RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice"

Transkript

1 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom Vás op t, pokud zrovna nejste na dovo lené, nebo jinde, kde se k Vám naše Výprachtické noviny nedo stanou, poinformovali o d ní v naší obci. V m síci ervnu byly dokon eny práce na výstavb šesti byt v objektu p. 287 (bý valá mate ská školka). Obec má zájem Vám nové byty ukázat v rámci dne otev e ných dve í, pokud se tak již, mezitím, co vyšly Výprach tické noviny, nestalo. Rovn ž práce na stavb in forma ního centra a kade nictví již byly dokon eny. Pod kování pat í všem pra covník m obecního ú adu, kte í se na výstavb podíleli. V m síci ervnu se nám také vyst ídali vedoucí hostince U Jana. P ejeme novému nájemci hospody panu Da vidu Dole kovi, aby se mu v naší obci líbilo a aby se mu jeho práce da ila. Jelikož v sou asné dob vrcholí p ípravy na rekonstrukci kuchyn a jídelny základní školy, považujeme za nutné Vás o uvedeném informovat. Projekt pro stavební povolení, kterým byla rekonstrukce Zá kladní školy Jind icha Prave ka ve Výprachticích povolena, byl zadán ješt bývalým zastupitelstvem. Jeho cena inila bezmála p l milionu korun. Projekt vycházel ze skute nosti, že maxi mální kapacita školy bude init 270 žák. Projekt dále po ítal s p ístavbou a rozší ením jídelny na 130 strávník. Žáci, kte rých dle zám ru m lo být 270, by se tudíž dle projektu m li stravovat ve dvou sm nách. Projekt dále po ítal s výrazným zv tšením p dorysu t locvi ny, která m la mít rozm ry 15 x 30 m (v sou asné dob má t locvi na rozm ry 12 x 24 m). Projektu nelze vytknout v žádném p ípad velkorysost, jakou by mu mohla závid t nejedna škola ve m st. Jelikož však dle demografického vývoje kapacita naší školy ne bude nikdy init 270 žák, nezbývalo novému zastupitelstvu nic jiného, než projekt zkorigovat tak, aby byly zajišt ny sku te né pot eby školy, která dnes má zhruba 110 žák, tedy více než o polovinu mén než bylo p vodn uvažováno. Proto naše zastupitelstvo p esunulo do ásti školy mate skou školku a nehodlá již objekt zv tšovat za situace, kdy rostou ceny paliva a energií v bec. Jakékoliv další zv tšení kapacity školy by jednak za sou asné situace ztrácelo smysl a jednak by si vyžádalo zvýšení náklad na provoz. Touto cestou jít prost nechceme. Již dnes ástka pot ebná na vytáp ní objektu iní cca , K. Když vezmeme dále v úvahu to, že p vodní projekt po ítal s vytáp ním budovy lehkými topnými oleji, jejichž cena výrazn vzrostla a vlastn se jedná o jedno z nejdražších vytáp ní v bec, nem žete se divit, že jsme korekce v p vodním projektu ud lat museli, a to zejména z d vod ekono mických. Pokud nám tedy je v sou asné dob vytýkána nekon cep nost v souvislosti se zm nami projektu, jsme schopni doložit, že je tomu práv naopak. D vody, které nás vedly k up ednostn ní ERVNOVÝ PODVE ER NAD KOBURKEM erven 2005 foto: Jan Ka ka rekonstrukce kuchyn a jí delny jsou zcela jasné. Hygi ena po n kolik let na závady v kuchyni a jídeln ve svých zprávách upozor ovala s tím, že pokud se jimi zjišt né nedo statky neodstraní, obojí zav e. Myslíme si, že tento argument je natolik pádný, že zastupitelstvu nic jiného nezbývalo, než vše pod ídit tomu, aby rekonstrukce jídelny a kuchyn mohla být v tomto roce zahájena. Pokud by se provád la rekonstrukce jídelny a kuchyn spolu s p ístavbou vedle t locvi ny, podle p vodního projektu z roku 2001, inily by náklady s rekonstrukcí spojené nejmén 12 až 14 mil. K. Kapacita jídelny podle p vodního projektu byla 40 míst, p i emž sou asný, upravený projekt po ítá rovn ž se 40 místy v jídeln. To, že se jídelna bude rekonstruovat dle nové ho projektu na základ schválení našeho zastupitelstva a po projednání s editelem školy (který se p ipomínkového ízení aktivn ú astnil) nákladem pouze 3,6 mil K, je dosta ující ar gument. Tato ísla jednozna n ukazují, která varianta rekon strukce školní jídelny a kuchyn je ekonomická, tj. o více než polovinu levn jší. P vodní projekt po ítal s tím, že kuchy bu de zajiš ovat stravování pro 130 strávník, upravený projekt po ítá se 110 strávníky, to vše za nepom rn nižších staveb ních náklad rekonstrukce stravovacího provozu. (Pokra ování na stran 2.)

2 erven 2005 Výprachtické noviny 2 ro ník 9, íslo 6 Zprávy z radnice (Pokra ování ze strany 1.) Pokud by se nesplnily v budoucnu naše p edpoklady a došlo by pozd ji ke zvýšení po tu žák ve škole, není problém zajistit je jich stravování ve dvou nebo ve více sm nách. Musíme také na druhé stran p iznat, že ástka 3,6 mil. K na celkovou rekon strukci jídelny a kuchyn nebude sta it. To jsme již nakonec uvedli v p edminulém ísle Výprachtických novin. Proto v dal ších letech bude pot ebné vynaložit na dokon ení rekonstrukce zhruba další jeden milion korun. Tato ástka je však již pro naši obec akceptovatelná. Nem žeme si totiž d lat do budouc na žádné nad je, že se situace ve státním rozpo tu zlepší. Naše zkušenosti jsou práv opa né. Musíme proto p i realizaci dal ších stavebních akcí p edevším uvažovat o tom, co by se stalo, kdyby obec žádnou dotaci na rekonstrukci školy nezískala. Po té bude nutné dokon it zázemí pro kuchy pouze vlastními prost edky. Pokud se n kdo ptá pro se domníváme, že další prost edky obec nezíská, dovolte, abychom dále pokra ovali otázkou: Myslí si snad n kdo z našich ob an, že Ministerstvo financí R je ochotno investovat další nemalé ástky do rozší ení školy, kde již nyní schází žáci a škola funguje pouze z d vod výjimky, kterou každým rokem musíme obnovovat? De mografický vývoj v naší obci je totiž jedním z doklad, které musíme MF R k žádosti o dotaci p edložit. MF R tyto pod klady zkoumá a pokud se objeví nesrovnalosti mezi tím co ža datel tvrdí a jaká je skute nost, m že se stát, že žadatel bude nucen vše vysv tlit a pokud se mu to nepoda í, dotaci vrátí. Bez pomoci našeho poslance a sou asného ministra MMR pana Mgr. Radka Martínka by Výprachtice žádné peníze na školu nedostaly a to je pot eba íct zcela jednozna n. Pokud má n kdo informace jiné, nech o tom p inese d kazy. Jakým zp sobem funguje rozd lování státních dotací to jist víte, jsou toho nakonec plné noviny. Jedno je však jisté, k to mu, aby obec dotaci získala musí v parlamentu zvednout ruku nejmén 101 poslanc. P edseda rozpo tového výboru nebo MF R po schválení dotace obci oznámí, že tato získala prost edky ze státního rozpo tu na konkrétní rok. Ve stejném roce, ve kte rém byla dotace obci poskytnuta, musí obec dotaci prostav t a její použití ádn a podrobn doložit. P id lení dotace v žád ném p ípad nezakládá nárok na to, že další rok se bude ve vý stavb pokra ovat. Naopak v dopisech MF R se vždy uvádí, že p id lení dotace nezakládá jakékoliv další nároky na státní rozpo et. Musí se tedy sou asn jednat o takovou stavební ak ci, která je relativn samostatná a schopná samostatné kolau dace. Je také nutno p ipomenout, že státní dotace iní vždy nejvýše 70 % náklad na akci. Získat prost edky ze státního rozpo tu lze pouze a výhradn za p edpokladu sou asného spln ní všech stanovených kritérií. Ani napln ní t chto kritérií (p edpoklad ) není zárukou, že se poda í peníze získat. Své by Vám mohli pov d t hasi i, sokolo vé a další, kte í opakovan žádají r zné instituce o dotace a je jich snaha není vždy korunována úsp chem. Mohli by Vám to také pov d t starostové okolních obcí a další žadatelé o dotace. Bez pomoci poslanc, senátor, radních Pardubického kraje, krajských zastupitel a dalších, bychom v naší obci ud lali ve lice málo. Jedin takovéto vyjád ení je holou pravdou. Pokud bychom peníze nezískali, z stal by nám pouze projekt, který by bylo možné po letech založit do šuplíku, nebo ada právních norem se postupem doby m ní a není proto v žádném p ípad možné stav t podle projektu, který tyto nové skute nosti neobsahuje. Laskavý tená promine, že jsme jej museli p ed dovolenou, p ípadn p ed jinou smysluplnou inností, obt žovat adou podrobností a informací, které n které z Vás možná nezajímají. V te, že ani my z uvedeného nemáme radost. Nech Vám i nám naši radost nezkazí alespo léto, které dokáže mnohým z nás p inést p íjemné chvíle, krásn strávené ve ery, radost ze života, sportu a v bec ze všeho, co je s létem spojené. Našim d tem p ejeme p kné prázdniny. Nech se nám vrátí po prázd ninách do naší školy, která je p ivítá jednak oslavami 100. vý ro í založení a doufáme, že i novou jídelnou a kuchyní. Zastupitelstvo obce MUDr. Karel ervinka z d vodu erpání dovolené neordinuje od 01. ervence do 31. ervence Zastupuje MUDr. Pandulová ordina ní hodiny pond lí až pátek (v etn úterý) od do hodin Návšt vy hlaste v ordinaci nebo na tel. ísle SAL Lanškroun. SPOZ oznamuje Musí být krásné narodit se uprost ed léta a ješt lepší je v této ro ní dob oslavovat. Vlahé ve ery, v n erstv pose ené trávy, to samo navozuje atmosféru dobré nálady, pohody a zdraví a orosená sklenka dob e vychlazeného moku se p ímo nabízí. Tož, vážení p átelé, sklenku vzh ru Zdraví Irena Marešová Výprachtice let Antonín Kubín Výprachtice let Bernard Kolenyak 4 Výprachtice let JUDr. Miroslav Stejskal Výprachtice let Jind ich ernohorský Výprachtice let Josef Chládek Výprachtice let Jan Merta Výprachtice let

3 Výprachtické noviny erven 2005 ro ník 9, íslo 6 3 Zprávy z radnice ZASTUPITELSTVO OBCE VÝPRACHTICE ZASEDALO DNE 9. ERVNA 2005 Z jednání zastupitelstva vyjímáme: ZO schvaluje návrh hodnotící komise p id lit ve ejnou zakázku na Rekonstrukci a intenzifikaci istírny odpadních vod firm VHOS a. s. se sídlem Moravská T ebová, Nádražní 6. ZO schvaluje zadání zakázky Zhotovení elektrické instalace v p ízemí domu p. 175 ve Výprachticích firm ELIS, spol. s r. o. Praha 2, Old ichova 11/264. ZO schvaluje zám r prodeje nemovitostí - pozemk ve vlastnictví obce Výprachtice v katastrálním území Výprachtice: pozemková parcela. 78 o vým e 78 m 2, pozemková parcela. 72 o vým e 212 m 2, pozemková parcela o vým e m 2. ZO schvaluje zám r pronájmu nebytových prostor v p ízemí domu p. 175 o vým e 21,2 m 2 a 30 m 2. ZO schvaluje uzav ení dodatku ke smlouv, na základ které bude upraven nájem nebytového prostoru v p ízemí domu p. 175 ve Výprachticích za cenu 40,-- K za 1 m 2. ZO souhlasí se stanovením cen vodného pro rok 2005 ve výši 13,-- K za 1 m 3 a sto ného pro rok 2005 rovn ž ve výši 13,-- K za 1 m 3. Ceny jsou stanoveny s ohledem na výpo et skute ných náklad. ZO sou asn schvaluje výjimku pro odb ratele, kte í bydlí v úseku Halda od vodojemu po hájovnu a to tak, že pro tyto odb ratele se stanoví vodné ve výši 7,-- K za 1 m 3. Náklady na vodné: náklady na b žný provoz ,80 K náklady na investice - projekt ,00 K nový vrt ,00 K celkem náklady Dotace z PK ,80 K ,00 K ,80 K Cena vodného se vypo ítá tak, že náklady vyd líme po tem odebraných m 3 vody t.j m 3 + poplatek 2,-- K /1 m 3 (da za odb r). Z toho vychází ástka 12,70 K, zaokrouhleno 13,-- K za 1 m 3 vody. Náklady na sto né v roce 2004 inily ,70 K. Tuto ástku vyd líme po tem odebraných m 3 vody tj m3. Z toho vychází cena za 1 m 3 splaškové vody na 12,60 K, zaokrouhleno 13,-- K. ZO vzalo na v domí informaci o poskytnutí dotace z prost edk Pardubického kraje za ú elem opravy st echy domu p. 287 ve Výprachticích. ZO na základ návrhu likvida ní komise souhlasí s vy azením z evidence obce Výprachtice a prodejem nepot ebného a p ebyte ného majetku prost ednictvím bazaru ve Štítech za ceny stanovené odborným pracovníkem bazaru. ZO souhlasí s výstavbou rodinného domku na pozemkové parcele a pozemkové parcele.1271 v katastrálním území Výprachtice a sou asn souhlasí s p ipojením na vodovodní ád obce a to vše na žádost Venduly Helbichové a Petra Smejkala. ZO souhlasí s poskytnutím p ísp vku SDH Výprachtice na výši 1.500,-- K na akci Neckyáda a SDH Koburk ve výši 3.000,-- K na akci Závody požárnické všestrannosti. ZO schvaluje dohodu o vzájemném zápo tu pohledávek ve výši ,-- K (zápo et dlužného nájemného oproti n kterému za ízení hostince) mezi obcí Výprachtice a dosavadní nájemkyní paní Martinou Kocourkovou. ZO schvaluje uzav ení smlouvy mezi obcí Výprachtice a Pardubickým krajem O ochran datových sad a to v textu dle p edloženého návrhu smlouvy. ZO schvaluje smlouvu o dodávce vody a o odvád ní odpadních vod. ZO schvaluje smlouvu o dílo na provedení obklad a dlažeb v dom p. 175 firmou INPROS s. r. o. se sídlem v Lanškroun. UPOZORN NÍ Upozor ujeme ob any, že zálohu na vodné a sto né pro rok 2005 již mohou platit v pokladn Obecního ú adu. Ceny: vodné: K /m 3 sto né: 13,-- K /m 3

4 erven 2005 Výprachtické noviny 4 ro ník 9, íslo 6 Informace, zprávy, sd lení POHOTOVOSTNÍ SLUŽB STOMATOLOG V 2. POLOLETÍ ROKU 2005 (ORDINA NÍ HODIN VŽD OD DO HODIN) TERMÍN JMÉNO LÉKA E ADRESA ZDRAVOTNICKÉHO ZA ÍZENÍ TELEFON 2. a 3. ervence MUDr. Radmila JÁ OVÁ Mladkov ervence MUDr. Zuzana JEDLI KOVÁ Byst ec ervence MUDr. Daniela JEŽÁKOVÁ Letohrad, U Dvora a 10. ervence MUDr. Marie JOHNOVÁ Letohrad, Šedivská a 17. ervna MUDr. Vlasta KARÁSKOVÁ Letohrad, U Dvora a 24. ervence MUDr. Štefan KOBZA Lanškroun, Dvo ákova a 31. ervence MUDr. Zde ka KOBZOVÁ Lanškroun, 5. Kv tna a 7. srpna MUDr. Helena KR ÁLOVÁ Žamberk, nám. Gen. Knopa a 14. srpna MUDr. Marie JASLOVSKÁ Žamberk, nám. Gen. Knopa a 21. srpna MUDr. Miroslav MAREŠ Žamberk, nám. Gen. Knopa a 28. srpna MUDr. Karel MILOTA Lanškroun, Svobody a 4. zá í MUDr. Gabriela NOVÁKOVÁ Lanškroun, Svobody A 11. zá í MUDr. Jaroslav PRAŽÁK Žamberk, Nádražní a 18. zá í MUDr. Marie STRNADOVÁ Jablonné nad Orlicí, Na Dílech a 25. zá í MUDr. Jan ŠPI KA Králíky zá í MUDr. Marie ŠPI KOVÁ Králíky a 2. íjna MUDr. Petr ŠRÁMEK Letohrad, U Dvora a 9. íjna MUDr. Jaroslav ULMAN Tatenice a 16. íjna MUDr. Jana VACKOVÁ Lanškroun, Hradební a 23. íjna MUDr. Hana VALENTOVÁ Lanškroun, Strážní íjna MUDr.Zde ka VEBROVÁ Žamberk, Raisova a 30. íjna MUDr. Eva VÍTKOVÁ ervená Voda 333 (MOVIOM) a 6. listopadu MUDr. Eliška VOJTOVÁ Žamberk, nám. Gen. Knopa a 13. listopadu MUDr. Jitka FILIPOVÁ Lanškroun, Strážní listopadu MUDr. Renata BERANOVÁ Jablonné nad Orlicí, Slezská a 20. listopadu MUDr. Aleš BÍLÝ Lanškroun, Opletalova a 27. listopadu MUDr. Stanislava DUNGLOVÁ Letohrad, Tyršova (budova žel. stanice) a 4. prosince MUDr. Hedvika APPLOVÁ Dolní ermná a 11. prosince MUDr. Radmila JÁ OVÁ Mladkov a 18. prosince MUDr. Marie JASLOVSKÁ Žamberk, nám. Gen. Knopa prosince MUDr. Zuzana JEDLI KOVÁ Byst ec prosince MUDr. Daniela JEŽÁKOVÁ Letohrad, U Dvora prosince MUDr. Marie JOHNOVÁ Letohrad, Šedivská prosince MUDr. Vlasta KARÁSKOVÁ Letohrad, U Dvora ledna 2006 MUDr. Štefan KOBZA Lanškroun, Dvo ákova Kulturní akce v jablonném nad orlicí kino 4. ervence - pond lí v hod. ROMÁN PRO ŽEN film R - p ístupný od 12 let 7. ervence - tvrtek v hod. STAR WARS: EPIZODA III - POMSTA SITH film USA - p ístupný od 12 let 14. ervence - tvrtek v hod. RCHLÝ STRIPES film USA - mládeži p ístupný 18. ervence - pond lí v hod. xxx: NOVÁ DIMENZE film USA - mládeži p ístupný 21. ervence - tvrtek v hod. KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ film USA/ŠP/VB - p ístupný od 12 let 28. ervence - tvrtek v hod. SLUNE NÍ STÁT film R/SR - p ístupný od 15 let FARA V MORAVSKÉM KARLOV kv ten 2005 foto: Lukáš Ka ka

5 Výprachtické noviny erven 2005 ro ník 9, íslo 6 5 Zprávy ze školy ŠKOLNÍ VÝLET = KONEC ŠKOLNÍHO ROKU Ochrana lov ka za mimo ádných okolností - ukázky IZS Každá škola má v sou asné dob povinnost vzd lávat své žáky v oblasti ochrany lov ka za mimo ádných událostí (tj. pln ní úkol civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové p ežití obyvatelstva a další opat ení k zabezpe ení ochrany jeho života, zdraví a majetku p i škodlivém p sobení sil a jev vyvolaných inností lov ka, p írodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život nebo životní prost edí a vyžadují provedení záchranných a likvida ních prací). V lo ském roce jsme m li ukázky vybraných složek IZS (integrovaný záchranný systém - hasi i, zdravotnická záchranná služba, policie a armáda) u nás ve Výprachticích, letos jsme se rozhodli pro zm nu a jeli na tyto ukázky do Moravské T ebové. Zde si p ipravili program žáci vojenské školy, hasi i, záchraná i i vojáci. D ti si mohly plno v cí samy vyzkoušet a hlavn se mohly seznámit s dnešní používanou technikou. Hned na za átku sledovaly d ti simulovanou havárii vojenského nákladního automobilu s posádkou a následné záchraná ské práce hasi a zdravotník. Poté si naše žáky vzali pod své velení studenti vojenské školy, se adili je do dvojstupu a p kn po vojensku s nimi procházeli jednotlivá stanovišt. Postupn se žáci seznamovali s tím, jak se za mimo ádných událostí chovat, co si zabalit do evakua ního zavazadla, jak se chovat p i nálezu nevybuchlé munice i zbran a jak poskytnout první pomoc. Zajímavé byly ukázky zbraní (pistole, samopaly, kulomety, miny i protitankové st ely), sebeobrany i zneškod ování úto níka, sla ování apod. Nejv tším hitem ale ur it byla p ítomnost speciální protichemické jednotky z Liberce, která pracovala v mnoha zahrani ních misích. Vojáci p edvedli dekontaminaci osob i techniky a ukázali celý technologický proces nutný p i odmo ování. Na záv r zajímavého dopoledne si mohli naši žáci opéct párky na ohništích, která p ipravili studenti vojenské školy v rámci n kolikadenního cvi ení p ežití ve volné p írod. Osobn nemám rád hesla, ale doufám, že k napln ní jednoho ot epaného se touto exkurzí poda ilo alespo trochu p isp t - BÝT P IPRAVEN ZNAMENÁ P EŽÍT. Výlet I. stupn do Hrubého Jeseníku UKÁZKA PRVNÍ POMOCI DEKONTAMINACE VOJENSKÉ TECHNIK NA NÁDVO Í ZÁMKU VELKÉ LOSIN D ti z prvního stupn odjížd ly na výlet s p áním, aby letos kone n vyšlo po así. Bohužel - zase nic. Náladu nám to ale rozhodn nezkazilo, protože nás ekal nabitý program. Výlet byl op t naplánován na dva dny. První den jsme za ali ve Velkých Losinách, kde jsme si prohlédli zámek a zámeckou zahradu. Odtud jsme pokra ovali do hor. Autobusem jsme vyjeli až na Ov árnu a p šky pak pokra ovali na vrchol Prad du k televizní v ži. Sice nepršelo, ale viditelnost byla maximáln na 10 metr. P esto si d ti p ály vyjet na vyhlídkovou plošinu v že. Nejv tším zážitkem vyhlídky se tak stala jízda rychlovýtahem. Jak to asi vypadá na Prad du za p kného po así si mohly d ti prohlédnout na obrázku, který dostaly. Pak vzaly útokem restauraci a automaty. Cestou zpátky k autobusu již za alo pršet, takže procházku po Karlov Studánce jsme museli trochu zrychlit. Ze Studánky jsme již jeli rovnou do rekrea ního st ediska v Ludvíkov. Menší d ti jsme ubytovali na budov, starší v chatkách. Kone n m ly trochu volnosti. Ráno jsme snídali již o p l osmé, protože jsme sp chali na prohlídku p e erpávací elektrárny Dlouhé Strán. První ást prohlídky byla v informa ním sále, kde jsme se dozv d li základní informace a odkud jsme šli do podzemních prostor s velínem a turbínami. Poté jsme vyjeli k horní nádrži. Op t jsme toho ale moc nevid li, protože jsme se ocitli v nízké obla nosti. Teprve cestou dol se mraky rozestoupily a p ed námi se otev el nádherný výhled. (Pokra ování na stran 6.)

6 erven 2005 Výprachtické noviny 6 ro ník 9, íslo 6 Zprávy ze školy (Pokra ování ze strany 5.) M A ORLICKÉ HOR V POZADÍ JAK FUNGUJE P E ERPÁVACÍ ELEKTRÁRNA? Z Dlouhých Strání jsme pokra ovali sm rem na Jeseník. Tam ale pršelo tak, že nem lo smysl ani vystoupit z autobusu, a tak jsme se rozhodli pro náhradní program - cestou dom se zastavíme v Králíkách a na Grulichu. Zde nám již po así alespo trochu p álo, takže po prohlídce kláštera jsme mohli dát d tem krátký rozchod na nám stí. Dom jsme se vrátili asi ve t i hodiny podle plánu. Výlet 6. t ídy do Bartošovic v Orlických horách Stejn jako ostatní t ídy II. stupn jsme vyjížd li na výlet ve st edu 1. ervna. Hned na cest nás stihl první zádrhel. Cestu jsme m li krásn naplánovanou podle výpisu z internetu, le nepo ítali jsme s tím, že p ejíždíme do jiného okresu a tudíž autobusy z Ústí a z Rychnova nad Kn žnou na sebe ne ekají. Díky tomu jsme neplánovan strávili 2,5 hodiny v Žamberku ekáním na další spoj do Bartošovic v Orlických horách. Ob d (blbouny s bor vkami) jsme našt stí stihli. Ubytovali jsme se v chalup u hotelu Zemská brána a pak mohli vyrazit na první výlet do okolí. Cílem pro tento den byla Zemská brána - most p es eku Divokou Orlici. Protože bylo krásné po así, n kte í z výletník se chladili ve studené vod, INVAZNÍ VOJSKO Z VÝPRACHTIC DOBÝVÁ D LOST ELECKÝ SRUB HANI KA n kdo se, i když nedobrovoln, v šatech vykoupal. Cestou zp t jsme šli lesem mezi bunkry opevn ní z 30. let minulého století, a tady se vy ádili zejména chlapci. Škoda, že nikdo nem l s sebou baterku, aby se železobetonové objekty daly lépe prozkoumat. Nevadí - zítra je také den. Po ve e i v tšina d tí hrála fotbal na h išti za hotelem nebo kule ník v hotelu. Den utekl jako voda a na jeho záv r jsme ješt dovolili d tem dívat se na televizi (když už na pokojích byla). Druhý den jsme m li trochu voln jší dopoledne, takže d ti cochcárnu využívaly podle svého. Ale již v jedenáct hodin jsme ob dvali a v pravé poledne vyrazili k dalšímu cíli - d lost elecké tvrzi Hani ka. Protože jsme se trochu báli, abychom stihli ohlášenou prohlídku ve 14 hodin, a p ed námi bylo asi 8 km horským terénem, šlapali jsme pom rn rychle. Nakonec jsme cestu zvládli za 1,5 hodiny a m li tak as na ob erstvení v bufetu a také si prohlédnout vystavenou dobovou vojenskou techniku. Prohlídka za ala v podzemních prostorách tvrze. Tady nás zasko ila zima 6-8 o C (i když jsme o této teplot v d li p edem, byli jsme na konci rádi, že lezeme na sluní ko) a také tma, kterou se nás pr vodce snažil postrašit. To ovšem netušil, že naši chlapci pou eni neúsp chem z minulého dne jsou vybaveni baterkami. Ale aspo jsme se pobavili. Také nadzemní ásti tvrze byly velmi zajímavé a ti, kte í byli na Hani ce po delší dob, mohli posoudit, že nadšenci, kte í se o p edvále né opevn ní starají, to d lají opravdu dob e. Cestou zp t jsme op t procházeli linií protitankových a protip chotních srub, takže hoši dohán li, co v era nestihli. Na d v atech bylo vid t, že toho za ínala mít už opravdu dost, ale s typickou ženskou trp livostí nechala chlapce, a se vyblbnou. Do hotelu jsme se vraceli unavení, ale v dobré nálad. I když i ta únava byla relativní, protože my dosp lí jsme se cítili ješt h, když jsme vid li, jak po 10 minutách odpo inku n kte í b ží s mí em na h išt hrát fotbal. K ve e i jsme dostali pizzu a když se setm lo, ud lali jsme si u chalupy ohe a na n m si ješt opekli párky. Ráno jsme se hned po snídani sbalili a odešli na autobus. S v domím, jak probíhala cesta TAM, jsme se dost obávali, jak dopadne cesta ZP T. Humor na adresu autodopravc nás p ešel op t v Žamberku. Rezolutní idi ovo odmítnutí k nástupu celé výpravy našt stí p ebilo ješt rezolutn jší vystupování sle ny u itelky - jedeme všichni a te!. Z Jablonného do Výprachtic to už byla pohoda. (Pokra ování na stran 7.)

7 Výprachtické noviny erven 2005 ro ník 9, íslo 6 7 Zprávy ze školy (Pokra ování ze strany 6.) Výlet 7., 8. a 9. t ídy do Brna a Jaderné elektrárny Dukovany ve dnech ervna 2005 Na výlet jsme odjížd li s obavami - po zkušenostech z lo ského výletu, kterému jsme dali pracovní název bahenní lázn, protože nám b hem našeho putování promokly i suché v ci v batohu. Dne l. ervna jsme nastupovali do autobusu - bylo zataženo, ale zatím nepršelo. Po p estupu v Lanškroun, Rudolticích a eské T ebové jsme rychlíkem ujížd li sm r Brno. Postupn se obloha vyjasnila a vysvitlo sluní ko. Vlak jel p esn podle jízdního ádu a v p l jedenácté dopoledne jsme dojeli do Brna. Objednaným autobusem jsme vyjeli sm r JE Dukovany. Protože jsme m li asovou rezervu, zastavili jsme se, abychom si prohlédli p írodní rezervaci Mohelská hadcová step - je to unikátní území, kde žijí n které druhy zví at a rostlinstva, se kterými se jinde nesetkáme. Protože jsme šli svižným tempem, stihli jsme i vyb hnout na hráz p ehradní nádrže Mohelno, která se nachází v této lokalit. Tato neplánovaná zastávka byla velmi zajímavá a pak už jsme nasedli zp t do autobusu a jeli do Dukovan. P edem jsme byli informování z Informa ního centra JE Dukovany, že naše exkurze se bude trošku vymykat z rámce b žných exkurzí, protože se uskute ní l. ervna - na Mezinárodní den d tí. Sd lili nám, že na d ti eká p ekvapení. Po vystoupení z autobusu v Dukovanech nás už u vchodu ekal kameraman, ale to byl jen slabý úvod. B hem uvítání v promítacím sále - mimochodem nás oproti všem zvyklostem uvítal pan editel JE Dukovany a jejich tiskový mluv í - nás neustále snímaly kamery a fotily aparáty reportér. Prvním p ekvapením bylo, že nám bylo umožn no podívat se do velína - trenažéru JE, což umož ují jinak pouze exkurzím ze st edních škol. A druhé p ekvapení ekalo naše d ti ve velín - jako pr vodci tam byli Leoš Mareš a Tereza Kerndlová - ti se potom se skupinami našich žák vyfotili a po skon ení exkurze v elektrárn fotky podepsali. Autobus nás dovezl až k hotelu Jelenice blízko Brn nské p ehrady. Po ubytování a nezbytné hygien jsme pove e eli. Poté jsme se vydali na podve erní procházku podél p ehrady. Ráno nám op t svítilo sluní ko do oken hotelového pokoje. Po snídani jsme odjeli MHD do Brna - Králova pole. Tam jsme m li dopoledne zajišt nou prohlídku Technického muzea. Všechny nás zaujala historická vozidla - mezi jinými je tam i automobil Vlasty Buriana, Tatra, se kterou podnikli svou výpravu do Afriky cestovatelé Ji í Hanzelka a Miroslav Zikmund. Shlédli jsme i expozici od tamtam k internetu (vývoj sd lovací techniky), uli ku emesel - jak vypadalo nap. kade nictví, šev- - S TEREZOU KERNDLOVOU A LEOŠEM MAREŠEM VE VELÍNU JE DUKOVAN covská dílna, kniha ství, kupecký krám, hospoda ve 30. letech minulého století. V hospod skupinky našich žák i sout žili - m li uhodnout ú el používání r zných v cí a nástroj, zjistit, která v c nepat í do navštívených objekt. Poté jsme odjeli do centra m sta, kde jsme se ob erstvili dobrou pizzou. Pak jsme pokra ovali návšt vou brn nských památek - prohlédli jsme si chrám sv. Jakuba - i s krátkým výkladem. Ve l4.00 jsme m li zajišt nou prohlídku Kapucínské hrobky, kde jsme m li sice objednaný výklad, ale bohužel jsme nakonec prohlíželi mumie bez výkladu. Dál jsme pokra ovali na hrad Špilberk, kde nám velice p sobivý výklad o historii hradu a námi navštívených kasematech p ednesl pan pr vodce, který nám v podzemí dokonce i zazpíval jednu písni ku. Ješt jsme vystoupali na vrch Petrov, ze kterého je velice p kný výhled na Brno, navštívili jsme katedrálu sv. Petra a Pavla, jejíž v že tvo í dominantu pohled z Brna. Pomalu kon ilo odpoledne a my jsme se lou ili s brn nským historickým st edem a odjeli na ve e i do hotelu. T etího ervna ráno jsme sbalili batohy, uklidili pokoje a po snídani nastoupili do autobusu sm r brn nská ZOO. I když jsme m li na prohlídku celé dopoledne, stejn jsme všechno, co nabízí ZOO k vid ní, nestihli zhlédnout. P ed polednem jsme odjeli sm rem k hlavnímu nádraží. V supermarketu TESCO jsme ješt doplnili zásoby jídla a pití na zpáte ní cestu a v p l druhé jsme odjeli sm r eská T ebová. V Lanškroun jsme chvíli po- kali na autobus do Výprachtic a po šesté hodin ve erní jsme byli ve Výprachticích. Výlet se vyda il nejen co se tý e po así, ale myslím, že p inesl žák m i spoustu nových poznatk a zážitk. P ipravili Jana Langerová a Mgr. Petr Fiebiger foto: archív školy Obrázky od severních soused POLSKO 1 - Duszniki Zdrój /papírenské muzeum 2 - Polanica Zdroj /Pijalnia 3 - staré Klodzko 1 2 foto: Jan Ka ka kv ten

8 erven 2005 Výprachtické noviny 8 ro ník 9, íslo 6 Ješt zprávy ze školy Z PEDAGOGICKÉ RAD A V BEC NEJLEPŠÍ ŽÁCI ŠKOL: Samé jedni ky: 1. t ída: Petra Dušková Zden k Kašpar Veronika Pouková Radek Skalický 2. t ída: Šimon Falta Vladimír Dušek Michaela Holubá ová Lenka Stránská 3. t ída: Martina Bártová Karolína Chládková Julie Seidelmannová Kamila Kašparová 4. t ída: Jana Koubková Eva Kulhánková 5. t ída: Václav Hejnák Daniel Chládek Simona Marešová Petr Vychytil Vojt ch Hejl Michaela Tomišková Vyznamenání: 7. t ída: Tereza Bártová Ilona Kulhánková 8. t ída: Lucie Holubá ová. Pochvala t ídního u itele: 2 žáci (Denisa Pániková, Tereza Kubínová) NEPROSP LI V ÁDNÉM TERMÍNU (OPRAVNÉ ZKOUŠK V SRPNU): I. stupe : 2 žáci II. stupe : 8 žák. Napomenutí t ídního u itele: D tka t ídního u itele: D tka editele školy: 1 žák 1 žák 1 žák Mgr. Petr Fiebiger, editel ZŠ U ITELSKÝ SBOR ZŠ JIND ICHA PRAVE KA VE VÝPRACHTICÍCH ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Zleva: Mgr. Ji í Formánek, Jana Langerová, Mgr. Jana Pazderová, Ing. Milena Bártová, Alena Nožková, Mgr. Vlasta Šejnohová, Mgr. Hana Katzerová, Mgr. Daniela Smejkalová, Mgr. Petr Fiebiger ( editel školy) Rekonstrukce školní jídelny a kuchyn. Práce na rekonstrukci školní jídelny a kuchyn budou zahájeny v pond lí 27. ervna. Protože v sou asné dob není možné p edvídat jakým zp sobem a kdy budou práce dokon eny, bude pravd podobn upraven za átek školního roku a nástup žák do školy. O za átku školního roku 2005/2006 a o skute nostech souvisejících s provozem školní jídelny budou rodi e v as informováni. P edem d kujeme za pochopení. Mgr. Petr Fiebiger, editel ZŠ Jind icha Prave ka UPOZORN NÍ MATE SKÉ ŠKOL Vedení Mate ské školy oznamuje rodi m, že škola bude v dob od 18. ervence do 14. srpna 2005 uzav ena. Marie Hejlová, editelka MŠ Rada pana Wericha - nejen na prázdniny: Humor je boj s lidskou blbostí! V tomto boji nem žeme nikdy vyhrát. Ale nikdy v n m nesmíme ustat.

9 Výprachtické noviny erven 2005 ro ník 9, íslo 6 9 Jak bylo? KV TEN 2005 NEJNIŽŠÍ TEPLOTA (09.05.) -0,9 0 C NEJVŠŠÍ TEPLOTA (30.05.) +29,3 0 C PR M RNÁ TEPLOTA M SÍCE +8,7 0 C pr m rná minimální teplota pr m rná maximální teplota +5,6 0 C +18,6 0 C První t i dny m síce slibovaly horké jaro, byl p ekonán teplotní rekord v Klementinu z r o 1 st., u nás jsme dosáhli teploty +26,1 0 C. T etí den již odpoledne p ibývalo obla nosti a od postupn klesala teplota až k bodu mrazu, do konce dekády p evážn obla no a zataženo, deš ové p ehá ky, se sn hem a ve er teplota poklesla na +1,1 0 C; teplota pod bodem mrazu (-0,9 0 C), ranní p ízemní mrazíky až do B hem 2. dekády se trochu oteplilo, po- así zna n prom nlivé od zataženo až po polojasno s ob asnými deš ovými p ehá kami, ješt se sn hem. T etí dekáda za ala ranními mrazíky (20. a ), ale také slune nými dny, které s malými výjimkami vydržely až do konce m síce ráno vzdálené h m ní, nave er a v noci pak silné bou ky s prudkým dešt m. Postupn stoupala teplota až dosáhla max. m síce +29,3 0 C a následovala silná no ní bou e s vydatným dešt m teplota b hem dne rychle klesala až ve er dosáhla min. dne +6,3 0 C. Teplotní rozdíl m síce inil 30,2 stupn, b hem 24 hodin 19,3 stupn. M síc teplotn i co do po así zna n prom nlivý. Vítr p evážn foukal ze severních sm r a byl studený. Jako p kné, slune né dny by se dalo hodnotit za celý m síc 8, z toho 7 až v poslední dekád. Rozhodn nebylo co závid t dorostové mládeži, nebo meze byly vlhké a velmi, ale opravdu velmi studené, podle zpráv z horní ásti obce i zasn žené. Inu, každý máj není posvícení. Hodnoty ze školního m ení nebyly tentokrát dodány. 0 C 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 KV TEN 2005 GRAF PR B HU DENNÍCH TEPLOT (MIN., MAX,.) teplota pr m rná teplota dny TIP NA VÝLET Koncem kv tna jsme absolvovali na kolech p íjemný výlet po trase Výprachtice, Sázavské údolí, Lanškrounské rybníky, Ostrov, Horní Dobrou, Dolní Houžovec, Knapovec, Ústí nad Orlicí, Andrl v chlum (rozhledna a chata Hv zda), etová, P ívrat, Kozlovský kopec (chata Maxe Švabinského), dále po zelené tur. zna ce k rybníku Hv zda, T ebovice, Damníkov, Luková, Žichlínek, Sázava a Sázavským údolím dom. Najeli jsme n co málo p es 90 km krásnou jarní p írodou, na Hv zd jsme ob dvali a na chat Maxe Švabinského posed li u dobré zmrzliny. V ele doporu ujeme! CHATA HV ZDA NA ANDRLOV CHLUMU foto: Jan Ka ka, kv ten 2005 d d CHATA MAXE ŠVABINSKÉHO NA KOZLOVSKÉM KOPCI Marie a Jan Ka kovi UPOZORN NÍ PRO TENÁ E Ve všech sv tových informa ních médiích nastává okurková sezóna, která se nevyhne ani Výprachtickým no vinám. Pro tento každoro n se opakující jev nevyjde srpnové vydáních VN. Pokud chcete svým spoluob an m n co sd lit, i nás o n em aktuálním a závažném informovat, u i te tak, prosím, do 15. ervence. ervencové vydání vyjde jako dvoj íslo. Redakce d kuje za pochopení. D tem zábavné prázdniny, dosp lák m p íjemnou dovolenou se slune ným po asím, a již na vodách sv to vých mo í i eských rybník, na vrcholech Himaláje nebo na našich kope cích, v exotických krajinách nebo doma na zahrádce, p eje redakce Výprachtických novin.

10 Z vever ina koší ku AHOJ D TI! Prázdniny jsou tu a na vás ekají dva m síce a je na vás, jak je využijete. Doufám, že budou plné dobrodružství, objevných výprav, nových kamarád a krásných zážitk. Jen dejte pozor na Nudu. Nepoušt jte ji k sob a bra te se jí hrou, etbou, jízdou na kole, koupáním, plaváním nebo vycházkami. Pro dnešek jsem pro vás p ipravila detektivní p íb h, který vám pom že Nudu odehnat. Abyste se p itom moc nezapotily, je plný zimy a sn hu. ZLATÝ POHÁR VE ST ÍBRNÉM LESE Ješt v era nad Hab inou visely t žké mraky. V noci se jim však zacht lo na zem, a tak až do svítání padal sníh. Ráno, když z vymetené oblohy zazá ilo sluce, Hab ina byla st íbrná. erstvým sn hem se brodil lesník Vitásek. P ed chvílí obhlédl krmelec na Pytlácké samot a te mí il na ihadlo. Les byl tichý, sn hová pokrývka nadýchaná, sem tam zdobená pta ími a zaje- ími stopami. Pak se objevily otisky srn ích kopýtek a p ed ihadlem et z stop mufloního stáda. Vitásek došel ke krmelci a prohrábl seno. Zatím ho je ješt dost... Ale vtom strnul. Co se to zablýsklo? Znovu hrábl do kupky a vyt eštil o i. Pod senem ležel zlatý pohár. Kde se tu vzal? Co te? Má ho vzít a odevzdat? Ale pozor, nejspíš ho tedy uschoval zlod j. Nesmí porušit otisky prst. Lesník Jaroslav Vitásek pohár zase p ikryl a pospíchal do hájovny. Zavolá na policii. Jenomže telefon byl hluchý. Copak sníh potrhal dráty? Vitásek se rychle vracel na ihadlo. Musí hlídkovat. Vždy zlod j si pro pohár m že každou chvíli p ijít. Krmelec, seno - to není po ádný úkryt... Lesník obez etn zamí il ke krmelci, nadzvedl seno a málem vyk ikl. Zlatý pohár zmizel! A další p ekvapení! Kolem krmelce se táhly stopy lyží! Ty tu p ece nebyly! Stalo se, eho se bál. Zlod j si pohár už vyzvedl! V noci napadl sníh a pachatel pochopil, že seno brzy zmizí... Jaroslav Vitásek pospíchal dol k obci, kam z ejm mí ila i lyža ský stopa. Nemýlil se, lyža skute n sjel k silnici, ale na ní, v rozježd ném sn hu už lyže sledovat nemohl. Ostatn, zlod j si je mohl sundat... Udýchaný, u ícený lesník b žel kolem školy. Táto, co se d je? volal Vlá a Vitásek, který si práv p ed školou p ipínal lyže. B žíš maratón? Vitásek n kolika slovy synovi vysv tlil, co se stalo, a vb hl do školy, aby zatelefonoval do m sta na policii. Vlá a ekal venku. A najednou si všiml, že p ed hostincem Klepadnou jsou o ze op eny ty i páry lyží. Co když jedny z nich pat í zlod jovi? To by si však musel prohlédnout stopy u krmelce. Kluci, musíte mi pomoct, volal Vladimír Vitásek na kamarády p ed školou a za al je zasv covat do neobvyklé detektivní situace. Jirka a Rudla dostali za úkol st ežil lyže a jejich majitele, kte í sed li v hostinci. A Vlá a s Pé ou sp chali jako lyža ští závodníci na ihadlo. Koukej, vyk ikl Vladimír, když dorazili ke krmelci. Táta íkal, že tu projel lyža. Jenomže te jsou tady už troje stopy. Každá pat- í jinému lyža i, hlásil Petr. Všimni si ší ky lyží. A tenhle má kole ko na holi šišaté. Vlá a vytáhl sešit a nakreslil si plánek lyža ských stop i šlápot, které tu zanechaly lesácké boty jeho otce. Petr si zase zapamatoval rozdíly mezi lyžemi a h lkami. A pak - hurá zpátky ke Klepand, kde novope ení detektivové za ali zkoumat parkující lyže. Tyhle b žky m žeme vylou it, konstatoval Vlá a. Ale ostatní lyže dnes na ihadle byly. Te ješt komu pat í. Detektivové, aby nebyli nápadní, se za ali na návsi koulovat. Nic jim však p itom neušlo. Muži postupn opoušt li hostinec a brali si lyže. Byli to - Otto Huška, Stanislav Kolenatý a Mojmír Zátka. Vladimír byl spokojený. Vždy do nákresu, který si po ídil, mohl zaznamenat, komu která stopa u ihadla pat ila. Vyšlo to, mnul si ruce. Jeden z nich je zlod j. Kdybych v d l který, tak do n j napálím tuhle petardu, zasmál se Jirka a z ruky do ruky si p ehazoval sn hovou kouli. Copak vy to nevíte? podivil se Vlá a Vitásek. V té chvíli Ruda vyk ikl, že jede policejní auto, v n mž sedí Vitásek starší. Kluci mávali, auto zastavilo a Vitásek mladší ohlásil jméno pachatele. Prošediv lý nadporu ík ned v iv naslouchal, ale p i výslechu podez elého se ukázalo, že Vlá a se strefil. Zlod j den p edtím odcizil pohár v kostele sousedního m sta, a protože sp chal do hospody, aby m l alibi, tak si ho p es noc v krmelci schoval. Dokážete jako Vlá a nahlásit, který lyža ve st íbrném lese ukryl zlatý pohár? Markéta a Terka p ejí hezké prázdniny a t ší se, až se s vámi zase v zá í setkají na poslední stránce Výprachtických novin. Výprachtické noviny Ro ník: 9 íslo: 6 Po et stran: 10 Po et výtisk : 400 ks Uzáv rka: 15. ervna 2005 Vyšlo: erven 2005 Uzáv rka p íštího ísla: 15. ervence 2005 Vydavatel: Obec Výprachtice Redak ní rada: JUDr. Miroslav Stejskal, Jana Skalická Redakce: Jan Ka ka, Výprachtice Vychází 1x m sí n zdarma Redakce neodpovídá za názory a chyby v údajích, mluvnické a stylistické chyby v p ísp vcích dodaných p ispívateli. Tiskne: TG TISK s. r. o., 5. kv tna 1010, Lanškroun. tel.: /

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne 18. 2. 2009 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne 18. 2. 2009 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program: JUDr. Miroslav Stejskal, Věra Jandejsková,

Více

Po rozhlednách v okolí Boskovic

Po rozhlednách v okolí Boskovic Po rozhlednách v okolí Boskovic Za podporu d kuje projektový tým ve složení Jakub Chuda, Lukáš Chuda, Vojt ch Borkovec, Patrik Pr ša, Patrik Trávní ek, Martin Lasl, Michal erný a ostatní d ti z D tského

Více

Nová Ves u Nového Města na Moravě

Nová Ves u Nového Města na Moravě 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žd ár nad Sázavou, příspěvková organizace Nová Ves u Nového Města na Moravě 70 592 31 Nové Město na Moravě

Více

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 *************************************************************** Vážní spoluobčané, v měsíci únoru byly po krátké zimní přestávce

Více

6 PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ Galerie starostů a předsedů MNV v Plumlově v letech 1864-2011 Petr Mucha Jan Michálek Engelbert Duřpek Hynek Michálek poštmistr rolník mistr řeznický poštmistr mistr krejčovský 1864-1870

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci.

Více

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Přítomni: viz prezenční listina Paní zastupitelky Z. Nekovářová a V. Šolcová

Více

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil U lihovaru byl umístěn kontejner na použitý textil. Tento textil bude sloužit pro dobročinné účely CHARITĚ SVITAVY. Kontejner na textil, který je umístěn

Více

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 1/2014 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková, Simona

Více

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími.

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími. Vážení občané Letošní první číslo se Vám dostává do rukou v době, kdy nám zima ukázala, že se ještě nechce vzdát své vlády. Snad to byl poslední záchvěv a my se budeme těšit z paprsků jarního sluníčka.všichni

Více

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 1 BEC DLNí ZÁLEZLY ZÁPIS ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti becního úřadu Dolní Zálezly od

Více

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Začal nový školní rok. Ze třídy nám odešli někteří spolužáci do jiných tříd nebo se odstěhovali. A zase nám přišli noví spolužáci parta hokejistů. Potřebovali jsme

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č. j.: S 064-R/00-353/140/Ná V Praze dne 9. 5. 2000

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č. j.: S 064-R/00-353/140/Ná V Praze dne 9. 5. 2000 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č. j.: S 064-R/00-353/140/Ná V Praze dne 9. 5. 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném dne 10. 3.

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Program: 1. Zahájení. 2. Seznámení s programem zasedání. 3. Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů. 4. Kontrola usnesení

Více

Srovnání cen spotřebního koše a průzkum způsobu nakupování

Srovnání cen spotřebního koše a průzkum způsobu nakupování Gymnázium Přírodní škola Srovnání cen spotřebního koše a průzkum způsobu nakupování Autoři: Vedoucí: Tomáš JELŠÍK, Kryštof KADLČÍK, Lucie KOLÍNOVÁ, Matyáš LUKAVSKÝ, Hermína MOTLOVÁ, Timea PRAŽÁKOVÁ, Andrea

Více

Leden. 22. ledna v deset hodin oddal starosta na obecním úřadu paní Melkovou a pana Víška

Leden. 22. ledna v deset hodin oddal starosta na obecním úřadu paní Melkovou a pana Víška Leden 1.1. oblačno 3 C, 2.1. zataženo, sníh s deštěm 2 C, 3.1. zataženo, sníh s deštěm 2 C, 4.1. oblačno 3 C, 5.1. polojasno -7 C, 6.1. zataženo -2 C, 7.1. polojasno -3 C, 8.1. zataženo, sněžení -2 C,

Více

Informace z 18. schůze Rady města Milevska

Informace z 18. schůze Rady města Milevska Informace z 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 29.10.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

Zápis z 16. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 26.3.2009

Zápis z 16. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 26.3.2009 Zápis z 16. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 26.3.2009 Přítomni: p. Bohuslav, p.berenreiter, p. Ing. Kraus, pí. Vyletová, p. Krisman, p. Štaif, PhDr. Koubová, pí. Boudová,

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Shrnutí investic a oprav v roce 2015

Shrnutí investic a oprav v roce 2015 Shrnutí investic a oprav v roce 2015 1) Ve druhé polovině roku 2015 byla zahájena výstavba základní technické vybavenosti pro 7 rodinných domů v lokalitě u hřbitova Na Čechách. Stavbu provádí firma Jaroš

Více

Obec Neratov. Neratov 12. 533 41 Lázně Bohdaneč. Vaše č. j.: Ze dne: Vyřizuje: Jára Petr Ing./

Obec Neratov. Neratov 12. 533 41 Lázně Bohdaneč. Vaše č. j.: Ze dne: Vyřizuje: Jára Petr Ing./ Katastrální úřad pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice Čechovo nábřeží 1791, 530 86 Pardubice tel.: 466023111, fax:466657152, e-mail: kp.pardubice@cuzk.cz, ID dat. Schránky: w86ierb Obec

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

U 17.12.2008 U 72 ZMP

U 17.12.2008 U 72 ZMP U s n e s e n í z 19.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 17.12.2008 U 72 ZMP bere na vědomí: 1. zprávu o práci Rady města Planá od 17.jednání. 2. informaci o kontrole plnění uložených úkolů.

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

Slovo starosty. Váţení spoluobčané,

Slovo starosty. Váţení spoluobčané, Slovo starosty Váţení spoluobčané, Krakovanské svatováclavské posvícení se nezadrţitelně blíţí a s ním i vydání Novin Krakovan a Boţce. Posvícení přichází po prázdninách, které byly pro obec na rozdíl

Více

Zpravodaj pro rodiče č.22

Zpravodaj pro rodiče č.22 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.22 listopad 2005 Vážení rodiče, v dnešním

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Ve Studené dne 24.2.2015 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O:

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Zastupitelstvo obce

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

Časopis chráněného bydlení Mnichovo Hradiště

Časopis chráněného bydlení Mnichovo Hradiště ČÍSLO ZDARMA, Olšina čp. 1, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště Masopustní rej Dobré tradice je hezké dodržovat, a tak jsme se rozhodli, že když už máme měsíc únor, který je na maškarní tou správnou dobou,

Více

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb Přítomno: Omluveno: Program: 12 členů zastupitelstva obce 3 členové zastupitelstva obce (viz prezenční listina)

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Zimní školáček Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Milí čtenáři, Vítám vás na stránkách zimního čísla našeho školního časopisu, který vydáváme

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 ZO Tvrdonice schvaluje: Program: Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 Usnesení č. 83 Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání: 1. Zahájení 2.

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 17. 12. 2015 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 7, ročník 21, prosinec 2015 Z usnesení zastupitelstva obce ze

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

ZPRAVODAJ Bělá pod Pradědem 8/2008

ZPRAVODAJ Bělá pod Pradědem 8/2008 Komise kultury a sportu připravuje: 12. 13.9.2008 Vinobraní Mikulov. Další z novinek naší komise, tentokrát se zaměřením na kulturu dospělých. 12.9. odpoledne nasedneme do autobusu a necháme se převézt

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

Zápis. Omluveni. Bod č. 1 programu - Zahájení, program 15. schůze rady městyse

Zápis. Omluveni. Bod č. 1 programu - Zahájení, program 15. schůze rady městyse Zápis Z 15. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 13.7.2015 v 19:00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Igor Antal Soňa Petrjanošová Eva Gréeová

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení *KUCBX00ITEYJ* KUCBX00ITEYJ O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 88035/2015/OZZL/2 Sp.zn.: OZZL 87860/2015/hery datum: 1.12.2015 vyřizuje:

Více

Obec Vysočina. / Stará Vlasta/ 152 5.10.2012

Obec Vysočina. / Stará Vlasta/ 152 5.10.2012 Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim Novoměstská 172, 537 46 Chrudim tel.: 469 660 111, fax: 469 623 105, e-mail: kp.chrudim@cuzk.cz, ID dat. schránky:7ccient Obec Vysočina

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

2008-04-04 Autor: Markéta Konopová

2008-04-04 Autor: Markéta Konopová Historie žvýkaček 2008-04-04 Autor: Markéta Konopová Docela malý kousek neúhledně rozžvýkané různobarevné hmoty se stal fenoménem po celém světě. Zatímco v dnešní době je žvýkačka běžnou součástí našich

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 K 1. lednu 2012 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank Oberbank KB Česká spořitelna

Více

PRÁZDNINOVÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ INDIÁNSKÉ LÉTO

PRÁZDNINOVÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ INDIÁNSKÉ LÉTO PRÁZDNINOVÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ INDIÁNSKÉ LÉTO DĚTSKÝ DEN Na konci měsíce května uspořádali dobrovolní hasiči pro děti dětský den. Přípravy začaly už v brzkých ranních hodinách, aby vše bylo připraveno

Více

Čtyři atesty a přece není pravá

Čtyři atesty a přece není pravá ZNALECKÁ HLÍDKA Čtyři atesty a přece není pravá Jde o jednu z nejvzácnějších známek naší první republiky, 10 K Znak Pošta československá 1919 na žilkovaném papíru - a nadto v úzkém formátu! Zezadu je opatřena

Více

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 53. září 2014 Zámecké listy Děti a škola v 19. století Od vydání tereziánského školního zřízení roku 1774 se stala škola běžnou součástí každodenního

Více

Jaderná elektrárna Temelín si připomíná 10 let provozu

Jaderná elektrárna Temelín si připomíná 10 let provozu Jaderná elektrárna Temelín si připomíná 10 let provozu Informační podklad pro novináře Zpracoval: Marek Sviták, tiskový mluvčí JE Temelín Jaderná elektrárna Temelín si připomíná 10 let provozu Deset let

Více

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence,

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence, Úvazky u itel : Pedagogi tí pracovníci nastupují na úvazek 20 min. p ed úvazkem výchovn vzd lávací innosti, odcházejí z pracovišt nejd íve p l hodiny po ukon ení innosti s d tmi. u itelka MŠ p ímá práce

Více

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty Výroční zpráva za rok 2010 Zpráva činnosti OS za rok 2010 Činnost OS pro záchranu hradu Kostomlaty vycházela výhradně z plnění společně stanoveného Plánu aktivit 2010, jež je součástí naší VIZE 2017. Tento

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích,

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, v platném znění) č. 3/2014 konaného dne 29.9.2014 Přítomni : ing. Skalický J., Hladík O., Hrůza T., Janda P., Karfíková M., Koťová J.,

Více

Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy

Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy Milá školičko, na školku v přírodě pojedete do Srbské Kamenice v Českém Švýcarsku. Zavítáte do krajiny tak malebné, jakou znáte z pohádek Pyšná princezna

Více

Zápis ze 3. zasedání ZO Vráž dne 16. 3. 2011

Zápis ze 3. zasedání ZO Vráž dne 16. 3. 2011 Zápis ze 3. zasedání ZO Vráž dne 16. 3. 2011 1. Zahájení, úvod Zasedání bylo zahájeno v 18.05 hodin, kdy paní starostka přivítala přítomné zastupitele a občany, kteří se na zasedání dostavili. Přítomných

Více

Noviny obce Křoví prosinec 2013

Noviny obce Křoví prosinec 2013 Noviny obce Křoví prosinec 2013 Vážení spoluobčané, zima pomalu klepe na vrátka a začíná období očekávání svátků vánočních. V sobotu 30.11. jsme rozsvítili vánoční stromek u kostela a děti nám zazpívaly

Více

Zápis ze 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 21. července 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 21. července 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 21. července 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 16 /2009 konané dne 10.11.2009 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

Obecní Zpravodaj IV/2015

Obecní Zpravodaj IV/2015 Obecní Zpravodaj IV/2015 Vážení spoluobčané, Předkládáme Vám aktuální informace z našich obcí: Realizované akce Znovuodhalení pomníku obětem první světové války Dne 28. října, byl v Květinově, znovu odhalen

Více

ZÁPIS ze 7. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 13. června 2007

ZÁPIS ze 7. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 13. června 2007 ZÁPIS ze 7. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 13. června 2007 Přítomni: Ing. Kříha, p. Dorotovič p. Kučera, p. Strnad, p. Šlenc, Ing. Štangl, Mgr. Hokr, Mgr. Rolínek, Mgr. Jarolímek,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 92/2011-93 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 27. listopadu 2014 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny 1. Technický bod Třetí veřejné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Mňau, mňau, mňau!!!

Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Mňau, mňau, mňau!!! Štěňátko štěká: Vše nejlepší k narozkám Starcovi a Veverkovi!!! Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Tak nám přineste přihlášky na tábor a pošlete penízky, ať

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * 04. 01. 2010, Ing. Petr Kučera Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2010, nové minimální/maximální zálohy

Více

Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 17. 12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad

Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 17. 12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 17. 12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad Dne: 17. 12. 2014 Začátek: 19,00 hodin Konec: 21,20 hodin Počet členů

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Obsah 1, Zpravodajství Úvod Zahájení školního roku Den bez aut Vodácký seznamovací kurz Anketa Co nás čeká v dalších měsících 2, Sport

Více

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY II. INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY Podnětem ke zpracování tohoto materiálu je změna působení jednotek

Více

Obec Rohatsko. č. 2/2014. Václav Král, Radek Štros, František Šourek ml., Josef Horák, Jiří Štros, Petr Juršťák, David Matějka

Obec Rohatsko. č. 2/2014. Václav Král, Radek Štros, František Šourek ml., Josef Horák, Jiří Štros, Petr Juršťák, David Matějka Obec Rohatsko Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatsko konaného dne 28. 12. 2014 od 17-ti hodin v klubovně sportovního areálu Rohatsko. č. 2/2014 Přítomní zastupitelé: Přítomní občané:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Brloh č. 2013/17 ze dne 15.4.2013 v 19:00 hod, hospoda v Jaroníně. Počet stran: 6 + 17 (přílohy)

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Brloh č. 2013/17 ze dne 15.4.2013 v 19:00 hod, hospoda v Jaroníně. Počet stran: 6 + 17 (přílohy) Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Brloh č. 2013/17 ze dne 15.4.2013 v 19:00 hod, hospoda v Jaroníně. Počet stran: 6 + 17 (přílohy) Přítomni: Toman, Hlaváčková, Švarcová, Fučík, Klement, Lev (příchod

Více

Městský úřad Ceská Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka ě.p. 1, 47036 Česká Lípa. V áš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.

Městský úřad Ceská Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka ě.p. 1, 47036 Česká Lípa. V áš dopis zn.: Ze dne: Naše zn. v Městský úřad Ceská Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka ě.p. 1, 47036 Česká Lípa V áš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: MUCL/94264/2011 Vyřizuje: Telefon.: Počet listů dokumentu: Počet příloh/počet

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/13/11, konaného dne 11.05.2011 od 16.00 hod. na radnici Švihov č.p. 38.. Zasedání Zastupitelstva města Švihov

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 10. číslo červen 2011 Slovo vychovatelky DM na konci školního roku... Tak jako jednou všechno končí, tak brzy skončí

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 18A 14/2014-29 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Jarmilou Úředníčkovou v právní věci žalobce A. K., zastoupeného Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem

Více

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marela Krupicová, Josef Sokolíček

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 12 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDA NÍHO SOUHLASU podle ustanovení 122. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

SBORNÍK ODBORNÝ ŘEMESLNÝ KEMP PRO DŘEVOOBORY A KOVOOBORY 23. - 26. ČERVNA 2014

SBORNÍK ODBORNÝ ŘEMESLNÝ KEMP PRO DŘEVOOBORY A KOVOOBORY 23. - 26. ČERVNA 2014 Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji registrační číslo: CZ.1.07/1.2.03/02.0001 SBORNÍK ODBORNÝ ŘEMESLNÝ KEMP PRO DŘEVOOBORY A KOVOOBORY 23. - 26. ČERVNA 2014 WWW.PODPORATALENTU.CZ TENTO PROJEKT

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 6. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 6. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 6. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Č. j.: 375/2015/OUNE Celkem přítomno: 9 Členů obecního zastupitelstva (dále OZ): 7

Více

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 O: 475 45 941 Váš dopis zna ky/ze dne Naše zna ka (.j) 842/26-2015 Vy izuje linka 2493 / Mgr. Richter V Praze dne 14.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

P o u e n í o o d v o l á n í

P o u e n í o o d v o l á n í Stránka 1 z 5 Vaše zna ka: Ze dne: Naše zna ka: Vy izuje: j. PVMU 69312/2015 41 Pavlí ek Jaroslav SpZn. OD 989/2015 Telefon: Fax: E-mail: Datum: 2.6.2015 582 329 803 582 316 816 jaroslav.pavlicek@prostejov.eu

Více

Zápis č. 8 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 8. 10. 2015

Zápis č. 8 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 8. 10. 2015 Zápis č. 8 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 8. 10. 2015 Přítomní zastupitelé: Lada Hejtmánková (1) Alena Kotyzová (4) Roman Studený (7) Martina Jirčíková (2) Bohuslav Matouš (5) - omluven Teodor

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult, vedoucí všech rektorátních pracovišť, ředitel KaM Zpracovala:

Více

Národní park umava. 9. kv tna Hnutí Duha

Národní park umava. 9. kv tna Hnutí Duha Národní park umava 9. kv tna 2011 Hnutí Duha Hlavní cíle a metodika Hlavní cíle et ení Cílem výzkumu Factum Invenio bylo zjistit, jak ob ané R vnímají problematiku hypotetické výstavby lanovek a sjezdovek

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 10.6.2011 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 10.6.2011 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 10.6.2011 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů, 14 občanů, 5 hostů. Veřejné zasedání zahájil

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 č. 157 u p r a v e n á v e r z e 1. projednala předložený materiál č. 14, pronájem pozemku p.č. 1195/16 k.ú. Kynšperk nad Ohří

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

Číslo 1. Ročník II. Listopad 2011. Číslo 1. Ročník II. Listopad 2011

Číslo 1. Ročník II. Listopad 2011. Číslo 1. Ročník II. Listopad 2011 Školní ilustrovaný magazín III. základní školy Jindřichův Hradec Číslo 1. Ročník II. Listopad 2011 Číslo 1. Ročník II. Listopad 2011 Zateplování školy Drakiáda Výstava ovoce a zeleniny Redakční [ŠIMA rada:

Více

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7019/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení marketingu a školství Polášková Ivana Materiál pro mimořádné zasedání

Více