ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky N Á V R H P R O G R A M U

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky N Á V R H P R O G R A M U"

Transkript

1 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Ing. Chochole Milan, Lívanec Jiří, Ing. Málek Jan, Ing. Pich Jan, Ing. Miroslav Maksa, Mgr. Pešička Jiří, Prášek Martin, Štván Ladislav, Votrubová Pavlína, Bardová Jana, Calta Václav N Á V R H P R O G R A M U Návrh programu: 1. Zahájení 1.1. volba zapisovatele 1.2. volba ověřovatelů 2. Projednání: 2.1. Projednání OZV č.1 a 2 viz příloha 2.2. Projednání nařízení vlády č.37/2003 Sb. ze dne odměny ve výkonu funkce člena zastupitelstva 2.3. Projednání návrhu dohody o budoucí spolupráci likvidace bioodpadů viz příloha 2.4. Projednání návrhu na odprodej pozemku parc.č. 343/1 v k.ú. Nosetín 2.5. Projednání záměru na odprodej části pozemku parc.č. 1147/3 v k.ú. Ratiboř 2.6. Projednání návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č /002 viz příloha 2.7. Projednání návrhu řešení likvidace zeleně nákup mulčovače 2.8. Projednání návrhu řešení náhrady multikáry za sklápěč pětimístný nákup sklápěče 2.9. Rozpočtové opatření č.1/ Projednání návrhu VO v Chyškách viz příloha Projednání návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č /001 viz příloha Projednání návrhu pana xxxxxxx pozemek pro ČOV viz příloha Aplikace novely zákona č. 250/2000 Sb., poskytování dotací a darů Projednání návrhu údržby pozemků kolem kostela a fary Projednání návrhu na realizaci čekárny v Chyškách Projednání návrhu stanovení termínu dalšího zastupitelstva Žádosti Odprodej a směna obecních pozemků: 3. Informace 3.1. Zpráva z jednání Rady obce viz příloha 3.2. Plnění rozpočtu a činnosti obce za rok Výroční zpráva o hospodaření ZŠ za rok 2014 viz příloha 3.4. Dopis Pekařství Chyšky s.r.o. viz příloha 3.5. Dopis zaměstnanců Základní školy Chyšky 3.6. Autobusová zastávka před farou, místo pro přecházení před farou 4. Diskuse 5. Závěr Zasedání č. 2/2015 Stránka 1

2 Jednání 1. Zahájení Provedl starosta obce pan Ing. Miroslav Maksa v 18:00 hodin, přivítal všechny přítomné a seznámil je s návrhem programu jednání návrh zapisovatele: Ing. Jan Pich 1.2. návrh ověřovatelů: Stanislava Hejnová, Martin Prášek PRO- 12 PROTI-0 ZDRŽELO- 3 Schváleno 12 hlasy 1.3. Rozšíření programu zastupitelstva 2. Projednání Starosta navrhl úpravu programu jednání a to o rozšíření o bod 2.13 Aplikace novely zákona č. 250/2000 Sb., poskytování dotací a darů. Zastupitel pan Jan Pich navrhl rozšíření programu jednání o body č Projednání návrhu údržby pozemků kolem kostela a fary, 2.15 Projednání návrhu na realizaci čekárny v Chyškách a 2.16 Projednání návrhu stanovení termínu dalšího zastupitelstva PRO- 12 PROTI-2 ZDRŽELO- 1 Schváleno 12 hlasy 2.1. Projednání OZV č.1 a 2 viz příloha Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s nutností projednat a vyhlásit OZV o způsobu sběru rostlinných zbytků OZV č. 1/2015 o sběru a shromažďování rostlinných zbytků a v OZV č. 2/2015 dodatek k OZV č.1/2012, ve kterém se upřesňuje umístění nádob. Návrhy byly předloženy k připomínkování Odboru veřejné správy a kontroly, který návrhy schválil s doplněním. Po úpravě jsou návrhy OZV předloženy zastupitelstvu k projednání. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chyšky po projednání vyhlašuje a schvaluje OZV č. 1/2015 a OZV č. 2/2015 dodatek k OZV č.1/2012 o umístění sběrných nádob. PRO- 15 PROTI-0 ZDRŽELO Projednání nařízení vlády č.37/2003 Sb. ze dne odměny ve výkonu funkce člena zastupitelstva Starosta obce seznámil s vydáním vládního nařízení č. 37/2003 Sb., které platí od , o odměnách ve výkonu funkce člena zastupitelstva. Vyhláška byla projednána na zasedání Rady obce. Rada obce po projednání navrhuje zastupitelstvu nenavyšovat stávající odměny neuvolněných členů zastupitelstva. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chyšky po projednání vládního nařízení č. 37/2003 Sb. navrhuje ponechat odměny neuvolněným členům zastupitelstva v současné výši. Zasedání č. 2/2015 Stránka 2

3 PRO- 15 PROTI-0 ZDRŽELO Projednání návrhu dohody o budoucí spolupráci likvidace bioodpadů viz příloha Starosta obce předložil zastupitelstvu předlohu dohody o spolupráci ve věci likvidace a zpracování biologického odpadu. Dohoda navazuje na OZV č.1/2015 o shromažďování a likvidaci biologického odpadu. Návrh na spolupráci mezi obcí a společností Fuka Luděk Nadějkov a návrh dohody byl projednán na radě obce, která doporučuje zastupitelstvu dohodu schválit. Během jednání zastupitelé obdrželi informaci, že je možný i zpracovatel bioodpadů i na Chyšecku. Návrh usnesení: Zastupitelstvo po projednání předložený návrh dohody o budoucí spolupráci na shromažďování a likvidací biologického odpadu mezi obcí a společností Fuka Luděk, Nadějkov 3 odložilo do doby prověření nových informací. PRO- 15 PROTI-0 ZDRŽELO Projednání návrhu na odprodej pozemku parc.č. 343/1 v k.ú. Nosetín Starosta seznámil zastupitele z průběhem projednávání žádosti pana xxxxxxxxx, který požádal obec o odprodej pozemku parc.č. 343/1 v k.ú. Nosetín. Uvedený pozemek sousedí se stavební parcelou 340/2, která je ve vlastnictví žadatele. Žádost byla projednána na zasedání ZO a ZO na svém zasedání č.4/2014 dne vyhlásilo záměr prodeje č. 9/2014. Rada obce na svém zasedání ve věci jednala a po projednání žádosti navrhuje zastupitelstvu obce prodej pozemku par.č. 343/1 k.ú. Nosetín p. xxxxxxxxx za cenu 50 Kč/m2. Podmínkou prodeje bude zapsání věcného břemene na obě uvedené parcely 343/1 a 340/2 v k.ú. Nosetín. Předmětem věcného břemene je přepadová stoka (strouha) z rybníku Hořejší. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chyšky po projednání souhlasí s prodejem pozemku č. 343/1 v k.ú. Nosetín. V prodeji budou stanoveny podmínky týkající se věcného břemene na přepadovou strouhu. Zastupitelstvo obce prodává pozemek za 50 Kč za 1m 2. Prodej je podmíněn uzavřením smlouvy o věcném břemeni na pozemky 343/1 v k.ú. Nosetín a 340/2 v k.ú. Nosetín. PRO- 15 PROTI-0 ZDRŽELO Projednání záměru na odprodej části pozemku parc.č. 1147/3 v k.ú. Ratiboř Starosta obce předložil zastupitelstvu k dalšímu projednání žádost o odprodej části pozemku parc.č. 1147/3 v k.ú. Ratiboř. Na zasedání ZO č.1/2015 byl schválen záměr na odprodej části pozemku o výměře 74 m2. Jedná se o pozemek, který je součástí bytového domu čp. 12 septik. Návrh usnesení: Zastupitelstvo po projednání souhlasí s odprodejem části pozemku parc.č. 1147/3 v k.ú. Ratiboř o výměře 74 m2 za cenu 100 Kč/m 2 společenství vlastníků jednotek domů č.p. 12 Ratiboř. Návrh smlouvy bude projednán na dalším zasedání zastupitelstva obce. PRO-15 PROTI-0 ZDRŽELO- 0 Zasedání č. 2/2015 Stránka 3

4 2.6. Projednání návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č /002 viz příloha Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Chyšky a E.ON Distribuce, a.s. (č. smlouvy /002) v souvislosti s projektem Nosetín č.p. 11: NN úprava vedení. Jedná se o pozemek 978/1 v k.ú. Nosetín. Rada na základě jednání doporučuje zastupitelstvu smlouvu odsouhlasit. Návrh usnesení: Zastupitelstvo Obce Chyšky po projednání souhlasí s podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 978/1 v k.ú. Nosetín smlouva č /002, mezi Obcí Chyšky a E.ON distribuce. PRO- 15 PROTI-0 ZDRŽELO Projednání návrhu řešení likvidace zeleně nákup mulčovače Zastupitelstvu byl předložen návrh rady obce na nákup nového mulčovače. Využití je především při údržbě místních komunikací a ploch špatně udržitelných. Předpokládaná cena je tis. korun. Návrh usnesení: Zastupitelstvo Obce Chyšky po projednání souhlasí s nákupem mulčovače za traktor a souhlasí s úpravou výdajů v rozpočtu obce pro 2015 o 70 tis. Kč z úspor předcházejících let Projednání návrhu řešení náhrady multikáry za sklápěč pětimístný nákup sklápěče Zastupitelstvu byl předložen návrh rady obce na nákup nového pětimístného vozidla sklápěč, který by nahradil multikáru (stáří 26), která může převážet dvě osoby. Náhradou by mohl být automobil Gladiátor nebo GAZ. Předpokládané náklady tis. včetně DPH. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chyšky po projednání souhlasí s nákupem nového pětimístného sklápěče a souhlasí s úpravou výdajů v rozpočtu obce pro 2015 o 800 tis. Kč z úspor předcházejících let a souhlasí s navýšením rozpočtu obce o tuto částku Rozpočtové opatření č.1/2015 Zastupitelstvu bylo předloženo rozpočtové opatření č.1/2015. Rada obce schválila rozpočtové opatření na svém zasedání Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chyšky po projednání souhlasí s předloženým rozpočtovým opatřením č.1/2015. Zasedání č. 2/2015 Stránka 4

5 PRO-15 PROTI- 0 ZDRŽELO Projednání návrhu VO v Chyškách viz příloha Zastupitelstvu byl předložen návrh řešení VO v Chyškách. Rada obce se zúčastnila předváděcí akce v Protivíně, kde je celé město řešeno LED svítidly. Na základě představení v Protivíně, Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit tento typ svítidel. Zastupitelé obdrželi návrh projektanta na umístění svítidel v Chyškách, ke kterému by se měli vyjádřit. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chyšky po projednání jednotlivých variant osvětlení dalo za úkol zastupitelům i ostatním občanům prověřit aktuální umístění veřejného osvětlení, navrhnout změny a způsob osvětlení do do 18:00 hod, kdy bude zasedání zastupitelstva obce. O této možnosti budou obyvatelé Chyšek informováni a vyzváni k podání návrhů prostřednictvím hlášení místního rozhlasu Projednání návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č /001 viz příloha Zastupitelstvu byl předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č /001 na uložení NN v Chyškách do země. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chyšky po projednání navrhuje upravit jednorázovou odměnu ve výši Kč. Do stejného výkopu bude také uložena kabeláž pro veřejné osvětlení v Chyškách Projednání návrhu pana xxxxxxxx pozemek pro ČOV viz příloha Zastupitelstvu byl předložen k dalšímu jednání návrh pana xxxxxx na odprodej pozemku k realizaci ČOV v Chyškách. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chyšky po projednání odkládá rozhodnutí na odprodej pozemků pana xxxxxxxx na další zastupitelstvo PRO-15 PROTI- 0 ZDRŽELO Aplikace novely zákona č. 250/2000 Sb., poskytování dotací a darů. Starosta obce informoval ZO o novele zákona č.250/2000 Sb., ve znění zákona č.24/2015 Sb. Tento zákon upřesňuje a stanovuje podmínky pro poskytování dotací a finančních výpomocí obcí. Vzhledem k tomu, že se v rozpočtu obce nejedná o významné částky, lze použít zákon č. 89/2012 Zasedání č. 2/2015 Stránka 5

6 Sb., Občanský zákoník a poskytnout podle 2055 neúčelový dar. Ve schváleném rozpočtu obce budou tyto dary vedeny na položce Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chyšky po projednání navrhuje odložení rozhodnutí o poskytování příspěvků a to formou neúčelových darů a použití položky 5240 na další zastupitelstvo. PRO-15 PROTI- 0 ZDRŽELO Projednání návrhu údržby pozemků kolem kostela a fary Zastupitel a předseda spolku Naše Chyšecko, Jan Pich, seznámil všechny přítomné s nutností pravidelné údržby pozemků kolem kostela a fary v Chyškách. Navrhl rozdělení údržby mezi Obec Chyšky a spolek Naše Chyšecko. Požaduje po obci pravidelné sekání trávy, nejlépe 1 x za 14 dní a pravidelnou likvidaci odpadků z odpadkových košů. Spolek Naše Chyšecko bude zajišťovat ostatní údržbu pozemků, jako je odplevelování výsadeb, údržba trvalek a stromů, údržba mobiliáře apod. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chyšky po projednání bere na vědomí potřebu pravidelné údržby pozemků kolem fary a kostela v Chyškách ve spolupráci se spolkem Naše Chyšecko. Obec Chyšky bude zajišťovat sekání trávy a likvidaci odpadků, dle svých časových a materiálních možností. PRO-10 PROTI- 1 ZDRŽELO- 3 Schváleno 10 hlasy Projednání návrhu na realizaci čekárny v Chyškách Zastupitel Jan Pich seznámil zastupitele s orientačním návrhem podoby čekárny od ateliéru Kontinual. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chyšky po projednání odkládá jednání o podobě autobusové zastávky na další zastupitelstvo. Také pověřuje zastupitele, aby do příštího zastupitelstva uvažovali o umístění a vzhledu čekárny. PRO-15 PROTI- 0 ZDRŽELO Projednání návrhu stanovení termínu dalšího zastupitelstva Termín dalšího zastupitelstva byl stanoven již v bodě při projednávání veřejného osvětlení v Chyškách. Termín dalšího zastupitelstva byl stanoven na od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky Žádosti - o směně nebo odprodeji obecního pozemku xxxxxxxx viz příloha Zastupitelstvo obdrželo návrh pana xxxxxxx na směnu pozemků. Pan xxxxx nabízí pozemky v k.ú. Zasedání č. 2/2015 Stránka 6

7 Květuš parc.č. 127/2, 128, 129, v k.ú. Chyšky parc.č. 56/23, 56/24, 56/25, 56/32, 519 o celkové výměře m 2 a žádá pozemky v k.ú. Mezný parc.č. 390/1, 390/2, 390/3 o celkové výměře m 2. Poměr směny mezi nabízenými a požadovanými pozemky je 1: 2 ve prospěch pana xxxxxxx. Rozdíl by obec uhradila na základě dohody. Návrh usnesení: Zastupitelstvo po projednání navrhuje panu xxxxxxx směnu pozemků v k.ú. Chyšky parc.č. 56/23, 56/24, 56/25 za část pozemku 390/1 v k.ú Mezný přiléhajícího ke stavení čp. 4 a k pozemku parc.č. 390/4 v k.ú. Mezný. Směna by byla provedena v poměru 1: xxxxxxxxx viz příloha Zastupitelstvo obdrželo žádost pana xxxxxxxx na odprodej části pozemku parc.č. 323/4 v k.ú. Chyšky. Důvodem je uvedení stavu hranice pozemku dle skutečnosti. Na základě nesouladu katastrálních hranic pozemků v této oblasti se skutečností, je řešení jedné části (žádost pana xxxxx) neefektivní a nesystematické. Zastupitelstvo proto žádost pana xxxxx odkládá do doby vyřešení nesouladu katastrálních hranic ze skutečností. Návrh usnesení: Na základě nesouladu katastrálních hranic pozemků se skutečným stavem v této oblasti, je řešení jedné části (žádost pana xxxxxx) neefektivní a nesystematické. Zastupitelstvo proto žádost pana xxxxxx odkládá do doby vyřešení nesouladu katastrálních hranic se skutečností. PRO- 14 PROTI- 0 ZDRŽELO- 1 Schváleno 14 hlasy xxxxxxxxx viz příloha Zastupitelstvo obdrželo žádost - vyjádření paní xxxxxxxxxx na směnu prodej části pozemku parc.č. 404/6 o výměře cca 33 m 2 v.k.ú. Chyšky za část pozemku parc.č. st. 199 v k.ú. Chyšky. Důvodem směny části stavebního pozemku byla předpokládaná potřeba obce pro stavbu chodníku. Po konzultaci s projektantem, nebude pozemek paní xxxxxxxxx potřeba. Návrh usnesení: Protože nebude pozemek paní xxxxxxxx pro výstavbu chodníku potřeba, zastupitelstvo obce předložený návrh na směnu nevyužije a nevyhlásí z tohoto důvodu záměr směny pozemků. PRO-14 PROTI- 0 ZDRŽELO- 1 Schváleno 14 hlasy xxxxxxxxxxx viz příloha Zastupitelstvo obdrželo žádost - vyjádření manželů xxxxxxxxxxxx na směnu prodej části pozemku parc.č. 404/10 o výměře cca 5 m 2 v.k.ú. Chyšky za část pozemku parc.č. 388/15 v k.ú. Chyšky. Důvodem směny části pozemku byla předpokládaná potřeba obce pro stavbu chodníku. Po konzultaci s projektantem, nebude pozemek manželů xxxxxxxxxx potřeba. Zasedání č. 2/2015 Stránka 7

8 Návrh usnesení: Protože nebude pozemek manželů xxxxxxxxxx pro výstavbu chodníku potřeba, zastupitelstvo obce předložený návrh na směnu nevyužije a nevyhlásí z tohoto důvodu záměr směny pozemků. PRO- 14 PROTI- 0 ZDRŽELO- 1 Schváleno 14 hlasy xxxxxxxxxxxx viz příloha Zastupitelstvo obdrželo žádost paní xxxxxxxxxxxx na prodej pozemku parc.č. 366 o výměře 97 m 2 v.k.ú. Mezný. Návrh usnesení: Zastupitelstvo po projednání nesouhlasí s prodejem části pozemku č. 366 v k.ú. Mezný. 3. Informace 3.1. Zpráva z jednání Rady obce viz příloha Zastupitelstvo obce obdrželo informaci o programu jednání z Rady obce od počátku roku Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere informaci o programu jednání Rady obce na vědomí bez připomínek. PRO- 11 PROTI- 0 ZDRŽELO- 4 Schváleno 11 hlasy 3.2. Plnění rozpočtu a činnosti obce za rok 2015 Zastupitelstvo obce obdrželo informaci od starosty obce k plnění plánované činnosti a čerpání financí obce na letošní rok. Ke dni zasedání je stav obce: Výdaje : ,22% Příjmy : ,78% Z plánovaných akcí bylo zahájeno jednání o způsobu realizace některých akcí (veřejné osvětlení, hrazení potoka, nákup kontejnerů), u některých je připraveno poptávkové řízení. Návrh usnesení: Zastupitelstvo bere zprávu o plnění činnosti a čerpání rozpočtu obce za rok 2015 na vědomí bez připomínek Výroční zpráva o hospodaření ZŠ za rok 2014 viz příloha Zastupitelstvo obce obdrželo v příloze Výroční zprávu o hospodaření ZŠ za rok Návrh usnesení: Zastupitelstvo bere zprávu hospodaření ZŠ Chyšky za rok 2014 na vědomí. Zasedání č. 2/2015 Stránka 8

9 3.4. Dopis Pekařství Chyšky s.r.o. viz příloha Zastupitelstvo obce obdrželo dopis Pekařství Chyšky s.r.o., ve kterém bylo shrnutí z jednávání minulého zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo bere zprávu od Pekařství Chyšky na vědomí Dopis zaměstnanců Základní školy Chyšky Zastupitelstvo se seznámilo s dopisem zaměstnanců základní školy ve věci konkurzu na ředitele/ředitelku ZŠ Chyšky. Zastupitelé byli seznámeni s průběhem konkurzu ze strany Rady obce, kterou přednesl pan Chohole. Zastupitelstvo bere dopis zaměstnanců školy a vyjádření Rady obce na vědomí a nebude se touto záležitostí dále zabývat Autobusová zastávka před farou, místo pro přecházení před farou Zastupitelstvo autobusovou zastávku již řešilo v bodě Projednání návrhu na realizaci čekárny v Chyškách. 4. Diskuse Paní Hejnová Stanislava vznesla připomínku ke stavu lavičky umístěné na návrší směrem na Novou Ves. Vadí jí špatný technický stav a nevhodná úprava kolem lavičky. upozornila, že nebyl zameten chodník od pošty směrem k benzinové čerpací stanici na Nosetín. vznesla dotaz na termín konkurzu na ředitele základní školy v Chyškách. 5. Závěr Po projednání všech bodů jednání zastupitelstva prohlásil starosta obce ve 23:45 hodin zasedání zastupitelstva obce Chyšky za ukončené. Zapsal: Ing. Jan Pich Zápis ověřil: Stanislava Hejnová Martin Prášek.. Ing. Miroslav Maksa, starosta obce Zasedání č. 2/2015 Stránka 9

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Schválení programu: Hlasování: (14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.)

Schválení programu: Hlasování: (14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 29.11.2007 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 20:30 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban Ing.

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015. konaného dne 19.3.2015 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015. konaného dne 19.3.2015 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00281/15 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 13 členů při zahájení: 14 členů od 18.05 h 15 členů od 18.07 h Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel:

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková,

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá, Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát, Jiří

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 04. 2012

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 04. 2012 Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 04. 2012 17. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Z á p i s č. 5 o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 21. června 2006 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech

Z á p i s č. 5 o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 21. června 2006 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech Z á p i s č. 5 o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 21. června 2006 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech nad Vltavou. Přítomni: 17 členů zastupitelstva města

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014

Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014 Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 21:30 František Bouček,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

místo konání: zasedací místnost OÚ Lužany

místo konání: zasedací místnost OÚ Lužany Zápis č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužany dne 23. 3. 2015 dne: 23. 3. 2015 začátek: 19.00 hod místo konání: zasedací místnost OÚ Lužany omluveni: J. Kučerová 1) Zahájení Starosta zahájil

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 29. 05. 2015

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 29. 05. 2015 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 29. 05. 2015 8. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Z á p i s z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 4. 5. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková

Více

Z á p i s č. 8/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 20.8. 2015

Z á p i s č. 8/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 20.8. 2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. Do: 20:30 hod. František Bouček, Jitka Frydrychová, Tomáš Kovář, Ladislav Marek, Jan Rangl, Jaroslava Tomišková,

Více

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Zápis Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 14 zastupitelů Omluveni: David Kříž K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé:

Více

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 15 zastupitelů K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé: Gabriela

Více

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 22. 06. 2015 od 16:00

Více

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010.

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 12 Přizváni: p. Piskač, Ing. Adámek, Mgr. Berit, Ing. Smrčka - MÚ

Více

Z á p i s č. 2 / 2008 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 13. března 2008 od 17:15 hodin U Libuše

Z á p i s č. 2 / 2008 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 13. března 2008 od 17:15 hodin U Libuše Z á p i s č. 2 / 2008 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 13. března 2008 od 17:15 hodin U Libuše 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti Přítomni: 8 členů obecního zastupitelstva viz

Více