MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 Školní rok: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 4, 5. května 51 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Ředitelka školy: PhDr. Mária Janáková, PhD. Zpracovala: Mgr. Alena Tomanová

2 Obsah: ÚVOD 1. CHAKTERISTIKA ŠKOLY 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 3. CÍLE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU a Dlouhodobé cíle b Krátkodobé cíle 4. AKTIVITY MPP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY a Aktivity MPP určené pro pedagogické pracovníky školy b Aktivity MPP určené pro žáky školy c Aktivity školního metodika prevence e Aktivity MPP zaměřené na rodičovskou veřejnost 5. NAPLNĚNÍ MPP V RÁMCI OSNOV ÚVOD Minimální preventivní program (dále MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a prevenci rizikového chování. MPP je nedílnou součástí školního vzdělávacího programu, který vychází z příslušného rámcového vzdělávacího programu, popř. je přílohou dosud platných osnov a učebních plánů. MPP vychází ze školní strategie primární prevence, jímž hlavním cílem je vytvoření a udržení optimálního sociálního klimatu ve škole. Hlavním koordinátorem přípravy, realizace programu a jeho vyhodnocení je školní metodik prevence Mgr. Alena Tomanová. Na základě výsledku evaluace je MPP Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy v Praze 4 aktualizován a přizpůsoben přítomnému stavu a naléhavým potřebám. Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům 1.CHAKTERISTIKA ŠKOLY VOŠZ a SZŠ 5. května 51, Praha 4 je příspěvkovou organizací zřízenou MHMP. Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou ve studijním oboru - Zdravotnický asistent Nutriční asistent Zdravotnické lyceum Masér sportovní a rekondiční Kosmetické služby

3 Bezpečnostně právní činnost Vyšší odborné vzdělání poskytuje v oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář Diplomovaný nutriční terapeut Diplomovaná všeobecná sestra Základní údaje o škole : Přesný název právnické osoby Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 4, 5.května 51 Sídlo školy 5.května 51, Praha 4 Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel školy : PhDr. Mária Janáková telefon: Statutární zástupce ředitele : Mgr. Helena Bernardová telefon: Webové stránky právnické osoby Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita Střední zdravotnická škola 749 studentů IZO Vyšší odborná škola zdravotnická 450 studentů IZO ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU Ve škole velmi dobře funguje monitorovací systém problémového chování žáků, který je hlavně zaměřen na prevenci a vzdělávání žáků ve věkové kategorii 15 až 19 let. Tito žáci a žákyně patří k nejohroženější skupině. Spočívá v odhalování nežádoucích projevů žáků a žákyň ve školním i mimoškolním prostředí (šikana, intolerance, agresivita, neprospěch, záškoláctví, alkohol, kouření a jiné závislosti, neplnění studijních požadavků, ničení školního majetku, pozdní příchody a další porušování školního řádu).

4 Je založen na spolupráci metodika prevence, výchovného poradce, školního psychologa s třídními učiteli a ostatními pracovníky školy. Cílem tohoto systému je podchytit problémové žáky a pomoci jim při řešení jejich rizikového chování tak, aby nedocházelo k vyhrocení konfliktních situací a k narušování sociálního klimatu ve třídě a celé škole. Školní metodik zpracovává evidenci výskytu rizikového chování žáků a žákyň ve škole. Podle závažnosti jednotlivých případů, postupuje podle doporučených metodických pokynů MŠMT a úzce spolupracuje s vedením školy a s výchovným poradcem. 3.CÍLE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU a/ Dlouhodobé cíle Výchova mládeže ke zdravému životnímu stylu Rozvíjení pozitivních mezilidských vztahů Provádět detekci rizikového chování mladistvých a zajistit odbornou pomoc Podporovat správnou hodnotovou orientaci žáků b/ Krátkodobé cíle Zprostředkování přednášek, seminářů a besed vztahujících se k prevenci rizikového chování dospívajících Zařazení jednotlivých témat vztahujících se k prevenci do učiva jednotlivých předmětů Nabídka volnočasových aktivit, které jsou organizovány prostřednictvím školy Poskytování komplexních informací z oblasti prevence rizikového chování rodičům Základní typy programů se zaměřují: 1.Programy zaměřené na rozvoj životních dovedností(např. zvládání úzkosti a stresových situací, nácvik sociálních dovedností, zaměření na rozhodovací schopnosti, nácvik dovedností odolávat tlaku) 2. Programy zaměřené na interpersonální rozvoj (např.přijímání odpovědnosti za své chování, budování pozitivního sebehodnocení a přijímání kritiky a neúspěchu) 4. AKTIVITY MPP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY a/ Aktivity MPP určené pro pedagogické pracovníky školy Seznámení pedagogického sboru s minimálním preventivním programem. Pravidelné informování na pedagogických poradách o činnosti školního metodika prevence a aktualitách z oblasti prevence rizikového chování. Vzdělávání školního metodika prevence. b/ Aktivity MPP určené pro žáky školy Harmonogram aktivit zaměřených na MPP 1. ročníky Téma přednášky/akce Kdo organizuje Kdy se uskuteční Besedy o správném učení a zlepšení adaptace na střední škole PhDr. Světlá září 2012

5 Pasivní účast na akci školy Den pro zdraví říjen 2012 Pasivní účast na akci SHOLLA PRAGENSIS listopad 2012 Přednáška na téma LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV leden 2013 A SVOBOD Bezpečí žen a dívek ( dívky ) duben 2013 Sebeobrana z pohledu zákona (chlapci) duben 2013 Řekni drogám ne! Květen ročníky Téma přednášky/akce Kdo organizuje Kdy se uskuteční Aktivní účast na akci školy Den pro zdraví říjen 2012 Aktivní účast na akci SHOLLA PRAGENSIS listopad 2012 Sociálně patologické jevy leden 2013 Násilí ve vztazích ACORUS Březen 2013 Bezpečí žen a dívek ( dívky ) duben 2013 Sebeobrana z pohledu zákona (chlapci) duben ročníky Téma přednášky/akce Kdo organizuje Kdy se uskuteční Aktivní účast na akci školy Den pro zdraví říjen 2012 Aktivní účast na akci SHOLLA PRAGENSIS listopad 2012 Kriminalita mladistvých leden 2013 Bezpečí žen a dívek ( dívky ) duben 2013 Sebeobrana z pohledu zákona (chlapci) duben ročníky Téma přednášky/akce Kdo organizuje Kdy se uskuteční Aktivní účast na akci školy Den pro zdraví říjen 2012 Aktivní účast na akci SHOLLA PRAGENSIS listopad 2012 Sociálně patologické jevy leden 2013 Oběť a svědek trestního činu Sebeobrana z pohledu zákona (chlapci) Bezpečí žen a dívek ( dívky ) leden 2013 duben 2013 duben 2013

6 Dále budou studenti pokračovat ve vrstevnických programech - HROU PROTI AIDS, v realizacích preventivních programů ZŠ a MŠ, měření tlaku v lékárnách atd. c/ Aktivity školního metodika prevence Školní metodik je koordinátorem tvorby MPP na Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické a během celého školního roku zajišťuje jeho realizaci. Pravidelně informuje na pedagogických poradách pracovníky školy o aktualitách z oblasti prevence rizikového chování a o své konkrétní činnosti v této oblasti. Dále spolupracuje s výchovným poradcem školy a s odborníky za školských poradenských zařízení. d/ Aktivity pro učitele I v tomto školním roce budou realizovány semináře pro pedagogy na aktuální témata Bezpečí ve vztazích ACORUS, Jak vést třídnické hodiny PeaDr. Lenka Marušková PPPP Opět bude pro učitele prvních ročníků seminář Jak začít se třídou. Učitelé zde dostanou návod, jak se třídou prožít a zorganizovat jeden adaptační den. e/ Aktivity MPP zaměřené na rodičovskou veřejnost Seznámení s preventivní strategií školy, seznámení se školním řádem školy, poskytování komplexních informací z oblasti prevence rizikového chování prostřednictvím webových stránek školy, včetně adresáře poskytovatelů na služeb s ohledem na tuto problematiku. Kvalitní práce třídních učitelů směrem k rodičům, školní akce určené pro rodiče a žáky (maturitní ples), poskytování poradenského systému školy (školní metodik prevence, výchovný poradce), písemná sdělení rodičům a případná distribuce informačních materiálů. 5. NAPLNĚNÍ MPP V RÁMCI OSNOV Zpráva o činnosti ve školním roce Výchovný poradce Metodik prevence Výchovně-preventivní komise pracovala ve složení Mgr.Alena Tomanová, Mgr.Šárka Kumbálková a školní psycholožka Mgr. Zina Vondrejsová Práce výchovných poradců byla zaměřena na poradenskou a preventivní činnost, zlepšování mezilidských vztahů, zkvalitňování komunikace mezi žáky a učiteli a ostatními zaměstnanci školy, zvyšování úrovně společenského chování žáků. Dále ke zlepšování klimatu školy, zvelebování školního prostředí a posilování sounáležitosti žáků, rodičů a školy. Činnosti: Vytvoření plánu práce na školní rok 2013/2014 realizace besed Jak se správně a efektivně učitmgr.zina Vondrejsová, 1. ročníky pravidelné konzultační setkání s PhDr. Jarolímkovou z naší spádové PPP Francouzská, účast na všech studentských radách

7 zprostředkování semináře pro učitele Vedení a řízení třídy PeaDr Marušková konzultace s jednotlivými učiteli o žácích se SPU uspořádání semináře pro učitele Jak zvládat konflikt ve třídě I., Tomanová, Kumbálková beseda společnosti ACORUS Domácí násilí, 2. ročníky soutěž o vytvoření nejlepší nástěnky realizace besedy S tebou o tobě, MUDr. Kolárová, 1. ročníky pravidelné schůzky (1x 2 měsíce) výchovných poradců Prahy 1,2,4 v PPP Francouzská uspořádání semináře pro učitele Komunikace ve skupině, Tomanová, Kumbálková vytvoření nové nástěnky u kabinetu vých. poradců besedy hlavního města Prahy, téma Právní vědomí 4. ročníky, besedy hlavního města Prahy, téma Šikana a násilí 3. ročníky besedy hlavního města Prahy, téma Drogy a zákon 2. ročníky besedy hlavního města Prahy, téma Kriminalita mládeže 1.ročníky vytvoření Krizového plánu, uchováván u pí Chmelové (asistentka ředitele) besedy hlavního města Prahy, všechny ročníky, téma Bezpečnost žen a dívek, Povolená sebeobrana účast na dnech otevřených dveří vyhlášení zlatého Ámose naší školy (Mgr. Zoubková Kateřina) mapování třídních problémů a zájmu o konkrétní témata besed na přání žáků informace 4. ročníkům o stránkách Zadání a vyhodnocení dotazníků pro 1. ročník Šikana v naší třídě, na škole Sociologický průzkum SORAT třídy 2.MB Aktivní účast na SCHOLA PRAGENSIS Schůzka žáků se SPU 3. ročníků, instrukce k novému vyšetření pro maturitní zkoušku Beseda Řekni drogám ne MUDr. Zvěřina, JUDr.Dočekal uspořádání semináře pro učitele Zvládání konfliktu II, Tomanová, Kumbálková seminář pro učitele, PhDr. Světlá Specifické poruchy učení pravidelná účast na poradách rozšířeného vedení pomoc při vyplňování přihlášek na VOŠ a VŠ aktivní účast žáků 3.BL na projektu Hrou proti AIDS V číslech: na škole máme 58 žáků s diagnostikovanou SPU (nejčastěji dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie), proběhlo 13 výchovných komisí (neomluvená absence, nekázeň, kyberšikana, ostrakismus aj.) 37 žáků využilo možnost konzultace s PhDr Světlou 25 žáků, 13 rodičů a 12 vyučujících si k nám přišlo pro pomoc či radu Akce našich žáků: SZŠ:

8 VOŠ: Pro MŠ: Péťa a Petruška MŠ Na Bučince P-4, MŠ Sv.Augustina P-4 (55 dětí) Zdravá výživa - MŠ Na Bučince P-4, MŠ Sv.Augustina P-4 ( 55 dětí) Zoubky - MŠ Sv.Augustina P-4 (30 dětí) Pro ZŠ : Péťa a Petruška, Zdravá výživa, Zoubky ZŠ Sv.Augustina P-4 (45 dětí) Den zdraví první stupeň ZŠ Kolovraty (290 dětí) PREVENCE ZUBNÍHO ZŠ KAMENICE 17 DĚTÍ KAZU Soužití s handicapovanými Gymnázium Sladkovského, 14 studentů občany Praha 3 Podpora zdravé výživy MŠ a ZŠ Pesany, Netvořice 25 dětí Prevence úrazů u dětí MŠ Pobělohorská, Praha 5 48 dětí a rodičů Nordic Walking Sdružený klub důchodců, 10 osob Mirošov, Rokycany Prevence pohlavně ZŠ Český Brod 25 dětí přenosných nemocí Prevence stresu Allianz pojišťovna, Praha 8 7 osob Alternativní výživové směry ZŠ Plamínkové, Praha 7 20 osob Prevence infekčních ČSOB, Praha 5 8 osob onemocnění Podpora nekuřáctví MŠ Svojšice, Kolín 20 dětí a personálu Alternativní výživové směry Studio Body Calm, Praha 4 10 osob Alimentární nákazy Am Rest, Praha 1 12 osob Zdravý chrup MŠ Drabíkové, Praha 4 20 dětí Plány práce byly splněny v celém rozsahu v některých směrech přesáhly očekávání nebo nastolily další otázky, nápady a směry, kterými je možno se nadále zabývat a rozvíjet je. Zpracovaly a zapsaly: Mgr. Šárka Kumbálková Mgr. Alena Tomanová

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Praha 4, 5. května 5 VÝROČNÍ PRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy za školní rok 03/04... PhDr. Mária Janáková,

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 20011/2012 Vypracoval: Ing. Milan Hanuš Úvod...3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP...4 VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH

Více

Program minimální prevence rizikového chování

Program minimální prevence rizikového chování Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 PSČ 751 52, tel.: +420 581 291 203, fax: +420 581 291 204 www.gjb-spgs.cz; e-mail: info@gjb-spgs.cz Ředitelka školy: Mgr. Romana

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2010-2013

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2010-2013 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2010-2013 účinnost od 1.9.2009 Zpracovala : Mgr. Martina Janoušková výchovný poradce, školní metodik prevence Schválil: Ing. Radovan MARESZ ředitel školy OBSAH OBSAH...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovaný dle platných dokumentů z oblasti primární prevence. NAŠE ZDRAVÁ ŠKOLA - Příloha ŠVP ZV - Školní rok 2014/2015 Školní metodik

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 767 01 Kroměříž MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Školní metodička prevence: Mgr. Barbora Hofrová Schválila: Ředitelka školy:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/2015 Minimální preventivní program je nedílnou součástí školního vzdělávacího programu a školní strategie primární prevence, jejímž hlavním cílem je vytvoření

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 S PROGRAMEM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Číslo jednací: Zpracoval: SZSOs/2699/2014 PhDr. Evžen Sikora OBSAH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Marie Havelková Úvod Minimálně preventivní program (dále jen

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (bez příloh pro web školy) Vypracoval: Ing. Milan Hanuš 1 Úvod....3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP...

Více

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p. o. Masarykova 1313, 735 14 Orlová-Lutyně budova B, Polní 964. Preventivní program

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p. o. Masarykova 1313, 735 14 Orlová-Lutyně budova B, Polní 964. Preventivní program Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p. o. Masarykova 1313, 735 14 Orlová-Lutyně budova B, Polní 964 Preventivní program školní rok 2013/2014 OBSAH : 1. Výchozí podmínky 2. Cíle preventivního programu

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015 Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice Školní preventivní strategie je vypracována na základě těchto strategií, metodických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2013/2014 Škola /název, adresa/: Koordinátor: ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí Mgr. Pavlína Bobčíková 1. Charakteristika školy ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí je vesnickou školou

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Jarmil Müller Realizátor: ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace Odpovědný

Více

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Na naší škole je od školního roku 2010-11 zřízeno Školní poradenské pracoviště, které je tvořeno školním psychologem, školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2011-2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2011-2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2011-2012 Obsah : 1. Východiska programu 1.1. Základní principy a cíle programu 1.2. Legislativní rámec MPP 2. Charakteristika školy 3. Náplň programu 4. Oblast

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní metodik prevence: Mgr. Nikola Šífová Školní rok: 2014 /2015 Obsah 1. Charakteristika

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola Krnov příspěvková organizace Janáčkovo náměstí 17, 794 01 Krnov Školní preventivní strategie Zpracovala: Mgr. Jitka Klimenková školní metodik prevence Poslední úpravy: září 2012 0 Předkladatel:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ školní rok: 2013 2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ školní rok: 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka, 9. května 444, Štětí MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ školní rok: 2013 2014 charakteristika školy: Budova školy se nachází v centru města,

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více