Výroční zpráva školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy"

Transkript

1 Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Adresa: Telefon/fax: Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E ČS spořitelna: /0800 Ţiţkova 471 Benešov, E IČO:

2 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy: 3. Umělecké obory a údaje o žácích v nich 4. Přijímání uchazečů ke vzdělávání 5. Ukončení vzdělávání a výsledky ve vzdělávání 6. Údaje o pracovnících školy 7. Údaje o dalším vzdělávání ped. pracovníků 8. Výsledky a prezentace školy na veřejnosti: 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI, a dalších kontrolních orgánů 10. Ekonomická část zprávy 2

3 1. Základní údaje o škole Název: Základní umělecká škola J. Suka Benešov Základní umělecká škola J. Suka je zřízena městem Benešov Zřizovací listinou ze dne a dodatkem ke zřizovací listině ze dne Od je škola zřízena jako právní subjekt příspěvková organizace. IČ: IZO: Adresa: Ţiţkova 471, Benešov Telefon: , E mail: www: zusbenesov.cz Jméno ředitele: Václav Turek Statutární zástupce: Daniela Seifertová datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: Charakteristika školy: ZUŠ J. Suka Benešov byla zřízena jako příspěvková organizace města zakládací listinou ze dne Od je ZUŠ J. Suka právním subjektem. Činnost školy je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb. 109 /Školský zákon/ a Vyhláškou č. 71/2005 Sb. o Základním uměleckém vzdělávání. ZUŠ J. Suka sídlí v Ţiţkově ulici č.471 v budově, která je majetkem města. Vyučuje se zde obor hudební a obor taneční. Škola má celkem šest odloučených pracovišť: 3 Benešov Malé náměstí 74 /budova Muzea/ výtvarný obor Bystřice Dr. E. Beneše 300 /budova ZŠ/ hudební obor Chocerady Chocerady 267 /budova ZŠ/ hudební obor Netvořice Školní 171 /budova ZŠ/ hudební obor Teplýšovice Teplýšovice 75 /budova obce/ hudební obor Týnec n/sáz. Jílovská 81 /budova města Týnec n/ Sáz./ hudební obor Pro poskytované vzdělávání měla ZUŠ J. Suka k dispozici 23 tříd, taneční sál, koncertní sál a výtvarný ateliér. Všechny třídy jsou nástrojově i materiálně vybaveny, přičemţ kvalita materiálně technického vybavení odpovídá jeho stáří. Především hudební nástroje jsou v rámci finančních moţností rozpočtu školy postupně vyměňovány nebo jsou alespoň prováděny /pokud je to ještě rentabilní/ generální opravy. Základní umělecká škola J. Suka je zařazena do sítě škol jako čtyř oborová vyučuje se zde v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém.

4 Kapacita školy a naplněnost v jednotlivých uměleckých oborech viz následující tabulka: Kapacita školy skutečný počet ţáků počet ţáků v uměleckém oboru hudební taneční výtvarný literárně dramat Vyučování v uvedených oborech probíhalo podle učebních plánů pro ZUŠ, schválených MŠMT ČR dne 26. června 1995 pod č.j /95-25 s účinností od pro HO, pro VO dne pod č.j / s platností od , pro TO dne pod č.j / a č.j /2003 s platností od Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu: poskytování základů vzdělání ve zvoleném uměleckém oboru s ohledem na jejich potřeby a moţnosti příprava ţáků po odborné stránce pro vzdělávání na středních a vyšších odborných školách uměleckého nebo pedagogického zaměření, na konzervatořích, případně na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením utvářet a rozvíjet osobnost ţáků po stránce umělecké, motivovat je k celoţivotnímu učení Zastoupení ZUŠ J. Suka v KUR a členství v AZUŠ Ve školním roce 2010/2011 nebyla ZUŠ J. Suka zastoupena v Krajské umělecké radě. ZUŠ J. Suka je členem Asociace ZUŠ /členství od roku 2006/ 3. Umělecké obory a údaje o žácích v nich I.Počet žáků na I. stupni podle uměleckých oborů (stav k dle zahajovacího výkazu) název oboru počet ţáků v základním studiu v rozšířeném studiu Přípravné studium (1.+2. ročník) Hudební obor individuální a skupinová výuka Hudební obor kolektivní výuka 6 - Taneční obor 23 - Výtvarný obor 77 - Literárně dramatický obor 5 - Celkem II.Počet žáků na II. stupni podle uměleckých oborů (stav k ) název oboru počet ţáků v základním studiu v rozšířeném studiu Přípravné studium - - Hudební obor individuální a skupinová výuka 80 - Hudební obor kolektivní výuka 9 - Taneční obor - - Výtvarný obor 21 - Literárně dramatický obor - - Celkem 110-4

5 III. Studium dospělých podle uměleckých oborů (k ) název oboru počet dospělých celkem z toho ţáci denního studia ze SŠ a VOŠ Hudební obor individuální výuka 12 - Hudební obor kolektivní výuka - - Taneční obor - - Výtvarný obor 7 - Literárně dramatický obor - - Celkem Přijímání uchazečů ke vzdělávání Noví ţáci byli přijímáni takto: v hudebním oboru na základě talentových zkoušek /ověření rytmických, intonačních, technických dovedností/. Jedná se především o starší ţáky, kteří jsou pak zařazeni do ročníku podle svých schopností a podle věku. U předškoláků byly prováděny talentové ověřovací zkoušky buď přímo v MŠ nebo v ZUŠ Tyto děti jsou zároveň s nástupem do 1. třídy ZŠ zařazeni do PHV. Celkem bylo přezkoušeno 175 ţáků v MŠ, dodatečně pak přezkoušeno 50 uchazečů celkem tedy 225 Z toho 155 ţáků bylo vybráno ke studiu. Studium pak zahájilo 68 ţáků v PHV, 44 v základním studiu a 7 v SPD. Ve výtvarném oboru jsou děti přijímáni na základě pohovoru s učitelem a posouzením výtvarných schopností. Ţáci byli zařazeni do ročníků podle věku Do PVV bylo zařazeno 21 ţáků. V tanečním oboru učitel posoudí rytmicko-pohybové schopnosti a provede jednoduchý pohybový test. Ţáci byli opět zařazeni do ročníků podle věku. Do PTV bylo zařazeno 6 ţáků. název oboru přípravné studium počet přijatých ţáků I.stupeň II. stupeň studium pro dospělé ţáci přijatí v průběhu šk.roku Hudební obor Taneční obor Výtvarný obor Literárně dramatický obor Celkem

6 5. Ukončení vzdělávání a výsledky ve vzdělávání V závěru školního roku proběhly závěrečné postupové zkoušky. Průběh a výsledek zkoušek v hudebním oddělení je zaznamenán protokolárně. Ve výtvarném oddělení proběhly zkoušky formou výstav, z nichţ je zaznamenána fotodokumentace. název oboru počet ţáků, kteří ukončili studium I. a II, stupně zákl. studia: absolutoriem nebo závěrečnou zkouškou v průběhu nebo na konci šk. roku bez ukončení stupně vzdělání (I.+II.st.) I. st. II.st. Hudební obor Taneční obor - - Výtvarný obor 4 4 Literárně dramatický obor - - Celkem Absolventi ukončili studium několika způsoby: ţáci přijatí na školy uměleckého zaměření hudební obor výtvarný obor - 34 studenti absolvovali veřejným koncertem 3studenti absolvovali formou závěrečné zkoušky absolventi ukončili výstavou výtvarných prací ve výstavním prostoru vstupu do městské knihovny Ve čtvrtém sloupci jsou uvedeni ţáci, kteří buď nevykonali postupovou zkoušku nebo odešli ze školy v průběhu roku,aniţ by ukončili příslušný ročník a stupeň studia. 6. Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických s odbornou kvalifikací 44/31,83 9/4,77 35/27,06 32 II. Učitelé podle nejvyššího dosaženého vzdělání (absolvované školy) Počet učitelů VŠ uměleckého zaměření (AMU,AVU,HAMU) magisterské studium bakalářské studium VŠ Ped. fakulta obory s uměl. zam. magisterské studium bakalářské studium Konzervatoř - 6letá Konzervatoř - 4letá Jiná VŠ Jiná VOŠ nebo SŠ

7 III. Učitelé podle délky praxe (k ) Počet učitelů s praxí: do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více neţ 30 let IV. Věková struktura učitelů (k ) Počet z toho průměrný do 30 let let let let nad 60 lket učitelů důchodci věk celkem ,4 z toho ţen Personální změny ve školním roce 2010/2011: v průběhu školního roku nastoupily do ZUŠ J, Suka Benešov 3 učitelky na částečný úvazek /náhrada za ukončenou pracovní smlouvy pedagoga v LDO a náhrada za MD/ v průběhu školního roku 2010/2011 odešly dvě učitelky na mateřskou dovolenou 7. Údaje o dalším vzdělávání ped. pracovníků I.Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů vzdělávací instituce obor studia počet studujících počet absolventů /diplom-titul/ předpokládaný rok ukončení PF UK hudební vědy konzervatoř Praha vedení sboru HAMU klavír II. studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné vzdělávání) instituce zaměření akcí délka počet zúčastněných konzervatoř Brno klavírní soboty /říjen 2010 duben 2011/ konzervatoř Brno dechové soboty/ říjen 2010 duben 2011/ vícedenní vícedenní 1 pedagog 2 pedagogové metodika výuky zob. flétny vícedenní 1 pedagog Jenčková metodika práce v HN jednodenní 3 pedagogové NIDV řízení školy jednodenní 1 pedagog VISK RVP ZUV jednodenní 1 pedagog NIDV metodika výuky 1 pedagog dvoudenní smyčcových nástrojů krajská knihovna Pardubice vedení pěv. sboru jednodenní 1 pedagog Všechny absolvované kurzy a semináře ve školním roce 2010/2011 měly akreditaci MŠMT. Celkové finanční náklady na DVPP činily ve školním roce 2010/2011: 9.212,50 Kč 7

8 8. Výsledky a prezentace školy na veřejnosti: Ve školním roce 2010/2011 ZUŠ J. Suka pořádala, organizovala nebo se podílela na organizaci okolo 75 akcí. Úplný výčet je uveden níţe. Dne 10. února 2011 se konala okresní soutěţ ZUŠ. Vyhlašovatelem soutěţe bylo MŠMT. Pořadatelem okresního kola soutěţe se stala Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Soutěţilo se v oboru: Hra na klavír hra na akordeon hra na kytaru, komorní hra kytar hra na smyčcové nástroje Výkony soutěţících hodnotila odborná porota, která byla sloţena z pedagogů ZUŠ v okrese Benešov. Za ZUŠ J. Suka Benešov se okresního kola soutěţe zúčastnilo 31 soutěţících ve všech výše uvedených oborech a do krajských kol postoupilo celkem 16 ţáků: Krajské kola soutěţí se konala v Berouně kytary, Kolíně klavír, v Pečkách akordeony a v Mladé Boleslavi smyčcové nástroje. Z krajských kol přivezli ţáci ZUŠ J. Suka jedno 1. místo, jedno 2. místo, tři 3. místa a zbytek obdrţeli čestná uznání. ZUŠ J. Suka byla rovněţ pořadatelem festivalu Setkání mladých hudebníků. Ve školním roce proběhl jiţ 15. ročník festivalu. Akce se konala 29. května a pozvání přijaly dechové orchestry ZUŠ Roţmitál pod Třemšínem, ZŠ Švihov,, dech. orch. Týnečanka a Vranovanka se svými sólisty. Akce proběhla benešovském náměstí za krásného počasí a poměrně slušné účasti veřejnosti. Dechový orchestr ZUŠ Benešov vystoupil také na jiných festivalech. Například na 22. ročníku festivalu dech. hudeb v Roţmitále pod Třemšínem, v Týnci nad Sázavou, v Sedlčanech, ve Vranově a na mnoha dalších akcích, jak je patrno z přehledu. ZUŠ J. Suka spolupracovala s nejrůznějšími amaterskými hud. skupinami, většinou vzniklých z bývalých i současných ţáků školy. Těmto uskupením jednak umoţňujeme zkoušet v prostorách školy, jednak je zveme i na společná vystoupení. Zároveň rovněţ spolupracujeme s folklorním souborem Benešáček. Činnost ZUŠ J. Suka je úzce spjata s Městem Benešov jako zřizovatelem školy, MKS, Gymnaziem Benešov, MŠ, ZŠ, obecními a městskými úřady a dalšími organizacemi například SDH v regionu Benešov. V rámci této spolupráce se naše škola podílí na různých kulturněspolečenských akcách ve městě a v regionu Benešov, pietním aktu u Mauzolea, vystoupeních pro MŠ, soutěţích SDH a dalších akcích. Při škole vyvíjí činnost Sdruţení rodičů a přátel dětí školy (SRPDŠ), se kterým škola úzce spolupracuje. 8

9 Přehled akcí ZUŠ J.Suka Benešov ve školním roce Měsíc : Vystoupení interní, veřejné, absolventské, soustředění, zájezdy : ZÁŘÍ 25. Vranov - Svatováclavské slavnosti- Koncert dechového orchestru - (dále jen DO) - V.Turek ŘÍJEN Benešov, Měst. výstavní síň - Výstava výtvarného ateliéru - E.Mixánová 16. Teplýšovice - Rokfestep, Vystoupení žáků pobočky - S.Králová 21. Sál ZUŠ - Výchovný koncert pro ZŠ a Praktickou školu, Benešov LISTOPAD 6. Benešov - Soustředění pěveckého sboru ZUŠ - V.Müllerová 20. Netvořice - Sraz rodáků - hudební vloţka třídy K.Paláta 25. Sál ZUŠ - Zahajovací interní koncert 26. Ústí n./labem-zájezd žáků klavír.oddělení na soutěž Virtuosi -D.Obrová 27. Bystřice - Koncert pěveckého sboru - V.Müllerová PROSINEC 1. Týnec - schůze důchodců, hudební vložka žáků pobočky - H.Richterová, J.Frantl, L.Tuček, Z.Haraštová, N.Terentiewová 3. Sál ZUŠ - Koncert pěveckých sborů - V.Müllerová 4. Bystřice - Koncert žáků pobočky - M.Rezková + C.Sedláček 7. MeÚ Týnec - Vánoční koncert žáků pobočky - H.Richterová, Z.Haraštová, J.Frantl, N.Terentiewová, L.Tuček 7. Benešov, Domov seniorů - vystoupení kytarového souboru - Z.Myšák 9. Chocerady - Vánoční koncert žáků pobočky - V.Kvída 12. Týnec, společenské centrum - hud. vložka akordeonového dua -H.Richterová 14. Sál ZUŠ - Klavírní a kytarová třídní přehrávka- M.Močičková + P.Hladíková 14. Benešov - Vystoupení kytarového souboru - Z.Myšák 15. Benešov - Divadlo Na Poště - Vánoční koncert ZUŠ 16. Netvořice - Vánoční koncert pro MŠ a ZŠ - K.Palát 16. Sál ZUŠ - Klavírní třídní přehrávka - I.Válková 17. Benešov, MŠ Karlov - Vystoupení kytarového souboru - Z.Myšák 17. Sál ZUŠ - Klavírní a kytarová třídní přehrávka - V.Müllerová + P.Hladíková 19. Bystřice - Adventní koncert žáků pobočky - J.Dán, J.Klimovič, C.Sedláček,M.Rezková, M.Močičková 20. Sál ZUŠ - Klavírní vánoční besídka - D.Obrová LEDEN 19. Sál ZUŠ - Školní kolo soutěže ve hře na smyčcové, strunné nástroje a akordeon 24. Sál ZUŠ - Školní kolo soutěže ve hře na klavír 25. Sál ZUŠ - Školní kolo soutěže ve hře na klavír 26. Sál ZUŠ - Flétnová třídní přehrávka - D.Seifertová 26. Sál ZUŠ - Interní koncert 27. Sál ZUŠ - Klavírní třídní přehrávka - M.Rezková 31. Týnec - Třídní přehrávky žáků pobočky -Richterová, Terentiewová, Tuček, Haraštová, Frantl 9

10 ÚNOR 2. Sál ZUŠ - Klavírní třídní přehrávka - Z.Paďour 3. Sál ZUŠ - Akordeonová třídní přehrávka - K.Dzinová 9. Sál ZUŠ - Okresní kolo soutěže ve hře na klavír 10. Sál ZUŠ - Okresní kolo soutěže ve hře na smyčcové, strunné nástroje a akordeon 17. Sál ZUŠ - Interní koncert BŘEZEN 23. MeÚ Týnec - Jarní koncert žáků pobočky - Richterová, Tuček, Frantl, Terentiewová, Haraštová 23. Sál ZUŠ - Interní koncert 30. Aula GBN - Den učitelů, hudební vložka - D.Seifertová, E.Pluta 31. Sál ZUŠ - Pěvecká třídní přehrávka - J.Gernertová DUBEN 4. ZŠ Týnec - Koncert ke Dni učitelů - Richterová, Terentiewová, Haraštová, Tuček, Frantl 13. Sál ZUŠ - Třídní přehrávka - K.Palát 14. Sál ZUŠ - Jarní interní koncert 20. Sál ZUŠ - Absolventský koncert žáků 2. stupně - L.Merta, K.Palát, V.Turek 28. Aula GBN - Absolventský koncert žáků stupně - E.Pluta, L.Tuček KVĚTEN 1. Benešovský jarmark - Koncert DO - V.Turek 5. Teplýšovice - Den matek - hud.vloţka ţáků pobočky - S.Králová 6. Benešov (mauzoleum) - Vystoupení DO - V.Turek 8. Chvojen - Koncert žáků ZUŠ - V.Müllerová, C.Sedláček, D.Seifertová 9. Benešov, klub důchodců - Vystoupení kytarového souboru - Z.Myšák 10. Sál ZUŠ - Absolventský koncert žáků 2. stupně - J.Gernertová, D.Obrová, D.Seifertová, L.Nedvěd, Z.Paďour 10. Týnec - Koncert pro školky - Richterová, Terentiewová, Haraštová, Tuček, Frantl 12. Bystřice - Závěrečný koncert žáků pobočky - J.Dán, J.Klimovič, C.Sedláček, M.Rezková, M.Močičková 12. Sál ZUŠ - Flétnová třídní přehrávka - D.Boříková 12. Chocerady - Závěrečný koncert žáků pobočky - V.Kvída 17. MeÚ Týnec - Závěrečný a absolventský koncert žáků pobočky 19. Sál ZUŠ - Absolventský koncert žáků 1.stupně - S.Králová, D.Seifertová, E.Pluta 22. Rožmitál p./třemšínem - Koncert DO - V.Turek 24. Sál ZUŠ - Absolventský koncert žáků stupně - D.Boříková,M.Močičková, E.Nacházelová 25. Sál ZUŠ - Interní koncert 28. Benešov - 15.ročník festivalu mládežnických orchestrů - DO - V.Turek Veselí n./l.-vávrovka - Soustředění výtvar. odd. (dále jen VO)- E.Mixánová 10

11 ČERVEN 3. Votice - Koncert pro klášter - E.Pluta 8. Sál ZUŠ - Houslová třídní přehrávka - L.Nedvěd 9. Netvořice - Koncert pro MŠ a závěrečný koncert žáků pobočky - K.Palát 12. Sedlčany - Koncert DO - V.Turek 13. Týnec - Třídní přehrávky žáků pobočky - Richterová, Terentiewová, Frantl, Limberská, Tuček 15. Benešov - Divadlo Na Poště - Závěrečný koncert ZUŠ 16. Sál ZUŠ - Klavírní třídní přehrávka - I.Válková 18. Týnec - Koncert DO - V.Turek 20. Sál ZUŠ - Klavírní třídní přehrávka - M.Močičková 21. Sál ZUŠ - Kytarová a dechová třídní přehrávka - J.Klimovič 24. Sál ZUŠ - Klavírní třídní přehrávka - V.Müllerová 24. Benešov, Šímová síň - Koncert pěveckého sboru - V.Müllerová 28. Sál ZUŠ - Klavírní třídní přehrávka - D.Obrová 29. Sál ZUŠ - Pěvecká třídní přehrávka - E.Nacházelová 9. Inspekční a kontrolní činnost: V období proběhla kontrola ČSSZ v Benešově, Finanční kontrola PO /dle zákona 320/2001 Sb./ kontrola BOZP, PO. kontrola Finančního odboru Městského úřadu byla provedena kontrola ČSSZ kontrola BOZP a PO dle zpracovaného plánu čtvrtletně. Kontroly neshledaly ţádných závad a nedostatků. Zápisy ze zmíněných kontrol jsou k dispozici u příspěvkové organizace. Ve školním roce 2010/2011 proběhla kontrola České školní inspekce /říjen 2010/ Kontrola nezjistila žádné nedostatky. Zápis z kontroly ČŠI je k dispozici jak u zřizovatele příspěvkové organizace, tak v organizaci samotné. 11

12 10. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti I. Výše úplaty ve vzdělávání podle uměleckého oboru a typu výuky pro žáka/dospělého za 1 měsíc. Výše úplaty za ţáka I. a II.st. Výše úplaty studium dospělých Kód a název oboru v základním studiu v rozšířeném studiu dospělý ţák denního studia SŠ VOŠ a konzervatoře Přípravné studium (1. a 2.roč.) Hudební obor ind. výuka Hudební obor-skupinová výuka Hudební obor-kolektivní výuka Taneční obor Výtvarný obor II. Základní údaje o hospodaření školy Za rok 2010 k Za 1. pol. roku 2011 k Základní údaje o hospodaření činnost činnost školy v tis. Kč Hlavní Doplňková Hlavní doplňková 1. Náklady celkem Výnosy celkem příspěvky a dotace na z toho provoz ostatní výnosy HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK III. Přijaté příspěvky a dotace Přijaté příspěvky a dotace za rok 2010 (k ) 1. Přijaté dotace z rozpočtu kraje celkem (NIV) Přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ ) Mzdové výdaje (platy a OPPP) pojistné + FKSP + ONIV z toho z toho ostatní celkem 0 Pedagogové (UZ 33005) 0 z toho Nepedagogové (UZ 33016) 0 Soutěţ (UZ 33166) 0 2. Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu zřizovatele 240 z toho běţné provozní výdaje celkem

13 Příspěvková organizace v roce 2010 hospodařila s kladným hospodářským výsledkem, který činil ,94 Kč. Z investičních prostředků byly pořízeny pro hudební oddělení ZUŠ J. Suka 2 klavíry značky PETROF v celkové hodnotě ,00 Kč. Výroční zprávu zpracoval: Václav Turek ředitel školy Výroční zpráva byla projednána a schválena členy pedagogické rady dne 27.září

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2010/2011... Mgr. Zdeněk Babinec ředitel školy Obsah: a) základní

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Hana Mahdalová * 1. Charakteristika školy název: sídlo školy: Základní umělecká škola Uherský Brod Mariánské náměstí

Více

školní rok 2012-2013

školní rok 2012-2013 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Základní údaje o organizaci, charakteristika

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Základní umělecká škola Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2012/2013 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní umělecká škola Zlín

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a B u š t ě h r a d V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Školní rok 2012-2013 Vyhotovil: Bohumír Bednář - ředitel školy 1 O b s a h: A - Charakteristika školy

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz OBSAH Strana I. Základní charakteristika

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Předkládá Mgr. Pavla Kovalová ředitelka školy I. ZÁKLADNÍ

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-346/09-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-346/09-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-346/09-02 Základní umělecká škola Jana Ladislava Dusíka, Čáslav Adresa: Jeníkovská 222, 286 01 Čáslav Identifikátor: 102

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 22-23 Základní údaje o škole: Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... 3 2. Organizace

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více