RoËnÌk 12 PROSINEC 2002 Cena KË: 5,- Z jedn nì rady a zastupitelstva obce schůzi Lin STRANA 1 KŘEMEŽSKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RoËnÌk 12 PROSINEC 2002 Cena KË: 5,- Z jedn nì rady a zastupitelstva obce 12. 11. 2002 1. schůzi 2. 12. 2002 Lin STRANA 1 KŘEMEŽSKO"

Transkript

1 RoËnÌk 12 PROSINEC 2002 Cena KË: 5,- Z jedn nì rady a zastupitelstva obce Jak jsme vás již stručně informovali v minulém Křemežsku, konalo se dne ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce, kterého se zúčastnilo asi 50 občanů a všech 15 zastupitelů. Jednání řídil nejstarší člen zastupitelstva, Mgr. Pavel Krigar (SNK) a následně pak nově zvolený starosta ing. Josef Troup (bezp.). Novými členy rady obce byli zvoleni vedle starosty a místostarostky Mgr. Jany Cipínové (ODS), MUDr. Václav Koudelka (bezp.), Ing. Petr Ježek (KDU-ČSL), Ing. Otta Šandera (SNK). Po procedurálních záležitostech a volbách orgánů obce se rozproudila bohatá diskuse, ve které se hovořilo o protipovodňových opatřeních, o využití finančních darů na povodňovém kontu obce, o opravě mantinelů hokejbalového hřiště u ZŠ, o plynofikaci a černých skládkách v Loučeji, o likvidaci odpadů a možnosti ovlivnění obhospodařování pozemků v souvislosti se záplavami. Na 1. schůzi rady obce, spojené s pracovní poradou zastupitelstva konané dne bylo projednáno: Právo užívat závěsný znak při slavnostních příležitostech bylo kromě starosty uděleno i místostarostce pí J. Cipínové. Byli navrženi členové výborů finančního a kontrolního a komisí FRB a přestupkové. Bylo schváleno přidělení obecních bytů a formou výběrového řízení (obálkovou metodou) a bytu v DPS podle pořadníku zájemců. Schváleno bylo rovněž vybudování čekárny ve Křemži na náměstí a následně pak, podle finančních možností, výměna stávajících plechových čekáren v osadách a zřízení odběrného místa pro papír a kovový šrot ve Sběrném dvoře obce. Projednány byly žádosti o prodej pozemků v zahrádkářské kolonii u Křemežského rybníka, žádost o rekonstrukci kanalizačního sběrače v Chlumu v souvislosti s plánovanou výstavbou rodinných domků na soukromém pozemku v západní části Chlumu, návrh kalkulace vodného a stočného na r. 2003, žádost o povolení provozování atrakcí na KV a Michaelské pouti a další. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí petici Sdružení CALLA proti umístění dalšího stožáru na Kleti o jehož umístění budou rozhodovat kompetentní orgány státní správy. Lin Švýcaři v Křemži Koncem října navštívila naši obec delegace ze švýcarského Kirchlindachu. Paní Elisabeth Kiener, místostarostka, a Andreas Schneider, člen rady, přijali pozvání starosty a zastupitelstva, nebo oba byli u počátku našich partnerských vztahů a zajímají se nadále o vývoj v naší obci i zemi. Během svého krátkého pobytu absolvovali celou řadu jednání a návštěv. Nechali si ukázat čistírnu odpadních vod, ale seznámili se i se současnými projekty obce, povodňovými škodami, volebními prognózami (týden před komunálními volbami) atd. Kromě obecních zařízení navštívili soukromou farmu pana Stanislava Bůžka a stáje Zemědělského družstva. Našim hostům jsme nezapomněli nabídnout prohlídku pamětihodností Českého Krumlova a Prahy. Součástí programu však byla zejména výměna zkušeností, a proto se Švýcaři zúčastnili posledního jednání křemežského zastupitelstva. Na závěr se zástupci obou obcí STRANA 1

2 ujistili o zájmu na trvání partnerských vztahů a na hledání nových možností a forem. P.S. V Kirchlindachu se listopadu 2002 konaly komunální volby. Paní Kiener již nemohla kandidovat (pravidlo max. 2 volebních období), pan Schneider kandidoval na místo starosty, avšak získal o 10 hlasů méně než protikandidát. Sedmičlenná obecní rada byla obsazena takto: Urs Bader starosta, Ernst Liechti, Hormonální substituční léčba Hormonální substituční léčba (HRT) je léčba všech stavů spojených s nedostatkem hormonů-estrogenů. U některých akutních potíží ji lze nahradit nehormonálními prostředky, nikoliv však se stejnou účinností. HRT dobře působí na potlačení subjektivních potíží spojených s přechodem. Působí preventivně na sliznice, kůži, vlasy a nehty. Je účinná v prevenci osteoporózy (řídnutí kostí), srdečně-cévních onemocnění, Alzheimerovy demence a v dalších nově zjištěných oblastech. Po dlouhá desetiletí byly léčebné postupy návalů horka různorodé. V roce 1849 zahrnovala léčba sedativa nebo pijavice. Později se k ovlivnění klimakterických potíží používaly extrakty z vaječníků. Udává se, že se denně podávaly pacientkám ovčí vaječníky mezi plátky nekynutého chleba. Později se užívaly preparáty vitamínu E, sedativa. Ale HRT je základem léčby již více než 5 desetiletí. Neléčené návaly mohou pokračovat několik málo týdnů, ale také let. Nelze předpovědět dobu, po kterou se budou opakovat. Odpově na léčbu je často velmi rychlá, návaly ustupují po několika dnech a na konci prvního cyklu jsou zcela eliminovány. Kromě ústupu návalů se při správné, vyhovující léčbě HRT zlepšuje nespavost, nesoustředěnost STRANA 2 Hans Rüedi, Magdalena Meyer, Corinne Glauser, Oskar von Arb, Martin Ochsner. Jak nám sdělil tajemník Hans Soltermann, došlo k velkému překvapení mandáty získaly úplně nové tváře. Tato obměna je velkou výzvou a snad přinese šance pro dobrou budoucnost. Věříme proto, že i s novou obecní radou v Kirchlindachu udržíme partnerské kontakty a najdeme smysluplné projekty vzájemné spolupráce. -J. Cipínová - nebo mrzutost. Je třeba zdůraznit, že náhlé vysazení hormonální léčby může znamenat opětovné objevení návalů. V posledních letech se značně zdůrazňuje vztah HRT a vznikem osteoporózy. Osteoporóza je onemocnění masového výskytu. Podle posledních šetření u populace v České republice trpí ve věku nad 55 let osteoporózou přes žen a mužů, tedy každá třetí žena a každý pátý muž. Osteoporotických zlomenin každoročně přibývá. Souvisí to zejména s prodlužující se střední délkou života a zvyšujícím se počtem osob starších 75 let. Právě u těchto osob totiž vzniká většina zlomenin obratlových těl a krčku kostí stehenní, které jsou příčinou řady zdravotních komplikací. Zlomeninu krčku stehenní kosti každoročně utrpí v České republice přes žen a může ve věku nad 55 let. Na některou z komplikací této zlomeniny umírá do 1 roku každý pátý pacient. V současné době je na našem trhu na léčbu klimakterických potíží velký výběr preparátů v různých lékových formách. Jedná se o formy perorální, tzn. klasické tablety (př. Klimonorm, Activelle), formy transdermální náplasti, gely (climara, estrahexal, Oestrogel), formy vaginální (Ovestin), injekční, dále subkutánní implantáty (Riselle), vhodné pro ženy po operativním odstranění dělohy. Důvodů proč neužívat hormonální léčbu ubývá, ale přesto se vyskytují ženy, které hormonální léčbu nemohou nebo nechtějí užívat. U nás je možno v lékárnách koupit několik druhů klimakterických bylinných čajů. Na trhu jsou i preparáty na bázi včelích produktů. Využívají převážně pylu a mateří kašičky, jsou dále obohacené o koenzym Q 10, vitamíny C a E, lecitin, selen atd. Další skupinou jsou přírodní přípravky na bázi fytoestrogenů (Menofem), které lze volně koupit v každé lékárně. MUDr. Milan Tomešek Právník radí Jak se chovat bezprostředně po nehodě? Jednou z nejdůležitějších povinností je prokázat si na požádání navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě. Řidič, který měl účast na dopravní nehodě je povinen hlavně neprodleně zastavit vozidlo a zdržet se požití alkoholického nápoje po nehodě po dobu, do kdy by to bylo na újmu zjištění, zda před jízdou nebo během jízdy požil alkoholický nápoj nebo návykovou látku. Účastníci dopravní nehody jsou zejména povinni učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v místě dopravní nehody : vyžadují-li to okolnosti, jsou např. oprávněni zastavovat jiná vozidla, oznámit nehodu policii. Došlo-li ke zranění poskytnout podle svých schopností první pomoc a k zraněné osobě přivolat zdravotnickou záchrannou službu. Označit místo dopravní nehody a umožnit obnovení provozu na pozemních komunikacích, zejména provozu vozidel hromadné dopravy. Dojde-li při dopravní nehodě ke hmotné škodě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech nižší než ,- Kč, jsou účastníci dopravní nehody povinni ohlásit tuto nehodu policistovi, jestliže se nedohodnou na zavinění nebo byla-li hmotná škoda způsobena na majetku třetí osoby. Další neméně důležitou povinností řidiče, který byl účasten při dopravní nehodě je bez zbytečného odkladu doložit poškozenému (popř.poškozeným pokud jich je více) na jeho žádost údaje nezbytné pro uplatnění práva poškozeného na náhradu škody. Tím se rozumí zejména své jméno a příjmení, bydliště, firmu společnosti a sídlo, popřípadě

3 místo podnikání vlastníka vozidla, popřípadě adresu pojiš ovny, u níž bylo uzavřeno tzv.pojištění odpovědnosti (zákonné pojištění), číslo pojistné smlouvy, a státní poznávací značku vozidla, kterým byla škoda způsobena. Vybrané přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (pro zajímavost): - Přestupku se dopustí ten, kdo jako řidič motorového vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zákonem č.361/2000 Sb.,(o provozu na pozemních komunikacích) nebo dopravní značkou o více než 30 km/h v obci nebo o 50 km/h mimo obec. (Zákonem stanovenou rychlostí se rozumí, že řidič vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3500 kg a autobusu smí jet mimo obec rychlostí nejvýše 90 km/h; na dálnici a silnici pro motorová vozidla rychlostí nejvýše 130 km/h.( pokuta do 3.000,- Kč anebo zákaz činnosti v období dvanácti po sobě následujících kalendářních měsíců). - Způsobí dopravní nehodu, kterou je povinen neprodleně ohlásit policistovi (pokuta do 5.000,-Kč). - Neoprávněně zastaví nebo stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené znakem O 1 (pokuta do 5.000,-Kč). - Způsobí závadu ve sjízdnosti dálnice nebo ve sjízdnosti a schůdnosti silnice nebo místní komunikace (pokuta do ,-Kč). - Jako řidič motorového vozidla nezastaví vozidlo na příkaz světelného signálu s červeným světlem Stůj světelného signalizačního zařízení nebo pokynu policisty Stůj při řízení provozu (pokuta do 3.000,-Kč anebo zákaz činnosti v období dvanácti po sobě následujících kalendářních měsíců). - Úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje, přemístí nebo umístí dopravní značku, návěstidlo, signální nebo návěstní znak, signální nebo návěstní zařízení, informační zařízení pro cestující, vyvěšený jízdní řád, označení zastávky veřejné dopravy nebo jiného dopravního zařízení anebo neoprávněně používá takové zařízení (pokuta do 5.000,-Kč). Na co se vztahuje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, neboli tzv. zákonné pojištění dle z.č.168/1999 Sb.? Každý pojištěný (neboli každý řidič, který plní své povinnosti a řádně hradí dle typu vozidla které užívá zákonné pojištění) má nárok, aby pojistitel-pojiš- ovna se kterou má uzavřenu smlouvu o zákonném pojištění za něho nahradila v rozsahu a ve výši podle zvláštního právního předpisu konkrétním poškozeným uplatněné a prokázané nároky na náhradu a) škody na zdraví nebo usmrcením, b) škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škody vzniklé odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat (věcná škoda), c) škody, která má povahu ušlého zisku, d) účelně vynaložených nákladů spojených s právním zastoupením při uplatňování nároků podle písmen a) až c), pokud ke škodné události, ze které tato škoda vznikla a za kterou pojištěný odpovídá, došlo v době trvání pojištění odpovědnosti. Škoda se hradí v penězích, maximálně však do výše limitu pojistného plnění stanoveného v konkrétní pojistné smlouvě. Co pojiš ovna ze zákona nehradí! a) škodu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena, b) škodu podle předchozích písmen b) a c), za kterou pojištěný odpovídá svému manželu nebo osobám, které s ním v době vzniku škodné události žily ve společné domácnosti, c) škodu na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena, jakož i na věcech přepravovaných tímto vozidlem, s výjimkou škody způsobené na věci, kterou měla tímto vozidlem přepravovaná osoba v době škodné události na sobě nebo u sebe, a to v rozsahu, v jakém pojištěný za škodu odpovídá, d) škodu (podle písmen b) a c) uvedených ve výčtu co pojiš ovna hradí), vzniklou mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem, nebyla-li způsobena provozem jiného vozidla, e) škodu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla, f) náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění (péče) nebo důchodů z důchodového pojištění v důsledku škody na zdraví nebo usmrcením, které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla tato škoda způsobena, g) škodu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži, s výjimkou škody způsobené při takovéto účasti, jestliže je řidič při tomto závodu nebo soutěži povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích. Byla-li škoda způsobena vlastníku vozidla provozem jeho vozidla, které v době vzniku škody řídila jiná osoba, nebo osobě, která s vozidlem, jehož provozem byla této osobě škoda způsobena, oprávněně nakládá jako s vlastním nebo se kterým oprávněně vykonává právo pro sebe, a jestliže v době vzniku škody řídila vozidlo jiná osoba, je pojiš ovna povinna uhradit tomuto vlastníku nebo této osobě pouze škodu na zdraví nebo usmrcením. V dalších podrobnostech prosím pozorně přečtěte pojistnou smlouvu, kterou jste uzavřeli s Vaší pojiš ovnou (neboli slovy zákona řečeno- pojistitelem). Zvláště upozorňuji na ustanovení naposledy uvedených písmen c) a f), která jsou v praxi nejvíce tíživá pro toho, kdo nemá sjednáno zvláštní připojištění, které se vztahuje právě na tyto případy. Jde o v praxi velmi často pomíjenou skutečnost, kterou si dotyční uvědomí až v okamžiku, kdy mají ze svého uhradit mnohdy statisícové částky v domnění, že jsou kryty ze zákonné pojistky a tyto částky nejsou mnohdy jednorázové. Přeji Vám š astnou cestu, pevné zdraví, úsměv i v cíli všech Vašich cest a ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK J. M.- STRANA 3

4 Vzteklina je akutní virové onemocnění CNS (centrální nervový systém) všech teplokrevných živočichů přenosné na člověka. Projevuje se změnami chování, zvýšenou dráždivostí, agresivitou, ochrnutím a vždy končí úhynem. O původu vztekliny panovaly až do 19. století nejrůznější idealistické představy. Ve středověku byla za původce onemocnění označována žízeň, hlad, různé atmosférické jevy, kolísání teploty, červ nebo i démonický původ. Důkaz o infekční povaze onemocnění podal až v r Zinke přenosem vztekliny z nemocného psa na zdravého pomocí slin. Až koncem 19. století prokázal původce onemocnění Louis Pasteur z mozku uhynulého zvířete a položil základy očkování proti vzteklině. Odolnost viru vztekliny proti fyzikálním, chemickým, biologickým jevům je relativně velká. Zakopané kadávery zvířat mohou být i po několika týdnech zdrojem infekce. Přežívání viru ve vnějším prostředí je ovlivňováno teplotou, vlhkostí a ÚV zářením. Obecně lze říci, že nízké teploty virus konzervují, zatímco vysoké inaktivují. Například při 70 stupních C přežívá roky a při 20 stupních C přežívá 5 dnů až týden. Při potřísnění předmětů např. slinami se uplatňuje i ÚV záření. Teplota 30 stupňů C spolu s intenzivním slunečním svitem usmrcovala virus do 1,5 hodiny, zatímco bez slunečního svitu byl virus aktivní ještě za 20 hodin. Takže třeba pouhé vyschnutí kůže stažené vzteklé lišky nemusí znamenat likvidaci viru. Na likvidaci viru jsou účinné různé desinfekční prostředky (3 % chloramin, chlorové vápno, formaldehyd, jodové roztoky). O výskytu vztekliny v Čechách se dochovaly zprávy již z období těsně po 1. světové válce. Např. v roce 1919 byla vzteklina prokázána celkem u 335 psů, 25 koček, 3 kusů skotu a 2 prasat. V roce 1927 se začalo s očkováním na dobrovolné bázi, což částečně snížilo počet případů vztekliny. Pronikavé zlepšení nastalo až po roce 1953, kdy bylo zavedeno povinné očkování psů proti vzteklině. Na začátku padesátých let se však začala ve střední Evropě šířit vzteklina lišek a ta zasáhla i naše území. Koncem šedesátých let bylo zjiš ováno na území Čech a Moravy případů ročně. I dnes je vzteklina lišek trvalým rezervoárem nákazy na našem území. Nejčastější formou přenosu vztekliny je kontaminace rány infekční slinou nakaženého zvířete. Délka inkubační doby (doba od vniknutí viru k prvním příznakům onemocnění) závisí na velikosti infekční dávky, která pronikla do rány, vzdálenosti poranění od CNS i celkový zdravotní stav. Může se pohybovat od 10 dnů až do několika měsíců. Vzteklina se může projevovat ve dvou formách a to podle charakteru příznaků tzv. tichá nebo zuřivá forma. Většinou se ale vyskytují smíšení příznaky obou forem. Na začátku bývají pozorovány změny v chování psa. Agresivní jedinci se stávají přítulní a naopak. Je pozorována apatie, neposlušnost, zalézání do tmavých koutů, bezdůvodné vrčení, či vytí. Pes přestává poznávat známé lidi, je neklidný, lehá, vstává, chodí dokola, má různé pachutě požírá dřevo, slámu, kamení, hlínu apod. V důsledku obrny hltanu se začínají projevovat polykací potíže s následným výtokem slin. Oční pupily jsou zvětšené, Postupně se zvyšuje neklid i agresivita, napadá vše živé ve svém okolí. Záchvaty zuřivosti bývají vzápětí vystřídány depresí. Zvířata nemohou přijímat krmivo, jazyk vyčnívá z tlamy a silně slintají. Dochází k ochrnutí celého těla. Smrt nastává v důsledku ochrnutí dechového centra. U tiché formy se agresivita nevyskytuje a dochází přímo k ochrnutí. U koček se vyskytuje zuřivá forma vztekliny. Na začátku se u nich projevuje nezájem, nechutenství, nervozita, neklid, úzkost, předrážděnost, nepřítomný pohled v očích a zvýšená frekvence hlasových projevů. Časté ochrapělé mňoukání kolísavým vysokým tónem. Pak následují svalové třesy, ochrnutí, hojné slinění, agresivní útoky. Účinné léčba vztekliny neexistuje. Protinákazová opatření se proto zaměřují hlavně na tlumení přírodních zdrojů nákazy. Tzv. program orální vakcinace lišek pomocí vakcinových návnad obsahujících očkovací látku proti vzteklině a preventivní očkování domácích masožravců proti vzteklině. Zde je nutné zdůraznit, že pravidelné očkování psů a také koček poskytuje spolehlivou ochranu před vzteklinou. MVDr. Peter Pavčík VZP informuje PENDLEŘI Dnem 1. září 2002 vstoupila v platnost Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení. Součástí této smlouvy je i vzájemné poskytování nutné a neodkladné péče a v některých případech i plné péče pojištěncům smluvních zemí. Do režimu německých pojištěnců vstupují i tzv. čeští pendleři, tj. osoby s trvalým pobytem v České republice, pracující v Německu, které se alespoň 1 x týdně vracejí domů. Tyto osoby platí pojistné na zdravotní pojištění v Německu. V České republice mají možnost se z veřejného zdravotního pojištění odhlásit, vrátí průkaz pojištěnce a zaregistrují se stejně jako němečtí pojištěnci, tzn., že na základě formuláře německé nemocenské pokladny jim zvolená česká zdravotní pojiš ovna vydá Potvrzení o registraci. Tyto osoby mají nárok na celou zdravotní péči v České republice podle českých právních předpisů a na účet německé pojiš ovny. Smlouvou mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení včetně Správního ujednání a Závěrečného protokolu je možné nalézt na internetových stránkách Centra mezistátních úhrad na adrese STRANA 4

5 Tajemství hradu Dívčí Kámen aneb záhadný vodní zdroj Impozantní hradní zřícenina Dívčí Kámen se nachází necelých deset kilometrů od Českého Krumlova na vysokém skalnatém ostrohu obtékaném řekou Vltavou a jejím přítokem Křemežským potokem. Co do velikosti (210 x 45 m) náleží k největším v Čechách. Na rulovém ostrohu a v okolí, kde dnes stojí zřícenina hradu, provedl rozsáhlý odborný archeologický průzkum Dr. Josef Poláček z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích v letech 1962 až Archeologické nálezy naznačují osídlení již v pozdní době kamenné eneolitu (cca př. n. l) a střední době bronzové (cca př. n. l.). Bezpečně prokázané je osídlení v mladší a pozdní době bronzové (cca př. n. l.) a v mladší době halštatské (cca př. n. l.). Několik nálezů dokládá přítomnost Keltů v 1. století př. n. l., tj. v době, kdy v těsném sousedství dominovalo oppidum v Třísově. Jednalo se zde o zemědělskou osadu. Všem archeologům je jasné, že Třísovské oppidum nemohlo existovat osamoceně a muselo se opírat o sí zemědělských osad v blízkém okolí, které tvořily jeho zázemí. Poznání těchto zemědělských osad je zatím torzovité, ale ví se, že jedna z nich byla právě na místech, kde dnes stojí zříceniny hradu. Po odchodu Keltů pak zůstalo toto místo až do počátku vrcholného středověku neosídleno. Velmi zajímavé a málo známé je archeologicky doložené osídlení této lokality ve 13. století. Možná, že právě z této komunity pocházela dívka, která dle pověsti odolala Joštovi synu Petra I. z Rožmberka, který dle jejího kamenného srdce dal hradu jméno. Samotný hrad byl založen syny Petra I. z Rožmberka Petrem, Joštem a Oldřichem a Janem. Svolení ke stavbě obdrželi od českého krále Karla IV. dne 1. července Unikátní zakládací listina se nám dochovala a patří mezi vzácné archiválie. Hrad se stavěl v létech V roce 1394 zde byl krátce vězněn král Václav IV. V době husitských válek patřil hrad krátce Vilémovi z Potštejna, ale již v roce 1424 jej Oldřich II. z Rožmberka převzal zpět a po předání vlády nad rodovým majetkem zde v létech 1457 až 1461 pobýval. Hrad byl naposled opravován v roce Petr IV. z Rožmberka však rozhodl o vystěhování a opuštění hradu. (V roce 1513 se uvádí zboží Menštejnské jako zboží samostatné, z čehož je zřejmé, že se Petrovi z Rožmberka nechtělo hrad udržovat.) a Petr V. Pravděpodobná podoba Jana Smila z Křemže (k článku v minulém Křemežsku) z Rožmberka uvedl v roce 1551 při zápisu do desek zemských hrad jako zbořený. Dívčí Kámen měl od svého založení vojenskou a správní funkci a stal se centrem samostatného panství, které náleželo Rožmberkům. Ti patřili v této době k jednomu z nejbohatších rodů v České zemi. Stavba hradu musela být finančně jistě značně náročným podnikem. Je proto s podivem, že by bohatí Rožmberkové, kteří zde vybudovali dokonalé opevnění, nemysleli na tak základní věc, jako je zdroj pitné vody. Kolem hradu teče v bezprostřední blízkosti Křemežský potok, ale až za branami vnějších hradeb. Z teorie dobývání hradů je známo, že pokud útočník neuspěl při prvním ataku, pokusil se následně hrad vyhladovět. To vše bylo jistě Rožmberkům známo, a proto se jeví ve světle nepřímých důkazů, že v hradním areálu musí být ukrytá studna či cisterna, která doposud nebyla objevena. Je to věc o to zajímavější, že z písemných pramenů je doloženo, že voda po hradě byla rozváděna v dřevěných trubkách. (Ještě roku 1506 za posledního purkrabího je v písemných materiálech zmínka o opravě vodovodního potrubí.) Otázkou je odkud. Bezpečně se ví, že v části východního paláce a před ním vedly dva kanály o rozměrech 30 x 30 cm paralelně ve směru východ - západ, což je prokázáno archeologickými výkopy a fotosnímky. Dá se předpokládat, že kanalizace je i v dalších částech paláce (výzkum tam ještě nebyl proveden). K čemu ale kanalizace, když nemáme zdroj vody? Všechny indicie tedy směřují k doposud neobjevenému zdroji pitné vody, kterým samozřejmě mohla být i cisterna, kam se sváděla deš- ová voda ze střech. Kde se však ukrývá, zatím nevíme. Dá se očekávat, že pokud bude objevena, přinese dozajista i mnohé další archeologické nálezy a tak je jasné, že nás zde může čekat ještě nejedno překvapení, ale i nové otazníky. MUDr. Jaroslav Polách STRANA 5

6 25 let MŠ Chlum 14. listopadu 2002 oslavila naše mateřská škola 25 let svého trvání. MŠ byla přestavěna ze starého hostince U Čížků v rámci akce Z. Na její přestavbě se podíleli občané z Chlumu, Loučeje a Lhotky za podpory tehdejšího Místního národního výboru Chlum s jeho předsedou panem Jaroslavem Soukupem. Nutno podotknout, že celková rekonstrukce trvala necelé dva roky. Pro děti z Chlumu a okolí bylo vytvořeno velice pěkné a vkusné prostředí v porovnání se starou budovou. V té době zde zastupovala paní ředitelku Šíchovou slečna Bürgerová. Po mateřské dovolené paní Šíchové se pod jejím vedením vystřídalo několik učitelek: Marie Bártová, paní Škorvagová, Vlasta Mejzlíková, Vlasta Čížková, Dana Sklářová, Ivanka Plánská a Jana Svobodová. Jako školnice zde po paní Janešové nastoupila paní Stropková, paní Haršová, paní Darvašová, Anderlová a nyní paní Libuše Faloutová. Po odchodu do důchodu paní ředitelky Šíchové nastoupila po konkurzu v roce 1999 učitelka Jana Svobodová. Nutno podotknout, že paní Šíchová zasvětila celých 37 let dětem z Chlumu a okolí. S ředitelkou Svobodovou zde pracuje jako učitelka paní Naděžda Koflerová. Po velkém malování a úklidu jsme přeorganizovali prostory školy a tak jsme vytvořili pro děti více prostoru pro jejich volné využití. Též na školní zahradě se snažíme vytvořit pro děti pěkné prostředí. To se nám daří jen díky dobré spolupráci s rodiči a dříve i s Obecním úřadem Křemže. Od jsme byli přeřazeni pod právní subjekt Základní školy Křemže a nyní je naší ředitelkou paní Mgr. Dagmar Koubová. Snažíme se zpříjemňovat dětem pobyt v MŠ a vytvářet pěkné prostředí, aby byly spokojené nejen děti, ale i jejich rodiče. Zda se nám to daří bychom se měli zeptat jich. Naše velké přání do dalších let? Aby v naší mateřské škole bylo stále dost dětí. - J. Svobodová- V kuchyni pracovala dlouhá léta paní Terezie Kotková, která v MŠ pracovala celkem 27 let a jako školnice zde byla paní Anna Janešová, která zde pracovala celkem 19 let. Každý jistě vzpomíná na tyto dvě ženy s láskou a s úsměvem. Výborné kremrole paní Kotkové a milá a usměvavá tvář paní Janešové. Po odchodu do důchodu paní Kotkové se v kuchyni vystřídalo několik kuchařek: paní Růžena Kadlecová, paní Marie Pavlíčková, Jana Kuberová a v současné době zde vaří paní Blažena Hötzelová. Naše školka má veliké štěstí na výborné kuchařky. Tři sluníčka V pondělí 16. září uspořádali žáci 9. třídy ZŠ Křemže benefiční akci Namaluj sluníčko pro občany postižené povodněmi. Sluníčko onen den opravdu krásně svítilo a přilákalo před školu více než 40 dětí i s rodiči či prarodiči. Všichni malovali s chutí, aby jeho sluníčko bylo právě to nejkrásnější. Své sluníčko si namalovala i paní ředitelka, pan starosta i někteří páni učitelé. Asi za hodinu se chodník kolem školy rozzářil. Autoři tří sluníček dostali medaile z moduritu, ostatní měli radost i z papírových sluníček, vyrobených staršími spolužáky. Na závěr byla otevřena pokladna a veřejně spočten výtěžek, který činil Kč. Druhá z plánovaných benefičních akcí se uskutečnila 14 dní poté. Tentokrát pod názvem Poznej povolání, které představujeme. Opět žáci 9. třídy si připravili 12 stanoviš a na každém z nich předváděli zvolená povolání. Příchozí dostali plánek a na jednotlivých stanovištích poznávali popeláře, kuchaře, od něj dostali ochutnávku, mohli si pohladit či prohlédnout zvířátka u veterinářů, zahradníci jim dali do rukou vidle a nutili je přehazovat kompost, poznávat ovoce, u kadeřnice pak byli načesáni, prodavačka jim nabídla korálky a nápoj, také si zahráli na školu či byli ošetřeni lékařkou. Škoda, že přišlo tentokrát pouze 20 dětí. Výtěžek činil 450,- Kč. Závěrečná akce s výzvou Pomoz svým spoluobčanům postiženým povodněmi se uskutečnila v pondělí 14. října STRANA 6

7 v 16 hodin na louce mezi Křemží a Mříčím. Zúčastnit se mohli všichni, kteří si vlastnoručně vyrobili draky. Žáci 9. třídy zajistili občerstvení, připravili z moduritu medaile, tentokráte to byli barevní dráčci. Na vítěze čekaly dva dorty. Drak Andulky Maškové, který porota poctila titulem drak Krasavec, obdržel stejně krásný dort upečený paní učitelkou Petrovou a drak Létavec vylétal svému majiteli Lukáši Šturmovi ze Slavče dort upečený v troubě paní učitelky Böhmové. Dětem, které přišly, nevadilo chladné počasí, ani to, že louka byla po celovíkendových deštích hodně promočená. Snažily se přinutit své výrobky, aby se co nejdelší dobu udržely ve vzduchu. Mimo soutěž nad našimi hlavami létali i koupení draci. Na vstupném se vybralo 760,- Kč. Všechny peníze jsme předali na závěr panu starostovi Troupovi. Obnos, který činil 5000 Kč, nebyl vysoký, spíše symbolický. Splnil určitě výchovný moment. Žáci celé třídy všechny akce připravovali s obrovským nadšením, nikdo nechtěl zůstat stranou. Všem, kteří přispěli, děkujeme Mgr. Marie Böhmová, třídní učitelka V brzké době čeká náš národ národ významná událost, a to volba prezidenta republiky. Tento je volen oběma komorami Parlamentu a tudíž na jeho volbě se podíli a chce, či nechce každý občan této země. Co znamená být prezidentem? Kdo může být zvolen prezidentem a jaké má pravomoce? Prezidentem ČR může být zvolen každý občan ČR, který má právo volit a dosáhl věku 40 let. Prezident republiky se ujímá úřadu složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny na společné schůzi obou komor. Volební období trvá 5 let a začíná dnem složení slibu. Odmítne-li prezident republiky složit slib nebo složí-li ho s výhradou, hledí se na něho, jako by nebyl zvolen. Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou. Prezident republiky se může vzdát svého úřadu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny. Prezidenta republiky nelze zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt. Lze ho pouze stíhat pro velezradu, a to před Ústavním soudem na základě žaloby Senátu. Trestem může být ztráta prezidentského úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt. Trestní stíhání pro trestné činy spáchané po dobu výkonu funkce prezidenta republiky je navždy vyloučeno. Prezident ČR je hlavou státu, zde se má na mysli reprezentativní funkce vně i uvnitř státu. Jeho pravomoce nejsou neomeze- VZP informuje Programy VZP ČR pro bezpříspěvkové dárce krve Všeobecná zdravotní pojiš ovna ČR připravila ve prospěch svých klientů mnoho projektů nad rámec péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Jedním z nich je podpora bezpříspěvkových dárců krve pojištěných u VZP ČR. Tento program má nejen motivovat, ale také ocenit. Při splnění stanovených podmínek získá bezpříspěvkový dárce krve až 35 dnů cestovního zdravotního připojištění v roce zdarma (v hodnotě až 2700 Kč). Program se týká všech držitelů zlaté, stříbrné nebo bronzové plakety profesora Janského a dále ostatních bezpříspěvkových dárců krve, kteří v posledních dvou letech nejméně třikrát nebo v posledním roce dvakrát bezplatně darovali krev. Jen v prvním pololetí loňského roku poskytla VZP ČR takto dárcům krve 1 milion 232 tisíc Kč. Pro pojištěnce Okresní pojiš ovny Č. Krumlov je připraveno v letošním roce další ocenění: Těm, kteří se rozhodli v letošním roce poprvé darovat krev, je předán dárkový kupon v hodnotě 200 Kč. Dárcům, kteří se letos stanou držiteli plakety prof. Janského, bude poskytnut dárkový kupon při bronzové plaketě v hodnotě 500 Kč, při stříbrné plaketě v hodnotě 1000 Kč a u zlaté plakety a při každých dalších 20 odběrech dárkový kupon v hodnotě 1500 Kč. VZP dále nabízí svým pojištěncům bezplatné orientační měření tlaku krve, měření cholesterolu a cukru v krvi v ordinaci MUDr. Hrdinové (areál nemocnice Č. Krumlov) - denně hodin. Navíc ve dnech vánočních prázdnin v době hod. je pro pojištěnce VZP ČR vymezena bezplatně polovina plaveckého bazénu v Č. Krumlově. Jako vztupenka slouží průkaz pojištěnce VZP. Co znamená být prezidentem ČR? né, jsou dány Ústavou. A jaké jsou? jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi svolává zasedání Poslanecké sněmovny, rozpouští Poslaneckou sněmovnu, pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejich funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády, jmenuje soudce Ústavního soudu jeho předsedu a místopředsedy, jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu, odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem, nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo a zahlazuje odsouzení má právo vrátit parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního, podepisuje zákony, jmenuje prezidenta a víceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, jmenuje členy Bankovní rady České národní banky, zastupuje stát navenek, sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy: sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy, je vrchním velitelem ozbrojených sil, přijímá vedoucí zastupitelských misí, pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí, vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu, jmenuje a povyšuje generály, propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán, jmenuje soudce, má právo udělovat amnestii Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon. Pozn.: Právo prezidenta zastavit trestní řízení v západoevropských zemích neexistuje nebo je daleko menší. Český prezident má v tomto ohledu zřejmě větší možnosti, než hlava státu v jakékoli zemi Evropské unie a je vlastně reziduem absolutní monarchie. Vydává: Obecní úřad Křemže Počet výtisků: Bc. Milan Šebesta Sazba a tisk: Tiskárna Posekaný Tel./fax: , STRANA 7

8 Ani na závěr roku 2002 nezapomenou badmintonisti Sokola Křemže na tradiční akce, kterými se loučí se starým rokem a připravují se na své aktivity v roce nastávajícím. O vánočních svátcích se sejdou v tělocvičně základní školy, aby sehráli turnaj smíšených párů v badmintonu a ve stolním tenise. V tělocvičně se již tradičně sejdou nejen hráči, ale i příznivci badmintonu z Křemže i širokého okolí. Kdo nebude hrát, bude alespoň sledovat ukázky dobrého sportu v podání místních hráčů i jejich přátel z badmintonových oddílů jihu Čech. Turnaj je vítanou příležitostí k setkání všech, pro které badminton něco znamená hráčů současných i bývalých přátel, příznivců i sponzorů. Kromě protažení těla pro hráče je i příjemnou společenskou událostí pro všechny zúčastněné. Ti, kteří nestihnou využít možností k setkání s přáteli na turnaji v tělocvičně, budou mít možnost vše dohnat na další tradiční akci. A tou je Sestup z Kletě, při kterém se tradičně hodnotí uplynulý rok a spřádají plány na věci příští. Ten letošní sestup se uskuteční v nedávno otevřeném pensionu Mlejnek Pod Kletí. Tam, v jeho útulné hospůdce, se sejdou všichni zájemci o společenské posezení. Povečeří, popovídají či zazpívaji si a podle chuti pak individuálně sestoupí z úbočí Kletě. Nebude to daleko, protože pension Mlejnek Pod Kletí je v Chlumu, cestou na Horánek to pro ty, kteří stále ještě netuší, kde letošní badmintonové setkání na závěr roku bude. A kdy se tohle všechno stane? Turnaj mixů se uskuteční na druhý svátek vánoční dne 26. prosince od devíti hodin dopoledne, sestup z Kletě pak následující den v pátek Scházet se začneme v 19:00 hodin. Nezapomeňte. Těšíme se. - Badmintonisté Sokola Křemže - Devátenáctý ročník turnaje pro neregistrované hráče Koncem listopadu uspořádali místní badmintonisté již devatenáctý ročník turnaje pro neregistrované hráče. Již léta se tohoto turnaje zúčastňují hráči, kteří mají většinou jiné zájmy, ale badminton jim není neznámým sportem a rádi si poměří síly se sobě rovnými soupeři. Protože je v Křemži díky aktivnímu oddílu badmintonu toto sportovní odvětví poměrně populární, zúčastňují se turnaje neregistrovaných většinou domácí hráči. Nejinak tomu bylo i v tomto ročníků, když se do soutěže přihlásilo osm hráčů pocházejících z Křemže a dva z Č. Budějovic. Startovní pole šesti mužů a čtyř žen umožnilo řediteli turnaje panu Podpěrovi- stanovit pro hráče velmi náročný systém. Muži i ženy se utkali ve svých soutěžích vždy každý s každým na dva sety. Systém sice velmi náročný fyzicky, ale nanejvýš spravedlivý. Každý z přihlášených měl už za sebou nějaké badmintonové zkušenosti a tak se na kurtech tělocvičny základní školy odehrávaly dramatické momenty snad v každém setu. V soutěži mužů jsme již zvyklí na slušnou úroveň hráčů na předních místech, mile ale překvapily ženy, které letos ukázaly také slušnou výkonnost. Je trochu škoda, že tentokrát se nepřihlásili žádní nováčci, kteří by přišli sbírat první badmintonové zkušenosti. Soutěž mužů se v letošním ročníku stala nejúspěšnější pro A. Reitingera, který soutěží prošel bez nejmenšího zaváhání. Dramatický souboj o další medailová umístění pro sebe rozhodl P. Klinkl, třetí skončil budějovický Chrt. Čtvrté místo zbylo na R. Linhu. Páté místo pro sebe v dramatickém souboji ukořistil domácí P. Schönbauer, který zvítězil nad Zevlem z Č. Budějovic. V soutěži žen zvítězila jasně J. Zimmermannová, druhou příčku obsadila M. Maznová. Třetí místo připadlo J. Přibíkové. I čtvrtá E. Reitingerová předváděla velmi dobrý badminton. Závěr náročného sobotního dopoledne byl ve znamení předání drobných věcných cen. Spokojení soutěžící přislíbili účast i v příštím jubilejním dvacátém ročníku. - Dr. Koudelka- STRANA 8 VÁNOČNÍ LAŤKA V úterý, dne se bude v tělocvičně ZŠ konat opět tradiční soutěž ve skoku vysokém Vánoční la ka. Od 14:00 hodin budou závodit žáci ZŠ o živého kapra. Vítězem se stane ten, kdo bude mít rozdíl mezi skočenou výškou a tělesnou výškou nejmenší. Od 17:30 hodin začíná soutěž pro širokou veřejnost - tedy od úplných amatérů až po členy atletických klubů. Zveme všechny zájemce, aby si přišli zasoutěžit nebo alespoň závodníky povzbudit. Ještě nabídka pro ty, kteří si nejsou jisti svojí výkonností: od 15:00 do 17:00 hodin si můžete přijít svoji formu do tělocvičny nezávazně vyzkoušet. - Z. Podpěra FOTBAL Prvopočátky kopané ve Křemži spadají do období těsně před druhou světovou válkou. V té době však většina místních fotbalistů působila v organizova-ném oddíle v sousedním Holubově. Hrály se jen přátelské duely, a to na hřišti u potoka pod bývalým obecním úřadem. ZALOŽENÍ ODDÍLU Novodobá historie křemežského fotbalu se datuje až od poloviny 70. let, kdy byl učiněn první (ještě neúspěšný pokus) o založení oddílu. V roce 1975 byla vytvořena mužstva Derby County a FC Santos, která se pravidelně utkávala u školy. Na zájezdu do tehdejší NDR byly zakoupeny první červenobílé dresy (s těmito klubovými barvami Křemežští hrají dodnes). Po intervencích na KNV v Č. Budějovicích byly v létě 1976 přislíbeny podpora při zakládání oddílu kopané a finanční pomoc. V listopadu téhož roku pak byl oddíl kopané Sokol Křemže založen. Členy prvního výboru oddílu byli Josef Brůžek, Josef Španinger, Ludvík Stropek a Miroslav Čížek. V březnu 1977 bylo povoleno vybudování hřiště na Střelnici, kde byly vzhledem k plánované výstavbě ČOV jen pro-

9 vizorně vystavěny pouze dřevěné kabiny. Družstvo mužů zde sehrálo první přátelské utkání (s Větřním 1:6 a Novou Vsí 2:3). V květnu 1977 bylo založeno i družstvo žáků. MEZI SOUTĚŽÍ A PŘEBOREM Družstvo mužů Sokola Křemže se premiérově představilo v okresní fotbalové soutěži v sezóně 1977/78 a v prvním roce skončilo až na posledním místě s pouhými dvěma body na kontě (skóre 7:48). Žáci obsadili ve své soutěži celkové 5. místo. Z prvního postupu do okresního přeboru se Křemežští radovali v sezóně 1980/81. Po dvou letech však přišel pád ze soutěže. O další návrat do OP se pak Křemže snažila čtyři sezóny. Soutěž vyhrála v sezóně 1978/88 a přebor pak hrála s různými úspěchy osm sezón. První rok po postupu skončili Křemežští mezi dvanácti týmy sedmí, nejlepšími umístěními bylo třikrát zopakované celkové čtvrté pořadí (1989/90, 1991/92 a 1992/93). HISTORICKÝ BRONZ V roce 1996 přišel poslední sestup do OS. Návrat do přeboru si Křemežští vybojovali hned po roce, když předvedli zejména skvělé jarní tažení. Zde stojí za zmínku série mladého brankáře Linhy, který udržel čisté konto 6 zápasů a gól neinkasoval přes pět stovek minut. Od sezóny 1997/98 nastává vzestup křemežské kopané, který vyvrcholil v posledním odehraném ročníku OP, v němž Křemežští dosáhli historicky nejlepšího umístění 3. místa (jen bod Křemži dělil od druhého postupového místa, které nakonec vybojovalo Větřní). V sezóně 2000/2001 získal křemežský kanonýr Václav Anderle s devatenácti brankami korunu krále střelců okresních trávníků (v minulé sezóně mu 20 gólů stačilo jen na stříbro za vítězným Najbrtem z Chvalšin, který zaznamenal o branku více). Tyto poslední úspěchy Sokola Křemže se už odehrály na novém hřišti u Křemežského rybníka, s jehož výstavbou se projektově začalo už v r Slavnostně bylo nové sportoviště otevřeno v srpnu V současnosti stále probíhají práce na zvelebování areálu, kde by Křemežští rádi brzy hrály oblastní soutěž Na podzim roku 1999 bylo založeno i dorostenecké družstvo, které od svých začátků působí ve sdruženém přeboru Českokrumlovska a Českobudějovicka. Fotbalisté Sokola Křemže děkují sponzorům ČSAD Jihotrans, R. Konzal, SINOP a přejí jim, jakož i svým příznivcům příjemné svátky vánoční a hodně úspěchů v r KV, RL - v Českokrumlovských listech o Křemži Cestou k volebním urnám lidé přibalili volebního kapra. V době konání komunálních voleb prodávali členové VS Vrábče ve Křemži na náměstí kapry z vrábečského rybníka. O kapry byl velký zájem a Křemežš áci si tak mohli udělat generálku na štědrovečerní večeři Další peníze putují z Moravy Povodňové konto naší obce se zvýšilo o výtěžek sbírky zaměstnanců Vrchního státního zastupitelství z Olomouce Již brzy půjde obejít školu Čtenáři byli informováni o likvidaci povodňové škody pod ZŠ Křemže s následnou úpravou svahu a rybníka. Tým Sokola Křemže, který v OP 2001/2002 vybojoval třetí místo. Nahoře zleva: asistent trenéra Stanislav Neuberg, trenér Jan Chromý, Miroslav Šulc, Vlastimil Červenka, Jan Stropek, Milan Papšo, Jiří Gondek, Václav Anderle a vedoucí mužstva Karel Vosika; dole v pokleku zleva: Lukáš Rolník, Radek Linha, Jakub Troup, Jiří Stráský, Michal Chromý, Michal Bartoš, Václav Novák (historicky nejúspěšnější střelec klubu, který zaznamenal bezmála dvě stovky mistrovských branek) a Pavel Šánek (z kádru, který se podílel na historickém bronzu, na snímku chybí Pavel Čížmar, Jiří Kouba a Jiří Reitinger) V Křemži ještě posílila nejsilnější strana V komunálních volbách získala ODS oproti minulým volbám jeden mandát navíc (na úkor KDU-ČSL). V radě obce zasedli 3 členové ODS, 1 člen KDU- ČSL a 1 nový člen z kandidátky nezávislých. STRANA 9

10 Cestující přišli o přístřešek v Křemži pouze dočasně S výstavbou nové trafiky byl zrušen přístřešek pro cestující, který nevyhovoval svou kapacitou. Tento by měl být do konce letošního roku nahrazen novou čekárnou v parčíku u autobusové zastávky. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zveme občany na 1. veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 17. prosince 2002 od 19:00 hodin v sále radnice ve Křemži. STARÝ PAPÍR je možno odvézt do Sběrného dvora (nad čerpací stanicí PaP-oil) od 10. prosince 2002, každé úterý v sudém týdnu od 15:00 do 18:00 hodin. KOVOVÝ ODPAD je možno uložit (v pracovní dny 7:00 15:30 h) ve dvoře Domu služeb, PLASTY A SKLO do kontejnerů NEBEZPEČNÝ ODPAD (televizory, baterie, barvy) do sběrného dvora nad čerpací stanicí) šachystů Sokola Chvalšiny A a ŠK Č. Krumlov A se utkalo v restauraci na náměstí ve Křemži v derby nejvyšší krajské soutěže družstev. Po více než šestihodinovém boji zvítězili hráči z Chvalšin 5 : 3. - JL- ******************************************** TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA Č. KRUMLOV oznamují, že ve čtvrtek 26. prosince 2002 NEBUDE provedeno vyvážení domovního odpadu (popelnic). ******************************************** Sbor od Sv. Michaela ze Křemže vás srdečně zve na koncert LITURGICKÝ ROK V HUDBĚ (duchovní hudba renesance a baroka), který se koná 14. prosince 2002 od 19:00 hodin v sále radnice ve Křemži. Vstup dobrovolný. Výtěžek bude věnován na opravu kostela. ZÁLOHA NA VODNÉ A STOČNÉ ZA MĚSÍC PROSINEC 2002 se vybírá: od 12:30 do 17:00 h od 12:30 do 16:00 h od 12:30 do 14:30 h v jídelně domu služeb ve Křemži. 18. prosince :30 hodin Vánoční koncert žáků ZUŠ 19. prosince Vánoční koncert ZŠ Křemže 20. prosince :00 hodin - Vánoční koncert Iveta Teclová soprán, Rinaldo Fornero - tenor Jan Zimmel klavír Fotbalisté Sokola Křemže zvou členy a příznivce fotbalu na výroční členskou schůzi, která se koná dne 28. prosince 2002 od 17:00 hodin ve Vinárně Skalka ve Křemži. STRANA 10

11 Lumen Christi se zpívá až na vigilii Velikonoční neděle. Nicméně již te se mi tato slova vybavují při pohledu na světla svítící za našimi okny po dobu adventu. Ač jsou většinou spíše poněkud kýčovější než navazující na křes anskou či židovskou tradici, jsou odleskem naší uvědomělé i neuvědomělé touhy. Jsou očekáváním Světla. O vánočních svátcích končí období prodlužující se noci a začíná se prodlužovat den. A tak Vánoce jsou svátky zrození Světla. Pro někoho jen toho světla fyzikálněvesmírného. Pro někoho Světla duchovního, pro někoho ztělesněného zrouzením Ježíše Krista. Tak či onak si přejme, aby to vánoční Světlo prozářilo naše rodiny a svítilo nám děle než prostý vánoční láskyplný sentiment a dovedlo nás až ke znovuvzkříšení a obnově našich vztahů. FIRMA HANY Firma HANY obuv kožená galanterie oznamuje, že prodejna bude přemístěna na Nový Doubek 362. Otevřeno bude od Pracovní doba: každý den od 8:00 h do 12:00, 12:30 17:30 hodin Sobota: od 8:00 h do 11:00 hodin Těšíme se na své zákazníky v nové provozovně. Firma HANY textil konfekce bude nadále na náměstí ve Křemži čp Vaše firma HANY, Křemže- Obec Křemže nabízí pronájem bytů 1. ve Spojovací ulici čp. 321 byt I. kategorie s garáží 2. ve Školní ulici v budově kina byt I. kategorie Výběr z řad uchazečů bude proveden obálkovou metodou, tzn. že zájemce o byt napíše na lístek se svým jménem částku, kterou je ochoten měsíčně platit jako nájemné. Tuto potvrdí svým podpisem a s adresou vloží do obálky. Zalepenou obálku označenou Byt čp. 321 nebo Byt Kino předejte nejpozději do do 16:00 h na Obecní úřad Křemže pí Schusterové. Minimální požadované nájemné za byt je 1.655,- Kč (vč. nájemného za garáž). Minimální požadované nájemné za byt je 873,- Kč. Bližší informace na OÚ, tel , ŠIM V NO»NÕ CHYST NKY Přemýšlíte o vánoční výzdobě u Vás doma? Chybí Vám inspirace nebo nové nápady jak vykouzlit ve svých domovech tu správnou vánoční atmosféru? Zveme Vás maminky, babičky i slečny do Základní školy ve Křemži na VÁNOČNÍ CHYSTÁNKY. Kdy? Ve středu suchá vazba papírové ozdoby, svíčky vizovické pečivo Vždy ve 14 hodin. Nezapomeňte dobrou náladu a 20,- Kč. Vlastní materiál vítáme, ale také obstaráme. SPOLEČENSKÁ KRONIKA NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI Denisa ŠINDELÁŘOVÁ Chlum Vít KROIHER Křemže ŽIVOTNÍ JUBILEA Růžena SCHNEIDEROVÁ Chlumeček - 80 let Anežka PARÝZKOVÁ Křemže 91 let NAVŽDY JSME SE ROZLOUČILI Edita MACHULOVÁ Křemže - 68 let Marie BALOUŠKOVÁ Křemže 90 let Marie ZMEŠKALOVÁ Křemže 51 let Jan BLAŽEK Křemže 70 let STRANA 10

12 POVODNĚ POMOC Počtvrté vás již, vážení čtenáři Křemežska, informujeme o pomoci naší obci při likvidaci následků letošní povodňové katastrofy. V listopadu předal osobně vrchní státní zástupce JUDr. Ivo Ištván starostovi Ing. Troupovi částku ,- Kč výtěžek sbírky mezi zaměstnanci Vrchního státního zastupitelství v Olomouci a částkou 3.000,- Kč přispěl i jeden podnikatel z Č. Budějovic. Celkem se sešlo na účtu obce již ,- Kč. Opět je na místě společné DĚKUJEME dárcům za projev solidarity. Z toho bylo použito na: - čištění a opravu kanalizace , Kč - pohonné hmoty SDH ,50 Kč - projekt. dok. můstku u Borského rybníka , Kč - likvidace padlých stromů , Kč - opravy cest , Kč - štěrk + doprava 8.534, Kč CELKEM čerpáno ,50 Kč ZŮSTATEK na kontě činí ,50 Kč Z p r a c u j i jednoduché a podvojné účetnictví Mzdy Daně Opis textu Pirtyáková Hana Křemže tel. č mobil: PROVÁDÍME, ZAJISTÍME V kanceláři č. 7 na Obecním úřadě ve Křemži vedení účetnictví, účetní poradenství, pojištění osob a majetku a rizik u Kooperativy a. s. Ing. Konstantin Štibic, Lhotka 3 - tel , kancelář č. 7 na OÚ: středa 16:00 17:00 h, pátek 9:00 12:30 h Penzijní připojištění pro Vojenský penzijní fond, stavební spoření s Buřinkou (Česká spořitelna), pojištění osob, majetku a rizik u Allianz, a. s. Ing. Jitka Štibicová, Lhotka 3 tel , kancelář č. 7 na OÚ: úterý 13:00 16:00 h, středa 8:00 13:00 h. Po dohodě i mimo úřední hodiny i mimo kancelář. PNEUSERVIS AUTODÍLNA Mouèka Jan, Holubov 168 (smìr Dívèí Kámen) nabízí: protektory nové pneu vyvá ení kol výmìny: olejù, filtrù, výfukù, èepù, lo isek, tlumièù, oprava brzd a další práce Objednávky na telefon RADNIČNÍ RESTAURACE KŘEMŽE přijme číšníka (číšnici) Nástup možný ihned. Praxe není podmínkou. Bližší informace na telefonu Zdeněk JUNGBAUER JUCOMP Starostenská 216, Křemže prodej repasovaných i nových počítačů poskytování software tel. č mobil: www. jucomp.cz STRANA 12

13 VeselÈ v noce, hodnï zdravì, spokojenosti a d rk pod stromeëkem p ejì fa ÑHANYì K emûe. VÁNOČNÍ PRODEJNÍ DOBA: Stříbrná neděle 8:00 12:00 h :00 12:00 h, 12:30 17:30 h sobota 8:00 12:00 h Zlatá neděle 8:00-12:00 h :00 12:00 h, 12:30 17:30 h Štědrý den 8:00 12:00 h :00 12:00 h, 12:30-17:00 h :00 11:00 h :00-12:00 h, 12:30 17:30 h Silvestr zavřeno Badmintonisté Sokola Křemže děkují všem svým sponzorům za přízeň projevenou v roce Všem svým příznivcům, známým i čtenářům Křemežska přejí badmintonisté spokojené prožití Vánoc i veselé rozloučení s odcházejícím rokem. Do příštího roku pak všem přejeme hlavně pevné zdraví a hodně štěstí. Vedení oddílu přeje všem aktivním hráčům hodně sportovních úspěchů, chytrou hlavu, jemnou ruku a rychlé nohy. DÏkujeme V m za projevenou d vïru v roce 2002 a do novèho roku 2003 V m p ejeme mnoho zdravì, ötïstì, osobnìch a pracovnìch spïch a z roveú se tïöìme na dalöì spolupr ci. Auto moto servis Jan Bíca Na Vyhlídce 355, Křemže tel. č mobil: RadostnÈ proûitì sv tk v noënìch v novèm roce mnoho zdravì a ötïstì v m vöem p eje Lenka Borovkov, Ovoce ñ Zelenina. Vánoční prodejní doba: Po :00 12:00 13:00 16:00 h Út :00 11:00 h zavřeno Pá :00 12:00, 13:00 16:00 h So :00 11:00 h Po :00 12:00, 13:00 16:00 h Út :00 11:00 h zavřeno POŠTA KŘEMŽE HezkÈ proûitì sv tk v noënìch a do novèho roku mnoho ötïstì, zdravì a spokojenosti v m p eje kolektiv pracovnìk poöty. Pracovní doba: Pracovní dny: 8:00 11:00, 13:00 18:00 h Štědrý den zavřeno Silvestr 8:00 11:00 h ZamÏstnanci ordinace MUDr. V. Koudelky p ejì vöem Ëten m K emeûska p ÌjemnÈ proûitì v noënìch sv tk a v r vöechno nejlepöì, hodnï zdravì, spokojenosti, ötïstì a spïch. MASO A UZENINY KŘEMŽE P ÌjemnÈ proûitì v noënìch sv tk, hodnï ötïstì a zdravì v novèm roce. Prodejní doba: So :00 10:00 h Pá :00 12:00, 14:00 16:30 h So :00 10:00 h Dovolená LÉKÁRNA POD KLETÍ Kr snè proûitì sv tk v noënìch, mnoho zdravì, ötïstì a spokojenosti v novèm roce Úterý, zavřeno PRŮMYSLOVÉ ZBOŽÍ A DROGERIE obchodní firma Martin IŠKA Křemže, tel , Vánoční prodejní doba: bronzová neděle 9:00-11:00 h stříbrná neděle 9:00-12:00 h zlatá neděle 9:00-12:00 h štědrý den 8:00 12:00 h zavřeno Silvestr 8:00 12:00 h Nový rok - zavřeno KlidnÈ proûitì v noënìch sv tk, hodnï zdravì, ötïstì a spokojenosti v roce 2003 p eje vöem sv m z kaznìk m Martin Iöka s kolektivem. STRANA 13

14 Jednota, prodejna potravin, Křemže ZamÏstnanci prodejny Jednota p ejì z kaznìk m hezkè a klidnè sv tky a vöe nejlepöì v novèm roce. Prodejní doba: Pá :30 18:00 h So :30 11:00 h Ne :00 18:00 h Po :30 18:00 h Út :30 11:00 h St zavřeno Pá :30 18:00 h So :30 11:00 h Ne :00 18:00 h Po 30: 12. 7:30 18:00 h Út :30 11:00 h St zavřeno Potraviny na Doubku p ejì sv m z kaznìk m klidnè sv tky a spokojenost v roce Štědrý den - 7:30 11:00 h zavřeno Silvestr - 7:30 11:00 h zavřeno PRODEJ KAPRŮ: neděle pondělí do vyprodání KNIHOVNA V době Vánoc bude obecní knihovna ZAVŘENA od do ObecnÌ knihovna, pì M. Pr chov p eje vöem pïknè proûitì v noënìch sv tk a vöe nejlepöì v roce äùastnè a spokojenè proûitì sv tk v noënìch, pevnè zdravì a spïön nov rok 2003 vöem spoluobëan m p eje firma Sedlářství, čalounictví Zdeněk Sládek, Na Výsluní 297, Křemže Hrom dky s o echy a vloëkami Postup: Mouku prosijeme na vál, přidáme celozrnnou mouku, ořechy a vločky. Změklý tuk utřeme se sorbitem, přidáme vejce a našleháme. Tukovou hmotu přidáme k mouce a zpracujeme těsto, které po kouskách klademe na plech, posypeme semínky a v troubě vyhřáté na 190 stup. upečeme. Pečivo necháme v chladu odležet. Ingredience: 200 g hladké mouky, 50 g celozrnné mouky, 100 g strouhaných ořechů, 50 g ovesných vloček, 125g tuku, 100 g sorbitu, 2 vejce, sezamová semínka Vyzkouöejte s n mi a ochutnejte...»ertovo oko Postup: Necháme rozpustit čokoládu, nakrájíme banán na kolečka. Kolečka banánu vložíme mezi dva piškoty. Napíchnem na parátko a namáčíme do teplé čokolády. Necháme čokoládu ztuhnout. Po ztuhnutí vyndame páratka a podáváme. Ingredience: piškoty, čokoláda na vaření, banán, páratka.»okol dov sal m Postup: Čokoládu necháme na horké plotně změknout, přidáme cukr, mandle a vejce. Těsto zpracujeme do formy salámu, necháme ztuhout a obalujeme v moučkovém cukru. Ingredience: 140 g cukru, 70 g krájených mandlí, 70 g strouhaných mandlí, 2 obdélníčky čokolády, 1 vejce, moučkový cukr na obalení. STRANA 14

15 Milí farníci, přátelé a sousedé, Dovolte mi, abych Vás pár větami seznámil s průběhem oprav kostela sv.michaela Archanděla ve Křemži. Z vlastní zkušenosti jistě mnozí víte, že se závěrem roku, přichází i čas bilancování a uzavírání právě končícího pracovního období, proto se o to ve zkratce pokusím. Vlastní oprava byla předznamenána nákupem pálených tašek na hlavní lo již v roce O rok později na podzim byly zahájeny první stavební práce na věži kostela, které prováděla firma Haniš z Přídolí. Průběh prací nebyl vždy jednoduchý a mnohdy se problémy museli řešit tzv. za pochodu. Často jsme s obavami sledovali vítr, jak si hraje s podlážkami, jako by byly z papíru. Ale díky velkému štěstí a boží pomoci máme nejtěžší část oprav za sebou. Ti, kdo si ještě pamatují původní stav věže a vstupního portálu, mi jistě dají za pravdu, že výsledek je velmi dobrý. Vadná fasáda byla z části oklepána, doplněna a v celé ploše vyštukovaná. Povrchově byla opatřena penetrací a nově natřena barvou. Kompletně přeložená a doplněná byla střecha věže včetně nátěrů klempířských prvků, báň a kříž byly vyspraveny a nově pozlaceny. Velmi rád bych se ještě zmínil o celkovém způsobu financování, protože je mnohém směru zajímavý. Ke dni se celkem proinvestovalo ,- Kč. Z toho zhruba 68% darovali občané na pravidelných nedělních sbírkách, mimořádnými dary zaslanými na účet a z akce svíčka pro kostel. Troufám si říct, že je to číslo překvapivě vysoké a zaslouží si uznání, ale především upřímné poděkování. Pochyby, nedůvěra a obavy jsou průvodními znaky snad každé obdobné akce, ale tento projev podpory je opravdu v dnešní době ojedinělý. Slova překvapení a uznání často slyším i z jiných farností a z vikariátních setkání. Musím také připomenout, že významnou částkou ze svého rozpočtu přispěla obec Křemže, Ministerstvo kultury a Biskupství České Budějovice. I zde je třeba poděkovat za nemalou podporu obecnímu zastupitelstvu, panu starostovi, pracovníkům památkového ústavu za citlivý přístup a všem dalším, kteří jakkoliv velkou měrou celé akci pomohli. Když o celé této věci přemýšlím a snažím se v ní najít něco společného, tak vidím především tu dobrou vůli všech těch, kteří se snaží prospět, pomoci a přinést obět. Dost možná je to, to co po nás žádá náš Bůh, protože vidí, že v dnešním světě se toho nedostává. Tím jak žijeme a konáme si i část té dobré vůle přinášíme mezi sebe, vstupuje do našich osobních a mezilidských vztahů a nedělá mezi námi rozdíly. Příjmy a výdaje při opravě kostela: Ta správná obnova se nemůže dotknout pouze fasády, ale musí jít hlouběji. Na závěr mi ještě dovolte popřát Vám příjemné a š astné prožití Vánočních svátků, a narozený Kristus přinese radost do Vašich srdcí a požehnání do Vašich rodin. Sbírky na kostel (3. neděle v měsíci v kostele) ,- Dary farníků a dary občanů mimo sbírky (posílaní na účet, předávání v kostele nebo na faře) ,- Výtěžek z dobročinné akce svíčka pro kostel v roce ,- Ministerstvo kultury (střešní fond) ,- Biskupství České Budějovice ,- Obecní úřad Křemže ,- Příjmy celkem k ,- Výdaje k : Oprava věže firma Haniš ,- Oprava a zlacení kříže a báně ,- Nákup tašek na novou střechu ,- Celkem: ,- Stav účtu: ,- (číslo účtu: GE Capital Bank /0600) Bohoslužby v kostele sv. Michaela archanděla út Štědrý den st Slavnost Narození Páně čt Svátek sv. Štěpána pá Svátek sv. Jana Evangelisty so Svátek sv. Mlá átek ne Svátek Svaté Rodiny 8 00 Váš farář Ondřej Urbisz STRANA 14

Výkonná moc v ČR. Moc výkonná dle Ústavy ČR. Prezident republiky 7.12.2011. pátek 11. listopadu 2011

Výkonná moc v ČR. Moc výkonná dle Ústavy ČR. Prezident republiky 7.12.2011. pátek 11. listopadu 2011 Výkonná moc v ČR pátek 11. listopadu 2011 výkonná dle Ústavy ČR Prezident republiky (čl. 54 66 Úst.) Vláda (čl. 67 78 Úst.) Ministerstva (čl. 79) Správní úřady (čl. 79) Státní zastupitelství (čl. 80) Prezident

Více

Hlava třetí Moc výkonná Prezident republiky

Hlava třetí Moc výkonná Prezident republiky Metodika moc výkonná - prezident republiky Žáci s pomocí Hlavy třetí Ústavy ČR (ústavní zákon č. 1/1993) a ústavního zákona 71/2012 sb. vypracují úkoly, které se týkají funkce prezidenta republiky. Učitel

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Cíl Aktivní činností žáci získají přehled o postavení a kompetencích prezidenta republiky

Cíl Aktivní činností žáci získají přehled o postavení a kompetencích prezidenta republiky 6. PREZIDENT A JEHO POSTAVENÍ V NAŠÍ ÚSTAVĚ Zdroj: Saša Dobrovolná, Jan Zouhar Téma je zpracováno na základě třífázového modelu učení. Pro každou fázi nabízíme několik možných aktivit, které je možné se

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích POPLATEK ZE PSŮ

OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích POPLATEK ZE PSŮ OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Horka se na svém zasedání dne 17. 1. 2011 usnesením č. 1. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PRINCIP DĚLBY MOCI moc ve státě je rozdělena

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pičín se na svém zasedání dne 26.2.2015 usnesením č. 7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení 410 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z

Více

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Sportovní klub vozíčkářů Praha sidlo: Ovčárská 471, 108 00 Praha 10 IČ: 43001513 registrace: MVČR VSC/1-7658/91-R (dále pouze klub ) INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Tato směrnice

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Staré Město se na svém zasedání dne 8.8.2013 usnesením č. 257/2013 usneslo

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Bílá se na svém zasedání dne 21.12.2010 usnesením č. 3/26 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu zákonem č. 268/2015 Sb. s účinností od 31. prosince 2015 6 (7) Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními

Více

(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.

(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ze dne 16. prosince 1992 ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb., ústavního zákona č. 448/2001 Sb., ústavního zákona

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu:

Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: Novela zákona o silničním provozu zákonem č. 133/2011 Sb., zavedla s účinností od 1. 8. 2011 mimo jiné i nové 125c, 125d a 125e pod názvem Správní

Více

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 V Poslanecké sněmovně 2 Neslučitelnost - inkompatibilita

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA Obsah ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Rozsah pojištění,

Více

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích O b e c T v r z i c e Obecně závazná vyhláška Číslo: 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tvrzice se na svém zasedání dne 28. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 ods. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osová Bítýška se na svém zasedání dne 22.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PÍSEČNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Písečná se na

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium,

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích.

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích. OBEC ČERŇOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čerňovice se na svém zasedání dne 22.3.2012 usneslo vydat podle ustanovení 14 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Slatiny se na svém zasedání dne 14. 8. 2008 usnesením č. 23 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Stanovy I. Název a sídlo Název: Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Používaná zkratka:

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2014 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

OBEC Tlumačov Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č.4/2011

OBEC Tlumačov Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č.4/2011 OBEC Tlumačov Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č.4/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tlumačov vydalo dne 6.12. 2011 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Určení

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.ledna 2004 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování:

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování: Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

OBEC POLEVSKO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC POLEVSKO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC POLEVSKO Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Polevsko se na svém zasedání dne 12. 1. 2011 usnesením č. 29 usneslo vydat na základě

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Obec Praskačka. Obecně závazná vyhláška č. 05/2007 o místních poplatcích

Obec Praskačka. Obecně závazná vyhláška č. 05/2007 o místních poplatcích Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 05/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Praskačka se na svém zasedání dne 17.července 2007 usneslo vydat podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC Č. 3/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Babice u Rosic se na svém zasedání dne 24. 8. 2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 6.10. do 13.10. 2013 Pondělí Polévka čočková Vepřové maso na paprice, rýže Úterý Polévka rýžová

Více

Z Á P I S. ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009

Z Á P I S. ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009 Z Á P I S ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Ing. Jiří Lesse Dále přítomno: 8 občanů, dle prezenční listiny

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2009 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice se na svém zasedání dne 7.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 46/2014 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více