VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI"

Transkript

1 Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Šk. rok 2008/2009 Obsah: I. Úvod II. Hodnocení hlavních cílů a úkolů III. Personální zabezpečení IV. Řídící činnost V. Služby VI. Vlastní činnost VII. Spolupráce s jinými subjekty VIII. Propagační činnost IX. Materiálně technické zabezpečení X. Ekonomická zajištění činnosti XI. Závěr V Bílovci Bc. Tamara Knoppová ředitelka DDM

2 I. ÚVOD Charakterika organizace: Název SVČ: Dům dětí mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace IČ: Zřizovatel: Město Bílovec, okres Nový Jičín, Bílovec, Slezské náměstí 1, IČ: Ředitel: Bc. Tamara Knoppová Zařazení do sítě škol je , č j /1/95-17-NJ. Poslední změna v zařazení do sítě škol je ke dni , č.j / Naše zařízení splňuje účel a poslání, pro které byla zřízena, tj. výchova, zájmová činnost a rekreace dětí a mládeže, případně dospělých zájemců v době mimo vyučování a v době školních prázdnin. II. Hodnocení hlavních cílů a úkolů Našim stěžejním úkolem pro tento školní rok byla realizace Projektové dokumentace pro vybudování Areálu pro sportovní a volnočasové aktivity u Domu dětí a mládeže. Následně pak s pomocí Města Bílovec získávání možností financování tohoto Areálu. Tento úkol se podařil splnit v průběhu šk. roku byl zpracován Projekt a pracovali jsme na veškeré dokumentaci k podání žádosti o získání dotace z fondu EU. V pravidelné i nepravidelné činnosti jsme se snažili zachovat, popřípadě navýšit počet žákohodin. Tento hlavní úkol se nám podařilo splnit. V tabulkách je uvedeno srovnání s předchozími školními roky. Pravidelná zájmová činnost ŠKOLNÍ ROK KROUŽKY CELKEM ČLENŮ 2006/ / /

3 Příležitostná činnost ŠKOLNÍ ROK POČET AKCÍ POČET ÚČASTNÍKŮ 2006/ / / Soutěže ŠKOLNÍ ROK POČET AKCÍ POČET ÚČASTNÍKŮ 2006/ / / Prázdninová činnost ŠKOLNÍ ROK POČET AKCÍ POČET ÚČASTNÍKŮ 2006/ / / Žákohodiny ŠKOLNÍ ROK CELKEM Žákohodin 2006/ ,5 2007/ , / ,50 3

4 pravidelná činnost - založili jsme nové ZÚ: tvoření nejen z korálků, naplánovali jsme také ZÜ Berušky, tento se neuskutečnil z důvodu malého zájmu dětí - pokračovali jsme v činnosti ve spádových obcích (kroužky keramiky a anglického jazyka ve Velkých Albrechticích a Tísku) - reprezentace DDM na veřejnosti (město, spádové obce viz hodnocení ZÚ) těmito ZÚ: sborový zpěv Koťata, divadelní Na Schodech a Odřivousek, mažoretky, Klubíčko) - založili jsme nové ZÚ: Bojové sporty, volejbal GMK, horolezecký, florbal GMK, futsal. - kroužek basketbal pracoval pod vedením Mgr. R. Hromady na GMK Bílovec jeho úroveň vzrostla nejen novým vedoucím, ale také rozšířením nabídky tohoto kroužku studentům - u kroužku florbal se nepodařilo rozšířit činnost o víkendová soustředění z důvodu velkého pracovního vytížení vedoucího a následně i malého zájmu členů kroužku o tuto víkendovou činnost nepravidelná činnost - v tomto roce jsme kladli největší důraz na rozšíření aktivit v této oblasti, především na zvýšení úrovně jednotlivých akcí a tím navýšení počtů účastníků na jednotlivých akcích - uskutečnilo se 374 akcí, což je o 51 více oproti roku 07/08 - zvýšili jsme počet víkendových pobytů kroužků DDM. K tomu jsme nejčastěji využívali prostor DDM. Cílem a záměrem těchto víkendových aktivit bylo sjednotit děti a účelně využít jejich volný čas,v neposlední řadě pak příprava dětí a mládeže na veřejná vystoupení. - naši nabídku rozšiřujeme převážně o aktivity určené rodičům s dětmi, předškolákům, členům kroužků školního věku a dospělým. Podrobně viz hodnocení nepravidelné činnosti. - navštívili jsem seniory v DD Klimkovice a nově proběhla mikulášská nadílka v Solné jeskyni v Bílovci. - Aktovka - program pro družiny se neuskutečnil z časových důvodů (náplně činnosti školní družiny při ZŠ TGM) - dle plánu uspořádán 2. ročník Olympiády MŠ zúčastnily se děti ze 4 MŠ (loni o jednu méně), estetická úroveň akce utrpěla výstavbou hřiště v místě konání, jinak akci hodnotíme kladně 4

5 III. Personální zabezpečení DDM 1. Organizační struktura: Pedagogičtí pracovníci: interní ředitelka 2 vedoucí oddělení externí 25 vedoucích ZÚ 10 vedoucích na akcích Nepedagogičtí pracovníci: interní účetní a pokladní domovník a uklízečka externí 5 pracovníci Funkčnost organizační struktury odpovídala a vyhovovala potřebám při realizaci činnosti DDM. 2. a) Pedagogičtí pracovníci interní: ředitelka vzdělání vysokoškolské pedagogické - bakalářské, praxe 25 let, plný prac. úvazek, přímá výchovná práce: září 2008 srpen 2009 průměr 2,846 hodin týdně vedoucí oddělení Ev, SpV, jazyky vzdělání středoškolské pedagogické, praxe 16 let, plný prac. úvazek, přímá výchovná práce: září 2008 srpen průměr 10,837 hodin týdně vedoucí oddělení TV, Př vzdělání středoškolské nepedagogické doplněné pedagogickým minimem na VŠ, studuje 2. rokem na Univerzitě Palackého v Olomouci, obor rekreologie pedagogika volného času, praxe 6 let, plný prac. úvazek, přímá výchovná práce: září 2008 srpen 2009 průměr 15,462 hodin týdně b) Nepedagogičtí pracovníci interní: účetní a pokladní vzdělání středoškolské ekonomické, praxe 38 let, 75% prac. úvazek uklízečka a domovnice základní vzdělání, plný prac. úvazek 5

6 3. Vzdělávání pracovníků Ředitelka úspěšně absolvovala Studium pro ředitele škol a školských zařízení Účetní a ředitelka osobními návštěvami čerpají informace ke zkvalitnění práce v jiných školských zařízení, např. DDM Příbor, DDM Kopřivnice, ZŠ Bílovec Komenského, Gymnázium M.K. Bílovec, ZUŠ Bílovec atd. Účetní absolvovala vzdělávací akci Novela zákona o archivaci od , Datové schránky, Spisová služba. Jeden pedagogický pracovník si zvyšuje kvalifikaci bakalářským studiem na UP v Olomouci, obor rekreologie pedagog volného času. Ukončen 1. ročník. Všichni pracovníci průběžně studují odborná pedagogická periodika. IV. Řídící činnost 1. Porady Porady s interními pracovníky se konaly 1x měsíčně. Porada s interními a externími pracovníky se konaly dvakrát za školní rok, pedagogická rada zasedala rovněž 2x. Hlavním bodem programu porad byla realizace plánu práce DDM na daný školní rok, řešily se veškeré pedagogické, ekonomické, provozní, organizační a jiné záležitosti. Program porad se řídil plánem porad dle Koncepce činnosti na daný školní rok. 2. Kontrolní a hospitační činnost Na základě kontrolní a hospitační činnosti byla učiněna tato opatření a závěry: - z hlediska velmi kladného přístupu k dětem, perfektní motivaci, precizního vedení dokumentace, atmosféry ve skupině, vyzvedneme tyto ZÚ: angličtina K.Čeganová, keramika Ž. Knoppová, sborový zpěv Allegro A. Pilichová, výtvarný - H. Džupinová, sportovní mladší I. Řeháčková, divadlo Odřivousek J. Mlčůchová, sborový zpěv Koťata D. Baudyšová, tvoření E. Fišerová, pro zkvalitnění činnosti ZÚ florbal bylo doporučeno zakoupení rozlišovacích dresů a nových kvalitních míčků, popřípadě výstroje pro brankáře (tato je zatím zapůjčována vedoucím kroužku) - na základě několika hospitací byly zjištěny nedostatky vedoucí kroužku taneční Bravantice. Tato byla po vzájemné ústní dohodě nahrazena jinou externí pracovnicí. Nová vedoucí pracovala velmi zodpovědně a svědomitě. Činnost kroužku byla díky této vedoucí obnovena a na základě hospitace ji hodnotím kladně. 6

7 - kontrolní činností v oblasti předepsané dokumentace v ZÚ a na akcích ZÚ nebyly zjištěny závažnější nedostatky, drobné závady byly neprodleně řešeny s příslušnými vedoucími ZÚ a následně odstraněny - na základě hospitace akcí pro nejmenší (Klubíčko) jsme dovybavili naše zařízení ribstolem a velkými stavebnicemi. - kroužek basketbal díky změně vedoucího a rozšířením nabídky tohoto kroužku mezi studenty GMK získal na kvalitě. - na základě hospitací v předchozím roce byly členům ZÚ florbal zakoupeny rozlišovací dresy, které usnadňují orientaci hráčů při hře a zkvalitňují činnost kroužku. Vzhledem k časové náročnosti hlavního zaměstnání vedoucího Dalibora Smolíka a tedy i vzhledem k často suplovaným hodinám ZÚ bude nutno hledat pro příští školní rok nového vedoucího. Na základě hospitací bude v následujícím školním roce doporučeno zakoupení obleku brankáře, nových holí a míčků. - v tomto školním roce bylo pro potřebu ZÚ Klub Robinson a táborové činnosti zakoupeno nové campingové nádobí a videokamera. V. Služby poskytované veřejnosti, školám, Jedenkrát až dvakrát měsíčně jsme uspořádali v rámci výchovně vzdělávacího programu několik výukových aktivit: - hrátky s angličtinou - logopedická prevence - práce s keramickou hlínou - vědomostní soutěže, sportovní a soutěžní programy - návštěva Betlému v kostele Sv. Mikuláše, výroba vánočních ozdob, výroba šátků, výroba košíků z pedigu, výroba ozdobného mýdla - někteří externí pracovníci vyzvedávají rodičům děti ze školní družiny a přivádějí je do kroužků - zprostředkovali jsme besedy s lékařem - návštěva Zemědělské usedlosti Bludička v Bludovicích, zájezd do Planetária v Ostravě 7

8 VI. Vlastní činnost 1. Zájmová činnost pravidelná SPOLEČENSKÉ VĚDY V oddělení společenských věd pracovaly v tomto školním roce 3 zájmové útvary se 44 DĚTMI. Divadlo Na schodech vystoupilo s pohádkou Cesta za štěstím. Divadlo Odřivousek reprezentovalo dům dětí s pohádkou Jak byla v pekle čertům zima. Klub instruktorů navštěvovalo 19 studentů, kteří se scházeli nejen každý pátek, ale také o víkendech a prázdninách. Studenti pomáhají na všech akcích pořádaných nejen domem dětí, ale také i jinými organizacemi. Přímou práci s dětmi si mohou vyzkoušet na letních i jarních táborech. Mnohokrát jsme měli příležitost se přesvědčit o tom, že jsou zodpovědní a spolehliví. ESTETICKÁ VÝCHOVA Oddělení estetické výchovy navštěvovalo 137 dětí v 10 zájmových útvarech. Pěvecký sbor Koťata se představil veřejnosti na několika-ti akcích. Velmi dobře si vedla děvčata v ZÚ tvoření. Pod rukama dětí za pečlivé asistence jejich vedoucí vznikala pěkná díla. Děti v keramických kroužcích připravily dárečky pro malé kamarády z MŠ. Obrázky dětí z kroužku výtvarné výchovy zdobily prostory DDM po celý školní rok. Děvčata z kroužku Mažoretek I. a II. vystoupily u příležitosti oslav Dne dětí. ODDĚLENÍ TĚLOVÝCHOVY A SPORTU V oddělení tělovýchovy pracovalo ve školním roce 2008/ kroužků, které navštěvovalo celkem 204 žáků a studentů. Činnost na vysoké úrovni vykazovaly všechny zájmové kroužky volejbalu děvčat vedené Mgr. Yvonou Sajdovou, Markétou Héjovou, PeaDr. Peterem Šlofem a Mgr. Ladou Bzonkovou. Starší žákyně a kadetky i v letošním školním roce obstály ve velké konkurenci družstev a umístily se na předních pozicích v mistrovství ČR. Kladně hodnotíme i nově vzniklé ZÚ: Bojové sporty, futsal, volejbal GMK. Futsal nabídl možnost herního vyžití ve fotbalu dívkám. Tréninky probíhající v druhé polovině školního roku v hale ZŠ Komenského byly navíc obohaceny o návštěvy z řad profesionálních fotbalistů, kteří nešetřili radami i chválou a herní technice dívek pomohly. Horolezecký kroužek byl velice zajímavou aktivitou, avšak docházelo v něm v průběhu roku k velkým výkyvům v docházce toto jediné bych v ZÚ nehodnotil kladně. Během hospitační činnosti však nebyly zjištěny závažné nedostatky, které by tuto častou velkou absenci opodstatnily. Zájmový útvar florbal pracující pod vedením Dalibora Smolíka ztratil na kvalitě díky časovému vytížení vedoucího. Časté suplování převážně v druhé části školního roku poškodilo sehranost teamu, proto doporučuji pokračování činnosti 8

9 tohoto ZÚ v následujícím školním roce pouze pod vedením nového vedoucího. Celkově hodnotím činnost tohoto oddělení jako zdařilou. ODDĚLENÍ JAZYKŮ V tomto školním roce navštěvovalo 2 zájmové útvary 28 dětí. Ve Velkých Albrechticích děti pokračovaly ve výuce anglického jazyka. Dobře pracoval i nově zahájený kroužek v Bílovci. S výukou anglického jazyka pokračovaly děti také ve spádové obci Tísek. Pokračovala také výuka nejmenších dětí v MŠ. Nepravidelná setkání byla určena malým předškolákům. Formou her, písniček a říkadel se malí předškoláci naučili v cizím jazyce poznávat barvy, vyjmenovat některá zvířátka a různá základní slovíčka. ODDĚLENÍ PŘÍRODOVĚDY Klub Robinson nezaznamenal v letošním školním roce dramatický narůst členské základny. V družinách Smajlíků a Vydrýsků pracovalo v průběhu roku 18 členů z řad dětí i studentů. Během pravidelných schůzek se podařilo u děti rozvíjet týmového ducha, smysl pro fair play a podnítit touhu po dobrodružství, jejíž naplnění nabízela víkendová setkání. Náplní kroužku byla i letos přírodovědná tématika, hry a soutěže. Členové Klubu Robinson se i v letošním roce zapojili do akcí pořádaných ke Dni Země v městě Bílovec a v obci Lubojaty přiložili ruku k dílu při likvidaci skládky v blízkosti myslivecké chaty. Celoroční činnost byla završena krásným táborem v obci Morávka, kterého se zúčastnili nejen členové Klubu Robinson, ale také jejich kamarádi. a)přehled ZÚ Zájmový útvar Volejbal přípravka Volejbal ml.žákyně Volejbal st.žákyně Volejbal kadetky Fotbal přípravka Fotbal ml.žáci Sportovní mladší Vedoucí Yvona Sajdová Markéta Hejová Peter Šloff Lada Bzonková Martin Kadula děti předšk. děti šk. mládež dospělí Celkem Pavol Petrík Ivana Řeháčková

10 Sportovní starší Basketbal Florbal Volejbal GMK Horolezecký Florbal GMK Futsal Bojové sporty Klub instruktorů Divadlo "Na schodech" Divadlo Odřivous Angličtina Bílovec Angličtina Velké Albrechtice Keramika V. Albrechtice Keramika Bílovec Taneční Bravantice Majolenky Mažoretky I. Mažoretky II. Sborový zpěv Allegro Sborový zpěv Koťata Výtvarný Miroslav Juchelka Rostislav Hromada Dalibor Smolík Petra Piková Pavel Mrva Pavel Mrva Petra Piková Kamil Rozsypal Svatava Adamcová Svatava Adamcová Jindřiška Mlčůchová Veronika Meyerová Kateřina Čeganová Žaneta Knoppová Žaneta Knoppová Nikola Smolíková Drahomíra Gilgová Drahomíra Gilgová Veronika Gilgová Andrea Pilichová Dagmar Baudyšová Hana Džupinová T. Knoppová Tvoření Klub Robinson Celkem 31 Eva Fišerová Janis Švagera

11 2. Zájmová činnost nepravidelná a) Příležitostné akce U nás na Domě dětí se pořád něco děje. Každý rok připravujeme pestrou nabídku různých akcí. Mezi nejoblíbenější patří víkendové pobyty klubu instruktorů, divadla Na Schodech, sborového zpěvu Koťata a Klubu Robinson. Podzimní dny v DDM naplňují přípravy na svátky zimní, ať už to je oslava sv. Mikuláše či Vánoce. V letošním školním roce jsme opět uspořádali mikulášské nadílky pro mateřské školky z Bílovce a Staré Vsi, čertík si zařádil i v Základní škole TGM a nově po několikaleté přestávce Mikuláš z DDM navštívil i seniory v Domově důchodců v Bílovci. Velká mikulášská show se uskutečnila v Domu kultury ve Velkých Albrechticích, kde si děti nejen vyzpívaly sladké odměny, ale také vysoutěžily ve štafetových závodech. Zpestřením programu celého odpoledne bylo i vystoupení divadla Na Schodech, které vystoupilo s pohádkou Cesta za štěstím. Mikulášské nadílky zahajují Vánoce na DDM. Zdobili jsme stromeček, vyráběli jsme dárečky a přáníčka. Vánoční cukroví provonělo všechny klubovny našeho domečku. Děti si vyzkoušely některé lidové zvyky a tradice, nemohly chybět ani koledy, prostě to, co neodmyslitelně patří k českým Vánocům. Plesovou sezónu si nenechali ujít ani ti nejmenší. Dětský bál zpestřila loutkoherecká divadelní skupina z televize ČT 1. Po programu se rozjařené děti pustily do tance. Krásné masky byly oceněny porotou. Přestože hodiny dávaly dětem znamení, že je čas bál ukončit, do svých postýlek se jim vůbec nechtělo. Prostřednictvím jarních prázdnin jsme se ocitli na dvoře císaře Rudolfa II. Děti plnily úkoly zadané Golemem, rozděleny do cechů si měly možnost vyzkoušet práci v pekárně, keramické a krejčovské dílně. Prožily si také pravý královský bál, na kterém se tančilo do pozdních večerních hodin. Dětem se jarní prázdniny moc líbily. Nejen dvůr císaře Rudolfa II. však ožil smíchem dětí. Turistická chata na Morávce se stala dějištěm souboje čaroděje Nemeda s temnými silami, a protože temné síly jsou mocným nepřítelem, Nemedovi v jeho boji pomáhali členové Klubu Robinson a jejich kamarádi. Týdenní pobyt v Beskydech se dětem i vedoucím moc líbil, bohužel však neskončil příliš slavně. Horské počasí si vyžádalo svou daň na zdraví účastníků jarního tábora, a ten byl předčasně ukončen. Nemed přesto získal své dračí srdce a díky Robinsonům je zase celou bytostí. Od jarních prázdnin byl už jen malý skok k Velikonočním svátkům. Malovaly se vajíčka, vyráběly různé velikonoční ozdoby. Za dveřmi byly i oslavy Dne dětí, na které jsme se pečlivě připravovali. Areál parku Na Střelnici ožil dětským smíchem, tanečky a zpěvem. Děti soutěžily s pohádkovými bytostmi a za lístečky, které získaly při soutěžích, si vybíraly pozornosti, které jim udělaly očividnou radost. V měsíci červnu se uskutečnil druhý ročník olympiády mateřských školek, kterého se zúčastnily již 4 školky z Bílovce a okolí. Děti soutěžily s nadšením a odhodláním vyhrát pohár pro svou školku. Olympiáda se vydařila, medaile, diplomy i pohár byly rozdány a my se těšíme na třetí ročník této akce, kterého se doufáme zúčastní i další mateřinky z Bílovce a okolí. Cíle a záměry všech akcí námi pořádanými byly splněny ke spokojivosti dětí i nás, kteří jsme se na společných akcích podíleli. Těšíme se spolu s dětmi na setkání v novém školním roce. 11

12 b) Spontánní činnost Nabídka spontánních aktivit vychází z omezených prostorových podmínek zařízení. Maminky na mateřské dovolené měly možnost se scházet během pondělního dopoledne a popovídat si či si předávat zkušenosti. c) Soutěže V tomto školním roce jsme organizovali okrskové kolo recitační soutěže, soutěž vyhlášena MŠMT, které se zúčastnilo 52 dětí. 3. Prázdninová činnost Hurá prázdniny, tak dlouho očekávány školáky byly konečně tady. První týden v červenci proběhlo na domě dětí soustředění pěveckého sboru Koťata. Kočičí mňoukání se rozléhalo široko daleko, hlavně u večerního táboráku. Malí zpěváčci si užili nejen sluníčka, koupání, ale také her, soutěžení a spousty legrace. Zároveň s Koťaty se v DDM usadil organizační tým tábora na Morávce. Instruktoři i vedoucí se připravovali poctivě na práci s dětmi, procházeli různými zkouškami vytrvalosti i charakteru, zahráli si náročnější hry a vyzkoušeli si na vlastní kůži přípravu tábora od A do Zet. Následující týden se stal dům dětí dějištěm zimních olympijských her. V čepicích se lyžovalo na travnatém povrchu, slalomovalo se mezi překážkami a nemohly chybět ani skoky na lyžích či boby. Týden pobyt byl završen výletem do ostravského multikina, kde jsme s dětmi shlédli tématicky blízkou pohádku Doba ledová srpna vyrazili členové Klubu Robinson a jejich kamarádi na tábor na Morávce. Jejich plachetnice prouplouvaly čtrnáctidenním pobytem a hledaly stopy Kryštofa Kolumba. Děti si během tábora vyzkoušely svou odvahu, vytrvalost a týmovou spolupráci. Ozdobou tábora byly nejen krásné vlajky, ale také lodní deníky, které námořníci v průběhu tábora sami psali. Z ostrova Haity, kde jsme nakonec Kolumba objevili (tedy z Morávky) jsme odjížděli naplněni krásnými vzpomínkami a touhou znovu se sejít a prožívat společně znovu všechna nebo alespoň podobná dobrodružství. Z pohádky do pohádky - tak jsme nazvali prázdninový pobyt pro nejmenší. Hrály se pohádky, soutěžilo se, děti se setkávaly s různými pohádkovými bytostmi, které dětem zadávaly úkoly. Nadšené děti našly také poklad kouzelných trpaslíků a zařádily si na bále, který pro ně připravila princezna Jasněnka. Prázdniny utíkaly jako voda, a před námi byl poslední týden s prázdninovým pobytem. Indiánské léto pod tímto názvem se ukrývalo mnoho zajímavých her v lese a na zahradě DDM. Počasí dětem přálo po celou dobu všech prázdninových pobytů a umožnilo nám dospělým splnit všechny plánované úkoly, které jsme si zadali, abychom umožnili dětem prožít spolu s námi krásné prázdniny. 12

13 VII. Spolupráce s jinými subjekty Vztahy se zřizovatelem jsou na velmi dobré úrovni. K dobré úrovni rovněž přispívá, že ředitelka je členkou komise pro výchovu a vzdělávání a 1 pedagogický pracovník je členem komise kulturní. Spolupracujeme se všemi školskými zařízeními ve městě a v některých spádových obcích (Velké Albrechtice, Stará Ves, Tísek, Bravantice, Bravinné). Dále spolupracujeme s MÚ Bílovec, odborem sportu a kultury pod vedením p. Marie Velké. Pořádáme společné akce, jako Mikulášský jarmark, Mikuláš v solné jeskyni, DD Klimkovice, Maškarní bál. Spolupráce je na vynikající úrovni. Rovněž spolupracujeme s Obvodním oddělením Policie ČR, Sdružením myslivců, hasiči a bíloveckými lékaři, a to formou besed, přednášek, akcí. Za podpory MÚ Bílovec (paní Bzonková) proběhly akce pořádané ke Dni Země. Ve spolupráci s Českým červeným křížem jsme uspořádali velice zdařilou mikulášskou nadílku ve Velkých Albrechticích. V Domově důchodců v Bílovci proběhla mikulášská a vánoční nadílka pro seniory. Díky mysliveckým sdružením z Bítova a Bílova si děti z Klubu Robinson užily víkendové pobyty na mysliveckých chatách za příznivé ceny. VIII. Propagační činnost Naší činnost prezentujeme prostřednictvím osobních náborů na školách, plakátů po městě a ve vitríně před DDM, článků do bíloveckého Zpravodaje, vysíláním v Městské televizi, prostřednictvím webových stránek některých zájmových útvarů, internetových stránek města Bílovce a nově i webovými stránkami DDM. IX. Materiálně technické zabezpečení 1. Péče o spravovaný majetek, investiční činnost Majitelem pozemku a budovy, ve které sídlíme, je Město Bílovec. Oba tyto majetky nám zřizovatel předal do správy. Organizace má svěřený majetek pojištěn u České pojišťovny. V roce 2009 nebyly pořízeny žádné investice. 13

14 2. Majetek Inventarizace hospodářských prostředků za rok 2008 byla zahájena a ukončena Komise nezjistila žádné inventarizační rozdíly. Dlouhodobý hmotný majetek ,46 v tom: budova ,46 pozemky ,00 samostatné movité věci ,00 Dlouhodobý nehmotný majetek ,00 drobný dlouhodobý hmotný majetek ,80 Finanční majetek ,72 v tom: pokladna 8.982,00 ceniny 110,00 běžný účet ,65 FKSP 4.151,07 X. Ekonomická zajištění činnosti 1. Vyhodnocení stanovených ukazatelů zřizovatelem Přímé výdaje na vzdělávání (v tisících) plnění prostředky na platy 1 162, ,57 OPPP 70,00 70,00 zákonné odvody 431,30 432,18 FKSP 23,13 23,25 přímý ONIV 31,00 30,00 celkem tisíc tisíc Komentář: Nevyčerpanou částku z ONIV jsme použili na dokrytí FKSP a zákonné odvody. Ukazatelé stanovené naší organizaci jsme vyčerpali na 100%. Úkoly, které si organizace na začátku roku stanovila, byly zajištěny. Nedošlo k žádným důležitým skutečnostem, které by měly vliv na finanční vztah k rozpočtu 14

15 zřizovatele a na hospodářský výsledek. Organizace skončila s hospodářským výsledkem 2 806,19 Kč. Doplňkovou činnost organizace nevykonává. 2. Vyhodnocení hospodaření výnosy celkem ,77 dotace kraj ,00 dotace město ,00 školné ,50 tábory ,00 ostatní 63,27 úroky náklady celkem ,58 mzdy ,00 OPPP ,00 odvody ,00 učební pomůcky ,58 ostatní ,50 odpisy ,00 FKSP ,00 hospodářský výsledek ,19 Kč 15

16 XI. Závěr Činnost našeho DDM v tomto roce hodnotíme jako velice úspěšnou. V rámci dlouhodobé koncepce našeho zařízení se nám úspěšně daří plnit záměr zachování, popřípadě navyšování výkonů žákohodin. Žákohodiny vzrostly oproti minulému šk. roku o 1,1 %. K velkým úspěchům hodnoceného školního roku považujeme dvě skutečnosti: Za svou vynikající práci obdržela 1 vedoucí oddělení ocenění Osobnost města v oblasti kultury za rok Další vedoucí oddělení díky své vynikající práci se zájmovým útvarem Robinson získal od dvou rodičů dětí tohoto ZÚ sponzorský dar pro DDM, a to v částce převyšující 50 tisíc korun. V průběhu školního roku nikdo nepožádal o informací dle 18 zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Tato výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 23. září Přílohou tohoto dokumentu jsou fotky z akcí a články ze Zpravodaje města Bílovce. V Bílovci Bc. Tamara Knoppová ředitelka DDM 16

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou

Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou školní rok 2013 2014 0 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kralupy nad Vltavou za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o středisku

Více

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka Mateřská škola Studénka Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka IČO 00848671. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. MŠ 634 /2014 HO OBSAH Výroční zpráva o činnosti za školní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM MĚLNÍK ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Strana 1 (celkem 26) 1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVČ Název organizace: Zřizovatel: Dům dětí a mládeže Mělník Se sídlem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy Obsah 1.1. Základní údaje o škole 4 1.2. Pracovníci školy 5 1.3. Charakteristika školy 6 Školní

Více

Výroční zpráva 2008 / 2009

Výroční zpráva 2008 / 2009 Výroční zpráva 2008 / 2009 Zpracovala: Mgr. Dagmar Klímková Bc. Ilona Golichová Základní informace Název: ASTRA, centrum volného času, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Adresa: Martinská čtvrť

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

Obsah: Strana (celkem 51) 2

Obsah: Strana (celkem 51) 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 1 Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času... 3 2. Charakteristika střediska volného času... 3 3. Činnost střediska volného

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 O B S A H I. Základní údaje o škole.................................. 3 II. Přehled oborů vzdělání..................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2012/2013 14. 10. 2013 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst.

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2005 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Základní škola Starý Jičín

Základní škola Starý Jičín Základní škola Starý Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace Sídlo školy: Starý Jičín 126

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI školní rok 2013-2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI školní rok 2013-2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI školní rok 2013-2014 V Chebu 20. 10. 2014 Adresa: Goethova 26, 350 02 Cheb Tel/fax: 3544321 77-8 e-mail: ddmcheb@ddmcheb.cz www.ddmcheb.cz Ing. Miloslav Šverdík ředitel DDM Koncepce činnosti

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - a) Základní údaje a charakteristika školy b) ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková

Více

Strana 1 (celkem 21)

Strana 1 (celkem 21) Strana 1 (celkem 21) Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času 3 2. Charakteristika střediska volného času.. 4 3. Činnost střediska volného času....6 4. Informace o žácích a studentech se speciálními

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice. za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice. za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice za školní rok 2009/2010 Štefánikova 117, 742 21 Kopřivnice Moravskoslezský kraj e-mail: zdislava@zdislava.net www: http://www.zdislava.net

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2013/2014 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

školní rok 2012/2013 Základní škola Brno Otevřená 20a

školní rok 2012/2013 Základní škola Brno Otevřená 20a Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Základní škola Brno Otevřená 20a 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Otevřená, je školou neúplnou, bezbariérovou, pouze pro žáky 1. stupně, která

Více

Dům dětí a mládeže, Zastávka, okres Brno venkov

Dům dětí a mládeže, Zastávka, okres Brno venkov Dům dětí a mládeže, Zastávka, okres Brno venkov Výroční zpráva o činnosti DDM za školní rok 2013/2014 Část I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DDM A/ NÁZEV ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ, PRÁVNÍ FORMA, IČO, KONTAKTY Dům dětí a mládeže,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU KLUBKO STARÉ MĚSTO ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Charakteristika školského zařízení: Školské zařízení: Středisko volného času Klubko Staré

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více