Preventivní program pro školní rok 2014/2015 Zdravé vztahy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Preventivní program pro školní rok 2014/2015 Zdravé vztahy"

Transkript

1 Základní škola profesora Zdeňka Matějčka Most, Zdeňka Štěpánka 340, příspěvková organizace Tel.: , Preventivní program pro školní rok 2014/2015 Zdravé vztahy Obsah: I. Východiska programu II. Cíle III. Základní terminologie IV. Vymezení cílové populace V. Navržený způsob realizace, metody a formy řešení aktivit VI. Stav rizikového chování na škole VII. Spolupráce s jinými organizacemi VIII. Měření efektivity programu Přílohy: Hodnocení PP za školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Miroslava Puntová, metodička prevence Účinnost od: PhDr. Hana Ajmová ředitelka školy

2 I. Východiska programu Preventivní program pro školní rok 2014/2015 bude zaměřen stejně jako v předchozích letech na Zdravé vztahy. Pod tímto názvem si můžeme představit různé podoby vztahů. Naše škola si klade za cíl vytvářet a rozvíjet všechny jejich podoby - vztahy mezi žáky, vztahy žáků k sobě samým a svému okolí, vztahy žáků a učitelů, rodiny a školy a také učitelů mezi sebou. Pozitivní vztahy, ať už rodinné, přátelské nebo pracovní, jsou důležité pro psychickou pohodu člověka. Dávají tak dobrý základ lidskému zdraví. Škola by měla být bezpečným, respektujícím a spolupracujícím prostředím, ve kterém se budou cítit dobře všechny zúčastněné strany - žáci, rodina i učitelé. Kvalitní vztahy jsou předpokladem pro osobnostní růst a zdravý životní styl. Bez dostatečného sebevědomí a základních komunikačních dovedností může být obtížně realizováno právo každého člověka říci NE případným nástrahám. Všichni se občas dostáváme do situací, kdy prožíváme nejistotu. Patří sem vypjaté situace jako závěrečné zkoušky ve škole nebo problémy v rodině. Náchylní k depresím můžeme být i tehdy, když nás něco odvede od našeho zaběhnutého života. V době prožívání depresí a nudy býváme nejvíce zranitelní. Tehdy máme tendenci sáhnout po všem, co nám nabízí pocit bezpečí. Každý z nás si zvolí jinou cestu, která jej odvede od problému a tou nejhorší je podle odborníků pro žáky základních škol vstup do špatné party. Nejlepší způsob, jak se vyhnout problémům, je uvědomit si v těchto napjatých situacích, že potřebujeme zvláštní podporu zdravého prostředí. Takového, kde převládá vzájemná úcta, tolerantnost a laskavé přijímaní osobnostních rozdílů, čestnost a důvěra, pravdomluvnost či empatie. Celkově pozitivní naladění vyvolané pocity bezpečí a jistoty má velký význam mimo jiné i pro učení. V neohrožujícím sociálním prostředí se jedinec učí snáze a trvaleji než v prostředí, kde se cítí ohrožen. Stresující situace, tedy takové, při kterých dochází k typickým reakcím organismu, navozují strach, obavy, pocity méněcennosti, nenávist k druhým a jiné silné negativní emoce, jež výrazně proces učení blokují, až znemožňují. Hlavním cílem letošního preventivního programu je proto vybudování zdravých vztahů mezi žáky. K nejčastějšímu rizikovému chování vyskytujícímu se u žáků navštěvujících ZŠ prof. Zdeňka Matějčka patří kouření cigaret, eperimentování s marihuanou, pití alkoholu, časté hraní PC her a šikana. V každém ročníku se vyskytuje určité rizikové chování. Výsledky jsou detailně uvedeny v kapitole Stav rizikového chování na škole. Ukázalo se také, že v každé třídě je několik žáků, kteří své problémy s nikým neřeší. Jedním z cílů programu je zachytit právě tyto žáky a nabídnout jim možnosti pomoci. V letošním školním roce opět klademe velký důraz na aktivity ve volném čase žáků. Většina žáků, u nichž se objevuje rizikové chování, uvedla, že se ve volném čase nudí. V předešlém školním roce jsme nabídku zájmových kroužků rozšířili také do víkendů, v čemž

3 budeme pokračovat. Zaměříme se také na protidrogovou prevenci. V minulém školním roce jsme na škole zaznamenali více případů eperimentování s marihuanou, než tomu bylo v roce předešlém. Preventivní program je otevřený a v průběhu školního roku bude i nadále ověřován, upravován a doplňován. Program vychází z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č.j.: 21291/ II. Cíle Hlavní cíl: - minimalizovat vznik a snížit míru rizikového chování u dětí a mládeže Obecný cíl: - výchova k předcházení, minimalizaci či oddálení rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti - motivace k opuštění rizikového chování, pokud již nastalo a ochrana před dopady rizikového chování, pokud již nastalo ve výrazné formě a) Dlouhodobé - zlepšování vztahů ve škole - zkvalitňování sociálního klimatu školy - posilování postojů žáků ke zdravému životnímu stylu - posilování postojů v oblasti společenskovědní, přírodovědné, v oblasti rodinné a občanské výchovy a v oblasti sociálně právní - zvyšování informovanosti o problémech souvisejících s rizikovým chováním - snižování výskytu rizikového chování na škole - vedení žáků ke zdravému trávení volného času - vytváření otevřeného partnerství s rodiči a veřejností b) Střednědobé - jednotná pravidla a postupy při řešení konkrétních problémů ve škole - zapojení co největší části pedagogického sboru a rodičů do akcí primární prevence - ujasnění kompetencí jednotlivých orgánů činných v oblasti primární prevence c) Krátkodobé - zhodnocení aktuálního stavu výskytu rizikového chování na škole

4 - realizace akcí preventivního programu - předávání informací žákům, rodičům a pedagogům - zvýšení informovanosti žáků o možnostech pomoci při řešení problémů Znalostní kompetence žáků ročník - žáci dokáží pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením cigaret, pitím alkoholu, užíváním drog, zneužíváním léků - znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek - znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu - mají vědomosti o zdravém životním stylu a jak dbát o své zdraví - mají právní povědomí v oblasti sociálně patologických jevů ročník - žáci mají povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě - znají činnosti, které je vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního režimu, osvojují si zdravý životní styl - podrobně znají zdravotní a sociální rizika návykových látek a argumenty ve prospěch zdraví - mají právní povědomí v oblasti rizikového chování - umí komunikovat se službami poskytujícími poradenskou pomoc - umí pojmenovat základní mezilidské vztahy - umí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti - znají svá práva a ví, na koho se obrátit v případě, že někdo jejich práva ohrožuje nebo poškozuje - ví, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých, je protiprávní - znají základní způsoby odmítání návykových látek ve styku s vrstevníky - mají zdravý vztah ke škole, uvědomují si důležitost vzdělání pro život ročník - žáci znají význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl a zdraví - respektují odlišné názory či zájmy lidí a odlišné způsoby jejich chování a myšlení - znají a uplatňují vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky, spory řeší nenásilným způsobem - znají vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích - umí spolupracovat ve skupině a přebírat zodpovědnost za společné úkoly

5 - znají zákony omezující kouření cigaret, požívání alkoholu a zákony týkající se užívání a šíření drog - jsou schopni kritického myšlení vůči médiím, odmítají projevy brutality a násilí zprostředkované médii a umí o nich diskutovat - znají významné dokumenty upravující lidská práva a sociálně právní ochranu dětí - znají činnost důležitých orgánů právní ochrany občanů - uvědomují si podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnost za případné protiprávní činy - chápou zdraví ve své celistvosti jako složku fyzickou, sociální a duševní - umí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky - umí vysvětlit své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví - ví, co je podstatou zdravého životního stylu a snaží se o jeho realizaci - znají pozitivní vliv aktivního pohybu, duševní hygieny, umí relaovat - umí diskutovat o rizicích zneužívání drog, orientují se v trestně právní problematice návykových látek - ví, kde hledat odbornou pomoc, v případě potřeby ji dokáží využít - bezpečně zvládají účelné modely chování v krizových situacích (šikanování, týrání, se. zneužívání apod.) a správně se rozhodují v situacích vlastního nebo cizího ohrožení - uznávají vzdělání jako důležitou součást života III. Základní terminologie Prevence všechna opatření směřující k předcházení a minimalizaci jevů spojených s rizikovým chováním a jeho důsledky; výchovné, zdravotní, sociální či jiné intervence směřující k předcházení výskytu rizikového chování, zamezující jeho další progresi, zmírňující již eistující formy a projevy rizikového chování nebo pomáhající řešit jeho důsledky. Rizikové chování formy chování, které mají negativní dopady na zdraví, sociální nebo psychologické fungování jedince anebo ohrožující jeho sociální okolí. Formy rizikového chování agresivní chování (agrese, šikana; kyberšikana, rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií; násilí, intolerance, antisemitismus, etremismus, rasismus a enofobie, homofobie); delikventní chování (vandalismus, krádeže, sprejerství a další trestné činy a přečiny); záškoláctví a neplnění školních povinností; závislostní chování (užívání všech návykových látek, netolismus, gambling); rizikové sportovní aktivity; rizikové chování v dopravě; spektrum poruch příjmu potravy; negativní působení sekt; seuální rizikové chování.

6 IV. Vymezení cílové populace Obsah a plnění preventivního programu jsou zaměřeny na věkovou skupinu odpovídající prvnímu a druhému stupni základní školy, a to vždy tak, aby program odpovídal zvláštnostem a potřebám dané věkové skupiny. Dále je program zaměřen na rodiče žáků a učitele. Děti a mládež - žáci 1. stupně mladší školní věk (6-12 let) - žáci 2. stupně starší školní věk (12-16 let) Všeobecná primární prevence zaměření na běžnou populaci dětí a mládeže zohledňující pouze věková kritéria (práce s větším počtem účastníků). Selektivní primární prevence zaměření na skupinu osob, u kterých jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik a vývoj různých forem rizikového chování (práce s menšími skupinami). Indikovaná primární prevence zaměření na jednotlivce, u kterých se již vyskytly projevy rizikového chování (individuální práce s jedincem). Rodiče žáků - primární prevence u funkčních rodin - zaměření na rodiny s problémy, rodiny s výskytem rizikového chování (spíše sekundární prevence spolupráce s dalšími odborníky) Pedagogický sbor - ředitel a zástupce ředitele zastřešení projektu - 1. stupeň všichni učitelé - 2. stupeň - učitelé předmětů výchovy ke zdraví, výchovy k občanství, přírodopisu, tělesné výchovy, třídní učitelé v rámci týmové tvořivosti a brainstormingu; dále učitelé všech dalších předmětů, asistenti pedagoga, vychovatelé - provozní personál

7 V. Navržený způsob realizace; formy a metody A) Žáci - začlenění problematiky rizikového chování do osnov společenskovědních předmětů, týmové tvořivosti a brainstormingu, prolínání prevence ve všech předmětech - besedy a ekurze (spolupráce s institucemi činnými v oblasti prevence rizikového chování) - zvýšení informovanosti žáků, s kým mohou řešit jednotlivé problémy - pravidelná práce s třídními kolektivy pod vedením třídních učitelů v rámci hodin výchovy ke zdraví, týmové tvořivosti, brainstormingu - možnost dotazů, svěření se prostřednictvím školní pošty - v rámci prevence využití školního časopisu Devatenáctka I. stupeň: Témata, která budou probírána zejména v rámci týmové tvořivosti 1. pololetí mezilidské vztahy, šikana, PC hry, nebezpečí internetu 2. pololetí - závislost na cigaretách, nebezpečný nález, cizí osoby Dopravní výchova 1. a 2. ročník Bezpečné chování na silnicích 3. ročník Chodec na dopravním hřišti; mimořádné situace 4. ročník Cyklista na dopravním hřišti; mimořádné situace Patologické jevy 1.,2., 3., 4., 5. ročník agrese, šikana, rizikové formy komunikace prostřednictvím multimédií, záškoláctví 4., 5. ročník návykové látky (nebezpečí kouření) II. stupeň: Témata, která budou probírána zejména v rámci brainstormingu, výchovy ke zdraví a v přírodovědných předmětech agrese, násilí, šikana intolerance, rasismus; etremismus závislostní chování rizikové chování sportovní aktivity, doprava (prevence úrazů) poruchy příjmu potravy seuální rizikové chování

8 Patologické jevy šikana, kyberšikana, záškoláctví, zneužívání návykových látek; vandalismus; právo, trestní odpovědnost Filmy využívané v hodinách (následná diskuze, týmové vypracování úkolu k danému tématu): 1. stupeň - využití interaktivní tabule - tematický plán dopravní výchovy 5., 6.,7., 8., 9. ročník - Seznam se bezpečně (nebezpečí internetu) - Jak se chovat v krizových situacích - První pomoc 8., 9. ročník - My děti ze stanice Zoo (drogová problematika) - cyklus filmů ČT Soukromé pasti (zejména se. zneužívání) - další tematické videokazety (seuální výchova) - dokumenty na téma Multikulturní svět

9 Volnočasové aktivity - funkce relaační, regenerační, kompenzační, sociálně preventivní, výchovná Pí učitelka Kroužek Den Čas Cena Kulinářství v kuchyni St 1/14 dní Müllerová Umlaufová Platba dle surovin Lehmanová Výtvarný a kreativní Po ,- Bretfeldová Příprava na přij. zk. z M FIE Eterní konzultace Po Dle dohody Dle dohody ,- Puntová Relaační a pohybové hry 1.st. Po Kondrová Príprava na PZ Po ,- Bretfeldová Peterková FIE 2.roč. Čt Müllerová Seidlová Rozkopnutý hrnec Pá Hejnová Větrovcová Tygřík Nepravidelné akce Zážitkový Tykalová Kratochvílová Basáková - ŠK Flétna Ruční práce Zumba Dle dohody, víkendy Út St Čt Pohlová PC 1.st. Čt ,- Kocourková Hraní nás baví 1.st. Po Svobodová Hravé čtení Klokanová Cvičení na míčích Čt Hejčová PC 2.st. Čt ,- Kozempelová ILP Nosková ILP Vrchotová ILP Ve škole je vydáván školní časopis Devatenáctka, na jehož tvorbě se podílejí žáci 9. ročníků pod vedením vyučující ICT. I v letošním školním roce probíhá celoškolní projekt Poznávejme Mostecko, v rámci něj vyjížděli žáci na různé ekurze. V tomto školním roce proběhne část projektu s názvem Hrady.

10 Každý den - do 12:30 hod odpočinková činnost Školní klub Skladba týdne Po Klubová ZČ Estetickovýchovná ZČ Informatika Út Klubová ZČ Flétna (ZK) Rekreační ZČ St Klubová ZČ Estetickovýchovná ZČ Odpočinková ZČ Čt Klubová ZČ Zumba (ZK) Odpočinková ZČ Pá Klubová ZČ Sportovní ZČ Rekreační ZČ Vychovatelka Mgr. Kateřina Basáková Kroužky ve ŠK Flétna Ruční práce Zumba Celoroční akce ŠK Celoškolní sportovní soutěž - CS Poznámka: Informace o akcích ŠK jsou dětem podávány osobně, školním rozhlasem, letáky a nástěnkou.

11 B) Pedagogové - zapojit co nejvíce pedagogů do plnění preventivního programu - ve škole funguje Preventivní tým členové týmu: Mgr.M.Puntová Mgr.K.Vrchotová Mgr.Z.Kratochvílová Mgr.K. Basáková Mgr.J.Tykalová - tým má pravidelné schůzky - seznámení pedagogů s plány Co dělat, když - informování pedagogů o poznatcích z jednotlivých oblastí - sjednocení postupů při řešení přestupků proti školnímu řádu - zlepšit propagaci nabídek programů pro žáky a rodiče - odborná školení - dle momentální nabídky - společné mimoškolní akce (předvánoční setkání, návštěva divadla, oslavy narozenin) C) Rodiče - informační letáčky pro rodiče a jejich distribuce na třídních schůzkách, individuálních konzultacích - předání informací o konzultačních hodinách školních metodiček prevence, výchovné poradkyně a školní psycholožky formou zápisu do informačních knížek a sdělením na třídních schůzkách - třídní schůzky poskytování informací o průběhu výchovně vzdělávacího procesu, o vyskytujících se problémech a možnostech řešení - Rada školy před třídními schůzkami - zapojování rodičů do školních výletů, spaní ve škole, zvaní do výuky, akcí školního klubu - motivace rodičů k návštěvě třídních schůzek - zpříjemnění třídních schůzek posezením u kávy, občerstvením, které každý přinese - vzbuzovat zájem rodičů o školu - DÚ na IT stránkách školy (snadnější kontrola žáků rodiči)

12 Formy komunikace mezi cílovými skupinami - Rada školy - Pošta, - vyhrazené místo ve sborovně pro informační letáky - třídní schůzky - webové stránky školy Poradenství školní metodička prevence Mgr. M. Puntová výchovná poradkyně Mgr. K. Vrchotová školní psycholog Mgr. Petra Uškovičová VI. Stav rizikového chování některých žáků školy 6. ročník - časté hraní PC her, začínající eperimentování s kouřením, šikana, kyberšikana 7. ročník - pití alkoholu, časté hraní PC her, kouření cigaret, eperimentováni s marihuanou, šikana, kyberšikana, trestné přečiny, vandalství, kryté záškoláctví - oproti 6. ročníku velký počet žáků uvádí zkušenost se šikanou, několik žáků již také pravidelně kouří 8. ročník - kouření cigaret, marihuany, časté hraní PC her, šikana, pití alkoholu, začínající záškoláctví - oproti 7. ročníku se zvýšil počet žáků, kteří eperimentují s marihuanou 9. ročník - kouření cigaret, šikana, pití alkoholu, záškoláctví - někteří žáci v předešlých letech marihuanu ochutnali, ale nekouří ji, neobjevuje se již hraní PC her jako v nižších ročnících Pro některé žáky druhého stupně jsou tedy společnými problémy: kouření cigaret, eperimentování s marihuanou, pití alkoholu, časté hraní PC her, šikana. V každé třídě je určitý počet žáků, kteří své problémy řeší jen sami.

13 VII. Spolupráce s jinými organizacemi, kontakty PPP Most Jana Palacha 1534 Most Tel PPP Chomutov Václavská 1453 Chomutov Tel K - centrum Most P. Jilemnického 1929 Most Tel SVP Dyáda Most Růžová 1408 Most Tel SPC Teplice Trnovanská 1331 Teplice Tel SPC Ústí nad Labem Okresní hygienická stanice Most J. E. Purkyně Tel Policie ČR Most Václava Řezáče 224/3 Most Tel Městská policie Most Vítězslava Nezvala 2678/37 Most Tel Magistrát města Mostu Oddělení péče o dítě Radniční 1 Most Tel Oblastní spolek Českého červeného kříže Most Moskevská 12 Most

14 VIII. Měření efektivity programu Efektivita programu bude hodnocena zjišťováním názorů žáků, jejich zkušeností a informovanosti v rámci vyučovacích hodin - zejména výchovy k občanství, výchovy ke zdraví, týmové tvořivosti a brainstormingu. Bude vedena evidence řešených neomluvených absencí, šikany, zneužívání návykových látek a dalších případů rizikového chování.

15 Přílohy Škola: ZŠ prof. Zdeňka Matějčka Metodička prevence: Mgr. Miroslava Puntová Výchovná poradkyně: Mgr. Kateřina Vrchotová Hodnocení preventivního programu (PP) za školní rok: 2013/2014 Jakým způsobem je PP realizován (formy, metody): ano 1. poskytování informací: přednáška beseda konzultace osvětový materiál videoprojekce filmové představení ekurze 2. prožitkové programy: 3. pobytové akce: ne Vzdělávání pedagogů za školní rok 2013/2014: TYP ŠKOLENÍ Schůzka metodiků prevence Organizátor PPP Most (Mgr. Králíčková) Délka trvání (počet hodin) 1 za 2 měsíce Počet proškolených pracovníků metodik jiní pracovníci prevence Feuersteinova metoda Logopedická péče Asistentský kurz Deficity dílčích funkcí

16 Školní metodik prevence (ŠMP) spolupracuje s: výchovným poradcem třídními učiteli vedením školy ostatními, i nepedagogickými pracovníky školy ano ne Podmínky pro výkon funkce ŠMP: místnost pro konzultace s žáky a rodiči vymezené konzultační hodiny k dispozici odbornou literaturu přístup k vyhláškám MŠMT přístup k PC přístup k internetu podporu vedení školy k dalšímu vzdělávání možnost předávat informace pedagogickému sboru ano ne ŠMP se přímo účastní: ano ne mapování výskytu rizikového chování na škole řešení rizikového chování na škole spolupráce s odbornými zařízeními jednání s rodiči

17 Evidence rizikového chování na škole: návykové látky: kouření, alkohol, marihuana Záškoláctví Šikana Gambling Kriminalita Trestné přečiny Rasismus Jiné poruchy příjmu potravy Řešeno ano ne Spolupráce s rodiči ano ne rodiče jsou informováni o strategii PP 1. aktivní spolupráce s rodiči: přímá účast při tvorbě PP školní akce určené pro rodiče s dětmi přednášková činnost (besedy pro rodiče) účast ŠMP na třídních schůzkách 2. pasivní spolupráce s rodiči: písemná sdělení rodičům informační letáky Spolupráce s dalšími institucemi využíváme: ano ne forma spolupráce: PPP konzultace SVP konzultace Policie ČR konzultace, ohlášení Městská policie mimoškolní akce, besedy OHS okresní hygienická stanice OSPOD konzultace, ohlášení SPC konzultace Odborníci ekurze, přednášky

18 Konkrétní výsledky PP za tento školní rok: Podařilo se: 1. Zmapovat rizikové chování na škole. 2. Rozšířit volnočasové aktivity, zorganizovat víkendové akce. 3. Ekurze, mimoškolní akce, kulturní a sportovní akce. 4. Podchytit záškoláctví a kryté záškoláctví u několika žáků. 5. Zapojit více pedagogů do realizace prevence. Nepodařilo se: 1. Více zapojit rodiče. Co vyplývá z hodnocení MPP pro tvorbu MPP pro další školní rok: 1. Systematická práce s třídními kolektivy na budování dobrých vztahů. 2. Snížit etrémní postoje žáků k jiným rasám. 3. Podchytit toleranci žáků k alkoholu a kouření cigaret, šikanu, eperimentování s marihuanou. 4. Více zapojovat pedagogy a rodiče do plnění prevence. 5. Podporovat peer programy.

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní škola K. Dvořáčka 1230, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Složení preventivního týmu: Mgr. Zdeněk Nowak, ředitel ZŠ Mgr. Jana Czajová, výchovný

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže.

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže. Č.j.: 2/1609/09 Školní preventivní strategie minimální preventivní program 2009/2010 Základní školy Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola K.Dvořáčka 1230,Orlová

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

PŘÍLOHA č. 2. Preventivní program pro školní rok 2014/2015. Škola v klidu. Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková

PŘÍLOHA č. 2. Preventivní program pro školní rok 2014/2015. Škola v klidu. Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková PŘÍLOHA č. 2 Preventivní program pro školní rok 2014/2015 Škola v klidu ZŠ Dambořice 2014 Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková 1. Teoretický úvod Minimální preventivní program (MPP) je určen pro žáky,

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

7. Znalostní kompetence žáků

7. Znalostní kompetence žáků 7. Znalostní kompetence žáků ročník žáci dokáží pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, zneužíváním léků znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek znají

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období 2013/2018. Vypracovala: Mgr. Hana Šebestová

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období 2013/2018. Vypracovala: Mgr. Hana Šebestová ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2013/2018 Vypracovala: Mgr. Hana Šebestová 1 Charakteristika školy Jsme základní školou s právní subjektivitou. Pracujeme podle ŠVP ZV Zdravá škola, č. j. ZMSSD /

Více

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 Školní preventivní strategie školy na roky 2014 2019 Platná legislativa: - Metodické doporučení 21 291/2010 - Metodický pokyn k řešení šikany

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Minimální preventivní program Základní školy B. Hrbka a Mateřské školy Leština 2014/2015

Minimální preventivní program Základní školy B. Hrbka a Mateřské školy Leština 2014/2015 Minimální preventivní program Základní školy B. Hrbka a Mateřské školy Leština 2014/2015 Projednáno na pedagogické radě 25.8.2014 Zaměření: Vytváření atmosféry vzájemné důvěry, respektu a bezpečí ve škole.

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová Prioritní oblasti primární prevence MŠMT PhDr. Pavla Doležalová Tři úrovně koordinace - zák. 379/2005 Sb. MŠMT Resorty-spolupráce Kraje- metodici prevence, krajští koordinátoři Primární prevence Školy

Více

Minimální preventivní program Základní školy Prachovice

Minimální preventivní program Základní školy Prachovice Minimální preventivní program Základní školy Prachovice Realizátor: Základní škola Prachovice, Chrudimská 57, 538 04 Prachovice Metodik prevence: Garant: Mgr. Olga Havlíková Ing. Jitka Holasová, ředitelka

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola logopedická s.r.o. Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava Hrabová Školní preventivní strategie 2015-2020 Kamila Hladišová metodik prevence Základním cílem primární prevence rizikového chování u

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí 1. Současný stav problematiky Škola vytváří minimální preventivní program jako základní nástroj prevence. Program je vyhodnocován

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2014 2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2014 2018 Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice Obsah: ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2014 2018 I. Východiska realizace školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Školní preventivní strategie ZŠ Votice

Školní preventivní strategie ZŠ Votice Školní preventivní strategie ZŠ Votice Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění prevence 3. Potřebnost projektu 4. Cíle projektu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Na období 2009-2013 OBSAH 1.Východiska k realizaci školní preventivní strategie 1.1 Dokumenty k realizaci 1.2 Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb VESNA, o.p.s. Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Petra Čechová Obsah Úvod...2 Cíle...2 Dlouhodobé cíle...2 Krátkodobé

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

ŠKOLNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

ŠKOLNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace ŠKOLNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ na období 203 206 pracoviště Osvoboditelů 380 (studijní

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Minimální preventivní program Základní a mateřské školy JUVENTA Milovice školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program Základní a mateřské školy JUVENTA Milovice školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Základní a mateřské školy JUVENTA Milovice školní rok 2014/2015 Základní a mateřská škola JUVENTA Zpracovala: Mgr. Jana Gavalcová 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Identifikační údaje

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ 2014/2015 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 16.02 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ 2014/2015 Č.j.: RGaZS/520/2012 Spisový znak: A8 Skartační znak: A10 Vypracoval:

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49-za část OA Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015 Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice Školní preventivní strategie je vypracována na základě těchto strategií, metodických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Školní preventivní strategie V Praze dne: 1.9.2012 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy 1. Současný stav problematiky

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2013/2014 Škola /název, adresa/: Koordinátor: ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí Mgr. Pavlína Bobčíková 1. Charakteristika školy ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí je vesnickou školou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Ostrava Poruba, L.Štúra 1085 platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.Aleš Matoušek

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovaly Mgr. Ilona Fenclová a Mgr. Eva Kubíková Minimální preventivní program vychází

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění.

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění. PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Základní škola Senice na Hané Žižkov 300 78345 Senice na Hané Leden prosinec 2012 Motto: Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti.

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program (dále MPP) vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu,

Více