Reforma soudního systému ČR a vstup do Evropské unie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reforma soudního systému ČR a vstup do Evropské unie"

Transkript

1 Reforma soudního systému ČR a vstup do Evropské unie Ivo Šlosarčík 1. Segmenty českého soudnictví ovlivněné členstvím v Evropské unii Podle čl. 49 SEU může o členství v Evropské unii požádat stát, který respektuje princip svobody a demokracie, lidská práva a principy právního státu. Kodaňská kritéria pak stanovila pro kandidátské státy katalog dalších podmínek, které musí splnit před vstupem do EU. Ani jeden z obou dokumentů soudnictví výslovně nezmiňuje, natož aby stanovil podrobné podmínky jeho případné reformy nutné pro zapojení do struktur Evropské unie. Českému soudnictví přesto Evropská unie a členské státy věnují zvýšenou pozornost v procesu přípravy ČR na vstup do EU. V hodnotících zprávách Evropské komise se pravidelně ocitá mezi oblastmi, kterým je třeba věnovat značné úsilí nebo pokračující pozornost což, přeloženo z diplomatického newspeaku Komise, znamená poměrně intenzivní kritiku současné situace. Česká vláda na ni zareagovala programem reformy českého soudního systému a systému veřejné správy. V oblasti reformy veřejné správy došlo v posledních letech k výraznému pokroku - jeho symbolem může být přijetí zákona o státní službě (bez ohledu na pochybnost o nezbytnosti tento zákon přijmout) nebo povinné vzdělávání českých úředníků v otázkách evropské integrace. V oblasti soudnictví jsou dosavadní výsledky podstatně skromnější. Výrazné strukturální změny české justice, které přinesla novela zákona o soudech a soudcích z počátku roku 2002, navíc zrušil český Ústavní soud. 1

2 ČR nepožaduje v oblasti soudnictví přechodné období ani žádnou trvalou výjimku z acquis communautaire. Soudní systém České republiky bude proto členstvím v Evropské unii ovlivněn na třech úrovních - na všech třech bude muset česká justice na vstup do EU reagovat. Interakce mezi ČR a EU proběhne v těchto oblastech: požadavky členství v úzkém, technickém smyslu: schopnost českých soudů komunikovat s Evropským soudním dvorem v Lucemburku (ESD) a soudy v jiných státech EU, požadavky vyplývající z evropské soudní spolupráce v I. a III. pilíři EU obecná schopnost českých soudů vymáhat právo ES: znalost komunitárního práva mezi soudci, schopnost ho aplikovat na konkrétní řešený případ a v případě nutnosti dát právu ES přednost před českým zákonem obecná kvalita a účinnost soudnictví jako prvek právního státu: kvalita a rychlost rozhodování soudů ve všech případech, nejen těch s evropským prvkem, nezávislost a kvalita soudců a podpůrného personálu 2. Omezená evropská inspirace pro českou reformu soudnictví Dopad acquis communautaire na českou justici tedy bude významný, ale reforma samotná se může evropskou integrací inspirovat jen omezeně. Zkušenosti z jiných členských států nebo dokumenty Rady Evropy by měly být rovnocenným zdrojem. Požadavky acquis communautaire na české soudnictví jsou jen v několika bodech rozpracované detailně, většinou jsou formulované cílově jako schopnost účinně prosazovat acquis, včetně ochrany zájmů jednotlivců, firem i zájmů ES samotného. Acquis communautaire nevyžaduje jednotný systém soudnictví ve všech členských státech. Omezuje se na požadavek, aby soudnictví členské země bylo schopné evropské právo aplikovat a filtrovat jemu odporující domácí normy. V procesu vytváření Evropského prostoru bezpečnosti, spravedlnosti a práva pak přistupuje požadavek, aby byly soudy členských zemí schopné spolu komunikovat v rámci občanskoprávní i trestněprávní soudní spolupráce. Teprve ve třetí linii stojí požadavky acquis na jiné 2

3 vlastnosti justice členského státu jako je nezávislost soudů. Jen omezeně se acquis týká i efektivity soudů mimo rámec provádění evropského práva. Skutečnost, že členství v Evropské unii neposkytuje univerzální recept na soudní reformu, dotvrzuje i fakt, že i staří členové jsou kritizováni pro nefunkčnost svého soudnictví. Typicky Itálie ročně prohrává desítky sporů před Evropským soudem pro lidská práva, který ji shledává odpovědnou za porušování principů řádného procesu, garantovaného Evropskou úmluvou o lidských právech, hlavně pro procesní prodlevy v řádu let. Poukazováním na nedostatky soudnictví v jiných státech EU se však pozice ČR nezlepší z prostého důvodu, že na rozdíl od současné evropské patnáctky se ČR o členství v elitním klubu pouze uchází. Česká republika musí přejmout acquis v oblasti soudnictví ve smyslu detailních požadavků procesního a technického charakteru. V jiných oblastech by ale možná bylo vhodnější dosažení evropských standardů v rámci good governance, což je ale pojem s dost unikavým obsahem. Fakt, že Ústavní soud zrušil podstatnou část novely zákona o soudech a soudcích, může reformu soudnictví zdržet. Může to ale znamenat i novou startovní čáru, která umožní zahájit reformu soudnictví lépe odpovídající požadavkům členství v EU. Lze dokonce vystopovat jisté napětí mezi argumentací Ústavního soudu, zaměřenou na garanci nezávislosti soudů a soudců, a kritikou Evropské unie, která se soustřeďuje spíše na (ne)schopnost českých soudů plnit acquis. Mezi nezávislostí a kapacitou soudů přitom existuje jen volná souvislost oba principy dokonce mohou jít krátkodobě proti sobě. Bylo by velmi nešťastné, kdyby se firmy a jednotlivci naučili používat evropské právo dřív a účinněji než české soudy. Učenlivost českých subjektů se už projevuje rostoucím počtem stížností k Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP). O fungování ESLP přitom neproběhla informační kampaň ani takových rozměrů, ani intenzity, jaké se očekávají u kampaně před vstupem ČR do EU. Prvním testem kvality českého soudnictví se tak může stát série žalob před ESLP (pro porušení práva na řádný proces, fair trial), nikoli dopady acquis communautaire. 3

4 3. Technické dopady členství v EU na český soudní systém Zásadní změnou způsobenou evropskou integrací bude možnost a někdy i povinnost českých soudů komunikovat se svými protějšky na evropské úrovni i v jiných státech EU. Komunikace s ESD bude probíhat zejména prostřednictvím institutu předběžné otázky (preliminary ruling). Je třeba nejen umožnit českým soudcům mechanismus předběžné otázky používat (což znamená změnit procesní právo), ale zároveň jeho užívání podpořit. Dále je třeba mít na paměti, že podle judikatury ESD mohou pokládat předběžné otázky i jiné instituce než soudy, například nezávislé odvolací orgány profesních komor. Druhou oblastí, kde dojde k technickým změnám, je spolupráce soudů členských států. Jejími hlavními oblastmi bude spolupráce v občanskoprávních věcech v I. pilíři, trestněprávní spolupráce ve III. pilíři a spolupráce založená na schengenském acquis. Zvláštní doplňkovou úlohu budou hrát i obecné mezinárodní smlouvy (jako série haagských úmluv týkajících se civilního řízení, doručování písemností, provádění důkazů nebo zjednodušení ověřování cizích veřejných listin) a tzv. terciální právo ES/EU (jako je Luganská úmluva o soudní příslušnosti a výkonu rozhodnutí v občanskoprávních a obchodněprávních věcech). Jde spíš o technickou implementaci běžného mezinárodního práva do práva ČR, na kterou by už měl být český právní systém zvyklý, například z implementace standardů obsažených v mezinárodních smlouvách o lidských právech. Část uvedených mezinárodních norem už ČR podepsala, zbytek je třeba podepsat ještě před vstupem do EU. Významným faktorem je dynamika celého procesu. Zatímco u běžných mezinárodních smluv má každý členský stát plnou kontrolu nad svou (ne)účastí, u komunitárních norem v I. pilíři (občanskoprávní spolupráce) se od roku 2004 budou rozhodnutí přijímat váženým hlasováním v Radě EU, tedy i přes možný nesouhlas ČR. České soudy se proto musí připravit na práci s pohyblivým katalogem norem. 4

5 4. Obecná schopnost českých soudů vymáhat právo ES Obecnějším dopadem členství v EU na české soudnictví bude povinnost vymáhat právo ES, což obnáší mimo jiné znalost komunitárního práva mezi českými soudci, schopnost ho aplikovat na konkrétní řešený případ a případně i zvážit řešení rozporu mezi českým zákonem a komunitární normou. Specifickou pozici bude mít vzdělávání soudců v evropském právu. Univerzity musí zůstat (nebo se stát) místem, kde čeští soudci získají základ vzdělání nezbytného pro aplikaci evropského práva. I když je výuka evropského práva povinná na všech českých právnických fakultách, stále přežívá jisté odtržení od (aplikační) praxe. Navíc je vývoj evropského práva dynamický a zahrnuje nejen normotvorbu evropských institucí, ale i judikaturu ESD. Proto vystupuje do popředí nutnost kontinuálního vzdělávání soudů, a to nejen před vstupem ČR do EU. Pro rozpor s principem soudní nezávislosti Ústavní soud zrušil navržený systém koncentrovaného vzdělávání soudců, který měla poskytovat Justiční akademie. Základním kanálem vzdělávání soudců proto zůstávají ad hoc školení vybraných soudců v kombinaci s kaskádovým systémem školení, předpokládajícím vyškolení soudců-školitelů, kteří budou (formálně i neformálně) zvyšovat úroveň znalostí evropského práva mezi svými kolegy. V ostatních oblastech českého práva získali soudci určitou sumu vědomostí už během univerzitního studia, a ty se pak staly základem jejich přizpůsobení se (často zásadním) změnám českého práva. To ale neplatí o vzdělání v právu ES starší soudci nemuseli být evropským právem během svého univerzitního studia vůbec dotčeni, což jen posiluje nutnost školících aktivit v pozdější době. Za zvážení stojí, zda by se neměla při řešení tohoto konkrétního problému dát zájmu na znalosti práva přednost před striktním 5

6 výkladem soudní nezávislosti. Řešením by mohla být například povinná zkouška z evropského práva nutná k dalšímu výkonu funkce soudce nebo důslednější uplatňování kárného řízení vůči soudcům, kteří své vzdělávání zanedbávají. Oblastí, která nepochybně poskytne další impulsy pro vzdělávání soudců v evropském právu, jsou aktivity samotné ES/EU například v rámci struktur Eurojust nebo speciálních programů (Falcone aj.). Tyto vzdělávací aktivity se ale dotknou jen omezeného okruhu českých soudců, vysoce specializovaných na evropské právo. 5. Obecná kvalita a účinnost soudnictví jako prvek právního státu Na zvýšení obecné kvality a účinnosti soudního systému a na zvýšení (a udržení) kvalifikace soudců se primárně zaměřila reforma soudnictví iniciovaná v roce 1999 českou vládou. Ta přinesla: reformu civilního procesu (například posílení projednacího principu v civilním řízení, změny v doručování písemností nebo sedmidenní lhůtu pro vydání předběžného opatření na majetek žalovaného) soukromé soudní exekutory změny občanského a obchodního kodexu reformu trestního procesu (sloučení vyšetřování prováděného policií a vyšetřovatelem, posílení role státního zástupce a projednacích prvků trestního procesu) reformu systému trestání pachatelů (zákon o Probační a mediační službě) Nové zákony už počítají s možností napojení na mezinárodní smlouvy a unijní systémy spolupráce. Soudy kritizují zejména nárůst soudní agendy a strukturální chyby reformy občanského procesu. Dalším sporným prvkem je privatizace některých soudních aktivit (exekutoři, notáři), která v českém prostředí znamená pro soudy nárůst práce. Jednoduché (a výnosné) případy se řeší mimo soudní struktury a komplikované problémy stejně v konečné instanci řeší soudy. 6

7 Výraznou změnu českého soudnictví měla přinést novela zákona o soudech a soudcích, která se zaměřila na posílení kontinuálního vzdělávání soudců (hlavně prostřednictvím povinných odborných zkoušek a systému školení Justiční akademií). Navržený systém ale Ústavní soud posoudil jako neslučitelný s ústavním principem nezávislosti soudců. Celková struktura soudního systému v České republice je tak stále de facto kopií rakouského systému z 19. století. Další faktem, který ovlivňuje kvalitu českého soudnictví, je finanční zabezpečení soudců. I když se platy soudců v posledním desetiletí výrazně zvýšily, zůstává stále otevřená otázka změn platů soudců běžným rozhodnutím zákonodárce (13. a 14. platy) a zajištění soudců po ukončení aktivní činnosti (výrazný rozdíl mezi platem soudce a jeho důchodem). 6. Hráči: obecné soudy, Ústavní soud a Ministerstvo spravedlnosti Pro úspěch soudní reformy spojené se vstupem ČR do EU je klíčový přístup, který k reformě zaujmou její jednotliví aktéři zejména obecné soudy, Ústavní soud a Ministerstvo spravedlnosti. České obecné soudy mohou k reformě přistupovat jako k další komplikaci své práce, vnucené českému soudnímu systému zvenčí. To by bylo velice nešťastné. Soudci se budou muset naučit pracovat s novými druhy právních norem i novými procesními instituty (reference k ESD). Pokud se to nenaučí, budou jejich práci kritizovat jak účastníci řízení (kteří budou například zbaveni ochrany poskytované komunitárním právem), tak i obecná veřejnost a český stát, který bude muset nést finanční i morální následky soudcovských pochybení. Vstup ČR do EU ale mohou obecné soudy vnímat i jako nepřímé posílení své pozice vůči vyšším soudům. Prostřednictvím institutu předběžné otázky může nižší soud obejít nadřízené soudní instituce a komunikovat přímo s ESD. Předběžná otázka posouvá soudce, pokud ji dobře formuluje, do první ligy evropského právního světa odpověď ESD se široce cituje a komentuje. Nekvalitně položená předběžná otázka (například už dříve zodpovězená nebo formulovaná způsobem, který odpověď 7

8 neumožňuje) může naopak pro soudce znamenat blamáž, přesahující hranice České republiky. Praxe současných států EU ukazuje, že k podávání předběžných otázek (zejména těch neobligatorních) jsou výrazně víc náchylné nižší a střední soudy (ne soudy vyšší, i když ty mají obvykle s mezinárodněprávní spoluprácí větší zkušenosti). V evropském právu dostanou čeští soudci ale i nástroj k posílení svého postavení vůči moci zákonodárné a výkonné. Zatímco dosud jako soudci kontinentálního právního systému povinně aplikují normy, které jim moc zákonodárná předkládá, po vstupu do EU budou moci výstupům českého legislativního procesu oponovat s odkazem na acquis communautaire (obdobně jako má český soudce možnost obrátit se na Ústavní soud s problémem ústavnosti českého zákona). Ústavní soud ČR by mohl posuzovat kompatibilitu českých opatření nejen s českým ústavním pořádkem, ale i s evropským právem. Pro to mluví i současná kontrola souladu českých norem s mezinárodními smlouvami o lidských právech. Funkci Ústavního soudu jako poslední záruky České republiky před ostudou (například prohraným sporem před ESD) však omezují dva faktory. Prvním omezením je skutečnost, že kontrola je čistě negativní Ústavní soud nemůže přimět české instituce k pozitivní akci. Druhým omezením je možná (a často tradiční) rivalita mezi nejvyšším ústavním soudem členské země a Evropským soudním dvorem (flagrantní například v historii vztahů mezi ESD a německým ústavním soudem). Český Ústavní soud se ale může pasovat do opačné role do role ochránce českých zájmů a jádra české suverenity před invazí evropské právní regulace. Tento přístup by byl poměrně nešťastný a zřejmě by skončil (jako v případě ostatních rebelií vnitrostátní justice proti ESD) kapitulací Ústavního soudu. Ministerstvo spravedlnosti zůstává jedním z hlavních iniciátorů soudní reformy jak obecné, tak se zaměřením na vstup do EU. I komunikace mezi ČR a institucemi ES probíhá zejména po linii Komise Ministerstvo spravedlnosti. Účinné implementaci komentářů a inspirací ze zdrojů ES, přicházejících komunikačním kanálem Ministerstva spravedlnosti, ale brání určitá nedůvěra soudů. Iniciativy Ministerstva spravedlnosti, 8

9 zaměřené například na vzdělávání soudců v evropském právu, soudy často a priori považují za pokus exekutivy zesílit kontrolu nad soudnictvím (tentokrát prostřednictvím evropské karty). Zvláštní kapitolou je mediální obraz soudů i Ministerstva spravedlnosti. Zejména schopnost a ochota soudů komunikovat s veřejností byla v minulosti velmi omezená. Z tohoto důvodu média proto o soudnictví referovala převážně v souvislosti se soudními excesy. 7. Závěry a doporučení: Členství v EU ovlivní český soudní systém na třech úrovních - požadavky členství v úzkém, technickém smyslu (schopnost českých soudů komunikovat s ESD a soudy v jiných státech EU, požadavky vyplývající z evropské soudní spolupráce v I. a III. pilíři EU); obecná schopnost českých soudů vymáhat právo ES (znalost komunitárního práva mezi soudci, schopnost ho aplikovat na konkrétní řešený případ a v případě nutnosti dát právu ES přednost před českým zákonem) a otázka obecné kvality českého soudnictví jako prvku právního státu (kvalita a rychlost rozhodování soudů i v případech bez komunitárního prvku, nezávislost a kvalita soudců). Reformu českého soudnictví acquis communautaire ovlivní jen omezeně. Evropské právo se zaměřuje na to, aby soudy členské země byly schopné aplikovat právo ES a filtrovat jemu odporující domácí normy. Jen okrajově vyžaduje členství v EU přímo obecnou kvalitu domácího soudnictví navíc v poměrně vágně formulovaných pojmech good governance. Hlavními inspiračními zdroji by měly být dokumenty Rady Evropy i praxe (některých) členských států EU. Vysoce kvalitní soudní systém tedy není formální podmínkou členství v EU, ale je podmínkou členství úspěšného. 9

10 Lze vystopovat jisté napětí mezi postojem českého Ústavního soudu, který se zaměřuje přednostně na garance nezávislosti soudů a soudců, a Unií, kritizující české soudnictví, v jejímž centru pozornosti je schopnost českých soudů plnit acquis. Mezi nezávislostí a kapacitou soudů přitom nemusí existovat přímá souvislost dokonce oba principy mohou jít krátkodobě proti sobě. Kontinuální vzdělávání soudců v otázkách evropského práva je nutné i kvůli tomu, že starší soudci během svých univerzitních studií výuku evropského práva neměli. Za zvážení stojí, zda by se neměla při řešení tohoto konkrétního problému dát zájmu na znalosti práva přednost před striktním výkladem soudní nezávislosti například formou povinné zkoušky z evropského práva (jeho aplikační praxe) nebo důslednějšího uplatňování kárného řízení vůči soudcům, kteří své vzdělávání zanedbávají. Soudci obecných soudů by se neměli na soudní reformu iniciovanou vstupem ČR do EU dívat jako na další komplikaci práce vnucenou jim zvenčí. Spíš by ji měli vnímat jako nástroj posílení svého postavení vůči výkonné a zákonodárné moci, nebo dokonce jako prostředek k vymezení se vůči vyšším soudům v české soudní hierarchii. Ochotu českých soudců otevřít se evropskému právu by pak výrazně posílilo odbřemenění soudců například zvýšením jejich počtu, lepším technickým vybavením soudů nebo zavedením odborných asistentů přidělených jednotlivým soudcům. Ústavní soud může po vstupu ČR do EU fungovat jako poslední pojistka kontroly plnění českých povinností podle evropského práva předtím, než se řešení problému dostane na evropskou úroveň. Může se ale také pasovat do role ochránce českých zájmů a jádra české suverenity v tomto případě by následoval konflikt minimálně s ESD, který ale v historii evropské integrace obvykle končí porážkou národního soudu. Existuje riziko, že se firmy a jednotlivci naučí používat evropské právo dříve a účinněji než české soudy. Učenlivost českých subjektů se už projevuje rostoucím počtem stížností k Evropskému soudu pro lidská práva. 10

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

Poznámky k praktické aplikaci požadavků Aarhuské úmluvy v ČR (zejména v soudní praxi) Seminář o českém předsednictví EU Praha, 21.11.2008 Pavel Černý, EPS Hlavní body zkušenosti (problémy) s využíváním

Více

Ins I t ns i t t i uc t e a p rá r vo E vo S/ S E / U - Rozhodování ní v E U Michal Částek Veřej e ná j s p s ráva EU E 1

Ins I t ns i t t i uc t e a p rá r vo E vo S/ S E / U - Rozhodování ní v E U Michal Částek Veřej e ná j s p s ráva EU E 1 Instituce a právo ES/EU - Rozhodování v EU Michal Částek Veřejná správa EU1 Hlavní instituce EU Evropská rada Rada ministrů, Rada, Rada EU Evropská komise, Komise Evropský parlament Evropský soudní dvůr

Více

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 Použité zkratky O autorovi XI XIV Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 KAPITOLA 1 Historický vývoj vnitrostátní závaznosti mezinárodního práva a jeho aplikace v Československu 8 1.1 Ústavní listina

Více

OBSAH. Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13

OBSAH. Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13 Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13 Kapitola I. Instituce Evropské unie 19 1 Charakter institucionální struktury EU 19 1.1.1 Heterogenita institucí EU 20 1.1.2 Hierarchie institucí

Více

Občanský soudní řád (Zákon č. 99/1963 Sb.) Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a

Občanský soudní řád (Zákon č. 99/1963 Sb.) Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a Občanské právo procesní Co k tomu? Občanský soudní řád (Zákon č. 99/1963 Sb.) Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (Exekuční

Více

PŘIPRAVENOST ČESKÉ VEŘEJNÉ SPRÁVY NA ČLENSTVÍ V EVROPSKÉ UNII ANALÝZA FÓRUM PRO EVROPSKOU POLITIKU EUROPEUM KVĚTEN 2002

PŘIPRAVENOST ČESKÉ VEŘEJNÉ SPRÁVY NA ČLENSTVÍ V EVROPSKÉ UNII ANALÝZA FÓRUM PRO EVROPSKOU POLITIKU EUROPEUM KVĚTEN 2002 PŘIPRAVENOST ČESKÉ VEŘEJNÉ SPRÁVY NA ČLENSTVÍ V EVROPSKÉ UNII ANALÝZA FÓRUM PRO EVROPSKOU POLITIKU EUROPEUM KVĚTEN 2002 1. Česká veřejná správa a Evropská unie 1.1. Nároky na českou veřejnou správu podle

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 1.

EVROPSKÝ PARLAMENT 1. EVROPSKÝ PARLAMENT 1. Složení: 732 poslanců z 25 zemí volených v členských zemích přímým všeobecným hlasováním na 5 let Počet poslanců z jednotlivých zemí závisí na počtu obyvatel, přičemž menší země jsou

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy Působnost Nejvyššího státního zastupitelství v Brně je v souladu s působností Nejvyššího soudu. Nejvyšší státní zastupitelství vykonává dohled nad činností vrchních státních zastupitelství, je činné při

Více

Změny pro budoucnost

Změny pro budoucnost Změny pro budoucnost Proč je třeba reforma justice? Nespokojení občané a firmy Dlouhé trvání i jednoduchých případů v některých krajích Složitý soudní proces, složitý systém justice Komplikovaná komunikace

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

Zkušební okruhy z předmětu organizace justice

Zkušební okruhy z předmětu organizace justice Zkušební okruhy z předmětu organizace justice Okruhy ke zkoušce: 1. Soudnictví (pojem, druhy, prameny právní úpravy) 1 Stavinohová Hlavsa, s. 61 74 Winterová 15 29 2 Zahradníková s. 17 26, 33 čl. 81 až

Více

Vstup České republiky do Evropské unie a české ústavní soudnictví

Vstup České republiky do Evropské unie a české ústavní soudnictví Vstup České republiky do Evropské unie a české ústavní soudnictví Podkladový materiál pro kulatý stůl v rámci Fóra pro evropskou politiku Prosinec 2004 PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D. Institut pro evropskou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma 2. stupeň ZŠ základní Občanská nauka Soudní moc

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Moc soudní v ČR.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Moc soudní v ČR. ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Hlava čtvrtá Ústavy (čl. 81 96) Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy Soudcovská nezávislost tři

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR 7 9. funkční období 7 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní

Více

Evropské právo a občan Prezentace pro žáky

Evropské právo a občan Prezentace pro žáky Evropské právo a občan Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Evropské právo Spojeno s evropskou integrací Mezinárodní smlouvy mezi

Více

Autor: PhDr. Renata Vystrčilová, Ph.D. Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu

Autor: PhDr. Renata Vystrčilová, Ph.D. Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu Autor: PhDr. Renata Vystrčilová, Ph.D. Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu JA organizační složka státu zřízena zákonem o soudech a soudcích č. 6/2002 Sb. unikátní

Více

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 JUDr. Iva Kernová Obsahem kurzu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva. Výklad z oblasti veřejného práva umožňuje studentovi získat poznatky umožňující mu nejen

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část DŮVODOVÁ ZPRÁVA IV. Obecná část A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace (RIA) 1. Důvod předložení a cíle 1.1. Název Zákon, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických

Více

Část třetí Řízení v prvním stupni

Část třetí Řízení v prvním stupni Část třetí / Hlava první Část třetí Řízení v prvním stupni Hlava první Průběh řízení Místní příslušnost / 39 / Občanské soudní řízení 84 Úplné znění 84 v tomto znění od 1. 1. 2001 poslední změna zákonem

Více

EU instituce ESD,EÚD,EÚB,EIB,EO Prezentace pro žáky

EU instituce ESD,EÚD,EÚB,EIB,EO Prezentace pro žáky EU instituce ESD,EÚD,EÚB,EIB,EO Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium Dubí, J.Turková 1 Instituce EU Evropský soudní dvůr

Více

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce Poprvé se objevila ve Smlouvě o Evropské unii Třetí pilíř Společná politika upravená v ust. čl. 81 89

Více

TEORIE PRÁVA (ZÁKLADY) JUDr. Martin Šimák, Ph.D.

TEORIE PRÁVA (ZÁKLADY) JUDr. Martin Šimák, Ph.D. TEORIE PRÁVA (ZÁKLADY) JUDr. Martin Šimák, Ph.D. ZÁKLADNÍ POJMY právo: pozitivní (ius positivum) x přirozené (ius naturale) objektivní x subjektivní právní řád v rámci státu právní systémy ( sdružují podobné

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR Senát Parlamentu České republiky s o u h l a s í s ratifikací Dohody mezi Českou republikou a Dánským královstvím o změnách a ukončení platnosti

Více

Správní právo procesní

Správní právo procesní Správní právo procesní Postupy ve veřejné správě, správní právo procesní JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Osnova: 1. Úvod 2. Postupy ve veřejné správě 3. Správní právo procesní 4. Nástin historického

Více

S T A N O V Y Unie asistentů soudců České republiky, o.s.

S T A N O V Y Unie asistentů soudců České republiky, o.s. S T A N O V Y Unie asistentů soudců České republiky, o.s. - ve znění od 12. ledna 2011 - Sídlo : Unie asistentů soudců České republiky, o.s. Botanická 28 602 00 Brno Preambule S vědomím své části odpovědnosti

Více

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII OBSAH Seznam zkratek................................................ XV Autoři jednotlivých pasáží...................................... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Ústavní soudnictví v komparativním pojetí

Ústavní soudnictví v komparativním pojetí Ústavní soudnictví v komparativním pojetí JUDr. Tomáš Pezl Pojem kontrola vykonávaná orgánem soudního typu kontrola souladu obecně závazných právních aktů s ústavou kontrola souladu individuálně závazných

Více

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26. Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.července 1995) VYSOKÉ SMLUVNÍ STÁTY, členské státy Evropské unie, S odvoláním

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR Senát Parlamentu České republiky s o u h l a s í s ratifikací Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o změně Dohody mezi vládou

Více

Pojem kontroly při kontrole se porovnává stav skutečný se stavem žádoucím druhy kontroly: vnitřní a vnější předběžná, průběžná a následná fáze kontrol

Pojem kontroly při kontrole se porovnává stav skutečný se stavem žádoucím druhy kontroly: vnitřní a vnější předběžná, průběžná a následná fáze kontrol Kontrola veřejné správy Pojem kontroly při kontrole se porovnává stav skutečný se stavem žádoucím druhy kontroly: vnitřní a vnější předběžná, průběžná a následná fáze kontroly: verifikace a kvalifikace

Více

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Vznik a vývoj inkvizičního trestního řízení Angloamerické trestní řízení Vývoj trestního procesu

Více

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc.

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 11. 5. 2016 Spolupráce mezi státy v oblasti trestního práva je podmíněna především ohledy na zásadu suverenity. Suverenita je vlastnost státní moci, její nezávislost

Více

Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky

Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 EU 2 Evropská ústava 2003 Návrh EÚ červen 2003 na summitu EU v Řecku (v

Více

Úvod do mezinárodního práva soukromého. JUDr. Klára Svobodová

Úvod do mezinárodního práva soukromého. JUDr. Klára Svobodová Úvod do mezinárodního práva soukromého JUDr. Klára Svobodová Co je mezinárodní právo soukromé? Příklad 1 Obchodník z ČR a obchodník z Německa uzavřeli kupní smlouvu. Český prodávající dodal zboží, ale

Více

ZÁKLADNÍ APROXIMAČNÍ INSTRUMENTY

ZÁKLADNÍ APROXIMAČNÍ INSTRUMENTY ZÁKLADNÍ APROXIMAČNÍ INSTRUMENTY Sbližování českého práva s evropským právem v oblastech justice a vnitřních věcí se uskutečňuje za využití instrumentů základních a instrumentů specifických. Předmětem

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

CZ.1.07/1.1.08/

CZ.1.07/1.1.08/ Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 MOC SOUDNÍ, OMBUDSMAN Soudní moc Soudní moc nebo též justice je vedle moci zákonodárné a moci výkonné jednou

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

Teorie práva VOŠ Sokrates

Teorie práva VOŠ Sokrates Teorie práva VOŠ Sokrates Realizace práva Mgr. Ondřej Havránek Pojem realizace Realizací právních norem rozumíme uskutečňování právních norem v právní praxi, tj. využívání oprávnění a dodržování právních

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 1 Struktura prezentace základní informace o schengenské spolupráci Principy Historický přehled (1985 2007) Kompenzační opatření příprava ČR

Více

Zkušenosti s implementací nového soukromého práva v zahraničí

Zkušenosti s implementací nového soukromého práva v zahraničí Zkušenosti s implementací nového soukromého práva v zahraničí Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci zpracovala analýzu procesu implementace nového soukromého práva v zahraničí. Předmětem smlouvy

Více

Doporučená výchozí rozmezí pro stanovení výše výživného za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů v otázkách výživného na nezaopatřené děti

Doporučená výchozí rozmezí pro stanovení výše výživného za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů v otázkách výživného na nezaopatřené děti Doporučená výchozí rozmezí pro stanovení výše výživného za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů v otázkách výživného Ministerstvo spravedlnosti 2010 1 P ř e d k l á d a c í z p r á v a I. Základní

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

PRÁVO ZÁKLADNÍ POJMY pro žáky.notebook February 19, 2015 ZÁKLADY PRÁVA

PRÁVO ZÁKLADNÍ POJMY pro žáky.notebook February 19, 2015 ZÁKLADY PRÁVA ZÁKLADY PRÁVA PRÁVO ZÁKON soubor platných právních norem (příkazů, zákazů nebo dovolení), které jsou stanovené státem a kterými se řídí pravidla lidského soužití a jsou státem vynucovány konkrétní právní

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Obsah Obecné principy evropského práva Obchodní a živnostenské právo Pracovní právo Hospodářská soutěž Obecné principy evropského práva Základní orgány

Více

2. PRAMENY PRÁVA. Mgr. Martin Kornel

2. PRAMENY PRÁVA. Mgr. Martin Kornel TEORIE PRÁVA 2. PRAMENY PRÁVA. Mgr. Martin Kornel PRAMEN PRÁVA Pramen práva je pojem, který označuje vnější formu, kterou jsou sdělovány právní normy (formální pojetí pramenů práva) zdrojem obsahu právních

Více

Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní právo soukromé Mezinárodní právo soukromé Generováno 11. 1. 2015 .1 Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva soukromého a procesního.................... 3.3 Kolizní norma, její struktura, třídění kolizních norem,

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

Směrnice o obětech trestných činů

Směrnice o obětech trestných činů CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Více

ORGÁNY EVROPSKÉ UNIE (POKRAČOVÁNÍ) Prezentace Martin Janků

ORGÁNY EVROPSKÉ UNIE (POKRAČOVÁNÍ) Prezentace Martin Janků ORGÁNY EVROPSKÉ UNIE (POKRAČOVÁNÍ) Prezentace Martin Janků KOMISE EU STRUKTURA EK Komplikovaná administrativní struktura: Předseda Kolegium komisařů nejužší okruh Kabinety osobní administrativní servis

Více

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Transformační a rozvojový program na rok 2003 Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Program: 1) Program rozvoje bakalářských studijních

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

www.zlinskedumy.cz Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Použité zdroje a odkazy: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_2_37

www.zlinskedumy.cz Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Použité zdroje a odkazy: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_2_37 Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Jaroslava Šedová Občan a právo Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství Materiál má podobu pracovního listu, pomocí něhož se

Více

Základy právní nauky

Základy právní nauky Základy právní nauky Principy právního státu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li. uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného

Více

Evropské správní soudnictví

Evropské správní soudnictví Evropské správní soudnictví Pojem evropského správního soudnictví správní soudnictví=soudní přezkum správních aktů a dalších činností veřejné správy poskytuje se ochrana veřejným právům FO a PO ochrana

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Ústavní právo - moc soudní, ČNB, NKÚ III/2 VY_32_INOVACE_186 3 Název školy Registrační číslo

Více

Aplikace nařízení č. 764/2008 o vzájemném uznávání, fungování informačního místa ProCoP a úloha SOLVITu

Aplikace nařízení č. 764/2008 o vzájemném uznávání, fungování informačního místa ProCoP a úloha SOLVITu Aplikace nařízení č. 764/2008 o vzájemném uznávání, fungování informačního místa ProCoP a úloha SOLVITu Ministerstvo průmyslu a obchodu 22.10.2009 Volný pohyb zboží Zakotven Smlouvou o založení ES (čl.

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE

Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE Účelem této rubriky je podat přehled o vybraných významných právě připravovaných či již přijatých legislativních aktech Evropské unie, které mají z hlediska svého obsahu vazby

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 403 8. funkční období 403 Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Soudy a soudnictví Vymezení

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13 Autoři jednotlivých částí......................................... 5 Předmluva................................................... 13 Kapitola I: Výchozí pojmy..................................... 15 Úvod

Více

Teorie práva. Právní kultury, prameny práva v různých právních kulturách a v ČR. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Teorie práva. Právní kultury, prameny práva v různých právních kulturách a v ČR. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Teorie práva Právní kultury, prameny práva v různých právních kulturách a v ČR JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Typy právních kultur Právní komparatistika (srovnávací právní věda) - mikrokomparatistika

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

Evropský parlament. Legislativní pravomoc Evropský parlament sdílí legislativní pravomoc s Radou Evropské unie jako rovnocenný partner.

Evropský parlament. Legislativní pravomoc Evropský parlament sdílí legislativní pravomoc s Radou Evropské unie jako rovnocenný partner. Evropský parlament Evropský parlament, jeho pravomoci a postupy Při revizích Smluv se pravomoci Evropského parlamentu v rámci evropských institucí neustále rozšiřovaly. Dnes je Evropský parlament spolutvůrcem

Více

Jde o zákonné určení, zda věc projednají soudy (pravomoc) a který konkrétní soud (příslušnost). Obojí PODMÍNKY ŘÍZENÍ (během řízení zkoumány).

Jde o zákonné určení, zda věc projednají soudy (pravomoc) a který konkrétní soud (příslušnost). Obojí PODMÍNKY ŘÍZENÍ (během řízení zkoumány). PRAVOMOC A PŘÍSLUŠNOST SOUDŮ Jde o zákonné určení, zda věc projednají soudy (pravomoc) a který konkrétní soud (příslušnost). Obojí PODMÍNKY ŘÍZENÍ (během řízení zkoumány). Pravomoc Soudní pravomoc je v

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Environmentální, územně plánovací rozhodovací procesy a korupce

Environmentální, územně plánovací rozhodovací procesy a korupce Environmentální, územně plánovací rozhodovací procesy a korupce Milan Štefanec Nezávislé sociálně ekologické hnutí NESEHNUTÍ Chraňme si svůj prostor, Brno, 18. 2. 2013 Administrativní (byrokratická) a

Více

Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti

Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Příloha č. 2 k zápisu z 14. 2. 2014 Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 2. 2014 Nápomoc

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu. Čl. I

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu. Čl. I Zákon ze dne 2014 kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších

Více

Rozhodčí řízení. Přednáška 3-4 VŠFS 2015

Rozhodčí řízení. Přednáška 3-4 VŠFS 2015 Rozhodčí řízení Přednáška 3-4 VŠFS 2015 Právní povaha RŘ - zákon úprava rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci Výsledkem činnosti rozhodce v rozhodčím řízení nemůže být žádná

Více

Kompetenční konflikty. Michal Mazanec Nejvyšší správní soud listopad 2015

Kompetenční konflikty. Michal Mazanec Nejvyšší správní soud listopad 2015 Kompetenční konflikty Michal Mazanec Nejvyšší správní soud listopad 2015 1 Obsah přednášky I. Pojmy II. Historický vývoj řešení kompetenčních konfliktů III. Recentní a současný právní stav v ČR III.A kompetenční

Více

Osnovy správní právo:

Osnovy správní právo: Osnovy správní právo: 1. Zásady organizace veřejné správy, základní vymezení správního práva, základní vymezení veřejné správy, správní věda, prameny správního práva, normy správního práva. (2 hodiny:

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Výbor pro ústavní záležitosti. pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro ústavní záležitosti. pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro ústavní záležitosti 2016/2009(INI) 9.11.2016 STANOVISKO Výboru pro ústavní záležitosti pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci o stavu základních

Více

Písemná práce k modulu Základy práva a institucí EU

Písemná práce k modulu Základy práva a institucí EU The Nottingham Trent University B.I.B.S., a. s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Základy práva a institucí EU Vztahy mezi národními soudy a ESD na základě předběžné otázky o

Více

Vynucování práva EU. Žaloby k Soudnímu dvoru EU

Vynucování práva EU. Žaloby k Soudnímu dvoru EU Vynucování práva EU Žaloby k Soudnímu dvoru EU Vynucování práva EU vůči členským státům: na podnět Komise Soudní dvůr správní řízení před Komisí žaloba Komise nebo čl.státu k ESD, rozsudek ESD nerespektování

Více

2.10.2012 ÚSTAVNÍ RÁMEC PRÁVNÍHO ŘÁDU LIDSKÁ PRÁVA PRÁVO EVROPSKÉ UNIE HIERARCHIE PRÁVNÍCH NOREM ÚSTAVA

2.10.2012 ÚSTAVNÍ RÁMEC PRÁVNÍHO ŘÁDU LIDSKÁ PRÁVA PRÁVO EVROPSKÉ UNIE HIERARCHIE PRÁVNÍCH NOREM ÚSTAVA ÚSTAVNÍ RÁMEC PRÁVNÍHO ŘÁDU LIDSKÁ PRÁVA PRÁVO EVROPSKÉ UNIE JUDr. Tomáš Pezl Katedra ústavního práva FPR ZČU ÚSTAVA základní právní dokument státu formální základ veřejné moci zakládá zásady dělby moci

Více

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PRINCIP DĚLBY MOCI moc ve státě je rozdělena

Více

15412/16 ls/lk 1 DGD 1C

15412/16 ls/lk 1 DGD 1C Rada Evropské unie Brusel 12. prosince 2016 (OR. en) 15412/16 ENFOPOL 484 ENV 791 ENFOCUSTOM 235 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 8. prosince 2016 Příjemce: Č. předchozího

Více

ROZHODČÍ ŘÍZENÍ A EVROPSKÉ PRÁVO

ROZHODČÍ ŘÍZENÍ A EVROPSKÉ PRÁVO ROZHODČÍ ŘÍZENÍ A EVROPSKÉ PRÁVO DUŠAN RUŽIČ Ružič & Partners, Czech republic Abstract in original language V tomto příspěvku se věnuji krátké charakteristice rozhodčího řízení v českých podmínkách, dále

Více

Č E S K Á R E P U B L I K A U S N E S E N Í. Ú s t a v n í h o s o u d u. Ústavní stížnost s e odmí t á. O d ůvod n ění :

Č E S K Á R E P U B L I K A U S N E S E N Í. Ú s t a v n í h o s o u d u. Ústavní stížnost s e odmí t á. O d ůvod n ění : Č E S K Á R E P U B L I K A U S N E S E N Í Ú s t a v n í h o s o u d u Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Davida Uhlíře, soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové a soudce Tomáše Lichovníka

Více