Cesta k odpovědnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cesta k odpovědnosti"

Transkript

1 Cesta k odpovědnosti Program dlouhodobé specifické primární prevence při gymnáziu Budějovická od školního roku 2013/2014 Gymnázium Budějovická Budějovická 680, Praha 4 Školní poradenské pracoviště Mgr. Kateřina Šmatláková (metodička primární prevence)

2 Abstrakt: Hlavním záměrem projektu dlouhodobé specifické primární prevence Cesta k odpovědnosti při gymnáziu Budějovická je nabídnout a poskytnout studentům během studia soubor aktivit, který jim napomůže získat takové znalosti a dovednosti, které jsou předpokladem k odpovědnému postoji k ochraně vlastního zdraví a neohrožování zdraví ostatních. Tohoto cíle dosahujeme prostřednictvím přesně načasovaných a vzájemně provázaných bloků (součástí celkového programu), které jsou uzpůsobené jednotlivým věkovým skupinám, školnímu vzdělávacímu programu a analýze potřeb školy v oblasti primární prevence sociálně nežádoucího a rizikového chování. K dosažení cíle používáme metody založené na aktivní účasti studentů, na společném prožitku směřujícím k formování postojů a podporujícím osobnostní rozvoj. Významnou roli sehrává také moment sociálního učení. Volba právě této podoby dlouhodobého programu specifické primární prevence vychází z konkretizovaných potřeb školy, z obecných zásad efektivní primární prevence a z obecné strategie primární prevence školy pro roky

3 1. Cíl programu konkretizovaný Cílem programu je adaptovaný student, zdravá sociální skupina (třída), student odpovědně chránící své zdraví a neohrožující zdraví ostatních a v neposlední řadě funkčně občansky odpovědný mladý dospělý člověk. Adaptovaností studenta rozumějme jeho rámcovou obeznámenost se školním prostředím a s organizačním chodem školy, dále vzájemnou obeznámenost jednotlivých spolužáků a položený základ pro vznik zdravých vnitřních norem skupiny. Posledním článkem adaptovanosti v našem pojetí je studentova obeznámenost a akceptace náročnosti výuky na našem gymnáziu. Zdravou sociální skupinou třídou rozumíme takovou skupinou, ve které se postupně vytvářejí nebo jsou již vytvořeny zdraví a psychickou pohodu nenarušující skupinové normy, pozice, role a interakce. Systém požadavků, které skupina klade na své členy, obsahuje žádoucí a zavrhované jednání, kritéria pro hodnocení chování a sankce za porušení norem. Všechny tyto tři prvky skupinových norem je možné aktivně ovlivňovat a mířit směrem k prosociálnímu chování. Součástí zdraví sociální skupiny je i struktura vztahů a pozic, míra akceptace, začlenění a možnosti sebeprosazení každého z členů. Skupinové normy významně ovlivňují vznikající sociálně role jednotlivců včetně reaktivity ostatních členů skupiny vůči jedinci zastávajícímu nějakou z rolí. Skupina má velmi silný formativní vliv na jedince prostřednictvím uspokojování nebo naopak neuspokojování psychosociálních potřeb, výrazně ovlivňuje jeho formující se postoje a podílí se i na výkonnosti jednotlivce. Sociální adaptace a pozitivní skupinové normy proto jsou významným ovlivňujícím činitelem při formování postojů jednotlivců vůči konkrétním tématům. Studentem odpovědně chránícím své zdraví a neohrožujícím zdraví ostatních rozumíme takového jedince, který má dostatek informací o jednotlivých kategoriích sociálně nežádoucího a rizikového chování a zaujímá k nim odmítavý postoj podložený právě informovaným rozhodnutím a kritickým myšlením. Zároveň takovým studentem rozumíme jedince, který disponuje různě rozsáhlou škálou sociálních dovedností a dovedností sebeovlivění pro udržení či dokonce upevnění vlastních postojů. Funkčně občansky gramotným mladým dospělým rozumíme takového jednotlivce, který má k dispozici podstatné informace z oblasti občanské gramotnosti, finanční gramotnosti, legislativní gramotnosti, mediální gramotnosti a dokáže zodpovědně zvažovat rizika v těchto jednotlivých oblastech. 2. Cílové skupiny Hlavními cílovými skupinami jsou: studenti rodiče pedagogický sbor s důrazem na roli třídního učitele Studenti jako cílová skupina jsou dále děleni podle věku na: mladší nižší gymnázium (11 13 let) (první a druhý ročník osmiletého studia) starší nižší gymnázium (13 15 let) (třetí, čtvrtý ročník osmiletého, první, druhý šestiletého studia) mladší vyšší gymnázium (15 16 let) (pátý ročník osmiletého, třetí šestiletého, první čtyřletého)

4 starší vyšší gymnázium (16 19 let) (šestý, sedmý ročník osmiletého, čtvrtý, pátý šestiletého, druhý, třetí čtyřletého studia) Maturitní ročníky jsou z dlouhodobého programu specifické primární prevence vyjmuty. Rodiče ani pedagogové jako cílová skupina nejsou dále děleni na podskupiny s jedinou výjimkou, a tou je role třídního učitele v rámci pedagogického sboru. 3. Konkretizované cíle dle cílových skupin Cílová skupina mladší nižší gymnázium Hlavním cílem v počátku studia je adaptace na prostředí a chod školy, na sociální skupinu a na náročnost studia. Dalším cílem je formování sociální skupiny co do norem, pozic, rolí a vztahů. Důraz je kladen především na sociální dovednosti - navazování zdravých vztahů mimo rodinu, schopnost čelit sociálnímu tlaku, dovednost řešit konflikty. V neposlední řadě potom obeznámenost s jednotlivými kategoriemi sociálně nežádoucího a rizikového chování s důrazem na závislostní chování, na kterou navazuje formování postojů vůči SNRCH. Hlavními tématy jednotlivých bloků programy jsou sociální dovednosti a dovednosti sebeovlivnění jako komunikace, respekt, vzájemná úcta a tolerance jinakosti, pozitivní sociální chování. Dále pak řešení konfliktů, sebepojetí, seberegulace, odolávání tlaku skupiny a nácvik jednotlivých sociálních dovedností. Z pohledu jednotlivých kategorií SNRCH tak, jak je uvádí MŠMT, jsou u této cílové skupiny v popředí: agrese, šikana, kyberšikana, intolerance, xenofobie a rasismus záškoláctví závislostní chování (důraz na tabakismus a alkoholismus) Cílová skupina starší nižší gymnázium Hlavním cílem pro danou věkovou kategorii je v případě šestiletého studia adaptace tak, jak byla popsána výše. Primárním cílem pro osmileté studium a druhotným cílem pro šestileté studium v tomto období je podpora zformovaných zdravých skupinových norem, vztahů, pozic a rolí, případně náprava v situaci nezdravého vývoje v kterémkoliv ze zmíněných bodů. Dále potom problematika látkových závislostí, tvorba povědomí o nepříznivých zdravotních a sociálních důsledcích spojených s užíváním návykových látek, otázka jejich účinků a rizik. Hlavními tématy z tohoto pohledu jsou seberegulace, sebeochrana, vzájemná pomoc, záchranná sociální síť - základy, partnerství, vztahy v pubertě, sebepřijetí obecně i v pubertě. Dále také psychohygiena, stres a strategie zvládání stresu, relaxace. Z pohledu jednotlivých kategorií SNRCH tak, jak je uvádí MŠMT, jsou u této cílové skupiny v popředí: závislostní chování (látkové i nelátkové) sexuálně rizikové chování záškoláctví agrese, šikana, kyberšikana Cílová skupina mladší vyšší gymnázium Hlavním cílem u čtyřletého studia je adaptace na prostředí a chod školy, na sociální skupinu a na náročnost studia. Dalším cílem je formování sociální skupiny co do norem, pozic, rolí a vztahů. U této věkové kategorie dále probíhají aktivity zaměřené na zdravé vztahy ve třídní skupině, respektive jejich podpora či náprava, vzájemná důvěra a pomoc a současně je velkým tématem závislostní chování jako proces a možnosti prevenci i pomoci. Zaměření jednotlivých

5 bloků v tématech: látkové nelegální závislosti vznik, fáze, možnosti odvykání, možnosti prevence prostřednictvím sebeovlivění, seberegulace a sociálních dovedností, záchranná sociální síť. Dalším tématem jsou sociální dovednosti související s odoláváním manipulaci a tlaku sociální skupiny, téma intolerance, xenofobie apod.. Z pohledu jednotlivých kategorií SNRCH tak, jak je uvádí MŠMT, jsou u této cílové skupiny v popředí: závislostní chování agrese, šikana, kyberšikana intolerance, xenofobie, rasismus atd. negativní působení sekt Cílová skupina starší vyšší gymnázium Hlavním cílem u této věkové kategorie je budování informační základny a schopnost kritické práce s informacemi v oblastech týkajících se občanské gramotnosti. Práce je zaměřená zejména na legislativní gramotnost, mediální gramotnost, finanční gramotnost a občanskou gramotnost obecně. Z pohledu jednotlivých kategorií SNRCH tak, jak je uvádí MŠMT, není v programu zastoupeno vysloveně sociálně nežádoucí a rizikové chování, jde o prevenci občanského selhání, které by následně mohlo vést k výskytu SNRCH v reakci na vzniklou situaci. 4. Metody práce (forma jednotlivých částí programu) adaptační kurz adaptační pobyt aktivní práce třídního učitele v průběhu adaptace Gybu mentoring zapojení starších studentů do adaptačního procesu nových studentů pravidelné třídnické hodiny tematické bloky ve výuce dlouhodobý komplexní program bloky interaktivní a prožitkově orientované práce se studenty, vždy navazují na tematický blok ve výuce Umíme se učit krátkodobý program nácviku vhodných studijních dovedností, návyků a technik Interaktivní semináře pro starší vyšší gymnázium, občanská gramotnost Tematické besedy společně s pracovnicemi ŠPP uzavření školního roku, rekapitulace dosavadního vývoje, součástí je i šetření pro zjištění budoucích konkrétních témat k řešení Průběžná práce školního poradenského pracoviště, skupinová i případová 5. Soubor konkrétních aktivit dle typu studia (po ročnících) Rozvrh jednotlivých částí programu jednotlivých aktivit je formou tabulky po ročnících součástí přílohy č. 1. (Třetí rok studia plný rozsah programu). 6. Detailní popis jednotlivých témat po ročnících DPPP = dlouhodobý primárně preventivní program SNRCH = sociálně nežádoucí a rizikové chování Prima: Tématické bloky I. pololetí Sociálně nežádoucí a rizikové chování (VO) ve výuce: II. pololetí Mezilidské vztahy (VO)

6 Bloky DPPP I. pololetí Úvodní blok, seznámení s obsahem, četností, frekvencí SNRCH rekapitulace Dovednosti vhodně k prevenci sebeovlivnění a sociální dovednosti II. pololetí - Sociální dovednosti komunikace, odmítání, vzájemný respekt Prevence jevů agrese, šikana, kyberšikana Formování vztahů ve třídní skupině Sekunda: Tématické bloky I. pololetí není vhodný tématický blok, návaznost na blok z primy ve výuce: II. pololetí člověk jako jedinec, sebepojetí, seberegulace (VO) Bloky DPPP I. pololetí návaznost na SNRCH, rozšíření tématu Závislostní chování Typy závislostního chování látkové, nelátkové popis, dopady Látkové závislostní chování legální Tabakismus a alkoholismus Dovednosti odmítání, základy asertivity, odolnost vůči tlaku, kritické myšlení, informované rozhodování II. pololetí - Sebeovlivnění, seberegulace jako dovednosti usnadňující zdravé chování, individuální prevence vůči SNRCH Rozvoj kritické myšlení, rozhodování, sebehodnocení v kontextu skupiny Tercie (plus první ročník šestiletého): Tématické bloky I. pololetí není vhodný blok, návaznost na SNRCH ve výuce: II. pololetí není vhodný blok, návaznost na SNRCH Bloky DPPP I. pololetí - Závislostní chování látkové nelegální závislosti Drogy Druhy, účinky, rizika, možnosti odvykání Nácvik sociální dovednosti, sebeovlivnění II. pololetí - Závislostní chování nelátkové závislosti Druhy, rozeznání nástupu, rizika, možnosti nápravy Netolismus, gambling + další méně rozšířené Bezpečí na internetu, kyberšikana, kybergrooming atd. Důraz na: internet a seberegulace, kritické myšlení Kvarta (plus druhý ročník šestiletého): Tématické bloky I. pololetí Psychohygiena ve výuce: II. pololetí Člověk a sexualita Bloky DPPP I. pololetí - Psychohygiena, rozvoj tématu, nácvik Odolnost vůči stresu, mechanismy zvládání stresu, duševní zdraví Nácvik relaxace, nácvik dovedností souvisejících II. pololetí - Sexuální chování, rozvoj tématu Zdravé partnerské vztahy, respekt, důvěra, vzájemnost Sexualita zdravá a sexualita riziková Pohlavní choroby, antikoncepce Sociální dovednosti související se zdravým partnerstvím

7 Kvinta (plus třetí ročník šestiletého a první ročník čtyřletého): Tématické bloky I. pololetí Psychologie změny vědomí, psychoaktivní látky ve výuce: II. pololetí Psychologie sociální chování Bloky DPPP I. pololetí - Psychoaktivní látky látková nelegální závislost Závislostní chování jako proces vznik, fáze, možnosti odvykání Kvalita života závislého člověka, možnosti pomoci, záchranná sociální síť, drogy a mýty o nich II. pololetí - Sociální chování, sociální dovednosti Rozvoj tématu: předsudky, intolerance, xenofobie, rasismus Rozvoj dovedností: komunikace, asertivita, odolávání tlaku, rozpoznávání a odolávání manipulaci, zvládání konfliktů, mediace Sexta (plus čtvrtý ročník šestiletého a druhý ročník čtyřletého): Tématické bloky I. pololetí Lidská práva, soudní moc, právní stát ve výuce: II. pololetí Masová kultura Blok DPPP I. pololetí - interaktivní seminář - legislativní gramotnost II. pololetí interaktivní seminář masová komunikace, mediální gramotnost Septima (plus pátý ročník šestiletého a třetí ročník čtyřletého): Tématické bloky I. pololetí Tržní ekonomika ve výuce: II. pololetí Právní řád, občanská společnost Bloky DPPP I. pololetí - interaktivní seminář finanční gramotnost II. pololetí interaktivní seminář občanská gramotnost 7. Zúčastněné osoby podílející se na realizaci primární prevence ve škole školní metodička primární prevence navrhuje celkovou strategii primární prevence školy (schvaluje vedení školy), sestavuje program proti šikaně, minimální preventivní program, zajišťuje po organizační stránce jeho realizaci, odpovídá za sepsání žádostí o granty pro realizaci adaptačních kurzů a pobytů a pro realizaci dlouhodobého programu, zajišťuje evaluaci jednotlivých částí programu i závěrečné vyhodnocení, vyhotovuje závěrečnou zprávu pro vedení školy a pro radu rodičů, odpovídá za výběr a výcvik studentů pro Peer program, za jeho realizaci a průběžné vedení studentů v roli Peers, zajišťuje součinnost jednotlivých členů ŠPP při řešení konkrétních případů z oblasti primární prevence, realizuje besedy na závěr školního roku třídní učitel účastní se adaptačního kurzu či pobytu, zajišťuje úvodní seznámení se školou, jejích chodem, pomáhá studentům Peers v jejich roli, organizuje třídnické hodiny, průběžně konzultuje další práci ve třídě se školním poradenským pracovištěm lektoři primární prevence zajišťují konkrétní programovou náplň adaptačních kurzů a pobytů a jednotlivých bloků interaktivní a prožitkově orientované práce se studenty, průběžně konzultuje další postup s třídními učiteli a se školním poradenským pracovištěm pedagogický sbor realizuje tematické bloky ve výuce ve schématu dle tematických měsíčních plánů odpovídající předmětové sekce (společenské vědy, biologie).

8 8. Časová náročnost a způsob realizace Valná většina aktivit v rámci primární prevence školy je zajišťována školou vlastními silami. Externí dodavatel služeb realizuje interaktivní bloky v rozsahu 3 hodin v každém pololetí pro všechny třídy nižšího gymnázia, dále v rozsahu 3 hodin v každém pololetí pro všechny první ročníky vyššího gymnázia (5/8, 3/6 a 1/4), dále v rozsahu 2 hodin interaktivních seminářů v každém pololetí ve zbytku vyššího gymnázia bez maturitních ročníků, dále zajišťuje rozběh vedení třídnických hodin v rozsahu 2 hodiny v prvním pololetí studia u prvních ročníků osmiletého a šestiletého studia (jednorázová aktivita). Zároveň externí dodavatelé zajišťují realizaci adaptačních kurzů i pobytů. Souhrn hodin externího dodavatele celkově: adaptační pobyt (30 hodin čtyřleté studium) studenti si hradí sami adaptační kurzy (32 hodin osmileté, 32 hodin - šestileté) financování programové náplně z grantu Zdravé město Praha, v případě neúspěchu si studenti jednorázově hradí sami jak ubytování a stravování, tak i programovou náplň 1/8 hodinový rozsah: celkem za školní rok: 8 hodin 2/8 hodinový rozsah: celkem za školní rok: 6 hodin 3/8 a 1/6 hodinový rozsah: (2x) + 2 celkem za školní rok: 14 hodin 4/8 a 2/6 hodinový rozsah: (2x) celkem za školní rok: 12 hodin 5/8 a 3/6 a 1/4 rozsah: (3x) celkem za školní rok: 18 hodin 6/8 a 4/6 a 2/4 rozsah: (3x) celkem za školní rok: 12 hodin 7/8 a 5/6 a 3/4 rozsah: (3x) celkem za školní rok: 12 hodin V situaci plného běhu programu by tak externí dodavatel během jednoho školního roku pokryl všechny výše uvedené hodinové rozsahy a odpracoval by ve škole 82 hodin. 9. Náběh nového programu V prvním školním roce běhu nového programu bude adaptační kurz pro osmileté studium realizován s agenturou Jules & Jim, zároveň je v grantu Zdravé město Praha zahrnuta i návazná práce se třídou (po adaptačním kurzu). Adaptační kurz pro studenty šestiletého studia si v prvním roce nového programu zajistí třídní učitel ve spolupráci s dalšími pedagogy. Adaptační pobyt pro čtyřleté studium zůstává ve stejné podobě, jako v minulých letech tedy za pomoci agentury Wenku. Pro náběh programu jsou dvě varianty: A) Plán náběhu dlouhodobého programu primární prevence rozvrhnout do tří let. V prvním školním roce (2013/2014) do programu zařadit celé nižší gymnázium (1/8, 2/8, 3/8, 1/6, 4/8, 2/6) a první ročníky vyššího gymnázia (5/8, 3/6 a 1/4) Jak budou studenti postupovat do vyšších ročníků, bude se rozsah dlouhodobého programu automaticky postupně rozšiřovat. V prvním roce by tedy celková hodinová dotace pro externího dodavatele služeb byla jen 58 hodin za školní rok. V dalším roce (2014/2015) 70 hodin a v dalším roce (2015/2016) již plný rozsah plného běhu programu, tedy 82 hodin. B) Rozběhnout celý program v plném rozsahu již od školního roku 2013/2014.

9 10. Závěr Součástí realizace dlouhodobého programu primární prevence školy je i pravidelná průběžná evaluace jednotlivých jeho částí. Výstupy z této evaluace budou následně podkladem nejen pro tvorbu Výroční zprávy školy za jednotlivý školní rok, ale i pro analýzu potřeb školy pro školní rok následující. Tento program je živým dokumentem, který může pružně reagovat na měnící se potřeby školy spolu například s měnící se skladbou a strukturou studentů, s měnícími se požadavky na rozsah výuky apod. Takto koncipovaný program znamená efektivně vynaložené úsilí k dosažení cílů uvedených v úvodu textu. Pravidelná práce s třídními skupinami nepochybně přispěje ke kvalitnějším vnitřním vztahům a normám uvnitř jednotlivých tříd a pomůže minimalizovat počty potřebných intervencí. Velký důraz na adaptovanost studentů zejména na náročnost nové školy spolu se zdravými vztahy uvnitř tříd může ovlivnit míru studijního selhávání, záškoláctví a případných odchodů studentů. Student s dostatečnou informační základnou a se zformovaným postojem vůči nežádoucím jevům pak znamená naději na nižší počet řešených výchovných obtíží.

10

Cesta k odpovědnosti Program dlouhodobé specifické primární prevence při gymnáziu Budějovická od školního roku 2013/2014

Cesta k odpovědnosti Program dlouhodobé specifické primární prevence při gymnáziu Budějovická od školního roku 2013/2014 Cesta k odpovědnosti Program dlouhodobé specifické primární prevence při gymnáziu Budějovická od školního roku 2013/2014 Gymnázium Budějovická Budějovická 680, Praha 4 Školní poradenské pracoviště Mgr.

Více

Závěrečná zpráva programu primární prevence školy za školní rok 2014/2015

Závěrečná zpráva programu primární prevence školy za školní rok 2014/2015 Závěrečná zpráva programu primární prevence školy za školní rok 2014/2015 1. Informace o projektu / aktivitě 1.1. Název realizovaného projektu: Cesta k odpovědnosti + Adaptační výjezdy Zdravá třída 1.2.

Více

Závěrečná zpráva programu primární prevence školy za školní rok 2013/2014

Závěrečná zpráva programu primární prevence školy za školní rok 2013/2014 Závěrečná zpráva programu primární prevence školy za školní rok 2013/2014 1. Informace o projektu / aktivitě 1.1. Název realizovaného projektu: Cesta k odpovědnosti + Adaptační výjezdy Zdravá třída 1.2.

Více

Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018

Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018 Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018 Motto: Odvaž se používat vlastní rozum. Immanuel Kant Charakteristika školy Gymnázium je od roku 2004 situováno ve dvou budovách. Hlavní pracoviště

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2015/2016 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 Budějovická 680/17, 140 00, Praha 4 Jméno

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2016/2017 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 Budějovická 680/17, 140 00, Praha 4 Jméno

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok:2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 Budějovická 680/17, 140 00, Praha 4 Jméno

Více

Výchovné a vzdělávací programy se zaměřením na prevence. Alžběta Černochová, David Holý

Výchovné a vzdělávací programy se zaměřením na prevence. Alžběta Černochová, David Holý Výchovné a vzdělávací programy se zaměřením na prevence Alžběta Černochová, David Holý Výchovné a vzdělávací programy Primární prevence (Adaptační výjezdy) Selektivní prevence Primární prevence pro MŠ

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program Selektivní prevence Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program je určen pro žáky 3. až 9. tříd základních škol a studenty středních škol. Historie programu

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová Prioritní oblasti primární prevence MŠMT PhDr. Pavla Doležalová Tři úrovně koordinace - zák. 379/2005 Sb. MŠMT Resorty-spolupráce Kraje- metodici prevence, krajští koordinátoři Primární prevence Školy

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590. Příloha č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 97/2014/Km.

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590. Příloha č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 97/2014/Km. , T. G. Masaryka 590 Příloha č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 97/2014/Km. 1 Integrace obsahů vzdělávacích oborů (oblastí) 1.1 Nižší stupeň osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast Vzdělávací okruh

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Gymnázum a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Školní preventivní strategie. na šk. roky 2012/13 2014/2015

Gymnázum a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Školní preventivní strategie. na šk. roky 2012/13 2014/2015 Gymnázum a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o Školní preventivní strategie na šk. roky 2012/13 2014/2015 Zpracovaly: Mgr. Hana Konečná metodik prevence pro obor Gymnázium Mgr. Milena Šrubařová met. prevence

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie 2016-2020 Dne 30. 9. 2016 vypracoval Mgr. Jiří Daněk, školní metodik prevence Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 Školní

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování

Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování Termín: 15.10. 2010 14. 1. 2012 Východiska: Při realizaci kurzu vycházíme z myšlenky, že základem kvalitní a

Více

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů 2016/2017 Nabídkový katalog preventivních programů NABÍDKA PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSKYTOVANÝCH CHARITNÍM STŘEDISKEM MAJÁK Cílem programů primární prevence je účinné a systematické předcházení rizikovým

Více

Vnitřní dokumentace. Školní preventivní strategie 2016_11/SK

Vnitřní dokumentace. Školní preventivní strategie 2016_11/SK Vnitřní dokumentace Školní preventivní strategie 2016_11/SK Datum Jméno Podpis Schválil 25. 8. 2016 Mgr. Miluše Horská Zpracoval Mgr. Markéta Hujerová Platnost od 1. 9. 2016 Platnost dokumentu neomezena

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ÚSTÍ NAD ORLICÍ KRAJSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE. PhDr. Petra Novotná, Mgr. Jana Klementová

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ÚSTÍ NAD ORLICÍ KRAJSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE. PhDr. Petra Novotná, Mgr. Jana Klementová PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ÚSTÍ NAD ORLICÍ KRAJSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE PhDr. Petra Novotná, Mgr. Jana Klementová Krajské centrum primární prevence V období září 2009 červen 2012 fungovalo

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Gymnázium Jiřího Wolkera, Kolárova 3, Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Gymnázium Jiřího Wolkera, Kolárova 3, Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Gymnázium Jiřího Wolkera, Kolárova 3, Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracoval: Mgr. Jaroslav Vašíček Rok: 2016/2017 Gymnázium Jiřího Wolkera je střední škola s všeobecným zaměřením na vzdělávání

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) Mgr. Adam Rádl vedoucí odborné sekce školské primární prevence, lektor prevence Bc. Adéla Dvořáková vedoucí pracoviště

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

PROJEKT PREVENCE NÁS OSLOVÍ

PROJEKT PREVENCE NÁS OSLOVÍ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÝCH OBORŮ Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark Agentura zprostředkování práce a kariérního poradenství, Centrum celoţivotního

Více

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018 Školní preventivní strategie Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace na roky 2015 2018 Zpracovaly: Mgr. Hana Konečná metodik prevence pro obor vzdělání Gymnázium Mgr. Milena

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/16. TSG a ZŠ Tábor Zavadilská 2472, Tábor 39002

ŠKOLNÍ ROK 2015/16. TSG a ZŠ Tábor Zavadilská 2472, Tábor 39002 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP TSG a ZŠ Tábor Zavadilská 2472, Tábor

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Minimální preventivní program (MPP) vychází z pokynu MŠMT, č. j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu, kouření,

Více

POSUZOVÁNÍ KVALITY A CERTIFIKACE PROGRAMŮ ŠKOLSKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE

POSUZOVÁNÍ KVALITY A CERTIFIKACE PROGRAMŮ ŠKOLSKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSUZOVÁNÍ KVALITY A CERTIFIKACE PROGRAMŮ ŠKOLSKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE Roman Petrenko, NÚV CO JE TO PREVENCE? Předcházet, učinit opatření předem Prevence sociálně patologických jevů (Herbert Spencer) Prevence

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba tel. +420 596 912 567, fax +420 596 910 135, mob. +420 775 997 669 reditel@wigym.cz, sekretariat@wigym.cz

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Programy primární prevence. o.s. Prev-Centrum

Programy primární prevence. o.s. Prev-Centrum Programy primární prevence o.s. Prev-Centrum Miluše Stehlíková OBSAH 1. Něco o nás systém služeb 2. Programy všeobecné primární prevence 3. Programy selektivní primární prevence 4. Programy indikované

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZPRACOVALA: Jana Lučková, 28.8.2012 1.stupeň Cílem primární prevence je zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Cílem

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Školní preventivní strategie 2010-2015

Školní preventivní strategie 2010-2015 Školní preventivní strategie 2010-2015 Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475 Praha 5 www.gymjh.cz 1 Obsah I. Zdůvodnění potřeby školní preventivní strategie II. Popis současného stavu problematiky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 vychází ze

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Jarmila Benýšková Telefon na ředitele 387

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:206/207 Minimální preventivní program. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 6047844 Základní

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁIA) 1. Obsahové vymezení V předmětu geografie se realizuje obsah vzdělávacího oboru Geografie, část vzdělávacího oboru Geologie a části

Více