výroční ZPRÁVA TEPLÁRNA STRAKONICE, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční ZPRÁVA TEPLÁRNA STRAKONICE, a.s."

Transkript

1 výroční ZPRÁVA TEPLÁRNA STRAKONICE, a.s. 2012

2

3 obsah profil společnosti základní ukazatele hodnocení společnosti historie události roku projekty financované s dotací z fondů evropské unie události po účetní závěrce (po ) strategie společnosti v integrovaném systému řízení přehled strategických cílů (sc) slovo předsedy představenstva statutární a dozorčí orgány organizační struktura společnosti zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku finanční část a osoby odpovědné za ověření řádných účetních závěrek osoby odpovědné za ověření řádných účetních závěrek za poslední tři účetní období rozvaha výkaz zisku a ztráty rozvaha 2012 v plném rozsahu výkaz zisku a ztráty 2012 v plném rozsahu příloha účetní závěrky k přehled o peněžních tocích 2011, přehled o změnách vlastního kapitálu 2011, zpráva nezávislého auditora zpráva dozorčí rady informace pro akcionáře identifikační a základní údaje zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zkratky a jednotky

4 profil společnosti ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Historicky vznik teplárny ve Strakonicích spadá do roku 1946, kdy bylo rozhodnuto o jejím vybudování. Stavba teplárny byla zahájena v roce 1948 a její provoz v roce Právní forma - akciová společnost byla založena Fondem národního majetku České republiky v roce 1993 a do obchodního rejstříku zapsána PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba tepla, rozvod tepla a výroba elektrické energie. Teplárna Strakonice, a. s. zajišťuje dodávky tepelné energie do soustavy zásobování teplem na území města Strakonice. Odběratelům poskytuje komplexní služby v dodávkách tepla až na paty domů. Současně je výrobcem elektrické energie a dodává elektrickou energii do distribuční rozvodné sítě firmy E.ON, a. s. Oba druhy energie jsou získávány v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET). K podnikání v těchto energetických odvětvích má Teplárna Strakonice, a. s.uděleny licence: - skupina 31 výroba tepelné energie - skupina 32 rozvod tepelné energie - skupina 11 výroba elektřiny Od roku 2005 má společnost plně certifikovaný integrovaný systém řízení (ISŘ), který zahrnuje řízení jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce dle požadavků mezinárodních norem. 2

5 základní ukazatele Hospodaření společnosti měr. j Aktiva celkem tis. Kč Dlouhodobý majetek tis. Kč Pohledávky celkem tis. Kč Vlastní kapitál tis. Kč Základní kapitál tis. Kč Cizí zdroje tis. Kč Výsledek hospodaření tis. Kč Průměrný počet zaměstnanců (přepočtený) ,7 214,6 211,37 209,6 Investice tis. Kč Celková zadluženost % 21,8 22,5 19,2 24,9 34,1 z toho úvěrová zadluženost % 1 0, ,9 Rentabilita vl. kapitálu ROE % 4,03 2,15 1,67 1,51 2,29 Rentabilita celk. kapitálu ROA % 3,13 1,68 1,33 1,18 1,62 Čistý zisk na akcii Kč 84,9 53,8 42,9 39,30 60,32 Dividenda na akcii Kč Technické a obchodní měr. j Instalovaný tepelný výkon MWt Instalovaný elektrický výkon MWe Výroba elektřiny MWh Dodávka tepla TJ Prodej tepla TJ z toho sektor TJ byty TJ

6 hodnocení společnosti Hospodaření společnosti Teplárna Strakonice, a.s. je pravidelně od roku 1997 hodnoceno ratingovou společností Czech RATING Agency (od roku 2005 Moody s Central Europe a.s.). Vývoj hodnocení společnosti 1997: Baa-/Acr společnost schopna dostát svým závazků bez velkých obtíží i z dlouhodobého pohledu 1998: Baa-/Acr s pozitivním výhledem 1999: Baa-/Acr s pozitivním výhledem 2000: Baa-/stabilní/czA - nadprůměrný se skutečnostmi, které by v budoucnu mohly ohrozit nízkou míru rizika 2001: Baa-/stabilní/czA- 2002: Baa-/stabilní/czA- 2003: Baa-/czA- s pozitivním výhledem tj. bonitní subjekt se stabilní současností, s nadprůměrnou schopností splácet své závazky, s doporučením sledování budoucího rizika ve středním a delším časovém horizontu 2004: Baa-/czA tj. bonitní subjekt se stabilní současností, s nadprůměrnou schopností splácet své závazky 2005: Aa2.cz se stabilním výhledem (změna ratingové stupnice odpovídá Baa-/czA ) 2006: Aa2.cz s negativním výhledem 2007: Aa2.cz se stabilním výhledem 2008: Aa2.cz se stabilním výhledem 2009: Aa3.cz se stabilním výhledem 2010: Aa3.cz se stabilním výhledem 2011: Aa3.cz s negativním výhledem 2012: za rok 2012 proběhne hodnocení společnosti v prvním pololetí

7 historie zahájeny stavební práce teplárny ve Strakonicích včetně rozvodů tepla, montáže strojního zařízení, rozvoden a elektro zařízení zahájena výroba, do provozu uvedeny dva uhelné kotle K1 a K2, rozvodny 6, 22 a 110 kv, turbogenerátory TG1, TG2, Teplárna Strakonice se stala součástí majetku Jihočeské energetické závody, s. p. České Budějovice do provozu uveden třetí uhelný kotel K3 a dva kotle mazutové K4 a K5, vybudována chemická úpravna vody, mazutové hospodářství, postaven nový komín o výšce 147,5 m, horkovzdušný rozmrazovací tunel, dle zákona 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby byla Teplárna Strakonice převedena do majetku Fondu národního majetku a založen samostatný právní subjekt Teplárna Strakonice, a.s Teplárna Strakonice, a.s. zapsána do obchodního rejstříku, zvýšen základní kapitál společnosti nepeněžitým vkladem (tepelné hospodářství převedeno do majetku společnosti), do provozu uvedena pneumatická doprava popílku, denitrifikační zařízení u kotlů K1 a K2 a emisní monitorovací systém, postavena centrální kompresorová stanice, provedena oprava a modernizace turbogenerátorů TG1 2 MW za 8 MW a TG2 16 MW za 20 MW, realizovány I., II., III. a IV. etapa řídícího systému TELEPERM XP, podepsán kontrakt na dodávku odsiřovacího zařízení, realizována stavba odsiřovacího zařízení včetně uvedení do provozu, teplofikace lokalit Volyňská II, Barvínkov a Žižkova, zavedeny informační systémy Ekonfis, Energy Cap a Fatep pro Win, zavedena dvousložková cena tepla digitalizace sítí, informační systém rozšířen o systém GIS, postaveny chladicí mikrověže, instalován protihlukový kryt TG1, rekonstruována rozvodna 110 kv, certifikován popílek, provedena oprava a modernizace tepelných rozvodů a domovních předávacích stanic v lokalitách I. Máje, Stavbařů, Tržní, nahrazeny parní rozvody v ul. Havlíčkova a A. Šťastného s přechodem na dvoutrubní předizolovaný rozvod, realizována V. etapy řídícího systému TELEPERM XP, instalován centrální regulátor výkonu a terminál pro poskytování podpůrných služeb, zahájeno obchodování s elektřinou Teplárny Strakonice, a.s. s E.ON Energie, a.s., modernizováno odpopílkovací zařízení, modernizována pneumatická doprava popílku zřízen útvar pro obchod, provedena oprava parovodu v ul. Ellerova, parovodu v lokalitě Mír, zaveden dvoutrubkový systém, opraveny a modernizovány tepelné rozvody v lokalitách Na Ohradě, Zvolenská, teplofikovány rodinné domky v lokalitě Máchova a strakonický hrad, rekonstruováno parkoviště společnosti, certifikován integrovaný systému řízení (ISŘ), zavedeny informační systémy SAP a CALOR, vydáno Integrované povolení, vybudován kamerový systém, modernizována chemické úpravna vody, rekultivována skládka Kuřimany teplofikovány lokality A. B. Svojsíka, Máchova, Na Muškách, Stínadla, provedena oprava parovodu Sítos, rekonstruovány výměníkové stanice Jezárky a Dukelská, provedena oprava kondenzátního potrubí v lokalitě Žižkova, realizován projekt Rekonstrukce parovodů na území města Strakonice (I. etapa Rekonstrukce parovodu Velké náměstí Strakonice), provedena oprava a modernizace elektronapájecích stanic EN3, EN4 a EN5, upgrade řídícího systému TELEPERM XP, modernizována TN2, provedena oprava a modernizace zauhlování se snížením prašnosti, provedeny zkoušky ostrovního provozu ROP, modernizován výtah, vypsáno výběrové řízení na veřejnou zakázku Rekonstrukce uhelných kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky (REK12) a vydáno stavební povolení, výběrové řízení na veřejnou zakázku na poskytnutí úvěrového rámce pro REK12 a rozhodnuto o poskytovateli úvěru, podepsána smlouva o úvěru s Českou spořitelnou, a.s., výběrová řízení na Vybudování a vybavení školicího střediska, registrace popílku a škváry podle evropského nařízení REACH realizována I. a II. etapa Rekonstrukce parovodů na území Města Strakonice Rekonstrukce parovodu Velké náměstí Strakonice a Převod oblasti severně od Velkého náměstí na teplovodní systém, ukončen provoz stávajícího kotle K2, předáno staveniště a zahájena realizace projektu REK12, zahájena stavba vnějšího hospodářství biomasy pro K1 a K2, vybudována mobilní technologie na zpracování jemných anorganických odpadních materiálů pro výrobu lehkého umělého kameniva, ověřeno množství emisí CO2, ověřena správnost kontinuálního měření za odsířením, provedeno jednorázové měření emisí, udělen titul Nejlepší firma ČR v oboru, proveden recertifikační audit, spuštěna aplikace e-utility Report pro elektronické podání žádosti o vyjádření k existenci sítí. 5

8 události roku 2012 Rozvody tepla realizována II. a zároveň poslední etapa projektu Rekonstrukce parovodů na území města, přepojeno bylo celkem 33 odběrných míst z primárního na sekundární médium, Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo o poskytnutí dotace - březen - zahájeny stavební práce II. etapy - srpen - ukončeno zprovozňování technologického zařízení II. etapy - říjen - ukončeno předávání stavebních prací v jednotlivých objektech - v průběhu roku bylo do majetku TST vzato 13 nových přípojek v rozvodech tepla. Hlavní výrobní zařízení (HVZ) odstávka HVZ. Rekonstrukce kotlů K1 a K2 (REK12) - projektové práce: kotel K2 - kompletní projekt byl dokončen, probíhalo vypořádání připomínek, kotel K1 - zahájeny projektové práce - realizace: kotel K2 - probíhala strojní, stavební montáž kotle K2, na tlakovém celku proběhla úspěšná tlaková zkouška za účasti Notifikované osoby, byla dokončena strojní montáž částí: fluidní lože, vyzdívky, čerpadla chlazení fluidní vrstvy vč. potrubí, hospodářství paliva pro najetí (extralehký topný olej), doprava a chlazení ložového popelu, doprava a úprava paliva před kotlem, elektroodlučovač, spalinovody, propojovací potrubí kotle, operativně řešeny přeložky na stávajícím zařízení, dále byly dokončeny stavební práce na stolici K2, úpravy ocelové konstrukce K2, plošiny kotle; vnější hospodářství biomasy, příprava zastřešení skládky biomasy, betonová podlaha skládky, probíhají práce na montáži elektro, MaR, ASŘTP, kotel K1 byla zahájena výroba dílů - zkoušky, najíždění na konci 2012 byla zahájena příprava zkoušek částí zařízení (IZ) - řízení akce - probíhá formou kontrolních dnů (každý týden) a denních operativních porad na stavbě - smlouva - v roce 2012 byl podepsán dodatek č.3 (úprava platebního kalendáře na základě průběhu realizace) - termíny - termín předání K2 je , termín předání K1 je , kolaudace srpen platby - na základě postupu realizace byly s dodavatelem řešeny v roce 2012 dílčí platby 3., 4. a 5. - dotace - v roce 2012 proběhly 3 kontroly projektového manažera SFŽP spojené s platbami dotace, dále proběhla veřejnosprávní kontrola SFŽP (kompletní ověření dokumentů a realizace stavby) - úvěr - v roce 2012 byl čerpán úvěr od České spořitelny cca ve výši 145 mil. Kč. Integrované povolení změna Integrovaného povolení - výsledkem je rozdělení na teplárnu a výtopnu. 6

9 Komunikace Aktualizovány Propagační desky společnosti V magazínu All for Power (vydavatel AF POWER agency, a.s.), kapitole Energetické investiční celky zveřejněn článek Rekonstrukce kotlů K1 a K2 v Teplárně Strakonice. JAOM (výroba umělého kameniva) Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha s.p. proveden dohled (audit) nad fungováním systému řízení výroby umělého kameniva. Obchod podepsána Kupní smlouva na prodej a koupi mosteckého hnědého uhlí Litvínovská uhelná, a.s.., podepsán Dodatek k Dlouhodobé kupní smlouvě o dodávce elektřiny z Teplárny Strakonice, a.s. na období let s převzetím závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy pro rok 2013 (leden - únor) - E.ON Energie, a.s. Životní prostředí ověřeno množství emisí CO 2 autorizovanou osobou, předány údaje evidence odpadů do integrovaného systému ohlašovacích povinností, provedeno jednorázové měření emisí CO, NO x, SO 2 a TZL za K4, odeslány výsledky monitoringu a vyhodnocení plnění závazných podmínek provozu stanovených v Integrovaném povolení za r na KÚ, předány údaje do integrovaného registru znečištění a souhrnné provozní evidence znečišťování ovzduší do integrovaného systému ohlašovacích povinností, v srpnu osvědčena platnost Prohlášení k životnímu prostředí, v prosinci provedeno jednorázové měření emisí CO, NO x, SO 2 a TZL za K5 a ověřena správnost kontinuálního měření CO, NO x, SO 2 a TZL za odsířením. Certifikáty a ocenění společnosti v rámci certifikačního procesu TCQ (Top Czech Quality) titul Nejlepší firma ČR v oboru, TCQ 1. stupně a zlaté plakety (silver plaque), certifikáty ISŘ: management kvality, environmentální management a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, EMAS, ratingové hodnocení Mood ys Investors Service Limited, logo Zelená firma, certifikáty výrobků popílek, škvára, umělé kamenivo, certifikovaný systém řízení výroby pro umělé kamenivo. ISŘ pravidelné interní audity, v červnu proběhl Dozorový audit. 7

10 projekty financované s dotací z fondů evropské unie - Rekonstrukce parovodů na území města Strakonice - Vybudování a vybavení školicího střediska - Vybudování mobilní technologie na zpracování jemných anorganických odpadních materiálů pro výrobu lehkého umělého kameniva - Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky (REK12) informace k dotacím, realizace a stav projektů Název projektu: Rekonstrukce parovodů na území města Strakonice Název operačního programu: Podnikání a inovace Název programu: Eko-energie - Dotace - Výzva III Registrační číslo: 3. 1 EED03/129 Realizace a stav projektu: I. Etapa Rekonstrukce parovodu Velké náměstí Strakonice: Parovod S6 (odbočka S6 Stráž - VVS Stráž) Parovod S2 (odbočka S2 - šachta Moira) Parovod S4 (Bavorova - odbočka S6 Stráž) - Převod oblasti severně od Velkého náměstí na teplovodní systém Teplovod (DVS Zvolenská) Teplovod (VVS 07 Zahradní - VVS Dubského) II. Etapa Převod oblasti severně od Velkého náměstí na teplovodní systém: Teplovod (VVS Nemocnice - ul. Husova) a nová DVS Nemocnice Celkové náklady: tis. Kč Výše dotace (30 % způsobilých výdajů): tis. Kč Stav výplaty: nevyplaceno, kontrola výběrového řízení a příprava žádosti o platbu Název projektu: Vybudování a vybavení školicího střediska Název operačního programu: Podnikání a inovace Název programu: Školicí střediska - Výzva I Registrační číslo: 5. 2 SS01/108 Realizace a stav projektu: ukončení projektu: uvedení do provozu: oficiální uvedení do provozu: Celkové náklady: tis. Kč Výše dotace (46 % způsobilých nákladů): tis. Kč Stav výplaty: vyplaceno: 2010 Využití školicího střediska (požadovaný cíl 30 %): 2010: 59,4 %, počet akcí : 75,1 %, počet akcí : 79,4 %, počet akcí

11 Název projektu: Vybudování mobilní technologie na zpracování jemných anorganických odpadních materiálů pro výrobu lehkého umělého kameniva Název operačního programu: Podnikání a inovace Název programu: Inovace - Inovační projekt - Výzva IV Registrační číslo: 4. 1 IN04/202 Realizace a stav projektu: Záměr je realizován na základě výsledků činnosti klastru Ekogen o.s., Zařízení slouží k výrobě umělého kameniva s využitím vedlejších energetických produktů (popílek apod.), Kamenivo (obchodní název RUGEN ) je možné přímo využít ve stavbě (zásyp, výplně, apod.) resp. v dalších stavebních výrobcích (tvarovky, stavební systémy a pod.), Lze v určitém rozmezí dosáhnout variabilních vlastností kameniva (objemová hmotnost, granulometrie, odolnost proti drcení), Zařízení je z prostorových důvodů instalováno v areálu TERASO Horažďovice s.r.o. na základě nájemní smlouvy, Na základě výběrového řízení realizovala firma Schenck Process s.r.o., Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu dne , Dne bylo zařízení převzato do zkušebního provozu, TZÚS (Technický zkušební ústav stavební) vydal ES Certifikát systému řízení výroby (č.1020-cpd ) a Protokol o počátečních zkouškách typu výrobku (č.a ). Kolaudační souhlas byl vydán dne a dne bylo zařízení uvedeno do trvalého provozu, probíhá optimalizace výroby, prodej umělého kameniva, podpora prodeje prostřednictvím konzultací, web, odborných konferencí (FOR ARCH, apod.). Z hlediska dotace byly splněny závazné ukazatele (uvedení inovativního produktu na trh, zavedení inovovaného procesu ve výrobě), Na základě žádosti o platbu byla dotace vyplacena, probíhá monitoring provozu (výroby a prodeje umělého kameniva). Celkové náklady: tis. Kč Výše dotace (40 % způsobilých výdajů): tis. Kč stav výplaty: vyplacena Název projektu: Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky Název operačního programu: Životní prostředí Oblast podpory: 2. 2 Omezování emisí - výzva 8 Evidenční číslo: Veřejná zakázka ev. č.: Realizace a stav projektu: Žádost o dotaci SFŽP byla podána dne , Od Ministerstva životního prostředí byl doručen registrační list akce, rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo doručeno , oznámení o zakázce (zahájení VZ) bylo v informačním systému Veřejných zakázek uveřejněno , Smlouva o dílo byla podepsána s vítězným uchazečem TENZA, a.s , Úvěrová smlouva byla uzavřena s Českou spořitelnou, a.s., proběhla kontrola kompletní dokumentace Veřejné zakázky Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)Nebyly zjištěny důvody k zahájení přezkoumání úkonů zadavatele (stanovisko ÚOHS ze dne ) Celkové náklady: tis. Kč Výše dotace (30 % způsobilých výdajů): tis. Kč Stav výplaty: vyplaceno tis. Kč Základní termíny realizace: předání staveniště: demontáž kotle K2: vnější hospodářství paliva (biomasy): výroba a montáž K2: uvedení do provozu, zkoušky K2: převzetí K2, hospodářství biomasy: demontáž kotle K1: montáž K1: uvedení do provozu, zkoušky, převzetí K1: zkušební provoz díla: do kolaudace K1: do

12 události po účetní závěrce (po ) - proveden audit účetní závěrky a vydána Zpráva nezávislého auditora, zpracovány zákonné zprávy - Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. Rozvody tepla - proběhlo kompletování dokumentů projektu Rekonstrukce parovodů na území města Strakonice a příprava podkladů pro podání žádosti o dotaci, úspěšně proběhla kontrola výběrových řízení a v březnu byla podána žádost o proplacení dotace - provedena zkouška nouzového zásobování vytápění areálu Nemocnice - požádáno o změnu licence na výrobu a rozvod tepelné energie. Výroba umělého kameniva (JAOM) Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha vydána Zpráva o dohledu nad certifikovaným systémem řízení výroby umělého kameniva. Rekonstrukce kotlů K1 a K2 (REK12) - realizace rekonstrukce K2 - v lednu zahájena výroba tlakového celku pro kotel K1. Kotel K provedeno chemické vyčištění varného systému kotle K3. Obchod - podepsán Dodatek k Dlouhodobé kupní smlouvě o dodávce elektřiny z Teplárny Strakonice, a.s. na období let s převzetím závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy pro rok 2013 (březen) E.ON Energie, a.s. - v lednu 2013 registrace TST v systému Operátora trhu, a.s. který slouží k zajištění činností plynoucích z legislativních požadavků zákona 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů a souvisejících prováděcích předpisů. 10

13 strategie společnosti v integrovaném systému řízení Strategie společnosti vychází z kauzální analýzy a metodiky Balance ScoreCard. Podle této metodiky jsou strategické cíle definované do čtyř základních oblastí - perspektiv. Oblast finančních výsledků, oblast poskytování služeb zákazníkům, fungování interních procesů a zajištění potřebných zdrojů a znalostí. Jednotlivé strategické cíle jsou naplňovány realizací Záměrů a Akcí, které schvaluje vedení společnosti. Zajištění potřebných nákladů se přímo promítá do rozpočtu a podnikatelského plánu příslušného období. plnění cílů procesů a dodržování řízené dokumentace a ostatních předpisů INTERNÍ AUDITY NESHODY PŘEZKOUMÁNÍ VEDENÍM UDRŽOVACÍ CÍLE PROCESŮ odpovědnost všech zaměstnanců společnosti BÝT STABILNÍM A BEZPEČNÝM DODAVATELEM TEPELNÉ ENERGIE V REGIONU MĚSTA STRAKONICE VIZE A SOUČASNĚ BÝT SPOLEHLIVÝM PARTNEREM SPOLEČNOSTI V OBLASTI DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE STRATEGICKÉ A DÍLČÍ CÍLE SPOLEČNOSTI odpovědnost - vedení společnosti FUNKČNÍ STRATEGIE STRATEGICKY DŮLEŽITÉ AKCE odpovědnost - OŘ, HI, specialisté ÚROVEŇ VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZAMĚSTNANCI ZLEPŠOVACÍ CÍLE ZÁMĚRY A AKCE odpovědnost vedoucího projektu a realizačního týmu (OŘ,HI, specialisté) INTERNÍ AUDITY KONTROLNÍ MECHANIZMY NESHODY snížení rizik v oblasti ŽP bezpečnosti práce a jakosti PŘEZKOUMÁNÍ VEDENÍM 11

14 přehled strategických cílů (sc) 1. Dosahovat dlouhodobou profitabilitu (zahrnuje akce, které vedou ke snižování nákladů a ke splnění podmínek dlouhodobého úvěru) 2. Být nejvýhodnější dodavatel komplexních služeb v oblasti tepelné energie (zahrnuje akce, které vedou ke zkvalitnění a rozšíření nabízených služeb za konkurenceschopné ceny) 3. Být spolehlivým dodavatelem silové elektřiny a regulovaného výkonu (zahrnuje akce, které vedou k dodržování nasmlouvaných podmínek s odběratelem elektrické energie) 4. Zlepšovat environmentální profil společnosti (zahrnuje akce, které minimalizují nepříznivý dopad činnosti společnosti na životní prostředí a zlepšují její image v očích veřejnosti) 5. Zajišťovat bezpečnost a spolehlivost technologického zařízení (zahrnuje akce, které vedou k efektivnějšímu provozování technologických zařízení včetně rozvodů tepla) 6. Zlepšovat řízení lidských zdrojů (zahrnuje akce, které jsou obsaženy ve funkční strategii Strategie řízení lidských zdrojů v TST, a.s. Pro období ) 7. Zajišťovat ICT služby (zahrnuje akce, které jsou obsaženy ve funkční strategii Informační strategie ) Vyhodnocování plnění strategických cílů společnosti Plnění strategických cílů společnosti se pravidelně vyhodnocuje každé čtvrtletí v rámci Zprávy o činnosti TST za příslušné období. 12

15 Cíle pro nejbližší období - zajistit dozorový audit integrovaného systému řízení - zajistit realizaci akce skladování popelovin po modernizaci kotle K2 - etapa zajistit školení obsluh a pracovníků údržby při uvádění kotle K2 do provozu - zajistit výběr dodavatele nakladače na biomasu - zajistit aktualizaci tepelného schématu a výpočtových schémat po rozdělení výrobny na teplárenský a výtopenský provoz - zajistit doplnění dokumentů ISŘ po rozdělení výrobního zařízení na dvě provozovny - zajistit aktualizaci studie rozvoje teplárenských sítí ve vazbě na schválený územní plán města Strakonice - provést kontrolní výpočet tepelných ztrát a přenosové kapacity parovodní sítě po zrušení části parních rozvodů v severní části města - dokončit zpracování návrhu optimalizace parovodů ve východní části města - zajišťovat spolupráci při implementaci bilančního softwaru IS DAMAS - zajistit využití školicího střediska při školení pracovníků - zajistit optimalizaci provozu zařízení na zpracování vedlejších energetických produktů včetně zpracování plánů údržby. Dlouhodobé cíle - připravit záměry na opravy a modernizaci hlavního výrobního zařízení - kotle K3, komína, kondenzátoru TG2 s cílem zvýšení účinnosti a spolehlivosti hlavního výrobního zařízení - postupně naplňovat zpracovanou informační strategii společnosti - realizovat marketingovou a obchodní orientaci na trhu s teplem s cílem získání dalších zákazníků - realizovat závěry ze zpracované strategie personálního rozvoje prostřednictvím projektu Moderní systém řízení a rozvoje lidských zdrojů ve společnosti TST, a. s. - připravit podklady pro případnou registraci popelovin z fluidního spalování. Rizika - neschválení státní energetické koncepce (SEK), tudíž nejasná dlouhodobá koncepce teplárenství - nedostatek biomasy, případně zvýšení její ceny, snížení podpory při spoluspalování biomasy - udržení dodávek tepla rozhodujícím odběratelům - vývoj ceny a poptávky po elektrické energii, nepřiměřená podpora fotovoltaických zdrojů - cena povolenek na výrobu elektrické energie a tepla pro roky zpřísnění emisních limitů a stropů, v případě nezískání výjimky pro provoz zařízení - řešení otázky hlukové zátěže v okolí areálu akciové společnosti - nedostatek, případně zvýšení ceny paliva, při neprolomení těžebních limitů - zpřísnění podpory kombinované výroby tepla a elektřiny - nezavedení uhlíkové daně - rozdíl daňového zatížení centrální výroby tepla vůči necentrální. 13

16 14

17 slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní partneři, přátelé, rok 2012 lze v historii Teplárny Strakonice, a.s. nazvat rokem významných událostí v druhém cyklu existence akciové společnosti. Modernizace kotlů K1 a K2, náhrada parních rozvodů teplovodními v severní části města, příprava na přechodné období do roku v našem případě rozdělení teplárny na dvě provozovny - zdroje, řada modernizací v oblasti IT a ASŘTP, podpis zásadní dlouhodobé smlouvy na dodávky uhlí do roku 2020 s možností prodloužení do roku 2060 jsou toho důkazem. Jsem rád, že se tento náročný rok podařilo zakončit po finanční stránce lépe než jsme plánovali. Máme tak za sebou první náročné období ve druhém cyklu modernizace naší teplárny. Do našeho konzervativního teplárenského oboru se čím dále a více prosazují dopady evropské a české legislativy. Bohužel je to v době extrémně nestabilního prostředí v české energetice a neexistence dlouhodobých koncepcí vycházejících ze Státní energetické koncepce, stále neschválené. Často se pozastavujeme nad tím, že pomalu přestávají platit fyzikální zákony, což v našem oboru by měl být základ. I přes tyto skutečnosti jsem stále přesvědčen, že náš tým při pochopení ze strany majoritního vlastníka je připraven a schopen zvládnout modernizace, optimalizovat náklady, plnit závazky v oblasti finanční a pokračovat v přípravě Teplárny Strakonice, a.s. na období po roce 2016 a 2022 při dodržení naší vize být stabilním a bezpečným dodavatelem tepelné energie v regionu města Strakonice a současně být spolehlivým partnerem v oblasti dodávky elektrické energie. Za dosažené výsledky v roce 2012 patří poděkování všem zaměstnancům, majoritnímu majiteli, akcionářům, ale i odběratelům a dodavatelům. Ing. Aleš Seitz předseda představenstva 15

18 statutární a dozorčí orgány Ing. Aleš Seitz předseda představenstva Ing. Pavel Vondrys místopředseda představenstva Ing. František Kutheil člen představenstva Ing. Pavel Pavel člen představenstva Ing. Vladimíra Voržáčková člen představenstva statutární orgán představenstvo Ing. Bořivoj Kohout předseda dozorčí rady Ing. Karel Šíp místopředseda dozorčí rady Ing. Luděk Joza člen dozorčí rady Ing. Václav Kamba člen dozorčí rady Ing. Jana Narovcová člen dozorčí rady Josef Lukeš člen dozorčí rady 16 dozorčí orgán dozorčí rada

19 organizační struktura společnosti valná hromada představenstvo dozorčí rada vedení společnosti generální ředitel Ing. A. Seitz odborný ředitel pro techniku a výrobu Ing. F. Kutheil odborný ředitel pro finance Ing. V. Voržáčková odborný ředitel pro obchod Ing. V. Braun provoz údržba investice a marketing chemie a vodohospodářství rozvody tepla bezpečnost práce ekologie řídicí a informační systémy ekonomické informace financování účetnictví controlling obchod doprava MTZ 17

20 zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku PLNĚNÍ ROZPOČTU Za rok 2012 vytvořila Teplárna Strakonice, a.s. výsledek hospodaření před zdaněním ve výši tis. Kč. Tento výsledek hospodaření byl dosažen díky úsporným opatřením v oblasti nákladů, prodejem finančních investic a prodejem části nespotřebovaných emisních povolenek. VÝROBA A PROVOZ Výroba elektrické energie Výroba elektrické energie v Teplárně Strakonice, a.s. probíhá výhradně kombinovaným způsobem. Rozhodujícím zdrojem výroby elektřiny je kondenzačně odběrový stroj označený TG2 o jmenovitém výkonu 22 MWe. V topné sezóně je provozován protitlaký stroj označený TG1 o jmenovitém výkonu 8 MWe. V roce 2012 byla vyrobena elektřina o objemu MWh (Esv), z toho v kogeneračním cyklu MWh (Ekog). Maximální hodnoty zatížení bylo dosaženo a činilo 22,2 MWe. Výroba tepelné energie Výroba tepelné energie je závislá na vnějších klimatických podmínkách otopného období. Průměrné teploty v roce 2012 byly pro zákazníky velmi příznivé. Z dvanácti měsíců roku byly pod teplotním průměrem jen tři měsíce, a to únor, říjen a prosinec. Množství vyrobené tepelné energie bylo rovněž ovlivněno potřebou tepla pro výrobu elektrické energie. Na čtyřech kotelních jednotkách dosáhla výroba GJ. Pozitivem je splnění všech plánovaných měrných ukazatelů výroby. Provoz tepelných sítí a předávacích stanic V roce 2012 Teplárna Strakonice, a. s. provozovala 30,617 km parních a 32,374 km teplovodních rozvodů. Celkový počet předávacích stanic, typu pára - voda a voda - voda je 268. Přenosová kapacita soustavy zásobování teplem je 214 MWt. Řízení výměníkových stanic je prováděno z dispečerského pracoviště, které je vybaveno novou centrálou Honeywell EBI. V roce 2012 pokračoval převod řízení modernizovaných stanic na tuto centrálu. Provoz soustavy byl v mimotopné sezóně ovlivněn prováděním náhrady parních rozvodů za teplovodní rozvody v severní části města. Přesto se podařilo minimálně omezit dodávky tepla zákazníkům. Soustava zásobování je provozována bez celkové letní odstávky parních rozvodů. K rozvoji soustavy zásobování pomáhá konzultační a poradenská činnost poskytovaná majitelům objektů a projektantům, kteří přispívají k rozšiřování teplárenské soustavy. 18

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ INNOSTI SPOLE

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ INNOSTI SPOLE se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel. 383 318 111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,

Více

výroční TEPLÁRNA STRAKONICE, a.s.

výroční TEPLÁRNA STRAKONICE, a.s. výroční ZPRÁVA 2011 TEPLÁRNA STRAKONICE, a.s. výroční zpráva Dle ustanovení 21 zákona 563/1991 Sb., v platném znění. obsah strana profil společnosti 3 základní ukazatele 4 hodnocení společnosti 5 historie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI TEPLÁRNA STRAKONICE, A. S., ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI TEPLÁRNA STRAKONICE, A. S., ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI TEPLÁRNA STRAKONICE, A. S., ZA ROK 2013 OBSAH Profil společnosti... 5 Základní ukazatele... 6 Historie...7 Události roku 2013... 9 Události po účetní závěrce (po 31. 12. 2013

Více

TEPLÁRNA STRAKONICE. a.s. výroční zpráva

TEPLÁRNA STRAKONICE. a.s. výroční zpráva TEPLÁRNA STRAKONICE a.s. 2010 výroční zpráva obsah výroční zpráva Dle ustanovení 21 zákona 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění platných předpisů. PROFIL SPOLEČNOSTI 2 ZÁKLADNÍ UKAZATELE 3 HODNOCENÍ

Více

Teplárna Otrokovice a.s.

Teplárna Otrokovice a.s. Teplárna Otrokovice a.s. Historie společnosti 30.léta 20.století: postavena elektrárna, zásobuje elektřinou a teplem (kombinovaná výroba) areál Baťových závodů, sídliště Bahňák, obchodní centrum a hotel

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů TISKOVÁ ZPRÁVA O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů Do užší nominace 13. ročníku soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem bylo za rok 2014 do čtyř kategorií vybráno

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost se sídlem v Mostě, tř. Budovatelů 283/3, PSČ 434 1 IČ: 44569181 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE. prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014

MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE. prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014 MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014 Město Kopřivnice zásobování teplem současnost Rozvoj města (výstavba sídlišť) úzce spojen s rozvojem automobilky TATRA (60.

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/9 Typ právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon 458/2000 Vyhláška 150/2001 Změny Číslo předpisu Název právního předpisu právního předpisu Zákon o hospodaření energií Zákon o podmínkách podnikání

Více

květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011

květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011 květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011 Osnova Hospodaření společnosti v roce 2011 Výsledky hospodaření Přehled výnosů Komentář k vybraným položkám výnosů Přehled nákladů Komentář

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související. kraje

Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související. kraje Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související aktivity v rámci Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu oddělení regionálního rozvoje 5. května

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

Vícepalivový tepelný zdroj

Vícepalivový tepelný zdroj Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní charakteristika obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. 1.1. Základní údaje o společnosti

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Severomoravská plynárenská, a.s. P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004

Severomoravská plynárenská, a.s. P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004 P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004 Ostrava, červenec 2004 Údaje o společnosti Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Plynární 2748/6,

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI listopad 2013 Ing. Václav Matys manažer útvaru výstavba klasických elektráren ČEZ, a. s. OSNOVA Komplexní obnova elektrárny Tušimice

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Statutární orgány 4 Zpráva vedení a analýza situace 5 Rozdělení zisku za rok 2013 9 PŘÍLOHA zpráva auditora 10 1 Úvodní

Více

Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s.

Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s. Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s. Informační služby energetika, a.s. U Plynárny 500, 141 00 Praha 4 tel.: 267 17 29 03, fax: 267 17 49 03 e-mail: ise@ise.cz Obsah 1. Základní

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 emitenta kótovaného cenného papíru za první pololetí roku 2007 17.8.2007 Obsah Popisná část pololetní zprávy... 5 Stav a vývojové tendence podnikatelské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2007 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 4 Základní údaje o společnosti Statutární orgán: Představenstvo: Dozorčí rada: Činnost společnosti v roce

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s.

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Obsah Základní informace o projektu Příprava projektu Realizační fáze Rady a doporučení Konečný

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu Irena Kojanová OBSAH Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu Žádosti o povolení provozu pro

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více