Přehled očekávaných výstupů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled očekávaných výstupů"

Transkript

1 63-41-M/02 Obchodní akademie Jazykové vzdělávání a komunikace Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života. Obecným cílem jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetenci žáků a naučit je užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací na základě jazykových a slohových znalostí. Jazykové vzdělávání se rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků. K dosažení tohoto cíle přispívá i estetické vzdělávání a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci: uplatňovali mateřský jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace; využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřovali se srozumitelně a souvisle, formulovali a obhajovali své názory; chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění; získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a předávali je vhodným způsobem s ohledem na jejich uživatele; chápali jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa. Vzdělávání v cizích jazycích se významně podílí na přípravě žáků na aktivní život v multikulturní společnosti, neboť vede žáky k získání jak obecných, tak komunikativních kompetencí k dorozumění v situacích každodenního osobního a pracovního života. Připravuje žáky k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům, rozšiřuje jejich znalosti o světě. Současně přispívá k formování osobnosti žáků, učí je toleranci k hodnotám jiných národů, rozvíjí jejich schopnost učit se po celý život. Žáci by měli zvládnout na různých úrovních řečové dovednosti nejméně ve dvou jazycích. Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá: u prvního cizího jazyka minimální úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky; u dalšího cizího jazyka minimální úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky; akvizici slovní zásoby čítající minimálně 2300 lexikálních jednotek za studium, z čehož obecně odborná a odborná terminologie tvoří u úrovně B1 minimálně 20 %, u úrovně A2 15 % lexikálních jednotek. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: komunikovat v cizím jazyce v různých situacích života, v projevech mluvených i psaných, na všeobecná i odborná témata; volit adekvátní komunikační strategie a jazykové prostředky; efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně odborného, umět jej zpracovat a využívat jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a dovedností; získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a získané poznatky včetně odborných ze svého oboru využívat ke komunikaci; pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce včetně internetu nebo CD-ROM, se slovníky, jazykovými aj. cizojazyčnými příručkami, využívat tyto informační zdroje ke studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovedností; využívat vybrané metody a postupy efektivního studia cizího jazyka ke studiu dalších jazyků, příp. k dalšímu vzdělávání; využívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce mateřského jazyka při studiu jazyků; chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů a jazykových oblastí, ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se zásadami demokracie. K podpoře výuky jazyků je vhodné pracovat s multimediálními výukovými programy a internetem, utvářet příznivé školní prostředí, rozvíjet a využívat nabízené evropské programy. Rovněž je účelné integrovat odborný VRK - síťová 1

2 63-41-M/02 Obchodní akademie jazyk do výuky, např. vytvářet podmínky pro částečnou výuku tematických celků vybraných předmětů v cizím jazyce, zapojovat žáky do projektů a soutěží a navazovat kontakty a spolupráci mezi školami doma i v zahraničí. Pro motivaci žáků k učení cizích jazyků, pro jejich osobní zkušenost a poznání života v multikulturní společnosti se doporučuje organizování odborných jazykových pobytů a zahraničních stáží. Škola vytváří podmínky pro motivaci a vedení Evropského jazykového portfolia, a tím rovněž podporuje pozitivní přístup žáků k učení se cizím jazykům. Je třeba, aby škola respektovala cizí jazyk, který již žáci v základním vzdělávání studovali. Obsah vzdělávání (učivo) je v vymezen jednotně pro úroveň B1 i A2 a z didaktického hlediska je rozdělen do čtyř kategorií. Školy při tvorbě ŠVP zohlední všechny zmiňované kategorie učiva. Je samozřejmé, že v procesu výuky se všechny čtyři kategorie přirozeně a nenásilně propojují. Není žádoucí je vyučovat izolovaně. V kompetenci škol je zařazení takových témat do ŠVP, která odpovídají potřebě a specializaci vyučovaných oborů. Výsledky vzdělávání jsou v ŠVP diferencovány podle úrovní jazykových kompetencí lingvistických, sociolingvistických a pragmatických. Český jazyk a komunikace 1. Obecný cíl předmětu Vzdělávání v předmětu český jazyk a komunikace vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života. Obecným cílem jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetenci žáků a naučit je užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací na základě jazykových a slohových znalostí. Jazykové vzdělávání se rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků. K dosažení tohoto cíle přispívá i estetické vzdělávání a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků. 2. Charakteristika učiva Učivi se skládá z části jazykové - (gramatika, pravopis, obecné výklady o jazyce, vývoj českého jazyka a jeho postavení v systému jazyků) a stylistické - (stylistika, komunikace, základy rétoriky). Součástí výuky je prohlubování funkční, čtenářské a mediální gramotnosti. 3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci: uplatňovali mateřský jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace; využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřovali se srozumitelně a souvisle, formulovali a obhajovali své názory; chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění; získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a předávali je vhodným způsobem s ohledem na jejich uživatele; chápali jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa. 4. Výukové strategie Jsou zadávány úlohy, které vyžadují vyhledávání a hodnocení informací. Je vytvářen prostor pro mluvené i písemné projevy žáků, učitel vede žáky k vhodnému vyjadřování a jednání a hodnotí jejich projevy z hlediska věcného i formálního. Ve výuce jsou využívány všechny tradiční metodické postupy (expoziční, fixační a motivační) a formy výuky (frontální, skupinová a individuální). 5. Hodnocení výsledků žáků Učitel využívá klasickou pětistupňovou škálu známek - každá může mít různou váhu pro výsledné hodnocení. Přihlíží se ke specifickým potřebám žáků a při konečném hodnocení k aktivitě žáků. VRK - síťová 2

3 63-41-M/02 Obchodní akademie V předmětu se hodnotí samostatnost úsudku a dovednost výstižně formulovat myšlenky, argumentovat, diskutovat. Dále se přihlíží k obsahové správnosti a vhodnosti použití lexikálních, gramatických a stylistických prostředků, a to v projevu ústním i písemném. Hodnocení zahrnuje i míru žákovy schopnosti propojit získané poznatky se znalostmi z jiných předmětů a též jeho kulturní rozhled. Při hodnocení písemného projevu je zohledněna pravopisná správnost a grafická úprava výstupu. Nedílnou součástí posuzování žákovy úspěšnosti v otevřených úlohách je i schopnost sestavit souvislý, srozumitelný a pečlivě formulovaný text. Podmínkou klasifikace žáka je napsání písemné práce ze slohu. Formy prověřování: soustavné diagnostické pozorování žáka sledování výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování diagnostické rozhovory se žákem různé druhy zkoušek: předepsané písemné zkoušky ústní zkoušení didaktické testy 6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat Předmět přispívá k rozvoji všech klíčových kompetencí, zejména k: - kompetenci k učení (žák chápe zadání, vyhledává potřebné informace, které aplikuje na úlohu, formuluje své závěry a výsledky vhodně prezentuje) - komunikativní kompetenci (žák formuluje své myšlenky srozumitelně, souvisle a spisovně; jeho ústní i písemný projev je přehledný a jazykově správný; vystupuje adekvátně vzhledem k situaci, komunikuje kultivovaně, jedná asertivně; aktivně naslouchá, diskutuje, obhajuje svůj názor a bere v úvahu názory a postoje ostatních; vybírá podstatné myšlenky a fakta z různorodých mluvených i písemných projevů a písemně je zaznamenává pro další využití; používá odbornou terminologii) - personální a sociální kompetenci (žák si stanovuje reálné cíle; rozvíjí svůj osobnostní potenciál; se podílí na týmové práci a vlastními návrhy přispívá k úspěšné realizaci společných cílů; respektuje možnosti a schopnosti jiných lidí, nepodléhá předsudkům, přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů, předchází osobním konfliktům a hledá kompromisní řešení) - občanské kompetenci a kulturnímu povědomí (žák má pozitivní vztah k hodnotám národní a světové kultury a chrání je; zná svá občanská práva a povinnosti a a uznává hodnoty a principy demokratické společnosti) - kompetenci k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám (žák z různých zdrojů aktivně vyhledává a vyhodnocuje informace pro pracovní uplatnění a další vzdělávání; prezentuje vhodně své znalosti a dovednosti a kultivovaně vystupuje) - odborné kompetenci (vyhotovuje typické obchodní písemnosti; vyhotovuje personální písemnosti včetně písemností spojených se vznikem, změnou a zánikem pracovněprávních vztahů) - kompetenci využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi (žák pracuje s běžným aplikačním programovým vybavením /textový editor, tabulkový procesor, software pro tvorbu prezentací, software pro počítačovou grafiku, databázový software, software pro elektronickou komunikaci, aplikace používané v profesní oblasti/; získává informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet, informace třídí, analyzuje, posuzuje jejich věrohodnost, zpracovává a interpretuje je) V rámci předmětu jsou aplikována průřezová témata takto: Občan v demokratické společnosti - je rozvíjena funkční gramotnost žáků, úcta k materiálním i duchovním hodnotám, schopnost vyhledávat informace a pracovat s nimi a dále se posilují komunikativní a personální kompetence, např. dovednost jednat s lidmi, asertivní a sebevědomé jednání, mediální gramotnost. Člověk a životní prostředí - žák je veden k efektivní práci s informacemi týkajícími se daného tématu a k jejich kritickému hodnocení za účelem poznání světa a jeho lepšího porozumění. Člověk a svět práce - v rámci výuky jsou simulovány situace z praktického života (žák např. vyhledává a posuzuje informace ze světa práce, zkouší si verbální a neverbální komunikaci při jednáních, spoluvytváří obraz firmy na veřejnosti). Informační a komunikační technologie - vhodné úkoly jsou řešeny s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií (textový editor, internet, software pro tvorbu prezentací). Je kladen důraz na gramatickou a estetickou úroveň výstupů. Mezipředmětové vztahy: Literatura a umění Mediální a jazyková kultura Literatura netradičně Cizí jazyky VRK - síťová 3

4 63-41-M/02 Obchodní akademie Společenské vědy Člověk v dějinách Dějiny kultury Informační technologie Písemná a elektronická komunikace Český jazyk a komunikace, 1. ročník rozumí základní terminologii a uplatňuje ji při práci s jazykem Úvod do studia českého jazyka Nauka o slovní zásobě Zvuková stránka jazyka Grafická stránka jazyka používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné terminologie rozpozná funkční styl, slohový postup a v typických příkladech slohový útvar v psaném i v mluveném projevu Obecné poučení o slohu rozpozná funkční styl, dominantní slohový postup a v typických příkladech slohový útvar sestaví jednoduchý útvar prostě sdělovacího stylu (dopis, pozvánka aj.) Běžná komunikace sestaví jednoduché zpravodajské a propagační útvary (zpráva, reportáž, pozvánka, nabídka...) charakterizuje postavení konkrétního slova v systému slovní zásoby Nauka o slovní zásobě nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak řídí se zásadami ortoepie a uvědomí si odlišnosti mezi mluvenou a psanou podobou jazyka Zvuková stránka jazyka Grafická stránka jazyka řídí se zásadami správné výslovnosti řídí se principy českého pravopisu Běžná komunikace Grafická stránka jazyka v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu má přehled o knihovnách a jejich službách Úvod do studia českého jazyka má přehled o knihovnách a jejich službách vyhledává informace z různých zdrojů a kriticky je vyhodnocuje Úvod do studia českého jazyka Grafická stránka jazyka zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim kriticky ovládá a uplatňuje základní principy výstavby textu Obecné poučení o slohu posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu používá základní jazykové příručky Úvod do studia českého jazyka Nauka o slovní zásobě Grafická stránka jazyka pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka postihuje a zaznamenává základní myšlenky ústních a písemných projevů Úvod do studia českého jazyka Běžná komunikace pořizuje z odborného textu výpisky a výtah, dělá si poznámky z přednášek a jiných veřejných projevů vypracuje anotaci Úvod do studia českého jazyka vyhledává informace a pracuje s nimi Úvod do studia českého jazyka samostatně zpracovává informace pracuje s informačními zdroji Úvod do studia českého jazyka používá klíčových slov při vyhledávání informačních pramenů VRK - síťová 4

5 63-41-M/02 Obchodní akademie Český jazyk a komunikace, 2. ročník Český jazyk a komunikace, 2. ročník chápe slovotvorné vztahy a různé způsoby tvoření slov Tvoření slov v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví upevňuje a prohlubuje pravopisné znalosti Tvarosloví Vývojové tendence spisovné češtiny v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu vytváří různé druhy projevů založených na popisném postupu Slohový postup popisný vhodně používá jednotlivé slohové postupy a základní útvary chápe specifika písemných projevů administrativního stylu Administrativní styl a jeho útvary sestaví základní projevy administrativního stylu rozumí úloze češtiny v médiích Publicistický styl má přehled o denním tisku a tisku své zájmové oblasti chápe vývoj jazyka v současnosti Tvoření slov vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny ovládá spisovné tvary slov a užívá je v mluveném i v písemném projevu Tvarosloví Administrativní styl a jeho útvary Vývojové tendence spisovné češtiny v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví uplatňuje znalosti českého pravopisu v písemném projevu Tvarosloví Administrativní styl a jeho útvary Vývojové tendence spisovné češtiny v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu vytvoří základní útvary administrativního stylu Administrativní styl a jeho útvary sestaví základní projevy administrativního stylu vytvoří základní publicistické útvary Publicistický styl vhodně používá jednotlivé slohové postupy a základní útvary porozumí obsahu textu i jeho části Slohový postup popisný Publicistický styl rozumí obsahu textu i jeho částí vyjadřuje se jasně, přesně, věcně správně Slohový postup popisný vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně kriticky posoudí obsah textů masové komunikace Publicistický styl zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim kriticky orientuje se v periodicích Publicistický styl má přehled o denním tisku a tisku své zájmové oblasti nalezne chybu a zdůvodní náležitou pravopisnou podobu Tvarosloví odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby VRK - síťová 5

6 63-41-M/02 Obchodní akademie Český jazyk a komunikace, 3. ročník Český jazyk a komunikace, 3. ročník používá znalosti skladby v jazykovém projevu Větná skladba Stavba a tvorba komunikátu uplatňuje znalosti ze skladby při logickém vyjadřování vyjadřuje se přiměřeně tématu řeči a situaci sdělování Větná skladba Řečnický styl Odborný styl Frazeologie ovládá techniku mluveného slova, umí klást otázky a vhodně formulovat odpovědi posoudí věcně kriticky přiměřenost vyjadřování Řečnický styl Frazeologie odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby vhodně formuluje své názory, zdůvodňuje je, polemizuje Řečnický styl Odborný styl vhodně se prezentuje, argumentuje a obhajuje svá stanoviska realizuje řečnické vystoupení Řečnický styl přednese krátký projev volí vhodnou strategii při podání veřejního projevu Řečnický styl využívá emocionální a emotivní stránky mluveného slova, vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní (kritizovat, polemizovat) vytvoří promyšlený, vnitřně propracovaný projev Větná skladba Stavba a tvorba komunikátu Odborný styl orientuje se ve výstavbě textu pracuje se základními útvary odborného stylu Odborný styl odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v základních útvarech odborného stylu, především popisného a výkladového užívá bohatou slovní zásobu Řečnický styl Frazeologie používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné terminologie pracuje s odbornou literaturou Odborný styl zaznamenává bibliografické údaje orientuje se v textu Stavba a tvorba komunikátu Odborný styl rozumí obsahu textu i jeho částí VRK - síťová 6

7 63-41-M/02 Obchodní akademie Český jazyk a komunikace, 4. ročník Český jazyk a komunikace, 4. ročník rozlišuje útvary národního jazyka a užívá přiměřených jazykových prostředků s ohledem na komunikační situaci Národní jazyk a jeho útvary rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační situaci uvědomuje si postavení češtiny mezi indoevropskými jazyky Čeština a jazyky příbuzné orientuje se v soustavě jazyků objasní vývoj spisovné češtiny Čeština a jazyky příbuzné vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny užívá úvahový slohový postup a jeho základní útvary Slohový postup úvahový vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně rozlišuje slohové postupy uměleckého stylu Umělecký styl Jazyková a stylizační cvičení má přehled o slohových postupech uměleckého stylu posoudí jazykovou stránku uměleckého díla Umělecký styl Jazyková a stylizační cvičení vystihne charakteristické znaky různých druhů textu a rozdíly mezi nimi vytvoří různé slohové útvary za použití různých slohových postupů Slohový postup úvahový Umělecký styl Jazyková a stylizační cvičení vhodně používá jednotlivé slohové postupy a základní útvary rozpozná formální, syntaktické i stylistické chyby Národní jazyk a jeho útvary Slohový postup úvahový Umělecký styl Jazyková a stylizační cvičení odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby VRK - síťová 7

8 63-41-M/02 Obchodní akademie Český jazyk a komunikace, 4. ročník Anglický jazyk 1. Obecný cíl Výuka cizích jazyků je významnou součástí všeobecného vzdělávání žáků. Hlavními cíli výuky cizích jazyků jsou prohlubování a rozšiřování komunikativní kompetence žáka. Žák se naučí komunikovat v cizím jazyce nejen v situacích každodenního života, ale je připraven uplatnit nabyté jazykové dovednosti i v profesním životě. Proto je nezbytnou součástí výuky zařazování autentických materiálů a propojování školního prostředí s reálným prostředím (organizování exkurzí, výměnných a poznávacích zájezdů). V rámci výuky cizích jazyků je kladen důraz i na plnění výchovně vzdělávacího cíle. Žák se učí toleranci k jiným národům a kulturám. Výuka cizích jazyků směřuje k aktivnímu osvojení 2 cizích jazyků, a to tak, aby úroveň znalostí a dovedností odpovídala v případě anglického jazyka alespoň stupnici B1 Společného evropského referenčního rámce (SERR), v případě zvoleného druhého cizího jazyka úrovni A2 SERR. Anglický jazyk je povinný pro všechny žáky, druhý cizí jazyk si žáci mohou zvolit z nabídky francouzský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk. 2. Charakteristika učiva Obsahem výuky je systematické rozvíjení řečových dovedností, jazykových prostředků, tematických okruhů zahrnujících i témata odborná a získání poznatků o zemích příslušné jazykové oblasti. Uvedené části se nevyskytují izolovaně, ale prolínají se dle potřeby. Žák si během vzdělávání osvojí: Řečové dovednosti - produktivní, receptivní, interaktivní Jazykové prostředky - výslovnost, pravopis, slovní zásoba, gramatika Tematické okruhy - osobní údaje, domov, rodina, mezilidské vztahy - volný čas, sport, kultura, cestování - služby, nakupování, stravování, péče o zdraví - příroda, počasí - škola a studium - zaměstnání, hledání zaměstnání, osobní i úřední dopis Poznatky o zemích příslušné jazykové oblasti - reálie příslušných zemí (geografické údaje, historie, politické poměry) - život v daných zemích - tradice a zvyky 3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Ve výuce cizích jazyků se usiluje zejména o to, aby žák dokázal vyjádřit svoje city a postoje i v cizím jazyce. Žák je také veden k tomu, aby se zajímal o aktuální dění v zemích, jejichž jazyk se učí. Díky dosaženým poznatkům o cizích kulturách by výuka měla také napomoci k odstraňování stereotypů a předsudků v myšlení žáků. 4. Strategie výuky Vzhledem k tomu, že v cizích jazycích je kladen důraz na praktické využití získaných znalostí a dovedností, jsou ve výuce využívány takové strategie, které vytvářejí pro žáky dostatečný prostor k jejich aktivnímu zapojení do výuky. Pomocí širokého spektra vyučovacích metod jako jsou dialog, diskuse, týmová práce, inscenační situace i nejrůznější prezentace dostávají žáci příležitost k zdokonalení mluveného i písemného projevu. Vyučující se ve výuce snaží přiblížit co nejvíce reálnému prostředí, proto se žáky komunikuje v maximální možné míře pouze v daném cizím jazyce a totéž je vyžadováno i od žáků. Ze stejného důvodu jsou vhodně využívány prostředky didaktické techniky. Důležitou strategií je i motivace žáků dané učivo zvládnout a dále se rozvíjet, proto vyučující přihlíží k jejich individuálním vzdělávacím potřebám a podle jejich úrovně a jazykových schopností VRK - síťová 8

9 63-41-M/02 Obchodní akademie Český jazyk a komunikace, 4. ročník jim zadává různě složité úlohy. 5. Hodnocení výsledků žáků Při hodnocení žáků se klade důraz na informativní a výchovnou funkci hodnocení. Žáci budou vedeni k tomu, aby byli schopni objektivně kritického sebehodnocení a sebeposuzování. Hodnocení by mělo vést k identifikaci nedostatků žáka a následně jej motivovat ve spolupráci s učiteli k jejich odstranění. Způsoby hodnocení by měly spočívat v kombinaci známkování a slovního hodnocení. Hlavními metodami hodnocení jsou ústní a písemné zkoušení, součástí celkového hodnocení mohou být také seminární práce, projekty, referáty ad. Podmínkou pro hodnocení je absolvování 1 významné práce za pololetí (tzv.pololetní kompozice), počet menších prací nebo ústních zkoušení není centrálně stanoven a je zcela v kompetenci jednotlivých vyučujících. S podmínkami pro souhrnné hodnocení na konci klasifikačního období seznámí učitel žáky na začátku školního roku. Základní formou hodnocení je klasifikace vyjádřená známkou podle stupnice 1-5. Při hodnocení se přihlíží nejen ke gramatické a lexikální správnosti, ale zohledňuje se také rozsah a rozmanitost používaných jazykových a stylizačních prostředků odpovídajících probírané jazykové úrovni. 6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat Výuka cizích jazyků přispívá zejména k rozvoji následujících klíčových kompetencí : - kompetenci k učení (žák reflektuje správně průběh svého vzdělávání, přijímá hodnocení od ostatních a hledá vhodné cesty k dosažení svých studijních cílů, chápe vzdělávání jako obohacující součást lidského bytí a chápe, že bude různé znalosti a dovednosti potřebovat a získávat celý život) - komunikativní kompetenci (žák formuluje své myšlenky srozumitelně, aktivně naslouchá a diskutuje, vybírá podstatné myšlenky a fakta z různorodých mluvených i písemných projevů, používá odbornou terminologii, uvědomuje si význam cizích jazyků pro lepší pracovní uplatnění i pro orientaci v cizojazyčném prostředí) - kompetencím k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám (jsou navozovány modelové situace související se vstupem do zaměstnání) - personální a sociální kompetenci (žák je veden ke sledování aktuálního dění ve společnosti, je podporována spolupráce ve třídě, jsou nabízeny aktivity umožňující sebepoznání žáka, jeho rozvoj a prožití pocitu úspěchu) - kompetencím využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi (žák pracuje s běžným aplikačním programovým vybavením, získává informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet, informace třídí, zpracovává a interpretuje je) V rámci předmětu cizí jazyk jsou průřezová témata realizována takto: Občan v demokratické společnosti ve výuce je rozvíjena funkční gramotnost žáků v cizojazyčném prostředí, úcta k materiálním i duchovním hodnotám. Prostřednictvím různých vyučovacích metod (diskuse, simulační metody) je podporována dovednost jednat s lidmi, diskutovat i o citlivých a kontroverzních otázkách. Člověk a životní prostředí - žák je seznámen s problematikou životního prostředí zemí, jejichž jazyk se učí. Dále jsou zařazována témata zdraví a zdravého životního stylu, popřípadě témata týkající se aktuálních ekologických problémů. Člověk a svět práce žák je nucen vyhledávat informace z různých cizojazyčných zdrojů. V rámci výuky jsou simulovány situace z praktického života (žák např. si zkouší verbální a neverbální komunikaci při jednáních, reaguje na inzeráty). Žák získává informace o možnostech pracovního uplatnění v zahraničí. Informační a komunikační technologie žákům jsou zadávány úkoly tak, aby při jejich plnění měli možnost využít moderních informačních technologií. Tím je vytvořen i prostor pro individuální rozvoj nadaných žáků (elearning, projekty ad.). Prostřednictvím audio a videonahrávek je žákům zprostředkováno reálné prostředí dané země. Mezipředmětové vztahy: Literatura a umění Mediální a jazyková kultura Společenské vědy Člověk v dějinách Dějiny kultury Informační technologie Písemná a elektronická komunikace Hospodářský zeměpis Ekonomika Biologie VRK - síťová 9

10 63-41-M/02 Obchodní akademie Anglický jazyk, 1. ročník Tělesná výchova VRK - síťová 10

11 63-41-M/02 Obchodní akademie Anglický jazyk, 1. ročník Anglický jazyk, 1. ročník rozumí přiměřeně náročnému textu Rodina a přátelé rozumí pokynům vyučujícího Rodina a přátelé napíše neformální dopis příteli Rodina a přátelé hovoří k tématu rodina, popíše rodinné vztahy Rodina a přátelé chápe a používá přítomný čas prostý ve větě oznamovací a v záporu Rodina a přátelé ovládá společenské fráze při představování Rodina a přátelé vyjadřuje názory a pocity Volný čas a životní styl vytvoří krátký inzerát Volný čas a životní styl hovoří o svých zálibách a volném čase Volný čas a životní styl reprodukuje přečtený text a vyslechnutý projev Školní život a vzdělávání používá různé formy čtení Školní život a vzdělávání popíše jednoduše vzdělávací systém v ČR a Anglii Školní život a vzdělávání zformuluje fakta o své škole Školní život a vzdělávání popíše obrázek a vzhled člověka Oblékání a zábava písemně zformuluje krátké pozvání Oblékání a zábava ovládá všeobecné geografické a přírodní pojmy Člověk a příroda vypráví krátký příběh Člověk a příroda ústně prezentuje své zážitky Člověk a příroda komunikuje telefonicky Život ve městě a kulturní památky rozumí mluvenému projevu Život ve městě a kulturní památky prezentuje cizí země a jejich osobnosti Země a národy světa a jejich významné osobnosti vede jednoduchý rozhovor v kavárně Jídlo a britská kuchyně, stravovací návyky ovládá náležitosti formálního dopisu Jídlo a britská kuchyně, stravovací návyky používá společenské fráze při nákupu jízdenky a požádá o upřesnění informace Doprava, cestování, počasí pohovoří o svých plánech do budoucna a o problematice zaměstnání Svět práce vyplní formulář nebo samostatně vytvoří žádost o zaměstnání Svět práce vyslovuje správně podle fonetických pravidel Oblékání a zábava VRK - síťová 11

12 63-41-M/02 Obchodní akademie Anglický jazyk, 1. ročník Anglický jazyk, 1. ročník dodržuje pravidla anglického pravopisu Člověk a příroda vyjadřuje se ke známému tématu Život ve městě a kulturní památky VRK - síťová 12

13 63-41-M/02 Obchodní akademie Anglický jazyk, 2. ročník VRK - síťová 13

14 63-41-M/02 Obchodní akademie Anglický jazyk, 2. ročník Anglický jazyk, 2. ročník umí číst s porozuměním a orientuje se v neznámém textu Lidské vlastnosti reprodukuje přečtený text, vyjadřuje své pocity Lidské vlastnosti hovoří o svých zálibách a činnostech ve volném čase Lidské vlastnosti zpracuje informace z psaného nebo mluveného textu Člověk a sport koncipuje krátký text do časopisu Člověk a sport popíše místo ve městě, dokáže se informovat na cestu Život ve městě a na venkově rozumí souvislému projevu rodilého mluvčího v přiměřeném tempu Život ve městě a na venkově umí srovnávat vlastnosti osob, věcí Kino a film, televize napíše recenzi filmu Kino a film, televize ovládá fráze a slovní zásobu k nakupování Peníze a nákupy orientuje se v textu a rozumí přečtenému Peníze a nákupy sestaví neformální děkovný dopis Peníze a nákupy ovládá slovní zásobu k technonologickým zařízením a jejich funkcím Člověk a technologie odhaduje významy cizích a složených slov Člověk a technologie vytvoří formální dopis - stížnost Člověk a technologie má přehled stereotypech chování různých zemí Kulturní tradice a zvyky v různých zemích používá podmínkové věty pro vyjádření budoucnosti Kulturní tradice a zvyky v různých zemích orientuje se v základních globálních problémech Globální problémy lidstva porozumí odbornému článku a zaznamená základní fakta Globální problémy lidstva vyjádří svůj názor na problematiku životní prostředí Globální problémy lidstva zpracuje a zprostředkuje informace Člověk a kriminalita popíše své zážitky a zkušenosti Člověk a kriminalita uplatňuje různé techniky čtení Člověk a literatura má základní znalosti o W. Shakespearovi a o literatuře všeobecně Člověk a literatura nalezne a zpracuje důležité informace v textu Člověk a literatura VRK - síťová 14

15 63-41-M/02 Obchodní akademie Anglický jazyk, 2. ročník Anglický jazyk, 2. ročník orientuje se v turistickém průvodci Peníze a nákupy vyplní formulář s osobními údaji Lidské vlastnosti VRK - síťová 15

16 63-41-M/02 Obchodní akademie Anglický jazyk, 3. ročník VRK - síťová 16

17 63-41-M/02 Obchodní akademie Anglický jazyk, 3. ročník Anglický jazyk, 3. ročník popíše vzhled člověka Vzhled a povaha člověka pracuje s jazykově náročnějšími texty, pracuje se slovníkem Vzhled a povaha člověka představí se v dopise Vzhled a povaha člověka popíše lidské pocity a nálady Vzhled a povaha člověka vyjádří a popíše minulé děje a události Člověk a jeho vztah k okolí má přehled o významných událostech a svátcích v anglicky mluvících zemích Člověk a jeho vztah k okolí používá spojky k vyjádření složitějších souvětí Člověk a jeho vztah k okolí hovoří na téma povolání a práce a připraví se na přijímací pohovor v cizím jazyce Člověk a práce je schopen připravit se na přijímací pohovor v českém i v cizím jazyce zapojí se do diskuse na základě novinového článku Člověk a práce napíše žádost o zaměstnání Člověk a práce dokáže pohovořit k tématu životospráva Lidské tělo a mysl ovládá slovní zásobu k tématu lidské tělo Lidské tělo a mysl sestaví neformální dopis o nových událostech Lidské tělo a mysl diskutuje o budoucnosti a svých plánech, vyjadřuje souhlas a nesouhlas Naše budoucnost diskutuje o odborném tématu a umí argumentovat Naše budoucnost zprostředkuje informace jiným lidem Mýtus a realita napíše formální dopis - rezervaci ubytování Mýtus a realita seznámí se s anglicky psanou poezií Mezilidské vztahy vyjadřuje svá přání a představy Mezilidské vztahy pohovoří na téma internet Mezilidské vztahy prokáže znalosti fakt o Praze Město, ve kterém žiji koncipuje obchodní dopis - poptávku Město, ve kterém žiji vybrané písemnosti zpracuje nejméně v jednom cizím jazyce, vede jednoduchý ústní a telefonický cizojazyčný rozhovor hledá různé způsoby vyjádření srozumitelné pro posluchače Jídlo a stravování sestaví obchodní dopis - nabídku Jídlo a stravování hovoří o sportech a aktivním životním stylu Jídlo a stravování porovnává život a zvyky v anglicky mluvících zemích Život a zvyky anglicky mluvících zemí VRK - síťová 17

18 63-41-M/02 Obchodní akademie Anglický jazyk, 3. ročník Anglický jazyk, 3. ročník rozumí mluvenému projevu z médií, např. počasí, zprávy Život a zvyky anglicky mluvících zemí formuluje obchodní dopis - objednávka Život a zvyky anglicky mluvících zemí VRK - síťová 18

19 63-41-M/02 Obchodní akademie Anglický jazyk, 4. ročník VRK - síťová 19

20 63-41-M/02 Obchodní akademie Anglický jazyk, 4. ročník Anglický jazyk, 4. ročník hovoří souvisle o cestování, prezentuje poznatky o cizích zemích, reaguje na otázky posluchačů Turistika a cestovní ruch ovládá využití přítomného času pro popis minulých dějů Turistika a cestovní ruch porozumí hlášení z rozhlasu a oznámením Turistika a cestovní ruch požádá o informaci a sdělí informaci Turistika a cestovní ruch diskutuje o prostředcích komunikace Peníze a finance, hodnoty v lidském životě zformuluje názor k danému tématu (peníze, reklama ve školách) a dovede diskutovat Peníze a finance, hodnoty v lidském životě ovládá techniky zběžného čtení textu k vyhledání zadaných informací Peníze a finance, hodnoty v lidském životě argumentuje při prosazení svého názoru Peníze a finance, hodnoty v lidském životě napíše formální dopis jako reakci na reklamu a požádá o další informace Peníze a finance, hodnoty v lidském životě pojmenuje různé druhy umění a ovládá související pojmy Člověk a umění diskutuje o umění a vyjádří svůj názor na umělecké dílo Člověk a umění napíše esej teoretické povahy na základě vlastního stručného plánu Člověk a umění prokazuje faktické znalosti o Velké Británii a Londýně Velká Británie přeloží obchodní dopis - stížnost s pomocí slovníku Velká Británie sestaví obchodní dopis - stížnost Velká Británie prokazuje znalosti fakt o USA a ovládá související slovní zásobu Spojené státy prezentuje své znalosti o USA a odpovídá na dotazy Spojené státy ovládá základní odlišnosti americké a britské angličtiny Spojené státy srovná základní rysy našeho způsobu života a života anglicky mluvících zemí Kanada ovládá formální zásady psaní obchodních dopisů Kanada orientuje se v politickém životě a státním zřízení anglicky mluvících zemí a porovná je s ČR Kanada ovládá slovní zásobu a pojmy související se závažnými globálními problémy Problémy moderního světa zpracuje informace a přednese referát k aktuálnímu sociálnímu nebo ekologickému problému Problémy moderního světa porozumí textu s odbornými pojmy a zapojí se do diskuze Problémy moderního světa VRK - síťová 20

Přehled učiva. Český jazyk a komunikace. 1. Obecný cíl předmětu

Přehled učiva. Český jazyk a komunikace. 1. Obecný cíl předmětu Český jazyk a komunikace 1. Obecný cíl předmětu Vzdělávání v předmětu český jazyk a komunikace vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života.

Více

82-41-M/05 Grafický design

82-41-M/05 Grafický design 82-41-M/05 Grafický design MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82-41-M/05 Grafický design Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

75 31 M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství

75 31 M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 75 31 M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

78 42 M/01 Technické lyceum

78 42 M/01 Technické lyceum MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78 42 M/01 Technické lyceum 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 3

Více

pro obor vzdělání pedagogika

pro obor vzdělání pedagogika pro obor vzdělání RVP 75-31-M/01 1602M01 Předškolní Průmyslová a mimoškolní ekologie pedagogika Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-31-M/01 1602M01 Předškolní Průmyslová a mimoškolní ekologie

Více

82-41-M/17 Multimediální tvorba

82-41-M/17 Multimediální tvorba 82-41-M/17 Multimediální tvorba MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82-41-M/17 Multimediální tvorba Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 39-08-M/01 Průmyslová ekologie Požární ochrana

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 39-08-M/01 Průmyslová ekologie Požární ochrana pro obor vzdělání RVP 39-08-M/01 1602M01 Průmyslová Požární ekologie ochrana Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 39-08-M/01 1602M01 Průmyslová Požární ochrana ekologie Vydalo Ministerstvo

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie 18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

pro obor vzdělání Průmyslová ekologie

pro obor vzdělání Průmyslová ekologie pro obor vzdělání RVP 16-02-M/01 1602M01 Průmyslová ekologie Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 16-02-M/01 1602M01 Průmyslová ekologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

33-43-M/01 Výroba hudebních nástrojů

33-43-M/01 Výroba hudebních nástrojů 33-43-M/01 Výroba hudebních nástrojů ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 33-43-M/01 Výroba hudebních nástrojů Vydalo Ministerstvo školství, mládeže

Více

26 47 M/01 Informační technologie

26 47 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 26 47 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Vydalo Ministerstvo školství,

Více

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Vydalo Ministerstvo školství,

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

63-41-M/02 Obchodní akademie

63-41-M/02 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

63 41 M/01 Ekonomika a podnikání

63 41 M/01 Ekonomika a podnikání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 63 41 M/01 Ekonomika a podnikání 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

26 41 M/01 Elektrotechnika

26 41 M/01 Elektrotechnika MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 26 41 M/01 Elektrotechnika 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 3 1.1

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Vojenské lyceum 78-42-M/07 Vojenské lyceum 1. Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY čtyřletých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou

Více

pro obor vzdělání 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční

pro obor vzdělání 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční pro obor vzdělání 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19.

Více

KUCHAŘ-ČÍŠNÍK - 3-leté studium

KUCHAŘ-ČÍŠNÍK - 3-leté studium školní vzdělávací program 65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK KUCHAŘ-ČÍŠNÍK - 3-leté studium Soukromá střední odborná škola a Soukromé střední odborné učiliště BEAN, s. r. o. HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM UČEBNÍ OSNOVY

WALDORFSKÉ LYCEUM UČEBNÍ OSNOVY Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM UČEBNÍ OSNOVY PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební osnovy Jazykové vzdělávání Český jazyk (Čj) Charakteristika

Více

23-41-M/01 Strojírenství

23-41-M/01 Strojírenství Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 23-41-M/01 Strojírenství zaměření Počítačová podpora konstruování a výroby (od 1.9.2011) zaměření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/19/2011/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ OBOR VZDĚLÁNÍ PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 3 1. Profil absolventa... 4 2. Charakteristika školního vzdělávacího programu...

Více