Soutěže se může zúčastnit jakákoliv zletilá fyzická osoba, která má bydliště v jedné ze zemí Evropské unie 1 a která má:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soutěže se může zúčastnit jakákoliv zletilá fyzická osoba, která má bydliště v jedné ze zemí Evropské unie 1 a která má:"

Transkript

1 Podmínky soutěže Tetris nová bankovka 20 ČLÁNEK 1 ORGANIZACE Evropská centrální banka (dále jen ECB ) pořádá v období od 5. února 2015 od 10:00 do 31. března 2015 do 23:59 soutěž s názvem Tetris nová bankovka 20 (dále jen Soutěž ), do které se lze zapojit pouze na následujících internetových stránkách: (dále jen Stránky ). Vzhledem k tomu, že: Havas Media France, akciová společnost se základním kapitálem v hodnotě EUR, zapsaná v obchodním rejstříku a rejstříku společností v Nanterre pod číslem , se sídlem na adrese v 2 bis rue Godefroy, Puteaux, Francie, bude působit jako technický poskytovatel Soutěže (dále jen Havas Media France nebo též Poskytovatel ). ČLÁNEK 2 PŘIJETÍ PODMÍNEK SOUTĚŽE Účastník Soutěže (dále jen Účastník ) svou účastí v Soutěži přijímá tyto podmínky Soutěže. Účastník, který poruší jakýkoli článek těchto podmínek Soutěže, bude ze Soutěže vyloučen. ČLÁNEK 3 PODMÍNKY ÚČASTI Soutěže se může zúčastnit jakákoliv zletilá fyzická osoba, která má bydliště v jedné ze zemí Evropské unie 1 a která má: - přístup k internetu; - ovou adresu. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni pracovníci ECB a Poskytovatele přímo zapojení do organizace a řízení Soutěže a jejich blízcí rodinní příslušníci (manžel/manželka, partner/partnerka, přímí předci a potomci, sourozenci). Účastníci souhlasí, aby byla ověřena jejich totožnost a poštovní nebo ová adresa. V případě uvedení nepravé totožnosti, nesprávné poštovní či ové adresy nebo chybných údajů je účast neplatná a nárok na jakoukoliv získanou výhru zaniká. 1 Zeměmi Evropské unie jsou: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko a Švédsko.

2 ČLÁNEK 4 PRINCIPY SOUTĚŽE Pro vstup do Soutěže musí Účastník učinit následující: - připojit se ke Stránkám, - nalézt během hraní hry Tetris (dále jen Hra ) všechny čtyři ochranné prvky nové bankovky 20, - vyplnit přihlášku a uložit své skóre, Přihláška obsahuje úplné jméno Účastníka, uživatelské jméno, jeho ovou adresu, zemi pobytu a potvrzení, že souhlasil s těmito podmínkami Soutěže i se zpracováním osobních údajů. Pro účely Soutěže je použito pouze nejvyšší skóre každého Účastníka. Po uzávěrce 31. března 2015 bude rozděleno 100 nových bankovek 10 v akrylovém rámečku, jak uvádí článek 5. Souhlasem s těmito podmínkami Soutěže Účastníci přijímají, že důkazní hodnotu ve vztahu k účasti a určení vítězů mají pouze informace obsažené v počítačových systémech a souborech Poskytovatele. ČLÁNEK 5 URČENÍ VÍTĚZŮ Po uzávěrce 31. března 2015 bude uděleno sto (100) cen Účastníkům, kteří ve Hře zaznamenali nejvyšší kumulativní skóre. Pokud dosáhlo stejného maximálního kumulativního skóre více než sto (100) Účastníků, proběhne losování, které provede Maître Crussard, soudní úředník se sídlem v 16 rue du Pont Neuf, Paříž, Francie. Cena je stanovena v článku 6 níže. Účastníci splňující požadavky pro udělení ceny budou vyrozuměni em a musí do deseti (10) pracovních dnů ode dne, kdy byl vítězům odeslán, sdělit Poskytovateli svou poštovní adresu a to pomocí odkazu, který od Poskytovatele k tomuto účelu obdrží v u vítězům a přiložit elektronickou kopii svého průkazu totožnosti nebo cestovního pasu. ECB a Poskytovatel ověří, zda Účastník splňuje požadavky pro získání ceny. Po tomto ověření budou Účastníci, kteří splnili všechny předpoklady a požadavky stanovené v těchto podmínkách Soutěže, s konečnou platností prohlášeni za vítěze (dále jen Vítězové ). Účastníci, kteří předpoklady a požadavky stanovené v těchto podmínkách Soutěže nesplnili, budou diskvalifikováni. V případě, že Vítěze nebude možné prostřednictvím u kontaktovat, nenesou ECB a Poskytovatel žádnou odpovědnost. V případě, že Vítěz ve výše uvedeném čase nezareaguje na , který jej informoval o vítězství, zaniká jeho nárok na cenu. 2

3 Svým souhlasem s převzetím ceny každý Vítěz povoluje ECB a Poskytovateli, aby použili osobní údaje získané během vítězovy účasti v Soutěži pro účely zaslání ceny. Použití těchto údajů nezakládá jakýmkoli způsobem žádná jiná práva nebo nároky kromě nároku na cenu. ČLÁNEK 6 POPIS CENY Každý ze sta (100) Vítězů určených v souladu s článkem 5 výše vyhraje novou bankovku 10 v akrylovém rámečku v jednotkové hodnotě 20. Každý Vítěz smí vyhrát pouze jednu cenu. ECB si vyhrazuje právo cenu nahradit cenami ekvivalentní hodnoty, aniž by v tomto ohledu vznikal jakýkoliv nárok. Ceny budou převzaty v souladu s popisem uvedeným v těchto podmínkách Soutěže. Ceny nelze vyměnit ani vrátit a není s nimi spojen žádný nárok na finanční náhradu. Pokud Vítězové nebudou chtít nebo moci cenu převzít, nemají nárok na jakoukoliv náhradu. Ceny v takovém případě nebudou předány a zůstanou v držení ECB. ČLÁNEK 7 DORUČENÍ CENY Cena bude Vítězi zaslána na adresu sdělenou Poskytovateli, a to přibližně do dvou (2) měsíců ode dne, kdy Vítěz Poskytovateli tuto poštovní adresu sdělí. Vítěz nemá právo domáhat se jakýchkoliv cen, které nebudou doručeny nebo budou vráceny ECB v důsledku neúplné nebo nesprávné adresy sdělené Vítězem, a takovéto ceny zůstanou majetkem ECB, přičemž ECB v tomto ohledu nenese žádnou odpovědnost. Obdobně Vítěz nemá právo domáhat se ceny, která zůstane nevyzvednuta na poště, a takováto cena zůstane majetkem ECB. ECB obecně neodpovídá za jakoukoliv škodu, krádež nebo ztrátu, ke které dojde během rozesílání a doručování ceny. ECB rovněž nenese žádnou odpovědnost za události či nehody, ke kterým může dojít při užívání ceny. ČLÁNEK 8 ULOŽENÍ PODMÍNEK SOUTĚŽE Tyto podmínky Soutěže budou Účastníkům k dispozici zdarma na Stránkách pod odkazem Podmínky soutěže. Podmínky Soutěže jsou uloženy u Maître Crussarda, soudního úředníka uvedeného v článku 5. 3

4 ECB si vyhrazuje právo tyto podmínky Soutěže během Soutěže upravit s ohledem na jakékoliv případné změny Stránek nebo jejich provozu. ČLÁNEK 9 ODPOVĚDNOST Za připojení osoby ke Stránkám a za účast v Soutěži odpovídají výlučně Účastníci. Každý Účastník odpovídá za to, že přijme vhodná opatření za účelem ochrany svých údajů a/nebo softwarového vybavení, které je uloženo na jeho počítačovém vybavení, vůči jakémukoli útoku. Účast v Soutěži předpokládá znalosti a akceptování charakteristických rysů a omezení internetu, zejména co se týče technického výkonu, doby, které je zapotřebí pro ověření, vyžádání či přenos informací, rizik přerušení, rizik spojených s připojením, nedostatečné ochrany určitých údajů proti zneužití a rizik nákazy viry, jež kolují na internetu. Účastníci souhlasí, že budou postupovat v souladu se všemi platnými právními a správními předpisy. ECB a Poskytovatel nenesou žádnou odpovědnost za zneužití či incident související s Účastníkovým počítačem a v případě jakéhokoli nesprávného fungování ani s metodami připojení k internetu nebo s internetem samotným (přerušení, vymazání, nedostatečný přenos apod.), což by vedlo k výpadkům ve správě, bezpečnosti, spravedlivém a čestném průběhu či vedení Soutěže. ECB a Poskytovatel rovněž neodpovídají za žádnou hmotnou či nehmotnou škodu způsobenou Účastníkům, jejich počítačovému vybavení a údajům v něm uloženým, ani za přímé či nepřímé důsledky těchto škod, včetně pokud jde o jejich osobní, pracovní či podnikatelské činnosti. Poskytovatel vyvine veškeré úsilí s cílem vždy umožnit přístup do Soutěže ze Stránek, což však není jeho povinností. Poskytovatel může kdykoli zejména z technických důvodů nebo za účelem provedení aktualizace či údržby pozastavit přístup na Stránky a/nebo do Soutěže. ECB a Poskytovatel nijak neodpovídají za tato přerušení a jejich důsledky. ECB může zrušit celou Soutěž nebo její část, vyjde-li najevo, že jakoukoli formou došlo k podvodnému jednání, například elektronickými prostředky v rámci účasti v Soutěži nebo při určování Vítěze či Vítězů. ECB si v takovém případě vyhrazuje právo osobě podezřelé z podvodného jednání cenu neudělit a/nebo vůči osobám odpovědným za tato podvodná jednání postupovat právní cestou. V souvislosti se spáchaným podvodným jednáním však ECB vůči Účastníkům nepřejímá žádnou odpovědnost. ČLÁNEK 10 VYŠŠÍ MOC 4

5 ECB a Poskytovatel nenesou odpovědnost, dojde-li ke zrušení Soutěže v důsledku výskytu události vyšší moci nebo podvodného jednání. ECB si vyhrazuje právo Soutěž kdykoli ukončit bez nároku Účastníků na náhradu morální újmy či finanční škody. ČLÁNEK 11 OSOBNÍ ÚDAJE ECB a Poskytovatel jako podmínku účasti shromažďují přímo od Účastníků osobní údaje uvedené v článcích 4 a 5. Osobní údaje budou použity pro účely uvedené v článcích 4 a 5. Dále Účastníky upozorňujeme, že jejich uživatelské jméno a země pobytu budou zobrazeny v rámci pořadí Hry a na seznamu výherců, které budou zveřejněny na stránkách ECB (www.ecb.europa.eu a ECB a Poskytovatel vyvinou nejvyšší úsilí s cílem předejít neoprávněnému přístupu k údajům nebo jejich zveřejnění; za tímto účelem použijí fyzické, elektronické a řídicí postupy s cílem zabezpečit a ochránit shromážděné informace. Účastníci mají právo na přístup k osobním údajům zpracovaným ECB a Poskytovatelem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů. Maximální doba pro uchovávání těchto údajů je šest měsíců od skončení Soutěže. Poté budou údaje vymazány. Účastníci mají právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nepřesných či neúplných osobních údajů a právo na výmaz svých údajů tak, že se obrátí na Poskytovatele. Se všemi ostatními požadavky se účastníci mohou obracet na ECB. Účastníci mohou podat stížnost evropskému inspektorovi ochrany údajů. Kontaktní údaje ECB: Olivier Radelet Outreach Division DG Communications European Central Bank Sonnemannstrasse Frankfurt am Main Německo 5

6 Tel.: Kontaktní údaje poskytovatele: Generální zpracovatelé údajů Laurent Lé Havas Media 29/30 quai de Dion Bouton Puteaux Cedex Francie Tel.: Fax: Jerome Ospitaletche CetSI (Siège social) 93/105 rue Veuve Lacroix NANTERRE Francie Tel.: ČLÁNEK 12 POUŽITELNÉ PRÁVO Použitelným právem pro tuto soutěž je právo německé. O všech případech, které v těchto podmínkách Soutěže nejsou upraveny, rozhodne ECB a tato rozhodnutí budou považována za konečná. V případě jakéhokoli sporu souvisejícího s touto Soutěží bude usilováno o smírné řešení sporu. Pokud nelze takovou dohodu dosáhnout, záležitost bude postoupena příslušným orgánům. Všechny nároky musí být uplatněny do dvou měsíců od uzávěrky Soutěže. 6

Podmínky soutěže Selfie s novou bankovkou 10

Podmínky soutěže Selfie s novou bankovkou 10 Podmínky soutěže Selfie s novou bankovkou 10 ČLÁNEK 1 ORGANIZACE Evropská centrální banka (dále jen ECB ) pořádá v období od 23. září 2014 od 11:00 do 30. listopadu 2014 do 23:59 soutěž s názvem Selfie

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT»

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT» PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT» ČLÁNEK 1 POŘADATEL SOUTĚŽNÍ HRY Společnost PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. IČ: 25080229, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 Nusle, zapsaná v obchodním

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) SOUTĚŽ

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

PRAVIDLA REKLAMNÍ KAMPANĚ Výzva Monopoly 80. Období kampaně: 10. dubna 2015 20. dubna 2015

PRAVIDLA REKLAMNÍ KAMPANĚ Výzva Monopoly 80. Období kampaně: 10. dubna 2015 20. dubna 2015 PRAVIDLA REKLAMNÍ KAMPANĚ Výzva Monopoly 80 Období kampaně: 10. dubna 2015 20. dubna 2015 ODDÍL 1. POŘADATEL KAMPANĚ Pořadatelem reklamní kampaně Výzva Monopoly 80 (dále jen Kampaň ) je společnost Hasbro

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015 Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015 Pro toto pojištění právní asistence, které sjednává pojistitel Inter Partner Assistance S.A., člen skupiny AXA, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1. 1. 2014

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1. 1. 2014 Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1. 1. 2014 Pro toto pojištění právní asistence, které sjednává pojistitel Inter Partner Assistance S.A., člen skupiny AXA, se sídlem

Více

Podmínky využívání služeb společnosti Kajot Casino Ltd.

Podmínky využívání služeb společnosti Kajot Casino Ltd. Podmínky využívání služeb společnosti Kajot Casino Ltd. 15.08.2015 Verze 1.22 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto podmínky (dále podmínky ) upravují používání her (jak je vymezeno níže) vaší osobou (dále

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování platebních služeb pro firemní klienty

Všeobecné podmínky pro poskytování platebních služeb pro firemní klienty Všeobecné podmínky pro poskytování platebních služeb pro firemní klienty Obsah 1 Všeobecné informace 2 A. Rámcová smlouva o platebních službách a smlouvy o jednorázovém poskytnutí platebních služeb 7 B.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY 1. ČERVENEC 2015 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA - 1 - A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Commercial Bank VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY VYDÁNÍ 2014 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA 2 OBSAH A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI BANKOU

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB Článek 1 Vymezení pojmů (1) Ceníkem se rozumí ceník Certifikačních služeb. (2) Certifikační autoritou se rozumí systém, který na základě požadavků předaných registrační autoritou vydává nebo zneplatní

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICE 1.1 Propojenou osobou se rozumí jakýkoli podnik (společnost), který je: (i) nejvyšší mateřskou společností Kupujícího; (ii) nejvyšší

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy

I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy aukčního řádu upravujícího účast na internetové aukci v systému společnosti Aladin Antik s. r. o. provozovaném na portálu www.galerieplatyz.cz a pravidla jejího průběhu a užívání I. Úvodní ustanovení Tyto

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro vydávání a používání karty euroshell Card

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro vydávání a používání karty euroshell Card Příloha č.1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro vydávání a používání karty euroshell Card Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vydávání a používání karet euroshell Card mezi Shell Czech Republic a.s.

Více

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Soutěž s názvem Sázkařský maraton (dále také jen Maraton ) probíhá na území České republiky a Slovenska v termínu od 00:00:01 dne 7.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. ( Verze č. 3 platná pro Smlouvy o vydání a používání karet uzavřené od 1.1.2015 )

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. ( Verze č. 3 platná pro Smlouvy o vydání a používání karet uzavřené od 1.1.2015 ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( Verze č. 3 platná pro Smlouvy o vydání a používání karet uzavřené od 1.1.2015 ) Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vydání a používání karet společnosti MOL Retail Česká

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Takeplace, s.r.o. se sídlem Roubalova 383/13, 602 00 Brno, CZ IČ: 29208602 DIČ: CZ29208602 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Účinnost od 1.1.2014 1. OBSAH 1. Obsah... 1 2. Úvodní ustanovení... 1 3. Uzavření smlouvy a souhlas s Pravidly registrace a Pravidly alternativního řešení

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (VPP K GEM CP 07/2013)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (VPP K GEM CP 07/2013) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (VPP K GEM CP 07/2013) Článek 1 Úvodní ustanovení Pro soukromé cestovní pojištění (dále jen pojištění ), které sjednává Generali Pojišťovna a.s., se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Thosting

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Thosting Obsah Všeobecných podmínek 1. Úvodní ustanovení 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy 2. Vznik smluvního vztahu a jeho změny, popis Služeb 2.1. Uzavření Smlouvy 2.2. Forma Smlouvy,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ELEKTRONICKÉHO SÁZENÍ U TIPSPORT.NET a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ELEKTRONICKÉHO SÁZENÍ U TIPSPORT.NET a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ELEKTRONICKÉHO SÁZENÍ U TIPSPORT.NET a.s. OBSAH: 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURSOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE

Více

SCHENGENSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA PRO VÝKON PRÁVA NA PŘÍSTUP

SCHENGENSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA PRO VÝKON PRÁVA NA PŘÍSTUP SCHENGENSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA PRO VÝKON PRÁVA NA PŘÍSTUP Tuto příručku vypracoval Schengenský společný kontrolní orgán Adresa: Data Protection Secretariat Council of the European Union 175, Rue

Více

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen ZoEK ) a ustanoveními 1800 a následujících

Více