MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

2 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel školy: Mgr. Michaela Štálová Kontakty: tel.: web.: IČO: IZO: RED-IZO: Školní metodik prevence: Mgr. Hana Holasová

3 1. Úvod Cíle Minimálního preventivního programu naší školy vychází z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období Základním principem je předcházet výskytu rizikového chování, zamezit jeho další progresi, zmírnit již existující formy a projevy rizikového chování a pomáhat řešit jeho důsledky. Naším cílem je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, jejich osobnostní a sociální rozvoj, rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností, osvojení si pozitivního sociálního chování, kvalitní mezilidské vztahy a zvládání zátěžových situací. Pomáháme žákům osvojit si znalosti, dovednosti a kompetence, které snižují výskyt, případně rozvoj konkrétních forem rizikového chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti. Za velmi důležité považujeme: prohlubování komunikačních dovedností mezi učitelem, zákonnými zástupci a žákem posilování sebevědomí a sebeúcty a vzájemné úcty a tolerance vytváření dobrého klimatu ve třídě a skupině řešení konfliktů překonávání překážek zvládání úzkosti a stresu smysluplné využívání volného času podporu vlastní aktivity žáků zapojení všech pracovníků školy spolupráci se zákonnými zástupci žáků Primární prevence rizikového chování je zaměřena na tyto rizikové projevy v chování žáků: 1) záškoláctví 2) agrese, šikana, kyberšikana a další formy komunikace prostřednictvím multimédií 3) rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů 4) násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie 5) negativní působení sekt 6) sexuální rizikové chování

4 7) závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling 8) syndrom týraného a zanedbávaného dítěte 9) spektrum poruch příjmu potravy 2. Charakteristika školy Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 je plně organizovanou školou městského typu s devíti postupnými ročníky. Škola je umístěna v okrajové části města, sdružuje základní školu, školní družinu a školní jídelnu. Ve školním roce 2014/2015 navštěvuje školu 352 žáků (215 žáků 1. stupeň a 137 žáků 2. stupeň) v 15 třídách. Pedagogický sbor tvoří ředitelka školy, zástupkyně ředitelky, 23 pedagogů, 4 vychovatelky a 4 asistentky pedagoga. Škola pracuje podle ŠVP Škola pro všechny. 3. Analýza současného stavu Ve školním roce 2013/14 jsme zahájili spolupráci s o.s. Semiramis Mladá Boleslav, jehož lektorky zahájily program dlouhodobé primární prevence v 6. A, 6. B, 7.A a 7.B. Okresní metodička prevence Mgr. Gabriela Prodělalová ukončila ve třídách 7.A a 7.B preventivní program Unplugged. Po jejím odchodu na rodičovskou dovolenou spolupracujeme s Mgr. Lubošem Tomanem, který připravil preventivní programy pro 3.třídu a třídy 4.A a 4. B. Třídní učitelky 1. stupně využily ve svých třídách preventivní program Normální je nekouřit. Během školního roku 2013/14 jsme neřešili žádný závažný případ rizikového chování. Problémem zůstávají časté, i když omluvené, absence některých žáků. Kladně hodnotíme práci školního parlamentu, vydávání školního časopisu Trojkovinky, celoškolní projekt Ochrana přírody v ČR, projekt Z deváté do první, dále spolupráci s MŠ Máj, velmi dobrou spolupráci s PPP Jičín, OSPOD, Městskou policií a s Policií ČR. Třídní učitelé využívali pro prevenci třídní chvilky a tvořili si vlastní pravidla chování jednotlivých tříd. K prevenci přispěli všichni učitelé ve svých vyučovacích předmětech, zvláště v prvouce, přírodovědě, občanské výchově, výchově ke zdraví, přírodopisu, chemii a společenskovědním semináři. Do výuky zařazujeme témata etické výchovy.

5 4. Cíle Minimálního preventivního programu Minimální preventivní program pro školní rok 2014/15 je zaměřený na výchovu ke zdravému životnímu stylu, směřuje k rozvoji pozitivního sociálního chování a ke zvládání zátěžových situací, klademe důraz na pozitivní ovlivňování klimatu školy s minimem projevů rizikového chování, na vzájemnou komunikaci a spolupráci žáků, všech pracovníků školy a zákonných zástupců. Chceme, aby ve škole panovala atmosféra otevřenosti a slušnosti, chceme, aby žáci věděli, že mohou vyjádřit své názory. Prostřednictvím školního parlamentu a vlastní aktivitou se žáci spolupodílejí na chodu školy. Prevence je prováděna každodenně různými formami a prolíná všemi předměty. Snažíme se rozvíjet u žáků komunikativní dovednosti, slušné vyjadřování, asertivní chování a odpovědnost, zlepšovat sebeovládání, rozhodování, vnímat následky nesprávného jednání a zvládat konflikty a řešit obtížné situace. Vedeme žáky ke smysluplnému využívání volného času. Seznamujeme žáky s možnostmi, kam se obrátit v případě problémů spojených s rizikovým chováním. Preventivní tým pro řešení rizikového chování tvoří: Mgr. Michaela Štálová, ředitelka školy Mgr. Jaroslava Zilvarová, zástupkyně ředitelky školy Mgr. Irena Šimralová, výchovná poradkyně Mgr. Hana Holasová, školní metodička prevence třídní učitel žáka 4.1 Prevence ve vyučovacích předmětech ročník návykové látky cigarety, alkohol, drogy, léky - základní pojmy - poškozování zdraví - odmítání drog nácvik

6 zdravý životní styl - zdravé jídlo, stravovací návyky - pobyt na čerstvém vzduchu (velká přestávka, ŠD) - odpočinek volný čas (zájmové kroužky) dopravní značky, bezpečná cesta do školy, riziková místa a situace mezilidské vztahy - rodinné vztahy - kamarádství - osobní bezpečí (šikana, cizí osoby) kde hledat pomoc (učitel, rodič, Linka bezpečí) - komunikace - tolerance k přirozeným odlišnostem spolužáků a jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům ročník návykové látky - nácvik odmítání drog - hrací automaty a počítače zdravý životní styl - denní režim - správná výživa - prevence úrazů - ochrana před infekcemi mezilidské vztahy - sebepoznání, sebedůvěra - šikana - nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií - ohleduplné chování k druhému pohlaví - základní pravidla sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty dopravní výchova - řešení dopravních situací jako chodec a cyklista

7 6. 9. ročník vhodná komunikace a chování, sebeovládání se, řešení konfliktů a problémů nenásilnou formou tolerance, spolupráce ve skupině odmítání rasismu a nesnášenlivosti sebepoznání, sebehodnocení, sebedůvěra protiprávní jednání, dopad vlastního jednání a chování zdravý životní styl (výživa, tělesná a duševní hygiena, režim dne, odpočinek, pohybový režim) nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií sebeochrana a vzájemná pomoc v rizikových situacích a v situacích ohrožení ochrana před přenosnými chorobami a před úrazy zneužívání návykových látek šikana všech forem komunikace se službami odborné pomoci odpovědné sexuální chování, sexuální zneužívání manipulativní vliv vrstevníků, médií a sekt obrana proti agresi asertivní chování poruchy příjmu potravy odmítání vandalismu 4.2 Aktivity specifické primární prevence preventivní program Normální je nekouřit ročník preventivní program Občanského sdružení Semiramis ročník projekt EU Ovoce do škol ročník

8 4.3 Aktivity nespecifické primární prevence Jsou důležitou součástí života školy, podporují zdravý životní styl a přispívají k pozitivnímu sociálnímu chování, vedou k dodržování správných společenských pravidel, rozvíjí osobnost žáků, vedou je k odpovědnosti za sebe a své jednání a přispívají k dobrému klimatu školy. práce žáků ve školním parlamentu vydávání školního časopisu celoškolní projekty napříč všemi ročníky projekt Z deváté do první spolupráce s MŠ Máj návštěva v prvních třídách, Den dětí (připravuje 9. ročník) třídnické chvilky tvorba třídních pravidel zápis dětí do prvních tříd pomoc žáků 8. a 9. tříd Mikulášská besídka vánoční besídky sportovní den školy oslava Dne dětí zájezdy do divadel v Mladé Boleslavi a v Hradci Králové vánoční a velikonoční dílny výlety a exkurze sportovní soutěže předmětové olympiády a soutěže výzdoba tříd a chodeb školy lyžařský výcvik škola v přírodě návštěvy Knihovny Václava Čtvrtka a Okresního muzea a galerie dopravní hřiště plavecký výcvik pasování prvňáčků na čtenáře akce JMP vystoupení, pomoc v dílnách výtvarné a hudební soutěže třídní projekty besedy

9 filmová a hudební představení sběr starého papíru, kaštanů a plastových víček třídění odpadu Den Země zájmové kroužky ve školní družině 4.4 Spolupráce s institucemi PPP Jičín Městská policie Jičín Policie ČR obvodní oddělení OSPOD SPC Trutnov, SPC Janské Lázně Centrum primární prevence Semiramis nízkoprahový klub pro děti a mládež Exit odbor školství, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Jičín město Jičín 4.5 Spolupráce se zákonnými zástupci žáků seznámení s Minimálním preventivním programem třídní schůzky konzultační hodiny výchovné poradkyně, školní metodičky prevence a všech ostatních učitelů informační nástěnky webové stránky školy školní časopis informativní letáčky o rizikovém chování Školská rada

10 5. Doporučené postupy v konkrétních situacích Doporučené postupy Co dělat, když intervence pedagoga vychází z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j / a jsou k dispozici u školní metodičky prevence nebo na webových stránkách Pro vypracování minimálního preventivního programu byly použity následující materiály: Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j / Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školských zařízeních Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č.j / Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období V Jičíně Mgr. Hana Holasová

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola Krnov příspěvková organizace Janáčkovo náměstí 17, 794 01 Krnov Školní preventivní strategie Zpracovala: Mgr. Jitka Klimenková školní metodik prevence Poslední úpravy: září 2012 0 Předkladatel:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM OBSAH ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice Školní rok 2013-2014 Školní metodik prevence a výchovný poradce: Mgr. Marie Krejčí Spolupráce: ředitel školy, třídní učitelé a ostatní pedagogičtí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014/2015 ÚVOD Primární prevence

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Loučovice, Loučovice 231 382 76 Loučovice školní rok 2014/2015 Název školy : Sídlo školy: Ředitel školy : Zástupce ředitele : Základní škola a Mateřská škola Loučovice

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program Škola: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, Chabařovice Školní rok: 2012/2013 Zaměření minimálního preventivního

Více

Minimálně preventivní program ZŠ U Nemocnice Rumburk 2013/2014

Minimálně preventivní program ZŠ U Nemocnice Rumburk 2013/2014 Minimálně preventivní program ZŠ U Nemocnice Rumburk 2013/2014 2. Charakteristika školy Identifikační údaje: Název školy Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, příspěvková organizace, Okres Děčín

Více

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace. Minimální preventivní program 2009/2010

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace. Minimální preventivní program 2009/2010 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Minimální preventivní program 2009/2010 Mgr. Anna Krasulová ředitelka školy Mgr. Marcela Bucharová metodik prevence ÚVOD: Zaměření minimálního

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovaly Mgr. Ilona Fenclová a Mgr. Eva Kubíková Minimální preventivní program vychází

Více

Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2013 2014

Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2013 2014 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2013 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Kratochvílová, školní metodička prevence V Mostě 9/2013

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2013-2014 Úvod Hlavní cíl Dílčí cíle Vymezení cílové skupiny Vlastní program školy Koordinace aktivit Analýza současného stavu Tradice školy, školní prostředí Aktivity školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Marie Havelková Úvod Minimálně preventivní program (dále jen

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec. Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014/2015 OBSAH

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015 Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice Školní preventivní strategie je vypracována na základě těchto strategií, metodických

Více

Školní preventivní strategie ZŠ Votice

Školní preventivní strategie ZŠ Votice Školní preventivní strategie ZŠ Votice Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění prevence 3. Potřebnost projektu 4. Cíle projektu

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 - 1 - Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem školy. Navazuje na školní vzdělávací program Škola pro děti - škola plná života.

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Ostrava Poruba, L.Štúra 1085 platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.Aleš Matoušek

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU Školní preventivní program vychází

Více

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015 Základní škola U Stadionu, Uničov Minimální preventivní program 2014 2015 Zodpovědná osoba: Mgr. Milan Žůrek ředitel školy Vypracovala: Mgr. Milena Czabeová školní metodik prevence Základní škola U Stadionu

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola pro tělesně

Více