Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 29.6. 2011"

Transkript

1 Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne Přítomni : dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Vl. Šesták, M. Bauer, Návrhová komise: Ing. J. Procházka, J. Peleška, DiS Zápisem pověřena G.Čermáková Přítomno je 16 z 18 členů, valná hromada je usnášeníschopná Program : Zahájení, volba ověřovatelů a návrhové komise Schválení programu Schválení závěrečného účtu Sdružení obcí Kokořínska za r a Zprávy o přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Kokořínska Schválení přijetí dotace z Fondu kultury Stč.kraje Rozpočtová změna č.1 Převod movitého majetku do majetku obcí, Směrnice o bezúplatném převodu nepotřebného movitého majetku Informace o autobusové dopravě, schválení posunutí termínu splatnosti půjčky Podpora letní autobusové linky Smlouva o společné správě věže na Vrátenské rozhledně Různé Program doplněn o bod - Oprava komunikace mezi obcí Libovice a Nosálov - Návrh smlouvy o nájmu části nemovitosti Ad1) Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Valnou hromadu zahajuje předsedkyně Hana Rašáková Probíhá volba ověřovatelů zápisu/ M. Bauer a Vl. Šesták/ a návrhové komise /Ing. J.Procházka a J.Peleška, DiS./. Zápisem pověřena G. Čermáková Stránka 1

2 VH schvaluje navržené ověřovatele zápisu a členy návrhové komise Ad2) Schválení programu valné hromady Návrh na zařazení bodů: Oprava komunikace mezi obcí Libovice a Nosálov Návrh smlouvy o nájmu části nemovitosti VH schvaluje navržený a doplněný program Ad3) Schválení závěrečného účtu Sdružení obcí Kokořínska za r a schválení Zprávy o přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Kokořínska Závěrečný účet Sdružení obcí Kokořínska za r a Zpráva o přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Kokořínska byla koncem května zaslána všem členským obcím ke zveřejnění. Proti Závěrečnému účtu a Zprávě o přezkoumání hospodaření nebyly vzneseny žádné námitky ani výhrady. VH schvaluje bez výhrad Závěrečný účet Sdružení obcí Kokořínska za rok 2010 a Zprávu o přezkoumání hospodaření sdružení obcí Kokořínska Ad4) Schválení přijetí dotace z Fondu kultury Stč.kraje Pro letošní rok byly podány žádosti o dotace z dotačních titulů Středočeského kraje: podpora z Fondu kultury Stč.kraje podpora kulturní akce Divadlo na návsi podpora z Fondu podpory podnikání a cestovního ruchu- Propagační materiály SOK- Byl podpořen pouze projekt Divadlo na návsi, výše dotace je ,-Kč. Tato akce již proběhla, účastnilo se cca 100 osob, v nejbližších dnech bude provedeno vyúčtování akce. VH schvaluje přijetí dotace z Fondu kultury Stč. kraje na akci Divadlo na návsi ve výši ,-Kč Ad5) Rozpočtová změna č.1 V souvislosti s přijetím dotace je nezbytné přijetí dotace zapracovat do rozpočtu sdružení. Návrh rozpočtové změny byl v předstihu zaslán členským obcím. Nebyla vznesena žádná námitka VH schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 Ad6) Převod movitého majetku do majetku obcí, Směrnice o bezúplatném převodu nepotřebného movitého majetku V průběhu uplynulých let byl z různých dotačních titulů pořizován hmotný i nehmotný majetek evidovaný v majetku Sdružení obcí Kokořínska. Vzhledem k současné Stránka 2

3 účetní legislativě je právní zájem tento majetek převést do vlastnictví členských obcí, kde je fyzicky deponován a využíván. Toto vybavení je umístěno v obci Hostín, Chorušice, Kadlín, Kanina, Kokořín, Lhotka, Mšeno, Nebužely, Řepín, Stránka a Vysoká. Na základě usnesení SR dne bylo doporučeno vypracovat směrnici, na základě které by se majetek pořízený Sdružením obcí Kokořínska převáděl do vlastnictví obcí. Pokud by tato směrnice byla schválena, je možno na jejím základě sice majetek vyřadit, ale nelze majetek převést. Doporučuje se tento majetek převést buď na základě darovací smlouvy nebo na základě smlouvy o bezúplatném převodu z vlastnictví DSO do vlastnictví obcí. Na základě inventarizace Dozorčí rady SOK se doporučuje majetek pořízený z dotačního titulu MMR v roce 2003 převést do vlastnictví jednotlivých obcí. Jedná se o výpočetní techniku a programové vybavení v pořizovací hodnotě ,-Kč. Nehmotný majetek pořízený v r /VISMO/ poř. hodnotě ,-Kč se doporučuje vyřadit z účetní evidence. Drobný hmotný majetek, pořízený v rámci projektu SROP Internetizace Kokořínska v r , /výpočetní technika, programové vybavení + vybavení veřejně přístupných internetových míst nábytkem/ se doporučuje převést do vlastnictví jednotlivých obcí po ukončení udržitelnosti projektu, tj. na podzim t.r. Majetek pořízený v r z dotačního titulu Stč.kraje dopravní značení bude možno převést do vlastnictví obcí po ukončení udržitelnosti projektu. VH schvaluje převod majetku pořízeného z DT MMR v r. 2003do vlastnictví obcí a vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku VISMO z účetní evidence Sdružení obcí Kokořínska Ad7) Informace o autobusové dopravě, schválení posunutí termínu splatnosti půjčky Rada Stč,kraje schválila splatnost doplatků ke smlouvám na poskytování základní dopravní obslužnosti. Předmětem tohoto dodatku je posunutí termínu splatnosti části úhrady za výkon základní dopravní obslužnosti. Částka ve výši sjednaného měsíčního limitu je hrazena z 50% v měsíci za něž náleží. Splatnost dalších 50% sjednaného měsíčního limitu je 120 dnů. Sdružení obcí Kokořínska poskytlo společnosti Kokořínský SOK s.r.o. bezúročnou půjčku, splatnou do konce července t.r.. Vzhledem k situaci se doporučuje splatnost této bezúročné půjčky posunout do konce dubna r Odbor dopravy Stč.kraje vyzval zástupce obcí, aby do t.r.doporučili zástupce pro výběrové řízení pro zajištění základní dopravní obslužnosti, které se má konat v průběhu příštího roku. Zástupci členských obcí SOK nesouhlasí s tímto postupem a požadují, aby byla zachována v rozhodování ohledně zajištění základní dopravní obslužnosti integrita. VH schvaluje posunutí termínu splatnosti bezúročné půjčky společnosti Kokořínský SOK s.r.o. do konce dubna Stránka 3

4 Ad8) Podpora letní autobusové linky Společnost Kokořínský SOK s.r.o. ruší některé nevyužité spoje (Kadlín, Lobeč, Nosálov) Zavádí od do letní prázdninovou linku č. 23a 24, linka , která jezdí v pátek, sobotu a v neděli v hod. na trase Mšeno Kokořín-Mělník a zpět. Tento spoj je doplněním letních linek, které jezdí na trase Mšeno Dubá Doksy. Zástupce města Mšena žádá o dofinancování tohoto spoje. Při sestavování rozpočtu byla vytvořena pro tyto účely rezerva. Je navrženo dofinancování letního spoje ve výši ,-Kč. VH schvaluje dofinancování letního spoje č. 23 a 24,linka ve výši ,-Kč Ad9) Smlouva o společné správě věže na Vrátenské rozhledně Návrh smlouvy byl konzultován se zástupcem MV- úsekem pro dozor veř.správy. Bylo doporučeno vypustit ujednání o mlčenlivosti, více specifikovat předmět nájmu i ze strany dalších účastníků smlouvy. Zástupci mobilních operátorů uvádějí, že technologie umístěné na stavbě věže se často vyměňují, tedy je velice složité postihnout aktuální stav. Nicméně je akceptován požadavek na dodržení maximálního zatížení rozhledny, a proto byla do smlouvy přidána povinnost všechny změny konfigurace zařízení podmínit tím, že toto zatížení bude v rámci povoleného zatížení, což bude možné na žádost kteréhokoliv účastníka doložit statickým přepočtem. Návrh doplněné smlouvy opět přeposlán MV úseku pro dozor veř.správy. Výsledkem byly písemné připomínky, které byly zapracovány do návrhu smlouvy. Ve věci smluv o zřízení věcných břemen byly návrhy přizpůsobeny smlouvě, jakou má uzavřenou T-Mobile s obcí Tupadly a dozorovalo ji MV - úsek pro dozor veř. správy. Členským obcím budou zaslány níže uvedené dokumenty pro projednání v zastupitelstvech obcí: Plná moc k výkonu správy věže a rozhledny Plná moc k uzavření smlouvy o společné správě Návrh smlouvy o společné správě /SOK x O2 x T-Mobile/ Návrhy smluv o věcných břemenech Členské obce. projednají návrhy smluv ve zastupitelstvech a o této skutečnosti podají Zprávu do 15. září t.r. VH schvaluje navržený postup. Ad10) Různé Informace o opravě komunikace Nosálov Libovice Starostka obce Nosálov informuje o průběhu plánované opravy komunikace Nosálov Libovice. Tato komunikace je od jara t.r. z důvodu špatného technického stavu uzavřena, s její opravou se počítalo v horizontu cca 2 let. Ačkoliv obec Libovice tvoří s obcí Nosálov jeden správní celek, v důsledku uzavírky komunikace Stránka 4

5 bylo možné se z Nosálova do Libovic dostat několika kilometrovou objíždkou. Tato skutečnost komplikovala i přístup k Vrátenské rozhledně, kterou provozuje SOK. Starostka obce vyzvala Správu chráněné krajinné oblasti k vyjádřené ohledně technického řešení. Příznivé stanovisko CHKO Kokořínsko ovlivnilo i příslib opravy komunikace, která se plánuje na podzim t.r.. Návrh na usnesení VH bere informace na vědomí Návrh smlouvy ohledně nájmu části nemovitosti Zástupce města Mšena postoupil návrh smlouvy nájmu části nemovitosti, který předložila společnostrio Media a.s.,poskytovatel internetového signálu. Nájem se týká umístění rozvaděče technologického zařízení na pozemku SOK a umístění samostatného anténního výložníku na stožáru věže. Nabídka nájemného je stanovena částkou ,-Kč ročně. V návrhu smlouvy je rovněž neakceptovatelné ujednání o exkluzivitě nájmu, tj.že SOK jako pronajímatel neumožní nikomu jinému umístění obdobné technologie. Je doporučeno upravit smlouvu ve věci výše nájmu (Čl.IV., bod 2), upravit ujednání ohledně práv a povinností pronajímatele (Čl.VII., bod 4 a 4).Rovněž se doporučuje předložit návrh smlouvy v delším časovém předstihu. Návrh na usnesení VH schvaluje navržený postup Výrok návrhové komise k jednotlivým bodům programu Ad1) Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Ad2) Schválení programu valné hromady Ad3) Schválení závěrečného účtu Sdružení obcí Kokořínska za r a schválení Zprávy o přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Kokořínska Ad4) Schválení přijetí dotace z Fondu kultury Stč.kraje Ad5) Rozpočtová změna č.1 Ad6) Převod movitého majetku do majetku obcí, Směrnice o bezúplatném převodu nepotřebného movitého majetku Ad7) Informace o autobusové dopravě, schválení posunutí termínu splatnosti půjčky Ad8) Podpora letní autobusové linky Hlasování 13 pro 2 proti -1 zdržel se, usnesení přijato Ad9) Smlouva o společné správě věže na Vrátenské rozhledně Stránka 5

6 Hlasování 15 pro 1 zdržel se, usnesení přijato Ad10.1.) Informace o opravě komunikace No sálov Libovice VH bere informace na vědomí Ad10.2. Návrh smlouvy ohledně nájmu části nemovitosti Informace mimo schválený programvh Informace předsedkyně o projektu Putující kontejner Společnost Elektrowin nabízí pro svazky obcí zapojení do projektu Putující kontejner.v rámci tohoto projektu bude přistaven do jednotlivých obcí kontejner pro svoz elektro odpadu /výjimkou AV a počítačové techniky/ Podmínkou je účast alespoň 5 obcí. Obce a zastřešující svazek navíc získají finanční příspěvek, a to v řádech několika tisíc v souvislosti s počtem obyvatel a počtu zapojených obcí, jež jsou určené na pokrytí administrativních nákladů spojených s organizačním zajištěním a informační podporou akce. Předběžně projevilo zájem 4 5 obcí. Grantové poradenství Zástupce města Mšena zprostředkuje informace o DT MMR Grantové poradenství Skončeno v 11,00 Zapsala:Galina Čermáková Hana R a š á k o v á Předsedkyně SR SOK Ověřovatelé: Martin Bauer Vladimír Šesták Návrhová komise: Jaroslav Peleška, DiS Ing.Josef Procházka. Stránka 6

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Přítomni : dle prezenční listiny Nepřítomni: Z. Šesták, Vl.Šesták, Ing.E.Maryšková, J.Souček, Ing. J.Špytko Ověřovatelé zápisu: L. Střihavková,

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková,

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

Hlasování o programu: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel Navržený program byl schválen.

Hlasování o programu: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel Navržený program byl schválen. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného v úterý dne 4. 6. 2015 od 18:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomno: všech15 členů Připomínky k zápisu ze dne

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Vysoká Libeň 20.12. 2007

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Vysoká Libeň 20.12. 2007 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Vysoká Libeň 20.12. 2007 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Ing. Slezáková Nepřítomni: R. Kalfiřt, Š. Dvorščík, L. Dohnalík, M. Maštálko, J. Vojna, ing. Procházka Ověřovatelé

Více

VH VaK Židlochovicko Zápis 26 1/2006 Strana 1/1 2.3.2006 Židlochovice

VH VaK Židlochovicko Zápis 26 1/2006 Strana 1/1 2.3.2006 Židlochovice VH VaK Židlochovicko Zápis 26 1/2006 Strana 1/1 ZÁPIS č. 26-1/2006 z jednání valné hromady svazku Vodovody a kanalizace Židlochovicko, konané dne 2.3.2006 v Židlochovicích Přítomni: viz. prezenční listina

Více

Přítomni: při zahájení celkem 9 členů - viz. prezenční listina. Omluveni: p. F. Hrma, Mgr. T. Míka, p. J. Ryšavý, p. P. Dvořák, p. V.

Přítomni: při zahájení celkem 9 členů - viz. prezenční listina. Omluveni: p. F. Hrma, Mgr. T. Míka, p. J. Ryšavý, p. P. Dvořák, p. V. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2013 konaného dne 20. 6. 2013 od 18:00 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení celkem 9 členů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 24.5.2012, od 19.30 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 24.5.2012, od 19.30 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 24.5.2012, od 19.30 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 27. 11. 2012

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 27. 11. 2012 Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 27. 11. 2012 Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Mgr. Lenka Farová, Jakub Ryšavý, Mgr. Tomáš Míka Připomínky k zápisu ze

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 61529/2013 OKP Č. j.: JMK 61529/2013 Z P R Á V A o výsledku přezkoumání

Více

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 2. 2015

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 2. 2015 USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 2. 2015 USNESENÍ Č. 39/2015 Vyvěšení tibetské vlajky k příležitosti Dne Tibetu 10. března 2015 vyhrazuje v souladu s 84, odst. 4, zákona

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 16. 5. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 16. 5. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 16. 5. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:18 hod Starosta města Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání, které bylo

Více

Sestava vytvořena dne 4.12.2014. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 4.12.2014. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 27..2011 120/2011 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města ukládá starostce

Více

Obecní úřad Obědovice předkládá občanům a zastupitelstvu k nahlédnutí návrh na závěrečný účet hospodaření za rok 2014.

Obecní úřad Obědovice předkládá občanům a zastupitelstvu k nahlédnutí návrh na závěrečný účet hospodaření za rok 2014. Obecní úřad Obědovice předkládá občanům a zastupitelstvu k nahlédnutí návrh na závěrečný účet hospodaření za rok 2014. Soubor dokumentů závěrečného účtu a roční účetní závěrce : výkaz č. 40 za r.2014 účetní

Více

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

JIHOČESKÝ KRAJ PROGRAM OBNOVY VENKOVA JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2015

JIHOČESKÝ KRAJ PROGRAM OBNOVY VENKOVA JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2015 JIHOČESKÝ KRAJ PROGRAM OBNOVY VENKOVA JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2015 (správce programu: Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic) PRAVIDLA Vypracoval: OREG Schváleno: 18.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 29.3.2006

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 29.3.2006 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 29.3.2006 Zasedání se zúčastnilo: 8 zastupitelů viz presenční listina příloha č.1 neomluven: p.petera Jiří ověřovateli byli navrženi:

Více

Město chce pokračovat v rekonstrukcích silnic

Město chce pokračovat v rekonstrukcích silnic MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 297 leden 2015 Město chce pokračovat v rekonstrukcích silnic Vážení občané, jsme na začátku nového roku, je tedy čas vyhodnotit upylnulých dvanáct měsíců a zároveň

Více

Zápis z 6. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis z 6. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis z 6. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 20. 06. 2012 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Velikonoční Prčický farmářský trh se koná na konci března

Velikonoční Prčický farmářský trh se koná na konci března M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 263 březen 2012 Velikonoční Prčický farmářský trh se koná na konci března V sobotu 31. března 2012 se bude v době od 9 do 14 hodin na náměstí

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

Z Á P I S č. 4/2010. 2. Stav financí Finanční prostředky k datu 31.3.2010 :

Z Á P I S č. 4/2010. 2. Stav financí Finanční prostředky k datu 31.3.2010 : Z Á P I S č. 4/2010 ze schůze předsednictva dobrovolného svazku měst a obcí Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko, která se konala dne 6.dubna 2010 ve velké zasedací místnosti Vodárenské akciové společnosti,a.s.,divize

Více

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Ing. Stanislav Urban, Ing. Bohumil Novák,

Více

Rady Královéhradeckého kraje. k řízení příspěvkových organizací zřízených krajem. a obchodních společností založených krajem

Rady Královéhradeckého kraje. k řízení příspěvkových organizací zřízených krajem. a obchodních společností založených krajem S M Ě R N I C E Č. 7 Rady Královéhradeckého kraje k řízení příspěvkových organizací zřízených krajem a obchodních společností založených krajem 1 OBSAH 1. Úvod 2. Obchodní společnosti 3. Příspěvkové organizace

Více

číslo 225 leden 2009 8,- Kč Informace je možné získat na tel.: 317 834 216, 317 834 384 nebo přímo v podatelně městského úřadu.

číslo 225 leden 2009 8,- Kč Informace je možné získat na tel.: 317 834 216, 317 834 384 nebo přímo v podatelně městského úřadu. 8,- Kč číslo 225 leden 2009 Prčičtí hasiči uspořádali dětem vánoční besídku V sobotu 20. prosince uspořádali členové SDH Prčice pro děti oblíbenou vánoční besídku. V Hospodě U škrpálu se u nazdobeného

Více

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Jiří Kučera

Více

Bytové družstvo INSTART

Bytové družstvo INSTART Bytové družstvo INSTART Mladotova 667/7 103 00 Praha 10 Kolovraty (IČ: 00 54 93 80) Zápis z členské schůze bytového družstva konané dne 16. 6. 2014 Přítomni: 85 družstevníků ze 143, tedy 59,4 % Hosté:

Více

ÍLFLJ KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE m Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

ÍLFLJ KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE m Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly ÍLFLJ KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE m Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Město Opočno, IČ: 00275191 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Z á p i s z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 4. 5. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková

Více