Analýza pojistného trhu v R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza pojistného trhu v R"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká kola Praha Analýza pojistného trhu v R Bakalá ská práce Petra Pytlová Kv ten 2009

2 Prohlá ení: Prohla uji, e jsem bakalá skou práci na téma Analýza pojistného trhu v R vypracovala samostatn na základ vlastních zji t ní a materiál, které uvádím v seznamu pou ité literatury. V Klatovech Petra Pytlová

3 Pod kování: D kuji vedoucímu bakalá ské práce Ing. Aloisi Rousovi, CSc. za odborné vedení a konzultace, které mi pomohly k vypracování této bakalá ské práce.

4 Anotace D le itou sou ástí ekonomiky ka dé zem je finan ní sektor. Poji ovnictví má ve finan ním sektoru svoji nezastupitelnou úlohu zejména jako instituce, která sni uje rizika spojená s ka dodenním ivotem. eské poji ovnictví se v tr ním prost edí stále vyvíjí. Celosv tová finan ní krize neovlivnila p íli dramaticky eský pojistný trh jako v jiných odv tvích, pouze se dá o ekávat celkové sní ení dynamiky. Krom povinného zdravotního a sociálního poji t ní si obyvatelé R stále ast ji sjednávají poji t ní od komer ních poji oven, a to jak ivotní v 66 % dotazovaných, tak i ne ivotní 34% dotazovaných. V sou asné dob p sobí na eském pojistném trhu 49 poji oven, u kterých si toto poji t ní mohou lidé uzav ít. Nejvíce známé mezi lidmi jsou nap. eská poji ovna, Kooperativa, Alianz, Generali. e i se je t ve v t í mí e nenau ili vyu ívat ivotní poji t ní jako nástroj pro zaji t ní na stá í a spoléhají spí e na státní systém, mo ná mají trochu i tendenci podce ovat rizika. Celkov v poji ovnictví pravd podobn nedojde k ádnému dramatickému propadu jako v jiných oblastech, proto e jde o dlouhodobý byznys. Klí ovou roli pro dal í rozvoj poji ovnictví na eském trhu je samoz ejm dobrá informovanost obyvatel o mo nostech a podmínkách jednotlivých ivotních i ne ivotních poji t ní. V t ina obyvatel R nemá dostatek informací, na jejich základ se poté mohou rozhodnout pojistný produkt uzav ít. Proto je d le itá dostupnost p esných a aktuálních informací o pojistných produktech jak ze strany jednotlivých poji oven, tak i ze strany státu a to z hlediska uplatn ní da ových úlev. Annotation An important part of economy of every country is the financial sector. Insurance industry has got its unexchangeable place in the financial sector, especially as an institution, which decreases the everyday life hazards. The czech insurance industry is continuously growing within the market environment. The czech insurance market hasn t been dramatically influenced by the world economic recession like other industries. There is only an expectation of decline of the dynamic. Except the compulsory health and social insurance, the inhabitants of the Czech Republic

5 increasingly arrange insurance at the commercial insurance companies, both life, 66% of interviewees, and non-life insurance, 34% of interviewees. Nowadays there are 49 insurance companies in the czech insurance market, where you can effect this insurance. The most familiar are for example eská poji ovna, Kooperativa, Alianz, Generali. So far the czech nation hasn t learnt how to use the life insurance as an oldage securing tool and they rather rely on the state system, they may also tend to underestimate the hazards. The insurance industry, as a whole, doesn t expect any dramatic decline like other industries do, because it s a long term business. The key role for further growth of the insurance industry in the czech market is the awareness of the possibilities and conditions of every life and non-life insurance. The majority of the czech people lack the information, which are necessary for decision making in regard to the insurance products. Therefore the availibility of the exact and actual insurance product information is important, not only from the insurance companies but also from the state in terms of claiming the tax concessions.

6 OBSAH ÚVOD... 8 VLASTNÍ T LO PRÁCE ZÁKLADNÍ POJMY Pojišťovna Pojistná smlouva Pojištěný Pojistná událost Oprávněná osoba Objem předepsaného pojistného Roční růst předepsaného pojistného Rozložení předepsaného pojistného na životní a neživotní pojištění Velikost předepsaného pojistného na jednoho obyvatele a pojištěnost, měřená velikostí předepsaného pojistného ve vztahu k hrubému domácímu produktu ASOCIACE POJI OVEN A ZÁKON O POJI OVNICTVÍ Asociace pojišťoven a její stanovy Zákon o pojišťovnictví a jeho podstata ZASTOUPENÍ POJI OVEN NA TRHU V R D LENÍ POJISTNÉHO TRHU Smluvní pojišt ní Dobrovolné Povinné Zákonné pojištění Sociální pojištění Sazby pojistného Zdravotní pojištění Pojišťovny nabízející zdravotní pojištění

7 5 NABÍDKA POJI OVEN Neživotní pojištění Životní pojištění Státní podpora ANALÝZA PRODUKT A VÝZKUM MEZI LIDMI Vývoj objemu předepsaného pojistného v ČR Vývoj počtu pojišťoven v ČR Statistické údaje o nejdůležitějších produktech v ŽP a NŽP Výsledky ankety ZÁV R SEZNAM POU ITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZK A TABULEK SEZNAM P ÍLOH

8 Úvod D le itou sou ástí ekonomiky ka dé zem je finan ní sektor. Ten je krom burz, bank a jim podobných institucí tvo en také poji ovnami. Poji ovnictví má ve finan ním sektoru svoji nezastupitelnou úlohu zejména jako instituce, která sni uje rizika spojená s ka dodenním ivotem tím, e v p ípad vzniku pojistných událostí vyplácí svým klient m pojistné pln ní. Nemusí se nutn jednat pouze o kody na zdraví a ivot lidí, resp. jejich hmotném nebo nehmotném majetku. P edm tem poji t ní mohou být i r zná rizika spojená s operacemi na finan ním trhu. Poji ovnictví p edstavuje nevýrobní odv tví ekonomiky zabezpe ující finan ní eliminování (vylou ení) negativních d sledk nahodilosti na ekonomickou nebo jinou innost lidí. Touto inností se zabývají podniky poji ovny (zaji ovny), které jsou v t inou ve form a. s. Poji t ní je efektivní zp sob tvorby a rozd lování finan ních rezerv k úhrad pot eb, je vznikají z nahodilých událostí. Je to vztah, který umo uje lidem, kte í utrpí ztrátu, úraz apod., aby dostali finan ní náhradu následk tohoto ne t stí. Poji t ní je realizováno formou právních vztah mezi poji ovnou a dal ími ú astníky poji t ní. Práva a povinnosti ú astník poji t ní jsou stanoveny obecn závaznými p edpisy nebo p íslu nou smlouvou. Poji ovny se ídí Zákonem o poji ovnictví. 363/1999 Sb., který upravuje v souladu s právem Evropských spole enství podmínky provozování poji ovací a zaji ovací innosti a dohled nad provozováním poji ovací a zaji ovací innosti a penzijního p ipoji t ní, vykonávaný eskou národní bankou. eské poji ovnictví se vyvíjí v souladu s normami EU. Zna né kompatibility se poda ilo dosáhnout v ekonomice poji t ní (ú etnictví, technické rezervy, solventnost). Obecn se roz í ila mezinárodní spolupráce jak na úrovni státu, tak i eské asociace poji oven. eský pojistný trh zaznamenává v poslední dob podle r zných statistických údaj stále v t í vývoj. ada lidí, si krom povinného zdravotního a sociálního poji t ní, stále 8

9 ast ji sjednávají poji t ní od komer ních poji oven, a to jak ivotní tak i ne ivotní. V sou asné dob p sobí na eském pojistném trhu 49 poji oven, u kterých si toto poji t ní mohou lidé uzav ít. Klí ovou roli pro dal í rozvoj poji ovnictví na eském trhu je samoz ejm dobrá informovanost obyvatel o mo nostech a podmínkách jednotlivých ivotních i ne ivotních poji t ní. V t ina obyvatel R nemá dostatek informací, na jejich základ se poté mohou rozhodnout pojistný produkt uzav ít. Proto je d le itá dostupnost p esných a aktuálních informací o pojistných produktech jak ze strany jednotlivých poji oven, tak i ze strany státu a to z hlediska uplatn ní da ových úlev. 9

10 Vlastní t lo práce 1 Základní pojmy Charakteristika odv tví poji ovnictví Poji t ní je efektivní zp sob tvorby a rozd lování finan ních rezerv k úhrad pot eb, je vznikají z nahodilých událostí. Je to vztah, který umo uje lidem, kte í utrpí ztrátu, úraz apod., aby dostali finan ní náhradu následk tohoto ne t stí. Poji t ní je realizováno formou právních vztah mezi poji ovnou a dal ími ú astníky poji t ní. Práva a povinnosti ú astník poji t ní jsou stanoveny obecn závaznými p edpisy nebo p íslu nou smlouvou. 1.1 Poji ovna Je právnická osoba se sídlem na území eské republiky, které bylo eskou národní bankou ud leno povolení k provozování poji ovací innosti podle zákona o poji ovnictví. 1.2 Pojistná smlouva Je smlouva o finan ních slu bách, ve které se pojistitel zavazuje v p ípad vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu pln ní a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné. Ka dé pojistné smlouvy jsou nedílnou sou ástí pojistné podmínky, pojistná ástka a vý e pojistného. 1.3 Poji t ný Osoba, na její ivot, zdraví, majetek, odpov dnost za kodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé poji t ní vztahuje. 1.4 Pojistná událost Nahodilá skute nost blí e ozna ená v pojistné smlouv nebo ve zvlá tním právním p edpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné pln ní. 10

11 1.5 Oprávn ná osoba Osoba, které v d sledku pojistné události vznikne právo na pojistné pln ní. 1.6 Objem p edepsaného pojistného Ukazatel objemu p edepsaného pojistného kvantifikuje velikost pojistného, odpovídajícího platným pojistným smlouvám za celý pojistný trh ve sledovaném roce. Objem p edepsaného pojistného je ovlivn n na jedné stran po tem sjednaných pojistných smluv, na druhé stran také úrovní parametr, obsa ených v jednotlivých pojistných smlouvách. Tzn. velikostí pojistných ástek, které jsou v pojistných smlouvách dojednány, druhy rizik a p ístupy, uplat ovanými k oce ování t chto rizik. 1.7 Ro ní r st p edepsaného pojistného Ukazatel ro ního r stu p edepsaného pojistného vy ísluje zm nu ve velikosti p edepsaného pojistného a tím p i dlouhodob j ím sledování tendence ve vývoji p edepsaného pojistného nazna uje také rozsah pojistné ochrany. Tento ukazatel, vyjád ený jako nominální r st, samoz ejm zahrnuje i vliv inflace, proto více vypovídající a v mezinárodním srovnání více vyu ívaný je ukazatel reálného r stu p edepsaného pojistného. 1.8 Rozlo ení p edepsaného pojistného na ivotní a ne ivotní poji t ní Ukazatel rozlo ení p edepsaného pojistného na ivotní a ne ivotní poji t ní je v posledním období chápán jako jedna z významných charakteristik pro hodnocení pojistných trh s ohledem na postupn se m nící význam ivotního poji t ní. D ív j í p ístup k ivotnímu poji t ní, zejména jako k nástroji krytí rizika úmrtí, a to bu z d vodu krytí ivotních pot eb poz stalých osob nebo z d vodu krytí úv rového rizika v návaznosti na úmrtí, se posouvá ke zd razn ní role, které ivotní poji t ní má hrát, tedy role spo ícího nástroje. Tedy nástroje, slou ícího ke krytí pot eb lidí ve stá í. 11

12 1.9 Velikost p edepsaného pojistného na jednoho obyvatele a poji t nost, m ená velikostí p edepsaného pojistného ve vztahu k hrubému domácímu produktu Tyto dva ukazatele lze pova ovat za komplexní ukazatele. Pomocí t chto ukazatel se globáln hodnotí rozsah a úrove pojistných trh. Ukazatel p edepsané pojistné/hdp sice komplexn vyjad uje míru vyu ití poji t ní v dané zemi, je ov em ovlivn n práv hodnotou HDP. Proto pro celkové zhodnocení je dopl ován ukazatelem p edepsané pojistné, p epo tené na jednoho obyvatele, jeho hodnoty ov em mohou být ovlivn ny sm nnými kurzy. 12

13 2 Asociace poji oven a Zákon o poji ovnictví 2.1 Asociace poji oven a její stanovy eská asociace poji oven vznikla jako zájmové sdru ení komer ních poji oven a svou innost zahájila dne 1. ledna P vodní lenskou základnu tvo ilo celkem 16 len. Za více ne 14 let svého p sobení se asociace rozrostla o dal ích 11 subjekt. Dnes p edstavuje 27 komer ních poji oven, jejich podíl na celkovém p edepsaném pojistném v R p esahuje 98 %. AP dále zahrnuje dva leny se zvlá tním statutem eskou kancelá pojistitel a eskou sekci Mezinárodního sdru ení pro pojistné právo (AIDA). Asociace podporuje rozvoj poji ovnictví a pojistného trhu v R. Zastupuje, hájí a prosazuje zájmy lenských poji oven i jejich klient ve vztahu k orgán m státní správy, odborné i laické ve ejnosti. Od roku 1998 reprezentuje eské poji ovnictví i v rámci Evropské unie jako ádný len Evropské federace národních asociací pojistitel (Comité Européen des Assurances CEA). V letech p sobil jako len prezidiálního výboru CEA Ing. Vladimír Mráz, dlouholetý prezident i viceprezident AP. Jejím sídlem je Praha. 2.2 Zákon o poji ovnictví a jeho podstata Tento zákon upravuje podmínky provozování poji ovací a zaji ovací innosti a dohled nad provozováním poji ovací a zaji ovací innosti a penzijního p ipoji t ní, vykonávaný eskou národní bankou. Tímto zákonem se ídí provozování poji ovací a zaji ovací innosti poji ovnou nebo zaji ovnou se sídlem na území eské republiky, provozování poji ovací innosti na území eské republiky poji ovnou se sídlem na území jiného lenského státu Evropské unie a na území stát Evropského hospodá ského prostoru, výkon dohledu v poji ovnictví. 13

14 Tento zákon se nevztahuje na provád ní nemocenského poji t ní, d chodového poji t ní, sociálního zabezpe ení, penzijního p ipoji t ní se státním p ísp vkem a ve ejného zdravotního poji t ní. 14

15 3 Zastoupení poji oven na trhu v R První eská vzájemná poji ovna byla zalo ena ji v roce V té dob byly ji na na em trhu p ítomné velké zahrani ní poji ovny. Jejich po et nar stal, tak e do roku 1945 p sobilo na eském trhu 700 poji oven. Po únoru 1948 byl vytvo en jediný monopolní poji ovací ústav. Tato situace trvala a do po átku roku Jediným vlastníkem v ech výrobních prost edk byl v období socialismu stát. Jen málo oblastí na eho hospodá ství prod lalo na po átku devadesátých let tak intenzivní vývoj, jako práv poji ovnictví. Hybnou silou rozvoje byla nutnost finan ního zaji t ní pro p ípad kod, bez ní se moderní soukromá spole nost neobejde. Státní monopol jediného pojistitele nahradilo v krátké dob konkuren ní prost edí. eské asociace poji oven ( AP) sdru uje 29 ádných len a 2 leny se zvlá tním statutem. Jejich podíl na celkovém pojistném v R je 98 %. V ichni lenové se ídí Stanovami asociace a jsou povinni dodr ovat Kodex etiky v poji ovnictví. Na eském trhu podnikalo k 31. prosinci 2008 celkem 35 tuzemských poji oven (3 ivotni, 17 ne ivotních a 15 univerzálních) a 18 pobo ek zahrani ních poji oven (z toho jedna pobo ka z t etího státu mimo EHP). Po et aktivních subjekt se tak oproti minulému roku zvý il o jeden a nov navíc b hem roku 2008 za ala p sobit v R univerzální zaji ovna. Z hlediska p vodu kapitálu je 24 tuzemských poji oven s rozhodující zahrani ní majetkovou ú astí a 11 s rozhodující tuzemskou majetkovou ú astí. 15

16 Tab. 1 - Podíl len AP na trhu podle p edepsaného pojistného celkem rok 2008 Poji ovna Celkem Podíl v % eská poji ovna a.s ,6 Kooperativa, poji ovna, a.s ,5 Allianz, poji ovna, a.s ,2 SOB Poji ovna, a.s., len holdingu SOB ,9 Generali Poji ovna a.s ,3 ING ivotní poji ovna N.V., pobo ka pro R ,8 Poji ovna eské spo itelny, a.s ,9 eská podnikatelská poji ovna, a.s UNIQA poji ovna, a.s ,2 Ostatní ,6 Celkem Zdroj: Údaje obsa ené v Tab. 1 jsou znázorn ny graficky v Obr

17 Obr. 1 - Podíl len AP na trhu podle p edepsaného pojistného celkem rok 2008 v grafu 17

18 4 D lení pojistného trhu 4.1 Smluvní poji t ní Podle právního d vodu vzniku se rozli uje smluvní poji t ní a zákonné poji t ní. P edpokladem vzniku smluvního poji t ní je uzav ení pojistné smlouvy. Tento druh poji t ní je b n j í. Smluvní poji t ní je i takové, kdy povinnost uzav ít pojistnou smlouvu ukládá zákon - povinné smluvní poji t ní. Povinnost uzav ít pojistnou smlouvu ukládá ada právních p edpis, v nich je zvýrazn n ve ejný zájem na uspokojení nárok p ípadných po kozených. Obvykle jde o innosti s ur itou vy í mírou rizika vzniku kod (nap. poji t ní len profesních komor nebo poji t ní odpov dnosti za kodu zp sobenou provozem vozidla). Zatímco zákonné poji t ní vzniká p ímo ze zákona, ani by k jeho vzniku byl nutný projev v le, povinné smluvní poji t ní má jiný algoritmus vzniku. V takovém p ípad zákon výslovn ukládá povinnost uzav ít smlouvu o poji t ní a poji t ní vznikne a uzav ením pojistné smlouvy Dobrovolné Smluvní dobrovolné poji t ní je pojistný vztah, který vzniká dobrovoln, na základ vlastního projevu v le subjektu zabezpe it si svá rizika poji t ním Povinné Vznik smluvního povinného poji t ní je dán právním p edpisem. 4.2 Zákonné poji t ní Pojistný vztah vzniká na základ právního p edpisu a pojistná smlouva se neuzavírá. Právní p edpis ur uje v echny nále itosti pojistného vztahu v etn ur ení poji ovny Sociální poji t ní Sociální poji t ní nás stojí kolem 30 halé z ka dé vyd lané koruny. Rozd luje se na nemocenské, d chody a politiku zam stnanosti. Jaké jsou sazby pojistného? Jaké jsou 18

19 povinnosti zam stnanc, OSV a organizací? Co je to náhradní doba? A jaké formulá e je nutné odevzdávat? Pojistné, které ob ané a firmy odvád jí na sociální poji t ní, proudí do státního rozpo tu, kde je následn rozd leno do t ech r zných oblastí, podle nich se i samotné pojistné ozna uje: pojistné na nemocenské poji t ní, pojistné na d chodové poji t ní, p ísp vek na státní politiku zam stnanosti. Poplatníky pojistného jsou organizace, zam stnanci, OSV a osoby, které se ú astní dobrovoln. Nicmén nap íklad OSV si platí nemocenské poji t ní dobrovoln. Sazby pojistného Sazby pojistného sociálního poji t ní v % z hrubé mzdy/p íjmu po ode tení výdaj OSV Tab. 2 - Sazby sociálního poji t ní Zaměstnavatel za zaměstnance Zaměstnanci OSVČ Pojistné celkem 26% 8% 29,60% - nemocenské 3,30% 1,10% - - důchodové 21,50% 6,50% 28% - politika zaměstnanosti Zdroj: ,20% 0,40% 1,60% Zdravotní poji t ní Zákonem p edepsané zdravotní poji t ní platí zákonem ur ený plátce, který je: poji t nec (zam stnanec v pracovním pom ru, OSV - osoba samostatn výd le n inná, nebo osoba uvedená v 5 zákona o ve ejném zdravotním poji t ní 19

20 zam stnavatel stát Zákonem je také ur eno 9 poji oven, které mohou poskytovat zákonem p edepsané zdravotní poji t ní Poji ovny nabízející zdravotní poji t ní eská národní zdravotní poji ovna Hutnická zam stnanecká poji ovna Oborová zdravotní poji ovna zam stnanc bank, poji oven a stavebnictví Revírní bratrská pokladna Vojenská zdravotní poji ovna eské republiky V eobecná zdravotní poji ovna R Zam stnanecká poji ovna KODA Zdravotní poji ovna METAL-ALIANCE Zdravotní poji ovna MV R 20

21 5 Nabídka poji oven Druhy komer ního poji t ní osob majetku obyvatelstva odpov dnosti za kody obyvatelstva pr myslu a podnikatel zem d lské poji t ní cestovní poji t ní a asisten ní slu by Poji t ní osob zahrnuje ivotní poji t ní, úrazové, d chodové, poji t ní d tí a mláde e, poji t ní u lého výd lku (v p ípad dlouhodobého pobytu ve nemocnici nebo v p ípad dlouhodobé záva né nemoci a pod.) Penzijní p ipoji t ní speciální poji t ní ídí se zákonem o penzijním p ipoji t ní. Jde o dobrovolné poji t ní pro, ty kte í se necht jí spokojit s vý í starobního d chodu, který se vyplácí ze sociálního poji t ní. P i spln ní v ech podmínek daného zákona má poji t ný právo na státní p ísp vek a da ovou úlevu (na da. úlevu má nárok i zam stnavatel, pokud p ispívá zam stnanci na poji t ní). Státní p ísp vek je poskytován ve vý i od ,- K m sí n, p i úlo ce ,-. M eme ukládat i více, ale státní p ísp vek se nezvy uje, iní maximáln uvedených 150,- K. Podmínky pro získání státního p ísp vku: p ipoji t ní musí trvat minimáln 5 let, ástka m e být vybrána a po dosa ení 60 let v ku. da ová úleva od da ového základu lze ode íst ást m sí ních p ísp vk p esahujících 500,- K (maximáln 1500,-) Penzijní p ipoji t ní spravují penzijní fondy. Ulo ené a zhodnocené prost edky v etn státní podpory lze získat 3 zp soby: 1) jednorázové vyrovnání 2) penze m eme jí bu to dostávat do ivotn nebo po ur itou dobu, kterou si sjednáme 21

22 3) odbytné jestli e po ádáme o výplatu ástky d íve ne uplyne doba spo ená nebo d íve ne dosáhneme stanoveného v ku v tomto p ípad klient p ichází o státní podporu V sou asnosti u nás existují 4 druhy penzijního p ipoji t ní: 1) starobní penze doba trvání poji t ní minimáln 5 let a v k minimáln 60 let 2) výsluhová penze umo uje klientovi, aby si vybral ást prost edk d íve ne vznikne nárok na penzi starobní, klient si musí o tuto penzi po ádat, p ipoji t ní musí trvat minimáln 15 let 3) invalidní penze v p ípad, e se klient b hem poji t ní stane pln invalidní a podmínka je, e to poji t ní trvalo p ed tím minimáln 3 roky 4) poz stalostní penze v p ípad, e klient b hem poji t ní zem e mají n jakou dobu nárok na výplatu penze jeho poz stalí Poji t ní majetku - ur eno pro ob any - nej ast ji jsou poji t na rizika ivelná, odcizení, vandalismus, - u nás se poji ují domácnosti, stavby, rekrea ní objekty, autopoji t ní Poji t ní odpov dnosti za kody Chrání p ed náklady vzniklými v d sledku zran ní jiných osob nebo po kození cizího majetku, které jsme zp sobili. 5.1 Ne ivotní poji t ní Ne ivotní poji t ní je poji t ní, ve kterém pojistitel neví jednozna n, jestli pojistná událost vznikne i ne, jestli bude poskytovat pojistné pln ní a v jaké vý i. 5.2 ivotní poji t ní V ivotním poji t ní se vytvá í v dy pojistná rezerva na pojistné události, které jednozna n v budoucnosti vzniknou. Slou í zejména k zaji t ní poz stalých v p ípad smrti poji t ného - tzv. rizikové ivotní poji t ní. Kapitálové ivotní poji t ní navíc obsahuje spo ící slo ku, kterou klient spo í a poji ovna zhodnocuje. 22

23 ím vy í sjednáte pojistnou ástku pro p ípad smrti, tím dra í pro vás bude spo ení s kapitálovým ivotním poji t ním. Proto si p ed uzav ením smlouvy rozva te, zda chcete spí e spo it, nebo zajistit svou rodinu. Nejvíce se kapitálové ivotní poji t ní vyplatí zam stnaným lidem v p edd chodovém v ku, kte í ji erpají výhody z penzijního p ipoji t ní. Jistý výnos zaru uje stabilitu investice a da ové zvýhodn ní není vykoupeno dlouhou " ekací dobou" na výplatu pen z. Státní podpora Stát má snahu podporovat v e, co p im je ob any odtrhnout si od úst dnes, aby m li co do úst v d chodu. Kapitálové ivotní poji t ní je jednou z takových mo ností. Krom p ipsaného výnosu, který je garantovaný minimáln na úrovni technické úrokové míry (u star ích smluv a 4 %, v sou asné dob maximáln 2,4 %), stát kapitálové ivotní poji t ní podporuje podobn jako penzijní p ipoji t ní. Nep ipisuje ádný p ímý "bonus", ale nechává poji t né ást pen z ode íst od základu dan. 23

24 6 Analýza produkt a výzkum mezi lidmi V této kapitole bakalá ské práce je analyzován stav pojistného trhu v eské republice. Cílem bylo zjistit, jaký byl vývoj objemu p edepsaného pojistného, po et poji oven, jak ovlivnil pojistný trh vstup do EU a statistické údaje o nejd le it j ích produktech. Nakonec byl proveden výzkum, ve kterém bylo zji t no, jak jsou lidé informováni o poji t ní, jaké jsou nejznám j í poji ovny a spokojenost spoluob an u dané poji ovny. 6.1 Vývoj objemu p edepsaného pojistného v R Tab. 3 - Vývoj objemu p edepsaného pojistného v R (v tis. K ) ROK ŽP NŽP CELKEM Údaje obsa ené v tabulce 3 jsou znázorn ny v obrázku 2. 24

25 Obr. 2 Vývoj objemu p edepsaného pojistného v R (v tis. K ) v grafu Zdroj: P es prom nlivou dynamiku celkového p edepsaného pojistného i pojistného v ivotním a ne ivotním poji t ní, vykazoval pojistný trh do roku 2003 rychlej í r st. Situace a vývoj na eském pojistném trhu jsou ovlivn ny celkovým ekonomickým vývojem, legislativními zm nami. V následujících letech tempa r stu pojistného zna n poklesla. K op tovnému zvý ení tempa do lo po roce Nejvýrazn j í je tento p íznivý trend u ivotního poji t ní zalo ený zejména na produktech tzv. investi ního poji t ní. Rychlej í r st v této oblasti byl na jedné stran vyvolán ur itými zm nami v p ístupu k ivotnímu poji t ní ve srovnání s p edcházejícím vývojem, uplatn ní da ových zvýhodn ní a také vývoj ne ivotního poji t ní. Celkové p edepsané pojistné se od po átku devadesátých let zvý ilo o více ne 8krát, kdy v roce 1992 inilo 16,8 mld. K s a v roce ,5 mld. K Faktory, které mohou ovlivnit vývoj pojistného trhu Obecn lze vymezit n kolik faktor, které úrove globální poji t nosti ovliv ují: ekonomická úrove zem, vyplývající z vývoje a objemu hrubého domácího produktu, vývoje a hodnot inflace, úrovn nezam stnanosti, úrovn p íjmu obyvatelstva 25

26 podoba a struktura finan ního trhu, vývoj na finan ních trzích legislativní prost edí a pravidla pojistného práva (podoba a míra regulace poji ovnictví ze strany státu) rozsah a podoba zásah státu do krytí pot eb ekonomických subjekt - míra krytí rizik prost ednictvím povinných poji t ní, ze státních fond apod. úrove rizikovosti v dané oblasti otev enost ekonomiky uplat ování alternativních komer ních nástroj ke krytí rizik ekonomických subjekt (nap íklad krytí pot eb prost ednictvím penzijních fond ) rozvinutost odv tví poji ovnictví (po et a struktura pojistitel, struktura nabídky pojistných produkt, struktura a podoba zprost edkování poji t ní Za významný faktor, ovliv ující rozsah a úrove pojistného trhu, je pova ována ekonomická úrove. Pozitivní vliv na úrove poji t nosti má ekonomický r st. Pro zkoumání tohoto faktoru se bere v úvahu jeho hodnocení pomocí HDP. P i zkoumání vazby mezi HDP a ukazatel poji t nosti se zji uje p ímý vliv tohoto faktoru, a to p i sledování poji t nosti prost ednictvím komplexních ukazatel p edepsané pojistné/hdp. Vy í ekonomická úrove znamená uplatn ní technických a technologických za ízení s vy ími hodnotami, z toho vyplývající vy í úrove rizika a tedy vy í poptávku a zájem o poji t ní, z eho vyplývá, e vy í ekonomická úrove umo uje ukládat v t í objem pen ních prost edk na zabezpe ení rizik souvisejících se zdravím a ivoty lidí, zejména na zabezpe ení ve stá í. Na druhé stran mají n které ekonomické indikátory negativní vliv na uplatn ní ivotního poji t ní, zejména vysoká inflace, která bude znamenat sní ení zájmu o ivotní poji t ní. V sou asné dob má vliv na oblast komer ního poji t ní uplatn ná podoba státního sociálního systému, kdy rozsah krytých rizik a míra krytí t chto rizik do ur ité míry vymezuje komer nímu poji t ní prostor pro uplatn ní v oblasti poji t ní osob. Pro jednotlivé zem, zejména v Evrop, je typické, e prostor pro komer ní poji t ní je roz i ován jako d sledek ur itých problém s financováním sociálních dávek. 26

27 6.2 Vývoj po tu poji oven v R Tab. 4 Po et poji oven podle zam ení Po et poji oven celkem ivotních ne ivotních se smí enou inností Zdroj: V roce 2004 do lo v souvislosti se vstupem eské republiky do Evropské unie ke zm n struktury pojistného trhu. Od 1. kv tna 2004 jsou oprávn ny provozovat na území eské republiky poji ovací innost poji ovny se sídlem v eské republice (tuzemské poji ovny) pobo ky poji oven z jiného lenského státu EU i Evropského hospodá ského prostoru, pobo ky poji oven ze t etích stát, poji ovny z jiného lenského státu EU i EHP 1 na základ svobody do asn poskytovat slu by. K p sobilo na eském pojistném trhu 33 tuzemských poji oven. Zájem provozovat poji ovací innost v jiných lenských státech na základ svobody do asn poskytovat slu by p itom projevilo 8 z nich. Oprávn ní provozovat poji ovací innost na území eské republiky m lo v této dob 7 pobo ek poji oven z jiného lenského státu EU. Zájem provozovat tyto slu by v ak projevilo celkem 187 evropských poji oven. Celkové náklady na pojistná pln ní v roce 2004 inily milion K a v porovnání s rokem 2003 do lo k jejich sní ení o 2,1 %. S rozvojem pojistných produkt a zvy ujících se závazk poji oven dochází nutn i ke 1 ) Evropský hospodá ský prostor 27

28 zvy ování povinných technických rezerv. Jedná se mimo jiné o rezervu na nezaslou ené pojistné, na pojistná pln ní nebo na prémie a slevy. Jak vstup do EU ovlivnil eský pojistný trh? Po vstupu eské republiky do EU za ala platit pravidla EU umo ující nejen volný pohyb osob a zbo í, ale i slu eb a kapitálu. S odstupem asu je mo né konstatovat, e dopad na eho vstupu do EU na pojistný trh byl veskrze kladný, a to pro v echny zainteresované strany: klienty, státního regulátora i poji ovny a zprost edkovatele poji t ní. Je t p ed vstupem eské republiky do EU se v ak vytvo ila názorová skupina domnívající se, e ná vstup do EU povede ke sní ení po tu poji oven a zmen ení eského pojistného trhu. P esto e k áste nému odlivu klient do zahrani í do lo, jejich po et nebyl nakonec nikterak dramatický. P i ízení rizik a e ení pojistných událostí je toti pot ebná znalost specifik národního trhu a legislativy. Naopak vzrostl po et zahrani ních poji oven, které mají zájem nabízet své slu by v R, jak jim umo uje princip svobody poskytování slu eb v EU. Jedná se p edev ím o poji ovny ze sousedního N mecka a Rakouska, ale i o britské, francouzské, dánské nebo americké ústavy. Z pohledu spot ebitel p ineslo p ipojení se k celoevropskému pojistnému trhu nejen ir í nabídku pojistných produkt, ale v R byly dokonce p edstaveny zcela nové druhy poji t ní. Navíc zde vzniklo i n kolik specializovaných poji ovacích ústav. P i dosa ení ur itých objem pojistného mají e tí spot ebitelé mo nost vyu ívat slu eb zahrani ních poji oven. Evropská unie sjednotila po adavky na výkon innosti poji ovacího maklé e. Osoba, která splní podmínky pro registraci v n kterém lenském stát, smí p sobit v rámci celé EU. Díky tomuto kroku mohou poji ovací agenti poskytovat komplexn j í slu by a globáln ídit rizika. Ke zm nám do lo i na úrovni regula ních orgán. eská národní banka získala pravomoc propojit dohled nad poji ovacím trhem s kontrolou ostatních finan ních trh, co umo uje regulovat poji ovací trh s ohledem na vývoj celé finan ní sféry. 28

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Část 4 Podpis Konsorciální smlouvy V předchozím čísle seriálu o Managementu projektů 7. rámcového programu pro výzkum, vývoj a demonstrace (7.RP) byl popsán

Více

Pracovní právo seminární práce

Pracovní právo seminární práce Pracovní právo seminární práce 1. Úvod do problematiky Tématem mé seminární práce je problematika pracovního práva a jeho institutů. V několika nadcházejících kapitolách bych se chtěl zabývat obecnou systematikou

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3. Přestupy mezi kategoriemi

Více

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ verze 1.06 Evidence změn Verze Platnost od Předmět změny Strany č. 1.01 22. 10. 2007 Sestavování

Více

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 Churning Churning je neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry. Negativní následek pro zákazníka spočívá

Více

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb schválený vládním

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 dz_12dpfo5405_19_pok.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických

Více

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE,

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE, Úkolem diplomové práce, jejíž téma je Politika zaměstnanosti (srovnání podmínek v ČR a EU), je na základě vyhodnocení postupného vývoje nezaměstnanosti v České republice od roku 1990 analyzovat jednotlivé

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

STRUKTURA OBCHODŮ BANKY JAKO FAKTOR ÚSPĚŠNOSTI BANKOVNÍ ČINNOSTI

STRUKTURA OBCHODŮ BANKY JAKO FAKTOR ÚSPĚŠNOSTI BANKOVNÍ ČINNOSTI STRUKTURA OBCHODŮ BANKY JAKO FAKTOR ÚSPĚŠNOSTI BANKOVNÍ ČINNOSTI Jan Černohorský Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomiky a managementu Abstract The aim of this paper is to define

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 Finanční trh, finanční produkty Obsah workshopu co je to banka, druhy bank, druhy účtů, debetní vs. kreditní karta pojmy jako termínovaný

Více

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT V roce 2012 byli v rámci výběrového šetření pracovních sil dotazováni respondenti ve věku 50-69 let na téma jejich odchodu do důchodu. Přechod mezi aktivitou

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Trh práce ovlivňuje ekonomická situace Ekonomika rostla do roku, zaměstnanost však takový trend nevykazovala...podobný ne však stejný vývoj probíhal i v Libereckém kraji Situaci

Více

Nabídka služeb pojišťovacího makléře

Nabídka služeb pojišťovacího makléře Nabídka služeb pojišťovacího makléře Pro žadatele : XY Předkládá : ZFP Makléř s.r.o. Na Řádku 8, 690 02, Břeclav Zastoupená : Ing. Petrem Kittnerem, jednatelem V Brně dne 18.4.2009 1 Obsah 1. Informace

Více

Daňová soustava. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňová soustava. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňová soustava Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů fyzických osob (II) 1. Explikace pojmů podnikání a jiná samostatná výdělečná činnost. 2. Daňové režimy a techniky výběru daně z příjmů

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů

7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů Vybrané aspekty vývoje hospodaření vládního sektoru v zemích EU kód 87-13 7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů Potřeba podrobnějšího pohledu

Více

NÁHRADA ŠKODY Rozdíly mezi odpov dnostmi TYPY ODPOV DNOSTI zam stnavatele 1) Obecná 2) OZŠ vzniklou p i odvracení škody 3) OZŠ na odložených v cech

NÁHRADA ŠKODY Rozdíly mezi odpov dnostmi TYPY ODPOV DNOSTI zam stnavatele 1) Obecná 2) OZŠ vzniklou p i odvracení škody 3) OZŠ na odložených v cech NÁHRADA ŠKODY - zaměstnanec i zaměstnavatel mají obecnou odpovědnost za škodu, přičemž každý potom má svou určitou specifickou odpovědnost - pracovněprávní odpovědnost rozlišuje mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

Návrh. VYHLÁŠKA č...sb., ze dne... 2011,

Návrh. VYHLÁŠKA č...sb., ze dne... 2011, Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů

Více

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní ustanovení

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní ustanovení Obsah 218/2000 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 2000 o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) Změna: 493/2000 Sb. Změna: 141/2001 Sb. Změna: 187/2001 Sb. Změna:

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice 10 06/2011 Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice Cestovní ruch je na národní i regionální úrovni významnou ekonomickou činností s velmi příznivým dopadem na hospodářský růst a zaměstnanost.

Více

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Edice Právo pro každého JUDr. Jan Přib Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 4 228. publikaci Foto na obálce allphoto.cz Odpovědný

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY. uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY. uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00CWUF5* *MMOPP00CWUF5* SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Článek I.

Více

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Česká republika Únor 2016 7. ročník Contents V pořadí sedmý průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě probíhal v říjnu a listopadu. Průzkumu

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

Makroekonomie I. Přednáška 2. Ekonomický růst. Osnova přednášky: Shrnutí výpočtu výdajové metody HDP. Presentace výpočtu přidané hodnoty na příkladě

Makroekonomie I. Přednáška 2. Ekonomický růst. Osnova přednášky: Shrnutí výpočtu výdajové metody HDP. Presentace výpočtu přidané hodnoty na příkladě Přednáška 2. Ekonomický růst Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova přednášky: Podstatné ukazatele výkonnosti ekonomiky souhrnné opakování předchozí přednášky Potenciální produkt

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY II. INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY Podnětem ke zpracování tohoto materiálu je změna působení jednotek

Více

Zodpovědné podniky Dotazník pro zvýšení informovanosti

Zodpovědné podniky Dotazník pro zvýšení informovanosti Zodpovědné podniky Dotazník pro zvýšení informovanosti 1. Úvod Tento dotazník vám pomůže zamyslet se nad tím, jak se vaše společnost může stát zodpovědným podnikem, a to za pomoci otázek zaměřených na

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

O b s a h : 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami

O b s a h : 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami Částka 16 Ročník 2001 Vydáno dne 5. října 2001 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami 13. Úřední sdělení České národní

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2014 Stránka: 1 z 9 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany číslo smlouvy objednatele: 437/OSV/2016 číslo smlouvy ubytovatele: Smlouva o ubytování Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Havířov, statutární město se sídlem: Svornosti 2,73601 Havířov-Město není zapsán

Více

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění změn podle zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č.

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult, vedoucí všech rektorátních pracovišť, ředitel KaM Zpracovala:

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

M ě s t s k ý f o t b a l o v ý k l u b D o b ř í š. Cestovní náhrady

M ě s t s k ý f o t b a l o v ý k l u b D o b ř í š. Cestovní náhrady Metodický pokyn výboru MFK č. 1/2008 - rev. 2 Cestovní náhrady 1. ÚVOD Občanské sdružení MFK Dobříš je neziskovovou organizací, která vyvíjí svoji činnost v oblasti sportu, sportovního vyžití mládeže i

Více

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace o pojistiteli 1. Obchodní firma a právní forma pojistitele, sídlo a místo registrace pojistitele Union poisťovňa, a. s.,

Více

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S.

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. Článek I NÁZEV A SÍDLO Název: Komora projektových manažerů, z. s. Sídlo: U Potoka 26, 252 65 Tursko Článek II PRÁVNÍ FORMA 1. Komora Projektových Manažerů, z.

Více

Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda.

Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda. Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda. Téměř každý člověk touží být v práci úspěšný touží pracovně se uplatnit. V průběhu studia si mladý člověk osvojuje znalosti a dovednosti potřebné pro povolání,

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, jejímž předmětem

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

V Táboře dne 14. 6. 2011

V Táboře dne 14. 6. 2011 HLAVNÍ SÍDLO: CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO, PŘEVRÁTILSKÁ 330, CZ-390 01 TÁBOR POBOČKA A ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ: PASÁŽ ATLANTIS, TŘ. 9. KVĚTNA 640, CZ-390 02 TÁBOR TEL.: +420 381 254 903, FAX: +420 381 254

Více

Ekonomické ztráty způsobené nehodovostí v silničním provozu v ČR za rok 2006

Ekonomické ztráty způsobené nehodovostí v silničním provozu v ČR za rok 2006 Ekonomické ztráty způsobené nehodovostí v silničním provozu v ČR za rok 2006 Vypracovala: Ing. Alena Daňková Datum: 9.10.2007 Obsah Úvod... 3 1 Ocenění ekonomických ztrát z dopravní nehodovosti... 3 2

Více

Důchody: systém starobního důchodu v ČR

Důchody: systém starobního důchodu v ČR ČESKO- ANGLICKÉ GYMNÁZIUM Důchody: systém starobního důchodu v ČR Seminární práce Interní konzultant: Mgr. Tomáš Veber, Th.D. Externí konzultant: Obor: Student: Filip Janda Ročník: 3. ročník/septima Školní

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o veřejných

Více

íloha . 1: Charakteristika hlavních daní eských zemí v období feudalismu íloha . 2: Da ová soustava SR v roce 1928

íloha . 1: Charakteristika hlavních daní eských zemí v období feudalismu íloha . 2: Da ová soustava SR v roce 1928 Příloha č. 1: Charakteristika hlavních daní českých zemí v období feudalismu 1. Daň majetková základ daně se liší u vrchnosti a poddaných. Zatímco u svobodného obyvatelstva dani podléhají jen nemovitosti

Více

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) 480/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) Změna: 444/2005 Sb. Změna: 214/2006

Více

S m l o u v a. m e z i. Č e s k o u r e p u b l i k o u. U k r a j i n o u. o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í

S m l o u v a. m e z i. Č e s k o u r e p u b l i k o u. U k r a j i n o u. o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í S m l o u v a m e z i Č e s k o u r e p u b l i k o u a U k r a j i n o u o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í Česká republika a Ukrajina (dále jen smluvní strany ), vedeny přáním upravit vzájemné

Více

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 ÚŘAD VLÁDY ČR Č.j.: 16473/2014-OLP V Praze dne 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 Důvod předložení: Materiál je

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Informace o novele zákona o daních z příjmu pro rok 2011 --------------------------------------------------------------------------- Vláda

Více

Daně (charakteristika a formy daní)

Daně (charakteristika a formy daní) NÁZEV/TÉMA: Daně (charakteristika a formy daní) Vyučovací předmět: Ekonomika Učitel: Ing. Jarmila Fojtíková Škola: VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec Třída: PO2A Časová jednotka: 1 vyučovací hodina (45minut) Metody:

Více

Společná deklarace o práci na dálku vypracovaná evropskými sociálními partnery v pojišťovnictví

Společná deklarace o práci na dálku vypracovaná evropskými sociálními partnery v pojišťovnictví Společná deklarace o práci na dálku vypracovaná evropskými sociálními partnery v pojišťovnictví I. Úvod Po více než deseti letech od 16.července 2002, kdy evropští sociální partneři uzavřeli Rámcovou dohodu

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Příloha č. 3 návrhu usnesení SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Statutární město Pardubice se sídlem: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice identifik.

Více

Daňová partie. Aktuality z oblasti řešení daňových sporů. 5. května 2011. 1. Finanční úřady nově jen v krajských městech

Daňová partie. Aktuality z oblasti řešení daňových sporů. 5. května 2011. 1. Finanční úřady nově jen v krajských městech www.pwc.cz/danovespory Aktuality z oblasti řešení daňových sporů 5. května 2011 Témata tohoto vydání: 1. Finanční úřady nově jen v krajských městech 2. Příjmy z absolutně neplatných smluv v daňovém přiznání

Více

Č.j.: VP/S 158/03-160 V Brně dne 17. února 2004

Č.j.: VP/S 158/03-160 V Brně dne 17. února 2004 Č.j.: VP/S 158/03-160 V Brně dne 17. února 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 1.12.2003 na základě žádosti Města Třebíč o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

ČÁST TŘETÍ ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM HLAVA I POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM

ČÁST TŘETÍ ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM HLAVA I POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM ČÁST TŘETÍ ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM HLAVA I POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM [K 8b odst. 5 zákona o bankách, k 7a odst. 5 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, k 12f písm. a) a b) a 32 odst.

Více

úzkým propojením se rozumí stav, kdy jsou dvě nebo více fyzických či právnických osob spojeny:

úzkým propojením se rozumí stav, kdy jsou dvě nebo více fyzických či právnických osob spojeny: Příloha č. 1 Srovnávací tabulka k návrhu zákona o finančních konglomerátech s legislativou ES Ustanovení zákona Navrhovaný předpis ČR 36 Změna zákona o bankách 4 V 4 odst. 5 písm. g) se slova s úzkým propojením,

Více

Jak se ČNB stará o českou korunu

Jak se ČNB stará o českou korunu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Jak se ČNB stará o českou korunu Esej na odborné téma Jméno: Nicola Lužíková Ročník: 3. JAK SE ČNB STARÁ O

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků. I. Pojmy

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků. I. Pojmy Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků Ministerstvo zdravotnictví podle 2a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015 *UOHSX007XXVS* UOHSX007XXVS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice (Praha, 23. března 2016) Téměř tři čtvrtiny budoucích mladých lékařů a lékařek (72%) plánují po ukončení jejich vysokoškolského

Více

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. ze dne 27. června 2000

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. ze dne 27. června 2000 218/2000 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 2000 o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) Změna: 493/2000 Sb. Změna: 141/2001 Sb. Změna: 187/2001 Sb. Změna: 450/2001

Více

v mil. Kč 2000 2001 2002 2003 2004 Index 2004/2000 Druh péče (ICHA-HC)

v mil. Kč 2000 2001 2002 2003 2004 Index 2004/2000 Druh péče (ICHA-HC) 3. Výdaje veřejných rozpočtů 3.1. Výdaje veřejných rozpočtů podle druhu péče (ICHA-HC) Veřejné rozpočty fungují jako doplňkový zdroj financování zdravotnické péče a nejinak tomu bylo i v roce 2004. Jejich

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA. Čl. I Zřizovatel. Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČO 27 83 60 v y d á v á

ZŘIZOVACÍ LISTINA. Čl. I Zřizovatel. Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČO 27 83 60 v y d á v á ZŘIZOVACÍ LISTINA Čl. I Zřizovatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČO 27 83 60 v y d á v á podle 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a 27 odst.

Více

OBCHODNÍ PRÁVO Vysoká škola ekonomie a managementu 2012

OBCHODNÍ PRÁVO Vysoká škola ekonomie a managementu 2012 OBCHODNÍ PRÁVO Vysoká škola ekonomie a managementu 2012 Obchodní právo JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu 2012. Vydání první. Všechna práva vyhrazena. ISBN 978-80-86730-93-6

Více

Změny dispozic objektu observatoře ČHMÚ v Košeticích

Změny dispozic objektu observatoře ČHMÚ v Košeticích O D Ů V O D N Ě N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Dokument slouží ke správnému zpracování odůvodnění veřejné zakázky podle ustanovení 86 odst. 2 a 156 ZVZ, ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ Vážená klientko, vážený kliente, společnost Cataps s.r.o. (dále jen KB SmartPay) si velmi váží Vaší důvěry v její produkty a služby a v souladu se zákonnými požadavky

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

Prezentace pro tiskovou konferenci 12. červen 2007. Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady

Prezentace pro tiskovou konferenci 12. červen 2007. Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Zpráva o finanční stabilitě 2006 Prezentace pro tiskovou konferenci 12. červen 2007 Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Finanční stabilita je jedním m z cílůc ČNB 2 Péče o finanční stabilitu

Více

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v celkové

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

C) Pojem a znaky - nositelem územní samosprávy jsou územní samosprávné celky, kterými jsou v ČR

C) Pojem a znaky - nositelem územní samosprávy jsou územní samosprávné celky, kterými jsou v ČR Správní právo dálkové studium VIII. Územní samospráva A) Historický vývoj na území ČR - po roce 1918 při vzniku ČSR zpočátku převzala předchozí uspořádání rakousko uherské - samosprávu představovaly obce,

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují uveřejňování internetové reklamy (internetové inzerce) na internetových stránkách provozovaných společností

Více