MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, Dolní Beřkovice, okres Mělník.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník."

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný poradce: Ing. Lenka Liederhausová Školní metodik prevence: Mgr. Petra Viková Odborný konzultant: PaeDr. Zuzana Černá, ředitelka OPPP v Mělníku Obsah 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Jednotlivé oblasti rizikového chování 4. Cíle minimálního preventivního programu 5. Analýza současného stavu 6. Preventivní aktivity na škole 7. Spolupráce s rodiči 8. Vzdělávání pedagogů 9. Metody práce 10. Volnočasové aktivity 11. Řešení přestupků 12. Spolupráce s odborníky 13. Závěr 14. Příloha I. Plán školního metodika prevence 15. Příloha II. Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č. j. MSMT 22294/ Program byl zpracován v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. a Metodickým pokynem k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j / Součástí programu je i Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č. j. MSMT 22294/

2 Úvod Primární prevence rizikového chování je soubor opatření, kterými předcházíme výskytu rizikového chování, omezujeme další rozvoj rizikového chování, zmírňujeme již existující formy tohoto chování a pomáháme řešit jeho důsledky. Minimální preventivní program je na naší škole realizován prostřednictvím pedagogického sboru, ostatních pracovníků školy, rodičů a dalších institucí, které se zabývají prevencí rizikového chování. Děti, které navštěvují základní školu, patří k nejohroženější skupině, proto je velmi důležité zahájit primární prevenci, která je přiměřená jejich věku. Charakteristika školy Základní škola Dolní Beřkovice plní funkci spádové školy pro obvod obcí Dolní Beřkovice, Cítov a Horní Počaply v okrese Mělník. Školu navštěvuje v průměru 200 žáků a výuka probíhá ve třech budovách s celkovým počtem 17 učeben. Škola má jednu třídu v každém ročníku, pouze šestý ročník má v letošním školním roce třídy dvě. Ve škole působí 13 učitelů včetně výchovného poradce. Na prvním stupni působí asistentka pedagoga. Součástí školy je školní družina, ve které jsou zaměstnány dvě vychovatelky. V areálu školy je také školní jídelna a moderní sportovní hala s venkovním atletickým oválem. Vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu Škola základ života a také umožňuje individuální vzdělávání pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Jednotlivé oblasti rizikového chování Mezi rizikové oblasti patří především: - agrese, šikana, kyberšikana, násilí - intolerance, extremismus, rasismus a xenofobie - záškoláctví - závislostní chování - kouření, alkoholismus, užívání návykových látek, virtuální drogy, gamblerství - poruchy příjmu potravy - rizikové sexuální chování

3 - domácí násilí, týrání, zneužívání - kriminální chování (vandalismus, krádeže) Cíle minimálního preventivního programu - minimální preventivní program je zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, směřuje k rozvoji pozitivního sociálního chování a zvládání zátěžových situací - je kladen důraz na pozitivní školní klima, na vzájemnou komunikaci a spolupráci žáků, pedagogických pracovníků a rodičovské veřejnosti - důležité je vzdělávání školního metodika prevence, výchovného poradce i ostatních pedagogických, případně nepedagogických pracovníků - zaměříme se na využívání různých příležitostí, forem a metod ( např. besedy s odborníky, tematická divadelní a filmová představení, četba knih a časopisů s danou tématikou... ) k prevenci rizikového chování - pro účinnou prevenci je nezbytné vytvoření co nejširší nabídky mimoškolních a volnočasových aktivit - budeme nadále usilovat o vzájemnou spolupráci mezi rodinou a školou (zapojování rodičů do aktivit školy...) - získávání zpětné vazby o klimatu ve třídách pravidelnými pohovory s třídními učiteli a dalšími pedagogy Analýza současného stavu Žákům ročníků bude v průběhu října zadán dotazníkový průzkum, zaměřený na zkušenosti žáků s různými typy drog (měkké, tvrdé) a na další problematická témata šikana, záškoláctví, vandalismus. Dotazník také bude zjišťovat úroveň znalostí a dovedností žáků v oblasti rizikového chování. V průběhu školního roku bude zadán dotazník rodičům žáků prvního stupně, který by mohl odhalit případné problémy. Preventivní aktivity na škole Na 1. stupni třídní učitel vhodně zařazuje jednotlivá témata do výuky a celkově působí na žáky svou osobností a příkladem. Na 2. stupni je třeba koordinovat práci třídního učitele s vyučujícími předmětů, kterých se primární prevence nejvíce týká (výchova ke zdraví, výchova k občanství, přírodopis, chemie, informatika, ale i literatura a dějepis). Problematika prevence sociálně patologických jevů je pedagogy pravidelně zařazována i na třídnických hodinách.

4 Vybraná témata primární prevence budou doplněna besedami, přednáškami a projekty s odborníky na danou tématiku - viz. Příloha I. Plán školního metodika prevence. O činnosti školy a realizaci preventivního programu informují webové stránky školy Ve škole probíhají jednání školního parlamentu, který svolává ředitelka školy. Školní parlament tvoří zástupci žáků z jednotlivých tříd. Pro případ řešení tíživých problémů, které nechtějí žáci nebo rodiče sdělovat osobně, byla zřízena schránka důvěry. Žáci i rodiče mohou pedagogy, výchovného poradce i metodika primární prevence kontaktovat v době konzultačních hodin. Spolupráce s rodiči O realizaci Minimálního preventivního programu na škole jsou rodiče informováni prostřednictvím třídních učitelů na třídních schůzkách. Plán primární prevence je také na webových stránkách školy, kde mohou rodiče získat průběžně další informace o aktivitách na škole. Možné problémy je nutné řešit ve vzájemné spolupráci s rodiči. Vzdělávání pedagogů Pedagogové se snaží průběžně rozvíjet své znalosti a dovednosti v oblasti rizikového chování a jeho prevence. Poznatky získané na školení či semináři předávají následně svým kolegům. Metody práce Pro realizaci primární prevence jsou využívány různé metody: - aktivní sociální učení - výklad (informace) - samostatné práce (výtvarné práce, koláže, slohové práce, referáty, informace z tisku, projekty) - přednášky, besedy - diskuze - dramatická výchova

5 - hry na sebepoznání - situační hry, hraní rolí, sociální hry - párová a skupinová práce ve třídě - komunitní kruhy - vytvoření vlastních pravidel žáků pro soužití ve třídě - dokumentární filmy s tématy prevence a následná reflexe Volnočasové aktivity Škola nabízí jednorázové i pravidelné aktivity v průběhu celého školního roku. Ve školním roce 2014/ 2015 jsou žákům nabízeny tyto kroužky: - dyslektické čtení - ADN - informatika - šikovné ruce - kopaná - grafika internet - angličtina pro nejmenší - keramika - házená - nitka patchwork - tanečky Mezi jednorázové aktivity patří především zimní a jarní škola v přírodě, lyžařský, vodácký a cykloturistický kurz. Každoročně se pořádají mimoškolní aktivity jako Beřkovské strašení, Vánoční dílny, Vítání jara a mnohé další. Řešení problémů Při řešení problémů je vždy potřeba postupovat individuálně, diskrétně a v úzké spolupráci s rodinou. Škola případně doporučí rodině spolupráci s odborníky. Pokud však rodina nespolupracuje a nejeví zájem a situace si to vyžádá, kontaktuje škola sociální odbor. V případě vážnějších přestupků Policii ČR. Rodiče i žáci byli na začátku školního roku seznámeni se školním řádem, jež v odstavci III. zakotvuje podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. V odstavci IV. školního řádu se dále uvádí postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem.

6 V dalších odstavcích školního řádu je pamatováno na tabákové výrobky, alkohol, omamné a psychotropní látky. Nejčastější formou protiprávního jednání, se kterou se lze ve škole setkat, jsou krádeže - jak postupovat preventivně proti krádežím upravuje také školní řád. V Příloze II. Minimálního preventivního programu je Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č. j. MSMT 22294/ Spolupráce s odborníky - Pedagogicko-psychologická poradna v Mělníku - Policie ČR - Městská policie Mělník - Probační a mediační služba v Mělníku - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Mělníku (OSPOD) - IPS v Mělníku - Speciální pedagogické centrum v Praze (Vertikála) - Krajský úřad Středočeského kraje v Praze - Dům dětí a mládeže v Mělníku - Příslušný pediatr, psycholog Závěr Minimální preventivní program je součástí výchovy a vzdělání žáků po celou dobu školní docházky. Bere ohled na věk a osobnost jednotlivých žáků. Účastní se ho učitelé, žáci, rodiče i odborníci. Školní metodik prevence na základě informací od ostatních vyučujících a na základě svých poznatků z této oblasti jednou za rok provádí zhodnocení celého školního roku v oblasti prevence.

7

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 S PROGRAMEM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Číslo jednací: Zpracoval: SZSOs/2699/2014 PhDr. Evžen Sikora OBSAH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního typu.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610 Minimální preventivní program ve školním roce 2013/2014 Garanti programu: Mgr. Miroslava

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 Soukromá střední odborná škola živnostenská Brno, s. r. o. Cejl 60/61 602 00 Brno Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Ing. Ivona Kahleová 1 Obsah programu: 1. Úvod

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

PŘÍLOHA č. 2. Preventivní program pro školní rok 2014/2015. Škola v klidu. Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková

PŘÍLOHA č. 2. Preventivní program pro školní rok 2014/2015. Škola v klidu. Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková PŘÍLOHA č. 2 Preventivní program pro školní rok 2014/2015 Škola v klidu ZŠ Dambořice 2014 Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková 1. Teoretický úvod Minimální preventivní program (MPP) je určen pro žáky,

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA,

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OBSAH 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Název a adresa školy Předkladatel programu

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012. Obchodní akademie SOVA, o.p.s. Palackého 43 277 11 Neratovice

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012. Obchodní akademie SOVA, o.p.s. Palackého 43 277 11 Neratovice Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Obchodní akademie SOVA, o.p.s. Palackého 43 277 11 Neratovice Vypracovala: Ředitelka školy: Ing. Kateřina Andrová Mgr. Lenka Vybíralová 1 Obsah: Úvod...

Více

Školní preventivní strategie 2007/2008

Školní preventivní strategie 2007/2008 Školní preventivní strategie 2007/2008 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace se sídlem Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov-Šumbark www.outech-havirov.cz Metodik prevence: Preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program (dle metod. pokynu MŠMT č. 145 14/2000-51) Školní rok 2009/2010 V Chlebovicích dne 26.8.2009 Vypracovala: Mgr. Alena Glembková, ŠMP Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Analýza

Více