Osvědčené způsoby řešení energetického dluhu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osvědčené způsoby řešení energetického dluhu"

Transkript

1 Zavádění politik energetické účinnosti v členských státech EU Finanční podpora*:

2 Informace o publikaci Tato tiskovina byla vytvořena v rámci projektu Energy-Efficiency-Watch Koordinátor projektu EUFORES a.i.s.b.l. European Forum for Renewable Energy Sources Renewable Energy House Rue d Arlon B-1040 Brusel, Belgie Dr. Jan Geiss Lucia Bezáková Vypracováno na základě šetření a podrobné analýzy jednotlivých národních akčních plánů pro energetickou účinnost (NEEAP) a dále na základě průzkumu názorů expertů na energetickou účinnost a rozhovorů s nimi Wuppertal Institute GmbH Dr. Ralf Schüle Thomas Madry Vera Aydin Jonas Fischer Jan Kaselofsky Thorsten Koska Carolin Schäfer-Sparenberg Lena Tholen Ecofys Germany GmbH Daniel Becker Nikolas Bader Doris Johnsen Con la colaboración de: Dále přispěli Christiane Egger (O.Ö. Energiesparverband) Reinhold Priewasser (Universita Linec) Michaela Kloiber (Universita Linec) Lucia Bezáková (EUFORES) Nils Borg (eceee) Dominique Bourges (FEDARENE) Peter Schilken (Energy Cities) Brusel, Wuppertal, Kolín nad Rýnem, Berlín a Linec, únor 2013 *Za obsah této publikace nesou odpovědnost výlučně její autoři a nemusí se v něm projevovat názory Evropské unie. EACI ani Evropská komise neodpovídají za případné využití informací zde uvedených. Zdroj na straně 1: creativ collection/ccvision Grafika: 2

3 Úvod Význam energetické účinnosti si řada Evropanů dosud plně neuvědomuje. Přitom lze díky ní spolu s energií z obnovitelných zdrojů řešit hned tři klíčová strategická témata najednou jsou to ochrana klimatu, energetická bezpečnost a možnosti předního postavení evropského průmyslu v oblasti techniky. Claude Turmes předseda EUFORES poslanec Evropského parlamentu Hlavními prvky evropské strategie pro 21. století jsou poznatky, inovace a trvalá udržitelnost. EU je v tomto ohledu rozhodnuta budovat Evropu schopnou účinně hospodařit se svým bohatstvím, s vyšším využíváním zdrojů obnovitelné energie, modernizovaným sektorem dopravy, energeticky úspornými budovami a výrobky a technikou šetrnou k životnímu prostředí. V dokumentu nazvaném Evropa 2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění určila Evropská komise jasnou úlohu sektoru obnovitelných zdrojů energie. Komise odhaduje, že při dosažení dvacetiprocentního podílu energie z těchto zdrojů do roku 2020 dojde k vytvoření asi nových pracovních míst a spolu s dosažením stejné hodnoty pro energetickou účinnost pak toto číslo vzroste na více než 1 milión. Fiona Hall místopředsedkyně EUFORES poslankyně Evropského parlamentu Projekt s názvem Energy-Efficiency-Watch vznikl s cílem podpořit proces zavádění směrnice o energetických službách, jež od členských států EU požaduje předložení národních akčních plánů energetické účinnosti. Jednalo se o první krok směrem k navazujícím souhrnům koncepčních opatření v oblasti energetické účinnosti v členských zemích unie. Nedostatkem výše uvedené směrnice samotné však byly některé zřejmé strukturální trhliny, např. neexistence obecné metody výpočtu či způsobů vykazování a také zde chyběl ambiciózní cíl v oblasti úspory energie. V roce 2012 byla proto přijata další směrnice, směrnice o energetické účinnosti, která před členské státy klade závazná opatření. Projekt Energy-Efficiency-Watch sledoval postup realizace prvních dvou plánů opatření vydaných členskými zeměmi. Díky tomu byly prostřednictvím průzkumů a zevrubné analýzy shromážděny důležité názory trhu na zavádění politik energetické účinnosti. Anni Podimata místopředsedkyně EUFORES a Evropského parlamentu Nyní je vhodné, abychom se zamysleli nad poučením ze zavádění směrnice o energetických službách a použili je při zavádění nové směrnice o energetické účinnosti. 3

4 O projektu Energy-Efficiency-Watch Projekt Energy-Efficiency-Watch (EEW) je realizován v období září 2010 až srpen 2013 a jeho cílem je usnadnění zavádění směrnice o energetických službách a směrnice o energetické účinnosti. Projekt má tři hlavní prvky: aktivace základních sítí, tj. poslanci vnitrostátních parlamentů i Evropského parlamentu, úředníci veřejné správy, regionální a místní sítě, starostové obcí a měst, experti, sdružení, podniková sféra a další, a konzultace s nimi, získávání informací prostřednictvím průzkumů, dotazníků a prověřování stávajících přístupů, šíření výstupů (tj. mediální informovanost, konference a publikace). Dosažení těchto cílů se společně snaží napomáhat několik subjektů působících v různých prostředích od organizace sítí (EUFORES, eceee, Fedarene, Energy Cities) přes aplikovaný výzkum (Wuppertal Institute, Ecofys) až po zavádění politik (Upper Austrian Energy Agency). Hlavními nosnými články projektu jsou posouzení druhých národních akčních plánů energetické účinnosti (dodaných v roce 2011), expertní průzkum a podrobné rozhovory s experty z každého členského státu EU. Cílem těchto opatření je zdůraznit přednosti a nedostatky aktuálních národních politik energetické účinnosti, zjistit hluchá místa v těchto dokumentech a při jejich implementaci a objevit možnosti dalšího jednání. Další informace o projektu a jeho cílech, ale i o všech, kdo jsou do něho zapojeni, najdete na webových stránkách EEW (www.energy-efficiency-watch.org). V této publikaci se lze seznámit s výsledky dvou hlavních aktivit projektu: Podrobná prověrka národních akčních plánů energetické účinnosti (NEEAP) Odborníci z institucí Ecofys a Wuppertal Institute analyzovali celkový rámec řízení v oblasti energetické účinnosti v jednotlivých členských státech i tamní politiky pro různá odvětví (veřejný sektor, doprava, stavby, spotřebiče, podniky a terciární sféra) a porovnávali kvalitu jednotlivých vnitrostátních balíčků politických opatření s tzv. optimálním balíčkem politických opatření vycházejícím z příkladů správné praxe pro jednotlivé oblasti. Expertní průzkum v rámci projektu Energy-Efficiency- -Watch Kvantitativní průzkum v průběhu roku 2011 (vyplněno 655 dotazníků) a od dubna do září 2012 podrobné rozhovory s nejméně 3 experty z každého členského státu. 4

5 Zdroj: PhotoDisc řešení mnoha problémů najednou Energetická účinnost je velkolepou příležitostí, jak se postavit hned k mnoha hlavním evropským potížím 21. století najednou. Energetická účinnost je způsob, jak: zmírnit změnu klimatu, umožnit bezpečnou dodávku energie a nespoléhat se na dovoz fosilních paliv, udržet náklady na energii v domácnostech a v podnikové sféře na uzdě, získat vývozem technologií energetické účinnosti postavení dodavatele do celého světa. Díky technickým variantám a změně chování je do roku 2020 možno podstatně snížit primární i koncovou poptávku po energii. Podle kalkulace Fraunhofer ISI je možné snížit do roku 2050 primární i koncovou poptávku po energii o 67 procent. Tato instituce dále odhaduje, že tento potenciál se z 92 procent chová úsporně i s ohledem na náklady, tedy zohledňuje náklady na životní cyklus, a že téměř každá varianta energetické účinnosti šetří více, než kolik za ni zaplatíme. Podle závěrů této studie dosáhne dle propočtu z roku 2005 finanční hodnota celkových možných úspor v roce 2050 více než 500 miliard EUR. Možnost úspor energie v jednotlivých odvětvích díky energetické účinnosti. Zdroj: Fraunhofer-ISI (2012) Příspěvek opatření v oblasti energetické účinnosti k ochraně klimatu v rámci Evropské unie do roku 2050 Mtoe primární energie Úspory z konverze Potenciál úspor DO Potenciál úspor PR Potenciál úspor TS Potenciál úspor DOM Doprava Průmysl Terciární sféra Domácnosti 5

6 Zdroj: Rainer Sturm/pixelio.de tudy se nikomu moc nechce V roce 2012 byla Evropským parlamentem a Radou přijata směrnice o energetické účinnosti (EED, 2012/27/EU). Tento předpis představuje jako změna směrnice o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách (ESD, 2006/32/ES), jejíž účinnost nastala v květnu 2006, krok vpřed na cestě k další regulaci a koordinaci aktivit členů EU v oblasti energetické účinnosti. Směrnice stanoví právně závazná opatření a vymezuje tím konkrétní podmínky pro různá odvětví spotřeby energie, vyžadující od jednotlivých členů mimo jiné: stanovit dlouhodobou strategii renovace fondu budov, modernizovat počínaje rokem 2014 každoročně 3 % celkové podlahové plochy veškerých veřejných budov vlastněných státem, zavést opatření pro ekologizaci veřejných zakázek, ustanovit systém povinného zvyšování energetické účinnosti, zvýšit využívání inteligentních měřičů. Dokonce i v případě úspěšného zavedení této směrnice dle původního záměru existuje riziko, že Evropská unie svého cíle v energetické účinnosti do roku 2020 nedosáhne. Není jisté ani úplné zavedení směrnice. Analýzou plánů NEEAP a souvisejícím průzkumem se totiž zjistilo, že v zavádění se často vyskytuje řada hluchých míst. Tím se znovu potvrzuje, že potřebujeme změnu myšlení: energetická účinnost je příležitost, ale často je žel vnímána jako břemeno. Důsledkem tohoto přístupu je malá snaha ze strany politiků a řadu prázdných míst v politice energetické účinnosti je nadále ještě třeba zaplnit, přičemž to, co se povede, je žalostně málo v porovnání s možnostmi. Na závěr však něco pozitivního: to současně znamená mnoho příležitostí pro politiku energetické účinnosti. Navíc přístupy, které najdeme v národních plánech, jsou mnohdy velmi slibné. Ve směrnici ESD je obsažen požadavek, aby členské státy vypracovaly svoje národní akční plány energetické účinnosti (NEEAP) a jejich prostřednictvím vykazovaly postup při zavádění politik energetické účinnosti a odhadované účinky těchto politik. Každý členský stát měl povinnost dodat svůj druhý plán NEEAP do června 2011 a na základě analýzy obsahu těchto dokumentů v rámci projektu Energy-Efficiency-Watch se objevily obavy. Přesto, že směrnice EED zcela jistě představuje krok vpřed, výsledky zjištěné v rámci projektu ukazují, že politikám v současnosti realizovaným chybí k dostatečnosti ještě mnohé. 6

7 Balíčky politických opatření pro cílové spotřebitele Balíčky politických opatření pro dodavatele energetických služeb a opatření Informace, např. informační kampaně, značení, certifikace a audit Poradenství a konzultace např. vstupní poradenství pro stavebníky Osvětová činnost a zajištění kvality Tržní nástroje a služby (např. uzavírání smluv o energetické náročnosti) Podpora a financování Dotace na modernizaci staveb, investice do účinných technologií Regulace např. energetické normy pro stavby a spotřebiče Sítě a dobrovolné závazky Schémata zajištění financování a infrastruktury pro zavádění (fondy, systémy povinného zvyšování en. nár.) Institucionální opatření např. energetické agentury Prvky při navrhování optimálního balíčku politik navrhování balíčků politických opatření pro jednotlivá odvětví Velký podíl z možností zvyšování energetické účinnosti má charakter ekonomický. Realizaci však přesto brání překážky, jež před energetickou účinností stojí. Hlavními příklady jsou: nedostatečná motivace a přístup k informacím (získávání informací o energeticky nejúčinnějších řešeních je nákladné a faktor energetické účinnosti je pouze jedním z těch, jež rozhodují o pořízení), finanční omezení (kapitál pro investování do energetické účinnosti může být pro některé investory zřídka dosažitelný nebo nákladný), rozdělená motivace (příjemce investice do energetické účinnosti nemusí být současně i investorem), averze k riziku (doba návratnosti investice do energetické účinnosti je občas příliš dlouhá a je tak předmětem velké nejistoty na straně možného investora). Výzkumem se prokázalo, že politika energetické účinnosti je nejefektivnější při kombinaci různých typů nástrojů politik do komplexního odvětvového balíčku politických opatření. Například v odvětví stavebnictví by se takovýto program měl zaměřit na cílové spotřebitele a osoby s multiplikačním efektem, soukromé domácnosti a institucionální investory. Na obrázku uvedeném výše jsou uvedeny prvky těchto balíčků politických opatření, jež musí fungovat společně s cílem řešit všechny výše zmíněné překážky. Rozlišujeme dva vzájemně se doplňující balíčky politických opatření: I. Balíčky politických opatření zaměřené na cílové spotřebitele energie s cílem informovanosti o možnostech energetické účinnosti, poradenství, poskytování finanční podpory a stanovení podmínek regulace II. Balíčky politických opatření zaměřené na stranu nabídky, např. informovanost techniků, architektů a řemeslníků, zavádění tržních nástrojů typu program bílých certifikátů, stanovování rámcových podmínek pro energetické služby, zajištění financování a napomáhání vytváření sítí. Tato opatření doplní instituce zabývající se koordinováním politik a propagací energetické účinnosti (např. energetické agentury). Tato brožura i 27 zpráv o jednotlivých zemích rovněž vytvořených v rámci EEW skýtá mnoho rad, jak navrhovat vhodná opatření. Zákonodárci nyní mají možnost využít námi provedeného posouzení politiky svého příslušného členského státu v oblasti energetické účinnosti a čerpat z tohoto dokumentu při zlepšování souhrnu opatření pro svou vlastní zemi doplněním některého z těch, které zde uvádíme, nebo jeho uzpůsobením. 7

8 Zdroj: Katharina Wieland Müller /pixelio.de zastřešující rámec řízení Je nutné, aby se odvětvové politiky integrovaly do zastřešujícího rámce řízení a tím se pomohl zesílit jejich dopad. Takovýto ideální rámec sestává z následujících prvků: energetické agentury, jejichž úkolem je iniciovat a koordinovat aktivity a opatření, jakož i role prostředníka, systém povinného zvyšování energetické účinnosti či program bílých certifikátů ukládající provozovatelům sítí povinnost splnit určitý cíl z hlediska úspor energie, nadace nebo fondy zaměřené na energetickou účinnost a poskytující finanční podporu nezbytnou pro investice v tomto směru, příznivé rámcové podmínky pro energetické služby; energetickými službami se usnadňují investice do energetické účinnosti: počáteční investiční náklady jsou totiž hrazeny třetí osobou a splácí se z finanční hodnoty úspory energie, proces založený na participaci, díky němuž je možno zohlednit i postavení jednotlivých aktérů. Výsledky expertního průzkumu: Výsledek posouzení celkového úsilí různých členských států při zlepšování své politiky energetické účinnosti, o který jsme žádali, je značně proměnlivý. Za nejsnaživější jsou považovány tyto tři členské státy: Dánsko, Lucembursko a Finsko. Bez ohledu na výchozí úroveň obdrželi odborníci rovněž dotaz, které země učinily v posledních třech letech největší pokrok. Uváděli Estonsko, Finsko a Maltu. Příklad správné praxe: Dánsko S cílem dosáhnout svých ambiciózních cílů týkajících se energetické účinnosti stanovilo Dánsko několik centrálních opatření. Hlavním aktérem koordinace a provádění dánské politiky energetické účinnosti je Dánská energetická agentura. Proto jí také byly svěřeny významné kompetence. Energetické společnosti v této zemi mají za povinnost přispět svým dílem k dosažení cílů energetické účinnosti. Kromě toho je tu nadace pro úsporu energie Center for Energibesparelser poskytující státní podporu energetické účinnosti v domácnostech, ve veřejném sektoru i v podnikové sféře. Tato opatření doplňuje například vyšší zdanění fosilních zdrojů energie. 8

9 Plán postupu Dlouhodobé cíle a strategie (2050) Koordinace a financování Energetické agentury Energetické služby Horizontální opatření Nosné pilíře optimálního zastřešujícího správního rámce zastřešující rámec řízení Příklad správné praxe: Francie Z hlediska řešení zastřešujícího rámce řízení lze Francii rozhodně nazvat příkladem dobré praxe. Ve spolupráci se sociálními aktéry, jako jsou např. nevládní organizace, zaměstnavatelé a odbory, ale i obce, zde došlo k vypracování dlouhodobé strategie a tím k zajištění uznání cílů v rámci celého spektra společnosti. Francouzská státní energetická agentura ADEME má důležitou úlohu při koordinaci a podpoře opatření ke zlepšení energetické účinnosti. Francie zavedla v roce 2005 mechanismus certifikace energetické účinnosti (EEC). Ten zavazuje dodavatele energie k dosahování energetických úspor. Prosazuje se využívání smluv o energetické výkonnosti. Podle této smlouvy se od dodavatele energetických služeb vyžaduje dosahování úspor energie a je za to placen finanční hodnotou těchto úspor. Doplněním těchto zásad jsou horizontální opatření typu financování výzkumu a vývoje nových energetických technologií. Kromě výpočtu energetických úspor ve směru shora dolů vyvinula francouzská vláda i nástroj pro odhad úspor energie v důsledku jednotlivých opatření v opačném směru. Příklad správné praxe: Bulharsko Bulharská politika energetické účinnosti slouží jako příklad správné praxe v zemích střední a východní Evropy. Bulharsko přijalo energetickou strategii s cílem snížit do roku 2020 svou primární energetickou náročnost v porovnání s rokem 2005 na polovinu. Vypracovali zde národní strategii energetické účinnosti stanovící ještě ambicióznější cíle úspory energie, než požaduje Evropská unie. Bulharská politika energetické účinnosti má nejrůznější aktéry: například na vnitrostátním programu modernizace panelových domů spolupracují obce. Bulharsko má energetické agentury pracující jak na celostátní, tak na místní úrovni. Pro usnadnění investic ve sféře energetických úspor zde byl zřízen fond energetické účinnosti. Byly zde vytvořeny podpůrné rámcové podmínky pro energetické služby (např. definice metody pro výpočet úspor energie nebo definice maximální doby návratnosti) a je zde poskytováno finanční zajištění prostřednictvím záručního fondu. Mezi horizontální opatření využívaná bulharskou vládou patří dobrovolné dohody s průmyslovými podniky. Pro účely monitorování využívá Bulharsko metodu shora dolů i metodu zdola nahoru. 9

10 Zdroj: Schmuttel /pixelio.de veřejný sektor Veřejný sektor je v politice energetické účinnosti důležitým činitelem nejen pro svou vlastní spotřebu energie. Ještě významnější je jeho funkce sloužit jako vzor. Veřejný sektor má ve směrnici EED prostor v podobě ustanovení o modernizaci veřejných budov a ekologizaci veřejného zadávání. Příklad správné praxe: Veřejné budovy Finsko lze počítat za příklad správné praxe v oblasti energetické účinnosti věnující se veřejným budovám. Mezi opatřeními této země najdeme i dohodu o energetické účinnosti v rámci místních samospráv, v jejímž rámci jsou signatáři z okruhu obcí oprávněnými příjemci finanční pomoci na úhradu energetického auditu a investic do úspor energie. Finský souhrn opatření dále zahrnuje i přísné minimální požadavky na energetickou náročnost v případě modernizace budov nebo novostaveb ve vlastnictví ústřední vlády. Výsledky expertního průzkumu: Ve většině členských států EU neplatí právě veřejný sektor za odvětví s těmi největšími hluchými místy v politikách. Je zřejmé, že v této oblasti ve svém členském státě řada odborníků převážně uznává zlepšení a těch, podle nichž jsou v tomto sektoru nejzávažnější legislativní nedostatky, je pouhých 15 procent odborníků ze všech 27 členských států, přičemž tak byly označeny tyto státy: Česká republika, Řecko, Itálie a Polsko. Příklad správné praxe: Ekologizace veřejných zakázek Nizozemská vláda stanovila nejrůznější opatření s cílem zajistit při rozhodování o zadávání veřejných zakázek zohledňování kritérií šetrnosti k životnímu prostředí. Ta byla definována pro více než 45 skupin výrobků. Veřejné zadávání ohleduplné k životnímu prostředí probíhá pod záštitou a podporou Odborného střediska pro zadávání veřejných zakázek (Public Procurement Expertise Center) s názvem PIANOo. PIANOo zveřejňuje užitečné informace a napomáhá vytváření sítí. Do roku 2015 bude povinností každého státního orgánu a veřejnoprávního subjektu dodržovat kritéria nákupu šetrného k životnímu prostředí. Nizozemská vláda odhaduje potenciál úspor energie v důsledku zavedení tohoto procesu na více než 50 TWh. 10

11 Zdroj: Siegfried Springer / pixelio.de sektor budov Vzhledem k tomu, že stavebnictví představuje více než 40 procent celkové spotřeby energie v Evropské unii, energetická účinnost v tomto sektoru je rozhodujícím odrazovým můstkem na cestě k energeticky účinné Evropě. Směrnice o energetické náročnosti budov byla v roce 2010 přepracována a nyní vymezuje ambiciózní minimální požadavky na novostavby a modernizaci budov. Ačkoli se politiky zaváděné členskými státy stále ještě různí z hlediska snah a účinnosti, přesto se na příkladech správné praxe odráží možnosti zlepšení. Výsledky expertního průzkumu: Pokud jde o nejvýznamnější nedostatky politik podle odvětví, získal u odborníků druhé místo bytový sektor s tím, že nejméně uspokojivá situace je v tomto ohledu na Kypru, ve Francii, v Itálii, v Litvě a v Lotyšsku, v Polsku, na Slovensku a ve Švédsku. Příklad správné praxe: Kombinovaný přístup Německo lze považovat za příklad správné praxe díky vyváženému souhrnu opatření v sektoru stavebnictví. Zahrnuje mimo jiné i vymezené a pravidelně zpřísňované spolkově stanovené minimální požadavky na energetickou náročnost jak pro nově postavené, tak modernizované stavby. Energetická účinnost se navíc podporuje ustanoveními o využívání obnovitelných zdrojů energie pro účely vytápění. V případě výstavby budov překonávajících tyto požadavky je k dispozici finanční podpora prostřednictvím dotací a zvýhodněných úvěrů. Je podporován i energetický audit. Ustanovení o certifikátech energetické náročnosti sice platí, bylo by však vhodné jejich posílení. Příklad správné praxe: Minimální požadavky na energetickou náročnost (MEPS) Energetická účinnost budov je prioritou dánské energetické politiky již mnoho let. Jde-li o vymezení MEPS, lze právě Dánsko považovat za příklad správné praxe. Tyto podmínky se pravidelně zpřísňují a budoucí požadavky se definují mnoho let dopředu. Minimální požadavky jsou zde doplněny ještě přísnějšími dobrovolnými normami. Dánsko je navíc ještě zemí, která velmi brzy přejala systém certifikace energetické náročnosti. 11

12 Informační nástroje Demonstrační projekty Jiná regulační opatření (např. inteligentní územní plánování) Ekonomické stimuly (např. daňové prázdniny) Vzdělávání a odborná příprava pracovníků Minimální požadavky na energetickou náročnost a jejich prosazování Nástroje financování (např. zvýhodněné úvěry a dotace) Certifikáty energetické náročnosti Poradenství a energetické audity Budování základů komplexního balíčku opatření v sektoru budov sektor budov Příklad správné praxe: Estonsko Pokud jde o politiku energetické účinnosti pro odvětví stavebnictví, lze Estonsko považovat za premianta mezi zeměmi východní a střední Evropy. Požadavky na minimální energetickou náročnost novostaveb a větších renovací zde platí od roku 2008 a mají být ještě přísnější. U prodávaných nebo pronajímaných budov je nutno vystavit certifikát energetické náročnosti. Na pomoc financování důkladné modernizace budov zavedlo Estonsko program zvýhodněných úvěrů. Jsou k dispozici dotace na rekonstrukci bytových domů a mohou dosahovat až 35 procent projektových nákladů. Uhrazené úroky v případě úvěru na financování modernizace lze odečíst ze zdanitelných příjmů. Finanční podporu má také provádění energetických auditů. Plánuje se řada opatření ke vzdělávání a odborné přípravě příslušných pracovníků. Cílovými skupinami těchto opatření jsou architekti, stavební technici a stavební dělníci. Mezi projekty výzkumu a vývoje realizovaných nebo plánovaných v Estonsku je i výstavba několika veřejných budov v souladu s normami pro nízkoenergetické stavby. Příklad správné praxe: Spojené království Britská vláda si uvědomuje význam využívání energetického potenciálu u stávajícího bytového fondu, ale i v nově postavených budovách. Minimální požadavky na energetickou náročnost jsou zde v platnosti. Počínaje rokem 2016 se na novostavby pro účely bydlení vztahuje podmínka dosažení nulových emisí uhlíku. K dispozici je finanční podpora pro zlepšení energetické účinnosti. Výrazným rysem britského souhrnu opatření je zvláštní pozornost, kterou zde věnují energetické chudobě. Pro domácnosti vynakládající více než 10 procent svého příjmu na vytápění je tu program Warm Front na financování opatření v oblasti energetické účinnosti typu účinnějších topných systémů, nové izolace a ucpávky oken a dveří. Vysoký význam pro realizaci úspor energie v sektoru stavebnictví má podle vlády Spojeného království nově zřízené komerční schéma s názvem Green Deal, v jehož rámci budou moci podniky poskytující energetické služby nabízet majitelům domů zlepšení energetické účinnosti negenerující spotřebiteli vstupní investiční náklady namísto toho se splácí z finanční hodnoty uspořené energie. 12

13 Zdroj: Maggy W./ pixelio.de spotřebiče Energeticky účinné spotřebiče jsou důležitým prostředkem k dosažení cílů Evropské unie v popisované oblasti. S cílem zajistit čím dál vyšší energetickou účinnost spotřebičů schválila EU dvě důležité směrnice. Jsou jimi směrnice o ekodesignu, kterou se zavádí právní základ pro povinné minimální požadavky na energetické spotřebiče a výrobky spojené se spotřebou energie, a směrnice o energetických štítcích vyžadující opatřování výrobků spojených se spotřebou energie štítky označujícími účinnost. Tento předpis byl v roce 2010 přepracován. Přes to všechno hodnocení plánů NEEAP i nadále ukazuje, že ve vnitrostátních politikách pro toto odvětví je stále ještě co zlepšovat, a to výrazně. Příklad správné praxe: Klima:aktiv Díky schématu Klima:aktiv je v Rakousku zaveden program, který si klade za cíl stimulaci nabídky a poptávky energeticky úsporných spotřebičů. V jeho rámci se organizují různé kampaně (např. Cena Rakouska za ochranu klimatu). Kromě toho je to i platforma, na níž běží internetová aplikace, a realizují se projekty osvěty zaměřené na studenty. Činnost programu je doplněna webovými stránkami s názvem topprodukte.at, kde má spotřebitel možnost dozvědět se o energeticky nejúčinnějších spotřebičích. Výsledky expertního průzkumu: Pokud jde o spotřebiče, požaduje většina odborníků stále rozhodnější jednání zejména ze strany Evropské unie. 87 procent odborníků požaduje přísnější minimální požadavky na spotřebiče. 83 procenta odborníků podporují rozšíření povinného značení. Příklad správné praxe: Energetické štítky: Nizozemsko zavedlo ještě další opatření pro posílení dopadu evropské směrnice o energetických štítcích. Na tuto zemi tedy lze nahlížet jako na příklad dobré praxe. Patří mezi ně mimo jiné internetové stránky EnergieWeter.nl informující spotřebitele o nákladech na životní cyklus různých spotřebičů a motivují je tak ke koupi energeticky úspornějších výrobků. MilieuCentraal je nezávislá organizace usilující o šíření informací o energeticky úsporných spotřebičích. Provozuje webové stránky s přehledy různých spotřebičů a jejich štítků. Zřídila také mimo jiné spotřebitelské poradenské centrum, na které se lze obrátit s dotazy ohledně energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. 13

14 Zdroj: PhotoDisc průmysl a terciární sféra Na průmyslový sektor je převážně cílen systém obchodování s emisemi. Vzhledem k finanční krizi však došlo k omezení jeho vlivu, pokud jde o stimulaci investic do energetické účinnosti a je zde proto potřeba dalších vnitrostátních politik na podporu investic do této oblasti. Firmy si však potřebují udržet svoji konkurenceschopnost a to vede k neochotě respektovat závazná opatření a vytváření politik je tak problematické. Nezbývá, než považovat již platné politiky za nedostatečné. Příklady dobré praxe však přesto ukazují, jak z toho ven. Výsledky expertního průzkumu: Někteří odborníci považují průmyslový a terciární sektor za odvětví s nejzásadnějšími koncepčními nedostatky. Jedná se v tomto ohledu o následující země: Česká republika, Estonsko, Finsko, Nizozemí a Rumunsko. Příklad správné praxe: Závazek ke snižování emisí uhlíku Spojené království zavedlo povinný systém obchodování s emisemi pro firmy, jejichž spotřeba elektrické energie je vyšší než MWh za rok, a na které se tak evropský systém obchodování s emisemi nevztahuje. Tento program nese název Carbon Reduction Commitment (CRC), tj. Závazek snížení emisí uhlíku a jeho cílem je motivace investovat do energetické účinnosti poskytováním finančních stimulů nutících podniky vyhodnocovat svoji spotřebu energie a zkoumat možnosti snižování odběru. Vzhledem k tomu, že k zavedení programu došlo teprve v roce 2010, je jeho dopad stále předmětem prověřování. Příklad správné praxe: Program PFE Švédsko zavedlo program zvyšování energetické účinnosti v průmyslových odvětvích s vysokým odběrem energie. Cílem této iniciativy známé pod zkratkou PFE je podpořit investice do energetické účinnosti. Firmy mají možnost uzavírat dobrovolné smlouvy se Švédskou energetickou agenturou, a pokud splňují příslušné podmínky, jsou osvobozeny od energetické daně. V rámci programu podnikají individuální opatření, jako je například zavádění systémů hospodaření s energií, zohledňování energetické účinnosti při investiční činnosti nebo řízení procesu zásobování. 14

15 Zdroj: Rainer Sturm /pixelio.de sektor dopravy Odvětví dopravy odpovídá za 20 procent evropských emisí skleníkových plynů. Přes jeho vysoký podíl na celkovém množství emisí skleníkových plynů zůstávají opatření na podporu energeticky účinné dopravy nadále hodně pozadu. Evropské směrnice se v současné době zabývají především osobní přepravou, energetická účinnost v nákladní dopravě ale zůstává stranou. Ideálním řešením pro politiku odvětví dopravy by mohl být přístup cestovat co nejméně, jinými prostředky a co nejúsporněji, známý pod zkratkou ASI (Avoid-Shift-Improve). Současné přístupy jsou však především jednostranné a jejich snahou je docílit ještě většího počtu vozidel, ovšem s lepší energetickou účinností a nižší produkcí uhlíku. Za správnou praxi lze považovat několik příkladů z hlediska snahy o úplné zavedení přístupu ASI. Nástroje, které máme pro zlepšení energetické účinnosti dopravy, jsou rozmanité. Aby nebylo potřeba tolik cestovat, je tu například plánování tzv. inteligentní územní plány mohou přispět ke snížení nutnosti cestovat. K omezení nutnosti cestovat, ale i zvýšení účinnosti paliva je možno využít prostředků regulace do této kategorie patří mimo jiné i všeobecné omezení rychlosti a předpisy pro zadávání veřejných zakázek na vozidla. Dalším způsobem zavedení přístupu ASI jsou ekonomické stimuly a informace. Výsledky expertního průzkumu: Odvětví dopravy je v celé EU považováno za oblast s naprosto největšími koncepčními nedostatky, přičemž se má za to, že nejzávažnější situace panuje v těchto státech: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Finsko, Německo, Maďarsko, Irsko, Lucembursko, Malta, Nizozemí, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Spojené království. Příklad správné praxe: Změna chování cestujících Ve Spojeném království probíhají rozmanitá opatření s cílem pomoci lidem vybírat si při cestování ze šetrnějších variant. Mezi místní nástroje patří i fond podpory místní dopravy šetrné k životnímu prostředí (Local Sustainable Transport Fund) poskytující orgánům místní správy 560 miliónů liber na intenzivnější zavádění alternativních forem přepravy. O financování mohou žádat všechny orgány místní správy působící na úseku dopravy. V úzké spolupráci s obcemi a místními aktéry se plánuje vypracování souborů nejrůznějších opatření. Hodnocení nabídek bude mít za úkol odborná komise spolu s ministerstvem dopravy. Mezi konkrétní opatření podporovaná tímto fondem mohou patřit motivace k přesunům pěšky nebo na kole, ovlivňování změny způsobu přepravy, umožňování lepšího řízení dopravy nebo kombinace těchto opatření. 15

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Podpora energetické účinnosti v Evropě

Podpora energetické účinnosti v Evropě Podpora energetické účinnosti v Evropě Postřehy, zkušenosti a ponaučení z národních akčních plánů energetické účinnosti Foto: Thomas J. Kiefer, Fotolia.de Tiráž: Brožura vypracovaná v rámci projektu Energy

Více

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem?

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? 2. října 2014 OBSAH PREZENTACE: I. Směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 II. Legislativní provedení Směrnice o energetické účinnosti

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno

Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno OBSAH PREZENTACE: I. Směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 II. Legislativní provedení Směrnice

Více

majetku státu s možností využití metody EPC

majetku státu s možností využití metody EPC Seminář Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC 14. října 2014 MPO SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI Energetická účinnost (EE) v rámci strategie Evropa

Více

Informace o nové směrnici o energetické účinnosti

Informace o nové směrnici o energetické účinnosti Informace o nové směrnici o (ENERGY EFFICIENCY DIRECTIVE - EED) Aktualizace Národního akčního plánu ČR pro OZE a zákon o podporovaných zdrojích energie Nová směrnice obsahuje 1. Nahrazení Směrnici 2006/32/ES,

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Fond soudržnosti 2 spolufinancované ze zdrojů Fondu soudržnosti jsou udržitelným a efektivním způsobem investic do posilování hospodářské, sociální a územní

Více

Čistá energie pro všechny Evropany

Čistá energie pro všechny Evropany Čistá energie pro všechny Evropany Energetická účinnost Radoš HORÁČEK GŘ Energie.C3 Energetická účinnost PRINCIP: ENERGETICKÁ ÚČINNOST PRVNÍ PROČ? Nejlevnější energie je tak, kterou nespotřebujeme Energetická

Více

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského

Více

SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU

SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU 1 ÚČEL A ROZSAH SMĚRNICE Úspora 20 % spotřeby primární energie do roku 2020 = 1474 Mtoe Prognóza ale odhaduje 1842 Mtoe v roce 2020 Rozdíl 368 Mtoe ušetřit pomocí

Více

Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti

Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference CombinES komplexní renovace budov kombinace metody EPC s dotacemi na zateplení Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1,

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Obsah Zelené nakupování - úvod Náklady životního cyklu Projekt Buy Smart+ Zelené nakupování Zelené nakupování Zelené nakupování " je takový způsob nakupování,

Více

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Územní energetická koncepce Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Energetická koncepce Povinnost zpracování energetické koncepce zavádí pro Českou republiku, resp.

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.9.2016 COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE Zpráva k usnadnění výpočtu množství přiděleného Evropské unii a zpráva k usnadnění výpočtu společného množství přiděleného Unii,

Více

VYUŽÍVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE DOSTÁVÁ V EU PRIORITU

VYUŽÍVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE DOSTÁVÁ V EU PRIORITU IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI DO ČESKÝCH PODMÍNEK VYUŽÍVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE DOSTÁVÁ V EU PRIORITU Sdělení EK z 11/2010 Energie 2020 strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou

Více

ENERGETIKA BUDOV V EVROPSKÉM KONTEXTU. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha

ENERGETIKA BUDOV V EVROPSKÉM KONTEXTU. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha ENERGETIKA BUDOV V EVROPSKÉM KONTEXTU Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha Obsah Důvody pro novelizace směrnic Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD II) Připravovaná novelizace směrnice

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

Postoj státu k alternativním pohonům v automobilové dopravě

Postoj státu k alternativním pohonům v automobilové dopravě Postoj státu k alternativním pohonům v automobilové dopravě Ing. Eduard Muřický Směry a trendy v elektromobilitě na počátku roku 2014 Gesce jednotlivých resortů Ministerstvo dopravy (legislativa, liniové

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika v České republice Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika 1 Hlavní důvody novelizace zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Úvod V České republice existuje několik iniciativ týkajících se zeleného nakupování (pro veřejné organizace). Nicméně většina z nich vychází z neziskových

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

POŽADAVKY A IMPLEMENTACE SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

POŽADAVKY A IMPLEMENTACE SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ Aquatherm Praha 2014 4. března 2014 Energetická účinnost (EE) v rámci strategie Evropa 2020, jeden z cílů klimaticko-energetické politiky 20-20-20: snížení emisí x zvýšení

Více

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Proč na energetické politice záleží II. Proč musíme jednat

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 05.02.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Společná deklarace o spolupráci na rozvoji a implementaci konceptu

Více

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012 Úspory energie v budovách Brno AMPER březen 2012 Osnova: 1. Energie pro budoucnost, ELA a FCC Public, AMPER Brno 2012 úspory v průmyslu 2. Legislativa Evropské unie 3. Legislativa v České republice, národní

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 276 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Švédska z roku 2015

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy Úloha 1 Evropský účetní dvůr kontroluje: a. činnosti financované z prostředků EU b. evropskou měnovou politiku c. financování ekonomik států, které přistoupily po roce 2004 d. financování činností členských

Více

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 7. 1. 2010 PRACOVNÍ DOKUMENT o analýze sankcí stanovených v právních předpisech členských států v případě vážného porušení předpisů v sociální

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Nová zelená úsporám Program Ministerstva životního prostředí zaměřený na úspory energie

Více

Možnosti snižování energetické náročnosti

Možnosti snižování energetické náročnosti Možnosti snižování energetické náročnosti Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor konference Průmysl 4.0 snižuje energetickou náročnost ČR 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické

Více

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka vedoucí oddělení dobrovolných nástrojů

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka vedoucí oddělení dobrovolných nástrojů Čistá mobilita z pohledu MŽP Mgr. Jaroslav Kepka vedoucí oddělení dobrovolných nástrojů Čistá mobilita důvody pro její podporu Zlepšení kvality ovzduší a zlepšení kvality života obyvatel (nejen CO 2, ale

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o.

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. Cíle 20-20-20 Podíl budov na celkové spotřebě energie v zemích EU činí 40 % Podíl na emisích CO 2 dosahuje 35-36 % Snaha o

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

1 Úvod. 2 Obecné informace o respondentech

1 Úvod. 2 Obecné informace o respondentech 1 Úvod Celosvětová konkurence v poptávce po přírodních zdrojích se zvyšuje. Soustředění zdrojů, zejména kritických surovin, mimo Evropskou unii vede k závislosti evropského průmyslu a společnosti na dovozu.

Více

Finanční podpory energeticky účinných investic

Finanční podpory energeticky účinných investic Foto: Nadolica, Fotolia.de Finanční podpory energeticky účinných investic Informace a poradenství hrají významnou roli při zvyšování povědomí investorů o energeticky účinných investičních rozhodnutích.

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Čistá mobilita z pohledu MŽP Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Čistá mobilita důvody pro její podporu Zlepšení kvality ovzduší a zlepšení kvality života obyvatel (nejen

Více

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument stanoví kritéria EU pro zelené veřejné zakázky na skupinu produktů elektřina. Podrobné

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV Ing. Jiří Cihlář VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV Konference Energie pro budoucnost XV 23. dubna 2015, IBF Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - LEGISLATIVA A JEJÍ NÁVAZNOST NA

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti.

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti. PŘÍLOHA Č. 5 2. ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI PLNĚNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE (podle odst. 1 čl. 24 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti) Úvod Směrnice Evropského

Více

Náhled. Dotazník lze vyplnit pouze na internetu.

Náhled. Dotazník lze vyplnit pouze na internetu. Náhled. Dotazník lze vyplnit pouze na internetu. Dotazník Směrem k hodnocení strategie Evropa 2020 v polovině období z pohledu měst a regionů EU Kontext Příští rok má začít hodnocení strategie Evropa 2020,

Více

IMPLEMENTAČNÍ CENTRUM CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY

IMPLEMENTAČNÍ CENTRUM CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY IMPLEMENTAČNÍ CENTRUM CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY SPDS a CE 50 let úsilí o zrovnoprávnění primárních a sekundárních surovin započtení environmentálních externalit (produkce CO2, spotřeba energií, vody) daňové

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 OBSAH Zkratky 11 Úvod 13 1 Vymezení pojmů 15 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 2 Prameny evropského daňového práva 20 2.1 Vývoj Evropské integrace 20 2.2 Lisabonská smlouva 21 2.3 Orgány

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Definice European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Prosinec 2010 Berliner Energieagentur GmbH Disclaimer: The sole responsibility for the content of this paper

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Cíl dnešního dne Usnadnění tvorby kvalitního Městského Plánu Udržitelné

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Radomíra Jordová, CDV, v.v.i. Zbyněk Sperat, CDV, v.v.i. Pardubice, 17. září Obsah Možnosti EU QUEST a související projekty Plány udržitelné městské mobility

Více

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora metody EPC při aplikaci etického kodexu a možné způsoby obnovy veřejného osvětlení HUB Praha, 13. 5. 2014 Praha Obsah

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 37 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 37 final. Rada Evropské unie Brusel 3. února 2017 (OR. en) 5908/17 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 1. února 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 37 final Předmět: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

Rozdílná podpora výzkumu, vývoje a inovací v zemích EU: příspěvek k divergenci jejich ekonomik?

Rozdílná podpora výzkumu, vývoje a inovací v zemích EU: příspěvek k divergenci jejich ekonomik? Rozdílná podpora výzkumu, vývoje a inovací v zemích EU: příspěvek k divergenci jejich ekonomik? Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

Efektivní využití energie

Efektivní využití energie Internetový portál www.tzb-info.cz Efektivní využití energie Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. odborný garant oboru Obnovitelná energie a úspory energie energie.tzb-info.cz www.tzb-info.cz Obsah Optimalizace

Více

Národní zpráva. Koncepce energetické účinnosti v Evropě. Česká republika

Národní zpráva. Koncepce energetické účinnosti v Evropě. Česká republika Koncepce energetické účinnosti v Evropě Analýza národních akčních plánů a koncepcí energetické účinnosti v členských státech EU 2014 Národní zpráva Česká republika Co-funded by the Intelligent Energy Europe

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990 Prvky konečného kompromisu týkající se části o energetice a změně klimatu návrhu závěrů ze zasedání Evropské rady konajícího se dne 11. a 12. prosince 2008 (viz 16864/08). Prozatímní právní převod prvků

Více

Energetické služby se zárukou

Energetické služby se zárukou Energetické služby se zárukou BANKA BUSINESS CENTRUM Poskytovatel komplexních energetických služeb a spolehlivý dodavatel elektřiny Skupina Enel 40 98 1,9 61 73 42 zemí GW milionu milionu tisíc % na ctyrech

Více

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 - 1 - REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 Pokyny: Po výběru správné odpovědi vyplňte příslušné kolečko odpovídající správné odpovědi u každé otázky ve zvláštním odpovědním formuláři, který Vám

Více