VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY OBRANY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY OBRANY"

Transkript

1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU 1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2., 3. a 4. změny Obsah: Čl.1 Úvodní ustanovení... 2 Část I... 2 VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU UO... 2 Čl.2 Funkční období členů senátu... 2 Čl.3 Volby členů senátu... 2 Čl.4 Doplňovací volby... 3 Čl.5 Platnost voleb... 3 Čl.6 Volební komise... 4 Čl.7 Organizace voleb do senátu... 4 Čl.8 Mandát člena senátu... 5 Čl.9 Odvolání člena senátu... 5 Část II... 6 JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU... 6 Čl.10 Práva a povinnosti členů senátu... 6 Čl.11 Ustavující zasedání senátu... 6 Čl.12 Složení a orgány senátu... 7 Čl.13 Pravidla jednání senátu... 7 Čl.14 Zasedání senátu... 8 Čl.15 Hlasování v senátu... 9 Část III VOLEBNÍ ŘÁD KANDIDÁTA NA REKTORA Čl.16 Organizace volby kandidáta na rektora Čl.17 Průběh volby kandidáta na rektora Čl.18 Odvolání rektora Čl.19 Závěrečná ustanovení... 11

2 2 Volební řád senátu VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY OBRANY Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Volební a jednací řád Akademického senátu Univerzity obrany je vnitřním předpisem Univerzity obrany (dále jen UO ) podle 17 odst. 1) písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (dále jen zákon ). (2) Volební a jednací řád Akademického senátu Univerzity obrany (dále jen řád ) upravuje zásady voleb členů Akademického senátu UO (dále jen senát ), ), zásady volby kandidáta na rektora UO (dále jen rektor ), zásady jednání senátu a postavení členů senátu. Část I VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU UO Čl. 2 Funkční období členů senátu (1) Funkční období členů senátu je tříleté a začíná dnem konání ustavujícího zasedání senátu. (2) Senát se může ze závažných důvodů usnést na zkrácení funkčního období všech členů senátu. (3) Funkční období všech členů senátu skončí, jestliže senát po dobu šesti měsíců nekoná podle 9 zákona. Pojem nekoná vyjadřuje stav, kdy senát po dobu šesti měsíců nepřijme na zasedání senátu usnesení k návrhu podanému podle 9 zákona, přičemž tato lhůta běží od data podání návrhu předsedovi senátu. Čl. 3 Volby členů senátu (1) Senát UO je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem, který volí akademická obec UO (dále jen akademická obec ). Je složen z volených zástupců akademické obce všech fakult a dalších součástí UO (čl. 24 Statutu UO), tvořící jednotlivé volební obvody. Má celkem 27 členů (18 akademických pracovníků a 9 studentů). (2) Počet mandátů členů senátu po volebních obvodech je následující: a) Fakulta vojenského leadershipu 5 akademických pracovníků a 3 studenti,

3 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU 3 b) Fakulta vojenských technologií 5 akademických pracovníků a 3 studenti, c) Fakulta vojenského zdravotnictví 5 akademických pracovníků a 3 studenti, d) Ostatní součásti UO (čl. 19, odst. 5 Statutu UO) 3 akademičtí pracovníci; akademičtí pracovníci, kteří nepatří na žádnou z součástí UO (čl. 24 Statutu UO) jsou přiřazeni do volebního obvodu ostatních součástí UO. (3) Volby členů senátu se konají tajným hlasováním. Akademičtí pracovníci a studenti volí své zástupce do senátu zvlášť, vždy z příslušné části akademické obce. (4) Akademičtí pracovníci, kteří jsou zároveň studenty některého ze studijních programů, jsou z hlediska uplatnění volebního práva při volbě členů senátů posuzováni jako akademičtí pracovníci. (5) Volby do senátu vyhlašuje senát usnesením nejpozději do 60 dní před uplynutím funkčního období členů senátu. Organizuje je prostřednictvím koordinační volební komise pro volby do senátu (dále jen koordinační komise ) a volebních komisí pro volby do senátu (dále jen volební komise ) zřízených pro jednotlivé volební obvody. Termín voleb se stanovuje tak, aby i v případě jejich opakování proběhly do konce funkčního období členů senátu. (6) V případě, že senát do 60 dní před uplynutím funkčního období členů senátu volby nevyhlásí, nebo v případě, že senát po dobu 6 měsíců nekoná podle 9 zákona, vyhlásí a organizuje volby rektor. Čl. 4 Doplňovací volby (1) Zanikne-li v průběhu funkčního období mandát člena senátu, nastupuje za něj zvolený náhradník. Není-li náhradník, vyhlásí senát do 60 dnů ode dne zániku mandátu člena senátu doplňovací volby v té části akademické obce, ve které uprázdněný mandát vznikl. Pro doplňovací volby senát zřídí volební komisi z členů příslušné části akademické obce. (2) Pro doplňovací volby platí ustanovení tohoto řádu s tím, že lhůty pro zveřejnění seznamu voličů a předkládání návrhů kandidátů mohou být usnesením senátu zkráceny. (3) V doplňovacích volbách je člen senátu zvolen pouze na zbytek funkčního období, které příslušelo původně zvolenému členu senátu, jehož mandát zanikl. Čl. 5 Platnost voleb (1) K platnosti voleb ve volebních obvodech, je třeba účasti nejméně 15% členů příslušné části akademické obce. V případě, kdy účast členů akademické obce bude nižší, budou se volby v příslušné části opakovat. Nebude-li ani v takovémto případě požadovaná účast členů akademické obce splněna, volby se budou opakovat bez ohledu na účast členů akademické obce. Případné opakované volby se konají v termínech stanovených při vyhlášení voleb za řízení příslušné volební komise. (2) Každý člen akademické obce má právo v případě, že podle jeho názoru došlo k narušení regulérnosti voleb ve volebním obvodu, ve kterém je zapsán do volebního seznamu,

4 4 Volební řád senátu podat stížnost písemně nejpozději následující den po dni konání voleb předsedovi koordinační volební komise. Podáním stížnosti se pozastaví vyhlášení volebních výsledků z uvedeného obvodu. (3) Koordinační volební komise do 3 dnů rozhodne, zda je stížnost oprávněná. V případě, že došlo k takovému porušení zákona, Statutu UO (dále jen statut ) nebo tohoto řádu, které ovlivnilo regulérnost nebo výsledky voleb, rozhodne komise o zrušení výsledků voleb v daném volebním obvodě a o jejich opakování. V tomto výjimečném případě neplatí pro vyhlašování voleb termíny uvedené v čl. 7. Čl. 6 Volební komise (1) Rektor jmenuje koordinační volební komisi. Volební komise u jednotlivých fakult jmenují senáty příslušných fakult, pro volební obvod ostatních součástí UO ji jmenuje rektor z členů těchto součástí tak, aby v ní byly jednotlivé součásti zastoupeny. (2) Koordinační volební komise koordinuje činnost volebních komisí na fakultách a dalších součástech UO a zveřejňuje zprávu o výsledcích voleb. Tato zpráva musí obsahovat úplné volební výsledky jednotlivých volebních obvodů včetně seznamu zvolených členů a náhradníků členů senátu v jednotlivých volebních obvodech a počtu získaných hlasů vyjádřeného procentním podílem z celkového počtu platných hlasů přepočteného na jedno mandátní místo daného volebního obvodu. Výtisk zprávy podepsané všemi členy koordinační volební komise předá předseda komise rektorovi. (3) Volební komise jsou zodpovědné za přípravu a provedení voleb, shromažďování návrhů na kandidáty, zajištění regulérního průběhu voleb a dodržení tohoto řádu. Členem žádné z volebních komisí nemůže být kandidát na členství v senátu. Čl. 7 Organizace voleb do senátu (1) Jmenný seznam voličů sestaví volební komise podle podkladů z jednotlivých součástí UO a zveřejní jej nejpozději 3 týdny přede dnem voleb do senátu tak, aby v každé součásti byl vyvěšen seznam voličů z této součásti. Případné nesrovnalosti nebo stížnosti řeší předseda příslušné volební komise, v případě potřeby i s koordinační volební komisí, nejpozději do tří dnů před vlastními volbami. Na později podané námitky nelze brát zřetel. (2) Návrhy kandidátů na členy senátu svého volebního obvodu z příslušné části akademické obce předkládají členové akademické obce fakult a ostatních součástí UO příslušné volební komisi nejpozději 2 týdny přede dnem konání voleb do senátu. Návrhy kandidátů musí být předloženy písemně a musí obsahovat vyjádření o souhlasu navrhovaného s kandidaturou. Volební komise zveřejní seznamy kandidátů nejpozději týden před dnem voleb do senátu na každé součásti, na níž probíhají volby, na nástěnkách senátu a akademických senátů fakult.

5 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU 5 (1) Mandát člena senátu vzniká zvolením. Čl. 8 Mandát člena senátu (2) Mandát člena senátu získávají navržení kandidáti v pořadí podle počtu obdržených hlasů až do naplnění počtu mandátů v daném volebním obvodu. Ostatní kandidáti, kteří získali alespoň třetinu počtu platných hlasů odevzdaných poslednímu zvolenému kandidátovi, se stávají náhradníky v pořadí uvedeném v protokolu o volbách. V případě rovnosti hlasů stanoví pořadí těchto kandidátů koordinační volební komise losem. (3) Člen senátu skládá na první schůzi senátu, které se zúčastní, slib předepsaný statutem a jeho složení potvrdí svým podpisem. (4) Mandát člena senátu zaniká: a) prohlášením člena senátu na schůzi senátu, kterým se vzdává mandátu, nebo okamžikem doručení písemného oznámení o vzdání se mandátu předsedovi senátu, b) uplynutím funkčního období člena senátu, c) ukončením působení v té části akademické obce, která ho volila, d) zánikem té části akademické obce, která jej volila, e) dnem, kdy se ujal funkce, jejíž neslučitelnost s funkcí člena senátu stanoví zákon, f) odvoláním příslušnou částí akademické obce podle čl. 9, (5) Mandát náhradníka člena senátu platí po celé funkční období člena senátu, pokud nezanikl z důvodů uvedených v písm. d) až f) předchozího odstavce. Náhradník nabývá mandátu člena senátu okamžikem zániku mandátu toho člena senátu, za nějž nastupuje. Čl. 9 Odvolání člena senátu (1) Návrh na odvolání člena senátu může písemně podat kterýkoliv člen akademické obce příslušného volebního obvodu předsedovi senátu. Návrh musí svým podpisem podpořit nejméně pět členů příslušné části akademické obce, ve které byl navrhovaný zvolen. (2) Hlasování členů příslušné části akademické obce, která člena senátu zvolila, o odvolání člena senátu se koná co nejdříve po podání návrhu a řídí je volební komise jmenovaná příslušným senátem. (3) Hlasování o odvolání člena senátu je tajné a návrh na odvolání člena senátu je přijat, jestliže se hlasování zúčastnilo nejméně 15% členů té části akademické obce, ve které byl tento člen senátu zvolen a vyslovila se pro něj nadpoloviční většina účastníků hlasování.

6 6 Jednací řád senátu Část II JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Čl. 10 Práva a povinnosti členů senátu (1) Člen senátu má právo předkládat své návrhy, podněty a připomínky k záležitostem týkajícím se oblastí působnosti senátu a požadovat jejich řešení. (2) Člen senátu má právo hlasovat ve všech záležitostech projednávaných senátem. (3) Člen senátu je povinen účastnit se zasedání senátu, případně i jeho dalších orgánů, do kterých byl usnesením senátu jmenován, a aktivně přispívat k plnění jeho poslání a úkolů. (4) Člen senátu odpovídá za výkon své funkce členům té části akademické obce, za kterou získal mandát člena senátu. (5) Nemůže-li se člen senátu zasedání zúčastnit, je povinen se předem omluvit předsedovi senátu nebo jinému členu předsednictva. Pokud tak člen senátu ze závažných důvodů nemůže učinit, může se omluvit dodatečně předsedovi senátu. Čl. 11 Ustavující zasedání senátu (1) Ustavující zasedání senátu svolá na návrh předsedy koordinační volební komise rektor. (2) Ustavující zasedání senátu zahájí a až do zvolení nového předsedy senátu řídí předsedající, kterým je předseda (nebo v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen) koordinační volební komise. Členové senátu složí slib člena senátu před shromážděním členů senátu za přítomnosti rektora. (3) Návrh na předsedu senátu může podat každý člen senátu. Volen může být jen ten kandidát, který se svou kandidaturou souhlasí. Před provedením volby mají navržení kandidáti právo na vystoupení před senátem. Členové senátu jim mohou klást dotazy. (4) Předseda senátu se volí tajným hlasováním podle čl. 15 odst. 3. (5) V případě, že je více kandidátů na předsedu senátu, probíhá volba předsedy ve volebních kolech, mezi nimiž je přestávka, v níž mohou být navržení kandidáti podle potřeby vyzváni senátem k odpovědím na otázky. V každém volebním kole odevzdá člen senátu hlasovací lístek s příjmením jednoho z kandidátů, jehož navrhuje na zvolení za předsedu. Chce-li se člen senátu zdržet hlasování, odevzdá prázdný lístek. (6) Není-li žádný kandidát na předsedu senátu zvolen, vyřadí se pro další kolo ti kandidáti, kteří neobdrželi žádný hlas, nebo se vyřadí kandidát, který v něm obdržel nejmenší počet hlasů. Při rovnosti hlasů mezi několika kandidáty se uskuteční doplňkové vyřazovací kolo jen mezi těmito kandidáty, které se opakuje až do případného rozhodnutí. Vyřazování končí při dvou kandidátech.

7 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU 7 (7) V případě, že potřebnou nadpoloviční většinu nezíská žádný z posledních dvou kandidátů, uskuteční se po přestávce opakované volby z nově navržených kandidátů podle odst.(3). (8) Na návrh předsedy senátu rozhodne senát o počtu členů předsednictva a to tak, aby v něm byly zastoupeny všechny volební obvody. Studenti mají v předsednictvu nejméně jednoho zástupce. (9) Senát zvolí své předsednictvo. Na příštím zasedání senátu senát na návrh předsedy rozhodne o obsazení funkcí prvního a druhého místopředsedy a tajemníka senátu. Čl. 12 Složení a orgány senátu (1) Předseda senátu řídí činnost a jednání senátu a zastupuje ho navenek v souladu s ustanoveními zákona, vnitřních předpisů UO a jednotlivými usneseními senátu. (3) Předsednictvo senátu v období mezi zasedáními senátu řeší otázky vyplývající z působnosti senátu. Je zodpovědné za plnění tematického plánu činnosti senátu, za přípravu programu jednotlivých zasedání senátu, za organizační a materiální zajištění zasedání a činnosti senátu a za splnění úkolů, jež mu senát uloží. (4) Místopředsedové senátu zastupují předsedu senátu na jeho pokyn nebo v jeho nepřítomnosti. Při zastupování předsedy senátu má místopředseda senátu práva a povinnosti předsedy. (5) Tajemník senátu soustřeďuje podkladové materiály pro a ze zasedání senátu, zaznamenává průběh zasedání a připravuje zápis ze zasedání senátu, kontroluje přítomnost členů senátu na jeho jednání a zaznamenává důvody neúčasti členů, kteří se omluvili, na prezenční listině, vede dokumentaci senátu, případně plní další úkoly spojené s činností předsednictva senátu. Tajemník senátu není členem senátu. (6) Jako své pracovní a poradní orgány může senát zřizovat v případě potřeby svým usnesením stálé nebo dočasné komise, jejichž členy mohou být kromě členů senátu i další členové akademické obce, souhlasí-li s tím, a se souhlasem rektora i další zaměstnanci UO. Předsedou komise senátu je zpravidla jeden z jeho členů. (7) Odvolat předsedu nebo člena předsednictva senátu z funkce lze jen na písemný návrh nejméně pěti členů senátu. Čl. 13 Pravidla jednání senátu (1) Zasedání senátu jsou veřejně přístupná. Veřejnost může být vyloučena jen za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem. 1. Žádná z osob nemá bez souhlasu senátu právo z prostoru pro veřejnost zasahovat do jednání senátu nebo jednání jinak rušit. 1 Např. zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti., ve znění pozdějších předpisů.

8 8 Jednací řád senátu (2) Senát stanoví na návrh předsednictva program svého jednání a způsob projednávání jednotlivých bodů programu. Každý člen senátu má právo podávat návrhy na změnu nebo doplnění programu jednání. (3) Právo vystoupit v průběhu zasedání senátu mají členové senátu, rektor nebo jím pověřený prorektor, hosté pozvaní předsedou senátu se souhlasem předsednictva a se souhlasem senátu ostatní přítomné osoby. (4) Každý člen akademické obce má právo písemně požádat senát o projednání závažné skutečnosti. Senát žádost posoudí a hlasováním rozhodne, zda bude o záležitosti jednat. (5) Materiály (dokumenty) k záležitostem, jež má senát na svém zasedání rozhodnout nebo schválit podle čl. 19 odst. 1 písm. a) až g), i) a j) Statutu UO, je třeba předložit předsednictvu senátu nejméně tři týdny a jeho cestou členům senátu nejméně dva týdny před jejich projednáváním na předsednictvem svolaném zasedání senátu. Předsednictvo senátu může v odůvodněných případech uvedené lhůty zkrátit. (6) Pokud byly materiály (dokumenty) k záležitostem, jež má senát na svém zasedání schválit nebo se k nim vyjádřit podle čl. 19 odst. 1 písmena a) až g), i) a j) statutu, zpracovány v době, kdy senát nekonal činnost podle 9 zákona, musí rektor všechny tyto materiály a návrhy předložit ke schválení nebo vyjádření senátu nově zvolenému v mimořádných volbách a to nejpozději na jeho prvním zasedání, následujícím po ustavujícím zasedání senátu. (7) O zasedání senátu se pořizuje zápis, v němž se uvede pořad zasedání, jaké návrhy byly podány a přehled výsledků hlasování. Součástí zápisu jsou úplné texty předložených písemných návrhů, přijatých usnesení a jiných dokumentů, které byly předmětem jednání. (8) Zápis o zasedání senátu po jeho projednání v předsednictvu senátu podepisuje předsedající zasedání senátu. (9) Výsledky zasedání senátu se zveřejňují zejména na nástěnce senátu a cestou elektronického informačního systému UO. (10) Dokumentace (11) Dokumentaci senátu předává odstupující předseda a tajemník senátu nově zvolenému předsednictvu senátu. Čl. 14 Zasedání senátu (1) Senát zasedá dle potřeby, nejméně dvakrát za semestr. V průběhu funkčního období řídí svou činnost podle ročního tematického plánu schváleného senátem. Termíny řádných zasedání stanovuje předsednictvo senátu. (2) Mimořádné zasedání senátu svolává jeho předseda na základě rozhodnutí předsednictva senátu nebo na základě písemné žádosti: a) nejméně jedné pětiny členů senátu, b) rektora, případně zastupujícího prorektora,

9 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU 9 c) nejméně jedné desetiny členů akademické obce kteréhokoliv volebního obvodu, zapsaných ve volebních seznamech pro volbu senátu na stávající funkční období jeho členů d) akademického senátu fakulty. (3) Žádost o mimořádné zasedání senátu musí být předsedovi senátu předložena písemně a předseda senátu mimořádné zasedání svolá nejpozději do sedmi dnů po jejím předložení. (4) Zasedání senátu zahájí předsedající ve stanovenou dobu, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů senátu. Čl. 15 Hlasování v senátu (1) Senát je způsobilý se usnášet za přítomnosti alespoň nadpoloviční většiny všech členů senátu. (2) K přijetí předloženého návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů senátu, nestanoví-li zákon a tento řád jinak. V případě rovnosti hlasů se hlasování opakuje. V případě opětovné rovnosti hlasů se návrh pokládá za zamítnutý. (3) K přijetí návrhu na kandidáta na rektora, na zvolení předsedy senátu a ve věcech podle 9 odst. 1) písm. a) a b) zákona je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů senátu. (4) K přijetí návrhu na odvolání rektora a na odvolání předsedy senátu a pro zkrácení funkčního období všech členů senátu se musí vyslovit nejméně tři pětiny všech členů senátu. (5) O každém návrhu předloženém k projednání se senát usnáší hlasováním, které může být podle rozhodnutí senátu tajné (hlasovacími lístky) nebo veřejné. Ve věci volby kandidáta na rektora, volby předsedy senátu nebo jejich odvolání je přípustné pouze tajné hlasování. O návrzích k jednotlivým bodům jednání se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy. Předsedající vyhlásí výsledek hlasování. (6) Před tajným hlasováním o návrhu zvolí senát dva skrutátory z řad členů senátu. (7) V případech, kdy je to nutné z časových důvodů nebo vzhledem k relativní jednoduchosti a jednoznačnosti dokumentace a požadovaného rozhodnutí, může předseda senátu mimo zasedání senátu písemně předložit ostatním členům senátu nebo mimo zasedání předsednictva ostatním členům předsednictva návrh usnesení, které má být přijato (dále jen hlasování per rollam ). Návrh usnesení musí obsahovat lhůtu, během níž mají členové daného orgánu písemně vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas. Pokud se některý ze členů daného orgánu ve stanovené lhůtě k návrhu usnesení písemně nevyjádří, má se za to, že s návrhem usnesení nesouhlasí. K přijetí usnesení hlasováním per rollam je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů daného orgánu. Výsledek hlasování per rollam oznámí předseda senátu všem členům daného orgánu nejpozději na nejbližším zasedání daného orgánu. Hlasování per rollam o témže návrhu je přípustné pouze jednou. O hlasování per rollam se pořizuje zápis, který podepisuje předseda senátu. Hlasování per rollam je vyloučeno zejména pro návrhy ve věcech uvedených v ustanoveních 9 odst. 1 a 2 zákona.

10 10 Volební řád rektora Část III VOLEBNÍ ŘÁD KANDIDÁTA NA REKTORA Čl. 16 Organizace volby kandidáta na rektora (1) Podle 9 odst. 1 písm. h) zákona se senát usnáší o návrhu na jmenování kandidáta na rektora. Tento návrh předkládá předseda senátu prezidentu republiky prostřednictvím ministra obrany. (2) Za kandidáta na funkci rektora může být navržen člen akademické obce - profesor nebo docent - jehož způsobilost, zkušenosti a mravní vlastnosti poskytují záruku, že bude tuto funkci řádně vykonávat. (3) Volbu kandidáta na rektora vyhlašuje senát svým usnesením nejpozději tři měsíce před ukončením funkčního období stávajícího rektora. Termín volby stanoví senát tak, aby se konala nejméně dva měsíce před ukončením funkčního období rektora. (4) Usnesení o vyhlášení voleb kandidáta na rektora zveřejní senát obvyklým způsobem a dále na úřední desce UO a na nástěnkách akademických senátů fakult. (5) Usnesení o vyhlášení voleb kandidáta na rektora musí obsahovat zejména: a) složení volební komise a jejího předsedu, b) den konání volby, c) termín a způsob podávání návrhů kandidátů. (6) Pro volbu kandidáta na rektora ustavuje senát volební komisi, jejímž členem nemůže být navržený kandidát na rektora. Komise shromáždí návrhy, každého kandidáta na rektora seznámí s návrhem a vyžádá si jeho stanovisko k němu. (7) Kandidáta na rektora může navrhnout každý člen akademické obce. Návrhy se předkládají písemně předsedovi volební komise, převzetí návrhu předseda volební komise potvrdí na duplikátu návrhu a neprodleně zveřejní. (8) Volen může být jen ten kandidát na rektora, který se svou kandidaturou souhlasí. (9) Pokud kandidát na rektora s kandidaturou souhlasí, je povinen vystoupit v den volby před senátem se svým prohlášením (programem). Pro vystoupení je stanovena kandidátům stejná doba, s níž jsou předem seznámeni. Pořadí vystoupení kandidátů určuje volební komise losem. Kandidát musí být rovněž připraven zodpovědět dotazy členů senátu. Čl. 17 Průběh volby kandidáta na rektora (1) Volba kandidáta na rektora probíhá na zasedání senátu a řídí ji předseda volební komise. (2) Návrh na jmenování rektora je přijat, jestliže se pro kandidáta v tajném hlasování vyslovila nadpoloviční většina všech členů senátu.

11 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU 11 (3) Kandiduje-li jediný kandidát na rektora a nebyl-li zvolen, ale vyslovily se pro něj alespoň dvě pětiny všech členů senátu, koná se týž den doplňkové kolo voleb. Pokud nebyl návrh schválen ani v doplňkovém kole, vyhlásí senát neprodleně nové volby podle čl. 16 a stanoví jejich termín tak, aby se konaly do dvou týdnů od data voleb, ve kterém nebyl žádný z kandidátů zvolen. (4) V případě, že je více kandidátů na rektora, probíhá volba kandidáta na rektora ve volebních kolech, mezi nimiž je přestávka, v níž mohou být navržení kandidáti podle potřeby vyzváni senátem k odpovědím na další otázky. V každém volebním kole odevzdá člen senátu hlasovací lístek s příjmením jednoho z kandidátů, jehož navrhuje na zvolení za kandidáta. Chce-li se člen senátu zdržet hlasování, odevzdá prázdný lístek. (5) Není-li žádný kandidát na rektora zvolen, vyřadí se pro další kolo ti kandidáti, kteří neobdrželi žádný hlas, nebo se vyřadí kandidát, který v něm obdržel nejmenší počet hlasů. Při rovnosti hlasů mezi několika kandidáty se uskuteční doplňkové vyřazovací kolo jen mezi těmito kandidáty, které se opakuje až do případného rozhodnutí. Vyřazování končí při dvou kandidátech. (6) V případě, že potřebnou nadpoloviční většinu všech členů senátu nezíská žádný z posledních dvou kandidátů, uskuteční se týž den doplňkové kolo volby z těchto kandidátů. Pokud ani v tomto kole nedojde ke zvolení, volby kandidáta na rektora se opakují nejpozději do pěti dnů při účasti stejných kandidátů, kteří s nominací do voleb souhlasili. Jestliže ani při těchto opakovaných volbách žádný z kandidátů nezíská potřebnou většinu, vyhlásí senát neprodleně nové volby podle čl. 16 a stanoví jejich termín tak, aby se konaly do dvou týdnů od data voleb, ve kterém nebyl žádný z kandidátů zvolen. (7) Nastane-li během volby kandidáta na rektora situace, kterou není možné řešit na základě tohoto řádu, je způsob jejího řešení v pravomoci senátu. Čl. 18 Odvolání rektora (1) Rektora může odvolat na návrh senátu prezident republiky. (2) Návrh na odvolání rektora může senátu písemně navrhnout předsednictvo senátu nebo nejméně jedna pětina členů senátu. Důvodem návrhu mohou být jen okolnosti související s výkonem funkce rektora. Předseda senátu tuto skutečnost neprodleně oznámí rektorovi a svolá k této záležitosti mimořádné zasedání senátu. (3) Návrh na odvolání rektora je přijat, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny všech členů senátu. Návrh na odvolání rektora předloží předseda senátu neprodleně cestou ministra obrany prezidentu republiky. Čl. 19 Závěrečná ustanovení (1) Tento řád byl schválen podle 103 odst. 1 zákona dne 1. září 2004 plukovníkem doc. Ing. Františkem Vojkovským, CSc., který byl pověřen ministrem obrany výkonem působnosti senátu.

12 12 Volební řád rektora (2) Tento řád nabývá platnosti podle 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem obrany. (3) Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. září plukovník doc.ing.františek Vojkovský,CSc., v.r. pověřený výkonem působnosti rektora

13 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU 13 *** Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyslovilo souhlas podle 95 odst. 8 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. září 2004 pod čj / souhlas s registrací Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Univerzity obrany. Ing. Josef BENEŠ, CSc., v. r. ředitel odboru vysokých škol Ministerstvo obrany registrovalo podle 36 odst. 2 a 95 odst. 8 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. září 2004 pod čj / Volební a jednací řád Akademického senátu Univerzity obrany. brigádní generál Ing. Vladimír LAVIČKA, v. r. ředitel sekce personální MO *** 1. změnu Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Univerzity obrany schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Akademický senát Univerzity obrany dne 20. června 2006, 2. změnu Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Univerzity obrany dne 26. října a 2. změna Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Univerzity obrany nabyly účinnosti dnem 30. listopadu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyslovilo podle 95 odst. 8 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006pod č. j /06-30 souhlas s registrací 1. a 2. změny Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Univerzity obrany. Ing. Josef BENEŠ, CSc., v. r. ředitel odboru vysokých škol Ministerstvo obrany registrovalo podle 36 odst. 2 a 95 odst. 8 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. listopadu 2006pod č. j / a 2. změnu Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Univerzity obrany. generálmajor Ing. Vladimír LAVIČKA, v. r. ředitel sekce personální MO

14 14 Volební řád rektora *** 3. změnu Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Univerzity obrany schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Akademický senát Univerzity obrany dne 19. března změna Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Univerzity obrany nabyla účinnosti dnem 1. července Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyslovilo podle 95 odst. 8 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 8. června 2009 pod č. j / souhlas s registrací 3. změny Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Univerzity obrany. doc. Ing. Václav VINŠ, CSc., v. r. ředitel odboru vysokých škol Ministerstvo obrany registrovalo podle 36 odst. 2 a 95 odst. 8 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. června 2009 pod č. j / změnu Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Univerzity obrany. Ing. Milan GOL, v. r. ředitel sekce personální MO- personální ředitel MO *** 4. změnu Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Univerzity obrany schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Akademický senát Univerzity obrany dne 18. března změna Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Univerzity obrany nabyla účinnosti dnem 1. září Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyslovilo podle 95 odst. 8 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 8. června 2015 pod čj. MSMT-19854/ souhlas s registrací 4. změny Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Univerzity obrany. Mgr. Karolína GONDKOVÁ ředitelka odboru vysokých škol Ministerstvo obrany registrovalo podle 36 odst. 2 a 95 odst. 8 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. června 2015 pod čj / změnu Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Univerzity obrany. Ing. Petr VANČURA státní tajemník MO

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27.

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 5Ss 36 odst. 2 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Část první Úvodní ustanovení Článek 1 Akademický senát 1. Akademický senát (dále jen AS) je orgánem akademické samosprávy,

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD (ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL) Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství

Více

Interní předpis Studentské rady č. 01 Volební řád

Interní předpis Studentské rady č. 01 Volební řád Interní předpis Studentské rady č. 01 Volební řád Článek 1 Vyhlašování voleb 1) Volby do Studentské rady Vysoké školy ekonomie a managementu (dále jen VŠEM ) vyhlašuje Volební komise nejpozději 30 dní

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty agrobiologie, potravinových

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně schválil podle

Více

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, dne28.4. 2009 a Rektorát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Ostrava 2013 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty. Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. I. Úvodní ustanovení

Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty. Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. I. Úvodní ustanovení Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno I. Úvodní ustanovení 1 Akademický senát Farmaceutické fakulty (dále jen AS FaF ) Veterinární

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FAMU a pléna akademické obce FAMU do AS FAMU a AS AMU. Článek 1. Úvodní ustanovení

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FAMU a pléna akademické obce FAMU do AS FAMU a AS AMU. Článek 1. Úvodní ustanovení VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FAMU a pléna akademické obce FAMU do AS FAMU a AS AMU Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Akademický senát FAMU (dále jen senát nebo AS FAMU) a 5 zástupců FAMU v akademickém senátu

Více

ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem

ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem 6/2 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem Úplné znění s barevně vyznačenými změnami Schváleno

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Návrh VOLEBNÍ ŘÁD Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třinec (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 24.06.2015 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b) stanov družstva schválilo tento

Více

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád Vnitřní předpis fakulty Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Volební a jednací řád akademického senátu fakulty Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva VESELSKO, sídlem Hutník 1497, 698 01 Veselí nad Moravou (družstvo dále jen SBD nebo družstvo, shromáždění delegátů dále jen SD ) na svém jednání konaném

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ze dne 11. prosince 2006

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ze dne 11. prosince 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. prosince 2003

Více

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2. a 3. změny Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Vyhlašovatel... 3 Čl. 3 Komise pro výběrové řízení...

Více

VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY

VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY 1. Volby do školské rady zajistí v souladu s volebním řádem ředitel školy a jím ustavený přípravný výbor. 2. Školská rada má šest členů. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel,

Více

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Vyhlašovatel... 3 Čl. 3 Komise pro výběrové řízení... 4 Čl. 4 Tajemník komise... 4 Čl. 5 Povinnost

Více

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tento volební řád je vnitřním předpisem Lidového bytového družstva v Plzni, IČO: 00055891, se sídlem Plzeň, Prokopova 13/15,

Více

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD STATUT A JEDNACÍ ŘÁD EXPERTNÍ SKUPINA KOMISE PRO APLIKACI NOVÉ CIVILNÍ LEGISLATIVY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Expertní skupina Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (dále jen expertní skupina

Více

Volební řád do školské rady

Volební řád do školské rady Volební řád do školské rady Rakouské gymnázium v Praze o.p.s., se sídlem na adrese Praha 7, U Uranie 14, PSČ: 170 00, Česká republika, IČ: 261 55 281, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD

VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD 1/11 OBSAH: Čl. 1 Rozsah působnosti 3 Díl I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 3 Čl. 2 Školská rada 3 Čl. 3 Členství ve školské radě 3 Čl. 4 Volební

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

Stanovy ČOSKF ČLS JEP

Stanovy ČOSKF ČLS JEP Stanovy ČOSKF ČLS JEP 1 Obecná ustanovení (1) Česká odborná společnost klinické farmacie (dále jen ČOSKF) je odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČLS JEP).

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. Školské rady při Soukromé střední odborné škole Frýdek-Místek, s.r.o. T. G. Masaryka 456, Frýdek-Místek. Čl. I.

VOLEBNÍ ŘÁD. Školské rady při Soukromé střední odborné škole Frýdek-Místek, s.r.o. T. G. Masaryka 456, Frýdek-Místek. Čl. I. VOLEBNÍ ŘÁD Školské rady při Soukromé střední odborné škole Frýdek-Místek, s.r.o. T. G. Masaryka 456, Frýdek-Místek Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Tento volební řád upravuje postup při volbě členů školské

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Akademický sněm Akademie věd České republiky (dále jen Sněm ) přijal na svém XXXVII. zasedání dne 14. prosince 2010 v souladu se Stanovami

Více

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE JEDNACÍ ŘÁD obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE Schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2002 JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE VELHARTICE Zastupitelstvo obce VELHARTICE (dále jen obecní zastupitelstvo)

Více

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky. ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky. ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 126 a 127 zákona

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Jednací řád Členské schůze ČADG

Jednací řád Členské schůze ČADG Jednací řád Členské schůze ČADG Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Příprava zasedání ČS Článek 3: Jednání ČS Článek 4: Hlasování ČS Článek 5: Volby orgánů spolku Článek 6: Zápis ČS Článek 7: Závěrečné

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení VOLEBNÍ ŘÁD Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje účinné od 10.4.2014 ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 1 Volební řád (dále jen řád ) Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje (dále

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika

VOLEBNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika VOLEBNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Článek 1 Základní a obecná ustanovení str. 2 Článek 2 Volební obvody, počet mandátů str. 3 Článek 3 Volební komise str. 3 Článek 4

Více

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Čl. I PŮSOBNOST ŠKOLSKÉ RADY 1. Školská rada Základní školy Želechovice, příspěvková organizace ( dále jen rada)

Více

Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů

Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů 1 Svolávání Sněmu 1. Sněm svolává Předseda nebo Místopředseda oznámením zveřejněným na internetových stránkách Unie a rozeslaném Delegátům a Komisařům na e-maily zřízené

Více

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín TEL: 571 499 511, FAX: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva

Více

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF Vnitřní řády Spolku přátel ETF Část A. Volební řád Článek I. Volby do předsednictva a revizní komise Spolku přátel ETF 1. 1.Volební shromáždění je totožné s Členskou konferencí. 2. Volební období všech

Více

JEDNACÍ ŘÁD ELSA BRNO o. s.

JEDNACÍ ŘÁD ELSA BRNO o. s. JEDNACÍ ŘÁD ELSA BRNO o. s. ČÁST PRVÁ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek I. ELSA Brno o.s. (dále jen ELSA Brno ) Článek II. Jednací řád ELSA Brno (dále jen Jednací řád ) je vnitřní normou, která doplňuje Stanovy

Více

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Jednací řád Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikáni a inovace (dále jen Jednací řád

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice Brno, prosinec 2006 Ing. Roman Vašina starosta MČ Brno - Židenice 2 Obsah: článek strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Postavení komisí 3 3. Členové komisí 3

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ( dále jen SNN) 1 Východiska a působnost

VOLEBNÍ ŘÁD Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ( dále jen SNN) 1 Východiska a působnost VOLEBNÍ ŘÁD Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ( dále jen SNN) 1 Východiska a působnost (1) Volební řád SNN (dále jen Volební řád) vychází z příslušných

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU CMTF UP

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU CMTF UP Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta VNITŘNÍ PŘEDPIS VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU CMTF UP Obsah: Část I. Obecná ustanovení Část II. Volební řád AS CMTF Část

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 JI28 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 7 Počet příloh: 1 Účinnost od: 1.12.2011 JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Schvalovatel Jméno, funkce Datum Podpis Ing.

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (PS ČLS JEP)

VOLEBNÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (PS ČLS JEP) VOLEBNÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (PS ČLS JEP) 1 Východiska a působnost (1) Volební řád PS ČLS JEP (dále jen Volební řád) vychází z příslušných ustanovení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŽIDENICE

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŽIDENICE S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŽIDENICE Zastupitelstvo městské části J E D N A C Í Ř Á D Z A S T U P I T E L S T V A MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽIDENICE Brno, duben 2008 Obsah: článek

Více

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná Část první Úvodní ustanovení 1 Okresní hospodářská komora Karviná (dále jen OHKK ) je sdružení podnikatelů fyzických a právnických osob, které bylo zřízeno

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01

KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01 KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01 JEDNACÍ ŘÁD REVIDOVANÉ ZNĚNÍ ÚČINNÉ K 9. 12. 2011 Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje (dále jen KPDM) se dne 29. září 2005 usnesl na tomto jednacím řádu: Článek 1. Úvodní

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Obsah Úvodní ustanovení

Obsah Úvodní ustanovení Důvodová zpráva ke změně jednacího řádu VH ADK: Většina změn provedená v jednacím řádu je dána změnou stanov spolku, ke které došlo na mimořádné VH, která se konala 23.11.2013 v Nymburce, jakož i o opravu

Více

Volební a jednací řád. Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice

Volební a jednací řád. Stavebního bytového družstva Mír Teplice Volební a jednací řád Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice Čl. 1 Základní ustanovení... 3 Čl. 2 Působnost orgánů a členství v nich... 3 Čl. 3 Řízení orgánů... 3 Čl. 4 Rozhodování orgánů... 3 Čl.

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Klatov

Jednací řád Zastupitelstva města Klatov Jednací řád Zastupitelstva města Klatov Jednací řád zastupitelstva města Zastupitelstvo města se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/ na tomto svém jednacím řádu: 1 Úvodní

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec

VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec na funkční období od roku 2015 (dále jen spolek či SLH JH ) (zpracovaný v souladu se stanovami SLH JH schválenými zakládající schůzí

Více

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č. j.: 83/M/15, 2385/ENV/15 STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řídicí výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Řídicí výbor

Více

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Page 1 of 5 ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Pracovní skupina pro "SYSTÉM MONITOROVÁNÍ SPOTŘEBY A ÚSPOR ENERGIE V BUDOVÁCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ" STATUT PRACOVNÍ SKUPINY Příloha č.1 k Opatření č. 25/2008

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

Obec Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň

Obec Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň Zastupitelstvo obce se usneslo vydat dne 8.1.2013 podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích ), tento svůj jednací

Více

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s STANOVY Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s Článek 1 NÁZEV, SÍDLO, IČO SPOLKU Název spolku zní: Zámecký Golf Club Kravaře z.s. Sídlem zapsaného spolku je: Mlýnská 3377/23a, 747 21 Kravaře IČ: 65888855 Článek

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 2 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 2 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 2 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd delegátů České lékařské komory podle 15 odst. 2, písm. a) zák. č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Asociace NNO

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Asociace NNO JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Asociace NNO Valná hromada Asociace nestátních neziskových organizací v České republice (dále jen VH ) se usnesla na Jednacím a volebním řádu VH (dále jen JŘ ) takto:

Více

Stanovy MAS Krajina srdce

Stanovy MAS Krajina srdce Stanovy MAS Krajina srdce Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a povaha spolku MAS Krajina srdce, z. s. (dále též jen spolek ) je právnickou osobou registrovanou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s.

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s. JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Společnost pro projektové řízení, o. s. PRAHA 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní údaje o společnosti 1. Název: Společnost pro projektové řízení, o. s. (dále jen

Více

Volební řád. Hospodářské komory České republiky. účinný od 1. 1. 2009. Část první. Základní ustanovení

Volební řád. Hospodářské komory České republiky. účinný od 1. 1. 2009. Část první. Základní ustanovení Volební řád Hospodářské komory České republiky účinný od 1. 1. 2009 Legenda: - text, který je uveden též v zákoně Část první Základní ustanovení 1 (1) Volební řád Hospodářské komory České republiky (dále

Více

BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Brno-Černovice

BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Brno-Černovice 1 BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městské části Brno-Černovice 2 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Zastupitelstva městské části Brno-Černovice (dále jen ZMČ ) upravuje přípravu

Více

10. Členství v Klubu zaniká: a. okamžikem, kdy Klubová rada vezme na vědomí oznámení člena Klubu, v němž jasně a jednoznačně vyjádřil svoji vůli

10. Členství v Klubu zaniká: a. okamžikem, kdy Klubová rada vezme na vědomí oznámení člena Klubu, v němž jasně a jednoznačně vyjádřil svoji vůli Stanovy Hlava 1 - Všeobecná ustanovení 1. Klub Terryho Pratchetta, z. s. (dále jen Klub") je neziskový apolitický spolek založený dle zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení STANOVY GKL I. všeobecná ustanovení čl. 1. Název, sídlo, trvání sdružení, klubové barvy 1.1. Na základě oboustranné dohody tělovýchovné jednoty Slavoj Praha a Golfového klubu Líšnice, Golfový klub Líšnice

Více

Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ

Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ v y d á v á D O D A T E K č. 1 K V O L E B N Í M U ŘÁDU Š K O L S K É R A D Y schválenému usnesením Rady Plzeňského kraje č. 850/05 ze dne 16. srpna

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015 J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Č.j.: ZŠ 95/2015 Brno, 19. 2. 2015 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více