Výroční zpráva Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2011. Obsah"

Transkript

1

2 Obsah Úvodní slovo... 3 Příběh svatého Vojtěcha... 4 Poslání charity... 5 Základní údaje o organizaci... 6 Organizační struktura charity Slavičín... 7 Hospodaření organizace... 8 Charitní ošetřovatelská služba Slavičín... 9 Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek Charitní pečovatelská služba Slavičín Charitní pečovatelská služba Štítná nad Vláří Denní centrum Maják Denní centrum Domovinka Osobní asistence Centrum sociální pomoci Tříkrálová sbírka Postní almužna Projekty podpořené z fondu EU Ostatní aktivity Poděkování

3 Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci Charity sv. Vojtěcha Slavičín, jelikož uplynul další rok naší společné práce, předkládám vám výroční zprávu za rok Počáteční potíže s financováním sociálních služeb, které nabízíme, se nám podařily i v minulém roce zvládnout. Žádnou službu jsme nemuseli omezit či zrušit. Dokonce se nám podařilo díky Novoročnímu charitativnímu koncertu, který pořádá každoročně Zlínský kraj na podporu neziskových organizací, pořídit klientům nové uzamykatelné skříňky na osobní věci. Na začátku měsíce února byla provedena inspekce poskytování sociální služby Denního centra Maják. Přestože jsme nedosáhli takových výsledků, jak bychom si představovali, byla inspekce přínosem pro kvalitu poskytované služby a nastavila kritéria pro její neustálé zlepšování. V měsíci červenci jsme zahájili projekt,,kvalita, efektivita a dostupnost tři dimenze poskytování sociálních služeb. Obsahem projektu je realizace vzdělávacích aktivit pro vedoucí pracovníky a pracovníky v sociálních službách Charity sv. Vojtěcha Slavičín, Charity Svaté rodiny Luhačovice a Charity Valašské Klobouky. Velikou radost jsem měla v minulém roce ze spolupráce s Gymnáziem Jana Pivečky, kdy se studenti a studentky zapojili do Vánočního balíčku pro ukrajinské děti. Překvapilo mne a příjemně potěšilo jejich zapálení a nadšení pro pomoc druhému. Na závěr děkuji všem, kteří podporují naši činnost, jak finančně, věcně nebo duchovně. Děkuji všem kolegům, spolupracovníkům a dobrovolníkům Charity sv. Vojtěcha Slavičín za jejich obětavou službu. Dále děkuji kněžím z farností Slavičín, Vlachovice, Újezd a Štítná nad Vláří za spolupráci a duchovní podporu charitního díla. Mgr. Milena Tománková, DiS. ředitelka Charity sv. Vojtěcha Slavičín 3

4 Příběh Svatého Vojtěcha patrona charity Slavičín Jak svatý Vojtěch uzdravil nemocnou dívku Když se svatý Vojtěch ubíral z Čech do Polska, přišel se svým bratrem Radimem do slezské země, kde bylo v té době ještě mnoho pohanů. V osadě zvané Opole, kam dorazili navečer, začali hledat nocleh. V jednom domě uviděli světlo, a tak zabouchali na dveře. Otevřela jim žena, která je zvala dál do světnice. Když pocestní usedli na lavici, biskup Vojtěch postřehl, že hospodyně domu je celá usoužená a má uplakané oči. A tak mu to nedalo a za chvíli se zeptal: Co tě tísní, ženo? Ach, mám veliké hoře, odpověděla mu dotázaná a její bledé líce skropily slzy. Můj muž je starostou tohoto okrsku, máme víc než potřebujeme, nic nám neschází... Ale rozstonala se nám těžce naše jediná dcera Anuša, naše radost a útěcha. Vychovali jsme ji pečlivě, opatrovali jako zřítelnici svého oka, měla se dokonce již vdávat a zatím... leží tam ve výklenku již od rána. V bezvědomí, napůl živá a napůl mrtvá. Po těchto slovech začala lomit rukama, vkročila do přístěnku a nad ložem nemocné hořce zaplakala: Má zlatá Anuško, mé drahé dítě! Příchozí vstali z lavice, přistoupili tiše k posteli nemocné a viděli poslední zápas mladého života s neúprosnou smrtí: zapadlé oči, zsinalé rty... bezpečné známky dohasinajícího žití. Biskup Vojtěch poklekl a začal se s Radimem vroucně modlit. Po vykonané modlitbě sv. Vojtěch povstal, požehnal nemocnou trojím znamením kříže, potom se obrátil k matce a řekl: Neplač, tvá dcera nezemře! Žena se mu vrhla k nohám a zvolala: Kéž by bohové vyslyšeli tvé modlitby a slitovali se nad námi! Je jen jeden Bůh, odpověděl vážně biskup, a v jeho rukou je náš život i smrt. Věř v něho a pevně doufej, jistě ti dceru uzdraví... Chtěl mluvit ještě dále, ale zaskřípěly dveře a do světnice vešli dva muži. První z nich, věkem starší, byl sám starosta a druhý Vladivoj, ženich umírající dívky. Vraceli se z nedalekého vrchu, kde dle pohanského zvyku zapálili bohům oběti, aby na nich vyprosili uzdravení nemocné Anuši. Ale vypadalo to, že bohové jim nedávali žádné naděje. Muži, zvolala chvatně žena, přišel k nám host, který tvrdí, že naše dítě nezemře. Je to pravda, milý hoste? zeptal se udivený starosta. Upokoj se, starosto, vaše dcera se uzdraví, řekl sv. Vojtěch. Ty jsi určitě čarodějem, že umíš vysvobozovat od jisté smrti, řekl starosta. Čarodějem nejsem, ale nehodným sluhou pravého Boha, všemocného a nejvýš milosrdného, který stvořil nebe i zemi, všechno tvorstvo i nás lidi. Ty jsi křesťan! vykřikl rozčileně starosta, a po chvíli dodal: Věřil bych ti, kdybys byl čarodějem, ale křesťanovi nevěřím. Jak nám může pomoci tvůj jediný Bůh, když naši bohové, kterých je mnoho, nedovedou pomoci? Vaši bohové, odpověděl vážně Vojtěch, nejsou žádné živoucí bytosti a tedy nikomu nemohou pomoci, proto i vaše slzy, modlitby a oběti jsou marné. Potom světec přistoupil k loži nemocné, vztáhl ruku na dívku, obrátil oči k nebi a po další vroucí modlitbě zvolal: Anušo, vstaň! Dívka otevřela oči, obrátila se, vztáhla ruce k přítomným, usmívala se, jako by se právě probudila z krásného snu. Starosta, Vladivoj a Anušina matka se rozplakali radostí, padli na kolena a s biskupem Vojtěchem vzdávali díky jedinému, pro ně novému Bohu. Zpráva o tomto zázraku se rychlostí blesku roznesla po osadě a celém okolí, přicházely zástupy lidí, naslouchaly Vojtěchovu kázání a včetně starostovy rodiny se jich nechalo mnoho pokřtít. Pohanská pohřebiště byla zbořena, ve vísce byl postaven kostelík a kdysi malá osada Opole nad řekou Odrou se později stala sídlem opolského knížectví a ještě později průmyslovým městem. 4

5 Poslání charity Charita v překladu znamená křesťanská láska k bližnímu a dobročinnost na základě této lásky prokazovaná nebo organizovaná. Prakticky se jedná o naplňování Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližním v nouzi. Poslání Charity pramení z pověření katolické církve šířit ve světě dobro, spravedlnost a naději. Charita Slavičín je církevní právnická osoba, která na základě křesťanských hodnot poskytuje pomoc a podporu lidem v nepříznivých životních situacích, prostřednictvím komplexu služeb. Poskytuje služby všem lidem bez rozdílu, na základě dodržování lidských práv a svobod. Charita Slavičín je součástí Arcidiecézní charity Olomouc, která patří ke sdružení Charita Česká Republika. Charita ČR je členem celosvětové organizace Caritas Internationalis. Charita Slavičín v roce 2011 zaměstnávala 25 pracovníků, kteří poskytovali službu osobám zdravotně postiženým, seniorům, nemocným a těm, kteří potřebují pomoc v nepříznivé životní situaci. Poskytovala služby na území města Slavičína a v dalších 12 obcích. Zdravotnické a sociální služby v roce 2011 byly rozděleny do těchto zařízení: Charitní ošetřovatelská služba Slavičín Charitní pečovatelská služba Slavičín Charitní pečovatelská služba Štítná nad Vláří Denní centrum Maják Denní centrum Domovinka Osobní asistence Slavičín Centrum sociální pomoci 5

6 Základní údaje o organizaci Sídlo organizace: Charita sv. Vojtěcha Slavičín Komenského Slavičín Telefon: webová stránka: Statutární zástupce: Mgr. Milena Tománková, DiS IČO: Bankovní spojení: /0100 Registrace u MK ČR: Právní forma: Zahájení činnosti: církevní právnická osoba (činnost dobrovolná) (činnost profesionální) Charitní rada: Mgr. Jana Studeníková, Anna Davidová, Ing. Štěpánka Ocelíková, Radek Velísek, Kateřina Gbelcová, Mgr P. Miroslav Strnad Revizní komise: Mgr. Jana Adámková, Zdeňka Kučerňáková, Ludmila Rajzlová Územní působnost: Slavičín, Hrádek nad Vláří, Divnice, Rokytnice, Bohuslavice, Lipová, Nevšová, Petrůvka, Rudimov, Vlachovice Štítná nad Vláří, Slopné, Loučka, Jestřabí, Újezd 6

7 Organizační struktura charity Slavičín Charitní Rada Předseda : Radek Velísek Revizní komise Předsedkyně Mgr.Jana Adámková Charita Slavičín Ředitelka Mgr. Milena Tománková Účetní Magdalena Durďáková Administrátor Magda Zůbková Charitní ošetřovatelská služba Vedoucí : Monika Hlavicová, Dis Pečovatelská služba Slavičín Vedoucí zástup: Fojtíková Marie Pečovatelky Pečovatelská služba Štítná nad Vláří Vedoucí : Stanislava Šantová Pečovatelky Denní centrum Domovinka Vedoucí : Blanka Pazderová Pracovníci v sociálních službách Denní centrum Maják Vedoucí: Šmotková Marcela Osobní asistence Slavičín Vedoucí : Magda Zůbková Osobní asistentky Centrum sociální pomoci Vedoucí : Mgr.Milena Tománková 7

8 Hospodaření organizace VÝNOSY Tržby za výkony a zboží z toho za vlastní výrobky z toho od zdravotních pojišťoven za služby od klientů ostatní tržby z prodeje služeb fakultativní služby a zapůjčené pomůcky Ostatní výnosy Přijaté příspěvky Provozní dotace z toho od Krajských úřadů z toho od Městských a obecních úřadů z toho od MPVS a Úřadu práce Z toho z fondů Evropské unie Celkem výnosy NÁKLADY Spotřeba materiálu a energie DHM (do 40 tis) Ostatní materiál Spotřeba ostatní (PHM) Prodané zboží Služby z toho opravy a údržba cestovné ostatní služby, školení Osobní náklady Mzdové náklady, odměny z toho sociální a zdravotní pojištění DPČ a ostatní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Celkem náklady Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč 208 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Hospodářský výsledek Kč 8

9 Charitní ošetřovatelská služba Slavičín Adresa: K Hájenkám 390, Slavičín Vrchní sestra: Monika Hlavicová, Dis Telefon: , mobil: Charitní ošetřovatelská služba je zdravotní péče poskytovaná zdravotními sestrami v domácnosti pacienta (tzv. home care). Umožňuje tak lidem v době nemoci a snížené soběstačnosti zůstávat ve svém vlastním sociálním prostředí. Je indikována ošetřujícím lékařem nebo nemocnicí a hrazena zdravotní pojišťovnou. Poskytuje odbornou ošetřovatelskou péči u pacientů s dlouhodobým, chronickým i akutním onemocněním, včetně pooperačních stavů. Pečuje o pacienty v terminálním stadiu života. Hlavní úkony: komplexní ošetřovatelská péče, aplikaci injekcí ( i.m.,i.v., s.c.) a inzulínu, odběry krve a biologického materiálu, převazy vředů a pooperačních ran, ošetřování stomií a dekubitů, péče o permanentní močový katetr, cévkování žen, měření glykemie glukometrem, měření fyziologických funkcí (TK, P), pohybová edukace, nácvik sebeobsluhy, příprava a dávkování léků. Počet klientů za rok 150 Počet návštěv klientů za rok 860 Počet hodin poskytnutých služeb za rok 257 h Týdenní kapacita 10 h Výsledek hospodaření Kč 9

10 Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek při charitní ošetřovatelské službě Adresa: K Hájenkám 390, Slavičín Vedoucí pečovatelské služby: Hlavicová Monika, Dis Telefon: , mobil: Půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, doporučení vhodné pomůcky, její předvedení, konzultační činnost a pomoc při vyřizování vlastních pomůcek. Nabízené pomůcky: invalidní vozíky, polohovací postele elektrické i mechanické, antidekubitní matrace s kompresorem, chodítka, WC židle apod. 10

11 Charitní pečovatelská služba Slavičín Adresa: K Hájenkám 390, Slavičín Vedoucí pečovatelské služby - zástup : Fojtíková Marie Telefon: , mobil: Poslání Charitní pečovatelské služby Slavičín CHPS Slavičín zajišťuje pomoc a podporu seniorům a lidem se zdravotním postižením, usiluje o jejich setrvání ve svém domácím prostředí a podporuje zachování jejich aktivního života a udržení kontaktu s okolím. Pečovatelské služby jsou poskytovány na území obcí Slavičín, Rokytnice, Šanov, Bohuslavice nad Vláří, Jestřabí, Štítná nad Vláří, Vlachovice-Vrbětice, Újezd, Vysoké Pole, Loučka, Slopné, Petrůvka, Rudimov a Lipová. Strategické cíle Charitní pečovatelské služby Slavičín - nabídnout uživatelům kvalitní a dostupnou pečovatelskou službu v daném regionu - poskytnout odbornou pomoc a podporu, která vychází z individuálních potřeb uživatele - obnovení či posílení soběstačnosti uživatele, v co největší míře - zlepšení kvality života uživatele - směřovat uživatele k tomu, aby se nestal závislý na poskytované službě, ale aby se aktivně podílel na řešení své nepříznivé situace - aktivně vytvářet příležitosti k zapojení uživatelů do sociálního a kulturního života a směřovat je k jejich zařazení do běžných sociálních vztahů - pomoc rodinným příslušníkům, aby do péče o své blízké mohli být co nejdéle zapojeni a snažit se jim být co nejvíce nápomocni Cíle Charitní pečovatelské služby Slavičín: - zavedení Standardů kvality do praxe - zavedení fungujícího systému individuálního plánování do konce roku 2012 ( zodpovídá vedoucí zařízení ) - snaha o zvyšování odborné kvalifikace pracovníků 11

12 Cílová skupina uživatelů CHPS Slavičín: Pečovatelskou službu poskytujeme seniorům, chronicky nemocným a zdravotně postiženým občanům, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech, zejména sníženou schopnost zajistit si osobní péči. Věková struktura cílové skupiny: - dospělí ( let) - mladší senioři ( let) - starší senioři ( nad 80 let) Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a poskytuje se za plnou úhradu, podle platného ceníku, s výjimkou občanů, kteří jsou ze zákona od platby osvobozeni. Služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších úprav a novelizací, především pak 40 a prováděcí vyhlášky k předmětnému zákonu 505/2006 Sb. ve znění pozdějších úprav a novelizací. Pečovatelská služba se neposkytuje - osobám s agresivním chováním - osobám, které trpí infekčním onemocněním a nekompenzovanými psychickými poruchami - osobám, jejichž celkový stav se natolik zhoršil, že již není možno zajistit jeho potřeby prostřednictvím pečovatelské služby - osobám, které nastoupily ústavní péči - osobám, které vyžadují nepřetržitý dohled - osobám, které neplní povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy o poskytování pečovatelské služby (nehradí platby za službu apod.) Zásady poskytované služby: zachování lidské důstojnosti - rovný nediskriminující přístup k uživateli - respektování práva na soukromí individuální přístup k uživateli - služba je přizpůsobena měnícím se potřebám a zdravotnímu stavu uživatele - služba je tzv. šita uživateli na míru zapojení uživatele do řešení problémů své nepříznivé situace - podpora samostatného rozhodování s porozuměním důsledku takového rozhodnutí podpora samostatnosti uživatele - pomoc pouze v těch činnostech, které si uživatel není schopen vykonat sám - důraz na zvyšování sebevědomí uživatele motivace k činnostem, které řeší nepříznivou životní situaci uživatele - podpora samostatnosti uživatele 12

13 - vlastní rozhodování uživatele o rozsahu a formě poskytované služby - snaha o maximální spolupráci s rodinnými příslušníky, nejbližším okolím uživatele, ostatními institucemi ( ošetřující lékař, soc. odbor, občanská sdružení apod.) - spolupráce s denním centrem pro seniory Domovinka - součinnost s ošetřovatelskou domácí péčí snaha o zapojení uživatele do běžného způsobu života - doprovod k lékaři, na úřad, vycházky, besedy - podpora uživatele v jeho zálibách a koníčcích - předčítání knih a denního tisku - duchovní slovo, útěcha dodržování lidských práv a svobod - Listina základních práv a svobod - Práva pacientů - Etický kodex charitního pracovníka Rozsah poskytování Charitní pečovatelské služby Slavičín: Základní činnosti poskytované dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. 1.) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc a podpora při podávání jídla a pití pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 2) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu pomoc při úkonech osobní hygieny pomoc při základní péči o vlasy a nehty pomoc při celkové koupeli v domácnosti uživatele pomoc při použití WC 3) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy pomoc při přípravě jídla a pití příprava a podání jídla a pití dovoz oběda v terénu dovoz oběda do DPS Slavičín, Hrádek 4) Pomoc při zajištění chodu domácnosti běžný úklid a údržba domácnosti pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního, po malířích apod. 13

14 donáška vody topení v kamnech vč. donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení běžné nákupy a pochůzky velký nákup, např.týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti praní a žehlení osobního a ložního prádla, případně jeho úpravy žehlení prádla v domácnosti uživatele 5) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím doprovázení dospělých do školských zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby Fakultativní činnosti CHPS Slavičín: ošetření nohou přeprava uživatelů automobilem provozovaným poskytovatelem dohled nad dospělým občanem fyzická asistence 2. pracovníka pro náročnost ošetřovatelský úkon nehrazený zdravotní pojišťovnou pohybová edukace zapůjčení termojídlonosiče mytí znečištěného jídlonosiče Počet klientů za rok 201 Počet návštěv klientů za rok Počet úkonů u klientů za rok Týdenní kapacita 230 h Výsledek hospodaření Kč 14

15 Příběhy z praxe CHPS Více jak dva roky jsme jako pečovatelky poskytovaly služby téměř 80-ti leté uživatelce. Tato paní měla ve své vážné nemoci velké štěstí, a to velkou oporu ve svém manželovi. Její manžel se o ni již delší dobu trpělivě staral, ale v jisté fázi nemoci byl velmi vděčný za naši pomoc. Pečovatelka do domácnosti docházela každé ráno ve stejnou dobu, aby u uživatelky provedla osobní hygienu. Tato se prováděla na sedátku ve vaně. Postupem doby bylo vše čím dál více složitější, až těžko proveditelné. Její manžel obstarával celou domácnost, uklízel, nakupoval, pekl buchty a především se velmi věnoval své ženě. Byl rád za naši pomoc a také za naši přítomnost, popovídání, radu a společnost. Všechny pečovatelky do domácnosti chodily rády, protože cítily, že jsou očekávané a že jejich práce má smysl. To se projevovalo i v chování manžela vůči nim. Asi po dvou letech se stala situace v této domácnosti neudržitelná. Uživatelka musela být umístěna do domova pro seniory, poté do nemocnice, kde za měsíc zemřela. Dlouho budeme na tuto uživatelku vzpomínat. Druhý příběh Sympatickým starším manželům jsme léta vozili obědy. Paní najednou onemocněla a záhy manžela opustila. Starý pán přebíjel smutek prací na dvorku a pomocí mladým, s kterými bydlel v rodinném domku. Netrvalo dlouho a také jeho nemoc připoutalo na lůžko. Lékaři byli nuceni mu amputovat obě nohy nad koleny. Po půl roce stráveném po nemocnicích se vrátil domů a potřeboval naši pomoc. V prvních týdnech byl téměř apatický, bez chuti k životu. Naštěstí měl starostlivou péči dcery a zetě, jejich optimistických přístup v něm probouzel opět chuť k životu, byť hodně ochuzenému. Starý pán navíc trpěl lupénkou, která ho občas velmi sužovala. Navzdory všem těmto neduhům se dovedl radovat ze všech maličkostí. Rád se s námi pobavil o dění ve vesnici, v rodině, o zahradě. I když ho občas trápily velké bolesti a do smíchu mu jistě nebylo, byl vždy milý, hodný a za vše poděkoval. Na oslavu jeho 90. narozenin přijela celá rozvětvená rodina a starý pán si ji opravdu dosyta užil. Potom nám vyprávěl zážitky a ukazoval milé a vtipné dárečky. O víkendu ho zeť vozil na fotbalové zápasy a na posezení s přáteli do místní hospůdky. Jeho životní optimismus byl pro nás nakažlivý. Čerpali jsme z něj sílu a energii pro naši další práci. Odešel nečekaně jednoho víkendového dopoledne. Na tohoto uživatele velice rádi a s láskou vzpomínáme. 15

16 Výroční zpráva

17 Charitní pečovatelská služba Štítná nad Vláří Adresa: Štítná nad Vláří 215, Śtítná nad Vláří - Popov Vedoucí projektu: Stanislava Šantová Telefon: , Provozní doba: Po Pá hod. Poslání Charitní pečovatelské služby Štítná nad Vláří CHPS Štítná nad Vláří zajišťuje pomoc a podporu seniorům a lidem se zdravotním postižením, usiluje o jejich setrvání ve svém domácím prostředí a podporuje zachování jejich aktivního života a udržení kontaktu s okolím. Pečovatelské služby jsou poskytovány na území Jestřabí, Štítná nad Vláří, Popov. Strategické cíle Charitní pečovatelské služby Štítná nad Vláří - nabídnout uživatelům kvalitní a dostupnou pečovatelskou službu v daném regionu - poskytnout odbornou pomoc a podporu, která vychází z individuálních potřeb uživatele - obnovení či posílení soběstačnosti uživatele v co největší míře - zlepšení kvality života uživatele - směřovat uživatele k tomu, aby se nestal závislý na poskytované službě, ale aby se aktivně podílel na řešení své nepříznivé situace - aktivně vytvářet příležitosti k zapojení uživatelů do sociálního a kulturního života a směřovat je k jejich zařazení do běžných sociálních vztahů - pomoc rodinným příslušníkům, aby do péče o své blízké mohli být co nejdéle zapojeni a snažit se jim být co nejvíce nápomocni Cíle Charitní pečovatelské služby Štítná nad Vláří - zavedení Standardů kvality do praxe - zavedení fungujícího systému individuálního plánování do konce roku 2012 ( zodpovídá vedoucí zařízení ) - snaha o zvyšování odborné kvalifikace pracovníků 17

18 Cílová skupina uživatelů CHPS Štítná nad Vláří Pečovatelskou službu poskytujeme seniorům, chronicky nemocným a zdravotně postiženým občanům, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech, zejména sníženou schopnost zajistit si osobní péči. Věková struktura cílové skupiny: - dospělí (27 64 let) - mladší senioři (65 80 let) - starší senioři (nad 80 let) Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a poskytuje se za plnou úhradu podle platného ceníku, s výjimkou občanů, kteří jsou ze zákona od platby osvobozeni. Služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších úprav a novelizací, především pak 40 a prováděcí vyhlášky k předmětnému zákonu 505. /2006 Sb. ve znění pozdějších úprav a novelizací. Pečovatelská služba se neposkytuje: - osobám s agresivním chováním - osobám, které trpí infekčním onemocněním a nekompenzovanými psychickými poruchami - osobám, jejichž celkový stav se natolik zhoršil, že již není možno zajistit jeho potřeby prostřednictvím pečovatelské služby - osobám, které nastoupily ústavní péči - osobám, které vyžadují nepřetržitý dohled - osobám, které neplní povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy o poskytování pečovatelské služby (nehradí platby za službu apod.) Zásady poskytované služby: zachování lidské důstojnosti - rovný nediskriminující přístup k uživateli - respektování práva na soukromí individuální přístup k uživateli - služba je přizpůsobena měnícím se potřebám a zdravotnímu stavu uživatele - služba je tzv. šita uživateli na míru zapojení uživatele do řešení problémů své nepříznivé situace - podpora samostatného rozhodování s porozuměním důsledku takového rozhodnutí podpora samostatnosti uživatele - pomoc pouze v těch činnostech, které si uživatel není schopen vykonat sám 18

19 - důraz na zvyšování sebevědomí uživatele motivace k činnostem, které řeší nepříznivou životní situaci uživatele - podpora samostatnosti uživatele - vlastní rozhodování uživatele o rozsahu a formě poskytované služby - snaha o maximální spolupráci s rodinnými příslušníky, nejbližším okolím uživatele, ostatními institucemi (ošetřující lékař, soc. odbor, občanská sdružení apod.) - součinnost s ošetřovatelskou domácí péčí snaha o zapojení uživatele do běžného způsobu života - doprovod k lékaři, na úřad, vycházky, besedy - podpora uživatele v jeho zálibách a koníčcích - předčítání knih a denního tisku - duchovní slovo, útěcha dodržování lidských práv a svobod - Listina základních práv a svobod - Práva pacientů - Etický kodex charitního pracovníka Rozsah poskytování Charitní pečovatelské služby Štítná nad Vláří Základní činnosti poskytované dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. 1) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc a podpora při podávání jídla a pití pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 2) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu pomoc při úkonech osobní hygieny pomoc při základní péči o vlasy a nehty pomoc při celkové koupeli v domácnosti uživatele pomoc při použití WC 3) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy pomoc při přípravě jídla a pití příprava a podání jídla a pití 4) Pomoc při zajištění chodu domácnosti běžný úklid a údržba domácnosti 19

20 pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního, po malířích apod. donáška vody topení v kamnech vč. donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení běžné nákupy a pochůzky velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti praní a žehlení osobního a ložního prádla, případně jeho úpravy žehlení prádla v domácnosti uživatele 5) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím doprovázení dospělých do školských zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby Fakultativní činnosti CHPS Štítná nad Vláří ošetření nohou přeprava uživatelů automobilem provozovaným poskytovatelem dohled nad dospělým občanem fyzická asistence 2. pracovníka pro náročnost ošetřovatelský úkon nehrazený zdravotní pojišťovnou pohybová edukace zapůjčení termojídlonosiče mytí znečištěného jídlonosiče Počet klientů za rok 23 Počet návštěv klientů za rok Počet úkonů u klientů za rok 1737 Týdenní kapacita 30 h Výsledek hospodaření Kč 20

21 Denní centrum Maják Adresa: Komenského 115, Slavičín Vedoucí projektu: Marcela Šmotková Telefon: , Provozní doba: po-pá Poslání Centrum denních služeb Maják Slavičín zřízený Charitou sv. Vojtěcha Slavičín poskytuje podporu a pomoc lidem s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením ze Slavičína a okolí. Cílem je získat dovednosti vedoucí k seberealizaci a samostatnosti uživatelů s ohledem na věk, typ a stupeň postižení. Zařízení slouží uživatelům formou denního pobytu ve všední dny. Pomáhá navazovat a udržovat sociální vztahy, uplatňovat svá práva a začlenit se do běžné společnosti. Cíle vedoucí k naplnění poslání - dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti s ohledem na schopnosti a dovednosti uživatelů - rozvoj znalostí, dovedností a schopností uživatelů v oblasti sociálních vztahů, zdraví a péči o sebe - zachování a navázání přirozených sociálních vazeb uživatelů - obohacení nabídky činností prostřednictvím dalšího vzdělávání pracovníků Cílová skupina uživatelů DC Maják je určen pro osoby ve věku od 7-40 let s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením. Služby DC Maják nelze poskytnout osobám s poruchou autistického spektra, neslyšícím a nevidomým. Poskytované služby - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Zásady poskytovaných služeb Kapacita služby - Partnerství - Individuálního přístupu - 8 klientů za den - Zaměření na celek - Křesťanských hodnot - Rovnosti bez diskriminace 21

22 Výroční zpráva 2011 Aktivity DC Maják v roce 2011 Divadelní představení Divadlo Zlín Prezentace výrobků Valašské Kumštování - Slavičín Výlet do Luhačovic - Návštěva charity Luhačovice, kolonády, výrobny oplatků Návštěva knihovny Slavičín Výlet do Vizovic - výlet na,,chladnou studnu a na zámek Výlet do Kroměříže Bowling Centrum pravidelně pořádá pro své klienty hodiny canesteterapie, hipoterapie. Počet klientů za rok Počet hodin poskytnutých služeb za rok Denní kapacita Výsledek hospodaření h 8 klientů Kč Na výletě s klienty Hipoterapie Canisterapie Pracovní činnost Vaření 22

23 Denní centrum Domovinka Adresa střediska : Hrádecká 235, Slavičín- Hrádek Telefon: Mobil : Vedoucí: Blanka Pazderová Provozní doba: po pá hod Poslání Domovinka Slavičín je zařízení poskytující sociální služby seniorům a zdravotně postiženým lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Cíl Naším cílem je pomoc a podpora při zachování současného stylu života a vlastního sociálního prostředí. Chceme pomoci rodinným příslušníkům, aby do péče o své blízké mohli být co nejdéle zapojeni a snažíme se jim být co nejvíce nápomocni. Usilujeme o obnovení nebo posílení samostatnosti uživatele v největší možné míře. Cílová skupina Cílovou skupinou jsou senioři, chronicky nemocní a zdravotně postižení občané, jejichž stav vyžaduje pomoc druhé osoby v základních životních dovednostech. Věková struktura cílové skupiny: 2 dospělí (27-64 let) 3 mladší senioři (65-80 let) 4 starší senioři (nad 80 let) Zásady a principy Základní principy, kterými chceme dosahovat kvalitu našich služeb jsou: - respektování a dodržování základních lidských práv - poskytování služeb podle individuálních potřeb - spolupráce s rodinou, jinými organizacemi a institucemi Veřejný závazek Centrum denních služeb Domovinka Slavičín má poslání, principy, cíle a cílovou skupinu popsány v dokumentech pro veřejnost: leták, výroční zpráva, webová stránka (minimálně web diecézní Charity). Zařízení umísťuje letáky s aktuálními informacemi ve zdravotnických zařízeních, na obecních úřadech, v informačních centrech a na jiných místech navštěvovaných lidmi z cílové skupiny. 23

Oblastní charita Uherský Brod. Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Svatá Zdislava z Lemberka. Caritas - milosrdná láska

Oblastní charita Uherský Brod. Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Svatá Zdislava z Lemberka. Caritas - milosrdná láska Oblastní charita Uherský Brod Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Svatá Zdislava z Lemberka Caritas - milosrdná láska Na úvodní straně: Svatá Zdislava z Lemberka (asi 1220 1252) byla

Více

CHARITA HOLEŠOV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

CHARITA HOLEŠOV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CHARITA HOLEŠOV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ane Ježíši, Ty jsi Syn věčného Otce, a přestože máš všechny božské výsady, rád jsi se stal P člověkem a služebníkem nás všech. Také my chceme, stejně jako Ty, rádi plnit

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK 2012 Některé sociální služby Oblastní charity Havlíčkův Brod (Charitní domov pro matky s dětmi Havlíčkův Brod, encéčko nízkoprahové centrum pro děti a mládež Světlá nad Sázavou, Byty sociální rehabilitace Humpolec,

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

Výroční zpráva 06. Charita Svaté rodiny Luhačovice

Výroční zpráva 06. Charita Svaté rodiny Luhačovice Výroční zpráva 06 Charita Svaté rodiny Luhačovice /1 Poslání charity vychází ze Stanov Arcidiecézní Charity Olomouc: Charita jako milosrdná láska, je naplňování Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat

Více

Úvodní slovo, Poslání charity... 2. Základní údaje... 4. Charitní domov Otrokovice... 5. Nový domov Otrokovice... 21

Úvodní slovo, Poslání charity... 2. Základní údaje... 4. Charitní domov Otrokovice... 5. Nový domov Otrokovice... 21 OBSAH Úvodní slovo, Poslání charity... 2 Organizační struktura........ 3 Základní údaje..... 4 Charitní domov Otrokovice... 5 Odlehčovací služba 9 Charitní ošetřovatelská služba Otrokovice... 12 Charitní

Více

DĚKUJEME! Službou Pokud se rozhodnete pomoci nám službou (malování, stavební práce, sekání trávy,...), pak vám vystavíme darovací smlouvu.

DĚKUJEME! Službou Pokud se rozhodnete pomoci nám službou (malování, stavební práce, sekání trávy,...), pak vám vystavíme darovací smlouvu. číslo účtu: 1766921369/0800 Můžete nás podpořit Hmotným darem Pokud se rozhodnete věnovat nám jakékoli hmotné dary (věci, zboží, nábytek...), pak vám vystavíme darovací smlouvu. Budete - li tedy darovací

Více

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika Charita Zábřeh Charita Česká republika...pomáháme žít lepší životy Výroční zpráva 2011 Fotogalerie středisko CHOS a CHPS chata U sv. Martina Obsah, mapka teritoria působnosti LUBNÍK ČERVENÁ VODA MLÝNICKÝ

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

Výroční zpráva 05. Charita Svaté rodiny Luhačovice

Výroční zpráva 05. Charita Svaté rodiny Luhačovice Výroční zpráva 05 Charita Svaté rodiny /1 Charita je milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. Ze Stanov Arcidiecézní Charity Olomouc Úvodní slovo Vážení

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 18 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Slovo na úvod: Eva Janalíková ředitelka. Foto: Zde sídlíme

Slovo na úvod: Eva Janalíková ředitelka. Foto: Zde sídlíme Slovo na úvod: Vážení přátelé, právě otvíráte výroční zprávu Charity Holešov, která má poskytnout přehled o tom, co a s jakým efektem jsme dokázali během uplynulého roku. Každý rok s sebou přináší úspěchy,

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE Vážení spoluobčané, velmi mě těší, že Vám mohu představit v pořadí již čtvrtý katalog sociální služeb města Litoměřice. Každého z nás může potkat složitá životní

Více

Obsah. Spolupráce s dobrovolníky Dobrovolnické hospicové hnutí...23 Dobrovolnické hnutí...24

Obsah. Spolupráce s dobrovolníky Dobrovolnické hospicové hnutí...23 Dobrovolnické hnutí...24 C H A R I T A O S T R A V A 2007 Obsah Slovo ředitele...1 Slovo spirituála...2 Vznik a poslání Charity Ostrava...3 Základní údaje o Charitě Ostrava...3 Významné události v roce 2007...4 Cíle Charity Ostrava

Více

Obsah. Charita Zlín v roce 2012 (výroční zpráva) Vydává Charita Zlín, Burešov 4886, 760 01 Zlín Tisk: Kodiak print s.r.o., Zlín, www.kodiak.

Obsah. Charita Zlín v roce 2012 (výroční zpráva) Vydává Charita Zlín, Burešov 4886, 760 01 Zlín Tisk: Kodiak print s.r.o., Zlín, www.kodiak. V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 2 Obsah Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín 2 Slovo P. Františka Sedláčka 3 Vznik a poslání Charity Zlín 4 Kde nás najdete 4 Organizační struktura 5 Občanská

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plánování sociálních služeb města Holešova Město Holešov 1 Obsah Úvodní slovo místostarosty města Holešova... 2 Úvod ke komunitnímu plánu

Více

Obsah. Úvodní slovo 2. Základní údaje. 3. Organizační struktura. 4. Klub romských dětí a žen.. 5. Denní stacionář pro seniory.. 7

Obsah. Úvodní slovo 2. Základní údaje. 3. Organizační struktura. 4. Klub romských dětí a žen.. 5. Denní stacionář pro seniory.. 7 Obsah Úvodní slovo 2 Základní údaje. 3 Organizační struktura. 4 Klub romských dětí a žen.. 5 Denní stacionář pro seniory.. 7 Azylový dům pro matky s dětmi v tísni 9 Charitní ošetřovatelská služba 11 Tříkrálová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 CHARITA VESELÍ NAD MORAVOU TŘ. MASARYKOVA 136 698 01 VESELÍ NAD MORAVOU

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 CHARITA VESELÍ NAD MORAVOU TŘ. MASARYKOVA 136 698 01 VESELÍ NAD MORAVOU VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 CHARITA VESELÍ NAD MORAVOU TŘ. MASARYKOVA 136 698 01 VESELÍ NAD MORAVOU e-mail: veselinm@charita.cz www: www.veselinm.caritas.cz telefon: 518 322 213 fax: 518 324 600 Název účtu: Česká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec - Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma:

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Oblastní charita Písek

Oblastní charita Písek Oblastní charita Písek Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo ředitelky Oblastní charity Písek 2 O Charitě 3 Oblastní charita Písek 3 Charitní ošetřovatelská služba 4 Charitní pečovatelská služba 6 Charitní

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 17 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Výroční zpráva 2012. ELIM Vsetín, o. s. 1

Výroční zpráva 2012. ELIM Vsetín, o. s. 1 Výroční zpráva 2012 ELIM Vsetín, o. s. 1 Úvod Vážení přátelé, opět po roce Vám v této výroční zprávě chceme přinést souhrnné informace o naší činnosti, zápasech a potřebách v roce 2012. Jednalo se o rok,

Více