Analýza rizik a pokročilý monitoring bezpečnosti sítí v prostředí kybernetických hrozeb Dr. Igor Čermák

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza rizik a pokročilý monitoring bezpečnosti sítí v prostředí kybernetických hrozeb Dr. Igor Čermák"

Transkript

1 Analýza rizik a pokročilý monitoring bezpečnosti sítí v prostředí kybernetických hrozeb Dr. Igor Čermák

2 Analýza rizik a pokročilý monitoring bezpečnosti sítí v prostředí kybernetických hrozeb Igor Čermák Chief Security Officer Fujitsu Technology Solutions

3 Agenda Kybernetické hrozby Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) a Analýza rizik Pokročilý monitoring bezpečnosti Network Behavioral Analyses 2

4 Kybernetické hrozby Množí se počty a složitost útoků; roste profesionalita útočníků; Rostou počty cílených útoků na objednávku; Roste počet typů a složitost škodlivých programů (malware); Probíhají předem připravené útoky na atraktivní cíle i všeobecné útoky cílené na získání přístupu do systémů a dat (hesla, čísla karet, čísla pojištění, ); Využití sociálního inženýrství (znalost prostředí, struktury organizace, sociální návyky zaměstnanců); Jak se bránit? 3

5 Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) Bezpečnost informací (Information Security) Systém řízení bezpečnosti informací Analýza rizik a nástroj SAAR pro podporu analýzy rizik a implementace a provozu ISMS 4

6 Bezpečnost informací Data Různé druhy, různý způsob ukládání a transportu; Informace data => informace Aktiva informace => aktivum Aktiva je třeba chránit bez ohledu na formu a způsob zpracování/uložení Zdroje ohrožení informací hrozby; Požadavky ochrany informací z hlediska: C Důvěrnosti.. (Confidentiality) I Integrity... (Integrity) A Dostupnosti. (Availability) 5

7 Informační bezpečnost Informační bezpečnost x IT bezpečnost, fyzická bezpečnost,. Informační bezpečnost je nezbytné vnímat jako bezpečnost informací ve všech jejich formách a během celého životního cyklu informací (pořízení, zpracování, přenášení, ukládání, archivování, likvidace); Informační bezpečnost lze definovat jako systém ochrany informací 6

8 Bezpečnost informací Pro zajištění informační bezpečnosti výběr různých opatření; Opatření je nezbytné vybírat na základě posouzení rizik pro jednotlivá aktiva; Vzhledem k proměnám vnitřních a vnějších hrozeb a vzniku nových hrozeb, ke změnám v organizaci samotné i v prostředí, ve kterém působí (například legislativa) je nutné nastavit mechanismus přizpůsobování = mechanismus přezkoumání přijatých opatření: modifikace přijatých opatření; pomocí formálně definovaného a realizovaného postupu průběžné analýzy, implementace, kontroly, údržby, zlepšování systému informační bezpečnosti; pro dosažení efektivity řízení (přiměřené nároky na zdroje); 7

9 Systém řízení bezpečnosti informací Information Security Management System (ISMS) součást globálního systému řízení organizace; Cíle, metodika, kontrola; založen na vyhodnocování a analýze rizik; analýza, implementace, kontrola, údržba, zlepšování systému informační bezpečnosti; využití standardů a norem při zavádění ISMS mezinárodní norma doporučuje zřízení kontinuálního a systematického procesu řízení bezpečnosti (ISO/IEC 27001); nejde o jednorázová technická nebo organizační opatření, ale o zavedení systému řízení. 8

10 ISMS přínosy Informační bezpečnost zajišťuje hlavní procesy organizace (např. business procesy) a chrání tím organizaci před uplatněním hrozeb ohrožujících splnění jejich cílů, umožňuje organizaci plnit legislativní a smluvní požadavky, snižuje dopady bezpečnostních incidentů, havárií a výpadků: minimalizace rizik prokazatelně existujících hrozeb (počítačové viry, neoprávněná manipulace s daty, ztráta nebo vyzrazení citlivých dat, průniky z internetu apod.); jasné postupy řešení neočekávaných situací (minimalizují potenciální ztráty - důsledky případných výpadků a havárií); vymezení povinností a zodpovědností zaměstnanců (snižuje riziko bezpečnostních incidentů, zajišťuje nepopiratelnost naplnění legislativních požadavků; zajišťuje prevenci incidentů, zavádí spolehlivé vnitřní kontrolní mechanismy. 9

11 ISMS způsob zavedení Základem ISMS je proces správy a řízení rizik. Nejdůležitější krok výběr vhodné metodologie a nástroje analýzy rizik: (CRAMM, Octave, FRAAP, RA Tool,.)!!! SW nástroj SAAR!!! 10

12 SAAR SAAR je: SW nástroj pro podporu implementace a provozu systému řízení bezpečnosti informací; aplikace pro účinné řízení rizik informační bezpečnosti v organizaci nebo v jakékoli její části; umožňuje průběžně organizovat procesy řízení rizik v rozsahu celkové analýzy rizik i právě daných potřeb při jednotlivých rozhodnutích o změnách, které mohou ovlivnit rizika informační bezpečnosti; je efektivní jak v etapě zavádění ISMS, tak při jeho dalším provozování; aplikace vyvinutá v ČR Safcon s.r.o. 11

13 SAAR SAAR umožňuje: stanovit kontext řízení rizik; využívat metodiku řízení rizik navrženou v souladu s mezinárodním standardem ISO/IEC (který je také českou státní normou ČSN); volit úrovně prahových hodnot kritéria akceptovatelnosti rizik; používat funkce pro vyhodnocení rizik a jejich komunikaci v uspořádání hierarchické struktury aktiv; používat funkce pro odhad úrovně rizik a jejich zvládání v uspořádání hierarchické struktury rizik; využívat přehlednou orientaci v grafickém vyjádření úrovně rizik; pracovat ve vícejazyčném prostředí; 12

14 SAAR SAAR umožňuje: vést opatření ve struktuře ISO/IEC a v souladu se stanovenými principy; posuzovat stav existujících a plánovaných opatření ve srovnání s doporučeními ISO/IEC 27002; přípravu a prosazování společných politik bezpečnosti informací a společných bezpečnostních standardů; porovnat vlastní opatření s obsahem mandatorních opatření závazných ve skupině, odvětví, organizaci státní nebo veřejné správy, nebo s jinak závazným předpisem; porovnat existující stav opatření s obsahem bezpečnostních směrnic závazných v organizaci; porovnat opatření ve své referenční podobě s opatřením identifikovaným ve vztahu k jednotlivým aktivům, hrozbám a zranitelnostem; 13

15 SAAR SAAR umožňuje: plánovat přípravu a provedení auditu v souladu s doporučením ISO/IEC (příloha D); plánovat auditní úkony ve vztahu ke konkrétním opatřením a aktivům; zpracovat výsledky všech provedených šetření a testů ve struktuře rizik; zpracovat výstupní sestavy dokumentující plán, provedení a výsledky jednotlivých interních auditů v samostatných datových strukturách. 14

16 SAAR SAAR: je tvořen moduly programovanými pro sjednocené informační prostředí platformy Microsoft SharePoint Server 2010 a 2013 provozovanými na všech jeho verzích (SharePoint Foundation, Standard nebo Enterprise); všechny zpracovávané informace jsou uloženy v databáze informačního prostředí, při přenosech, výstupech a manipulacích jsou data organizovány ve formě standardních XML struktur; datové struktury jsou při přenosech a před uložením na pracovní disk šifrované; použité klíče jsou jedinečné pro každého klienta; exporty datových struktur jsou šifrované; použité klíče jsou jedinečné pro každého klienta; 15

17 SAAR Standardizace nabízeného řešení Nabízený SW nástroj SAAR, podporující procesy přípravy a vlastního řízení rizik a bezpečnosti má řadu vlastností, které mohou přinést řadu výhod při srovnávání s potenciálními konkurenčními nabídkami. Řízení rizik, které nabízí transparentní pohled na všechny aktiva, hrozby, zranitelnosti a opatření v hierarchické struktuře, umožňuje provádět identifikaci a ohodnocení rizik v souladu s mezinárodním standardem ISO/IEC

18 SAAR Standardizace nabízeného řešení Řízení bezpečnosti informací umožňuje vymezit, zavést a provozovat systém řízení bezpečnosti informací v souladu s nejlepší praxí, podle mezinárodního standardu ISO/IEC 27001, včetně přímé podpory zvládání rizik, řízení implementace nezbytných opatření, tvorby požadované dokumentace a plánování a vyhodnocování interních auditů na všech úrovních organizace. 17

19 SAAR SP globální web, základní nabídka 18

20 SAAR SP Reporting Přehled aktiv 19

21 SAAR SP Reporting Přehled rizik 20

22 SAAR SP Přehled mandatorních opatření 21

23 Pokročilý monitoring bezpečnosti Network Behavioral Analyses (NBA) 22

24 Monitoring stávající stav 23

25 Limity stávajících bezpečnostních technologií Běžné stávající technologie: SNMP, FW, IDS/IPS, Anti-malware,.. Zaměřeno na ochranu před známými hrozbami (IDS/IPS, Antivir, Antimalware); Nedostatečný průběžný monitoring; Koncentrace na jednotlivé úzce vymezené oblasti (Firewall perimetr); Zahlcení velkým množstvím informací (IDS); Omezený význam monitorovaných informací (SNMP) Network Security Monitoring doplňuje standardní technologie: NetFlow co se v síti děje (kdo, s kým, co, jak, ) NBA/ADS odhalení i dosud neznámých hrozeb a nestandardního chování stanic; 24

26 Klíčové body pro CIO, CSO, CCO Neřešený monitoring datových toků v síti Máme přehled o síťových komunikacích nejen do Internetu, ale i v rámci WAN a LAN? Máme aktuální data i data z historie? Bezpečnost Umíme detekovat útoky DoS, DDoS a útoky na služby? Jsme schopni odhalit viry a malware nepodchycené antiviry? Máme nástroj pro odhalování podezřelých změn chování v síti? Optimalizace infrastruktury Neplatíme zbytečně moc poskytovateli Internetu nebo WAN? Není naše síť pomalá, nemají síťové aplikace dlouhé odezvy? Efektivita zaměstnanců Nejsou v naší síti zneužívány P2P služby a instant messaging? Nenavštěvují naši zaměstnanci podezřelé webové stránky? 25

27 Klíčové body pro IT admin Víte o všem, co se děje ve Vaší síti? Jste si jisti bezpečností Vaší sítě? Je Vaše síť chráněna dostatečně proti vnějším i vnitřním útokům? Máte možnost sledovat síťový provoz v reálném čase? Odhalujete problémy na síti rychle a jednoduše? Máte dostatek informací pro optimalizaci a rozšiřování síťové infrastruktury? Dohledáváte a prokazujete snadno bezpečnostní incidenty, Víte, kteří uživatelé a které služby nejvíce zatěžují Vaši síť? Znáte reálné využití Internetu ve Vaší organizaci? Kontrolujete dodržování SLA? 26

28 Pozice řešení NBA/ADS + FlowMon 27

29 Řešení FlowMon Inovativní řešení pro monitoring a bezpečnost sítí; Kompletní řešení pro monitorování sítě na základě IP toků; Založeno na technologii NetFlow v5/v9 světově nejrozšířenější technologie pro statistiky síťové komunikace; Poskytuje informace kdo, s kým, jak dlouho, jakým protokolem komunikoval a kolik přenesl dat; Neinvazivní řešení pro sítě všech velikostí; Technologie vytvořená v ČR InveaTech a.s.; Lokální podpora; nejlepší poměr cena/výkon na trhu; Unikátní přínosy pro uživatele reagující na typické problémy vyskytující se ve stávajících sítích z pohledu manažerů i administrátorů. 28

30 Řešení FlowMon Přínosy pro zákazníka Monitoring a management Optimalizace a reporting Efektivní troubleshooting; Performance monitoring; Vnější i vnitřní bezpečnost; Dohled bezpečnostních politik; Snížení nákladů na provoz sítě 29

31 ADS/NBA Detekce nežádoucích vzorů chování Vnitřní a vnější útoky Nežádoucí služby a aplikace Provozní a konfigurační problémy Behaviorální analýza Profily chování Detekce anomálií Sběr statistik Přehledné uživatelské rozhraní Dashboard s okamžitou indikací problémů; Interaktivní vizualizace událostí; Integrace informací ze služeb DNS, WHOIS, geolokační služby Komplexní filtrování, alerting, reporting 30

32 Přínosy řešení pro administrátory Detailní přehled o dění v síti (LAN i WAN) jak v reálném čase, tak kdykoliv v minulosti; Přesné, rychlé a efektivní řešení problémů; Zvýšení bezpečnosti, odhalení vnitřních a vnějších útoků; Snadné plánování kapacit a optimalizace sítě; Dohled nad využitím Internetu, využitím aplikací Předcházení incidentům jako jsou zahlcení a výpadky sítě Odhalení špatných konfigurací 31

33 Přínosy řešení pro management Pro management: Snížení nákladů na správu a provoz sítě; Statistiky (tabulky, koláčové grafy) o využití sítě; Kontrola využívání elektronických zdrojů zaměstnanci (například využití Internetu); Omezení využívání aplikací typu P2P apod. Pro bezpečnostní management: Detekce vnitřních a vnějších útoků, změn chování v síti; Kontrola přístupu uživatelů k datovým zdrojům; Dohledávání a prokazování bezpečnostních incidentů; Porovnání bezpečnostních politik se skutečným stavem v síti; Prevence před únikem informací z firmy 32

34 Shrnutí Efektivnější procesy a bezpečnější infrastruktura: Odhalte problémy dříve než je nelze přehlédnout, řešení problémů IT infrastruktury Úsporu nákladů a zvýšení produktivity (eliminace chybné konfigurace, eliminace nežádoucích aktivit, kvalita služeb dodržování SLA, eliminace latencí) Snížením pracnosti správy IT infrastruktury (zlepšování a rozvoj infrastruktury a poskytovaných služeb) Dohledem nad využitím sítě zaměstnanci (dodržování bezp. směrnic a předpisů, nežádoucí aplikace a sdílení obsahu), eliminace užití nelegálního SW; Ochrana síťové infrastruktury před novými bezpečnostními hrozbami (vnitřní a vnější útoky, úniky informací, infikovaná zařízení 33

35 FlowMon+ADS FlowMon+ADS = kompletní řešení pro monitoring a bezpečnost sítí: ADS: detekce anomálií, provozních a bezpečnostních problémů FlowMon+ADS: kompletní řešení pro monitoring a bezpečnost 34

36 Děkuji za pozornost Dr. Igor Čermák CGEIT, CISM Senior Consultant (+420) (+420)

37 36

FlowMon Vaše síť pod kontrolou!

FlowMon Vaše síť pod kontrolou! FlowMon Vaše síť pod kontrolou! kompletní řešení pro monitorování a bezpečnost počítačových sítí Jiří Tobola tobola@invea.cz Váš partner ve světě vysokorychlostních sítí Znáte do detailu svou síť? Víte

Více

Monitorování datových sítí: Dnes

Monitorování datových sítí: Dnes Monitorování datových sítí: Dnes FlowMon Friday, 29.5.2015 Petr Špringl springl@invea.com Obsah Monitorování datových toků = Flow monitoring Flow monitoring a bezpečnost sítě = Network Behavior Analysis

Více

PŘÍLOHA Č. 2 OVĚŘENÍ STAVU INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI Řízení bezpečnosti ICT Centra pro regionální rozvoj ČR Ověření stavu informační bezpečnosti Obsah 1 Úvod...5 1.1 Hlavní očekávání zadavatele...5 1.2 Klíčová

Více

Klasifikace informací: Veřejné BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ. Verze 2.

Klasifikace informací: Veřejné BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ. Verze 2. BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 INFORMACÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Verze 2.0 2008 PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍHO ŘÁDU - INFORMACÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V

Více

Požadavky a principy ISMS

Požadavky a principy ISMS AGENDA Vymezení procesu informační bezpečnosti Životní cyklus ISMS Požadavky na dokumentaci Požadavky na záznamy Požadavky a principy ISMS Gabriel Lukáč gabriel.lukac@nexa.cz Vymezení procesu řízení informační

Více

Monitorování informací a událostí bezpečnosti (SIEM)

Monitorování informací a událostí bezpečnosti (SIEM) Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Monitorování informací a událostí bezpečnosti (SIEM) Diplomová práce Autor: Milan Šereda Informační technologie

Více

White Paper Nové přístupy k bezpečnosti cloudu

White Paper Nové přístupy k bezpečnosti cloudu White Paper Nové přístupy k bezpečnosti cloudu Obsah 1. Bezpečnost a cloud computing 1.1 Veřejný, hybridní a privátní cloud 1.2 Specifická legislativa ochrany dat v jednotlivých zemích 1.3 In-house provoz

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

Koncept aktivního monitoringu sítě

Koncept aktivního monitoringu sítě Koncept aktivního monitoringu sítě Představení společnosti Novicom Centrální monitoring a IP správa sítě Jindřich Šavel 25/9/2014 NOVICOM s.r.o. 2014 2012 Novicom All rights s.r.o. reserved. All rights

Více

Bezpečnostní audit IT ve společnosti Popron systems s.r.o

Bezpečnostní audit IT ve společnosti Popron systems s.r.o Bezpečnostní audit IT ve společnosti Popron systems s.r.o Security audit of IT in Popron systems ltd. Bc. Aleš Klabal Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato práce podává komplexní přehled o teorii a praxi

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Volně dostupné nástroje řízení bezpečnosti dle ISMS Autor BP: Jan Sláma Vedoucí BP: Ing. David Hartman, Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení

Více

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie 11 Informační systémy Důležitým nástrojem podniků jsou informační systémy, které pomáhají podnikům efektivně fungovat v mnoha oblastech. Tato kapitola je věnována úvodu do oblasti informačních systémů.

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace Správa a monitoring privilegovaných účtů PIM Technická specifikace Stránka 1 z 32 OBSAH 1 Účel dokumentu... 5 2 Přehled základních pojmů... 6 3 Aktuální stav... 8 3.1 Organizační

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zabezpečení účetních dat ve firmě WaveNet.cz, s.r.o. Autor BP: Tomáš Kasper Vedoucí BP: Ing. David Procházka, Ph.D. 0 Praha ZADÁNÍ ZADÁNÍ

Více

Strana 1 / 36. 316/2014 Sb. VYHLÁKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Strana 1 / 36. 316/2014 Sb. VYHLÁKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 316/2014 Sb. VYHLÁKA ze dne 15. prosince 2014 o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti

Více

Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze

Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce Ministerstvo průmyslu a obchodu Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce MPO odbor informatiky MPO Ing. Vlastimil Šedivý (sedivy@mpo.cz) Datum

Více

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti Přemysl Pazderka NCKB Východiska ISO/IEC 27001:2005 Systémy řízení bezpečnosti informací Požadavky ISO/IEC 27002:2005 Soubor postupů pro management bezpečnosti

Více

FlowMon chytré české řešení pro bezpečnostní a provozní monitoring sítí. Jiří Tobola, Petr Špringl, INVEA-TECH

FlowMon chytré české řešení pro bezpečnostní a provozní monitoring sítí. Jiří Tobola, Petr Špringl, INVEA-TECH FlowMon chytré české řešení pro bezpečnostní a provozní monitoring sítí Jiří Tobola, Petr Špringl, INVEA-TECH Agenda Od aplikovaného ICT výzkumu k podnikatelské příležitosti NBA aneb co je další krok po

Více

Úvod do bezpečnosti IS

Úvod do bezpečnosti IS Úvod do bezpečnosti IS Obsah modulu Kybernetická bezpečnost Základní pojmy a principy informační bezpečnosti Systém řízení informační bezpečnosti ISMS Standardy a normy Série standardů 27k, OSI Security

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Audit outsourcingu ICT služeb v bankovním prostředí

Audit outsourcingu ICT služeb v bankovním prostředí Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Audit outsourcingu ICT služeb v bankovním prostředí Diplomová práce Autor: Rostislav Cendelín Informační technologie

Více

Ref: GDS_Prumyslové_dny_FINAL_141031_CZ

Ref: GDS_Prumyslové_dny_FINAL_141031_CZ Zpracování tohoto dokumentu bylo provedeno s veškerou odpovídající profesionální péčí na základě interních informací a dokumentace Ministerstva obrany České republiky (MO) a veřejných zdrojů. Na straně

Více

SBORNÍK Z KONFERENCE PØÍSPÌVKY PARTNERÙ 22. 24. 5. 2013, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC

SBORNÍK Z KONFERENCE PØÍSPÌVKY PARTNERÙ 22. 24. 5. 2013, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC of Information 2013 SBORNÍK Z KONFERENCE PØÍSPÌVKY PARTNERÙ 22. 24. 5. 2013, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC Konferenci poøádají Úvodem Ve dnech 22. až 24. května 2013 se v administrativní budově (sály místnosti

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ. Informační koncepce Ministerstva práce a sociálních věcí

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ. Informační koncepce Ministerstva práce a sociálních věcí MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Informační koncepce Ministerstva práce a sociálních věcí Prosinec 2008 Identifikační údaje informační koncepce 1. Identifikační údaje informační koncepce Označení

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Využití penetračního testování pro zabezpečení počítačové sítě Jan Dušek Bakalářská práce 2014 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a

Více

Bezpečnost cloud computingu

Bezpečnost cloud computingu Bezpečnost cloud computingu Jak bezpečně využívat výhody cloud computingu 1 Obsah 4 6 7 9 10 10 11 12 12 13 13 14 16 18 19 20 21 22 1. Úvod 2. Požadavky na bezpečnost cloud computingu oproti klasickým

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. FEL/KET Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. FEL/KET Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ FEL/KET Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE Optimalizace ICT infrastruktury společnosti s ohledem na TCO a uzavřená SLA Vedoucí práce: doc.

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Using Cloud Technology for Effective Collaboration Aleš Bartoš Bakalářská práce 2013 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str.

Více