MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 Gymnázium Židlochovice Tyršova 400, Židlochovice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Hana Vybíralová, školní metodik prevence

2 Úvod Minimální preventivní program (dále jen MPP) školy je zpracován na základě Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (MŠMT ČR č.j.: / ), který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje předcházení zejména následujícím rizikovým jevům: záškoláctví, šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus, kriminalita, užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky), onemocnění HIV/AIDS aj., závislost na destruktivních kultech, virtuální drogy a gamblerství. MPP Gymnázia Židlochovice je každý rok aktualizován a přizpůsoben současnému stavu a potřebám školy. Realizaci MPP zajišťuje školní metodik prevence (ŠMP), který spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky školy, zejména se školním výchovným poradcem a s odborníky a institucemi zabývajícími se problematikou rizikového chování žáků. Ředitel školy je garantem MPP.

3 1 Charakteristika školy Gymnázium Židlochovice je střední škola v malém městě. Škola má 8 tříd (po jedné v každém ročníku) s osmiletým studijním programem. Průměrná naplněnost tříd je 30 žáků. Místní žáci tvoří přibližně 15 %, ostatní dojíždí z více než 25 okolních obcí. Většina obcí leží v regionu města Židlochovice jako tzv. pověřené obce. Výuka probíhá v budově na ulici Tyršova 400, která je majetkem zřizovatele. Vzhledem k nedostatku prostor probíhá výuka tělesné výchovy a výtvarné výchovy i v místní sokolovně na ulici Tyršova 161, kterou si gymnázium pronajímá od Sokola Židlochovice. V letním období (duben - říjen) využívá gymnázium také školní hřiště místní základní školy, které je majetkem města Židlochovice. Učebny jsou vybaveny moderní didaktickou technikou. K dispozici jsou audiovizuální sestavy, včetně interaktivních tabulí a projektorů, ve všech učebnách je připojení k internetu. Od je v celé budově, včetně sokolovny možnost bezdrátového internetového připojení pro žáky i zaměstnance školy. V době volna a přestávek mohou žáci využívat veškeré prostory školy, zejména počítačovou učebnu a chodby se stolky a židlemi. Velkou výhodou pro žáky je kopírka na chodbě. Ke zdravému pitnému režimu žáků přispívá automat na vodu, který žáci používají zdarma. Dále je zde automat na teplé nápoje. Volno mohou žáci trávit také v prostorách školní zahrady, kde jsou umístěny lavičky a pingpongový stůl (pálky a míčky jsou trvale k zapůjčení na vrátnici školy). V době volna a velké přestávky mohou starší žáci (tj. kvinta - oktáva) navštěvovat obchod s potravinami, který je v sousedství budovy školy. Všichni vyučující mají své kabinety vybavené počítači s internetem, zapojené do společné sítě. Mají volný přístup na tiskárnu, skener i kopírku.

4 2 Vnitřní a vnější zdroje pro tvorbu MPP Při tvorbě a realizaci MPP pomáhají školnímu metodikovi prevence i ostatním pedagogickým pracovníkům tzv. vnitřní a vnější zdroje. Materiály, dostupné přímo ve škole, řadíme k vnitřním zdrojům. Sem patří např. odborná a metodická literatura, odborné časopisy, videotéka, webové stránky školy, školní časopis, apod. (viz. příloha č.1). Do vnějších zdrojů zahrnujeme síť institucí, odborníků, informací nebo služeb (viz. příloha č.2).

5 3 Cíle MPP 3.1 Krátkodobé cíle získávání a rozvoj sociálních dovedností formování názorů a postojů k návykovým látkám formování názorů a postojů k sociálně nežádoucímu a rizikovému chování formování názorů a postojů k sexuálnímu chování zajištění nabídky volnočasových aktivit zajištění péče o studenty se specifickými vzdělávacími potřebami včetně studentů nadaných 3.2 Dlouhodobé cíle výchova ke zdravému životnímu stylu, vlastnímu zdravému postoji k životu a zdraví vytváření pozitivní přátelské atmosféry ve škole i ve třídních skupinách, atmosféry vzájemného respektu a bezpečí formování postojů k sociálně nežádoucímu a rizikovému chování podpora sociálních dovedností studentů týmová práce, řešení konfliktů, otevřená komunikace

6 4 Metody práce Při realizaci prevence jsou využívány zejména následující metody: výklad besedy a diskuse s pozvanými odborníky samostatná práce žáků na určené téma ( např. výtvarná, či slohová práce aj.) exkurze a zahraniční pobyty lyžařské a sportovní kurzy individuální přístup k žákům konzultace učitelů

7 5 Aktivity pro jednotlivé cílové skupiny 5.1 Aktivity pro žáky přednášky a besedy volnočasové aktivity sportovní akce kulturní akce (výstavy, návštěvy divadel a kin aj.) zájezdy do zahraničí exkurze lyžařské a sportovní kurzy akce pořádané studenty peněžní sbírky 5.2 Aktivity pro rodiče třídní schůzky a konzultační dny dny otevřených dveří schůzka s rodiči budoucích žáků primy ples Gymnázia Židlochovice účast dvou zástupců rodičů ve školské radě internetové stránky školy

8 6 Seznam příloh Příloha č.1 Vnitřní zdroje Příloha č.2 Vnější zdroje Příloha č.3 Krizový plán školy Příloha č.4 Základní legislativa prevence

9 Příloha č. 1 Seznam vnitřních zdrojů Odborná a metodická literatura Miovský M. a kol.: Primární prevence rizikového chování ve školství - monografie Březinová L.: Příručka pro školní metodiky prevence - monografie Závislost a my odborný časopis Učitelské noviny My, drogy a Evropa brožura Drogy mýty a realita brožura Životní styl závislost brožura Audiovizuální zdroje: Pravda o drogách DVD Štěstí přeje připraveným DVD Řekni drogám NE! DVD Auto je zbraň VHS Bourá jen blb? VHS Řekni drogám NE! VHS Drogová problematika, sexuální výchova VHS Drogy video pro pedagogy VHS Webové stránky školy: Školní časopis: Intelekt

10 Příloha č. 2 Vnější zdroje Kontaktní adresy: PPP Brno, Hybešova 15 / pracoviště Sládkova 45 tel , PPP Židlochovice, Nádražní 232 tel , OSPOD Židlochovice Bc. Dagmar Špunarová, tel , Veronika Nováková, tel , Kurátor pro mládež Židlochovice, Městský úřad Židlochovice, Masarykova 100 Mgr. Sylva Pelechová, tel , Městská policie Židlochovice, Komenského 38 tel Policie ČR Preventivně informační oddělení, Kounicova 24, Brno nprap. Milan Gruška preventista, tel nprap. Petra Hrazdírová preventista, tel VATA Židlochovice, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Komenského 38 tel Persefona, služby obětem domácího násilí, sexuálního násilí a znásilnění tel , Středisko výchovné péče HELP ME Brno, Bořetická 2 tel , Centrum duševního zdraví Brno, Valtická 17 tel K-centrum Brno, Vídeňská 3 tel , Spondea-krizové centrum pro děti, dospívající a rodinu, Brno, Sýpka 25 tel ,

11 Elektronické zdroje:

12 Příloha č. 3 Krizový plán školy Postup školy v případě podezření na šikanu: A. Scénář pro obyčejnou počáteční šikanu (Kolář, 2011) 1. odhad závažnosti onemocnění skupiny a stanovení formy šikany 2. rozhovor s informátory a oběťmi 3. nalezení vhodných svědků 4. individuální rozhovory se svědky (nepřípustné je společné vyšetřování 5. agresorů a svědků, hrubou chybou je konfrontace oběti s agresory) 6. ochrana oběti 7. předběžná diagnóza a volba ze dvou typů rozhovoru: a) rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory (směřování k metodě usmíření) b) rozhovor s agresory (směřování k metodě vnějšího nátlaku); 8. realizace vhodné metody: a) metoda usmíření b) metoda vnějšího nátlaku (výchovný pohovor nebo výchovná komise s agresorem a jeho rodiči) 9. třídní hodina: a) efekt metody usmíření b) oznámení potrestání agresorů 10. rozhovor s rodiči oběti 11. třídní schůzka 12. práce s celou třídou B. Základní krizový scénář pro výbuch pokročilé šikany Poplachový plán pro tzv. školní lynčování (Kolář, 2011) A. První (alarmující) kroky pomoci: 1. zvládnutí vlastního šoku bleskový odhad závažnosti a formy šikany 2. bezprostřední záchrana oběti, zastavení skupinového násilí

13 B. Příprava podmínek pro vyšetřování: 3. zalarmováni pedagogů na poschodí a informování vedení školy; 4. zabránění domluvě na křivé skupinové výpovědi; 5. pokračující pomoc oběti (přivolání lékaře); 6. oznámení na policii, paralelně navázáni kontaktu se specialistou na šikanování, informace rodičům C. Vyšetřování: 7. rozhovor s obětí a informátory 8. nalezení nejslabších článků nespolupracujících svědků 9. individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky 10. rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi agresory, není vhodné konfrontovat agresora (agresory) s obětí (oběťmi) D. Léčba: 11. metoda vnějšího nátlaku a změna konstelace skupiny Postup školy v případě výskytu zneužívání návykových látek ve škole: V případě podezření: Preventista, výchovný poradce, případně třídní učitel provede diskrétní šetření, pohovor. Doporučí rozhovor s odborníkem (PPP, Linka důvěry, kontaktní centrum, zdrav. zařízení, aj. viz výše) Potvrzené důvodné podezření: Je třeba kontaktovat rodiče (zákonné zástupce), upozornit je na další postup školy v případě akutního ohrožení zdraví po požití drog. Při negativní reakci rodičů na sdělení a v případě, že rodiče nezařídí pro žáka další péči, uvědomit sociální odbor. V akutním případě: (tj. v při průkazném zjištění zneužívání návykových látek ve škole nebo v případě, že žák je prokazatelně ovlivněn drogou v době vyučování) Je třeba kontaktovat zdravotnické zařízení a uvědomit rodiče (zákonné zástupce).

14 V případě dealerství: Je třeba věc oznámit policii podezření na porušení 217 trest. zák. (tj. ohrožení mravní výchovy dítěte) nebo zanedbání povinné péče. Opatření školy jsou v souladu s Metodickým doporučením MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č.j / a nově též s Metodickým pokynem MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních, č.j / Další zdroje Kolář, M.: Nová cesta k léčbě šikany; Praha: Portál.

Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny www.komenacek.cz Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Rodová Garant: ředitel školy Mgr. Zdeněk Srp Obsah Úvod

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovaly Mgr. Ilona Fenclová a Mgr. Eva Kubíková Minimální preventivní program vychází

Více

Minimální preventivní program. ZŠ Votice

Minimální preventivní program. ZŠ Votice Minimální preventivní program ZŠ Votice pro školní rok 2014 /2015 Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence Název školy: Základní škola Votice, okres Benešov Adresa: Pražská 235, Votice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM prevence rizikového chování Školní rok 2014-2015 Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756 Zpracovatel: Bc. Olga Lupoměská Realizátor: Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Organizace: Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Adresa:

Více

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014 / 2015. ZŠ a MŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014 / 2015. ZŠ a MŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Osnova: 1. Základní údaje o škole 2. Současný stav problematiky, charakteristika školy 3. Cíle MPP 4. Metody

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 Vypracovala:

Více

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak ochránit žáky před šikanou. Předpokladem jeho fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/2015 Minimální preventivní program je nedílnou součástí školního vzdělávacího programu a školní strategie primární prevence, jejímž hlavním cílem je vytvoření

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 (součást ŠVP CESTY) ZŠ a MŠ Postřekov

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 (součást ŠVP CESTY) ZŠ a MŠ Postřekov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 (součást ŠVP CESTY) ZŠ a MŠ Postřekov I v letošním školním roce zůstává základním principem preventivní strategie na naší škole osvojování základních

Více

Školní preventivní strategie Správná cesta, správný krok 2014-2018

Školní preventivní strategie Správná cesta, správný krok 2014-2018 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Správná cesta, správný krok 2014-2018 Havířov 2014 Obsah 1. Úvod 3 2. 3 2. 1.

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Adamov II. stupeň

Minimální preventivní program školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Adamov II. stupeň Minimální preventivní program školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Adamov II. stupeň Vypracovala: Mgr. Ilona Šturchová 1. Úvod V České republice všeobecně je zaznamenáván nárůst rizikového chování a zneužívání

Více

Minimální preventivní program. Program primární prevence rizikového chování 2014/2015. Základní škola Milín

Minimální preventivní program. Program primární prevence rizikového chování 2014/2015. Základní škola Milín Minimální preventivní program Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Základní škola Milín Ředitel školy Školní metodik prevence Mgr. Jana Pižlová Mgr. Monika Levíčková V Milíně dne 1. září

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 Vypracovala:

Více

Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 Olbrachtova 206, 563 01 Lanškroun, tel.:465 322 732, e-mail: zsspla@gmail.com, IČO:708 45 361

Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 Olbrachtova 206, 563 01 Lanškroun, tel.:465 322 732, e-mail: zsspla@gmail.com, IČO:708 45 361 Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 Olbrachtova 206, 563 01 Lanškroun, tel.:465 322 732, e-mail: zsspla@gmail.com, IČO:708 45 361 Minimální preventivní program 2012-2013 Vychází z preventivních

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90 281 23 Starý Kolín Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Monika Pokorná Členové preventivního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TŘEŠŤ K VALŠE 38, 589 21 TŘEŠŤ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 AUTOŘI BC. MIROSLAV KREJČÍ Školní metodik prevence ING. MARIE ČEJKOVÁ Výchovná poradkyně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

Šikana a rizikové chování dětí a žáků

Šikana a rizikové chování dětí a žáků Šikana a rizikové chování dětí a žáků (vybrané části právních předpisů, informace a kontakty vztahující se k problematice šikany a rizikového chování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Více

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015 Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015 Minimální preventivní program je zpracován podle metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže (č.j: 20 006/2007-51

Více

Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590. Minimální preventivní program

Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590. Minimální preventivní program Minimální preventivní program Prevence rizikových projevů chování dětí na základní škole Sestavil: Mgr. Ivana Dražková metodik prevence Uložení: ředitelna školy Podpis:. Školní rok: 2011/2012 1 Minimální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Alena Kolaříková, školní metodik prevence Schválil: Mgr. Vlastimil Tuťálek, ředitel Šanon

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů Realizován pro: Základní škola Hlubočky Mariánské Údolí Termín realizace programu: školní rok 2012-2013, Škola: malotřídní, 1. stupeň

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 Č.j. 1392/2014 Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 Zpracovatel: Marie Edrová Realizátor: výchovný poradce a všichni učitelé Mgr. Romana Kolářová Ředitelka

Více

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních. Úvodem

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních. Úvodem Č.j. MSMT- 22294/2013-1 Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních Úvodem (1) Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí (agrese),

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního typu.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 1 Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program (MPP)

Minimální preventivní program (MPP) Minimální preventivní program (MPP) Škola: Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306 Školní rok: 2013/ 2014 Školní metodička prevence: RNDr. Marta Najbertová Cíle: umožnit žákům sebepoznání, posílení pozitivních

Více