V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy"

Transkript

1 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a B u š t ě h r a d V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Školní rok Vyhotovil: Bohumír Bednář - ředitel školy 1

2 O b s a h: A - Charakteristika školy a) název školy b) vedení školy c) počty žáků v oborech a přípravných oddělení d) sídlo školy/budova/ e) výchovně vzdělávací proces, podmínky f) plán činnosti školy B - Učební plány a učební dokumenty C - Zařazení do sítě škol D - Zaměstnanci ZUŠ Buštěhrad, fysický počet zaměstnanců, úvazky. E - Postupové a závěrečné zkoušky, příjímací zkoušky, počet žáků přijatých pro nový školní rok. Žáci studující na uměleckých školách. F - Další vzdělávání pedagogických pracovníků G - Pedagogické rady a provozní porady, výsledky závěrečné PR H - Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI I - Spolupráce s odbory J - Účast v soutěžích K - Koncerty, výstavy a další vystoupení žáků, učitelů a hostů L - Spolupráce se zřizovatelem. M - Spolupráce se Školskou radou 2

3 A Název školy, vedení školy, charakteristika školy, zřizovatel a) Název školy: Základní umělecká škola Buštěhrad, okres Kladno Adresa školy: ZUŠ Buštěhrad, okres Kladno Hradní 3, telefax e mail : volny. cz, Zřizovatel : Město Buštěhrad. Hradní 3, Buštěhrad b) Ředitel školy: Bohumír Bednář, jmenovaný Zastupitelstvem města Buštěhrad potvrzen do funkce ředitele ZUŠ Buštěhrad Zastupitelstvem města Buštěhradu na dobu 6 let Činnost Základní umělecké školy Buštěhrad je založena na vyučování žáků v základním studiu a v oddělení pro dospělé ve třech uměleckých oborech: hudebním, výtvarném, tanečním. ZUŠ Buštěhrad je od příspěvková organizace se samostatně kompletně vedeným podvojným účetnictvím a mezd zaměstnanců. c) Školní rok ukončilo 255 žáků v oborech. z toho 91 chlapců 164 dívek Počet žáků v oborech 255 Hudební obor 187 HO studující, pracující 0 Hudební obor PHV 13 celkem: 200 Výtvarný obor 15 Výtvarný obor PVV 15 celkem: 30 Taneční obor 18 Taneční obor PTV 7 celkem 25 ZUŠ Buštěhrad má tyto studijní místa: Buštěhrad, Brandýsek, Hřebeč. Z celkového počtu žáků je v Hřebči 34 žáků hudebního oboru V Brandýsku 9 žáků hudebního oboru Počet žáků k žáků Počet žáků k žáků Kapacita školy 256 žáků K kapacita školy nebyla překročena. 3

4 d) Sídlo ZUŠ je v budově, která je majetkem města Buštěhradu Vztahy mezi školou a zřizovatelem městem Buštěhrad jsou na dobré úrovni. Zřizovatel se o svůj majetek /budovu školy/ stará v rámci nájemní smlouvy, která je z obou stran respektována. Zřizovatele je informován o stavu budovy v rámci pravidelné kontroly odpovědného pracovníka BOZP. Případné závady jsou postupně odstraňovány..v červenci 2013 bylo provedeno vymalování dalších prostor školy v rámci generálního úklidu. Závěrem: budova školy je pro školní rok 2013/2014 připravena. e) Výchovně vzdělávací proces je založen na pedagogické, koncertní, a výstavní činnosti. Tato činnost je systematicky rozvíjena na základě RVP a ŠVP. ZUŠ je pořadatelem pestré škály koncertů žáků, výstav žáků výtvarného oboru a vystoupení žáků tanečního oboru. Veřejností jsou velmi ceněné večerní koncerty učitelů a významných umělců. Škola spolupracuje s rozličnými kulturními organizacemi v rámci své koncertní činnosti. f) Organizační plán činnosti školy je navržen ředitelem školy, upřesněn a schválen na zahajovací pedagogické radě. Plnění plánu je pro zaměstnance závazné a během školního roku se na pedagogických radách plán kontroluje a upřesňuje. ZUŠ Buštěhrad je 19 let právním subjektem a samostatně siřeší v rámci zákonů a nařízení chod školy tak, aby zajistila dobrou úroveň pedagogického procesu a obohatila kulturu jak ve městě Buštěhradu, tak i v regionu. Škola hospodaří s finančními prostředky, které jsou kontrolovány každoročně auditem. Rovněž i zaměstnanost pedagogických a provozních zaměstnanců je v souladu s počtem žáků v oborech. Viz. odstavec A Písmeno c) Výroční zprávy. Rozpočet: mzdové prostředky jsou Krajským úřadem zasílány pravidelně. Rozpočet navržený ZUŠ na provoz školy zastupitelstvo města Buštěhradu každoročně schvaluje. Jeho čerpání je zpravidla závislé na pravidelném přerozdělení finančních prostředků státem pro zřizovatele. ZUŠ Buštěhrad hradí provoz školy mimo LMP z velké části ze svých finančních zdrojů/úplata žáků/. Kapacita školy od září 2013 je naplněna. Hospodaření školy je za každý uplynulý kalendářní rok podrobně uvedeno ve Zprávě o hospodaření. Závěrem: ZUŠ Buštěhrad je na základě mzdového a provozního rozpočtu a úplaty od žáků finančně kryta. Zájem žáků o umělecké obory školy přesahuje její možnosti. Kapacita školy v současnosti neodpovídá mimořádnému zájmu veřejnosti v rámci zvyšujícího se počtu obyvatel Buštěhradu a okolí. B - Učební plány a učební dokumenty ZUŠ Buštěhrad se řídí v hudebním oboru podle upravených učebních plánů schválených pod č. j / Od ve výtvarném oboru podle upravených učebních plánů schválených pod č. j / /. PTV a 1. stupeň tanečního oboru podle učebních dokumentů pod č. j / ZUŠ Buštěhradu se řídí od vyhláškou č.71/2005 Sb..o základním uměleckém vzdělávání. Od se ZUŠ řídí vyhláškou č.155/2004 Sb. upravující způsob stanovení úplaty na uhrazení nákladů školy. Pedagogové ZUŠ vytvořili ŠVP, které jsou tvořeny na základě RVP.Tyto dokumenty se postupně zavádějí ve všech ZUŠ od r.2011.v ZUŠ Buštěhrad ŠVP platí od Pro šk.r.2013/2014 se vyučuje podle ŠVP v přípravkách a v 1 a 2 roč. 4

5 C- Zařazení do sítě škol Zařazení do sítě škol bylo provedeno na základě žádosti o zařazení dne Změna v zařazení byla provedena dne Místo dalšího vzdělávání: Brandýsek dne Místo dalšího vzdělávání: Hřebeč dne Vyučování ve jmenovaných obcích probíhá v budovách ZŠ a to na základě smluv mezi zřizovatelem ZŠ/OZ, starostou/ a ředitelem ZUŠ Buštěhrad. D - Zaměstnanci ZUŠ Buštěhrad (fyzický počet) Počet zaměstnanců : 17 /včetně ředitele/ Počet učitelů uměleckých oborů : 15 /včetně ředitele/ Počet provozních zaměstnanců : 1 školníková 1 účetní Přepočteno na úvazky pedagogové : 9,830 Provozní /školník/ : 1,00 Účetní : 0,975 Celkem úvazků : 11,805 E - Přijímací, postupové a závěrečné zkoušky Zkoušky jmenovaného charakteru byly uskutečněny podle plánu od do a v Brandýsku a v Hřebči. Zkoušky jsou komisionální /nejméně 3 členná komise/ s příslušným zápisem na předepsaných tiskopisech. Zápis žáků do přípravek a ročníků proběhl 10.6 a Příjímací zkoušky proběhnou Pro nový školní rok podalo přihlášky do přípravek 42 žáků a do oborů 22 žáků. Školu opustí k žáků / končí jako absolventi, stěhují se/. Předpokládaný počet žáků ve všech oborech pro nový šk.rok 2013/2014 je 256. Kapacita školy je 200 v HO a 56 žáků v ostatních oborech. Kapacita školy v novém šk.roce 2013/2014 je naplněna. F další vzdělávání pedagogických pracovníků Uskutečňuje se na základě plánu o vzdělávání pedagogických pracovníků Vyhláška č pís.c./ studiem k prohlubování odborné kvalifikace v zařízeních, které pořádají semináře v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, doklad o absolvování dalšího vzdělávání je osvědčení nebo certifikát vydaný vzdělávací institucí. Tento doklad je uložen v osobních spisech zaměstnance. Dále na základě Zákona č. 563/2004 Hlava IV č. 4 písm. b/. samostudiem. 5

6 G - Pedagogické rady a provozní porady Během uplynulého školního roku bylo provedeno celkem 6 PR: 1. Zahajovací Pololetní Kontrolní Tříčtvrtletní Čtvrtletní Závěrečná Schůze pedagogických rad jsou plánovány a proveden zápis a usnesení. Výsledky závěrečné pedagogické rady: Klasifikace žáků: a./ s vyznamenáním prospělo 195 žáků prospělo 20 žáků B. / neprospělo 0 žáci Klasifikováno /počet vydaných vysvědčení/ 215 žáků c./ v přípravných odděleních bylo vydáno 35 žákům potvrzení D. / počet žáků, kteří ukončili studium 22 návštěva více oborů 28 žáků Celkem 250 žáků v oborech a přípravkách Počet žáků k Počet žáků k Hudební nauku s povinností od 1 do 5 roč. nenavštěvovalo 17 žáků, kteří vykonali dodatečnou zkoušku z HN za II. pol.. Tento stav charakterizovala PR jako mírně se zlepšující. Převážná většina žáků do ZUŠ dojíždí. Je nutno zkoordinovat rozvrh hromadných předmětů z individuálním vyučováním a s různými zájmovými kroužky. Ředitel školy se snaží tuto situaci řešit prostřednictvím třídních učitelů a rodičů. ZPR schválila prázdninový provoz školy a byl zaslán zřizovateli Slevy žákům v tomto školním roce 2012/2013 nebyly poskytnuty. Žádný kázeňský přestupek nebyl Záv. PR projednáván. Závěr: školní rok proběhl bez závad H - Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a dalších provedených kontrolách Inspekce byla provedena ve dnech a Inspekční zpráva byla zaslána ZUŠ Buštěhrad a MěÚ Buštěhrad/zřizovateli/ a vyrozuměna Rada školy. Kontrolní inspekce byla provedena ČŠI Praha dne zároveň byla provedena kontrola BOZP a dne kontrola Městského úřadu.mimo tyto kontroly si v rámci své pravomoci každoročně zve ZUŠ odbornou pracovnici na audit hospodaření. Inspekční a kontrolní zprávy k nahlédnutí v ZUŠ. 6

7 I Odbory Odbory byly pro nezájem zaměstnanců ZUŠ Buštěhrad v květnu 2007 zrušeny J - Účast v soutěžích Ve školním roce byla vyhlášena MŠMT Národní soutěž ZUŠ České republiky v 7 oborech: a./ hra na elektronické klávesové nástroje b. / hra na akordeon c./ skladba d. / komorní hra s převahou smyčcových nástrojů e. / komorní hra s převahou dechových n nástrojů f. / soutěžní přehlídka pěveckých sborů g. / literárně dramatický obor: kolektivní projev ZUŠ Buštěhrad se v určených soutěžních oborech se ve školním roce 2012/2013 nezúčastnila. ZUŠ Buštěhrad pořádala okresní kolo ZUŠ okresu Kladno dne Okresního kola se zúčastnilo 11 souborů a do krajského kola postoupilo 8 souborů. Na soutěžní přehlídce ve hře na zobcovou flétnu pro žáky od 5 do 20 let nazvané FLAUTOHRY pořádané Konzervatoří Teplice žákyně Veronika Stehlíková v I. kategorii získala 1. místo. Žákyně je ze třídy paní učitelky Lucie Hochmanové. Výtvarný obor se zúčastnil těchto soutěžích a výstav vyhlášených jinými organizacemi: 1. Soutěž Cesta kolem světa celkem 9 prací Umístění: I cena Karolina Šťastná Tereza Jedličková II cena Vojtěch Hartman Zuzana Kuthanová Klára Fialová III cena Tereza Jedličková Karolina Filková Tereza Třísková Jan Blažek 2. Soutěž výtvarných prací Pražské Jezulátko nazvaná Vánoce dětí-tajemství vánoc 2012 pořádaná Klášterem Pražského Jezulátka bylo hodnoceno celkem 546 prací VO žáků různých uměleckých škol naší republiky. 7

8 Výsledky žáků VO ZUŠ Buštěhrad: I. Kategorie Prokop Miňovský 3. místo v originalitě námětu II. kategorie Anna Bartoníčková 2. místo v technice provedení Absolutní vítěz soutěže Tereza Otrusinová /7 let/ Ceny byly slavnostně předány v sobotu ve 14 hod. V Klášteře Pražského Jezulátka. 3. Soutěž VO Hankův dům- Dvůr Králové zúčastnilo se 44 škol celkový počet prací 706. Vystavená práce: Prokop Miňovský ZUŠ Buštěhrad 4. Mezinárodní soutěž výtvarných prací Lidice Kolektivní práce žáků ZUŠ Buštěhrad získala čestné uznání Výtvarný obor vyučuje akademická malířka paní Helena Slavíková-Hrušková K - Koncerty, výstavy a další vystoupení žáků, učitelů, hostů ve školním roce Datum účastníci posluchači 1 Zahajovací koncert žáků Koncert žáků Koncert žáků Koncert žáků/hřebeč/ Koncert žáků /Brandýsek/ pro žáky ZŠ 6 Vánoční koncert Vánoční koncert ve Středoklukách Vánoční koncert žáků Velké Přítočno Na náměstí města Výstava prací žáků VO je instalována u každého koncertu Koncerty a výstavy v roce Novoroční koncert žáků Novoroční koncert žáků kostel Vrapice Koncert žáků Koncert žáků p.uč. P. Štěpána Koncert žáků Koncert žáků s rodiči /13 rodičů/ 15 Koncert žáků Závěrečný koncert žáků Koncert žáků ve Středoklukách I. Absolventský koncert žáků II. Absolventský koncert žáků Výstava prací žáků VO je instalována u každého koncertu 8

9 Účinkování na festivalech: 1. Festival pořádaný okresní uměleckou radou v Unhošti účinkujících 2. Festival pořádaný okresní uměleckou radou v Hostivici účinkujících 3. Vystoupení TO na taneční akademii V Kralupech nad Vltavou dne Závěrem: bylo provedeno 19 koncertů žáků Z toho 2 absolventské koncerty Celkem 733 posluchačů Na koncertech účinkovalo 270 žáků bylo instalováno 15 výstav prací žáků VO v rámci koncertů žáků Mimořádné spoluúčinkování: Den dětské poezie /se žáky Družiny ZŠ Buštěhrad/ Koncerty žáků ZUŠ pro žáky MŠ a ZŠ a další organizace: Vánoční koncert pro žáky MŠ Buštěhrad pro 72 žáků Koncerty učitelů a hostů: Pořadatel Zastupitelstvo Buštěhrad, spolupořadatel ZUŠ Buštěhrad. 1. Koncert učitelů věnovaný Hospici Kladno výstava VO žáků ZUŠ 58 posluchačů 2. Koncert učitelů posluchačů Byly provedeny 2 koncerty učitelů byla instalována 2 výstavy prací žáků VO 120 posluchačů Celkem navštívilo koncerty a výstavy 853 návštěvníků. Ostatní vystoupení mimo budovu ZUŠ celkem 16 -vítání občánků, účinkování na akcích v Galerii a Památníku Lidice a další. Programy všech koncertů jsou uloženy v archivu školy a v předstihu nahlášeny pořadatelem OSE Poznámka: účinkování profesionálních umělců financuje jako spolupořadatel město Buštěhrad. Učitelé ZUŠ se zúčastňují jako sólisté,korepetitoři,dramaturgové. Provozní zaměstnanci zajišťují koncerty a výstavy po stránce technické a provozní. Závěr: všichni zaměstnanci ZUŠ jsou plně zapojeni do plánované činnosti školy. 9

10 L - Spolupráce se zřizovatelem a ostatními organizacemi Spolupráce ze strany zřizovatele je na velmi dobré úrovni hlavně proto, že oba subjekty včas pochopily sounáležitost a vzájemnou potřebu podílet se na uměleckém i společenském vývoji žáků ZUŠ a obohatit kulturní život obyvatel nejen města Buštěhradu, ale i širokého okolí. Město Buštěhrad jako zřizovatel ZUŠ a majitel budovy se v rámci svých možností stará o financování jak provozní, tak i o údržbu budovy a běžné opravy. Předběžnou zprávu o průběhu I. pól. školního roku předložila ZUŠ zřizovateli a. zpráva o činnosti za II. pol. byla předána Výroční zpráva za šk.r. 2012/2013 bude zřizovateli odevzdána po předložení Radě školy nejpozději do Velmi dobrá spolupráce je s Památníkem Lidice, kde při různých příležitostech úspěšně vystupují žáci i učitelé hudebního oboru ZUŠ. Závěrem: ZUŠ Buštěhrad je díky pochopení zřizovatele MěÚ Buštěhrad rozvinutou samostatnou organizací/právním subjektem/, který byl zřízen se souhlasem MěÚ Buštěhrad a bývalého ŠÚ Kladno v rámci platného zákona č. 171/90 Sb. dne ZUŠ Buštěhrad tuto právní změnu učinila po důkladné rozvaze a přípravě dobrovolně. M- Spolupráce s Radou školy. Od zahájila svojí činnost Rada školy při ZUŠ Buštěhrad. Spolupráce s tímto významným orgánem je velmi dobrá. Ředitel školy je pravidelně zván na schůze Rady, která na návrh předsedy/kyně řeší všechny problémy, které se ve škole vyskytnou. Rada školy ukončila svojíčinnost po uplynutí svého mandátu K byla jmenována Rada školy s novými členy. Činnost Rady školy končí k Nová Rada školy byla zvolena. Poznámka: Rada školy vzniká vždy se souhlasem zřizovatele s cílem, aby rodiče měli kontrolu v rámci činnosti školy Výroční zprávu Rada školy vzala na vědomí dne S obsahem Výroční zprávy o činnosti školy byli učitelé seznámeni na Kontrolní PR Výroční zpráva bude zaslána zřizovateli MěÚ Buštěhrad do V Buštěhradě dne Bohumír Bednář ředitel ZUŠ Buštěhrad 1

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013-2014 Základní umělecká škola Hlavní třída 11, 738 02 Frýdek-Místek, tel, fax 558 431 375, ČSOB 179695702/0300, IČO 00847071 Pobočky: ZUŠ Kostikovo nám. 637, tel. 558 630 071 ZUŠ-VO Polit. obětí 125, tel. 595

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/2013 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2013 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní údaje o škole 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní údaje o škole Název: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem Sídlo: Masarykova 559, Chabařovice, 403 17 IČO: 70944105 Telefon: 475 225 186, 602

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace UŠ J.R.MÍ ŠI ORLOVÁ-PORU BA Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace ČÁST PRVNÍ Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Školní řád ČÁST PRVNÍ

Školní řád ČÁST PRVNÍ Základní umělecká škola Morava Školní řád Školní řád Základní umělecké školy Morava, spol. s r.o., Kotěrova 4395, 760 01 Zlín vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a telefon /417 823 663 * ústředna Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, 418 01 Bílina telefax 417 820 643 ředitelka email flenderova@zschlum.cz V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Hana Navrátilová ředitelka ZŠ a MŠ Grygov V Grygově 1.9.2014 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 byla schválena Školskou radou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více