Preventivní program pro školní rok 2014/2015 Zdravé vztahy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Preventivní program pro školní rok 2014/2015 Zdravé vztahy"

Transkript

1 Základní škola profesora Zdeňka Matějčka Most, Zdeňka Štěpánka 340, příspěvková organizace Tel.: , Preventivní program pro školní rok 2014/2015 Zdravé vztahy Obsah: I. Východiska programu II. Cíle III. Základní terminologie IV. Vymezení cílové populace V. Navržený způsob realizace, metody a formy řešení aktivit VI. Stav rizikového chování na škole VII. Spolupráce s jinými organizacemi VIII. Měření efektivity programu Přílohy: Hodnocení PP za školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Miroslava Puntová, metodička prevence Účinnost od: PhDr. Hana Ajmová ředitelka školy

2 I. Východiska programu Preventivní program pro školní rok 2014/2015 bude zaměřen stejně jako v předchozích letech na Zdravé vztahy. Pod tímto názvem si můžeme představit různé podoby vztahů. Naše škola si klade za cíl vytvářet a rozvíjet všechny jejich podoby - vztahy mezi žáky, vztahy žáků k sobě samým a svému okolí, vztahy žáků a učitelů, rodiny a školy a také učitelů mezi sebou. Pozitivní vztahy, ať už rodinné, přátelské nebo pracovní, jsou důležité pro psychickou pohodu člověka. Dávají tak dobrý základ lidskému zdraví. Škola by měla být bezpečným, respektujícím a spolupracujícím prostředím, ve kterém se budou cítit dobře všechny zúčastněné strany - žáci, rodina i učitelé. Kvalitní vztahy jsou předpokladem pro osobnostní růst a zdravý životní styl. Bez dostatečného sebevědomí a základních komunikačních dovedností může být obtížně realizováno právo každého člověka říci NE případným nástrahám. Všichni se občas dostáváme do situací, kdy prožíváme nejistotu. Patří sem vypjaté situace jako závěrečné zkoušky ve škole nebo problémy v rodině. Náchylní k depresím můžeme být i tehdy, když nás něco odvede od našeho zaběhnutého života. V době prožívání depresí a nudy býváme nejvíce zranitelní. Tehdy máme tendenci sáhnout po všem, co nám nabízí pocit bezpečí. Každý z nás si zvolí jinou cestu, která jej odvede od problému a tou nejhorší je podle odborníků pro žáky základních škol vstup do špatné party. Nejlepší způsob, jak se vyhnout problémům, je uvědomit si v těchto napjatých situacích, že potřebujeme zvláštní podporu zdravého prostředí. Takového, kde převládá vzájemná úcta, tolerantnost a laskavé přijímaní osobnostních rozdílů, čestnost a důvěra, pravdomluvnost či empatie. Celkově pozitivní naladění vyvolané pocity bezpečí a jistoty má velký význam mimo jiné i pro učení. V neohrožujícím sociálním prostředí se jedinec učí snáze a trvaleji než v prostředí, kde se cítí ohrožen. Stresující situace, tedy takové, při kterých dochází k typickým reakcím organismu, navozují strach, obavy, pocity méněcennosti, nenávist k druhým a jiné silné negativní emoce, jež výrazně proces učení blokují, až znemožňují. Hlavním cílem letošního preventivního programu je proto vybudování zdravých vztahů mezi žáky. K nejčastějšímu rizikovému chování vyskytujícímu se u žáků navštěvujících ZŠ prof. Zdeňka Matějčka patří kouření cigaret, eperimentování s marihuanou, pití alkoholu, časté hraní PC her a šikana. V každém ročníku se vyskytuje určité rizikové chování. Výsledky jsou detailně uvedeny v kapitole Stav rizikového chování na škole. Ukázalo se také, že v každé třídě je několik žáků, kteří své problémy s nikým neřeší. Jedním z cílů programu je zachytit právě tyto žáky a nabídnout jim možnosti pomoci. V letošním školním roce opět klademe velký důraz na aktivity ve volném čase žáků. Většina žáků, u nichž se objevuje rizikové chování, uvedla, že se ve volném čase nudí. V předešlém školním roce jsme nabídku zájmových kroužků rozšířili také do víkendů, v čemž

3 budeme pokračovat. Zaměříme se také na protidrogovou prevenci. V minulém školním roce jsme na škole zaznamenali více případů eperimentování s marihuanou, než tomu bylo v roce předešlém. Preventivní program je otevřený a v průběhu školního roku bude i nadále ověřován, upravován a doplňován. Program vychází z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č.j.: 21291/ II. Cíle Hlavní cíl: - minimalizovat vznik a snížit míru rizikového chování u dětí a mládeže Obecný cíl: - výchova k předcházení, minimalizaci či oddálení rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti - motivace k opuštění rizikového chování, pokud již nastalo a ochrana před dopady rizikového chování, pokud již nastalo ve výrazné formě a) Dlouhodobé - zlepšování vztahů ve škole - zkvalitňování sociálního klimatu školy - posilování postojů žáků ke zdravému životnímu stylu - posilování postojů v oblasti společenskovědní, přírodovědné, v oblasti rodinné a občanské výchovy a v oblasti sociálně právní - zvyšování informovanosti o problémech souvisejících s rizikovým chováním - snižování výskytu rizikového chování na škole - vedení žáků ke zdravému trávení volného času - vytváření otevřeného partnerství s rodiči a veřejností b) Střednědobé - jednotná pravidla a postupy při řešení konkrétních problémů ve škole - zapojení co největší části pedagogického sboru a rodičů do akcí primární prevence - ujasnění kompetencí jednotlivých orgánů činných v oblasti primární prevence c) Krátkodobé - zhodnocení aktuálního stavu výskytu rizikového chování na škole

4 - realizace akcí preventivního programu - předávání informací žákům, rodičům a pedagogům - zvýšení informovanosti žáků o možnostech pomoci při řešení problémů Znalostní kompetence žáků ročník - žáci dokáží pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením cigaret, pitím alkoholu, užíváním drog, zneužíváním léků - znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek - znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu - mají vědomosti o zdravém životním stylu a jak dbát o své zdraví - mají právní povědomí v oblasti sociálně patologických jevů ročník - žáci mají povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě - znají činnosti, které je vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního režimu, osvojují si zdravý životní styl - podrobně znají zdravotní a sociální rizika návykových látek a argumenty ve prospěch zdraví - mají právní povědomí v oblasti rizikového chování - umí komunikovat se službami poskytujícími poradenskou pomoc - umí pojmenovat základní mezilidské vztahy - umí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti - znají svá práva a ví, na koho se obrátit v případě, že někdo jejich práva ohrožuje nebo poškozuje - ví, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých, je protiprávní - znají základní způsoby odmítání návykových látek ve styku s vrstevníky - mají zdravý vztah ke škole, uvědomují si důležitost vzdělání pro život ročník - žáci znají význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl a zdraví - respektují odlišné názory či zájmy lidí a odlišné způsoby jejich chování a myšlení - znají a uplatňují vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky, spory řeší nenásilným způsobem - znají vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích - umí spolupracovat ve skupině a přebírat zodpovědnost za společné úkoly

5 - znají zákony omezující kouření cigaret, požívání alkoholu a zákony týkající se užívání a šíření drog - jsou schopni kritického myšlení vůči médiím, odmítají projevy brutality a násilí zprostředkované médii a umí o nich diskutovat - znají významné dokumenty upravující lidská práva a sociálně právní ochranu dětí - znají činnost důležitých orgánů právní ochrany občanů - uvědomují si podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnost za případné protiprávní činy - chápou zdraví ve své celistvosti jako složku fyzickou, sociální a duševní - umí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky - umí vysvětlit své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví - ví, co je podstatou zdravého životního stylu a snaží se o jeho realizaci - znají pozitivní vliv aktivního pohybu, duševní hygieny, umí relaovat - umí diskutovat o rizicích zneužívání drog, orientují se v trestně právní problematice návykových látek - ví, kde hledat odbornou pomoc, v případě potřeby ji dokáží využít - bezpečně zvládají účelné modely chování v krizových situacích (šikanování, týrání, se. zneužívání apod.) a správně se rozhodují v situacích vlastního nebo cizího ohrožení - uznávají vzdělání jako důležitou součást života III. Základní terminologie Prevence všechna opatření směřující k předcházení a minimalizaci jevů spojených s rizikovým chováním a jeho důsledky; výchovné, zdravotní, sociální či jiné intervence směřující k předcházení výskytu rizikového chování, zamezující jeho další progresi, zmírňující již eistující formy a projevy rizikového chování nebo pomáhající řešit jeho důsledky. Rizikové chování formy chování, které mají negativní dopady na zdraví, sociální nebo psychologické fungování jedince anebo ohrožující jeho sociální okolí. Formy rizikového chování agresivní chování (agrese, šikana; kyberšikana, rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií; násilí, intolerance, antisemitismus, etremismus, rasismus a enofobie, homofobie); delikventní chování (vandalismus, krádeže, sprejerství a další trestné činy a přečiny); záškoláctví a neplnění školních povinností; závislostní chování (užívání všech návykových látek, netolismus, gambling); rizikové sportovní aktivity; rizikové chování v dopravě; spektrum poruch příjmu potravy; negativní působení sekt; seuální rizikové chování.

6 IV. Vymezení cílové populace Obsah a plnění preventivního programu jsou zaměřeny na věkovou skupinu odpovídající prvnímu a druhému stupni základní školy, a to vždy tak, aby program odpovídal zvláštnostem a potřebám dané věkové skupiny. Dále je program zaměřen na rodiče žáků a učitele. Děti a mládež - žáci 1. stupně mladší školní věk (6-12 let) - žáci 2. stupně starší školní věk (12-16 let) Všeobecná primární prevence zaměření na běžnou populaci dětí a mládeže zohledňující pouze věková kritéria (práce s větším počtem účastníků). Selektivní primární prevence zaměření na skupinu osob, u kterých jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik a vývoj různých forem rizikového chování (práce s menšími skupinami). Indikovaná primární prevence zaměření na jednotlivce, u kterých se již vyskytly projevy rizikového chování (individuální práce s jedincem). Rodiče žáků - primární prevence u funkčních rodin - zaměření na rodiny s problémy, rodiny s výskytem rizikového chování (spíše sekundární prevence spolupráce s dalšími odborníky) Pedagogický sbor - ředitel a zástupce ředitele zastřešení projektu - 1. stupeň všichni učitelé - 2. stupeň - učitelé předmětů výchovy ke zdraví, výchovy k občanství, přírodopisu, tělesné výchovy, třídní učitelé v rámci týmové tvořivosti a brainstormingu; dále učitelé všech dalších předmětů, asistenti pedagoga, vychovatelé - provozní personál

7 V. Navržený způsob realizace; formy a metody A) Žáci - začlenění problematiky rizikového chování do osnov společenskovědních předmětů, týmové tvořivosti a brainstormingu, prolínání prevence ve všech předmětech - besedy a ekurze (spolupráce s institucemi činnými v oblasti prevence rizikového chování) - zvýšení informovanosti žáků, s kým mohou řešit jednotlivé problémy - pravidelná práce s třídními kolektivy pod vedením třídních učitelů v rámci hodin výchovy ke zdraví, týmové tvořivosti, brainstormingu - možnost dotazů, svěření se prostřednictvím školní pošty - v rámci prevence využití školního časopisu Devatenáctka I. stupeň: Témata, která budou probírána zejména v rámci týmové tvořivosti 1. pololetí mezilidské vztahy, šikana, PC hry, nebezpečí internetu 2. pololetí - závislost na cigaretách, nebezpečný nález, cizí osoby Dopravní výchova 1. a 2. ročník Bezpečné chování na silnicích 3. ročník Chodec na dopravním hřišti; mimořádné situace 4. ročník Cyklista na dopravním hřišti; mimořádné situace Patologické jevy 1.,2., 3., 4., 5. ročník agrese, šikana, rizikové formy komunikace prostřednictvím multimédií, záškoláctví 4., 5. ročník návykové látky (nebezpečí kouření) II. stupeň: Témata, která budou probírána zejména v rámci brainstormingu, výchovy ke zdraví a v přírodovědných předmětech agrese, násilí, šikana intolerance, rasismus; etremismus závislostní chování rizikové chování sportovní aktivity, doprava (prevence úrazů) poruchy příjmu potravy seuální rizikové chování

8 Patologické jevy šikana, kyberšikana, záškoláctví, zneužívání návykových látek; vandalismus; právo, trestní odpovědnost Filmy využívané v hodinách (následná diskuze, týmové vypracování úkolu k danému tématu): 1. stupeň - využití interaktivní tabule - tematický plán dopravní výchovy 5., 6.,7., 8., 9. ročník - Seznam se bezpečně (nebezpečí internetu) - Jak se chovat v krizových situacích - První pomoc 8., 9. ročník - My děti ze stanice Zoo (drogová problematika) - cyklus filmů ČT Soukromé pasti (zejména se. zneužívání) - další tematické videokazety (seuální výchova) - dokumenty na téma Multikulturní svět

9 Volnočasové aktivity - funkce relaační, regenerační, kompenzační, sociálně preventivní, výchovná Pí učitelka Kroužek Den Čas Cena Kulinářství v kuchyni St 1/14 dní Müllerová Umlaufová Platba dle surovin Lehmanová Výtvarný a kreativní Po ,- Bretfeldová Příprava na přij. zk. z M FIE Eterní konzultace Po Dle dohody Dle dohody ,- Puntová Relaační a pohybové hry 1.st. Po Kondrová Príprava na PZ Po ,- Bretfeldová Peterková FIE 2.roč. Čt Müllerová Seidlová Rozkopnutý hrnec Pá Hejnová Větrovcová Tygřík Nepravidelné akce Zážitkový Tykalová Kratochvílová Basáková - ŠK Flétna Ruční práce Zumba Dle dohody, víkendy Út St Čt Pohlová PC 1.st. Čt ,- Kocourková Hraní nás baví 1.st. Po Svobodová Hravé čtení Klokanová Cvičení na míčích Čt Hejčová PC 2.st. Čt ,- Kozempelová ILP Nosková ILP Vrchotová ILP Ve škole je vydáván školní časopis Devatenáctka, na jehož tvorbě se podílejí žáci 9. ročníků pod vedením vyučující ICT. I v letošním školním roce probíhá celoškolní projekt Poznávejme Mostecko, v rámci něj vyjížděli žáci na různé ekurze. V tomto školním roce proběhne část projektu s názvem Hrady.

10 Každý den - do 12:30 hod odpočinková činnost Školní klub Skladba týdne Po Klubová ZČ Estetickovýchovná ZČ Informatika Út Klubová ZČ Flétna (ZK) Rekreační ZČ St Klubová ZČ Estetickovýchovná ZČ Odpočinková ZČ Čt Klubová ZČ Zumba (ZK) Odpočinková ZČ Pá Klubová ZČ Sportovní ZČ Rekreační ZČ Vychovatelka Mgr. Kateřina Basáková Kroužky ve ŠK Flétna Ruční práce Zumba Celoroční akce ŠK Celoškolní sportovní soutěž - CS Poznámka: Informace o akcích ŠK jsou dětem podávány osobně, školním rozhlasem, letáky a nástěnkou.

11 B) Pedagogové - zapojit co nejvíce pedagogů do plnění preventivního programu - ve škole funguje Preventivní tým členové týmu: Mgr.M.Puntová Mgr.K.Vrchotová Mgr.Z.Kratochvílová Mgr.K. Basáková Mgr.J.Tykalová - tým má pravidelné schůzky - seznámení pedagogů s plány Co dělat, když - informování pedagogů o poznatcích z jednotlivých oblastí - sjednocení postupů při řešení přestupků proti školnímu řádu - zlepšit propagaci nabídek programů pro žáky a rodiče - odborná školení - dle momentální nabídky - společné mimoškolní akce (předvánoční setkání, návštěva divadla, oslavy narozenin) C) Rodiče - informační letáčky pro rodiče a jejich distribuce na třídních schůzkách, individuálních konzultacích - předání informací o konzultačních hodinách školních metodiček prevence, výchovné poradkyně a školní psycholožky formou zápisu do informačních knížek a sdělením na třídních schůzkách - třídní schůzky poskytování informací o průběhu výchovně vzdělávacího procesu, o vyskytujících se problémech a možnostech řešení - Rada školy před třídními schůzkami - zapojování rodičů do školních výletů, spaní ve škole, zvaní do výuky, akcí školního klubu - motivace rodičů k návštěvě třídních schůzek - zpříjemnění třídních schůzek posezením u kávy, občerstvením, které každý přinese - vzbuzovat zájem rodičů o školu - DÚ na IT stránkách školy (snadnější kontrola žáků rodiči)

12 Formy komunikace mezi cílovými skupinami - Rada školy - Pošta, - vyhrazené místo ve sborovně pro informační letáky - třídní schůzky - webové stránky školy Poradenství školní metodička prevence Mgr. M. Puntová výchovná poradkyně Mgr. K. Vrchotová školní psycholog Mgr. Petra Uškovičová VI. Stav rizikového chování některých žáků školy 6. ročník - časté hraní PC her, začínající eperimentování s kouřením, šikana, kyberšikana 7. ročník - pití alkoholu, časté hraní PC her, kouření cigaret, eperimentováni s marihuanou, šikana, kyberšikana, trestné přečiny, vandalství, kryté záškoláctví - oproti 6. ročníku velký počet žáků uvádí zkušenost se šikanou, několik žáků již také pravidelně kouří 8. ročník - kouření cigaret, marihuany, časté hraní PC her, šikana, pití alkoholu, začínající záškoláctví - oproti 7. ročníku se zvýšil počet žáků, kteří eperimentují s marihuanou 9. ročník - kouření cigaret, šikana, pití alkoholu, záškoláctví - někteří žáci v předešlých letech marihuanu ochutnali, ale nekouří ji, neobjevuje se již hraní PC her jako v nižších ročnících Pro některé žáky druhého stupně jsou tedy společnými problémy: kouření cigaret, eperimentování s marihuanou, pití alkoholu, časté hraní PC her, šikana. V každé třídě je určitý počet žáků, kteří své problémy řeší jen sami.

13 VII. Spolupráce s jinými organizacemi, kontakty PPP Most Jana Palacha 1534 Most Tel PPP Chomutov Václavská 1453 Chomutov Tel K - centrum Most P. Jilemnického 1929 Most Tel SVP Dyáda Most Růžová 1408 Most Tel SPC Teplice Trnovanská 1331 Teplice Tel SPC Ústí nad Labem Okresní hygienická stanice Most J. E. Purkyně Tel Policie ČR Most Václava Řezáče 224/3 Most Tel Městská policie Most Vítězslava Nezvala 2678/37 Most Tel Magistrát města Mostu Oddělení péče o dítě Radniční 1 Most Tel Oblastní spolek Českého červeného kříže Most Moskevská 12 Most

14 VIII. Měření efektivity programu Efektivita programu bude hodnocena zjišťováním názorů žáků, jejich zkušeností a informovanosti v rámci vyučovacích hodin - zejména výchovy k občanství, výchovy ke zdraví, týmové tvořivosti a brainstormingu. Bude vedena evidence řešených neomluvených absencí, šikany, zneužívání návykových látek a dalších případů rizikového chování.

15 Přílohy Škola: ZŠ prof. Zdeňka Matějčka Metodička prevence: Mgr. Miroslava Puntová Výchovná poradkyně: Mgr. Kateřina Vrchotová Hodnocení preventivního programu (PP) za školní rok: 2013/2014 Jakým způsobem je PP realizován (formy, metody): ano 1. poskytování informací: přednáška beseda konzultace osvětový materiál videoprojekce filmové představení ekurze 2. prožitkové programy: 3. pobytové akce: ne Vzdělávání pedagogů za školní rok 2013/2014: TYP ŠKOLENÍ Schůzka metodiků prevence Organizátor PPP Most (Mgr. Králíčková) Délka trvání (počet hodin) 1 za 2 měsíce Počet proškolených pracovníků metodik jiní pracovníci prevence Feuersteinova metoda Logopedická péče Asistentský kurz Deficity dílčích funkcí

16 Školní metodik prevence (ŠMP) spolupracuje s: výchovným poradcem třídními učiteli vedením školy ostatními, i nepedagogickými pracovníky školy ano ne Podmínky pro výkon funkce ŠMP: místnost pro konzultace s žáky a rodiči vymezené konzultační hodiny k dispozici odbornou literaturu přístup k vyhláškám MŠMT přístup k PC přístup k internetu podporu vedení školy k dalšímu vzdělávání možnost předávat informace pedagogickému sboru ano ne ŠMP se přímo účastní: ano ne mapování výskytu rizikového chování na škole řešení rizikového chování na škole spolupráce s odbornými zařízeními jednání s rodiči

17 Evidence rizikového chování na škole: návykové látky: kouření, alkohol, marihuana Záškoláctví Šikana Gambling Kriminalita Trestné přečiny Rasismus Jiné poruchy příjmu potravy Řešeno ano ne Spolupráce s rodiči ano ne rodiče jsou informováni o strategii PP 1. aktivní spolupráce s rodiči: přímá účast při tvorbě PP školní akce určené pro rodiče s dětmi přednášková činnost (besedy pro rodiče) účast ŠMP na třídních schůzkách 2. pasivní spolupráce s rodiči: písemná sdělení rodičům informační letáky Spolupráce s dalšími institucemi využíváme: ano ne forma spolupráce: PPP konzultace SVP konzultace Policie ČR konzultace, ohlášení Městská policie mimoškolní akce, besedy OHS okresní hygienická stanice OSPOD konzultace, ohlášení SPC konzultace Odborníci ekurze, přednášky

18 Konkrétní výsledky PP za tento školní rok: Podařilo se: 1. Zmapovat rizikové chování na škole. 2. Rozšířit volnočasové aktivity, zorganizovat víkendové akce. 3. Ekurze, mimoškolní akce, kulturní a sportovní akce. 4. Podchytit záškoláctví a kryté záškoláctví u několika žáků. 5. Zapojit více pedagogů do realizace prevence. Nepodařilo se: 1. Více zapojit rodiče. Co vyplývá z hodnocení MPP pro tvorbu MPP pro další školní rok: 1. Systematická práce s třídními kolektivy na budování dobrých vztahů. 2. Snížit etrémní postoje žáků k jiným rasám. 3. Podchytit toleranci žáků k alkoholu a kouření cigaret, šikanu, eperimentování s marihuanou. 4. Více zapojovat pedagogy a rodiče do plnění prevence. 5. Podporovat peer programy.

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Školní preventivní strategie ZŠ Votice

Školní preventivní strategie ZŠ Votice Školní preventivní strategie ZŠ Votice Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění prevence 3. Potřebnost projektu 4. Cíle projektu

Více

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Vypracovala Ing. Milena Rudolfová, školní metodik prevence Schválila: Mgr. Věra Turková, ředitelka školy Účinnost ode dne:

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015 Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice Školní preventivní strategie je vypracována na základě těchto strategií, metodických

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Školní preventivní strategie V Praze dne: 1.9.2012 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy 1. Současný stav problematiky

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí 1. Současný stav problematiky Škola vytváří minimální preventivní program jako základní nástroj prevence. Program je vyhodnocován

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015)

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015) Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015) 1. Současný stav problematiky Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola Česká Ves, okres Jeseník, Makarenkova 414, 790 81 Česká Ves Školní preventivní strategie Vize naší školy: Vytvářet prostředí, ve kterém budou děti i pedagogové nejen spokojeni, ale které

Více

7. Znalostní kompetence žáků

7. Znalostní kompetence žáků 7. Znalostní kompetence žáků ročník žáci dokáží pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, zneužíváním léků znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek znají

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Ostrava Poruba, L.Štúra 1085 platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.Aleš Matoušek

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

PŘÍLOHA č. 2. Preventivní program pro školní rok 2014/2015. Škola v klidu. Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková

PŘÍLOHA č. 2. Preventivní program pro školní rok 2014/2015. Škola v klidu. Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková PŘÍLOHA č. 2 Preventivní program pro školní rok 2014/2015 Škola v klidu ZŠ Dambořice 2014 Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková 1. Teoretický úvod Minimální preventivní program (MPP) je určen pro žáky,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok 2015/2018 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, Kosmonosy 293 06 Jméno a příjmení ředitele

Více

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Zpracovatel : Mgr. Dagmar Kubíčková Realizátor : výchovný poradce a všichni učitelé Termín realizace : školní rok 2013-2014

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Základní škola Bratrství Čechů s Slováků Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 PSČ 768 61, tel. 573 380 781, e-mail: info@zsbrat.cz Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Zpracovala:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní škola K. Dvořáčka 1230, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Složení preventivního týmu: Mgr. Zdeněk Nowak, ředitel ZŠ Mgr. Jana Czajová, výchovný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014/2015 ÚVOD Primární prevence

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Úvod Primární prevence rizikového chování se stala již nedílnou součástí výchovy a výuky na základní škole, i když hranice školy do značné míry přesahuje.

Více

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 1. Charakteristika Školní strategie je v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání,

Více

ÚVOD CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

ÚVOD CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ÚVOD Problematika sociálně patologických jevů by měla být v popředí zájmu nejen ve školách, ale v celé společnosti. Úspěšná prevence těchto jevů ve škole výrazně snižuje riziko studijních selhání, trestné

Více

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže.

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže. Č.j.: 2/1609/09 Školní preventivní strategie minimální preventivní program 2009/2010 Základní školy Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola K.Dvořáčka 1230,Orlová

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2010/2011

Školní preventivní strategie pro školní rok 2010/2011 Základní škola Bratrství Čechů s Slováků Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 PSČ 768 61, tel. 573 380 781, e-mail: info@zsbrat.cz Školní preventivní strategie pro školní rok 2010/2011 Zpracovala:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program Program prevence rizikového chování Metodik prevence Mgr. Romana Suchá Základní škola praktická, Nový Bor, nám.míru 104, 473 01 Minimální preventivní program vychází

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 1 Minimální preventivní

Více