ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Vysoká Libeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Vysoká Libeň 20.12. 2007"

Transkript

1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Vysoká Libeň Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Ing. Slezáková Nepřítomni: R. Kalfiřt, Š. Dvorščík, L. Dohnalík, M. Maštálko, J. Vojna, ing. Procházka Ověřovatelé zápisu: Vl. Šesták, J. Urbánek Návrhová komise: Ing. Špytko, Ing. Mach Zápis : pověřena G. Čermáková Přítomno je 12 z 18 členů SOK, valná hromada je usnášeníschopná Program : 1) Zahájení volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise, schválení programu 2) Rozpočtové provizorium pro r ) Zpráva dozorčí rady 4) Projektové záměry činnost do příštího roku 5) Euromanažer 6) Vyhodnocení roční práce 7) Úprava stanov Oběd 8) Hosté Jiří Nedoma senátor Václav Strouhal KÚSK soc. odbor Jan Morava poslanec Paní Perníkářová členka komise pro soc. věci Rady Stř. kraje Ad 1) Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu M. Pokorný Návrh doplnění programu valné hromady usnesení valné hromady může být přijato nadpoloviční většinou přítomných Návrh na usnesení VH shvaluje program valné hromady a návrhovou komisi a ověřovatele zápisu. Ad 2) Rozpočtové provizorium pro r M. Pokorný Před shválením rozpočtu na r je zapotření souhlasu s rozpočtovým prizoriem na rok Do shválení řádného rozpočtu v r VH souhlasí s čerpáním rozpočtového provizoria tak, že je sháleno čerpání částky ve výši 1/12 rozpočtu r. 2007/ měsíčně. Návrh na usnesení VH shvaluje čerpání rozpočtového provizoria ve výši 1/12 rozpočtu r měsíčně Ad 3) Zpráva dozorčí rady Ing. Špytko Přílohou č. 1 zápisu Dotaz k majetku obcí : Vismo pořízeno na základě dotace v r Majetek pořízený z internetizace Kokořínska zůstane po dobu udržitelnosti 1

2 projektu ve vlastnictví obcí. Návrh na usnesení VH schvaluje zprávu dozorčí rady Ad 4) Projektové záměry činnost do příštího roku G. Čermáková Informace z Programu rozvoje Stř. kraje - byl schválen projekt na vyhledávací studii dálkové cyklostezky Kokořínskem. Na tento projekt bylo schválena 1/3 požadovaných nákladů, s tím, že bude realizace projektu rozčleněna do samostatných etap. Na základě plánovacího setkání byl vytvořen zásobník společných mikroregionálních projektů : Zdroj: ROP NUTS II Střední Čechy Osa 1 Doprava : autobusové zastávky, autobusy, přívěsy pro kola, park&bike; Osa 2 Cestovní ruch: oprava památek s významem pro CR, rozhledna - zázemí pro poskytování turist. služeb, odpočivná místamobiliář, využití místní železniční trati pro CR, propagační film, kalednář akcí; Osa 3 Integrovaný rozvoj území: revitalizace náměstí a návsí, obnova infrastruktury veř. služeb, zařízení pro volnočasové aktivity; Ze strany o.s. Vyhlídky byla podána žádost z PRV osa IV. LEADER, vyhodnocení žadatelů v I. polovině r Ad 5) Euromanažer Na uzemí Sdružení obcí Kokořínska bude činnost euromanažera vykonávat G. Čermáková. Území působnosti však bude rozšířena o DSO Povodí Liběchovky, obec Hořín, a Dobřeň. Ad 6) Zpráva o činnosti v r M. Pokorný Ukončení realizace projektu SROP internetizace Kokořínska Uzavření smluv a úprava vzájemných vztahů s poskytovatelem internetových Služeb, tvorba fondu oprav. Vrátenská rozhledna. Dobré hosp. výsledky, dořešeno a vyrovnáno Dofinancování, rozvoj služeb, oprava komunikace. Realizace pojektu POV - nákup techniky na údržbu zeleně a zajištění vzhledu obcí. Ad 7) Změna stanov M. Pokorný, G. Čermáková Je navržena změna stanov sdružení, na základě které by usnesení valné hromady bylo schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů. Návrh na usnesení: VH pověřuje předsedu a manažerku sdružení procesní přípravou stanov tak, aby změna byla přijata na schůzi příští VH. VH schvaluje usnesení bodu 7) 2

3 Ad 8) Vystoupení senátora Jiřího Nedomy /člen a ověřovatel Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, předseda Podvýboru pro dopravu Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu/ V současnosti probíhají jednání s ministerstvem dopravy ohledně záměru oddělení železniční dopravy osobní od nákladní dopravy. Možnost součinnosti při řešení nočních spojů, obnovy nádraží; Dotaz: Změny hranice kraje Odpověď: Změny hranic krjů je nutno řešit napříč kraji s pihlédnutím k situaci v dopravě, atd. Dotaz : Technická novela památkového zákona Odpověď: Probíhá v současnosti proces schvalování není nebezpečí neschválení Dotaz : Jak bude přistupováno k řešení obchvatu obcí, kterými prochází silnice I. třídy Mělník Mladá Boleslav Odpověď: Podstatná změna k řešení těchto situací je změna rozpočtu do r.2013, komunikace je kvalifikována jako neúměrně zatížená nákladní dopravou Senátor J. Nedoma navrhuje zaznamenat v zápise ty okruhy problému, při v jejichž řešení může poskytnout součinnost Vystoupení V. Strouhala, KÚSK odbor soc. věcí V rámci Stř. kraje probíhá zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Proces plánování probíhá v městech Votice, Vlašim, Benešov; je podporována snaha o integrovaný projekt více obcí. Dotaz: Inspekce sociální služby kontrola plnění standartů Odpověď: Inspekce nepostupuje likvidačně, je zapotřebí spolupráce s poskytovateli soc. služeb. Pečovatelská služba nemůže se omezovat pouze na rozvážení obědů, pečovatelská služba by měla poskytovat další sociální služby.příklad pro poskytování oc. služeb:nymburska - terénní pečovatelské služby poskytují služby 90% obcí v okrese Nymurk. Dotaz: Tvorba komunitního plánu v souvislosti s OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Odpověď: Doporučuje zpracovat komunitním způsobem, ale nezádavat na klíč, zpracovatelem komunitního plánu může být občanské sdružení. Zákon o sociálních službách novela zákona o sociálních službách by měla zpřísnit postih za zneužití prostředků na soc. péči. Na soc. péči bylo podle nové legislativy poskytnuto 9 miliard. Ing. Mach poukazuje na zvýhodňování krajských zařízení cenou nákladů služeb, která je příznivá pro poskytovatele zřízené krajem na rozdíl od poskytovatelů ostatních zřizovatelů. Správní rada bude poveřena podáním projektu na základě vyhlášené výzvy na příjem žádostí na tvorbu strategického plánu sociálních služeb. 3

4 Vystoupení poslance Jana Moravy Rozpočtové určení daní /RUD/ MF- pro menší a střední obce se přidalo 2mld. korun. Velikost katastru obce a počet obyvatel je kriteriem pro výpočet RUD, z toho Vyplývá šestinásobné zvýšení rozpočtu obce do 300 obyvatel. RUD v senátu nebyla vůle podpořit RUD, protože není systémové opatření Nový zákon o rozpočtovém určení daní měl vzniknout v příštím roce, proběhne však daňová na základě aktivity občanů daňová novela. Teprve po té nový zákon o rozpočtovém určení daní bude vše řešit komlexně Informace pro obce: Nově je umožněna půjčka z prostředků Stř. kraje na kofinancování projektů. Půjčka je bez úroků, možnost odpuštění části půjčky. Legislativní plán vlády - zaměstnanci veř. správa, o policii, zákon o zdravotních službách, zákon o podpoře sportu. Návrhy pro řešení společných problémů některých obcí a měst v DSO Sdružení obcí Kokořínska Hasičské záchranné sbory Mšeno, Mělnické Vtelno stanovení dojezdových vzdáleností, financování Stanice záchranné služby - Mšeno Projekt integrované služebny /hasiči záchranka /možnost přidělení statutu pro pokrytí území. Rozdílné ceny a poskytovatelů soc. služeb zřízených krajem,na rozdíl od ostatních zřizovatelů. Odpady, čističky, kanalizace důsledky přijaté legislativy Obec Řepín- úbytek spodní vody, z řepínského dolu je zásobena západní část Stč. Kraje /Kladno, Slaný/. Ze strany vodohodpodářských orgánů není prováděn monitoring úrovně spodních vod. Ad 9) Různé Pozvánka pro 2 osoby na seminář MMR při veletrhu region Tour 2008 Termín , Brno Na seminář MMR delegována G. Čermáková a M. Pokorný VH schvaluje personální obsazení účasti na semináři MMR v Brně Usnesení návrhové komise Ad 1) Valná hromada schvaluje program /schváleno všemi hlasy/ Ad 2) valná hromada shvaluje rozpočtové provizorium/schváleno všemi hlasy/ Ad 3) valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady /schváleno všemi hlasy/ Ad 4) valná hromada bere informace na vědomí Ad 5) valná hromada bere informace na vědomí Ad 6) valná hromada bere informace na vědomí Ad 7) valná hromada schvaluje usnesení bodu 7 o změně stanov/ schváleno všemi hlasy/ Ad 8) valná hromada bere informace na vědomí a schvaluje návrhy pro řešení společných problémů některých obcí a měst v DSO Sdružení obcí Kokořínska 4

5 Ad 9) valná hromada shvaluje personální zajištění účasti na semináři MMR v Brně /schváleno všemi hlasy/ Skončeno ve hod. Zapsala : G.Čermáková Miroslav Pokorný Předseda SOK Ověřovatelé : 5

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Přítomni : dle prezenční listiny Nepřítomni: Z. Šesták, Vl.Šesták, Ing.E.Maryšková, J.Souček, Ing. J.Špytko Ověřovatelé zápisu: L. Střihavková,

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : Mgr. Hanek, pí. Bašová, Neomluveni

Více

Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:15 hod Starosta města Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání,

Více

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů Praha, 9. června 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 8 členů Výboru Hosté: Anna Vilímová (Vedoucí odboru řízení operačních programů MMR), Jaroslava Saifrtová (Přemyslovské střední Čechy), Olga Špiková

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

MAS Střední Polabí 2014 2020. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Analytická část

MAS Střední Polabí 2014 2020. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Analytická část MAS Střední Polabí 2014 2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Analytická část (Pracovní verze k připomínkám, 28. 8. 2014) Zpracovatelé: MAS Střední Polabí, o.s. CI2, o.p.s., Ke Školce

Více

Příloha č. 1035-08Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2009

Příloha č. 1035-08Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2009 Příloha č. 1035-08Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRJE N ROK 2009 Zastupitelstvo Zlínského kraje 17. 12. 2008 OBSH: 1. DŮVODOVÁ ZPRÁV...3 1.1. ZÁKLDNÍ CHKTERISTIK ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRJE N ROK 2009...4 1.2.

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014-2020 -1 Obsah Seznam použitých zkratek... 6 Seznam map... 7 Seznam tabulek... 7 Seznam grafů... 9 1. Úvod

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS z 1. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 13.02.2014 v době od 9:05

Více

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007 Obsah 1. Identifikace operačního programu...2 1.1 Základní údaje o programu......2 Základní

Více

Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti. V Krásné Hoře nad Vltavou dne...2014. Razítko a podpis:...

Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti. V Krásné Hoře nad Vltavou dne...2014. Razítko a podpis:... Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne...2014 Razítko a podpis:... 2 Obsah: 1. Úvod 4 2. Základní údaje..5 10 3. Zpráva o činnosti...11 12 4. Zpráva o auditu...13-14

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

WB-14-04 Regionální a municipální management

WB-14-04 Regionální a municipální management WB-14-04 Regionální a municipální management Souhrnná výzkumná zpráva - přílohy Ostrava, červen 2006 Obsah PŘÍLOHA 1: INSTITUCE PRO REALIZACI STRUKTURÁLNÍ A REGIONÁLNÍ POLITIKY... 4 PŘÍLOHA 2: LEGISLATIVA

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková,

Více

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009)

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009) Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. do 2. 10. ) Strana 1 (celkem 78) Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod Obsah 1. Pokrok v realizaci Regionálního operačního

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

ZÁPIS z 20. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 30.03.2015

ZÁPIS z 20. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 30.03.2015 ZÁPIS z konaného dne Přítomno: Omluveni: 43 členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje JUDr. Ivana Křečková, ředitelka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vedoucí odborů Krajského úřadu Královéhradeckého

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

Více

Příloha č. 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI VEDENÍ MĚSTA V období od zasedání zastupitelstva 21.6. proběhly následující akce: Rekonstrukce školní jídelny. Rekonstrukce školy. Vytvoření bezbarierové podatelny v budově

Více

Obec Veselíčko. Zápis a Usnesení 2/2013. ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen ZOV ), středa 6. 2. 2013 v 18 hodin na obecním úřadě

Obec Veselíčko. Zápis a Usnesení 2/2013. ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen ZOV ), středa 6. 2. 2013 v 18 hodin na obecním úřadě Zápis a Usnesení 2/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen ZOV ), středa 6. 2. 2013 v 18 hodin na obecním úřadě Přítomni: pp. Giblová A., Giblová D., Gogela, Lehnert, Motyka, Panáková,

Více

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 (FV ZMČ) Dne 31.ledna 2007, začátek: 17,00 hod ukončení: 19,05 hod Přítomni: Ing. Juklová,

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dotační a grantové příležitosti verze 5/2015 Pozn.: 1. Dokument je aktualizován v měsíčním intervalu k 10. dni daného měsíce. 2. Nově vložené dotační příležitosti oproti minulé verzi jsou zvýrazněny žlutě

Více

Valná hromada Místní akční skupiny ORLICKO 8. 4. 2014. Ing. Oldřich Žďárský - předseda

Valná hromada Místní akční skupiny ORLICKO 8. 4. 2014. Ing. Oldřich Žďárský - předseda Valná hromada Místní akční skupiny ORLICKO 8. 4. 2014 Ing. Oldřich Žďárský - předseda Program: ÚVOD Jmenování ověřovatele a schválení programu I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 01. Zpráva o plnění usnesení 1.

Více

1 Bilance rozpočtu 3-4. 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6

1 Bilance rozpočtu 3-4. 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6 Václav Šlajs 1 OBSAH 1 Bilance rozpočtu 3-4 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6 2.1 Běžné příjmy 4-5 2.1.1 Daňové příjmy 4-5 2.1.2 Nedaňové příjmy 5 2.1.3 Dotace - příspěvek na výkon státní správy 5

Více