Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR"

Transkript

1 Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR Doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Miloslav Kodl, Státní zdravotní ústav Praha

2 Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví možnosti jeho realizace v ČR 1. Formou postgraudálního doktorského studia na VŠ, jež disponují příslušnou akreditací MŠMT 2. Formou postgraduálního vzdělávání, cestou: a) specializačního vzdělávání v IPVZ b) celoživotního vzdělávání

3 Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví možnosti jeho realizace v ČR Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), dříve Ústav pro doškolování lékařů (ÚDL) a později Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů (ILF), byl zřízen roku 1953 jako organizace podřízená Ministerstvu zdravotnictví.

4 IPVZ Hlavní a nejrozsáhlejší činností Institutu je pedagogická činnost, která spočívá jednak v přípravě a vlastní realizaci dalšího vzdělávání různého typu, určení a odbornosti, jednak v přípravě a v organizaci atestačních zkoušek lékařů, zubních lékařů, farmaceutů a jiných odborných pracovníků s vysokoškolským vzděláním a z pověření Ministerstva zdravotnictví ČR také aprobačních zkoušek cizinců (http://www.ipvz ipvz.cz).

5 Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví možnosti jeho realizace v ČR Specializační vzdělávání v IPVZ IPVZ disponuje akreditací MZ k realizaci v: 77 oborech lékařských specializací 2 oborech stomatologických specializací 6 oborech specializací farmaceutů 25 oborech specializací nelékařů (podle dřívějších právních předpisů) 7 oborech specializací nelékařů podle 49 a nařízení vlády č. 463/2004

6 Vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví legislativní východiska Zákon č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání odborné a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče.

7 Vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví legislativní východiska Nařízení vlády č. 463/2004 Sb., kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, rámcové vzdělávací programy pro specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků.

8 Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví formou akreditovaných kursů SZÚ Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací ministerstva zdravotnictví. Jeho postavení a úkoly jsou stanoveny 86 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a opatřením ministryně zdravotnictví čj: 31334/2002 ze dne

9 Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví formou akreditovaných kursů SZÚ Státní zdravotní ústav má ve svém statutu začleněn jako jeden ze základních úkolů též vzdělávání odborné i široké veřejnosti. V návaznosti na tento úkol získal SZÚ následující akreditace ČLK a MZ ČR k realizaci vzdělávacích kursů:

10 Státní zdravotní ústav Praha Akreditace České lékařské komory ke školení v systému celoživotního vzdělávání lékařů pro obory : epidemiologie lékařská mikrobiologie hygiena dětí a dorostu hygiena obecná a komunální hygiena výživy pracovní lékařství veřejné zdravotnictví

11 Státní zdravotní ústav Praha

12 Státní zdravotní ústav Praha MZ ČR udělilo dle zákona č. 95/2004 Sb. akreditaci pro následující obory specializovaného vzdělávání nebo zaměření doplňující odborné praxe : pracovní lékařství epidemiologie hygiena a epidemiologie hygiena obecná a komunální hygiena výživy

13 Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle z. č. 96/2004 Sb. Centrum zdraví a životních podmínek (nyní COČ): Podpora zdraví - certifikovaný kurz (18 kreditů) garant : MUDr. Věra Kernová Rizikové faktory návykového chování a možnosti účinné intervence - certifikovaný kurz (6 kreditů) garant : MUDr. Hana Sovinová

14 Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle z. č. 96/2004 Sb. Centrum pracovního lékařství (nyní COČ): Základy hodnocení a řízení rizika na pracovišti - certifikovaný kurz (10 kreditů) garant : MUDr. Zdeněk Šmerhovský, Ph.D.. Kurz moderní epidemiologie - certifikovaný kurz (15kreditů) garant : MUDr. Zdeněk Šmerhovský, Ph.D.

15 Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle z. č. 96/2004 Sb. Centrum hygieny životního prostředí (nyní COČ): Hodnocení zdravotních rizik v hygieně ovzduší - certifikovaný kurz (7 kreditů) garant : MUDr. Helena Kazmarová Genetická toxikologie v ochraně a podpoře zdraví - certifikovaný kurz (7 kreditů) garant : Prof. MUDr. Milena Černá, DrSc. Základy hygieny vody - certifikovaný kurz (6 kreditů) garant : MUDr. František Kožíšek, CSc. - certifikovaný kurz (4 kredity) garant : MUDr. Magdalena Zimová, CSc.

16 Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle z. č. 96/2004 Sb. Centrum hygieny potravinových řetězců (nyní COČ) : Využití systému analýzy zdravotních rizik v hygieně potravin a výživy certifikovaný kurz (5 kreditů) garant : Doc. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Centrum pro řízení kvality ve zdravotnictví (nyní COČ): Principy a metody zvyšování kvality zdravotního systému (management kvality ve zdravotnictví) certifikovaný kurz (4 kredity) garant : MUDr. Věra Chaloupková

17 Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle z. č. 96/2004 Sb. Centrum epidemiologie a mikrobiologie (nyní CLČ): Laboratorní diagnostika stafylokokových infekcí - certifikovaný kurz (9 kreditů) garant : RNDr. Petr Petráš, CSc. Laboratorní diagnostika střevních bakteriálních infekcí - certifikovaný kurz (10 kreditů) garant : MUDr. Daniela Dědičová Lékařská virologie - certifikovaný kurz (11 kreditů) garant : RNDr.Vratislav Němeček, CSc.

18 Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle z. č. 96/2004 Sb. Přímá a nepřímá diagnostika L. borreliózy a ehrlichiózy - certifikovaný kurz (10 kreditů) garant : RNDr.Dagmar Hulínská, CSc. Metody a poznatky surveillance v ochraně a podpoře zdraví - certifikovaný kurz (4 kredity) garant : MUDr. Jitka Částková, CSc. Epidemiologie a laboratorní diagnostika streptokokových, meningokokových a hemofilových onemocnění - certifikovaný kurz (7 kreditů ) garant : MUDr. Pavla Křížová, CSc., RNDr. Jitka Motlová, CSc., MUDr. Věra Lebedová

19 Podpora zdraví v ČR - doporučení Posílit spolupráci, důvěru a diskusi s partnery Odborná a finanční podpora na všech úrovních Zaměření na možnosti ovlivňování psychologických, sociálních a ekonomických determinant zdraví Vytvořit odpovídající vzdělávací strategii Zvýšit politický význam a legitimitu podpory zdraví Stanovit priority činností v oblasti podpory zdraví a zdravotní politiky

20 Podpora zdraví v ČR - doporučení Spolupráce s kraji - krajské zdravotní plány, posilování kapacit podpory zdraví v regionech Spolupráce s vytvořenými strukturami programů WHO v ČR např. programy Zdravá města, Škola podporující zdraví, Zdravý podnik přenos do municipalit a samospráv Spolupráce meziresortní a mezioborová v rámci MZ Zapojení do Komunitárních programů EU

21 Role SZÚ a zdravotních ústavů dle zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví Tvorba a realizace programů ochrany a podpory zdraví. Příprava podkladů pro tvorbu zdravotní politiky. Sledování dlouhodobých trendů výskytu infekčních a neinfekčních hromadně se vyskytujících ch onemocnění. Sledování ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva.

22 Role SZÚ a zdravotních ústavů dle zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví Hodnocení a řízení zdravotních rizik Výchova ke zdraví Celoživotní vzdělávání pracovníků Poskytování poradenských a další ších služeb

23 Kurs : Podpora zdraví Šest tematických modulů vztahujících se k problematice podpory zdraví a primární prevence chronických neinfekčních onemocnění. Každý modul realizován formou 1-2 denního semináře s praktickými cvičeními, s možností individuálních konzultací a je zakončen závěrečným testem.

24 Kurs : Podpora zdraví 1. modul - Podpora zdraví, metody a postupy její realizace 2. modul - Pohybová aktivita a prevence úrazů 3. modul - Výživa a zdraví, výživové poradenství 4. modul Duševní zdraví a stres 5.modul - Poradenství v odvykání kouření 6. modul - Psychologické, zdravotní a sociální aspekty nezaměstnanosti

25 1. modul Podpora zdraví, metody a postupy její realizace Vedoucí akce: MUDr. V. Kernová hod. Zahájení - MUDr. V. Kernová hod. Co je podpora a ochrana zdraví. Zásadní dokumenty WHO, EU, MZČR v oblasti podpory zdraví MUDr. V. Kernová

26 Podpora zdraví hod.: Standardizace činností v podpoře zdraví: personální obsazení a rozdělení činností, vybavení pracoviště, vedení dokumentace, atd. MUDr. S.Wasserbauer hod.: Spolupráce a vztah lékař klient, komunikace, výchova klienta. Vhodné intervenční strategie v komunikaci a asertivitě praktika. Chování a možnosti jeho změn ve vztahu mezi zdravím a nemocí: Teoretická východiska a intervenční programy změn chování. Doc. PhDr. V. Kebza, CSc.

27 Podpora zdraví hod. Výchova ke zdraví, projekty podpory zdraví. Hodnocení efektu programů podpory zdraví. MUDr. V. Kernová hod. Mezinárodní spolupráce a projekty v oblasti podpory zdraví MUDr. H. Janatová, CSc.

28 2. modul Poradenství v odvykání kouření Vedoucí akce: MUDr. V. Kernová hod. Zahájení kursu MUDr. V. Kernová hod. Kouření jako jedna z významných forem závislosti. Epidemiologie kuřáctví. Mezinárodní studie v oblasti kouření. PhDr. L. Csémy

29 Poradenství v odvykání kouření hod Zkušenosti s odvykáním kouření z ordinace praktického lékaře PhDr. L. Csémy hod Poradny pro odvykání kouření - jednotlivé kroky, individuální a skupinové poradenství, nikotinsubstituční terapie, objektivizace expozice tabákovému kouři MUDr. V. Kernová

30 Poradenství v odvykání kouření hod. Programy prevence a odvykání kouření pro děti a dospívající mládež MUDr. V. Kernová hod. Relaxační techniky při odvykání kouření. Praktický nácvik a hodnocení Mgr. S. Kottnauerová hod. Hodnocení a závěr kursu

31 3. modul - Duševní zdraví a stres Vedoucí akce: Doc. PhDr. V. Kebza, CSc. 1. den 10,00 Zahájení kursu, organizační záležitosti - MUDr. V. Kernová 10,15-10,45 Duševní zdraví v kontextu celkového zdraví, význam a možnosti jeho ochrany a podpory. Doc. PhDr. V. Kebza, CSc.

32 Duševní zdraví a stres 10,45 13,00 Zátěž a stres: terminologická, teoretická a metodologická východiska, přehled nejvýznamnějších poznatků v rámci výzkumu stresu, potenciální důsledky zátěže a stresu pro lidské zdraví. Doc. PhDr. V. Kebza, CSc. 14,00 16,00 Představení a administrace dotazníku ke zjištění zdravotního stavu, životosprávy, pracovní zátěže, vybraných osobnostních rysů a rysů chování. PhDr. L. Kožená

33 Duševní zdraví a stres 2. den 9,00-10,30 Možnosti zvládání stresu (coping( coping) ) a jeho strategie - PhDr. I. Šolcová, Ph.D. 10,30 12,00 Relaxační techniky přehled a praktický nácvik - Doc. PhDr. V. Kebza, CSc. 12,00 12,45 Vyhodnocení dotazníku zdravotního stavu a zátěže - PhDr. L. Kožená 12,45 13,00 Diskuse, hodnocení a závěr kursu - MUDr. V. Kernová

34 4.modul Pohybová aktivita a prevence úrazů Vedoucí akce: MUDr. L. Skálová hod.: Zahájení, úvod do problematiky. SDZ. Pohybová pyramida. MUDr.L. Skálová hod.: Možnosti kompenzace statické zátěže, praktické ukázka kompenzačních cvičení. MUDr. S. Gilbertová

35 Pohybová aktivita a prevence úrazů hod.: Pohybová aktivita - základní terminologie, efekt na zdraví, reakce organismu. Nepříznivý efekt inaktivity.. Možnosti hodnocení pohybové aktivity, doporučení. MUDr. J. Hejnová hod.: Kampaně zaměřené na zvýšení pohybové aktivity (Vyzvi srdce k pohybu, Přijmi a vydej, S pohybem každý den). MUDr. L. Skálová

36 Pohybová aktivita a prevence úrazů hod.: Prevence dopravních úrazů. MUDr. Z. Zvadová hod.: Prevence otrav MUDr. L.Skálová hod.: Zásady první pomoci MUDr. M. Kodl

37 5. modul: Výživa a zdraví, výživové poradenství Vedoucí akce: MUDr. Věra Kernová hod.: Zahájení semináře dr. Kernová hod. Základní výživové pojmy, komponenty výživy, fyziologie výživy, potřeby organismu dle věku (děti, dospělí, senioři ) MUDr. J. Rambousková, CSc hod.: Co je správná výživa, podklady pro výživová doporučení, výživové dávky, metodika poradenství MUDr. J. Rambousková, CSc.

38 Výživa a zdraví,výživové poradenství hod.: Metody zjišťování výživové spotřeby přehled, možnosti, výhody a nevýhody, metodika, stanovení individuální dávky a energetického příjmu MUDr. J. Čelakovský hod.: Výživa a prevence poruch zdraví (obezita, nemoci z výživy, alternativní směry ve výživě) Mgr. E. Gottvaldová

39 Výživa a zdraví, výživové poradenství 2. den 9.00 hod.: Zahájení 9.15 hod. : Doporučené postupy a nástroje při hodnocení výživové spotřeby v poradenství, nutriční software. MUDr. D. Müllerová, Ph.D hod.: Diskuse, závěry a zakončení

40 6. modul: Psychologické, zdravotní a sociální aspekty nezaměstnanosti Vedoucí akce: Doc. PhDr. V. Kebza, CSc. 10,00 hod.: Zahájení kursu MUDr.V. Kernová 10,15 11,00 hod.: Nezaměstnanost jako ekonomický, psychologický, zdravotní a sociální fenomén, jeho podstata, historie a současný stav ve světě a u nás Doc. PhDr. V. Kebza, CSc.

41 Psychologické, zdravotní a sociální aspekty nezaměstnanosti 11,00 12, 30 hod.: Výzkum nezaměstnanosti výsledky významných empirických studií ve světě i u nás PhDr. I. Šolcová, Ph.D., Doc. V. Kebza 12,30 13,00 hod.: Možnosti intervence a prevence, hlavní zásady poradenství Doc. PhDr. V. Kebza, CSc., PhDr. I. Šolcová, Ph.D. 13,00 hod.: Diskuse, závěr 13,30-14,30 hod.: Závěrečný test

42 Kurs : Podpora zdraví Profil absolventa: Odborník v problematice podpory zdraví, kompetentní k poskytování odborných rad a doporučení v oblasti detekce, hodnocení a intervence rizik životního stylu, poskytující individuální a skupinové poradenství, zajišťující samostatné činnost a vedení poraden v oblasti zdravého životního stylu Získání certifikátu o absolvování kurzu Získání 18 kreditů pro vzdělávání

43 Děkuji za pozornost

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŢ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Praha 2014 Autoři: MUDr Danuše Antošová, MUDr. Čestmír Beneš, PhDr. Ladislav

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE Jana Krejčíková Profese lékaře je tradiční profesí s historií sahající do nejstarších dob lidské civilizace, která měla prakticky vždy určité výsadní

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Zdraví ve všech politikách

Zdraví ve všech politikách Zdraví ve všech politikách Zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu DOPRAVA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ZDRAVÍ 1 Titul: Zdraví ve všech politikách - zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu doprava, územní

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační název

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

1. Hlavní strategické cíle programu

1. Hlavní strategické cíle programu III. Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 2008 2012 (dále jen program) Veškeré aktivity programu musí vycházet z následujících principů: - musí být v souladu s cíli

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Praha 2010 OBSAH: Úvod Základní pojmy Pět kroků při tvorbě MPP Krok 1.: Charakterizujte Vaší školu Krok 2.: Analyzujte

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více