrostou. V poslední době se zaměřujeme především na rodinu, toto je právě to nejdůležitější zázemí pro děti a platí to i čtenářství. Letos tedy hledáme nejlepšího čtenáře tatínka. To je tatínek, který čte nejen pro své potěšení a pro sebe, ale i svým dětem. Nemyslete nejsou to jen maminky, které čtou dětem před spaním, ale už teď víme o několika tatíncích, kteří k nám vodí své děti a společně si čtou. Nebudeme vybírat je my dvě knihovnice, ale dejte nám své tipy i vy, ať je výběr opravdu široký. Do nám můžete dávat své návrhy. V březnu vás seznámíme s těmi nejlepšími. Tak milí tatínkové, těšíme se až se s vámi v únoru setkáme. ADRESNÉ INFORMACE NA VÁŠ Od ledna zavádíme novou službu. Pokud chcete být pravidelně informováni o našich akcích, stačí předat nám vaši ovou adresu a všechny pozvánky na naše akce budou putovat přímo do vaší schránky. 17

18 CO BYLO POD STROMEČKEM PAPOUŠKOVÁ,E. ČECH,P. FUČÍKOVÁ,R. - Kosprd a Telecí- To je tedy věc mít takováto příjmení a co teprve děti, jak se s tím srovnají. Ne, to není žádné drama, ale úžasně vtipná knížka o kamarádství dvou dětí ve školce. Vyprávění zachycuje každodenní momenty, které se mohou přihodit v kterékoliv mateřské školce, a velmi vtipně i s nadsázkou popisuje život předškoláků a jejich nápady, nad nimiž se dospělí nestačí divit. Přátelství Kosprda a Telecí, jejich vejšplechty i dobrodružství jsou zachyceny věrohodně a vtipně. Při čtení se budete s dětmi smát a smát a smát. - Dobrodružství pavouka Čendy. Další autorská kniha známého brněnského ilustrátora a výtvarníka Pavla Čecha. Půvabné vyprávění s velkými písmeny a mnoha obrázky o pavoučkovi Čendovi a dřevěné kukačce, kteří spolu žijí ve starém opuštěném domě, a o tom, co se stane, když do domu vnikne zloděj, a když ještě později začnou dům bourat. - Obrazy ze Starého zákona. I toto je autorská kniha známé ilustrátorky, která umí vyprávět nejen obrazy, ale i přitažlivým textem. Čtivě přibližuje dětem starodávné příběhy z Levanty, Mezopotámie a Egypta. Mýtus o stvoření světa, mýtus o potopě, stejně jako vyprávění o putování pastevců, o utrpení a vysvobození otroků, o založení nové říše, o jejím pádu i obnově se staly součástí tří světových náboženství a základem kulturní historie lidstva. Osloví jistě i vás dospělé. KUBÁTOVÁ,M. -Jak roztancovat babičky. Autorka milým úvodem sama přibližuje čtenářům své povídky : Tuto svou povídkovou knížku bych ráda položila na noční stolek starým paním, kterým uletělo spaní Babičky nejsou v samotě noci samy: bdí s nimi jejich paměť. Mají ve své hlavě paměťové klubíčko a z něj se odvíjí život jako natočený film. Strop nad lůžkem je promítací plátno a na něm se přibližují tváře vzdálené a vracejí se i tváře přes práh času PARKÁNOVÁ-WHITTON,H. - Kingston? Přece nalevo od Oxfordu. Ode dne, kdy se Češka Hana přestěhovala se svým anglickým manželem Williamem do malebné vísky Kingston ležící nedaleko Oxfordu, uplynulo již několik let, takže se nyní mohou oba městští přistěhovalci směle počítat téměř ke starousedlíkům. A toto je další vtipné vyprávění ze života na venkově ve staré dobré Anglii. FALCONER,C. - Isabela Neohrožená královna. Historický román jemuž nechybí čtivost, ani historická věrnost. Příběh královny Isabely vypráví osudy jediné ženy, která kdy zaútočila na Anglii a vyhrála. Tato historická událost, která i po staletích zůstává v Anglii tabu, změnila dějiny. Isabele je pouhých dvanáct let, když je provdána za anglického krále Eduarda II. Pro francouzskou princeznu je to láska na první pohled, ale Eduardovo skrývané tajemství hrozí zničit nejen její lásku, ale i anglické království. OHLÉDNUTÍ SMUTNÁ - BRAUNOVÁ Byl to velmi příjemný a rozhodně ne "smutný " večer. I vážné věci lze nahlížet s nadhledem a třeba se i zasmát. Hudební doprovod Jitky Smutné skvělou atmosféru ještě umocnil. ASIJSKÝ KALEIDOSKOP - Polsko,Pobaltí, Rusko, Mongolsko, Čína, Tibet, Nepál, Írán, Turecko... Polsko,Pobaltí, Rusko, Mongolsko, Čína, Tibet, Nepál, Írán, Turecko... Na kole i vlakem projeli Monika a Jirka Vackovi. 18

19 LISTOVÁNÍ Kultovní projekt scénického čtení Lukáše Hejlíha a Pavla Oubrama. K nám přivezli dvě představení pro mladší žáky LICHOŽROUTY a pro ty starší BOOM ANEB SPUDVEČ. Čtvrťáci a páťáci se potkali se už známými postavami z oblíbené knížky a užili si s nimi dost legrace. Týnejdždři, to jsou ti v tom nebezpečném věku, se také nechali vtáhnout do vtipné scény a bavili se senzačním obrodružstvím až celoplanetárního významu. Možná sáhnou i po knize, kde je toho samozřejmě mnohem víc. Ať se vám daří v novém roce. L. Sýkorová Poděkování Srdečně děkuji Sboru pro občanské záležitosti, jmenovitě paní Boženě Pacovské, za milé blahopřání a předání pěkného sladkého dárku k mým osmdesátým narozeninám. Rovněž děkuji za krásné přání výboru Svazu zdravotně postižených KLÍČ, díky i za životabudící dárek, který mně předal za výbor pan Urban. Ing. Zdeněk Hlavsa Paní Zdeňka KOTRČOVÁ oslaví dne 12. ledna 2015 krásné osmdesáté narozeniny. Chceme jí všichni popřát hodně štěstí, zdraví, radosti a šťastných chvil prožitých v jejím novém domově u nás ve Cvikově. Všechno nej přejí Zdena, Otta, Martina a Péťa s rodinou. Tak krátce šel jsem s vámi. Hle tu se cesta dělí a ptáci nad hlavou mi píseň nedopěli... Dne uplyne smutných 9 let, kdy nás opustil náš milovaný syn a bratr Pepča TREGNER. Nikdy nezapomenou rodiče a bratři Martin a Jára s rodinou Dne 1. ledna 2015 uplyne 1 rok od úmrtí našeho milovaného syna Karla Vondráčka. Kdo jste ho znali a měli rádi věnujte mu tichou vzpomínku. Děkujeme. S láskou v srdci vzpomínají rodiče, synové Jakub a Karel, sestra Marta a bratr Martin. 19

20 Vážení čtenáři letošního prvního čísla Cvikovského Zpravodaje,vánoční svátky a poslední dny roku 2014 jsou za námi a někteří s velkou slávou, jiní skromněji, ale jistě všichni tou pravou nohou jsme vkročili do nového roku a začali si zvykat psát na konci data cifru Věřím, že se vánoční svátky ve všech domácnostech obešly bez stresů a zbytečného shonu kolem příprav a byly tedy pro každého těmi skutečnými svátky klidu, míru a pohody. Poslední dny jsou v každém roce ve znamení bilancování času uplynulého a plánování času nadcházejícího. Mnozí z nás si dávají často velkolepá předsevzetí, jejichž plnění je více než nejisté. Moderní trendy si sice žádají, aby každý žil zavalen nejnovějšími vymoženostmi, drahými auty, počítači, telefony, které sice umí vše, na co si jen lze vzpomenout, ale sotva se vejdou do běžné kapsy, nebo televizemi, které zabírají většinovou část stěny, kde dříve visely obrazy malebných krajin. V honbě za hmotným majetkem však často zapomínáme na bohatství, které nám nikdo nikdy a za žádnou cenu nemůže vzít. Každý přístroj se časem může ztratit nebo rozbít. Zážitky a vzpomínky nám však zůstávají na celý život. Účelem předchozích řádků není někoho poučovat nebo moralizovat. Není smyslem tuto úvahu dále rozvádět. Bohatě postačí, když si každý položí otázku, proč namísto večerního sezení u televizního seriálu nejít s přáteli do divadla, proč namísto nelegálního stahování hudby z internetu nejít na živý koncert... Pevně věřím, že i v letošním roce bude stále přibývat diváků, posluchačů a vůbec všech příznivců kulturního dění ve Cvikově. Opět se budeme snažit připravit pestrý kulturní program pro všechny věkové kategorie a příznivce různých uměleckých žánrů. Uvítáme také objektivní nápady a náměty z řad veřejnosti. Své myšlenky nám může každý zájemce sdělit prostřednictvím odkazu Napište nám vzkaz, který je umístěn pod záložkou Kontakty na webových stránkách odboru kultury Zde je také možné přihlásit se k zasílání kulturního kalendáře na každý měsíc a informací o plánovaných pořadech. Tomu, kdo nepoužívá internet, samozřejmě také vyjdeme vstříc. Rozhodně se tedy nebráníme, K U L T U R A abyste nás navštívili v Multifunkčním kulturním centru Sever a domluvili jsme se, jakým způsobem Vás budeme informovat o všem, co se chystá. Jak se již stalo tradicí, následující čas je především časem plesů, o které je každý rok velmi velký zájem. Oblíbený Společenský ples Města Cvikova je letos naplánován na Rezervace a prodej vstupenek probíhají v infocentru v budově Multifunkčního kulturního centra Sever od Kromě plesů je na měsíc leden naplánováno mimo jiné divadelní představení v podání novoborského divadelního spolku NOPOĎ nebo Předprázdninová laserová diskotéka pro děti. Pro zájemce o výtvarné umění pak bude v galerii instalována zajímavá výstava voskových batik spojená s workshopem pro veřejnost. Závěrem příspěvku bych rád všem cvikovským občanům popřál, aby rok 2015 prožili ve zdraví a klidu, nezapomínali na své blízké a plnými doušky užívali každou příjemnou chvíli, kterých jistě v novém roce nebude málo. Ing. Miroslav Rejzek, MěÚ Cvikov - odbor kultury. XXIII. Cvikovské dny loutek a 65. výročí Loutkové scény ve Cvikově Letos uplynulo již 65 let od založení Loutkové scény ve Cvikově a cvikovští loutkáři toto výročí náležitě oslavili. Ne se skleničkou v ruce a dortem, i když ten nakonec také byl, ale akcemi, které jistě potěšily nejen samotné loutkáře, ale především malé i velké diváky a také bývalé členy loutkářského souboru a pamětníky. V srpnu tohoto roku uspořádali výstavu všech loutek, fotografií a jiných archiválií v galerii kulturního centra Sever a oslavy pak pokračovaly XXIII. Cvikovskými dny loutek, kde se jako obvykle sjely spřátelené soubory, které cvikovským dětem i dospělým přivezly pěkná představení. Této přehlídky se jako už tradičně zúčastnil kromě LS Kubíčko Cvikov i soubor Spojáček z Liberce, Spolek loutkářů v Lounech a letos prvně i LD Bubeníček z Prahy. Zlatým hřebem letošních Cvikovských dnů loutek však bylo předávání Čestného uznání Matěje Kopeckého panu Janu Roubíčkovi za celoživotní práci a přínos českému loutkářství. Stejné ocenění pak obdržel i cvikovský soubor KLUBÍČKO. Ocenění udělila rada Skupiny amatérských loutkářů při SČDO (Svaz českých divadelních ochotníků) a osobně jej předal pan Jan Miller, člen rady SAL a SČDO. Josefína Stehlíková Po 46 letech ve Cvikově opět voní pivo Historie Pivovaru ve Cvikově sahá do 19 st. a fungoval od roku 1882 do roku 1968, následně byl převeden pod Severočeské pivovary se sídlem v Lounech, které následně cvikovský pivovar uzavřely. Téměř půlstoletí bylo potřeba k tomu, aby si pivovar našel nové majitele. Do obnovy, která ctí dřívější podobu pivovarského areálu, se pustil novoborský podnikatel Jiří Jakoubek v roce 2013 a rekonstrukce trvala necelý rok. Bude to první pivovar v Českolipském okrese a hlavním odběratelem by měly být místní skláři. Pivovar nabídne dvanáctku ležák s označením Klíč a desítku Luž za zvýhodněnou otevírací cenu. Ve sklárnách se vždy pilo slabší pivo (podobně jako ve slévárnách), pro sklárny bude připraveno osmistupňové pivo s názvem Sklář. Měděná varna, přivezená do Cvikova ze zrušeného německého pivovaru, a ležácké tanky ve sklepě pivovaru jsou zárukou tradiční (Pokračování na stránce 21) 20

U S N E S E N Í z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Cvikov konaného dne 18. prosince 2014

U S N E S E N Í z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Cvikov konaného dne 18. prosince 2014 Město Cvikov Účast: 21 členů přítomno Usnesení č. 1 U S N E S E N Í z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Cvikov konaného dne 18. prosince 2014 Zastupitelstvo města Cvikov schvaluje následující

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Cvikov ze dne 5. března 2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Cvikov ze dne 5. března 2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Cvikov ze dne 5. března 2015 Účast: z 21 členů zastupitelstva přítomno 18 (p. Michal Vojtěch přišel v 17:26 hodin) Omluveni: PharmDr. Jarmila Skopová, Jan Straka,

Více

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 9. května 2013

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 9. května 2013 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 9. května 2013 21 členů zastupitelstva: Jaroslav Hanzlíček, Ing. Dalibor Vojtěch, Michal Vojtěch, Radomír Schindler, Darek Stejskal, Mgr. Ivo

Více

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 19. května 2016

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 19. května 2016 Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 19. května 2016 Usnesení č. 1 Navržený program: 1) Zahájení 2) Schválení programu zasedání 3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 4) Volba

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 18.5.2016 1/13/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Libor Duchoň. Mgr. Šárka

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období 2014 2018 konaného dne 18.02.2015 ve výstavní síni MÚ Krupka Přítomno:20 Nepřítomno: 1 Z toho omluveno: 1 Zasedání zastupitelstva města

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Mimořádná podpora

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Krabec Dušan, Mgr. (08) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Vyšohlíd

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Guráň Roman, Viktorin Pavel. Volba ověřovatelů

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 10 Členů ZO Omluveni: 1 Neomluveni: 0 Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 18.11.2009 1/23/ZM/2009 - I. návrh rozpočtu na rok 2010. I. návrh rozpočtu na rok 2010. 2/23/ZM/2009 - Rozpočtová opatření č. 31-43 I. rozpočtová

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 11.10.2007 Usnesení č. 240 /07-271 /07 240/07 Volba návrhové komise 241/07 Schválení programu 242/07 Kontrola usnesení ZM 243/07

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Usnesení. z 18. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 18. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 25.01.2012 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 515/12 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Miroslava

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Chlumec volební období 2014-2018 konaného dne 18. prosince 2014 od 17:00 do 19:40 hodin v zasedací místnosti v sídle

Více

299/2016/RM 313/2016/RM)

299/2016/RM 313/2016/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í ze 44. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 25. 8. 2016 (č. usnesení 299/2016/RM 313/2016/RM) usnesení č. 299/2016/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne 19. 12. 2016 1. Kontrola usnesení ze dne 20. 9. 2016 Souhlasí bez připomínek 2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření

Více

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 176/6/14. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 1. ustavujícího zasedání ZMě konaného dne 6.11.2014. 177/6/14. ZMě schvaluje

Více

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc.

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne 26.1.2009 37/3/R/2009 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.1/1/r/2009, 4/1/R/2009, 5/1/R/2009. II. schvaluje začlenění rozhodčí

Více

PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne

PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne 10.2.2016 1/11/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Jan Bošina. Petr Škuta Ing. Luboš

Více

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 16.12.2015

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 16.12.2015 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 16.12.2015 176/8/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu ze 7. zasedání ZMě. 177/8/15. ZMě schvaluje program 8. zasedání ZMě takto: Program:

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 3/2016 Usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 3/2016, které se uskutečnilo dne 05.05.2016 od 17.00 hod., na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově, Dolní Žandov

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 12. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 12. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 12. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 17.12.2009 Usnesení č. 243 /09-267 /09 243/09 Volba návrhové komise 244/09 Schválení programu 245/09 Kontrola usnesení ZM 246/09

Více

Obec Svor. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 8/ 2013

Obec Svor. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 8/ 2013 Obec Svor Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 8/ 2013 konaného dne 5. listopadu 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Svor bylo svoláno podle ustanovení 92, odst.1 Zákona č. 128/2000 Sb., v platném

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne 29. 6. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 2242 /2015 Počet listů dokumentu: 6 Usnesení RM č. 352/2015 Rada města Jablonné

Více

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 v roce 2015 Usnesení č. 4/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 v roce 2015 Usnesení č. 4/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 29. 3. 2005 Starosta zahájil zasedání v 19.00 hod. a přivítal přítomné. Přítomno dle prezenční listiny 8 členů zastupitelstva. Zapisovatel: pí

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.2.2013 Přítomni: Petr Šmaus, Miroslav Bíca, Lumír Hrubý, Ivana Jandová, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Jaroslav Růta, Omluveni: Ing.

Více

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov Město Cvikov Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 10. května 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 21 členů 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 2. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 09.12.2014 od 14:00 do 17:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 15-2008 z 15. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 18.12. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 10. 2009 v zasedací místnosti

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Informace o přijatých usneseních. z 8. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. listopadu 2015

Informace o přijatých usneseních. z 8. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. listopadu 2015 z 8. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. listopadu 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 19.10.2006 Usnesení č. 200 /06-237 /06 200/06 Volba návrhové komise 201/06 Doplnění návrhové komise 202/06 Změna ověřovatelů zápisu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení. z 8. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 8. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 24.5.2011 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 238/11 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Mgr.

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 9/2016 konané dne 25. října 2016

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 9/2016 konané dne 25. října 2016 Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 9/2016 konané dne 25. října 2016 Přítomno: 12 členů ZM Omluveno: 3 členové ZM (M.Mrkvička, M.Málek, M.Šveřepa) Neomluveno: 0 členů ZM 147/2016

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-11/2016 Datum jednání: 31.03.2016 4) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z3-190/2016) Volí Návrhovou komisi ve složení : PhDr. Pavel Kroupa, Mgr. Marek Baroch a Vladimír

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 R 248/13 R 249/13 R 250/13 R 251/13 R 252/13 Navigační systém ke komerčním subjektům žádost o umístění směrových tabulí a) souhlasí s vydáním kladného

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne 02.09.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing.

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 29. ledna 2014

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 29. ledna 2014 Obec Libotov 2014 Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 zsxa6xn Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 29. ledna 2014

Více

HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD

HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2016 www.hejtmankovice.cz Mádr Josef Sokol Antonín Hladík Václav Malá Miloslava Kačírková Miluše Mžiková Anna Kubinová Marie Brandová Anna Winterová Marie Machová Blanka

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 21.12.2016 Čížkov Bod 01. 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola unesení z minulého zasedání 4. Zpráva starosty 5. Žádost o odkoupení

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne 13. 1. 2016 od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení RM č. 636/2016 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje program

Více

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/13/350 RM schvaluje program 13. schůze RM. 2016/13/351 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 12. 2016. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Strana 1 Č.j. 899/02/2016 konaného dne 19.12.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ladislav

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Obec Malovice. Ověřovatelé zápisu: Pavel Ivan, Vladimír Kozel. Zapisovatelka: Jana Müglová. Zastupitelstvo je usnášení schopné v počtu 10 zastupitelů.

Obec Malovice. Ověřovatelé zápisu: Pavel Ivan, Vladimír Kozel. Zapisovatelka: Jana Müglová. Zastupitelstvo je usnášení schopné v počtu 10 zastupitelů. Obec Malovice Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Malovice, které se konalo dne 18.12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Malovice (celý podrobný záznam je na diktafonu, který je uložen

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více