Analýza pojistného trhu v R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza pojistného trhu v R"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká kola Praha Analýza pojistného trhu v R Bakalá ská práce Petra Pytlová Kv ten 2009

2 Prohlá ení: Prohla uji, e jsem bakalá skou práci na téma Analýza pojistného trhu v R vypracovala samostatn na základ vlastních zji t ní a materiál, které uvádím v seznamu pou ité literatury. V Klatovech Petra Pytlová

3 Pod kování: D kuji vedoucímu bakalá ské práce Ing. Aloisi Rousovi, CSc. za odborné vedení a konzultace, které mi pomohly k vypracování této bakalá ské práce.

4 Anotace D le itou sou ástí ekonomiky ka dé zem je finan ní sektor. Poji ovnictví má ve finan ním sektoru svoji nezastupitelnou úlohu zejména jako instituce, která sni uje rizika spojená s ka dodenním ivotem. eské poji ovnictví se v tr ním prost edí stále vyvíjí. Celosv tová finan ní krize neovlivnila p íli dramaticky eský pojistný trh jako v jiných odv tvích, pouze se dá o ekávat celkové sní ení dynamiky. Krom povinného zdravotního a sociálního poji t ní si obyvatelé R stále ast ji sjednávají poji t ní od komer ních poji oven, a to jak ivotní v 66 % dotazovaných, tak i ne ivotní 34% dotazovaných. V sou asné dob p sobí na eském pojistném trhu 49 poji oven, u kterých si toto poji t ní mohou lidé uzav ít. Nejvíce známé mezi lidmi jsou nap. eská poji ovna, Kooperativa, Alianz, Generali. e i se je t ve v t í mí e nenau ili vyu ívat ivotní poji t ní jako nástroj pro zaji t ní na stá í a spoléhají spí e na státní systém, mo ná mají trochu i tendenci podce ovat rizika. Celkov v poji ovnictví pravd podobn nedojde k ádnému dramatickému propadu jako v jiných oblastech, proto e jde o dlouhodobý byznys. Klí ovou roli pro dal í rozvoj poji ovnictví na eském trhu je samoz ejm dobrá informovanost obyvatel o mo nostech a podmínkách jednotlivých ivotních i ne ivotních poji t ní. V t ina obyvatel R nemá dostatek informací, na jejich základ se poté mohou rozhodnout pojistný produkt uzav ít. Proto je d le itá dostupnost p esných a aktuálních informací o pojistných produktech jak ze strany jednotlivých poji oven, tak i ze strany státu a to z hlediska uplatn ní da ových úlev. Annotation An important part of economy of every country is the financial sector. Insurance industry has got its unexchangeable place in the financial sector, especially as an institution, which decreases the everyday life hazards. The czech insurance industry is continuously growing within the market environment. The czech insurance market hasn t been dramatically influenced by the world economic recession like other industries. There is only an expectation of decline of the dynamic. Except the compulsory health and social insurance, the inhabitants of the Czech Republic

5 increasingly arrange insurance at the commercial insurance companies, both life, 66% of interviewees, and non-life insurance, 34% of interviewees. Nowadays there are 49 insurance companies in the czech insurance market, where you can effect this insurance. The most familiar are for example eská poji ovna, Kooperativa, Alianz, Generali. So far the czech nation hasn t learnt how to use the life insurance as an oldage securing tool and they rather rely on the state system, they may also tend to underestimate the hazards. The insurance industry, as a whole, doesn t expect any dramatic decline like other industries do, because it s a long term business. The key role for further growth of the insurance industry in the czech market is the awareness of the possibilities and conditions of every life and non-life insurance. The majority of the czech people lack the information, which are necessary for decision making in regard to the insurance products. Therefore the availibility of the exact and actual insurance product information is important, not only from the insurance companies but also from the state in terms of claiming the tax concessions.

6 OBSAH ÚVOD... 8 VLASTNÍ T LO PRÁCE ZÁKLADNÍ POJMY Pojišťovna Pojistná smlouva Pojištěný Pojistná událost Oprávněná osoba Objem předepsaného pojistného Roční růst předepsaného pojistného Rozložení předepsaného pojistného na životní a neživotní pojištění Velikost předepsaného pojistného na jednoho obyvatele a pojištěnost, měřená velikostí předepsaného pojistného ve vztahu k hrubému domácímu produktu ASOCIACE POJI OVEN A ZÁKON O POJI OVNICTVÍ Asociace pojišťoven a její stanovy Zákon o pojišťovnictví a jeho podstata ZASTOUPENÍ POJI OVEN NA TRHU V R D LENÍ POJISTNÉHO TRHU Smluvní pojišt ní Dobrovolné Povinné Zákonné pojištění Sociální pojištění Sazby pojistného Zdravotní pojištění Pojišťovny nabízející zdravotní pojištění

7 5 NABÍDKA POJI OVEN Neživotní pojištění Životní pojištění Státní podpora ANALÝZA PRODUKT A VÝZKUM MEZI LIDMI Vývoj objemu předepsaného pojistného v ČR Vývoj počtu pojišťoven v ČR Statistické údaje o nejdůležitějších produktech v ŽP a NŽP Výsledky ankety ZÁV R SEZNAM POU ITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZK A TABULEK SEZNAM P ÍLOH

8 Úvod D le itou sou ástí ekonomiky ka dé zem je finan ní sektor. Ten je krom burz, bank a jim podobných institucí tvo en také poji ovnami. Poji ovnictví má ve finan ním sektoru svoji nezastupitelnou úlohu zejména jako instituce, která sni uje rizika spojená s ka dodenním ivotem tím, e v p ípad vzniku pojistných událostí vyplácí svým klient m pojistné pln ní. Nemusí se nutn jednat pouze o kody na zdraví a ivot lidí, resp. jejich hmotném nebo nehmotném majetku. P edm tem poji t ní mohou být i r zná rizika spojená s operacemi na finan ním trhu. Poji ovnictví p edstavuje nevýrobní odv tví ekonomiky zabezpe ující finan ní eliminování (vylou ení) negativních d sledk nahodilosti na ekonomickou nebo jinou innost lidí. Touto inností se zabývají podniky poji ovny (zaji ovny), které jsou v t inou ve form a. s. Poji t ní je efektivní zp sob tvorby a rozd lování finan ních rezerv k úhrad pot eb, je vznikají z nahodilých událostí. Je to vztah, který umo uje lidem, kte í utrpí ztrátu, úraz apod., aby dostali finan ní náhradu následk tohoto ne t stí. Poji t ní je realizováno formou právních vztah mezi poji ovnou a dal ími ú astníky poji t ní. Práva a povinnosti ú astník poji t ní jsou stanoveny obecn závaznými p edpisy nebo p íslu nou smlouvou. Poji ovny se ídí Zákonem o poji ovnictví. 363/1999 Sb., který upravuje v souladu s právem Evropských spole enství podmínky provozování poji ovací a zaji ovací innosti a dohled nad provozováním poji ovací a zaji ovací innosti a penzijního p ipoji t ní, vykonávaný eskou národní bankou. eské poji ovnictví se vyvíjí v souladu s normami EU. Zna né kompatibility se poda ilo dosáhnout v ekonomice poji t ní (ú etnictví, technické rezervy, solventnost). Obecn se roz í ila mezinárodní spolupráce jak na úrovni státu, tak i eské asociace poji oven. eský pojistný trh zaznamenává v poslední dob podle r zných statistických údaj stále v t í vývoj. ada lidí, si krom povinného zdravotního a sociálního poji t ní, stále 8

9 ast ji sjednávají poji t ní od komer ních poji oven, a to jak ivotní tak i ne ivotní. V sou asné dob p sobí na eském pojistném trhu 49 poji oven, u kterých si toto poji t ní mohou lidé uzav ít. Klí ovou roli pro dal í rozvoj poji ovnictví na eském trhu je samoz ejm dobrá informovanost obyvatel o mo nostech a podmínkách jednotlivých ivotních i ne ivotních poji t ní. V t ina obyvatel R nemá dostatek informací, na jejich základ se poté mohou rozhodnout pojistný produkt uzav ít. Proto je d le itá dostupnost p esných a aktuálních informací o pojistných produktech jak ze strany jednotlivých poji oven, tak i ze strany státu a to z hlediska uplatn ní da ových úlev. 9

10 Vlastní t lo práce 1 Základní pojmy Charakteristika odv tví poji ovnictví Poji t ní je efektivní zp sob tvorby a rozd lování finan ních rezerv k úhrad pot eb, je vznikají z nahodilých událostí. Je to vztah, který umo uje lidem, kte í utrpí ztrátu, úraz apod., aby dostali finan ní náhradu následk tohoto ne t stí. Poji t ní je realizováno formou právních vztah mezi poji ovnou a dal ími ú astníky poji t ní. Práva a povinnosti ú astník poji t ní jsou stanoveny obecn závaznými p edpisy nebo p íslu nou smlouvou. 1.1 Poji ovna Je právnická osoba se sídlem na území eské republiky, které bylo eskou národní bankou ud leno povolení k provozování poji ovací innosti podle zákona o poji ovnictví. 1.2 Pojistná smlouva Je smlouva o finan ních slu bách, ve které se pojistitel zavazuje v p ípad vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu pln ní a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné. Ka dé pojistné smlouvy jsou nedílnou sou ástí pojistné podmínky, pojistná ástka a vý e pojistného. 1.3 Poji t ný Osoba, na její ivot, zdraví, majetek, odpov dnost za kodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé poji t ní vztahuje. 1.4 Pojistná událost Nahodilá skute nost blí e ozna ená v pojistné smlouv nebo ve zvlá tním právním p edpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné pln ní. 10

11 1.5 Oprávn ná osoba Osoba, které v d sledku pojistné události vznikne právo na pojistné pln ní. 1.6 Objem p edepsaného pojistného Ukazatel objemu p edepsaného pojistného kvantifikuje velikost pojistného, odpovídajícího platným pojistným smlouvám za celý pojistný trh ve sledovaném roce. Objem p edepsaného pojistného je ovlivn n na jedné stran po tem sjednaných pojistných smluv, na druhé stran také úrovní parametr, obsa ených v jednotlivých pojistných smlouvách. Tzn. velikostí pojistných ástek, které jsou v pojistných smlouvách dojednány, druhy rizik a p ístupy, uplat ovanými k oce ování t chto rizik. 1.7 Ro ní r st p edepsaného pojistného Ukazatel ro ního r stu p edepsaného pojistného vy ísluje zm nu ve velikosti p edepsaného pojistného a tím p i dlouhodob j ím sledování tendence ve vývoji p edepsaného pojistného nazna uje také rozsah pojistné ochrany. Tento ukazatel, vyjád ený jako nominální r st, samoz ejm zahrnuje i vliv inflace, proto více vypovídající a v mezinárodním srovnání více vyu ívaný je ukazatel reálného r stu p edepsaného pojistného. 1.8 Rozlo ení p edepsaného pojistného na ivotní a ne ivotní poji t ní Ukazatel rozlo ení p edepsaného pojistného na ivotní a ne ivotní poji t ní je v posledním období chápán jako jedna z významných charakteristik pro hodnocení pojistných trh s ohledem na postupn se m nící význam ivotního poji t ní. D ív j í p ístup k ivotnímu poji t ní, zejména jako k nástroji krytí rizika úmrtí, a to bu z d vodu krytí ivotních pot eb poz stalých osob nebo z d vodu krytí úv rového rizika v návaznosti na úmrtí, se posouvá ke zd razn ní role, které ivotní poji t ní má hrát, tedy role spo ícího nástroje. Tedy nástroje, slou ícího ke krytí pot eb lidí ve stá í. 11

12 1.9 Velikost p edepsaného pojistného na jednoho obyvatele a poji t nost, m ená velikostí p edepsaného pojistného ve vztahu k hrubému domácímu produktu Tyto dva ukazatele lze pova ovat za komplexní ukazatele. Pomocí t chto ukazatel se globáln hodnotí rozsah a úrove pojistných trh. Ukazatel p edepsané pojistné/hdp sice komplexn vyjad uje míru vyu ití poji t ní v dané zemi, je ov em ovlivn n práv hodnotou HDP. Proto pro celkové zhodnocení je dopl ován ukazatelem p edepsané pojistné, p epo tené na jednoho obyvatele, jeho hodnoty ov em mohou být ovlivn ny sm nnými kurzy. 12

13 2 Asociace poji oven a Zákon o poji ovnictví 2.1 Asociace poji oven a její stanovy eská asociace poji oven vznikla jako zájmové sdru ení komer ních poji oven a svou innost zahájila dne 1. ledna P vodní lenskou základnu tvo ilo celkem 16 len. Za více ne 14 let svého p sobení se asociace rozrostla o dal ích 11 subjekt. Dnes p edstavuje 27 komer ních poji oven, jejich podíl na celkovém p edepsaném pojistném v R p esahuje 98 %. AP dále zahrnuje dva leny se zvlá tním statutem eskou kancelá pojistitel a eskou sekci Mezinárodního sdru ení pro pojistné právo (AIDA). Asociace podporuje rozvoj poji ovnictví a pojistného trhu v R. Zastupuje, hájí a prosazuje zájmy lenských poji oven i jejich klient ve vztahu k orgán m státní správy, odborné i laické ve ejnosti. Od roku 1998 reprezentuje eské poji ovnictví i v rámci Evropské unie jako ádný len Evropské federace národních asociací pojistitel (Comité Européen des Assurances CEA). V letech p sobil jako len prezidiálního výboru CEA Ing. Vladimír Mráz, dlouholetý prezident i viceprezident AP. Jejím sídlem je Praha. 2.2 Zákon o poji ovnictví a jeho podstata Tento zákon upravuje podmínky provozování poji ovací a zaji ovací innosti a dohled nad provozováním poji ovací a zaji ovací innosti a penzijního p ipoji t ní, vykonávaný eskou národní bankou. Tímto zákonem se ídí provozování poji ovací a zaji ovací innosti poji ovnou nebo zaji ovnou se sídlem na území eské republiky, provozování poji ovací innosti na území eské republiky poji ovnou se sídlem na území jiného lenského státu Evropské unie a na území stát Evropského hospodá ského prostoru, výkon dohledu v poji ovnictví. 13

14 Tento zákon se nevztahuje na provád ní nemocenského poji t ní, d chodového poji t ní, sociálního zabezpe ení, penzijního p ipoji t ní se státním p ísp vkem a ve ejného zdravotního poji t ní. 14

15 3 Zastoupení poji oven na trhu v R První eská vzájemná poji ovna byla zalo ena ji v roce V té dob byly ji na na em trhu p ítomné velké zahrani ní poji ovny. Jejich po et nar stal, tak e do roku 1945 p sobilo na eském trhu 700 poji oven. Po únoru 1948 byl vytvo en jediný monopolní poji ovací ústav. Tato situace trvala a do po átku roku Jediným vlastníkem v ech výrobních prost edk byl v období socialismu stát. Jen málo oblastí na eho hospodá ství prod lalo na po átku devadesátých let tak intenzivní vývoj, jako práv poji ovnictví. Hybnou silou rozvoje byla nutnost finan ního zaji t ní pro p ípad kod, bez ní se moderní soukromá spole nost neobejde. Státní monopol jediného pojistitele nahradilo v krátké dob konkuren ní prost edí. eské asociace poji oven ( AP) sdru uje 29 ádných len a 2 leny se zvlá tním statutem. Jejich podíl na celkovém pojistném v R je 98 %. V ichni lenové se ídí Stanovami asociace a jsou povinni dodr ovat Kodex etiky v poji ovnictví. Na eském trhu podnikalo k 31. prosinci 2008 celkem 35 tuzemských poji oven (3 ivotni, 17 ne ivotních a 15 univerzálních) a 18 pobo ek zahrani ních poji oven (z toho jedna pobo ka z t etího státu mimo EHP). Po et aktivních subjekt se tak oproti minulému roku zvý il o jeden a nov navíc b hem roku 2008 za ala p sobit v R univerzální zaji ovna. Z hlediska p vodu kapitálu je 24 tuzemských poji oven s rozhodující zahrani ní majetkovou ú astí a 11 s rozhodující tuzemskou majetkovou ú astí. 15

16 Tab. 1 - Podíl len AP na trhu podle p edepsaného pojistného celkem rok 2008 Poji ovna Celkem Podíl v % eská poji ovna a.s ,6 Kooperativa, poji ovna, a.s ,5 Allianz, poji ovna, a.s ,2 SOB Poji ovna, a.s., len holdingu SOB ,9 Generali Poji ovna a.s ,3 ING ivotní poji ovna N.V., pobo ka pro R ,8 Poji ovna eské spo itelny, a.s ,9 eská podnikatelská poji ovna, a.s UNIQA poji ovna, a.s ,2 Ostatní ,6 Celkem Zdroj: Údaje obsa ené v Tab. 1 jsou znázorn ny graficky v Obr

17 Obr. 1 - Podíl len AP na trhu podle p edepsaného pojistného celkem rok 2008 v grafu 17

18 4 D lení pojistného trhu 4.1 Smluvní poji t ní Podle právního d vodu vzniku se rozli uje smluvní poji t ní a zákonné poji t ní. P edpokladem vzniku smluvního poji t ní je uzav ení pojistné smlouvy. Tento druh poji t ní je b n j í. Smluvní poji t ní je i takové, kdy povinnost uzav ít pojistnou smlouvu ukládá zákon - povinné smluvní poji t ní. Povinnost uzav ít pojistnou smlouvu ukládá ada právních p edpis, v nich je zvýrazn n ve ejný zájem na uspokojení nárok p ípadných po kozených. Obvykle jde o innosti s ur itou vy í mírou rizika vzniku kod (nap. poji t ní len profesních komor nebo poji t ní odpov dnosti za kodu zp sobenou provozem vozidla). Zatímco zákonné poji t ní vzniká p ímo ze zákona, ani by k jeho vzniku byl nutný projev v le, povinné smluvní poji t ní má jiný algoritmus vzniku. V takovém p ípad zákon výslovn ukládá povinnost uzav ít smlouvu o poji t ní a poji t ní vznikne a uzav ením pojistné smlouvy Dobrovolné Smluvní dobrovolné poji t ní je pojistný vztah, který vzniká dobrovoln, na základ vlastního projevu v le subjektu zabezpe it si svá rizika poji t ním Povinné Vznik smluvního povinného poji t ní je dán právním p edpisem. 4.2 Zákonné poji t ní Pojistný vztah vzniká na základ právního p edpisu a pojistná smlouva se neuzavírá. Právní p edpis ur uje v echny nále itosti pojistného vztahu v etn ur ení poji ovny Sociální poji t ní Sociální poji t ní nás stojí kolem 30 halé z ka dé vyd lané koruny. Rozd luje se na nemocenské, d chody a politiku zam stnanosti. Jaké jsou sazby pojistného? Jaké jsou 18

19 povinnosti zam stnanc, OSV a organizací? Co je to náhradní doba? A jaké formulá e je nutné odevzdávat? Pojistné, které ob ané a firmy odvád jí na sociální poji t ní, proudí do státního rozpo tu, kde je následn rozd leno do t ech r zných oblastí, podle nich se i samotné pojistné ozna uje: pojistné na nemocenské poji t ní, pojistné na d chodové poji t ní, p ísp vek na státní politiku zam stnanosti. Poplatníky pojistného jsou organizace, zam stnanci, OSV a osoby, které se ú astní dobrovoln. Nicmén nap íklad OSV si platí nemocenské poji t ní dobrovoln. Sazby pojistného Sazby pojistného sociálního poji t ní v % z hrubé mzdy/p íjmu po ode tení výdaj OSV Tab. 2 - Sazby sociálního poji t ní Zaměstnavatel za zaměstnance Zaměstnanci OSVČ Pojistné celkem 26% 8% 29,60% - nemocenské 3,30% 1,10% - - důchodové 21,50% 6,50% 28% - politika zaměstnanosti Zdroj: ,20% 0,40% 1,60% Zdravotní poji t ní Zákonem p edepsané zdravotní poji t ní platí zákonem ur ený plátce, který je: poji t nec (zam stnanec v pracovním pom ru, OSV - osoba samostatn výd le n inná, nebo osoba uvedená v 5 zákona o ve ejném zdravotním poji t ní 19

20 zam stnavatel stát Zákonem je také ur eno 9 poji oven, které mohou poskytovat zákonem p edepsané zdravotní poji t ní Poji ovny nabízející zdravotní poji t ní eská národní zdravotní poji ovna Hutnická zam stnanecká poji ovna Oborová zdravotní poji ovna zam stnanc bank, poji oven a stavebnictví Revírní bratrská pokladna Vojenská zdravotní poji ovna eské republiky V eobecná zdravotní poji ovna R Zam stnanecká poji ovna KODA Zdravotní poji ovna METAL-ALIANCE Zdravotní poji ovna MV R 20

21 5 Nabídka poji oven Druhy komer ního poji t ní osob majetku obyvatelstva odpov dnosti za kody obyvatelstva pr myslu a podnikatel zem d lské poji t ní cestovní poji t ní a asisten ní slu by Poji t ní osob zahrnuje ivotní poji t ní, úrazové, d chodové, poji t ní d tí a mláde e, poji t ní u lého výd lku (v p ípad dlouhodobého pobytu ve nemocnici nebo v p ípad dlouhodobé záva né nemoci a pod.) Penzijní p ipoji t ní speciální poji t ní ídí se zákonem o penzijním p ipoji t ní. Jde o dobrovolné poji t ní pro, ty kte í se necht jí spokojit s vý í starobního d chodu, který se vyplácí ze sociálního poji t ní. P i spln ní v ech podmínek daného zákona má poji t ný právo na státní p ísp vek a da ovou úlevu (na da. úlevu má nárok i zam stnavatel, pokud p ispívá zam stnanci na poji t ní). Státní p ísp vek je poskytován ve vý i od ,- K m sí n, p i úlo ce ,-. M eme ukládat i více, ale státní p ísp vek se nezvy uje, iní maximáln uvedených 150,- K. Podmínky pro získání státního p ísp vku: p ipoji t ní musí trvat minimáln 5 let, ástka m e být vybrána a po dosa ení 60 let v ku. da ová úleva od da ového základu lze ode íst ást m sí ních p ísp vk p esahujících 500,- K (maximáln 1500,-) Penzijní p ipoji t ní spravují penzijní fondy. Ulo ené a zhodnocené prost edky v etn státní podpory lze získat 3 zp soby: 1) jednorázové vyrovnání 2) penze m eme jí bu to dostávat do ivotn nebo po ur itou dobu, kterou si sjednáme 21

22 3) odbytné jestli e po ádáme o výplatu ástky d íve ne uplyne doba spo ená nebo d íve ne dosáhneme stanoveného v ku v tomto p ípad klient p ichází o státní podporu V sou asnosti u nás existují 4 druhy penzijního p ipoji t ní: 1) starobní penze doba trvání poji t ní minimáln 5 let a v k minimáln 60 let 2) výsluhová penze umo uje klientovi, aby si vybral ást prost edk d íve ne vznikne nárok na penzi starobní, klient si musí o tuto penzi po ádat, p ipoji t ní musí trvat minimáln 15 let 3) invalidní penze v p ípad, e se klient b hem poji t ní stane pln invalidní a podmínka je, e to poji t ní trvalo p ed tím minimáln 3 roky 4) poz stalostní penze v p ípad, e klient b hem poji t ní zem e mají n jakou dobu nárok na výplatu penze jeho poz stalí Poji t ní majetku - ur eno pro ob any - nej ast ji jsou poji t na rizika ivelná, odcizení, vandalismus, - u nás se poji ují domácnosti, stavby, rekrea ní objekty, autopoji t ní Poji t ní odpov dnosti za kody Chrání p ed náklady vzniklými v d sledku zran ní jiných osob nebo po kození cizího majetku, které jsme zp sobili. 5.1 Ne ivotní poji t ní Ne ivotní poji t ní je poji t ní, ve kterém pojistitel neví jednozna n, jestli pojistná událost vznikne i ne, jestli bude poskytovat pojistné pln ní a v jaké vý i. 5.2 ivotní poji t ní V ivotním poji t ní se vytvá í v dy pojistná rezerva na pojistné události, které jednozna n v budoucnosti vzniknou. Slou í zejména k zaji t ní poz stalých v p ípad smrti poji t ného - tzv. rizikové ivotní poji t ní. Kapitálové ivotní poji t ní navíc obsahuje spo ící slo ku, kterou klient spo í a poji ovna zhodnocuje. 22

23 ím vy í sjednáte pojistnou ástku pro p ípad smrti, tím dra í pro vás bude spo ení s kapitálovým ivotním poji t ním. Proto si p ed uzav ením smlouvy rozva te, zda chcete spí e spo it, nebo zajistit svou rodinu. Nejvíce se kapitálové ivotní poji t ní vyplatí zam stnaným lidem v p edd chodovém v ku, kte í ji erpají výhody z penzijního p ipoji t ní. Jistý výnos zaru uje stabilitu investice a da ové zvýhodn ní není vykoupeno dlouhou " ekací dobou" na výplatu pen z. Státní podpora Stát má snahu podporovat v e, co p im je ob any odtrhnout si od úst dnes, aby m li co do úst v d chodu. Kapitálové ivotní poji t ní je jednou z takových mo ností. Krom p ipsaného výnosu, který je garantovaný minimáln na úrovni technické úrokové míry (u star ích smluv a 4 %, v sou asné dob maximáln 2,4 %), stát kapitálové ivotní poji t ní podporuje podobn jako penzijní p ipoji t ní. Nep ipisuje ádný p ímý "bonus", ale nechává poji t né ást pen z ode íst od základu dan. 23

24 6 Analýza produkt a výzkum mezi lidmi V této kapitole bakalá ské práce je analyzován stav pojistného trhu v eské republice. Cílem bylo zjistit, jaký byl vývoj objemu p edepsaného pojistného, po et poji oven, jak ovlivnil pojistný trh vstup do EU a statistické údaje o nejd le it j ích produktech. Nakonec byl proveden výzkum, ve kterém bylo zji t no, jak jsou lidé informováni o poji t ní, jaké jsou nejznám j í poji ovny a spokojenost spoluob an u dané poji ovny. 6.1 Vývoj objemu p edepsaného pojistného v R Tab. 3 - Vývoj objemu p edepsaného pojistného v R (v tis. K ) ROK ŽP NŽP CELKEM Údaje obsa ené v tabulce 3 jsou znázorn ny v obrázku 2. 24

25 Obr. 2 Vývoj objemu p edepsaného pojistného v R (v tis. K ) v grafu Zdroj: P es prom nlivou dynamiku celkového p edepsaného pojistného i pojistného v ivotním a ne ivotním poji t ní, vykazoval pojistný trh do roku 2003 rychlej í r st. Situace a vývoj na eském pojistném trhu jsou ovlivn ny celkovým ekonomickým vývojem, legislativními zm nami. V následujících letech tempa r stu pojistného zna n poklesla. K op tovnému zvý ení tempa do lo po roce Nejvýrazn j í je tento p íznivý trend u ivotního poji t ní zalo ený zejména na produktech tzv. investi ního poji t ní. Rychlej í r st v této oblasti byl na jedné stran vyvolán ur itými zm nami v p ístupu k ivotnímu poji t ní ve srovnání s p edcházejícím vývojem, uplatn ní da ových zvýhodn ní a také vývoj ne ivotního poji t ní. Celkové p edepsané pojistné se od po átku devadesátých let zvý ilo o více ne 8krát, kdy v roce 1992 inilo 16,8 mld. K s a v roce ,5 mld. K Faktory, které mohou ovlivnit vývoj pojistného trhu Obecn lze vymezit n kolik faktor, které úrove globální poji t nosti ovliv ují: ekonomická úrove zem, vyplývající z vývoje a objemu hrubého domácího produktu, vývoje a hodnot inflace, úrovn nezam stnanosti, úrovn p íjmu obyvatelstva 25

26 podoba a struktura finan ního trhu, vývoj na finan ních trzích legislativní prost edí a pravidla pojistného práva (podoba a míra regulace poji ovnictví ze strany státu) rozsah a podoba zásah státu do krytí pot eb ekonomických subjekt - míra krytí rizik prost ednictvím povinných poji t ní, ze státních fond apod. úrove rizikovosti v dané oblasti otev enost ekonomiky uplat ování alternativních komer ních nástroj ke krytí rizik ekonomických subjekt (nap íklad krytí pot eb prost ednictvím penzijních fond ) rozvinutost odv tví poji ovnictví (po et a struktura pojistitel, struktura nabídky pojistných produkt, struktura a podoba zprost edkování poji t ní Za významný faktor, ovliv ující rozsah a úrove pojistného trhu, je pova ována ekonomická úrove. Pozitivní vliv na úrove poji t nosti má ekonomický r st. Pro zkoumání tohoto faktoru se bere v úvahu jeho hodnocení pomocí HDP. P i zkoumání vazby mezi HDP a ukazatel poji t nosti se zji uje p ímý vliv tohoto faktoru, a to p i sledování poji t nosti prost ednictvím komplexních ukazatel p edepsané pojistné/hdp. Vy í ekonomická úrove znamená uplatn ní technických a technologických za ízení s vy ími hodnotami, z toho vyplývající vy í úrove rizika a tedy vy í poptávku a zájem o poji t ní, z eho vyplývá, e vy í ekonomická úrove umo uje ukládat v t í objem pen ních prost edk na zabezpe ení rizik souvisejících se zdravím a ivoty lidí, zejména na zabezpe ení ve stá í. Na druhé stran mají n které ekonomické indikátory negativní vliv na uplatn ní ivotního poji t ní, zejména vysoká inflace, která bude znamenat sní ení zájmu o ivotní poji t ní. V sou asné dob má vliv na oblast komer ního poji t ní uplatn ná podoba státního sociálního systému, kdy rozsah krytých rizik a míra krytí t chto rizik do ur ité míry vymezuje komer nímu poji t ní prostor pro uplatn ní v oblasti poji t ní osob. Pro jednotlivé zem, zejména v Evrop, je typické, e prostor pro komer ní poji t ní je roz i ován jako d sledek ur itých problém s financováním sociálních dávek. 26

27 6.2 Vývoj po tu poji oven v R Tab. 4 Po et poji oven podle zam ení Po et poji oven celkem ivotních ne ivotních se smí enou inností Zdroj: V roce 2004 do lo v souvislosti se vstupem eské republiky do Evropské unie ke zm n struktury pojistného trhu. Od 1. kv tna 2004 jsou oprávn ny provozovat na území eské republiky poji ovací innost poji ovny se sídlem v eské republice (tuzemské poji ovny) pobo ky poji oven z jiného lenského státu EU i Evropského hospodá ského prostoru, pobo ky poji oven ze t etích stát, poji ovny z jiného lenského státu EU i EHP 1 na základ svobody do asn poskytovat slu by. K p sobilo na eském pojistném trhu 33 tuzemských poji oven. Zájem provozovat poji ovací innost v jiných lenských státech na základ svobody do asn poskytovat slu by p itom projevilo 8 z nich. Oprávn ní provozovat poji ovací innost na území eské republiky m lo v této dob 7 pobo ek poji oven z jiného lenského státu EU. Zájem provozovat tyto slu by v ak projevilo celkem 187 evropských poji oven. Celkové náklady na pojistná pln ní v roce 2004 inily milion K a v porovnání s rokem 2003 do lo k jejich sní ení o 2,1 %. S rozvojem pojistných produkt a zvy ujících se závazk poji oven dochází nutn i ke 1 ) Evropský hospodá ský prostor 27

28 zvy ování povinných technických rezerv. Jedná se mimo jiné o rezervu na nezaslou ené pojistné, na pojistná pln ní nebo na prémie a slevy. Jak vstup do EU ovlivnil eský pojistný trh? Po vstupu eské republiky do EU za ala platit pravidla EU umo ující nejen volný pohyb osob a zbo í, ale i slu eb a kapitálu. S odstupem asu je mo né konstatovat, e dopad na eho vstupu do EU na pojistný trh byl veskrze kladný, a to pro v echny zainteresované strany: klienty, státního regulátora i poji ovny a zprost edkovatele poji t ní. Je t p ed vstupem eské republiky do EU se v ak vytvo ila názorová skupina domnívající se, e ná vstup do EU povede ke sní ení po tu poji oven a zmen ení eského pojistného trhu. P esto e k áste nému odlivu klient do zahrani í do lo, jejich po et nebyl nakonec nikterak dramatický. P i ízení rizik a e ení pojistných událostí je toti pot ebná znalost specifik národního trhu a legislativy. Naopak vzrostl po et zahrani ních poji oven, které mají zájem nabízet své slu by v R, jak jim umo uje princip svobody poskytování slu eb v EU. Jedná se p edev ím o poji ovny ze sousedního N mecka a Rakouska, ale i o britské, francouzské, dánské nebo americké ústavy. Z pohledu spot ebitel p ineslo p ipojení se k celoevropskému pojistnému trhu nejen ir í nabídku pojistných produkt, ale v R byly dokonce p edstaveny zcela nové druhy poji t ní. Navíc zde vzniklo i n kolik specializovaných poji ovacích ústav. P i dosa ení ur itých objem pojistného mají e tí spot ebitelé mo nost vyu ívat slu eb zahrani ních poji oven. Evropská unie sjednotila po adavky na výkon innosti poji ovacího maklé e. Osoba, která splní podmínky pro registraci v n kterém lenském stát, smí p sobit v rámci celé EU. Díky tomuto kroku mohou poji ovací agenti poskytovat komplexn j í slu by a globáln ídit rizika. Ke zm nám do lo i na úrovni regula ních orgán. eská národní banka získala pravomoc propojit dohled nad poji ovacím trhem s kontrolou ostatních finan ních trh, co umo uje regulovat poji ovací trh s ohledem na vývoj celé finan ní sféry. 28

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle pojišťoven Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení 5457_17.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk P íjmení Rodné p íjmení Jméno Titul Rodné íslo 1 ) Adresa bydlišt (místa trvalého pobytu) PS Prohlášení

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 íslo Název ukazatele 2005 2006 Aktuální rok 2007 Zp t 2008 2009 2010 2011 2010 CELKEM Pot eby na financování akce (projektu): 50 001

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do:

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do: Investi ní dotazník spole nost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. K enová 478/72, 602 00 Brno I : 60717068 tel.: +420 511 205 705; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brn oddíl B., vložka 1388.

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek 2008 Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ Jaroslav Šafránek Sociální pojistné Pojišt né osoby Sociální - Pracovní pom r - DP - Spole ník a jednatel - len

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní Strážce penze (RP2)

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní Strážce penze (RP2) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní Strážce penze (RP2) verze 01/01.01.2013 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Základní údaje 1.1.1 Investi ní životní pojišt ní pro p ípad smrti nebo dožití (dále jen hlavní

Více

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj )

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) íslo zakázky (bude dopln no M MT v p ípad IP, v p ípad GP ZS) 1 Název opera ního OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Moje bakalá ská práce na téma Návrh reklamní kampan

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Územní plán Habartov

Územní plán Habartov Územní plán Habartov Zm na. 1 Záznam o ú innosti Zm na. 1 Územního plánu Habartov Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo m sta Habartov Datum nabytí ú innosti: Oprávn ná ú ední osoba po

Více

DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ

DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ ZKU ENOSTI EVROPSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ZA ÍZENÍ DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Preferred we can do it! we can do it! Preferred 4 Blackpool Teaching Hospitals NHS Foundation Trust (UK) 5 Leveste (The Netherlands)

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úrok a podobné výnosy 1 12 014,96 30 081,60 58 315,80 Úroky z dluhových cenných papír

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více