RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice"

Transkript

1 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom Vás op t, pokud zrovna nejste na dovo lené, nebo jinde, kde se k Vám naše Výprachtické noviny nedo stanou, poinformovali o d ní v naší obci. V m síci ervnu byly dokon eny práce na výstavb šesti byt v objektu p. 287 (bý valá mate ská školka). Obec má zájem Vám nové byty ukázat v rámci dne otev e ných dve í, pokud se tak již, mezitím, co vyšly Výprach tické noviny, nestalo. Rovn ž práce na stavb in forma ního centra a kade nictví již byly dokon eny. Pod kování pat í všem pra covník m obecního ú adu, kte í se na výstavb podíleli. V m síci ervnu se nám také vyst ídali vedoucí hostince U Jana. P ejeme novému nájemci hospody panu Da vidu Dole kovi, aby se mu v naší obci líbilo a aby se mu jeho práce da ila. Jelikož v sou asné dob vrcholí p ípravy na rekonstrukci kuchyn a jídelny základní školy, považujeme za nutné Vás o uvedeném informovat. Projekt pro stavební povolení, kterým byla rekonstrukce Zá kladní školy Jind icha Prave ka ve Výprachticích povolena, byl zadán ješt bývalým zastupitelstvem. Jeho cena inila bezmála p l milionu korun. Projekt vycházel ze skute nosti, že maxi mální kapacita školy bude init 270 žák. Projekt dále po ítal s p ístavbou a rozší ením jídelny na 130 strávník. Žáci, kte rých dle zám ru m lo být 270, by se tudíž dle projektu m li stravovat ve dvou sm nách. Projekt dále po ítal s výrazným zv tšením p dorysu t locvi ny, která m la mít rozm ry 15 x 30 m (v sou asné dob má t locvi na rozm ry 12 x 24 m). Projektu nelze vytknout v žádném p ípad velkorysost, jakou by mu mohla závid t nejedna škola ve m st. Jelikož však dle demografického vývoje kapacita naší školy ne bude nikdy init 270 žák, nezbývalo novému zastupitelstvu nic jiného, než projekt zkorigovat tak, aby byly zajišt ny sku te né pot eby školy, která dnes má zhruba 110 žák, tedy více než o polovinu mén než bylo p vodn uvažováno. Proto naše zastupitelstvo p esunulo do ásti školy mate skou školku a nehodlá již objekt zv tšovat za situace, kdy rostou ceny paliva a energií v bec. Jakékoliv další zv tšení kapacity školy by jednak za sou asné situace ztrácelo smysl a jednak by si vyžádalo zvýšení náklad na provoz. Touto cestou jít prost nechceme. Již dnes ástka pot ebná na vytáp ní objektu iní cca , K. Když vezmeme dále v úvahu to, že p vodní projekt po ítal s vytáp ním budovy lehkými topnými oleji, jejichž cena výrazn vzrostla a vlastn se jedná o jedno z nejdražších vytáp ní v bec, nem žete se divit, že jsme korekce v p vodním projektu ud lat museli, a to zejména z d vod ekono mických. Pokud nám tedy je v sou asné dob vytýkána nekon cep nost v souvislosti se zm nami projektu, jsme schopni doložit, že je tomu práv naopak. D vody, které nás vedly k up ednostn ní ERVNOVÝ PODVE ER NAD KOBURKEM erven 2005 foto: Jan Ka ka rekonstrukce kuchyn a jí delny jsou zcela jasné. Hygi ena po n kolik let na závady v kuchyni a jídeln ve svých zprávách upozor ovala s tím, že pokud se jimi zjišt né nedo statky neodstraní, obojí zav e. Myslíme si, že tento argument je natolik pádný, že zastupitelstvu nic jiného nezbývalo, než vše pod ídit tomu, aby rekonstrukce jídelny a kuchyn mohla být v tomto roce zahájena. Pokud by se provád la rekonstrukce jídelny a kuchyn spolu s p ístavbou vedle t locvi ny, podle p vodního projektu z roku 2001, inily by náklady s rekonstrukcí spojené nejmén 12 až 14 mil. K. Kapacita jídelny podle p vodního projektu byla 40 míst, p i emž sou asný, upravený projekt po ítá rovn ž se 40 místy v jídeln. To, že se jídelna bude rekonstruovat dle nové ho projektu na základ schválení našeho zastupitelstva a po projednání s editelem školy (který se p ipomínkového ízení aktivn ú astnil) nákladem pouze 3,6 mil K, je dosta ující ar gument. Tato ísla jednozna n ukazují, která varianta rekon strukce školní jídelny a kuchyn je ekonomická, tj. o více než polovinu levn jší. P vodní projekt po ítal s tím, že kuchy bu de zajiš ovat stravování pro 130 strávník, upravený projekt po ítá se 110 strávníky, to vše za nepom rn nižších staveb ních náklad rekonstrukce stravovacího provozu. (Pokra ování na stran 2.)

2 erven 2005 Výprachtické noviny 2 ro ník 9, íslo 6 Zprávy z radnice (Pokra ování ze strany 1.) Pokud by se nesplnily v budoucnu naše p edpoklady a došlo by pozd ji ke zvýšení po tu žák ve škole, není problém zajistit je jich stravování ve dvou nebo ve více sm nách. Musíme také na druhé stran p iznat, že ástka 3,6 mil. K na celkovou rekon strukci jídelny a kuchyn nebude sta it. To jsme již nakonec uvedli v p edminulém ísle Výprachtických novin. Proto v dal ších letech bude pot ebné vynaložit na dokon ení rekonstrukce zhruba další jeden milion korun. Tato ástka je však již pro naši obec akceptovatelná. Nem žeme si totiž d lat do budouc na žádné nad je, že se situace ve státním rozpo tu zlepší. Naše zkušenosti jsou práv opa né. Musíme proto p i realizaci dal ších stavebních akcí p edevším uvažovat o tom, co by se stalo, kdyby obec žádnou dotaci na rekonstrukci školy nezískala. Po té bude nutné dokon it zázemí pro kuchy pouze vlastními prost edky. Pokud se n kdo ptá pro se domníváme, že další prost edky obec nezíská, dovolte, abychom dále pokra ovali otázkou: Myslí si snad n kdo z našich ob an, že Ministerstvo financí R je ochotno investovat další nemalé ástky do rozší ení školy, kde již nyní schází žáci a škola funguje pouze z d vod výjimky, kterou každým rokem musíme obnovovat? De mografický vývoj v naší obci je totiž jedním z doklad, které musíme MF R k žádosti o dotaci p edložit. MF R tyto pod klady zkoumá a pokud se objeví nesrovnalosti mezi tím co ža datel tvrdí a jaká je skute nost, m že se stát, že žadatel bude nucen vše vysv tlit a pokud se mu to nepoda í, dotaci vrátí. Bez pomoci našeho poslance a sou asného ministra MMR pana Mgr. Radka Martínka by Výprachtice žádné peníze na školu nedostaly a to je pot eba íct zcela jednozna n. Pokud má n kdo informace jiné, nech o tom p inese d kazy. Jakým zp sobem funguje rozd lování státních dotací to jist víte, jsou toho nakonec plné noviny. Jedno je však jisté, k to mu, aby obec dotaci získala musí v parlamentu zvednout ruku nejmén 101 poslanc. P edseda rozpo tového výboru nebo MF R po schválení dotace obci oznámí, že tato získala prost edky ze státního rozpo tu na konkrétní rok. Ve stejném roce, ve kte rém byla dotace obci poskytnuta, musí obec dotaci prostav t a její použití ádn a podrobn doložit. P id lení dotace v žád ném p ípad nezakládá nárok na to, že další rok se bude ve vý stavb pokra ovat. Naopak v dopisech MF R se vždy uvádí, že p id lení dotace nezakládá jakékoliv další nároky na státní rozpo et. Musí se tedy sou asn jednat o takovou stavební ak ci, která je relativn samostatná a schopná samostatné kolau dace. Je také nutno p ipomenout, že státní dotace iní vždy nejvýše 70 % náklad na akci. Získat prost edky ze státního rozpo tu lze pouze a výhradn za p edpokladu sou asného spln ní všech stanovených kritérií. Ani napln ní t chto kritérií (p edpoklad ) není zárukou, že se poda í peníze získat. Své by Vám mohli pov d t hasi i, sokolo vé a další, kte í opakovan žádají r zné instituce o dotace a je jich snaha není vždy korunována úsp chem. Mohli by Vám to také pov d t starostové okolních obcí a další žadatelé o dotace. Bez pomoci poslanc, senátor, radních Pardubického kraje, krajských zastupitel a dalších, bychom v naší obci ud lali ve lice málo. Jedin takovéto vyjád ení je holou pravdou. Pokud bychom peníze nezískali, z stal by nám pouze projekt, který by bylo možné po letech založit do šuplíku, nebo ada právních norem se postupem doby m ní a není proto v žádném p ípad možné stav t podle projektu, který tyto nové skute nosti neobsahuje. Laskavý tená promine, že jsme jej museli p ed dovolenou, p ípadn p ed jinou smysluplnou inností, obt žovat adou podrobností a informací, které n které z Vás možná nezajímají. V te, že ani my z uvedeného nemáme radost. Nech Vám i nám naši radost nezkazí alespo léto, které dokáže mnohým z nás p inést p íjemné chvíle, krásn strávené ve ery, radost ze života, sportu a v bec ze všeho, co je s létem spojené. Našim d tem p ejeme p kné prázdniny. Nech se nám vrátí po prázd ninách do naší školy, která je p ivítá jednak oslavami 100. vý ro í založení a doufáme, že i novou jídelnou a kuchyní. Zastupitelstvo obce MUDr. Karel ervinka z d vodu erpání dovolené neordinuje od 01. ervence do 31. ervence Zastupuje MUDr. Pandulová ordina ní hodiny pond lí až pátek (v etn úterý) od do hodin Návšt vy hlaste v ordinaci nebo na tel. ísle SAL Lanškroun. SPOZ oznamuje Musí být krásné narodit se uprost ed léta a ješt lepší je v této ro ní dob oslavovat. Vlahé ve ery, v n erstv pose ené trávy, to samo navozuje atmosféru dobré nálady, pohody a zdraví a orosená sklenka dob e vychlazeného moku se p ímo nabízí. Tož, vážení p átelé, sklenku vzh ru Zdraví Irena Marešová Výprachtice let Antonín Kubín Výprachtice let Bernard Kolenyak 4 Výprachtice let JUDr. Miroslav Stejskal Výprachtice let Jind ich ernohorský Výprachtice let Josef Chládek Výprachtice let Jan Merta Výprachtice let

3 Výprachtické noviny erven 2005 ro ník 9, íslo 6 3 Zprávy z radnice ZASTUPITELSTVO OBCE VÝPRACHTICE ZASEDALO DNE 9. ERVNA 2005 Z jednání zastupitelstva vyjímáme: ZO schvaluje návrh hodnotící komise p id lit ve ejnou zakázku na Rekonstrukci a intenzifikaci istírny odpadních vod firm VHOS a. s. se sídlem Moravská T ebová, Nádražní 6. ZO schvaluje zadání zakázky Zhotovení elektrické instalace v p ízemí domu p. 175 ve Výprachticích firm ELIS, spol. s r. o. Praha 2, Old ichova 11/264. ZO schvaluje zám r prodeje nemovitostí - pozemk ve vlastnictví obce Výprachtice v katastrálním území Výprachtice: pozemková parcela. 78 o vým e 78 m 2, pozemková parcela. 72 o vým e 212 m 2, pozemková parcela o vým e m 2. ZO schvaluje zám r pronájmu nebytových prostor v p ízemí domu p. 175 o vým e 21,2 m 2 a 30 m 2. ZO schvaluje uzav ení dodatku ke smlouv, na základ které bude upraven nájem nebytového prostoru v p ízemí domu p. 175 ve Výprachticích za cenu 40,-- K za 1 m 2. ZO souhlasí se stanovením cen vodného pro rok 2005 ve výši 13,-- K za 1 m 3 a sto ného pro rok 2005 rovn ž ve výši 13,-- K za 1 m 3. Ceny jsou stanoveny s ohledem na výpo et skute ných náklad. ZO sou asn schvaluje výjimku pro odb ratele, kte í bydlí v úseku Halda od vodojemu po hájovnu a to tak, že pro tyto odb ratele se stanoví vodné ve výši 7,-- K za 1 m 3. Náklady na vodné: náklady na b žný provoz ,80 K náklady na investice - projekt ,00 K nový vrt ,00 K celkem náklady Dotace z PK ,80 K ,00 K ,80 K Cena vodného se vypo ítá tak, že náklady vyd líme po tem odebraných m 3 vody t.j m 3 + poplatek 2,-- K /1 m 3 (da za odb r). Z toho vychází ástka 12,70 K, zaokrouhleno 13,-- K za 1 m 3 vody. Náklady na sto né v roce 2004 inily ,70 K. Tuto ástku vyd líme po tem odebraných m 3 vody tj m3. Z toho vychází cena za 1 m 3 splaškové vody na 12,60 K, zaokrouhleno 13,-- K. ZO vzalo na v domí informaci o poskytnutí dotace z prost edk Pardubického kraje za ú elem opravy st echy domu p. 287 ve Výprachticích. ZO na základ návrhu likvida ní komise souhlasí s vy azením z evidence obce Výprachtice a prodejem nepot ebného a p ebyte ného majetku prost ednictvím bazaru ve Štítech za ceny stanovené odborným pracovníkem bazaru. ZO souhlasí s výstavbou rodinného domku na pozemkové parcele a pozemkové parcele.1271 v katastrálním území Výprachtice a sou asn souhlasí s p ipojením na vodovodní ád obce a to vše na žádost Venduly Helbichové a Petra Smejkala. ZO souhlasí s poskytnutím p ísp vku SDH Výprachtice na výši 1.500,-- K na akci Neckyáda a SDH Koburk ve výši 3.000,-- K na akci Závody požárnické všestrannosti. ZO schvaluje dohodu o vzájemném zápo tu pohledávek ve výši ,-- K (zápo et dlužného nájemného oproti n kterému za ízení hostince) mezi obcí Výprachtice a dosavadní nájemkyní paní Martinou Kocourkovou. ZO schvaluje uzav ení smlouvy mezi obcí Výprachtice a Pardubickým krajem O ochran datových sad a to v textu dle p edloženého návrhu smlouvy. ZO schvaluje smlouvu o dodávce vody a o odvád ní odpadních vod. ZO schvaluje smlouvu o dílo na provedení obklad a dlažeb v dom p. 175 firmou INPROS s. r. o. se sídlem v Lanškroun. UPOZORN NÍ Upozor ujeme ob any, že zálohu na vodné a sto né pro rok 2005 již mohou platit v pokladn Obecního ú adu. Ceny: vodné: K /m 3 sto né: 13,-- K /m 3

4 erven 2005 Výprachtické noviny 4 ro ník 9, íslo 6 Informace, zprávy, sd lení POHOTOVOSTNÍ SLUŽB STOMATOLOG V 2. POLOLETÍ ROKU 2005 (ORDINA NÍ HODIN VŽD OD DO HODIN) TERMÍN JMÉNO LÉKA E ADRESA ZDRAVOTNICKÉHO ZA ÍZENÍ TELEFON 2. a 3. ervence MUDr. Radmila JÁ OVÁ Mladkov ervence MUDr. Zuzana JEDLI KOVÁ Byst ec ervence MUDr. Daniela JEŽÁKOVÁ Letohrad, U Dvora a 10. ervence MUDr. Marie JOHNOVÁ Letohrad, Šedivská a 17. ervna MUDr. Vlasta KARÁSKOVÁ Letohrad, U Dvora a 24. ervence MUDr. Štefan KOBZA Lanškroun, Dvo ákova a 31. ervence MUDr. Zde ka KOBZOVÁ Lanškroun, 5. Kv tna a 7. srpna MUDr. Helena KR ÁLOVÁ Žamberk, nám. Gen. Knopa a 14. srpna MUDr. Marie JASLOVSKÁ Žamberk, nám. Gen. Knopa a 21. srpna MUDr. Miroslav MAREŠ Žamberk, nám. Gen. Knopa a 28. srpna MUDr. Karel MILOTA Lanškroun, Svobody a 4. zá í MUDr. Gabriela NOVÁKOVÁ Lanškroun, Svobody A 11. zá í MUDr. Jaroslav PRAŽÁK Žamberk, Nádražní a 18. zá í MUDr. Marie STRNADOVÁ Jablonné nad Orlicí, Na Dílech a 25. zá í MUDr. Jan ŠPI KA Králíky zá í MUDr. Marie ŠPI KOVÁ Králíky a 2. íjna MUDr. Petr ŠRÁMEK Letohrad, U Dvora a 9. íjna MUDr. Jaroslav ULMAN Tatenice a 16. íjna MUDr. Jana VACKOVÁ Lanškroun, Hradební a 23. íjna MUDr. Hana VALENTOVÁ Lanškroun, Strážní íjna MUDr.Zde ka VEBROVÁ Žamberk, Raisova a 30. íjna MUDr. Eva VÍTKOVÁ ervená Voda 333 (MOVIOM) a 6. listopadu MUDr. Eliška VOJTOVÁ Žamberk, nám. Gen. Knopa a 13. listopadu MUDr. Jitka FILIPOVÁ Lanškroun, Strážní listopadu MUDr. Renata BERANOVÁ Jablonné nad Orlicí, Slezská a 20. listopadu MUDr. Aleš BÍLÝ Lanškroun, Opletalova a 27. listopadu MUDr. Stanislava DUNGLOVÁ Letohrad, Tyršova (budova žel. stanice) a 4. prosince MUDr. Hedvika APPLOVÁ Dolní ermná a 11. prosince MUDr. Radmila JÁ OVÁ Mladkov a 18. prosince MUDr. Marie JASLOVSKÁ Žamberk, nám. Gen. Knopa prosince MUDr. Zuzana JEDLI KOVÁ Byst ec prosince MUDr. Daniela JEŽÁKOVÁ Letohrad, U Dvora prosince MUDr. Marie JOHNOVÁ Letohrad, Šedivská prosince MUDr. Vlasta KARÁSKOVÁ Letohrad, U Dvora ledna 2006 MUDr. Štefan KOBZA Lanškroun, Dvo ákova Kulturní akce v jablonném nad orlicí kino 4. ervence - pond lí v hod. ROMÁN PRO ŽEN film R - p ístupný od 12 let 7. ervence - tvrtek v hod. STAR WARS: EPIZODA III - POMSTA SITH film USA - p ístupný od 12 let 14. ervence - tvrtek v hod. RCHLÝ STRIPES film USA - mládeži p ístupný 18. ervence - pond lí v hod. xxx: NOVÁ DIMENZE film USA - mládeži p ístupný 21. ervence - tvrtek v hod. KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ film USA/ŠP/VB - p ístupný od 12 let 28. ervence - tvrtek v hod. SLUNE NÍ STÁT film R/SR - p ístupný od 15 let FARA V MORAVSKÉM KARLOV kv ten 2005 foto: Lukáš Ka ka

5 Výprachtické noviny erven 2005 ro ník 9, íslo 6 5 Zprávy ze školy ŠKOLNÍ VÝLET = KONEC ŠKOLNÍHO ROKU Ochrana lov ka za mimo ádných okolností - ukázky IZS Každá škola má v sou asné dob povinnost vzd lávat své žáky v oblasti ochrany lov ka za mimo ádných událostí (tj. pln ní úkol civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové p ežití obyvatelstva a další opat ení k zabezpe ení ochrany jeho života, zdraví a majetku p i škodlivém p sobení sil a jev vyvolaných inností lov ka, p írodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život nebo životní prost edí a vyžadují provedení záchranných a likvida ních prací). V lo ském roce jsme m li ukázky vybraných složek IZS (integrovaný záchranný systém - hasi i, zdravotnická záchranná služba, policie a armáda) u nás ve Výprachticích, letos jsme se rozhodli pro zm nu a jeli na tyto ukázky do Moravské T ebové. Zde si p ipravili program žáci vojenské školy, hasi i, záchraná i i vojáci. D ti si mohly plno v cí samy vyzkoušet a hlavn se mohly seznámit s dnešní používanou technikou. Hned na za átku sledovaly d ti simulovanou havárii vojenského nákladního automobilu s posádkou a následné záchraná ské práce hasi a zdravotník. Poté si naše žáky vzali pod své velení studenti vojenské školy, se adili je do dvojstupu a p kn po vojensku s nimi procházeli jednotlivá stanovišt. Postupn se žáci seznamovali s tím, jak se za mimo ádných událostí chovat, co si zabalit do evakua ního zavazadla, jak se chovat p i nálezu nevybuchlé munice i zbran a jak poskytnout první pomoc. Zajímavé byly ukázky zbraní (pistole, samopaly, kulomety, miny i protitankové st ely), sebeobrany i zneškod ování úto níka, sla ování apod. Nejv tším hitem ale ur it byla p ítomnost speciální protichemické jednotky z Liberce, která pracovala v mnoha zahrani ních misích. Vojáci p edvedli dekontaminaci osob i techniky a ukázali celý technologický proces nutný p i odmo ování. Na záv r zajímavého dopoledne si mohli naši žáci opéct párky na ohništích, která p ipravili studenti vojenské školy v rámci n kolikadenního cvi ení p ežití ve volné p írod. Osobn nemám rád hesla, ale doufám, že k napln ní jednoho ot epaného se touto exkurzí poda ilo alespo trochu p isp t - BÝT P IPRAVEN ZNAMENÁ P EŽÍT. Výlet I. stupn do Hrubého Jeseníku UKÁZKA PRVNÍ POMOCI DEKONTAMINACE VOJENSKÉ TECHNIK NA NÁDVO Í ZÁMKU VELKÉ LOSIN D ti z prvního stupn odjížd ly na výlet s p áním, aby letos kone n vyšlo po así. Bohužel - zase nic. Náladu nám to ale rozhodn nezkazilo, protože nás ekal nabitý program. Výlet byl op t naplánován na dva dny. První den jsme za ali ve Velkých Losinách, kde jsme si prohlédli zámek a zámeckou zahradu. Odtud jsme pokra ovali do hor. Autobusem jsme vyjeli až na Ov árnu a p šky pak pokra ovali na vrchol Prad du k televizní v ži. Sice nepršelo, ale viditelnost byla maximáln na 10 metr. P esto si d ti p ály vyjet na vyhlídkovou plošinu v že. Nejv tším zážitkem vyhlídky se tak stala jízda rychlovýtahem. Jak to asi vypadá na Prad du za p kného po así si mohly d ti prohlédnout na obrázku, který dostaly. Pak vzaly útokem restauraci a automaty. Cestou zpátky k autobusu již za alo pršet, takže procházku po Karlov Studánce jsme museli trochu zrychlit. Ze Studánky jsme již jeli rovnou do rekrea ního st ediska v Ludvíkov. Menší d ti jsme ubytovali na budov, starší v chatkách. Kone n m ly trochu volnosti. Ráno jsme snídali již o p l osmé, protože jsme sp chali na prohlídku p e erpávací elektrárny Dlouhé Strán. První ást prohlídky byla v informa ním sále, kde jsme se dozv d li základní informace a odkud jsme šli do podzemních prostor s velínem a turbínami. Poté jsme vyjeli k horní nádrži. Op t jsme toho ale moc nevid li, protože jsme se ocitli v nízké obla nosti. Teprve cestou dol se mraky rozestoupily a p ed námi se otev el nádherný výhled. (Pokra ování na stran 6.)

6 erven 2005 Výprachtické noviny 6 ro ník 9, íslo 6 Zprávy ze školy (Pokra ování ze strany 5.) M A ORLICKÉ HOR V POZADÍ JAK FUNGUJE P E ERPÁVACÍ ELEKTRÁRNA? Z Dlouhých Strání jsme pokra ovali sm rem na Jeseník. Tam ale pršelo tak, že nem lo smysl ani vystoupit z autobusu, a tak jsme se rozhodli pro náhradní program - cestou dom se zastavíme v Králíkách a na Grulichu. Zde nám již po así alespo trochu p álo, takže po prohlídce kláštera jsme mohli dát d tem krátký rozchod na nám stí. Dom jsme se vrátili asi ve t i hodiny podle plánu. Výlet 6. t ídy do Bartošovic v Orlických horách Stejn jako ostatní t ídy II. stupn jsme vyjížd li na výlet ve st edu 1. ervna. Hned na cest nás stihl první zádrhel. Cestu jsme m li krásn naplánovanou podle výpisu z internetu, le nepo ítali jsme s tím, že p ejíždíme do jiného okresu a tudíž autobusy z Ústí a z Rychnova nad Kn žnou na sebe ne ekají. Díky tomu jsme neplánovan strávili 2,5 hodiny v Žamberku ekáním na další spoj do Bartošovic v Orlických horách. Ob d (blbouny s bor vkami) jsme našt stí stihli. Ubytovali jsme se v chalup u hotelu Zemská brána a pak mohli vyrazit na první výlet do okolí. Cílem pro tento den byla Zemská brána - most p es eku Divokou Orlici. Protože bylo krásné po así, n kte í z výletník se chladili ve studené vod, INVAZNÍ VOJSKO Z VÝPRACHTIC DOBÝVÁ D LOST ELECKÝ SRUB HANI KA n kdo se, i když nedobrovoln, v šatech vykoupal. Cestou zp t jsme šli lesem mezi bunkry opevn ní z 30. let minulého století, a tady se vy ádili zejména chlapci. Škoda, že nikdo nem l s sebou baterku, aby se železobetonové objekty daly lépe prozkoumat. Nevadí - zítra je také den. Po ve e i v tšina d tí hrála fotbal na h išti za hotelem nebo kule ník v hotelu. Den utekl jako voda a na jeho záv r jsme ješt dovolili d tem dívat se na televizi (když už na pokojích byla). Druhý den jsme m li trochu voln jší dopoledne, takže d ti cochcárnu využívaly podle svého. Ale již v jedenáct hodin jsme ob dvali a v pravé poledne vyrazili k dalšímu cíli - d lost elecké tvrzi Hani ka. Protože jsme se trochu báli, abychom stihli ohlášenou prohlídku ve 14 hodin, a p ed námi bylo asi 8 km horským terénem, šlapali jsme pom rn rychle. Nakonec jsme cestu zvládli za 1,5 hodiny a m li tak as na ob erstvení v bufetu a také si prohlédnout vystavenou dobovou vojenskou techniku. Prohlídka za ala v podzemních prostorách tvrze. Tady nás zasko ila zima 6-8 o C (i když jsme o této teplot v d li p edem, byli jsme na konci rádi, že lezeme na sluní ko) a také tma, kterou se nás pr vodce snažil postrašit. To ovšem netušil, že naši chlapci pou eni neúsp chem z minulého dne jsou vybaveni baterkami. Ale aspo jsme se pobavili. Také nadzemní ásti tvrze byly velmi zajímavé a ti, kte í byli na Hani ce po delší dob, mohli posoudit, že nadšenci, kte í se o p edvále né opevn ní starají, to d lají opravdu dob e. Cestou zp t jsme op t procházeli linií protitankových a protip chotních srub, takže hoši dohán li, co v era nestihli. Na d v atech bylo vid t, že toho za ínala mít už opravdu dost, ale s typickou ženskou trp livostí nechala chlapce, a se vyblbnou. Do hotelu jsme se vraceli unavení, ale v dobré nálad. I když i ta únava byla relativní, protože my dosp lí jsme se cítili ješt h, když jsme vid li, jak po 10 minutách odpo inku n kte í b ží s mí em na h išt hrát fotbal. K ve e i jsme dostali pizzu a když se setm lo, ud lali jsme si u chalupy ohe a na n m si ješt opekli párky. Ráno jsme se hned po snídani sbalili a odešli na autobus. S v domím, jak probíhala cesta TAM, jsme se dost obávali, jak dopadne cesta ZP T. Humor na adresu autodopravc nás p ešel op t v Žamberku. Rezolutní idi ovo odmítnutí k nástupu celé výpravy našt stí p ebilo ješt rezolutn jší vystupování sle ny u itelky - jedeme všichni a te!. Z Jablonného do Výprachtic to už byla pohoda. (Pokra ování na stran 7.)

7 Výprachtické noviny erven 2005 ro ník 9, íslo 6 7 Zprávy ze školy (Pokra ování ze strany 6.) Výlet 7., 8. a 9. t ídy do Brna a Jaderné elektrárny Dukovany ve dnech ervna 2005 Na výlet jsme odjížd li s obavami - po zkušenostech z lo ského výletu, kterému jsme dali pracovní název bahenní lázn, protože nám b hem našeho putování promokly i suché v ci v batohu. Dne l. ervna jsme nastupovali do autobusu - bylo zataženo, ale zatím nepršelo. Po p estupu v Lanškroun, Rudolticích a eské T ebové jsme rychlíkem ujížd li sm r Brno. Postupn se obloha vyjasnila a vysvitlo sluní ko. Vlak jel p esn podle jízdního ádu a v p l jedenácté dopoledne jsme dojeli do Brna. Objednaným autobusem jsme vyjeli sm r JE Dukovany. Protože jsme m li asovou rezervu, zastavili jsme se, abychom si prohlédli p írodní rezervaci Mohelská hadcová step - je to unikátní území, kde žijí n které druhy zví at a rostlinstva, se kterými se jinde nesetkáme. Protože jsme šli svižným tempem, stihli jsme i vyb hnout na hráz p ehradní nádrže Mohelno, která se nachází v této lokalit. Tato neplánovaná zastávka byla velmi zajímavá a pak už jsme nasedli zp t do autobusu a jeli do Dukovan. P edem jsme byli informování z Informa ního centra JE Dukovany, že naše exkurze se bude trošku vymykat z rámce b žných exkurzí, protože se uskute ní l. ervna - na Mezinárodní den d tí. Sd lili nám, že na d ti eká p ekvapení. Po vystoupení z autobusu v Dukovanech nás už u vchodu ekal kameraman, ale to byl jen slabý úvod. B hem uvítání v promítacím sále - mimochodem nás oproti všem zvyklostem uvítal pan editel JE Dukovany a jejich tiskový mluv í - nás neustále snímaly kamery a fotily aparáty reportér. Prvním p ekvapením bylo, že nám bylo umožn no podívat se do velína - trenažéru JE, což umož ují jinak pouze exkurzím ze st edních škol. A druhé p ekvapení ekalo naše d ti ve velín - jako pr vodci tam byli Leoš Mareš a Tereza Kerndlová - ti se potom se skupinami našich žák vyfotili a po skon ení exkurze v elektrárn fotky podepsali. Autobus nás dovezl až k hotelu Jelenice blízko Brn nské p ehrady. Po ubytování a nezbytné hygien jsme pove e eli. Poté jsme se vydali na podve erní procházku podél p ehrady. Ráno nám op t svítilo sluní ko do oken hotelového pokoje. Po snídani jsme odjeli MHD do Brna - Králova pole. Tam jsme m li dopoledne zajišt nou prohlídku Technického muzea. Všechny nás zaujala historická vozidla - mezi jinými je tam i automobil Vlasty Buriana, Tatra, se kterou podnikli svou výpravu do Afriky cestovatelé Ji í Hanzelka a Miroslav Zikmund. Shlédli jsme i expozici od tamtam k internetu (vývoj sd lovací techniky), uli ku emesel - jak vypadalo nap. kade nictví, šev- - S TEREZOU KERNDLOVOU A LEOŠEM MAREŠEM VE VELÍNU JE DUKOVAN covská dílna, kniha ství, kupecký krám, hospoda ve 30. letech minulého století. V hospod skupinky našich žák i sout žili - m li uhodnout ú el používání r zných v cí a nástroj, zjistit, která v c nepat í do navštívených objekt. Poté jsme odjeli do centra m sta, kde jsme se ob erstvili dobrou pizzou. Pak jsme pokra ovali návšt vou brn nských památek - prohlédli jsme si chrám sv. Jakuba - i s krátkým výkladem. Ve l4.00 jsme m li zajišt nou prohlídku Kapucínské hrobky, kde jsme m li sice objednaný výklad, ale bohužel jsme nakonec prohlíželi mumie bez výkladu. Dál jsme pokra ovali na hrad Špilberk, kde nám velice p sobivý výklad o historii hradu a námi navštívených kasematech p ednesl pan pr vodce, který nám v podzemí dokonce i zazpíval jednu písni ku. Ješt jsme vystoupali na vrch Petrov, ze kterého je velice p kný výhled na Brno, navštívili jsme katedrálu sv. Petra a Pavla, jejíž v že tvo í dominantu pohled z Brna. Pomalu kon ilo odpoledne a my jsme se lou ili s brn nským historickým st edem a odjeli na ve e i do hotelu. T etího ervna ráno jsme sbalili batohy, uklidili pokoje a po snídani nastoupili do autobusu sm r brn nská ZOO. I když jsme m li na prohlídku celé dopoledne, stejn jsme všechno, co nabízí ZOO k vid ní, nestihli zhlédnout. P ed polednem jsme odjeli sm rem k hlavnímu nádraží. V supermarketu TESCO jsme ješt doplnili zásoby jídla a pití na zpáte ní cestu a v p l druhé jsme odjeli sm r eská T ebová. V Lanškroun jsme chvíli po- kali na autobus do Výprachtic a po šesté hodin ve erní jsme byli ve Výprachticích. Výlet se vyda il nejen co se tý e po así, ale myslím, že p inesl žák m i spoustu nových poznatk a zážitk. P ipravili Jana Langerová a Mgr. Petr Fiebiger foto: archív školy Obrázky od severních soused POLSKO 1 - Duszniki Zdrój /papírenské muzeum 2 - Polanica Zdroj /Pijalnia 3 - staré Klodzko 1 2 foto: Jan Ka ka kv ten

8 erven 2005 Výprachtické noviny 8 ro ník 9, íslo 6 Ješt zprávy ze školy Z PEDAGOGICKÉ RAD A V BEC NEJLEPŠÍ ŽÁCI ŠKOL: Samé jedni ky: 1. t ída: Petra Dušková Zden k Kašpar Veronika Pouková Radek Skalický 2. t ída: Šimon Falta Vladimír Dušek Michaela Holubá ová Lenka Stránská 3. t ída: Martina Bártová Karolína Chládková Julie Seidelmannová Kamila Kašparová 4. t ída: Jana Koubková Eva Kulhánková 5. t ída: Václav Hejnák Daniel Chládek Simona Marešová Petr Vychytil Vojt ch Hejl Michaela Tomišková Vyznamenání: 7. t ída: Tereza Bártová Ilona Kulhánková 8. t ída: Lucie Holubá ová. Pochvala t ídního u itele: 2 žáci (Denisa Pániková, Tereza Kubínová) NEPROSP LI V ÁDNÉM TERMÍNU (OPRAVNÉ ZKOUŠK V SRPNU): I. stupe : 2 žáci II. stupe : 8 žák. Napomenutí t ídního u itele: D tka t ídního u itele: D tka editele školy: 1 žák 1 žák 1 žák Mgr. Petr Fiebiger, editel ZŠ U ITELSKÝ SBOR ZŠ JIND ICHA PRAVE KA VE VÝPRACHTICÍCH ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Zleva: Mgr. Ji í Formánek, Jana Langerová, Mgr. Jana Pazderová, Ing. Milena Bártová, Alena Nožková, Mgr. Vlasta Šejnohová, Mgr. Hana Katzerová, Mgr. Daniela Smejkalová, Mgr. Petr Fiebiger ( editel školy) Rekonstrukce školní jídelny a kuchyn. Práce na rekonstrukci školní jídelny a kuchyn budou zahájeny v pond lí 27. ervna. Protože v sou asné dob není možné p edvídat jakým zp sobem a kdy budou práce dokon eny, bude pravd podobn upraven za átek školního roku a nástup žák do školy. O za átku školního roku 2005/2006 a o skute nostech souvisejících s provozem školní jídelny budou rodi e v as informováni. P edem d kujeme za pochopení. Mgr. Petr Fiebiger, editel ZŠ Jind icha Prave ka UPOZORN NÍ MATE SKÉ ŠKOL Vedení Mate ské školy oznamuje rodi m, že škola bude v dob od 18. ervence do 14. srpna 2005 uzav ena. Marie Hejlová, editelka MŠ Rada pana Wericha - nejen na prázdniny: Humor je boj s lidskou blbostí! V tomto boji nem žeme nikdy vyhrát. Ale nikdy v n m nesmíme ustat.

9 Výprachtické noviny erven 2005 ro ník 9, íslo 6 9 Jak bylo? KV TEN 2005 NEJNIŽŠÍ TEPLOTA (09.05.) -0,9 0 C NEJVŠŠÍ TEPLOTA (30.05.) +29,3 0 C PR M RNÁ TEPLOTA M SÍCE +8,7 0 C pr m rná minimální teplota pr m rná maximální teplota +5,6 0 C +18,6 0 C První t i dny m síce slibovaly horké jaro, byl p ekonán teplotní rekord v Klementinu z r o 1 st., u nás jsme dosáhli teploty +26,1 0 C. T etí den již odpoledne p ibývalo obla nosti a od postupn klesala teplota až k bodu mrazu, do konce dekády p evážn obla no a zataženo, deš ové p ehá ky, se sn hem a ve er teplota poklesla na +1,1 0 C; teplota pod bodem mrazu (-0,9 0 C), ranní p ízemní mrazíky až do B hem 2. dekády se trochu oteplilo, po- así zna n prom nlivé od zataženo až po polojasno s ob asnými deš ovými p ehá kami, ješt se sn hem. T etí dekáda za ala ranními mrazíky (20. a ), ale také slune nými dny, které s malými výjimkami vydržely až do konce m síce ráno vzdálené h m ní, nave er a v noci pak silné bou ky s prudkým dešt m. Postupn stoupala teplota až dosáhla max. m síce +29,3 0 C a následovala silná no ní bou e s vydatným dešt m teplota b hem dne rychle klesala až ve er dosáhla min. dne +6,3 0 C. Teplotní rozdíl m síce inil 30,2 stupn, b hem 24 hodin 19,3 stupn. M síc teplotn i co do po así zna n prom nlivý. Vítr p evážn foukal ze severních sm r a byl studený. Jako p kné, slune né dny by se dalo hodnotit za celý m síc 8, z toho 7 až v poslední dekád. Rozhodn nebylo co závid t dorostové mládeži, nebo meze byly vlhké a velmi, ale opravdu velmi studené, podle zpráv z horní ásti obce i zasn žené. Inu, každý máj není posvícení. Hodnoty ze školního m ení nebyly tentokrát dodány. 0 C 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 KV TEN 2005 GRAF PR B HU DENNÍCH TEPLOT (MIN., MAX,.) teplota pr m rná teplota dny TIP NA VÝLET Koncem kv tna jsme absolvovali na kolech p íjemný výlet po trase Výprachtice, Sázavské údolí, Lanškrounské rybníky, Ostrov, Horní Dobrou, Dolní Houžovec, Knapovec, Ústí nad Orlicí, Andrl v chlum (rozhledna a chata Hv zda), etová, P ívrat, Kozlovský kopec (chata Maxe Švabinského), dále po zelené tur. zna ce k rybníku Hv zda, T ebovice, Damníkov, Luková, Žichlínek, Sázava a Sázavským údolím dom. Najeli jsme n co málo p es 90 km krásnou jarní p írodou, na Hv zd jsme ob dvali a na chat Maxe Švabinského posed li u dobré zmrzliny. V ele doporu ujeme! CHATA HV ZDA NA ANDRLOV CHLUMU foto: Jan Ka ka, kv ten 2005 d d CHATA MAXE ŠVABINSKÉHO NA KOZLOVSKÉM KOPCI Marie a Jan Ka kovi UPOZORN NÍ PRO TENÁ E Ve všech sv tových informa ních médiích nastává okurková sezóna, která se nevyhne ani Výprachtickým no vinám. Pro tento každoro n se opakující jev nevyjde srpnové vydáních VN. Pokud chcete svým spoluob an m n co sd lit, i nás o n em aktuálním a závažném informovat, u i te tak, prosím, do 15. ervence. ervencové vydání vyjde jako dvoj íslo. Redakce d kuje za pochopení. D tem zábavné prázdniny, dosp lák m p íjemnou dovolenou se slune ným po asím, a již na vodách sv to vých mo í i eských rybník, na vrcholech Himaláje nebo na našich kope cích, v exotických krajinách nebo doma na zahrádce, p eje redakce Výprachtických novin.

10 Z vever ina koší ku AHOJ D TI! Prázdniny jsou tu a na vás ekají dva m síce a je na vás, jak je využijete. Doufám, že budou plné dobrodružství, objevných výprav, nových kamarád a krásných zážitk. Jen dejte pozor na Nudu. Nepoušt jte ji k sob a bra te se jí hrou, etbou, jízdou na kole, koupáním, plaváním nebo vycházkami. Pro dnešek jsem pro vás p ipravila detektivní p íb h, který vám pom že Nudu odehnat. Abyste se p itom moc nezapotily, je plný zimy a sn hu. ZLATÝ POHÁR VE ST ÍBRNÉM LESE Ješt v era nad Hab inou visely t žké mraky. V noci se jim však zacht lo na zem, a tak až do svítání padal sníh. Ráno, když z vymetené oblohy zazá ilo sluce, Hab ina byla st íbrná. erstvým sn hem se brodil lesník Vitásek. P ed chvílí obhlédl krmelec na Pytlácké samot a te mí il na ihadlo. Les byl tichý, sn hová pokrývka nadýchaná, sem tam zdobená pta ími a zaje- ími stopami. Pak se objevily otisky srn ích kopýtek a p ed ihadlem et z stop mufloního stáda. Vitásek došel ke krmelci a prohrábl seno. Zatím ho je ješt dost... Ale vtom strnul. Co se to zablýsklo? Znovu hrábl do kupky a vyt eštil o i. Pod senem ležel zlatý pohár. Kde se tu vzal? Co te? Má ho vzít a odevzdat? Ale pozor, nejspíš ho tedy uschoval zlod j. Nesmí porušit otisky prst. Lesník Jaroslav Vitásek pohár zase p ikryl a pospíchal do hájovny. Zavolá na policii. Jenomže telefon byl hluchý. Copak sníh potrhal dráty? Vitásek se rychle vracel na ihadlo. Musí hlídkovat. Vždy zlod j si pro pohár m že každou chvíli p ijít. Krmelec, seno - to není po ádný úkryt... Lesník obez etn zamí il ke krmelci, nadzvedl seno a málem vyk ikl. Zlatý pohár zmizel! A další p ekvapení! Kolem krmelce se táhly stopy lyží! Ty tu p ece nebyly! Stalo se, eho se bál. Zlod j si pohár už vyzvedl! V noci napadl sníh a pachatel pochopil, že seno brzy zmizí... Jaroslav Vitásek pospíchal dol k obci, kam z ejm mí ila i lyža ský stopa. Nemýlil se, lyža skute n sjel k silnici, ale na ní, v rozježd ném sn hu už lyže sledovat nemohl. Ostatn, zlod j si je mohl sundat... Udýchaný, u ícený lesník b žel kolem školy. Táto, co se d je? volal Vlá a Vitásek, který si práv p ed školou p ipínal lyže. B žíš maratón? Vitásek n kolika slovy synovi vysv tlil, co se stalo, a vb hl do školy, aby zatelefonoval do m sta na policii. Vlá a ekal venku. A najednou si všiml, že p ed hostincem Klepadnou jsou o ze op eny ty i páry lyží. Co když jedny z nich pat í zlod jovi? To by si však musel prohlédnout stopy u krmelce. Kluci, musíte mi pomoct, volal Vladimír Vitásek na kamarády p ed školou a za al je zasv covat do neobvyklé detektivní situace. Jirka a Rudla dostali za úkol st ežil lyže a jejich majitele, kte í sed li v hostinci. A Vlá a s Pé ou sp chali jako lyža ští závodníci na ihadlo. Koukej, vyk ikl Vladimír, když dorazili ke krmelci. Táta íkal, že tu projel lyža. Jenomže te jsou tady už troje stopy. Každá pat- í jinému lyža i, hlásil Petr. Všimni si ší ky lyží. A tenhle má kole ko na holi šišaté. Vlá a vytáhl sešit a nakreslil si plánek lyža ských stop i šlápot, které tu zanechaly lesácké boty jeho otce. Petr si zase zapamatoval rozdíly mezi lyžemi a h lkami. A pak - hurá zpátky ke Klepand, kde novope ení detektivové za ali zkoumat parkující lyže. Tyhle b žky m žeme vylou it, konstatoval Vlá a. Ale ostatní lyže dnes na ihadle byly. Te ješt komu pat í. Detektivové, aby nebyli nápadní, se za ali na návsi koulovat. Nic jim však p itom neušlo. Muži postupn opoušt li hostinec a brali si lyže. Byli to - Otto Huška, Stanislav Kolenatý a Mojmír Zátka. Vladimír byl spokojený. Vždy do nákresu, který si po ídil, mohl zaznamenat, komu která stopa u ihadla pat ila. Vyšlo to, mnul si ruce. Jeden z nich je zlod j. Kdybych v d l který, tak do n j napálím tuhle petardu, zasmál se Jirka a z ruky do ruky si p ehazoval sn hovou kouli. Copak vy to nevíte? podivil se Vlá a Vitásek. V té chvíli Ruda vyk ikl, že jede policejní auto, v n mž sedí Vitásek starší. Kluci mávali, auto zastavilo a Vitásek mladší ohlásil jméno pachatele. Prošediv lý nadporu ík ned v iv naslouchal, ale p i výslechu podez elého se ukázalo, že Vlá a se strefil. Zlod j den p edtím odcizil pohár v kostele sousedního m sta, a protože sp chal do hospody, aby m l alibi, tak si ho p es noc v krmelci schoval. Dokážete jako Vlá a nahlásit, který lyža ve st íbrném lese ukryl zlatý pohár? Markéta a Terka p ejí hezké prázdniny a t ší se, až se s vámi zase v zá í setkají na poslední stránce Výprachtických novin. Výprachtické noviny Ro ník: 9 íslo: 6 Po et stran: 10 Po et výtisk : 400 ks Uzáv rka: 15. ervna 2005 Vyšlo: erven 2005 Uzáv rka p íštího ísla: 15. ervence 2005 Vydavatel: Obec Výprachtice Redak ní rada: JUDr. Miroslav Stejskal, Jana Skalická Redakce: Jan Ka ka, Výprachtice Vychází 1x m sí n zdarma Redakce neodpovídá za názory a chyby v údajích, mluvnické a stylistické chyby v p ísp vcích dodaných p ispívateli. Tiskne: TG TISK s. r. o., 5. kv tna 1010, Lanškroun. tel.: /

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 30.10.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Martina

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení bilancování aktiv a pasiv; osvojení si základních pravidel pro sestavení ú etního výkazu rozvaha ve vazb na vypovídací schopnost

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 547/021/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 53, na pozemku. parc. St. 86. p íslušenství a pozemk. parc. St. 86,. parc. 335/1,. parc. 336/1, k.ú. Ho in ves, obec Ho in ves, zapsáno na

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc P íloha.1 Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Olomouc, t. Kosmonaut 1151/6C, Olomouc o celkové vým e 6.777

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Program: Mlá átka a Zví átka PS: PS Dravci Ov ovatel: Mgr. Irena Beránková Klí ová slova: ochrana p írody, záchrana Zem, pomoc p írod, zne išt ní, ochrana životního

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

P O S O U Z E N Í. Alternativní koncepce komunika ní sít. v širším okolí brn nské aglomerace. Objednatel: ZO SOP VERONICA Panská 9, 602 00 Brno

P O S O U Z E N Í. Alternativní koncepce komunika ní sít. v širším okolí brn nské aglomerace. Objednatel: ZO SOP VERONICA Panská 9, 602 00 Brno P O S O U Z E N Í Alternativní koncepce komunika ní sít v širším okolí brn nské aglomerace Objednatel: ZO SOP VERONICA Panská 9, 602 00 Brno Zhotovitel: Ing.Milan Strnad autorizovaný inženýr Keltská 109,

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 732/202/2011 o cen obvyklé bytové jednotky. 1117/81, v budov.p. 1117 na pozemku. parc. 2692/48, v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 1117 a pozemku.

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

II. ÁST AKCE Z DOTA NÍCH TITUL

II. ÁST AKCE Z DOTA NÍCH TITUL íloha 1A innost obecního zastupitelstva ve volebním období 2006-2010 Blíží se období ukon ení mandátu obecním zastupitel m ve Smilkov v období 2006-2010. Nastává as rekapitulace naší innosti. Na svém ustanovujícím

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více