Ve znění 1. a 2. změny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ve znění 1. a 2. změny"

Transkript

1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ Ve znění 1. a 2. změny Hradec Králové 2010

2 Obsah: Úvodní ustanovení... 3 ČÁST I... 3 VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FVZ... 3 Funkční období členů senátu... 3 Volby členů senátu... 4 Doplňovací volby... 4 Platnost voleb... 4 Volební komise pro volby členů senátu... 5 Organizace voleb do senátu... 5 Mandát člena senátu... 5 Odvolání člena senátu... 6 ČÁST II... 7 JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU... 7 Působnost senátu... 7 Práva a povinnosti členů senátu... 7 Ustavující zasedání senátu... 8 Složení a orgány senátu... 9 Pravidla jednání senátu... 9 Zasedání senátu Hlasování v senátu ČÁST III VOLEBNÍ ŘÁD KANDIDÁTA NA DĚKANA...11 Organizacevolby kandidáta na děkana...11 Průběh volby kandidáta na děkana...12 Odvolání děkana...12 Závěrečná ustanovení

3 Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty vojenského zdravotnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty vojenského zdravotnictví je vnitřním předpisem Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (dále jen FVZ ) podle 33 odst. 2) písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (dále jen zákon ). (2) Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (dále jen řád ) upravuje zásady voleb členů Akademického senátu FVZ (dále jen senát ), zásady jednání senátu a postavení členů senátu. (3) Senát je samosprávným akademickým orgánem FVZ a je tvořen volenými zástupci akademické obce FVZ. Právo volit a být volen mají pouze členové akademické obce FVZ. Část I VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FVZ Čl. 2 Funkční období členů senátu (1) Funkční období členů senátu je tříleté a začíná dnem konání ustavujícího zasedání senátu. (2) Senát se může ze závažných důvodů usnést na zkrácení funkčního období všech členů senátu. (3) Funkční období všech členů senátu skončí, jestliže akademický senát po dobu šesti měsíců nekoná podle 27 zákona. Pojem nekoná vyjadřuje stav, kdy senát po uvedenou dobu nepřijme na zasedání senátu usnesení k návrhu podanému podle 27 zákona, přičemž tato lhůta běží od data podání návrhu předsedovi senátu. 3

4 Čl. 3 Volby členů senátu (1) Akademický senát FVZ je složen z volených zástupců akademické obce. Má 15 členů a dělí se na: - zástupce akademických pracovníků (10 členů), - zástupce studentů (5 členů) (2) Volby členů senátu se konají tajným hlasováním. Akademičtí pracovníci a studenti volí své zástupce do senátu zvlášť, vždy z příslušné části akademické obce. (3) Akademičtí pracovníci, kteří jsou zároveň studenty některého ze studijních programů, jsou z hlediska uplatnění volebního práva při volbě členů senátů posuzováni jako akademičtí pracovníci. (4) Volby do senátu vyhlašuje děkan rozhodnutím zveřejněném ve svém rozkaze. Organizuje je prostřednictvím volební komise. Čl. 4 Doplňovací volby (1) Zanikne-li v průběhu funkčního období mandát člena senátu, doplní se kooptací členem příslušné části akademické obce, který se umístil na následujícím místě ve volbách. (2) Pokud neexistuje zvolený náhradník člena senátu, vyhlásí senát do 60 dnů ode dne zániku mandátu člena senátu doplňovací volby v té části akademické obce, ve které uprázdněný mandát vznikl. Pro doplňovací volby senát zřídí volební komisi z členů příslušné části akademické obce. (3) Pro doplňovací volby platí ustanovení tohoto řádu s tím, že lhůty pro zveřejnění seznamu voličů a předkládání návrhů kandidátů mohou být usnesením senátu zkráceny. (4) V doplňovacích volbách je nový člen senátu zvolen pouze na zbytek funkčního období, které příslušelo původně zvolenému členu senátu, jehož mandát zanikl. Čl. 5 Platnost voleb (1) K platnosti voleb v každé z částí akademické obce je třeba účasti nejméně 15 % členů akademické obce fakulty. V případě, kdy účast členů akademické obce bude nižší, budou se volby v příslušné části opakovat. Nebude-li ani v takovémto případě požadovaná účast členů akademické obce splněna, volby se budou opakovat bez ohledu na účast členů akademické obce. Případné opakované volby se konají v termínech stanovených při vyhlášení voleb za řízení příslušné volební komise. (2) Každý člen akademické obce FVZ má právo v případě, že podle jeho názoru došlo k narušení regulérnosti voleb, podat stížnost písemně nejpozději následující pracovní den po dni konání voleb předsedovi volební komise. Podáním stížnosti se pozastaví vyhlášení volebních výsledků z uvedené části akademické obce. 4

5 (3) Volební komise do 3 pracovních dnů rozhodne, zda je stížnost oprávněná. V případě, že došlo k takovému porušení zákona nebo vnitřního předpisu FVZ, které ovlivnilo regulérnost nebo výsledky voleb, rozhodne komise o zrušení výsledků voleb v dané části akademické obce a o jejich opakování. V tomto výjimečném případě neplatí pro vyhlašování voleb termíny uvedené v čl. 7. Čl. 6 Volební komise pro volby členů senátu (1) Volební komisi pro volby členů senátu jmenuje akademický senát FVZ. (2) Volební komise je zodpovědná za přípravu a provedení voleb, shromažďování návrhů na kandidáty, zajištění regulérního průběhu voleb a dodržení volebního řádu. Členem volební komise nemůže být kandidát na členství v senátu (3) Volební komise pro volby do senátu zveřejňuje zprávu o výsledcích voleb. Tato zpráva musí obsahovat úplné volební výsledky jednotlivých volebních obvodů včetně seznamu zvolených členů a náhradníků členů senátu v jednotlivých volebních obvodech a počtu získaných hlasů vyjádřeného procentním podílem z celkového počtu platných hlasů přepočteného na jedno mandátní místo daného volebního obvodu. Výtisk zprávy podepsané všemi členy volební komise předá předseda komise děkanovi. Čl. 7 Organizace voleb do senátu (1) Jmenný seznam voličů sestaví volební komise podle podkladů z jednotlivých částí akademické obce FVZ a zveřejní jej nejpozději 3 týdny přede dnem voleb do senátu. Případné nesrovnalosti nebo stížnosti řeší předseda příslušné volební komise, nejpozději do tří dnů před vlastními volbami. Na později podané námitky nelze brát zřetel. (2) Návrhy kandidátů na členy senátu předkládají členové akademické obce FVZ příslušné volební komisi nejpozději 2 týdny přede dnem konání voleb do senátu. Návrhy kandidátů musí být předloženy písemně a musí obsahovat vyjádření o souhlasu navrhovaného s kandidaturou. Volební komise zveřejní seznamy kandidátů nejpozději týden před dnem voleb do senátu na úřední desce fakulty a v rozkaze děkana. (1) Mandát člena senátu vzniká zvolením. Čl. 8 Mandát člena senátu (2) Mandát člena senátu získávají navržení kandidáti v pořadí podle počtu obdržených hlasů až do naplnění počtu mandátů v dané volební oblasti. Další kandidáti získávají mandát náhradníka, opět v pořadí podle počtu obdržených hlasů. (3) Člen senátu skládá na první schůzi senátu, které se zúčastní, slib předepsaný statutem FVZ a jeho složení potvrdí svým podpisem. (4) Mandát člena senátu zaniká: a) odepřením složení slibu, 5

6 b) prohlášením člena senátu na schůzi senátu, kterým se vzdává mandátu, nebo okamžikem doručení písemného oznámení o vzdání se mandátu předsedovi senátu, c) uplynutím funkčního období člena senátu, d) ukončením působení v té části akademické obce, která ho volila, e) zánikem té části akademické obce, která jej volila, f) dnem, kdy se ujal funkce, jejíž neslučitelnost s funkcí člena senátu stanoví zákon, g) odvoláním příslušnou částí akademické obce dle čl. 9, (5) Mandát náhradníka člena senátu platí po celé funkční období člena senátu, pokud nezanikl z důvodů uvedených pod písmeny d) až g) předchozího odstavce. Náhradník nabývá mandátu člena senátu okamžikem zániku mandátu toho člena senátu, za nějž nastupuje. Čl. 9 Odvolání člena senátu (1) Návrh na odvolání člena senátu může písemně podat kterýkoliv člen akademické obce příslušné části akademické obce předsedovi senátu. Návrh musí svým podpisem podpořit nejméně pět členů příslušné části akademické obce, ve které byl navrhovaný zvolen. (2) Hlasování členů příslušné části akademické obce, která člena senátu zvolila, o odvolání člena senátu se koná co nejdříve po podání návrhu a řídí je komise určená akademickým senátem. (3) Hlasování je tajné a návrh na odvolání člena senátu je přijat, jestliže se hlasování zúčastnilo nejméně 15% členů té části akademické obce, ve které byl tento člen senátu zvolen a vyslovila se pro něj nadpoloviční většina účastníků hlasování. 6

7 Část II JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Čl. 10 Působnost senátu (1) Akademický senát fakulty a) rozhoduje na návrh děkana o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť, b) na návrh děkana schvaluje návrhy vnitřních předpisů FVZ a postupuje je ke schválení akademickému senátu UO c) schvaluje rozdělení finančních prostředků FVZ předložené děkanem a kontroluje jejich využívání, d) schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření FVZ, předloženou děkanem, e) schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech, uskutečňovaných na fakultě, f) schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady a disciplinární komise FVZ, g) usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce, h) na návrh děkana schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, inovační, vývojové nebo další tvůrčí činnosti FVZ vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem vysoké školy a jeho každoroční aktualizaci po projednání ve vědecké radě FVZ a s Ministerstvem obrany, (2) Akademický senát fakulty se vyjadřuje zejména a) k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě b) k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany (3) Další pravomoci, úkoly a oprávnění senátu jednat v jiných konkrétních záležitostech pak mohou vyplývat z dalších ustanovení jednotlivých vnitřních předpisů FVZ. Čl. 11 Práva a povinnosti členů senátu (1) Člen senátu má právo předkládat své návrhy, podněty a připomínky k záležitostem týkajícím se oblastí působnosti senátu a ostatních akademických orgánů a požadovat jejich řešení. (2) Člen senátu má právo hlasovat ve všech záležitostech projednávaných senátem. (3) Člen senátu je povinen účastnit se zasedání senátu, případně i jeho dalších orgánů, do kterých byl usnesením senátu delegován, a aktivně přispívat k plnění jeho poslání a úkolů. 7

8 (4) Člen senátu odpovídá za výkon své funkce členům té části akademické obce, za kterou získal mandát člena senátu. (5) Nemůže-li se člen senátu zasedání zúčastnit, je povinen se předem omluvit předsedovi senátu nebo jinému členu předsednictva. Pokud tak člen senátu ze závažných důvodů nemůže učinit, může se omluvit dodatečně předsedovi senátu. Čl. 12 Ustavující zasedání senátu (1) Ustavující zasedání senátu svolá na návrh předsedy volební komise děkan. (2) Ustavující zasedání senátu zahájí a až do zvolení nového předsedy senátu řídí předsedající, kterým je předseda (nebo v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen) volební komise. Členové senátu složí slib člena senátu před shromážděním členů senátu za přítomnosti děkana. (3) Návrh na předsedu může podat každý člen senátu. Volen může být jen ten kandidát, který se svou kandidaturou souhlasí. Před provedením volby mají navržení kandidáti právo na vystoupení před senátem. Členové senátu jim mohou klást dotazy. (4) Práci akademického senátu řídí tříčlenné předsednictvo ve složení předseda a 2 místopředsedové. (5) Předsednictvo akademického senátu volí jeho členové přímou volbou tajným hlasováním jednotlivě, nejdříve předsedu a v dalších kolech místopředsedy. Ke zvolení je potřeba schválení nadpoloviční většinou hlasů všech členů akademického senátu. (6) Předseda a jeden místopředseda je volen ze zástupců akademických pracovníků. (7) Další místopředseda je volen ze zástupců studentů. (8) Administrativní agendu akademického senátu zabezpečuje jeho místopředseda pověřený předsedou akademického senátu. (9) V případě, že je navrženo více kandidátů, probíhá volba předsedy ve volebních kolech, mezi nimiž je přestávka, v níž mohou být navržení kandidáti podle potřeby vyzváni senátem k odpovědím na otázky. V každém volebním kole odevzdá člen senátu hlasovací lístek s příjmením jednoho z kandidátů, jehož navrhuje na zvolení za předsedu. Chce-li se člen senátu zdržet hlasování, odevzdá prázdný lístek. (10) Není-li žádný kandidát zvolen, vyřadí se pro další kolo ti kandidáti, kteří neobdrželi žádný hlas, nebo se vyřadí kandidát, který v něm obdržel nejmenší počet hlasů. Při rovnosti hlasů mezi několika kandidáty se uskuteční doplňkové vyřazovací kolo jen mezi těmito kandidáty, které se opakuje až do případného rozhodnutí. Vyřazování končí při dvou kandidátech. (11) V případě, že potřebnou nadpoloviční většinu nezíská žádný z posledních dvou kandidátů, uskuteční se po přestávce opakované volby z nově navržených kandidátů 8

9 Čl. 13 Složení a orgány senátu (1) Předseda senátu řídí činnost a jednání senátu a zastupuje ho navenek v souladu s ustanoveními zákona, vnitřních předpisů FVZ a jednotlivými usneseními senátu. (2) Předsednictvo senátu v období mezi zasedáními senátu řeší otázky vyplývající z působnosti senátu. Je zodpovědné za plnění tematického plánu činnosti senátu, za přípravu programu jednotlivých zasedání senátu, za organizační a materiální zajištění zasedání a činnosti senátu a za splnění úkolů, jež mu senát uloží. (3) Místopředsedové senátu zastupují předsedu senátu na jeho pokyn nebo v jeho nepřítomnosti. Při zastupování předsedy senátu má místopředseda senátu práva a povinnosti předsedy. (4) Místopředseda senátu pověřený vedením administrativní agendy soustřeďuje podkladové materiály pro a ze zasedání senátu, zaznamenává průběh zasedání a připravuje zápis ze zasedání senátu, kontroluje přítomnost členů senátu na jeho jednání a zaznamenává důvody neúčasti omluvivších se členů na prezenční listině, vede dokumentaci senátu, případně plní další úkoly spojené s činností předsednictva senátu. (5) Jako své pracovní a poradní orgány může senát zřizovat v případě potřeby svým usnesením stálé nebo dočasné komise, jejichž členy mohou být kromě členů senátu i další členové akademické obce, souhlasí-li s tím, a se souhlasem děkana i další příslušníci FVZ. Předsedou komise senátu je zpravidla jeden z jeho členů. (6) Odvolat předsedu nebo člena předsednictva senátu z funkce lze jen na písemný návrh nejméně pěti členů senátu. Čl. 14 Pravidla jednání senátu (1) Zasedání senátu jsou veřejně přístupná. Veřejnost může být vyloučena jen za podmínek stanovených jiným zákonem 1. Žádná z osob nemá bez souhlasu senátu právo z prostoru pro veřejnost zasahovat do jednání senátu nebo jednání jinak rušit. (2) Senát stanoví na návrh předsednictva program svého jednání a způsob projednávání jednotlivých bodů programu. Každý člen senátu má právo podávat návrhy na změnu nebo doplnění programu jednání. (3) Právo vystoupit v průběhu jednání mají členové senátu, děkan nebo jím pověřený proděkan a pozvaní hosté. (4) Každý člen akademické obce má právo písemně požádat senát o projednání závažné skutečnosti. Senát žádost posoudí a hlasováním rozhodne, zda bude o záležitosti jednat. (5) Materiály (dokumenty) k záležitostem, jež má senát na svém zasedání rozhodnout nebo schválit podle čl. 19 odst. 2 písm. a) až h), statutu, je třeba předložit předsednictvu senátu nejméně tři týdny a jeho cestou členům senátu nejméně dva týdny před jejich projednáváním na předsednictvem svolaném zasedání senátu. Předsednictvo senátu může v odůvodněných případech uvedené lhůty zkrátit. 1 Např. zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností. 9

10 (6) V době, kdy senát nekoná činnost, nemohou být na FVZ přijímána rozhodnutí podléhající jeho schválení. (7) Pokud byly materiály (dokumenty) k záležitostem, jež má senát na svém zasedání rozhodnout nebo schválit, zpracovány v době, kdy senát nekonal činnost, musí děkan všechny tyto materiály a návrhy předložit k rozhodnutí nebo ke schválení senátu nově zvolenému v mimořádných volbách a to nejpozději na jeho prvním zasedání, následujícím po ustavujícím zasedání senátu. (8) O zasedání senátu se pořizuje zápis, v němž se uvede pořad zasedání, jaké návrhy byly podány a přehled výsledků hlasování. Součástí zápisu jsou úplné texty předložených písemných návrhů, přijatých usnesení a jiných dokumentů, které byly předmětem jednání. (9) Zápis po jeho projednání v předsednictvu senátu podepisuje předsedající zasedání senátu. (10) Výsledky zasedání senátu se zveřejňují zejména na úřední desce fakulty a cestou elektronického informačního systému FVZ. (11) Dokumentaci senátu předává odstupující předseda a místopředseda pověřený vedením administrativní agendy nově zvolenému předsednictvu senátu. Čl. 15 Zasedání senátu (1) Akademický senát zasedá dle potřeby, nejméně dvakrát za semestr. V průběhu funkčního období řídí svou činnost podle ročního tematického plánu schváleného senátem. Termíny řádných zasedání stanovuje předsednictvo senátu. (2) Mimořádné zasedání akademického senátu svolává jeho předseda na základě rozhodnutí předsednictva senátu nebo na základě písemné žádosti: a) nejméně jedné pětiny členů akademického senátu, b) děkana, případně zastupujícího proděkana, c) nejméně jedné desetiny členů akademické obce kteréhokoliv volebního obvodu, d) akademického senátu univerzity. (3) Žádost o mimořádné zasedání senátu musí být předsedovi senátu předložena písemně a předseda senátu mimořádné zasedání svolá nejpozději do sedmi pracovních dnů po jejím předložení. (4) Zasedání senátu zahájí předsedající ve stanovenou dobu, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů senátu. Čl. 16 Hlasování v senátu (1) Senát je způsobilý se usnášet za přítomnosti alespoň nadpoloviční většiny všech členů senátu. (2) K přijetí předloženého návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů senátu, nestanoví-li zákon a tento řád jinak. V případě rovnosti hlasů se hlasování opakuje. V případě opětovné rovnosti hlasů se návrh pokládá za zamítnutý. 10

11 (3) K přijetí návrhu na odvolání předsedy senátu a pro zkrácení funkčního období všech členů senátu se musí vyslovit nejméně tři pětiny všech členů senátu. (4) O každém návrhu předloženém k projednání se senát usnáší hlasováním, které může být podle rozhodnutí senátu tajné (hlasovacími lístky) nebo veřejné. Ve věci volby předsedy senátu nebo jeho odvolání je přípustné pouze tajné hlasování. O návrzích k jednotlivým bodům jednání se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy. Předsedající vyhlásí výsledek hlasování. (5) Před tajným hlasováním zvolí senát dva skrutátory z řad členů senátu. (6) V případech, kdy je to nutné z časových důvodů nebo vzhledem k relativní jednoduchosti a jednoznačnosti dokumentace a požadovaného rozhodnutí, může předseda senátu mimo zasedání senátu písemně předložit ostatním členům senátu nebo mimo zasedání předsednictva ostatním členům předsednictva návrh usnesení, které má být přijato (dále jen hlasování per rollam ). Návrh usnesení musí obsahovat lhůtu, během níž mají členové daného orgánu písemně vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas. Pokud se některý ze členů daného orgánu ve stanovené lhůtě k návrhu usnesení písemně nevyjádří, má se za to, že s návrhem usnesení nesouhlasí. K přijetí usnesení hlasováním per rollam je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů daného orgánu. Výsledek hlasování per rollam oznámí předseda senátu všem členům daného orgánu nejpozději na nejbližším zasedání daného orgánu. Hlasování per rollam o témže návrhu je přípustné pouze jednou. O hlasování per rollam se pořizuje zápis, který podepisuje předseda senátu. Hlasování per rollam je vyloučeno ve věcech uvedených v ustanoveních 27 odst. 1 zákona. Část III VOLEBNÍ ŘÁD KANDIDÁTA NA DĚKANA Čl. 17 Organizace volby kandidáta na děkana (1) Podle 27 odst. 1 písm. g) zákona se senát usnáší o návrhu na jmenování kandidáta na děkana. Tento návrh předkládá předseda senátu rektorovi Univerzity obrany. (2) Kandidátem na děkana je zpravidla profesor nebo docent, jehož způsobilost, zkušenosti a mravní vlastnosti poskytují záruku, že bude funkci řádně vykonávat. (3) Volbu kandidáta na děkana vyhlašuje senát svým usnesením nejpozději tři měsíce před ukončením funkčního období stávajícího děkana. Termín volby stanoví senát tak, aby se konala nejméně dva měsíce před ukončením funkčního období děkana. Tyto lhůty neplatí, jestliže děkan v průběhu funkčního období z výkonu své funkce odstoupí nebo je odvolán. (4) Usnesení o vyhlášení voleb kandidáta na děkana zveřejní senát obvyklým způsobem a dále na úřední desce FVZ. 11

12 (5) Usnesení o vyhlášení voleb kandidáta na děkana musí obsahovat zejména: a) složení volební komise a jejího předsedu, b) den konání volby, c) termín a způsob podávání návrhů kandidátů. (6) Pro volbu kandidáta na děkana ustavuje senát volební komisi, jejímž členem nemůže být navržený kandidát na děkana. Komise shromáždí návrhy, každého kandidáta na děkana seznámí s návrhem a vyžádá si jeho stanovisko k němu. (7) Kandidáta na děkana může navrhnout každý člen akademické obce. Návrhy se předkládají písemně předsedovi volební komise, převzetí návrhu předseda volební komise potvrdí na duplikátu návrhu a neprodleně zveřejní. (8) Volen může být jen ten kandidát na děkana, který se svou kandidaturou souhlasí. (9) Pokud kandidát na děkana s kandidaturou souhlasí, je povinen vystoupit v den volby před senátem se svým prohlášením (programem). Pro vystoupení je stanovena kandidátům stejná doba, s níž jsou předem seznámení. Pořadí vystoupení kandidátů určuje volební komise losem. Kandidát musí být rovněž připraven zodpovědět dotazy členů senátu. Čl. 18 Průběh volby kandidáta na děkana (1) Volba kandidáta na děkana probíhá na zasedání senátu a řídí ji předseda volební komise. (2) Návrh na jmenování děkana je přijat, jestliže se pro kandidáta v tajném hlasování vyslovila nadpoloviční většina všech členů senátu. (3) Kandiduje-li jediný kandidát na děkana a nebyl-li zvolen, ale vyslovily se pro něj alespoň dvě pětiny všech členů senátu, koná se týž den doplňkové kolo voleb. Pokud nebyl návrh schválen ani v doplňkovém kole, vyhlásí senát neprodleně nové volby podle č. 17 a stanoví jejich termín tak, aby se konaly do dvou týdnů od data voleb, ve kterém nebyl žádný z kandidátů zvolen. (4) V případě, že je více kandidátů na děkana, probíhá volba kandidáta na děkana ve volebních kolech, mezi nimiž je přestávka, v níž mohou být navržení kandidáti podle potřeby vyzvání senátem k odpovědím na další otázky. V každém volebním kole odevzdá člen senátu hlasovací lístek s příjmením jednoho z kandidátů, jehož navrhuje na zvolení za kandidáta. Chce-li se člen senátu zdržet hlasování, odevzdá prázdný lístek. (5) Není-li žádný kandidát na děkana zvolen, vyřadí se pro další kolo ti kandidáti, kteří neobdrželi žádný hlas, nebo se vyřadí kandidát, který v něm obdržel nejmenší počet hlasů. Při rovnosti hlasů mezi několika kandidáty se uskuteční doplňkové vyřazovací kolo jen mezi těmito kandidáty, které se opakuje až do případného rozhodnutí. Vyřazování končí při dvou kandidátech. (6) V případě, že potřebnou nadpoloviční většinu všech členů senátu nezíská žádný z posledních dvou kandidátů, uskuteční se týž den doplňkové kolo volby z těchto kandidátů. Pokud ani v tomto kole nedojde ke zvolení, volby kandidáta na děkana se 12

13 opakují nejpozději do pěti dnů při účasti stejných kandidátů, kteří s nominací do voleb souhlasili. Jestliže ani při těchto opakovaných volbách žádný z kandidátů nezíská potřebnou většinu, vyhlásí senát neprodleně nové volby podle čl. 17 a stanoví jejich termín tak, aby se konaly do dvou týdnů od data voleb, ve kterém nebyl žádný z kandidátů zvolen. (7) Nastane-li během volby kandidáta na děkana situace, kterou není možné řešit na základě tohoto řádu, je způsob jejího řešení v pravomoci senátu. Čl. 19 Odvolání děkana (1) Děkana může odvolat na návrh senátu rektor Univerzity obrany. (2) Návrh na odvolání děkana může senátu písemně navrhnout předsednictvo senátu nebo nejméně jedna pětina členů senátu. Důvodem návrhu mohou být jen okolnosti související s výkonem funkce děkana. Předseda senátu tuto skutečnost neprodleně oznámí děkanovi a svolá k této záležitosti mimořádné zasedání senátu. (3) Návrh na odvolání děkana je přijat, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny všech členů senátu. Návrh na odvolání děkana předloží předseda senátu neprodleně rektorovi Univerzity obrany. Čl. 20 Závěrečná ustanovení (1) Tento Volební a jednací řád akademického senátu Fakulty vojenského zdravotnictví byl projednán a schválen Akademickým senátem Fakulty vojenského zdravotnictví V Hradci Králové dne 24. února (2) Tento řád nabývá účinnosti dnem 24. února Účinnost změn: - 1. změna Volebního a jednacího řádu akademického senátu Fakulty vojenského zdravotnictví nabývá účinnosti schválením Akademickým senátem Univerzity obrany dnem 9. září změna Volebního a jednacího řádu akademického senátu Fakulty vojenského zdravotnictví nabývá účinnosti schválením Akademickým senátem Univerzity obrany dnem 27. července plk. prof. MUDr. Jiří KASSA, CSc. předseda Akademického senátu UO. pplk. MUDr. Jan PSUTKA předseda Akademického senátu FVZ 13

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY OBRANY

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY OBRANY VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU 1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2., 3. a 4. změny Obsah: Čl.1 Úvodní ustanovení... 2 Část I... 2 VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty vojenského leadershipu

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty vojenského leadershipu Ev.č. 120/6/14/2014-2994 UNIVERZITA OBRANY Fakulta vojenského leadershipu V Brně dne 2. 2. 2011 Výtisk jediný Počet listů: 18 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty vojenského leadershipu ve

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD Akademický senát Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP Akademický senát Fakulty životního prostředí ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ , datová schránka hkraife

U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ , datová schránka hkraife F a kulta vojenského lea d e rshipu U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife Čj. MO 195041/2017-2994 VNITŘNÍ PŘEDPIS FAKULTY VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ schváleno Akademickým senátem Mendelovy univerzity v Brně dne 13. prosince 2010 pod č. j. 11598/2011-291 Článek

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Platnost: 26. 10. 2017 Účinnost: 26. 10. 2017 VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Akademický senát Policejní akademie České republiky

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Platnost: 21. 8. 2017 Účinnost: 21. 8. 2017 VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Akademický senát Policejní akademie České republiky v Praze se podle 9 odst. 1 písm.

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne 19. března 2009

Volební a jednací řád Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne 19. března 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března 2009

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Vnitřní předpis Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998

Více

Jednací řád Akademického senátu Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Jednací řád Akademického senátu Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze Ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE. Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE. Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty N Á V R H JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty (1) Akademický senát Národohospodářské fakulty Vysoké školy

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava

Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava Účinnost dokumentu od: 30.6.2006 Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Volební

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

Zástupci volení z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků: Jiří Kuča Petr Bártek

Zástupci volení z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků: Jiří Kuča Petr Bártek Školská rada při Střední škole zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace byla zřízená dne 1.9. 2005, usnesením rady Moravskoslezského kraje č.18/895 ze dne 13. července 2005 (ev.

Více

Volební a jednací řád akademického senátu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Čl. 1. Úvodní ustanovení

Volební a jednací řád akademického senátu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Čl. 1. Úvodní ustanovení Volební a jednací řád akademického senátu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Akademický senát Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE (dále VJŘ AS FNH VŠE)

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE (dále VJŘ AS FNH VŠE) Akademický senát Fakulty národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze schvaluje podle 27 odst. 1 písm. b), 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a změně a doplnění dalších

Více

Článek 2 Akademický senát PF JU

Článek 2 Akademický senát PF JU (3) Struktura akademické obce je podrobněji stanovena ve Volebním řádu Akademického senátu PF JU. 4) Členství v akademickém senátu, počet členů akademického senátu, jako i funkční období akademického senátu,

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební

Volební a jednací řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební Vnitřní předpis Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 26. září 2007. Doc. Ing Petr Konvalinka, CSc

Více

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27.

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 5Ss 36 odst. 2 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března

Více

Volební a jednací řád

Volební a jednací řád Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Volební a jednací řád Akademického senátu Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Článek 1 Systém voleb a zastoupení akademické obce

Více

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Ostrava 2013 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ

Více

NÁVRH VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE. Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty

NÁVRH VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE. Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty NÁVRH VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty (1) Akademický senát Národohospodářské fakulty Vysoké školy

Více

Jednací řád Akademického senátu

Jednací řád Akademického senátu Jednací řád Akademického senátu FAKULTY VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Článek 1 Základní ustanovení (1) Jednací řád Akademického senátu Fakulty veterinární hygieny

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 19. 4. 2016 Úvodní ustanovení Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty ekonomicko-správní

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty agrobiologie, potravinových

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád Vnitřní předpis fakulty Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Volební a jednací řád akademického senátu fakulty Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Vnitřní předpisy Ostravské univerzity VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Schváleno AS OU: 26. června 2017 Registrace MŠMT: 17. srpna 2017 Platnost: 17. srpna 2017 Účinnost: 17. srpna

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Část první Úvodní ustanovení Článek 1 Akademický senát 1. Akademický senát (dále jen AS) je orgánem akademické samosprávy,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA ze dne dd. měsíce 2017 Článek 1 Základní ustanovení (1) Volební řád Akademického senátu

Více

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, dne28.4. 2009 a Rektorát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne 24. dubna 2013 vnitřní předpis Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. v.r.

Více

kandidátů. Volby může přípravný výbor organizovat i jiným způsobem, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost. (5) Volba členů školské

kandidátů. Volby může přípravný výbor organizovat i jiným způsobem, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost. (5) Volba členů školské Volební řád pro volby členů Školské rady při 25. ZŠ v Plzni, Chválenická 17 Zřízení školské rady vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ZAHRADNICKÁ FAKULTA MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ZAHRADNICKÉ FAKULTY MENDELOVY

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Husitské teologické fakulty

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Husitské teologické fakulty UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Volební a jednací řád akademického senátu Husitské teologické fakulty Akademický senát Husitské teologické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č.

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva Šumperk

VOLEBNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva Šumperk VOLEBNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva Šumperk Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Šumperk (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 21.4.2016 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b)

Více

Volební a jednací řád akademického senátu Fakulty humanitních studií

Volební a jednací řád akademického senátu Fakulty humanitních studií Volební a jednací řád akademického senátu Fakulty humanitních studií (1. změna 6.6. 2003; I. úplné znění ze dne 6.6. 2003) Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu

Volební a jednací řád Akademického senátu Volební a jednací řád Akademického senátu Vnitřní předpis č. 2 Akademický senát Masarykovy univerzity podle ustanovení 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách usnesl se na návrh Akademického senátu

Více

VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU

VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 19. října 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst.

Více

Časový harmonogram. voleb kandidáta na děkana Fakulty bezpečnostního managementu. Policejní akademie České republiky v Praze

Časový harmonogram. voleb kandidáta na děkana Fakulty bezpečnostního managementu. Policejní akademie České republiky v Praze Policejní akademie České republiky v Praze Akademický senát FBM PA ČR Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 Č.j. PA 627 7/ČJ 2016 Praha 20 října 2016 Počet listů: 6 Přílohy: 1/1 Časový harmonogram voleb kandidáta

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Řád volby kandidáta na funkci děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Akademický senát Katolické teologické fakulty se podle

Více

ČÁST I VOLEBNÍ ŘÁD. Článek 1 Příprava voleb do AS FTK UP

ČÁST I VOLEBNÍ ŘÁD. Článek 1 Příprava voleb do AS FTK UP ČÁST I VOLEBNÍ ŘÁD Článek 1 Příprava voleb do AS FTK UP (1) Přípravu voleb a jejich organizaci zajišťuje předseda odstupujícího Akademického senátu FTK UP (dále jen AS FTK). K tomuto účelu AS FTK určí

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (dále jen akademický

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE ZE DNE 19. ČERVENCE 2017 Článek 2 Ustavující zasedání a volba předsedy a místopředsedy 1. Po každých volbách do senátu se do jednoho měsíce

Více

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Návrh VOLEBNÍ ŘÁD Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třinec (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 24.06.2015 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b) stanov družstva schválilo tento

Více

Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze

Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení Vědecká rada Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen vědecká

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Postavení a složení akademického senátu 1.1. Postavení senátu.

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva VESELSKO, sídlem Hutník 1497, 698 01 Veselí nad Moravou (družstvo dále jen SBD nebo družstvo, shromáždění delegátů dále jen SD ) na svém jednání konaném

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně schválil podle

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně Akademický senát Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně schválil podle 27 odst. 1 písm. b) zákona

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE ČJF

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE ČJF JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE ČJF Článek I. Úvodní ustanovení 1. Rada ČJF na základě ust. 10.2.3 Stanov ČJF schvaluje tento Jednací a volební řád Konference ČJF, který upravuje přípravu, obsah jednání,

Více

Interní předpis Studentské rady č. 01 Volební řád

Interní předpis Studentské rady č. 01 Volební řád Interní předpis Studentské rady č. 01 Volební řád Článek 1 Vyhlašování voleb 1) Volby do Studentské rady Vysoké školy ekonomie a managementu (dále jen VŠEM ) vyhlašuje Volební komise nejpozději 30 dní

Více

Volební řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě ze dne 25. července 2017

Volební řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě ze dne 25. července 2017 Volební řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě ze dne 25. července 2017 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě,

Více

Vyhlášení voleb do školské rady Pro období

Vyhlášení voleb do školské rady Pro období Vyhlášení voleb do školské rady Pro období 1. 1. 2018 31. 12. 2020 Jmenování členů volební komise V souladu s Volebním řádem Školské rady, který vydala Rada Zlínského kraje dne 5. 3. 2012 a v souladu s

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FVTM UJEP v Ústí nad Labem

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FVTM UJEP v Ústí nad Labem VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FVTM UJEP v Ústí nad Labem Ústí nad Labem, listopad 2016 Volební řád Akademického senátu FVTM UJEP Akademický senát (dále jen senát ) Fakulty výrobních technologií a managementu

Více

Jednací řád Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro MČ Praha 5

Jednací řád Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro MČ Praha 5 Jednací řád Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro MČ Praha 5 ČÁST 1 Úvod Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro

Více

ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem

ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem 6/2 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem Úplné znění s barevně vyznačenými změnami Schváleno

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ČÁST PRVNÍ VOLEBNÍ ŘÁD Článek 1 Základní ustanovení Volby do Akademického senátu (dále jen

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty. Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. I. Úvodní ustanovení

Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty. Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. I. Úvodní ustanovení Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno I. Úvodní ustanovení 1 Akademický senát Farmaceutické fakulty (dále jen AS FaF ) Veterinární

Více

Schválil AS FZS K r-, Mgr. Martin Krause, DiS. předseda AS FZS TUL TUL: 1(-fJtv(r!, dnem Revize: O Účinné od: schválení ASTUL

Schválil AS FZS K r-, Mgr. Martin Krause, DiS. předseda AS FZS TUL TUL: 1(-fJtv(r!, dnem Revize: O Účinné od: schválení ASTUL Název: Vnitřní předpis Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci Jednací řád Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci Jméno: Funkce: Datum: Podaa;

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD STATUT A JEDNACÍ ŘÁD EXPERTNÍ SKUPINA KOMISE PRO APLIKACI NOVÉ CIVILNÍ LEGISLATIVY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Expertní skupina Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (dále jen expertní skupina

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ JEDNACÍ ŘÁD Gymnazijní společnosti z.s. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Základní ustanovení 1. Jednací řád rozvádí některá ustanovení Statutu Gymnazijní společnosti z.s. (dále jen GS) a podrobně upravuje

Více

ŠKOLSKÁ RADA. Předpisy, kterými se školská rada řídí

ŠKOLSKÁ RADA. Předpisy, kterými se školská rada řídí ŠKOLSKÁ RADA Školská rada řeší problémy týkajících se zejména návrhů školních vzdělávacích programů a hodnotí jejich následné uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy a školní řád. Schvaluje

Více

Volby do školské rady

Volby do školské rady Volby do školské rady 2015-2018 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250 277 01 Dolní Beřkovice Tel:315 692 010, 737 839 822 E-mail:skola@zsdolniberkovice.cz Vážení rodiče zákonní zástupci žáků, Vyhlášení

Více

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Platné znění Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace, schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2009 č. 1457, ve znění usnesení vlády ze

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu

Volební a jednací řád Akademického senátu VYSOKÁ ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA Volební a jednací řád Akademického senátu Část první Základní ustanovení Článek 1 Akademický senát Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulta technologická

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulta technologická UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulta technologická Akademický senát Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně schválil podle 27 odst. 1 písm. b)

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE OBLASTI ČJF

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE OBLASTI ČJF JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE OBLASTI ČJF Článek I. Úvodní ustanovení 1. Rada ČJF na základě ust. 10.2.3 Stanov ČJF schvaluje tento Jednací a volební řád Konference oblasti ČJF, který upravuje přípravu,

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FAMU a pléna akademické obce FAMU do AS FAMU a AS AMU. Článek 1. Úvodní ustanovení

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FAMU a pléna akademické obce FAMU do AS FAMU a AS AMU. Článek 1. Úvodní ustanovení VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FAMU a pléna akademické obce FAMU do AS FAMU a AS AMU Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Akademický senát FAMU (dále jen senát nebo AS FAMU) a 5 zástupců FAMU v akademickém senátu

Více

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tento volební řád je vnitřním předpisem Lidového bytového družstva v Plzni, IČO: 00055891, se sídlem Plzeň, Prokopova 13/15,

Více

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD (ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL) Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství

Více

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 10. prosince 2007

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY FILOZOFICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY FILOZOFICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY FILOZOFICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plzeň 2012 1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni Akademický

Více

Ubytování studentů v kolejích Masarykovy univerzity

Ubytování studentů v kolejích Masarykovy univerzity Směrnice MU č. 4/2014 Ubytování studentů v kolejích Masarykovy univerzity Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2015 Akademický senát Fakulty

Více

I I 1/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne IO. prosince 2007 pod

I I 1/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne IO. prosince 2007 pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. I I 1/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne IO. prosince

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 21. ledna 2009 volební a jednací řád akademického senátu. ČÁST PRVNÍ Akademický senát

VNITŘNÍ PŘEDPIS JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 21. ledna 2009 volební a jednací řád akademického senátu. ČÁST PRVNÍ Akademický senát VNITŘNÍ PŘEDPIS JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 21. ledna 2009 volební a jednací řád akademického senátu Akademický senát se usnesl na tomto vnitřním předpisu: ČÁST PRVNÍ Akademický senát

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ MASARYKOVY UNIVERZITY

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ MASARYKOVY UNIVERZITY VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ MASARYKOVY UNIVERZITY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZE DNE 14. LISTOPADU 2011

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZE DNE 14. LISTOPADU 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÝCH RAD ZÁKLADNÍCH ŠKOL pravidla rady města

VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÝCH RAD ZÁKLADNÍCH ŠKOL pravidla rady města STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU Rozsah platnosti dokumentu: pro ředitele škol a školské rady základních škol zřízených městem Most Název: Typ dokumentu: VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÝCH RAD ZÁKLADNÍCH

Více

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Čl. I PŮSOBNOST ŠKOLSKÉ RADY 1. Školská rada Základní školy Želechovice, příspěvková organizace ( dále jen rada)

Více

Akademický senát Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Volební řád akademického senátu Fakulty podnikohospodářské

Akademický senát Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Volební řád akademického senátu Fakulty podnikohospodářské Akademický senát Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Volební řád akademického senátu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 Vyhlašování voleb do AS FPH

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Volební a jednací řád AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Volební a jednací řád AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Volební a jednací řád AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Volební a jednací řád Akademického senátu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Akademický senát Katolické teologické fakulty se

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Akademický sněm Akademie věd České republiky (dále jen Sněm ) přijal na svém XXIX.

Více

Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů

Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů 1 Svolávání Sněmu 1. Sněm svolává Předseda nebo Místopředseda oznámením zveřejněným na internetových stránkách Unie a rozeslaném Delegátům a Komisařům na e-maily zřízené

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY PEDAGOGICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY PEDAGOGICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY PEDAGOGICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plzeň 2007 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Akademický

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Akademický senát Slezské univerzity

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ 1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek I. Úvodní ustanovení 1. Akademický senát Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ze dne 5. srpna 2016

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ze dne 5. srpna 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. března 2014

Více