VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI"

Transkript

1 Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Šk. rok 2008/2009 Obsah: I. Úvod II. Hodnocení hlavních cílů a úkolů III. Personální zabezpečení IV. Řídící činnost V. Služby VI. Vlastní činnost VII. Spolupráce s jinými subjekty VIII. Propagační činnost IX. Materiálně technické zabezpečení X. Ekonomická zajištění činnosti XI. Závěr V Bílovci Bc. Tamara Knoppová ředitelka DDM

2 I. ÚVOD Charakterika organizace: Název SVČ: Dům dětí mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace IČ: Zřizovatel: Město Bílovec, okres Nový Jičín, Bílovec, Slezské náměstí 1, IČ: Ředitel: Bc. Tamara Knoppová Zařazení do sítě škol je , č j /1/95-17-NJ. Poslední změna v zařazení do sítě škol je ke dni , č.j / Naše zařízení splňuje účel a poslání, pro které byla zřízena, tj. výchova, zájmová činnost a rekreace dětí a mládeže, případně dospělých zájemců v době mimo vyučování a v době školních prázdnin. II. Hodnocení hlavních cílů a úkolů Našim stěžejním úkolem pro tento školní rok byla realizace Projektové dokumentace pro vybudování Areálu pro sportovní a volnočasové aktivity u Domu dětí a mládeže. Následně pak s pomocí Města Bílovec získávání možností financování tohoto Areálu. Tento úkol se podařil splnit v průběhu šk. roku byl zpracován Projekt a pracovali jsme na veškeré dokumentaci k podání žádosti o získání dotace z fondu EU. V pravidelné i nepravidelné činnosti jsme se snažili zachovat, popřípadě navýšit počet žákohodin. Tento hlavní úkol se nám podařilo splnit. V tabulkách je uvedeno srovnání s předchozími školními roky. Pravidelná zájmová činnost ŠKOLNÍ ROK KROUŽKY CELKEM ČLENŮ 2006/ / /

3 Příležitostná činnost ŠKOLNÍ ROK POČET AKCÍ POČET ÚČASTNÍKŮ 2006/ / / Soutěže ŠKOLNÍ ROK POČET AKCÍ POČET ÚČASTNÍKŮ 2006/ / / Prázdninová činnost ŠKOLNÍ ROK POČET AKCÍ POČET ÚČASTNÍKŮ 2006/ / / Žákohodiny ŠKOLNÍ ROK CELKEM Žákohodin 2006/ ,5 2007/ , / ,50 3

4 pravidelná činnost - založili jsme nové ZÚ: tvoření nejen z korálků, naplánovali jsme také ZÜ Berušky, tento se neuskutečnil z důvodu malého zájmu dětí - pokračovali jsme v činnosti ve spádových obcích (kroužky keramiky a anglického jazyka ve Velkých Albrechticích a Tísku) - reprezentace DDM na veřejnosti (město, spádové obce viz hodnocení ZÚ) těmito ZÚ: sborový zpěv Koťata, divadelní Na Schodech a Odřivousek, mažoretky, Klubíčko) - založili jsme nové ZÚ: Bojové sporty, volejbal GMK, horolezecký, florbal GMK, futsal. - kroužek basketbal pracoval pod vedením Mgr. R. Hromady na GMK Bílovec jeho úroveň vzrostla nejen novým vedoucím, ale také rozšířením nabídky tohoto kroužku studentům - u kroužku florbal se nepodařilo rozšířit činnost o víkendová soustředění z důvodu velkého pracovního vytížení vedoucího a následně i malého zájmu členů kroužku o tuto víkendovou činnost nepravidelná činnost - v tomto roce jsme kladli největší důraz na rozšíření aktivit v této oblasti, především na zvýšení úrovně jednotlivých akcí a tím navýšení počtů účastníků na jednotlivých akcích - uskutečnilo se 374 akcí, což je o 51 více oproti roku 07/08 - zvýšili jsme počet víkendových pobytů kroužků DDM. K tomu jsme nejčastěji využívali prostor DDM. Cílem a záměrem těchto víkendových aktivit bylo sjednotit děti a účelně využít jejich volný čas,v neposlední řadě pak příprava dětí a mládeže na veřejná vystoupení. - naši nabídku rozšiřujeme převážně o aktivity určené rodičům s dětmi, předškolákům, členům kroužků školního věku a dospělým. Podrobně viz hodnocení nepravidelné činnosti. - navštívili jsem seniory v DD Klimkovice a nově proběhla mikulášská nadílka v Solné jeskyni v Bílovci. - Aktovka - program pro družiny se neuskutečnil z časových důvodů (náplně činnosti školní družiny při ZŠ TGM) - dle plánu uspořádán 2. ročník Olympiády MŠ zúčastnily se děti ze 4 MŠ (loni o jednu méně), estetická úroveň akce utrpěla výstavbou hřiště v místě konání, jinak akci hodnotíme kladně 4

5 III. Personální zabezpečení DDM 1. Organizační struktura: Pedagogičtí pracovníci: interní ředitelka 2 vedoucí oddělení externí 25 vedoucích ZÚ 10 vedoucích na akcích Nepedagogičtí pracovníci: interní účetní a pokladní domovník a uklízečka externí 5 pracovníci Funkčnost organizační struktury odpovídala a vyhovovala potřebám při realizaci činnosti DDM. 2. a) Pedagogičtí pracovníci interní: ředitelka vzdělání vysokoškolské pedagogické - bakalářské, praxe 25 let, plný prac. úvazek, přímá výchovná práce: září 2008 srpen 2009 průměr 2,846 hodin týdně vedoucí oddělení Ev, SpV, jazyky vzdělání středoškolské pedagogické, praxe 16 let, plný prac. úvazek, přímá výchovná práce: září 2008 srpen průměr 10,837 hodin týdně vedoucí oddělení TV, Př vzdělání středoškolské nepedagogické doplněné pedagogickým minimem na VŠ, studuje 2. rokem na Univerzitě Palackého v Olomouci, obor rekreologie pedagogika volného času, praxe 6 let, plný prac. úvazek, přímá výchovná práce: září 2008 srpen 2009 průměr 15,462 hodin týdně b) Nepedagogičtí pracovníci interní: účetní a pokladní vzdělání středoškolské ekonomické, praxe 38 let, 75% prac. úvazek uklízečka a domovnice základní vzdělání, plný prac. úvazek 5

6 3. Vzdělávání pracovníků Ředitelka úspěšně absolvovala Studium pro ředitele škol a školských zařízení Účetní a ředitelka osobními návštěvami čerpají informace ke zkvalitnění práce v jiných školských zařízení, např. DDM Příbor, DDM Kopřivnice, ZŠ Bílovec Komenského, Gymnázium M.K. Bílovec, ZUŠ Bílovec atd. Účetní absolvovala vzdělávací akci Novela zákona o archivaci od , Datové schránky, Spisová služba. Jeden pedagogický pracovník si zvyšuje kvalifikaci bakalářským studiem na UP v Olomouci, obor rekreologie pedagog volného času. Ukončen 1. ročník. Všichni pracovníci průběžně studují odborná pedagogická periodika. IV. Řídící činnost 1. Porady Porady s interními pracovníky se konaly 1x měsíčně. Porada s interními a externími pracovníky se konaly dvakrát za školní rok, pedagogická rada zasedala rovněž 2x. Hlavním bodem programu porad byla realizace plánu práce DDM na daný školní rok, řešily se veškeré pedagogické, ekonomické, provozní, organizační a jiné záležitosti. Program porad se řídil plánem porad dle Koncepce činnosti na daný školní rok. 2. Kontrolní a hospitační činnost Na základě kontrolní a hospitační činnosti byla učiněna tato opatření a závěry: - z hlediska velmi kladného přístupu k dětem, perfektní motivaci, precizního vedení dokumentace, atmosféry ve skupině, vyzvedneme tyto ZÚ: angličtina K.Čeganová, keramika Ž. Knoppová, sborový zpěv Allegro A. Pilichová, výtvarný - H. Džupinová, sportovní mladší I. Řeháčková, divadlo Odřivousek J. Mlčůchová, sborový zpěv Koťata D. Baudyšová, tvoření E. Fišerová, pro zkvalitnění činnosti ZÚ florbal bylo doporučeno zakoupení rozlišovacích dresů a nových kvalitních míčků, popřípadě výstroje pro brankáře (tato je zatím zapůjčována vedoucím kroužku) - na základě několika hospitací byly zjištěny nedostatky vedoucí kroužku taneční Bravantice. Tato byla po vzájemné ústní dohodě nahrazena jinou externí pracovnicí. Nová vedoucí pracovala velmi zodpovědně a svědomitě. Činnost kroužku byla díky této vedoucí obnovena a na základě hospitace ji hodnotím kladně. 6

7 - kontrolní činností v oblasti předepsané dokumentace v ZÚ a na akcích ZÚ nebyly zjištěny závažnější nedostatky, drobné závady byly neprodleně řešeny s příslušnými vedoucími ZÚ a následně odstraněny - na základě hospitace akcí pro nejmenší (Klubíčko) jsme dovybavili naše zařízení ribstolem a velkými stavebnicemi. - kroužek basketbal díky změně vedoucího a rozšířením nabídky tohoto kroužku mezi studenty GMK získal na kvalitě. - na základě hospitací v předchozím roce byly členům ZÚ florbal zakoupeny rozlišovací dresy, které usnadňují orientaci hráčů při hře a zkvalitňují činnost kroužku. Vzhledem k časové náročnosti hlavního zaměstnání vedoucího Dalibora Smolíka a tedy i vzhledem k často suplovaným hodinám ZÚ bude nutno hledat pro příští školní rok nového vedoucího. Na základě hospitací bude v následujícím školním roce doporučeno zakoupení obleku brankáře, nových holí a míčků. - v tomto školním roce bylo pro potřebu ZÚ Klub Robinson a táborové činnosti zakoupeno nové campingové nádobí a videokamera. V. Služby poskytované veřejnosti, školám, Jedenkrát až dvakrát měsíčně jsme uspořádali v rámci výchovně vzdělávacího programu několik výukových aktivit: - hrátky s angličtinou - logopedická prevence - práce s keramickou hlínou - vědomostní soutěže, sportovní a soutěžní programy - návštěva Betlému v kostele Sv. Mikuláše, výroba vánočních ozdob, výroba šátků, výroba košíků z pedigu, výroba ozdobného mýdla - někteří externí pracovníci vyzvedávají rodičům děti ze školní družiny a přivádějí je do kroužků - zprostředkovali jsme besedy s lékařem - návštěva Zemědělské usedlosti Bludička v Bludovicích, zájezd do Planetária v Ostravě 7

8 VI. Vlastní činnost 1. Zájmová činnost pravidelná SPOLEČENSKÉ VĚDY V oddělení společenských věd pracovaly v tomto školním roce 3 zájmové útvary se 44 DĚTMI. Divadlo Na schodech vystoupilo s pohádkou Cesta za štěstím. Divadlo Odřivousek reprezentovalo dům dětí s pohádkou Jak byla v pekle čertům zima. Klub instruktorů navštěvovalo 19 studentů, kteří se scházeli nejen každý pátek, ale také o víkendech a prázdninách. Studenti pomáhají na všech akcích pořádaných nejen domem dětí, ale také i jinými organizacemi. Přímou práci s dětmi si mohou vyzkoušet na letních i jarních táborech. Mnohokrát jsme měli příležitost se přesvědčit o tom, že jsou zodpovědní a spolehliví. ESTETICKÁ VÝCHOVA Oddělení estetické výchovy navštěvovalo 137 dětí v 10 zájmových útvarech. Pěvecký sbor Koťata se představil veřejnosti na několika-ti akcích. Velmi dobře si vedla děvčata v ZÚ tvoření. Pod rukama dětí za pečlivé asistence jejich vedoucí vznikala pěkná díla. Děti v keramických kroužcích připravily dárečky pro malé kamarády z MŠ. Obrázky dětí z kroužku výtvarné výchovy zdobily prostory DDM po celý školní rok. Děvčata z kroužku Mažoretek I. a II. vystoupily u příležitosti oslav Dne dětí. ODDĚLENÍ TĚLOVÝCHOVY A SPORTU V oddělení tělovýchovy pracovalo ve školním roce 2008/ kroužků, které navštěvovalo celkem 204 žáků a studentů. Činnost na vysoké úrovni vykazovaly všechny zájmové kroužky volejbalu děvčat vedené Mgr. Yvonou Sajdovou, Markétou Héjovou, PeaDr. Peterem Šlofem a Mgr. Ladou Bzonkovou. Starší žákyně a kadetky i v letošním školním roce obstály ve velké konkurenci družstev a umístily se na předních pozicích v mistrovství ČR. Kladně hodnotíme i nově vzniklé ZÚ: Bojové sporty, futsal, volejbal GMK. Futsal nabídl možnost herního vyžití ve fotbalu dívkám. Tréninky probíhající v druhé polovině školního roku v hale ZŠ Komenského byly navíc obohaceny o návštěvy z řad profesionálních fotbalistů, kteří nešetřili radami i chválou a herní technice dívek pomohly. Horolezecký kroužek byl velice zajímavou aktivitou, avšak docházelo v něm v průběhu roku k velkým výkyvům v docházce toto jediné bych v ZÚ nehodnotil kladně. Během hospitační činnosti však nebyly zjištěny závažné nedostatky, které by tuto častou velkou absenci opodstatnily. Zájmový útvar florbal pracující pod vedením Dalibora Smolíka ztratil na kvalitě díky časovému vytížení vedoucího. Časté suplování převážně v druhé části školního roku poškodilo sehranost teamu, proto doporučuji pokračování činnosti 8

9 tohoto ZÚ v následujícím školním roce pouze pod vedením nového vedoucího. Celkově hodnotím činnost tohoto oddělení jako zdařilou. ODDĚLENÍ JAZYKŮ V tomto školním roce navštěvovalo 2 zájmové útvary 28 dětí. Ve Velkých Albrechticích děti pokračovaly ve výuce anglického jazyka. Dobře pracoval i nově zahájený kroužek v Bílovci. S výukou anglického jazyka pokračovaly děti také ve spádové obci Tísek. Pokračovala také výuka nejmenších dětí v MŠ. Nepravidelná setkání byla určena malým předškolákům. Formou her, písniček a říkadel se malí předškoláci naučili v cizím jazyce poznávat barvy, vyjmenovat některá zvířátka a různá základní slovíčka. ODDĚLENÍ PŘÍRODOVĚDY Klub Robinson nezaznamenal v letošním školním roce dramatický narůst členské základny. V družinách Smajlíků a Vydrýsků pracovalo v průběhu roku 18 členů z řad dětí i studentů. Během pravidelných schůzek se podařilo u děti rozvíjet týmového ducha, smysl pro fair play a podnítit touhu po dobrodružství, jejíž naplnění nabízela víkendová setkání. Náplní kroužku byla i letos přírodovědná tématika, hry a soutěže. Členové Klubu Robinson se i v letošním roce zapojili do akcí pořádaných ke Dni Země v městě Bílovec a v obci Lubojaty přiložili ruku k dílu při likvidaci skládky v blízkosti myslivecké chaty. Celoroční činnost byla završena krásným táborem v obci Morávka, kterého se zúčastnili nejen členové Klubu Robinson, ale také jejich kamarádi. a)přehled ZÚ Zájmový útvar Volejbal přípravka Volejbal ml.žákyně Volejbal st.žákyně Volejbal kadetky Fotbal přípravka Fotbal ml.žáci Sportovní mladší Vedoucí Yvona Sajdová Markéta Hejová Peter Šloff Lada Bzonková Martin Kadula děti předšk. děti šk. mládež dospělí Celkem Pavol Petrík Ivana Řeháčková

10 Sportovní starší Basketbal Florbal Volejbal GMK Horolezecký Florbal GMK Futsal Bojové sporty Klub instruktorů Divadlo "Na schodech" Divadlo Odřivous Angličtina Bílovec Angličtina Velké Albrechtice Keramika V. Albrechtice Keramika Bílovec Taneční Bravantice Majolenky Mažoretky I. Mažoretky II. Sborový zpěv Allegro Sborový zpěv Koťata Výtvarný Miroslav Juchelka Rostislav Hromada Dalibor Smolík Petra Piková Pavel Mrva Pavel Mrva Petra Piková Kamil Rozsypal Svatava Adamcová Svatava Adamcová Jindřiška Mlčůchová Veronika Meyerová Kateřina Čeganová Žaneta Knoppová Žaneta Knoppová Nikola Smolíková Drahomíra Gilgová Drahomíra Gilgová Veronika Gilgová Andrea Pilichová Dagmar Baudyšová Hana Džupinová T. Knoppová Tvoření Klub Robinson Celkem 31 Eva Fišerová Janis Švagera

11 2. Zájmová činnost nepravidelná a) Příležitostné akce U nás na Domě dětí se pořád něco děje. Každý rok připravujeme pestrou nabídku různých akcí. Mezi nejoblíbenější patří víkendové pobyty klubu instruktorů, divadla Na Schodech, sborového zpěvu Koťata a Klubu Robinson. Podzimní dny v DDM naplňují přípravy na svátky zimní, ať už to je oslava sv. Mikuláše či Vánoce. V letošním školním roce jsme opět uspořádali mikulášské nadílky pro mateřské školky z Bílovce a Staré Vsi, čertík si zařádil i v Základní škole TGM a nově po několikaleté přestávce Mikuláš z DDM navštívil i seniory v Domově důchodců v Bílovci. Velká mikulášská show se uskutečnila v Domu kultury ve Velkých Albrechticích, kde si děti nejen vyzpívaly sladké odměny, ale také vysoutěžily ve štafetových závodech. Zpestřením programu celého odpoledne bylo i vystoupení divadla Na Schodech, které vystoupilo s pohádkou Cesta za štěstím. Mikulášské nadílky zahajují Vánoce na DDM. Zdobili jsme stromeček, vyráběli jsme dárečky a přáníčka. Vánoční cukroví provonělo všechny klubovny našeho domečku. Děti si vyzkoušely některé lidové zvyky a tradice, nemohly chybět ani koledy, prostě to, co neodmyslitelně patří k českým Vánocům. Plesovou sezónu si nenechali ujít ani ti nejmenší. Dětský bál zpestřila loutkoherecká divadelní skupina z televize ČT 1. Po programu se rozjařené děti pustily do tance. Krásné masky byly oceněny porotou. Přestože hodiny dávaly dětem znamení, že je čas bál ukončit, do svých postýlek se jim vůbec nechtělo. Prostřednictvím jarních prázdnin jsme se ocitli na dvoře císaře Rudolfa II. Děti plnily úkoly zadané Golemem, rozděleny do cechů si měly možnost vyzkoušet práci v pekárně, keramické a krejčovské dílně. Prožily si také pravý královský bál, na kterém se tančilo do pozdních večerních hodin. Dětem se jarní prázdniny moc líbily. Nejen dvůr císaře Rudolfa II. však ožil smíchem dětí. Turistická chata na Morávce se stala dějištěm souboje čaroděje Nemeda s temnými silami, a protože temné síly jsou mocným nepřítelem, Nemedovi v jeho boji pomáhali členové Klubu Robinson a jejich kamarádi. Týdenní pobyt v Beskydech se dětem i vedoucím moc líbil, bohužel však neskončil příliš slavně. Horské počasí si vyžádalo svou daň na zdraví účastníků jarního tábora, a ten byl předčasně ukončen. Nemed přesto získal své dračí srdce a díky Robinsonům je zase celou bytostí. Od jarních prázdnin byl už jen malý skok k Velikonočním svátkům. Malovaly se vajíčka, vyráběly různé velikonoční ozdoby. Za dveřmi byly i oslavy Dne dětí, na které jsme se pečlivě připravovali. Areál parku Na Střelnici ožil dětským smíchem, tanečky a zpěvem. Děti soutěžily s pohádkovými bytostmi a za lístečky, které získaly při soutěžích, si vybíraly pozornosti, které jim udělaly očividnou radost. V měsíci červnu se uskutečnil druhý ročník olympiády mateřských školek, kterého se zúčastnily již 4 školky z Bílovce a okolí. Děti soutěžily s nadšením a odhodláním vyhrát pohár pro svou školku. Olympiáda se vydařila, medaile, diplomy i pohár byly rozdány a my se těšíme na třetí ročník této akce, kterého se doufáme zúčastní i další mateřinky z Bílovce a okolí. Cíle a záměry všech akcí námi pořádanými byly splněny ke spokojivosti dětí i nás, kteří jsme se na společných akcích podíleli. Těšíme se spolu s dětmi na setkání v novém školním roce. 11

12 b) Spontánní činnost Nabídka spontánních aktivit vychází z omezených prostorových podmínek zařízení. Maminky na mateřské dovolené měly možnost se scházet během pondělního dopoledne a popovídat si či si předávat zkušenosti. c) Soutěže V tomto školním roce jsme organizovali okrskové kolo recitační soutěže, soutěž vyhlášena MŠMT, které se zúčastnilo 52 dětí. 3. Prázdninová činnost Hurá prázdniny, tak dlouho očekávány školáky byly konečně tady. První týden v červenci proběhlo na domě dětí soustředění pěveckého sboru Koťata. Kočičí mňoukání se rozléhalo široko daleko, hlavně u večerního táboráku. Malí zpěváčci si užili nejen sluníčka, koupání, ale také her, soutěžení a spousty legrace. Zároveň s Koťaty se v DDM usadil organizační tým tábora na Morávce. Instruktoři i vedoucí se připravovali poctivě na práci s dětmi, procházeli různými zkouškami vytrvalosti i charakteru, zahráli si náročnější hry a vyzkoušeli si na vlastní kůži přípravu tábora od A do Zet. Následující týden se stal dům dětí dějištěm zimních olympijských her. V čepicích se lyžovalo na travnatém povrchu, slalomovalo se mezi překážkami a nemohly chybět ani skoky na lyžích či boby. Týden pobyt byl završen výletem do ostravského multikina, kde jsme s dětmi shlédli tématicky blízkou pohádku Doba ledová srpna vyrazili členové Klubu Robinson a jejich kamarádi na tábor na Morávce. Jejich plachetnice prouplouvaly čtrnáctidenním pobytem a hledaly stopy Kryštofa Kolumba. Děti si během tábora vyzkoušely svou odvahu, vytrvalost a týmovou spolupráci. Ozdobou tábora byly nejen krásné vlajky, ale také lodní deníky, které námořníci v průběhu tábora sami psali. Z ostrova Haity, kde jsme nakonec Kolumba objevili (tedy z Morávky) jsme odjížděli naplněni krásnými vzpomínkami a touhou znovu se sejít a prožívat společně znovu všechna nebo alespoň podobná dobrodružství. Z pohádky do pohádky - tak jsme nazvali prázdninový pobyt pro nejmenší. Hrály se pohádky, soutěžilo se, děti se setkávaly s různými pohádkovými bytostmi, které dětem zadávaly úkoly. Nadšené děti našly také poklad kouzelných trpaslíků a zařádily si na bále, který pro ně připravila princezna Jasněnka. Prázdniny utíkaly jako voda, a před námi byl poslední týden s prázdninovým pobytem. Indiánské léto pod tímto názvem se ukrývalo mnoho zajímavých her v lese a na zahradě DDM. Počasí dětem přálo po celou dobu všech prázdninových pobytů a umožnilo nám dospělým splnit všechny plánované úkoly, které jsme si zadali, abychom umožnili dětem prožít spolu s námi krásné prázdniny. 12

13 VII. Spolupráce s jinými subjekty Vztahy se zřizovatelem jsou na velmi dobré úrovni. K dobré úrovni rovněž přispívá, že ředitelka je členkou komise pro výchovu a vzdělávání a 1 pedagogický pracovník je členem komise kulturní. Spolupracujeme se všemi školskými zařízeními ve městě a v některých spádových obcích (Velké Albrechtice, Stará Ves, Tísek, Bravantice, Bravinné). Dále spolupracujeme s MÚ Bílovec, odborem sportu a kultury pod vedením p. Marie Velké. Pořádáme společné akce, jako Mikulášský jarmark, Mikuláš v solné jeskyni, DD Klimkovice, Maškarní bál. Spolupráce je na vynikající úrovni. Rovněž spolupracujeme s Obvodním oddělením Policie ČR, Sdružením myslivců, hasiči a bíloveckými lékaři, a to formou besed, přednášek, akcí. Za podpory MÚ Bílovec (paní Bzonková) proběhly akce pořádané ke Dni Země. Ve spolupráci s Českým červeným křížem jsme uspořádali velice zdařilou mikulášskou nadílku ve Velkých Albrechticích. V Domově důchodců v Bílovci proběhla mikulášská a vánoční nadílka pro seniory. Díky mysliveckým sdružením z Bítova a Bílova si děti z Klubu Robinson užily víkendové pobyty na mysliveckých chatách za příznivé ceny. VIII. Propagační činnost Naší činnost prezentujeme prostřednictvím osobních náborů na školách, plakátů po městě a ve vitríně před DDM, článků do bíloveckého Zpravodaje, vysíláním v Městské televizi, prostřednictvím webových stránek některých zájmových útvarů, internetových stránek města Bílovce a nově i webovými stránkami DDM. IX. Materiálně technické zabezpečení 1. Péče o spravovaný majetek, investiční činnost Majitelem pozemku a budovy, ve které sídlíme, je Město Bílovec. Oba tyto majetky nám zřizovatel předal do správy. Organizace má svěřený majetek pojištěn u České pojišťovny. V roce 2009 nebyly pořízeny žádné investice. 13

14 2. Majetek Inventarizace hospodářských prostředků za rok 2008 byla zahájena a ukončena Komise nezjistila žádné inventarizační rozdíly. Dlouhodobý hmotný majetek ,46 v tom: budova ,46 pozemky ,00 samostatné movité věci ,00 Dlouhodobý nehmotný majetek ,00 drobný dlouhodobý hmotný majetek ,80 Finanční majetek ,72 v tom: pokladna 8.982,00 ceniny 110,00 běžný účet ,65 FKSP 4.151,07 X. Ekonomická zajištění činnosti 1. Vyhodnocení stanovených ukazatelů zřizovatelem Přímé výdaje na vzdělávání (v tisících) plnění prostředky na platy 1 162, ,57 OPPP 70,00 70,00 zákonné odvody 431,30 432,18 FKSP 23,13 23,25 přímý ONIV 31,00 30,00 celkem tisíc tisíc Komentář: Nevyčerpanou částku z ONIV jsme použili na dokrytí FKSP a zákonné odvody. Ukazatelé stanovené naší organizaci jsme vyčerpali na 100%. Úkoly, které si organizace na začátku roku stanovila, byly zajištěny. Nedošlo k žádným důležitým skutečnostem, které by měly vliv na finanční vztah k rozpočtu 14

15 zřizovatele a na hospodářský výsledek. Organizace skončila s hospodářským výsledkem 2 806,19 Kč. Doplňkovou činnost organizace nevykonává. 2. Vyhodnocení hospodaření výnosy celkem ,77 dotace kraj ,00 dotace město ,00 školné ,50 tábory ,00 ostatní 63,27 úroky náklady celkem ,58 mzdy ,00 OPPP ,00 odvody ,00 učební pomůcky ,58 ostatní ,50 odpisy ,00 FKSP ,00 hospodářský výsledek ,19 Kč 15

16 XI. Závěr Činnost našeho DDM v tomto roce hodnotíme jako velice úspěšnou. V rámci dlouhodobé koncepce našeho zařízení se nám úspěšně daří plnit záměr zachování, popřípadě navyšování výkonů žákohodin. Žákohodiny vzrostly oproti minulému šk. roku o 1,1 %. K velkým úspěchům hodnoceného školního roku považujeme dvě skutečnosti: Za svou vynikající práci obdržela 1 vedoucí oddělení ocenění Osobnost města v oblasti kultury za rok Další vedoucí oddělení díky své vynikající práci se zájmovým útvarem Robinson získal od dvou rodičů dětí tohoto ZÚ sponzorský dar pro DDM, a to v částce převyšující 50 tisíc korun. V průběhu školního roku nikdo nepožádal o informací dle 18 zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Tato výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 23. září Přílohou tohoto dokumentu jsou fotky z akcí a články ze Zpravodaje města Bílovce. V Bílovci Bc. Tamara Knoppová ředitelka DDM 16

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Představení partnera projektu SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Partner projektu: Středisko volného času, Most, Maršála Rybalka 1020, příspěvková

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Výroční zpráva Dubíčko, z.s. za rok 2015

Výroční zpráva Dubíčko, z.s. za rok 2015 Výroční zpráva Dubíčko, z.s. za rok 2015 Dubíčko,z.s. nezisková organizace Dlouhá 105/5, 417 02 Dubí 2 IČO: 26984563 DIČ: CZ 26984563 email: dubicko@centrum.cz www.osdubicko.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2.

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Šk. rok 2010/2011 Obsah: I. Úvod II. Hodnocení hlavních cílů a úkolů III. Personální zabezpečení IV. Řídící činnost

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období až

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období až Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období 1.8. 2015 až 31. 7. 2016 Obsah 1. Základní data společnosti 2. Přehled činností vykonávaných v hospodářském a školním roce roce s uvedením vztahu k účelu

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika školského zařízení Název školského zařízení, sídlo, odloučená pracoviště. Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín Zřizovatel, adresa

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2014 2015 Zlín dne 1. 10. 2015 Blanka Kalendová, ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

USNESENÍ 38. schůze Rady města Bílovce, konané dne

USNESENÍ 38. schůze Rady města Bílovce, konané dne USNESENÍ 38. schůze Rady města Bílovce, konané dne 09. 11. 2015 Rada města po projednání RM/38/758 program jednání 38. schůze Rady města Bílovec, konané dne 09. 11. 2015 RM/38/759 plnění ukládacích usnesení

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 1.Úvod DDM Slavkov u Brna je školské zařízení, které má právní subjektivitu od roku 2000. Zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, rekreační,osvětové

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 1. Charakteristika organizace Základní škola Bernarda Bolzana o.p.s. byla založena v roce 1997 s hlavní činností v oblasti výchovy a vzdělávání. Od této doby se snaží svoji obecně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Obsah: 1. Úvod 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace 3. Hlavní finanční ukazatele 4. Investiční

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Brno, Charbulova 84, 618 00 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád Základní umělecké školy Brno, Charbulova 84 upravuje organizaci a řízení školy s přihlédnutím

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více