Strategie primární prevence školy pro roky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018"

Transkript

1 Strategie primární prevence školy pro roky Motto: Odvaž se používat vlastní rozum. Immanuel Kant Charakteristika školy Gymnázium je od roku 2004 situováno ve dvou budovách. Hlavní pracoviště Budějovická 680, Praha 4 a detašované pracoviště Pošepného náměstí 2022, Praha 11, které však postupně ukončuje svou činnost. Na hlavní budově je realizováno osmileté, šestileté bilingvní studium a část čtyřletého studia, na Pošepného náměstí jen část čtyřletého studia. Obě budovy disponují materiálně technickým vybavením na velmi dobré úrovni, která nabízí mnoho příležitostí pro volnočasové i preventivní aktivity. Škola má zkušenosti se vzděláváním cizinců a příslušníků národnostních menšin, včetně průběžné práce školního poradenského pracoviště ve prospěch jejich optimálního začlenění do třídních skupin. Počty studentů z národnostních menšin se meziročně výrazně nemění. Školu v současné době nenavštěvují socio-kulturně znevýhodnění studenti. Na gymnáziu průběžně studuje studentů podle počtu tříd v jednotlivých ročnících. Vyučuje zde 84 pedagogů, z nichž přibližně čtvrtina přejíždí mezi oběma pracovišti. Charakterem je hlavní budova školou městskou a detašované pracoviště školou sídlištní, obě budovy jsou v těsné blízkosti stanice metra. Mezi riziková prostředí ve škole patří z pohledu sociálně nežádoucího a rizikového chování pouze šatny a prostor před budovami školy, a to ve zcela minimální míře. Studenti přicházejí z rodin s různými sociálními poměry, ve většině případů jde o studijně orientované a na vzdělávání zaměřené jedince. Přinášejí si vzorce chování, které ve škole lze ovlivnit jen do jisté míry. Jedním z cílů strategie primární prevence školy proto je navázání a udržení důvěry rodičů ve školu jako takovou i v jednotlivé vyučující. Preventivní tým školy: ředitelka školy: PaedDr. Z. Bednářová zástupce ředitelky: Mgr. Josef Vačkář, PhDr. Renata Trnková, Mgr. Petr Kuba ŠMP Ing. Alena Böhmová, Mgr. Kateřina Šmatláková školní psycholožky Mgr. Libuše Vondrášková, Mgr. Kateřina Šmatláková výchovné poradkyně Ing. Alena Böhmová, Mgr. Nataša Šimků

2 Role jednotlivých členů preventivního týmu: Ředitelka školy: sleduje efektivitu strategie primární prevence školy sleduje situaci v kontextu celé školy a provádí v tomto smyslu i žádoucí opatření svolává v případě potřeby výchovnou komisi za účasti rodičů a vyučujících Metodičky prevence: podílí se na tvorbě strategie primární prevence školy a na její realizaci vytváří minimální preventivní program školy a zaštiťují jeho realizaci navrhují opatření k včasnému odhalování varovných signálů v oblasti sociálně nežádoucího a rizikového chování sledují klima školy i jednotlivých třídních skupin a aktivně mapují - vyhledávají signály případného sociálně nežádoucího nebo rizikového chování poskytují metodické vedení v situaci řešení výskytu sociálně nežádoucího nebo rizikového chování, případně přebírají řešení spolupracují s externími organizacemi v oblasti primární prevence zajišťují dokumentaci související s veškerými činnostmi školy v oblasti primární prevence vyhodnocují realizaci a efektivitu minimálního preventivního programu a provádějí analýzu potřeb pro další období Výchovné poradkyně: zajišťují veškeré kroky v oblasti výchovného poradenství zajišťují kariérové poradenství včetně konzultací nad přihláškami na VŠ navrhují výchovná opatření, navrhují svolání výchovné komise spolupracují s externími odbornými pracovišti SPC, PPP podílejí se na realizaci minimální preventivního programu Školní psycholožky: provádějí systematickou poradenskou, diagnostickou a podpůrnou činnost poskytují odbornou pomoc neprospívajícím studentům, aktivně působí při prevenci školní neúspěšnosti zajišťují veškeré činnosti v oblasti péče o studenty se speciálním vzdělávacími potřebami zajišťují poradenství, konzultace a podporu studentům s jakýmikoliv studijními, osobními, rodinnými, vztahovými problémy spolupracují s externími odbornými pracovišti poskytují metodické vedení ostatním pedagogům podílejí se na monitoringu klima školy, jednotlivých třídních skupin a aktivně vyhledávají varovné signály možného výskytu sociálně nežádoucího a rizikového chování aktivně pracují s třídními skupinami ve smyslu budování zdravých vztahů i řešení vzniklých obtíží, poskytují krizovou intervenci

3 Cíl strategie primární prevence školy: Prostřednictvím vhodných nástrojů působit na formování postojů studentů k vlastnímu zdraví i ke zdraví ostatních, formování postojů k sociálně nežádoucímu a rizikovému chování a podpora již vytvořených zdravých postojů k uvedeným jevům. Prostřednictvím nácviku a upevnění psychosociálních dovedností a rozvoje pozitivního sociálního chování poskytnout studentům podporu v realizaci vlastních postojů. Vytváření pozitivní klidné atmosféry ve škole i ve třídních skupinách, atmosféry vzájemného respektu, bezpečí a udržované kázně. Cílem strategie primární prevence školy je tedy připravit pro studenty takový soubor aktivit, jejichž hlavním efektem bude chronologicky co nejlepší možná míra adaptovanosti studenta na nové prostředí a novou třídní skupinu, zdravé vztahy ve třídách i ve škole, student chránící zdraví vlastní a neohrožující ostatní a konečně funkčně občansky gramotný mladý dospělý. Součásti strategie primární prevence školy: Školní vzdělávací program Gymnázium realizuje výuku podle tří školních vzdělávacích programů. Pro nižší gymnázium (v účinnosti od roku 2007), pro vyšší gymnázium a pro dvojjazyčné studium (oba v účinnosti od roku 2009). Ve všech třech vzdělávacích programech jsou ve výuce zastoupeny bloky zaměřené na prevenci sociálně nežádoucího a rizikového chování, na které bezprostředně navazují jednotlivé bloky dlouhodobého komplexního programu primární prevence. Školní řád Prvky primární prevence jsou zahrnuty ve školním řádu. Minimální preventivní program Minimální preventivní program je konkrétní dokument školy krátkodobého charakteru. Vychází z celkové strategie primární prevence školy a určuje vždy pro jeden školní rok konkrétní skladbu, načasování a provázání aktivit v oblasti primární prevence. Obsahem dokumentu je výchozí analýza potřeb školy, popis cílů pro daný školní rok, metod dosažení cíle, zaměření jednotlivých součástí, způsoby průběžné evaluace a závěrečného vyhodnocení kvality a efektivity programu. Školní program proti šikaně Konkrétní dokument vycházející z celkové strategie primární prevence školy. Obsahuje detailní popis postupů, které škola uplatňuje v situaci výskytu varovných signálů svědčících o riziku vzniku šikany nebo v situaci výskytu již samotné šikany. Aktivní účast školního poradenského pracoviště Studentům, rodičům/zákonným zástupcům i pedagogickému sboru je k dispozici školní poradenské pracoviště, které sestává ze dvou výchovných poradkyň (pro nižší a pro vyšší gymnázium) a dvou školních psycholožek (pro hlavní budovu a pro detašované pracoviště). Pozici školního metodika prevence zastávají výchovná poradkyně pro vyšší gymnázium a školní psycholožka pro hlavní budovu.

4 ŠPP je v průběžném kontaktu se všemi třídními učiteli a s vedoucími jednotlivých předmětových komisí. Jedna z hlavních oblastí působnosti ŠPP spočívá v aktivní průběžné spolupráci s třídními učiteli formou konzultací, poradenství, případně případových konferencí. ŠPP, zejména pak obě ŠMP, je k dispozici celému pedagogickému sboru formou metodického vedení při řešení výskytu sociálně nežádoucího a rizikového chování nebo formou převzetí řešení. ŠPP kromě toho zajišťuje informační servis pedagogickému sboru ve věci možností řešení, návodů, postupů a kontaktních informací příslušné sociální sítě. Dále spolupracuje s řadou vnějších institucí zaměřujících se na prevenci sociálně nežádoucího a rizikového chování ve školním prostředí. Pedagogický sbor zejména třídní učitelé Podpora pedagogického sboru v navazování a udržování dobrých vztahů s rodiči studentů vztahů založených na vzájemné důvěře a respektu. Podpora rozvoje jednotlivých pedagogických pracovníků v oblasti získávání a rozvoje znalostí a dovedností potřebných pro podávání profesionálního výkonu (další vzdělávání pedagogů). Podpora třídních učitelů v jejich roli formou vzdělávacích akcí zaměřených na management školní třídy, prostřednictvím pomocné/konzultační role školního poradenského pracoviště. Studentské aktivity Nedílnou součástí celkové strategie primární prevence školy je podpora a pomoc při realizaci aktivit, jejichž původ je u studentů samotných jde o podporu činnosti studentské rady, studentského parlamentu, studentského časopisu a jednorázových akcí pořádaných na půdě školy studenty. Škola poskytuje studentům pomoc v podobě možnosti využití prostor školy, zajištění případného pedagogického dozoru, propagace akcí školním rozhlasem, případně metodické vedení studentů a konzultace při přípravě. Školní klima Podstatnou částí celkové strategie primární prevence školy je aktivní práce se školním klimatem formou průběžného monitorování situace, vyhledáváním varovných signálů svědčících o možných rizicích a návazná opatření ze strany vedení školy směřující k eliminaci jevů narušujících pozitivní klima založené na vzájemném respektu, otevřeném řešení problémů. Zásady strategie primární prevence školy Souhrnnost strategie primární prevence školy je zaměřená nejen na podání informací o sociálně nežádoucích a rizikových jevech, ale současně včleňuje do programu i nácvik a rozvoj sociálních dovedností, dovedností sebeovlivnění a prosociálního chování, které mladému člověku umožňuje lépe odolávat rizikům. Provázanost jednotlivé části programu jsou vzájemně provázané, tematicky na sebe navazují a doplňují se. Sounáležitost jednotlivé aktivity absolvuje společně vždy jen malá skupina, obvykle jedna třída. Pro podporu stmelení a budování sounáležitosti uvnitř třídní skupiny.

5 Aktivní účast jednotlivé části programu jsou konstruovány tak, aby studenti byli do průběhu aktivně zapojeni a měli možnost společného prožitku a využití modelu sociálního vlivu, učení. Flexibilita každá práce s třídní skupinou na určité téma současně zahrnuje reflektování aktuálních potřeb konkrétní třídy. Adekvátnost použité metody a techniky jsou vždy voleny s ohledem na věk cílové skupiny, její specifičnost a konkrétní potřeby. Metody strategie primární prevence školy, respektive minimálního preventivního programu adaptační kurzy a adaptační pobyty návazná práce s prvními ročníky peer program (starší studenti-dobrovolníci se věnují nejmladším) pravidelné třídnické hodiny dotazníková šetření a screeningy vyhledávání varovných signálů program Umíme se učit prevence studijního selhávání tematické bloky ve výuce dlouhodobý blokový program primární prevence interaktivní zážitkové bloky interaktivní semináře tematické besedy dle potřeb konkrétní třídní skupiny nabídka volnočasových aktivit průběžná evaluace jednotlivých částí strategie primární prevence analýza aktuálních potřeb školy průběžná případová práce školního poradenského pracoviště Legislativní rámec Zákon. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jiným návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách. Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. Zákon č. 91/1998 Sb. o rodině. Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních. Vyhláška 317/2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Zákon č. 140/1961 Sb. trestní zákon. Zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže).

Cesta k odpovědnosti

Cesta k odpovědnosti Cesta k odpovědnosti Program dlouhodobé specifické primární prevence při gymnáziu Budějovická od školního roku 2013/2014 Gymnázium Budějovická Budějovická 680, Praha 4 Školní poradenské pracoviště Mgr.

Více

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Praha 2010 OBSAH: Úvod Základní pojmy Pět kroků při tvorbě MPP Krok 1.: Charakterizujte Vaší školu Krok 2.: Analyzujte

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/25 ze dne 27. 3. 2014 KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Koncepci primární prevence

Více

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/25 ze dne 27. 3. 2014 KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Koncepci primární prevence

Více

Situační analýza školy 2013

Situační analýza školy 2013 Situační analýza školy 2013 Základní škola KUNRATICE Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty Předškolní 420, 148 00 Praha 4 Kunratice Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy Tel.: 261097211-2,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

Minimální preventivní program (dále MPP) ve školním roce 2012/2013

Minimální preventivní program (dále MPP) ve školním roce 2012/2013 Cíl: Minimální preventivní program (dále MPP) ve školním roce 2012/2013 1. Vytvořit ucelený systém prevence rizikového chování. 2. Zvýšit školní úspěšnost a sociální kompetenci žáků, vytvořit potřebné

Více

Program minimální prevence rizikového chování

Program minimální prevence rizikového chování Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 PSČ 751 52, tel.: +420 581 291 203, fax: +420 581 291 204 www.gjb-spgs.cz; e-mail: info@gjb-spgs.cz Ředitelka školy: Mgr. Romana

Více

STRATEGIE. Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005 -1- V MORAVSKOSLEZSKÉM

STRATEGIE. Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005 -1- V MORAVSKOSLEZSKÉM STRATEGIE PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A MLÁDEŽE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2005-2008 Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005-1- Obsah 1ÚVOD...3

Více

Organizační směrnice č. 7/2014/SŘ. Školní preventivní strategie 2014-2018

Organizační směrnice č. 7/2014/SŘ. Školní preventivní strategie 2014-2018 Organizační směrnice č. 7/2014/SŘ Školní preventivní strategie 2014-2018 Čj.: SŠNM/276/2014 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, DiS., speciální pedagog - etoped Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015

ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015 Obsah:

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Č.j.: 27317/2004-24 Novelizována vyhláška č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP)

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) I. Klima a) Škola Naše škola je státní škola s právní subjektivitou zřizovaná Karlovarským krajem.

Více

Minimální preventivní program (dále MPP) ve školním roce 2014/2015

Minimální preventivní program (dále MPP) ve školním roce 2014/2015 Minimální preventivní program (dále MPP) ve školním roce 2014/2015 Cíl: 1. Vytvořit ucelený systém prevence rizikového chování. 2. Zvýšit školní úspěšnost a sociální kompetenci žáků, vytvořit potřebné

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014/2015 ÚVOD Primární prevence

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Vypracovala Ing. Milena Rudolfová, školní metodik prevence Schválila: Mgr. Věra Turková, ředitelka školy Účinnost ode dne:

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 Školní preventivní strategie školy na roky 2014 2019 Platná legislativa: - Metodické doporučení 21 291/2010 - Metodický pokyn k řešení šikany

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 1 Minimální preventivní

Více

Změny: 1. Právní východiska

Změny: 1. Právní východiska Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 266/11 Účinnost od: 5. 9. 2011 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Obsah:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Školní preventivní strategie ZŠ Votice

Školní preventivní strategie ZŠ Votice Školní preventivní strategie ZŠ Votice Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění prevence 3. Potřebnost projektu 4. Cíle projektu

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015 Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice Školní preventivní strategie je vypracována na základě těchto strategií, metodických

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Školní preventivní strategie V Praze dne: 1.9.2012 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy 1. Současný stav problematiky

Více