výroční ZPRÁVA TEPLÁRNA STRAKONICE, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční ZPRÁVA TEPLÁRNA STRAKONICE, a.s."

Transkript

1 výroční ZPRÁVA TEPLÁRNA STRAKONICE, a.s. 2012

2

3 obsah profil společnosti základní ukazatele hodnocení společnosti historie události roku projekty financované s dotací z fondů evropské unie události po účetní závěrce (po ) strategie společnosti v integrovaném systému řízení přehled strategických cílů (sc) slovo předsedy představenstva statutární a dozorčí orgány organizační struktura společnosti zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku finanční část a osoby odpovědné za ověření řádných účetních závěrek osoby odpovědné za ověření řádných účetních závěrek za poslední tři účetní období rozvaha výkaz zisku a ztráty rozvaha 2012 v plném rozsahu výkaz zisku a ztráty 2012 v plném rozsahu příloha účetní závěrky k přehled o peněžních tocích 2011, přehled o změnách vlastního kapitálu 2011, zpráva nezávislého auditora zpráva dozorčí rady informace pro akcionáře identifikační a základní údaje zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zkratky a jednotky

4 profil společnosti ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Historicky vznik teplárny ve Strakonicích spadá do roku 1946, kdy bylo rozhodnuto o jejím vybudování. Stavba teplárny byla zahájena v roce 1948 a její provoz v roce Právní forma - akciová společnost byla založena Fondem národního majetku České republiky v roce 1993 a do obchodního rejstříku zapsána PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba tepla, rozvod tepla a výroba elektrické energie. Teplárna Strakonice, a. s. zajišťuje dodávky tepelné energie do soustavy zásobování teplem na území města Strakonice. Odběratelům poskytuje komplexní služby v dodávkách tepla až na paty domů. Současně je výrobcem elektrické energie a dodává elektrickou energii do distribuční rozvodné sítě firmy E.ON, a. s. Oba druhy energie jsou získávány v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET). K podnikání v těchto energetických odvětvích má Teplárna Strakonice, a. s.uděleny licence: - skupina 31 výroba tepelné energie - skupina 32 rozvod tepelné energie - skupina 11 výroba elektřiny Od roku 2005 má společnost plně certifikovaný integrovaný systém řízení (ISŘ), který zahrnuje řízení jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce dle požadavků mezinárodních norem. 2

5 základní ukazatele Hospodaření společnosti měr. j Aktiva celkem tis. Kč Dlouhodobý majetek tis. Kč Pohledávky celkem tis. Kč Vlastní kapitál tis. Kč Základní kapitál tis. Kč Cizí zdroje tis. Kč Výsledek hospodaření tis. Kč Průměrný počet zaměstnanců (přepočtený) ,7 214,6 211,37 209,6 Investice tis. Kč Celková zadluženost % 21,8 22,5 19,2 24,9 34,1 z toho úvěrová zadluženost % 1 0, ,9 Rentabilita vl. kapitálu ROE % 4,03 2,15 1,67 1,51 2,29 Rentabilita celk. kapitálu ROA % 3,13 1,68 1,33 1,18 1,62 Čistý zisk na akcii Kč 84,9 53,8 42,9 39,30 60,32 Dividenda na akcii Kč Technické a obchodní měr. j Instalovaný tepelný výkon MWt Instalovaný elektrický výkon MWe Výroba elektřiny MWh Dodávka tepla TJ Prodej tepla TJ z toho sektor TJ byty TJ

6 hodnocení společnosti Hospodaření společnosti Teplárna Strakonice, a.s. je pravidelně od roku 1997 hodnoceno ratingovou společností Czech RATING Agency (od roku 2005 Moody s Central Europe a.s.). Vývoj hodnocení společnosti 1997: Baa-/Acr společnost schopna dostát svým závazků bez velkých obtíží i z dlouhodobého pohledu 1998: Baa-/Acr s pozitivním výhledem 1999: Baa-/Acr s pozitivním výhledem 2000: Baa-/stabilní/czA - nadprůměrný se skutečnostmi, které by v budoucnu mohly ohrozit nízkou míru rizika 2001: Baa-/stabilní/czA- 2002: Baa-/stabilní/czA- 2003: Baa-/czA- s pozitivním výhledem tj. bonitní subjekt se stabilní současností, s nadprůměrnou schopností splácet své závazky, s doporučením sledování budoucího rizika ve středním a delším časovém horizontu 2004: Baa-/czA tj. bonitní subjekt se stabilní současností, s nadprůměrnou schopností splácet své závazky 2005: Aa2.cz se stabilním výhledem (změna ratingové stupnice odpovídá Baa-/czA ) 2006: Aa2.cz s negativním výhledem 2007: Aa2.cz se stabilním výhledem 2008: Aa2.cz se stabilním výhledem 2009: Aa3.cz se stabilním výhledem 2010: Aa3.cz se stabilním výhledem 2011: Aa3.cz s negativním výhledem 2012: za rok 2012 proběhne hodnocení společnosti v prvním pololetí

7 historie zahájeny stavební práce teplárny ve Strakonicích včetně rozvodů tepla, montáže strojního zařízení, rozvoden a elektro zařízení zahájena výroba, do provozu uvedeny dva uhelné kotle K1 a K2, rozvodny 6, 22 a 110 kv, turbogenerátory TG1, TG2, Teplárna Strakonice se stala součástí majetku Jihočeské energetické závody, s. p. České Budějovice do provozu uveden třetí uhelný kotel K3 a dva kotle mazutové K4 a K5, vybudována chemická úpravna vody, mazutové hospodářství, postaven nový komín o výšce 147,5 m, horkovzdušný rozmrazovací tunel, dle zákona 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby byla Teplárna Strakonice převedena do majetku Fondu národního majetku a založen samostatný právní subjekt Teplárna Strakonice, a.s Teplárna Strakonice, a.s. zapsána do obchodního rejstříku, zvýšen základní kapitál společnosti nepeněžitým vkladem (tepelné hospodářství převedeno do majetku společnosti), do provozu uvedena pneumatická doprava popílku, denitrifikační zařízení u kotlů K1 a K2 a emisní monitorovací systém, postavena centrální kompresorová stanice, provedena oprava a modernizace turbogenerátorů TG1 2 MW za 8 MW a TG2 16 MW za 20 MW, realizovány I., II., III. a IV. etapa řídícího systému TELEPERM XP, podepsán kontrakt na dodávku odsiřovacího zařízení, realizována stavba odsiřovacího zařízení včetně uvedení do provozu, teplofikace lokalit Volyňská II, Barvínkov a Žižkova, zavedeny informační systémy Ekonfis, Energy Cap a Fatep pro Win, zavedena dvousložková cena tepla digitalizace sítí, informační systém rozšířen o systém GIS, postaveny chladicí mikrověže, instalován protihlukový kryt TG1, rekonstruována rozvodna 110 kv, certifikován popílek, provedena oprava a modernizace tepelných rozvodů a domovních předávacích stanic v lokalitách I. Máje, Stavbařů, Tržní, nahrazeny parní rozvody v ul. Havlíčkova a A. Šťastného s přechodem na dvoutrubní předizolovaný rozvod, realizována V. etapy řídícího systému TELEPERM XP, instalován centrální regulátor výkonu a terminál pro poskytování podpůrných služeb, zahájeno obchodování s elektřinou Teplárny Strakonice, a.s. s E.ON Energie, a.s., modernizováno odpopílkovací zařízení, modernizována pneumatická doprava popílku zřízen útvar pro obchod, provedena oprava parovodu v ul. Ellerova, parovodu v lokalitě Mír, zaveden dvoutrubkový systém, opraveny a modernizovány tepelné rozvody v lokalitách Na Ohradě, Zvolenská, teplofikovány rodinné domky v lokalitě Máchova a strakonický hrad, rekonstruováno parkoviště společnosti, certifikován integrovaný systému řízení (ISŘ), zavedeny informační systémy SAP a CALOR, vydáno Integrované povolení, vybudován kamerový systém, modernizována chemické úpravna vody, rekultivována skládka Kuřimany teplofikovány lokality A. B. Svojsíka, Máchova, Na Muškách, Stínadla, provedena oprava parovodu Sítos, rekonstruovány výměníkové stanice Jezárky a Dukelská, provedena oprava kondenzátního potrubí v lokalitě Žižkova, realizován projekt Rekonstrukce parovodů na území města Strakonice (I. etapa Rekonstrukce parovodu Velké náměstí Strakonice), provedena oprava a modernizace elektronapájecích stanic EN3, EN4 a EN5, upgrade řídícího systému TELEPERM XP, modernizována TN2, provedena oprava a modernizace zauhlování se snížením prašnosti, provedeny zkoušky ostrovního provozu ROP, modernizován výtah, vypsáno výběrové řízení na veřejnou zakázku Rekonstrukce uhelných kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky (REK12) a vydáno stavební povolení, výběrové řízení na veřejnou zakázku na poskytnutí úvěrového rámce pro REK12 a rozhodnuto o poskytovateli úvěru, podepsána smlouva o úvěru s Českou spořitelnou, a.s., výběrová řízení na Vybudování a vybavení školicího střediska, registrace popílku a škváry podle evropského nařízení REACH realizována I. a II. etapa Rekonstrukce parovodů na území Města Strakonice Rekonstrukce parovodu Velké náměstí Strakonice a Převod oblasti severně od Velkého náměstí na teplovodní systém, ukončen provoz stávajícího kotle K2, předáno staveniště a zahájena realizace projektu REK12, zahájena stavba vnějšího hospodářství biomasy pro K1 a K2, vybudována mobilní technologie na zpracování jemných anorganických odpadních materiálů pro výrobu lehkého umělého kameniva, ověřeno množství emisí CO2, ověřena správnost kontinuálního měření za odsířením, provedeno jednorázové měření emisí, udělen titul Nejlepší firma ČR v oboru, proveden recertifikační audit, spuštěna aplikace e-utility Report pro elektronické podání žádosti o vyjádření k existenci sítí. 5

8 události roku 2012 Rozvody tepla realizována II. a zároveň poslední etapa projektu Rekonstrukce parovodů na území města, přepojeno bylo celkem 33 odběrných míst z primárního na sekundární médium, Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo o poskytnutí dotace - březen - zahájeny stavební práce II. etapy - srpen - ukončeno zprovozňování technologického zařízení II. etapy - říjen - ukončeno předávání stavebních prací v jednotlivých objektech - v průběhu roku bylo do majetku TST vzato 13 nových přípojek v rozvodech tepla. Hlavní výrobní zařízení (HVZ) odstávka HVZ. Rekonstrukce kotlů K1 a K2 (REK12) - projektové práce: kotel K2 - kompletní projekt byl dokončen, probíhalo vypořádání připomínek, kotel K1 - zahájeny projektové práce - realizace: kotel K2 - probíhala strojní, stavební montáž kotle K2, na tlakovém celku proběhla úspěšná tlaková zkouška za účasti Notifikované osoby, byla dokončena strojní montáž částí: fluidní lože, vyzdívky, čerpadla chlazení fluidní vrstvy vč. potrubí, hospodářství paliva pro najetí (extralehký topný olej), doprava a chlazení ložového popelu, doprava a úprava paliva před kotlem, elektroodlučovač, spalinovody, propojovací potrubí kotle, operativně řešeny přeložky na stávajícím zařízení, dále byly dokončeny stavební práce na stolici K2, úpravy ocelové konstrukce K2, plošiny kotle; vnější hospodářství biomasy, příprava zastřešení skládky biomasy, betonová podlaha skládky, probíhají práce na montáži elektro, MaR, ASŘTP, kotel K1 byla zahájena výroba dílů - zkoušky, najíždění na konci 2012 byla zahájena příprava zkoušek částí zařízení (IZ) - řízení akce - probíhá formou kontrolních dnů (každý týden) a denních operativních porad na stavbě - smlouva - v roce 2012 byl podepsán dodatek č.3 (úprava platebního kalendáře na základě průběhu realizace) - termíny - termín předání K2 je , termín předání K1 je , kolaudace srpen platby - na základě postupu realizace byly s dodavatelem řešeny v roce 2012 dílčí platby 3., 4. a 5. - dotace - v roce 2012 proběhly 3 kontroly projektového manažera SFŽP spojené s platbami dotace, dále proběhla veřejnosprávní kontrola SFŽP (kompletní ověření dokumentů a realizace stavby) - úvěr - v roce 2012 byl čerpán úvěr od České spořitelny cca ve výši 145 mil. Kč. Integrované povolení změna Integrovaného povolení - výsledkem je rozdělení na teplárnu a výtopnu. 6

9 Komunikace Aktualizovány Propagační desky společnosti V magazínu All for Power (vydavatel AF POWER agency, a.s.), kapitole Energetické investiční celky zveřejněn článek Rekonstrukce kotlů K1 a K2 v Teplárně Strakonice. JAOM (výroba umělého kameniva) Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha s.p. proveden dohled (audit) nad fungováním systému řízení výroby umělého kameniva. Obchod podepsána Kupní smlouva na prodej a koupi mosteckého hnědého uhlí Litvínovská uhelná, a.s.., podepsán Dodatek k Dlouhodobé kupní smlouvě o dodávce elektřiny z Teplárny Strakonice, a.s. na období let s převzetím závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy pro rok 2013 (leden - únor) - E.ON Energie, a.s. Životní prostředí ověřeno množství emisí CO 2 autorizovanou osobou, předány údaje evidence odpadů do integrovaného systému ohlašovacích povinností, provedeno jednorázové měření emisí CO, NO x, SO 2 a TZL za K4, odeslány výsledky monitoringu a vyhodnocení plnění závazných podmínek provozu stanovených v Integrovaném povolení za r na KÚ, předány údaje do integrovaného registru znečištění a souhrnné provozní evidence znečišťování ovzduší do integrovaného systému ohlašovacích povinností, v srpnu osvědčena platnost Prohlášení k životnímu prostředí, v prosinci provedeno jednorázové měření emisí CO, NO x, SO 2 a TZL za K5 a ověřena správnost kontinuálního měření CO, NO x, SO 2 a TZL za odsířením. Certifikáty a ocenění společnosti v rámci certifikačního procesu TCQ (Top Czech Quality) titul Nejlepší firma ČR v oboru, TCQ 1. stupně a zlaté plakety (silver plaque), certifikáty ISŘ: management kvality, environmentální management a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, EMAS, ratingové hodnocení Mood ys Investors Service Limited, logo Zelená firma, certifikáty výrobků popílek, škvára, umělé kamenivo, certifikovaný systém řízení výroby pro umělé kamenivo. ISŘ pravidelné interní audity, v červnu proběhl Dozorový audit. 7

10 projekty financované s dotací z fondů evropské unie - Rekonstrukce parovodů na území města Strakonice - Vybudování a vybavení školicího střediska - Vybudování mobilní technologie na zpracování jemných anorganických odpadních materiálů pro výrobu lehkého umělého kameniva - Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky (REK12) informace k dotacím, realizace a stav projektů Název projektu: Rekonstrukce parovodů na území města Strakonice Název operačního programu: Podnikání a inovace Název programu: Eko-energie - Dotace - Výzva III Registrační číslo: 3. 1 EED03/129 Realizace a stav projektu: I. Etapa Rekonstrukce parovodu Velké náměstí Strakonice: Parovod S6 (odbočka S6 Stráž - VVS Stráž) Parovod S2 (odbočka S2 - šachta Moira) Parovod S4 (Bavorova - odbočka S6 Stráž) - Převod oblasti severně od Velkého náměstí na teplovodní systém Teplovod (DVS Zvolenská) Teplovod (VVS 07 Zahradní - VVS Dubského) II. Etapa Převod oblasti severně od Velkého náměstí na teplovodní systém: Teplovod (VVS Nemocnice - ul. Husova) a nová DVS Nemocnice Celkové náklady: tis. Kč Výše dotace (30 % způsobilých výdajů): tis. Kč Stav výplaty: nevyplaceno, kontrola výběrového řízení a příprava žádosti o platbu Název projektu: Vybudování a vybavení školicího střediska Název operačního programu: Podnikání a inovace Název programu: Školicí střediska - Výzva I Registrační číslo: 5. 2 SS01/108 Realizace a stav projektu: ukončení projektu: uvedení do provozu: oficiální uvedení do provozu: Celkové náklady: tis. Kč Výše dotace (46 % způsobilých nákladů): tis. Kč Stav výplaty: vyplaceno: 2010 Využití školicího střediska (požadovaný cíl 30 %): 2010: 59,4 %, počet akcí : 75,1 %, počet akcí : 79,4 %, počet akcí

11 Název projektu: Vybudování mobilní technologie na zpracování jemných anorganických odpadních materiálů pro výrobu lehkého umělého kameniva Název operačního programu: Podnikání a inovace Název programu: Inovace - Inovační projekt - Výzva IV Registrační číslo: 4. 1 IN04/202 Realizace a stav projektu: Záměr je realizován na základě výsledků činnosti klastru Ekogen o.s., Zařízení slouží k výrobě umělého kameniva s využitím vedlejších energetických produktů (popílek apod.), Kamenivo (obchodní název RUGEN ) je možné přímo využít ve stavbě (zásyp, výplně, apod.) resp. v dalších stavebních výrobcích (tvarovky, stavební systémy a pod.), Lze v určitém rozmezí dosáhnout variabilních vlastností kameniva (objemová hmotnost, granulometrie, odolnost proti drcení), Zařízení je z prostorových důvodů instalováno v areálu TERASO Horažďovice s.r.o. na základě nájemní smlouvy, Na základě výběrového řízení realizovala firma Schenck Process s.r.o., Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu dne , Dne bylo zařízení převzato do zkušebního provozu, TZÚS (Technický zkušební ústav stavební) vydal ES Certifikát systému řízení výroby (č.1020-cpd ) a Protokol o počátečních zkouškách typu výrobku (č.a ). Kolaudační souhlas byl vydán dne a dne bylo zařízení uvedeno do trvalého provozu, probíhá optimalizace výroby, prodej umělého kameniva, podpora prodeje prostřednictvím konzultací, web, odborných konferencí (FOR ARCH, apod.). Z hlediska dotace byly splněny závazné ukazatele (uvedení inovativního produktu na trh, zavedení inovovaného procesu ve výrobě), Na základě žádosti o platbu byla dotace vyplacena, probíhá monitoring provozu (výroby a prodeje umělého kameniva). Celkové náklady: tis. Kč Výše dotace (40 % způsobilých výdajů): tis. Kč stav výplaty: vyplacena Název projektu: Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky Název operačního programu: Životní prostředí Oblast podpory: 2. 2 Omezování emisí - výzva 8 Evidenční číslo: Veřejná zakázka ev. č.: Realizace a stav projektu: Žádost o dotaci SFŽP byla podána dne , Od Ministerstva životního prostředí byl doručen registrační list akce, rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo doručeno , oznámení o zakázce (zahájení VZ) bylo v informačním systému Veřejných zakázek uveřejněno , Smlouva o dílo byla podepsána s vítězným uchazečem TENZA, a.s , Úvěrová smlouva byla uzavřena s Českou spořitelnou, a.s., proběhla kontrola kompletní dokumentace Veřejné zakázky Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)Nebyly zjištěny důvody k zahájení přezkoumání úkonů zadavatele (stanovisko ÚOHS ze dne ) Celkové náklady: tis. Kč Výše dotace (30 % způsobilých výdajů): tis. Kč Stav výplaty: vyplaceno tis. Kč Základní termíny realizace: předání staveniště: demontáž kotle K2: vnější hospodářství paliva (biomasy): výroba a montáž K2: uvedení do provozu, zkoušky K2: převzetí K2, hospodářství biomasy: demontáž kotle K1: montáž K1: uvedení do provozu, zkoušky, převzetí K1: zkušební provoz díla: do kolaudace K1: do

12 události po účetní závěrce (po ) - proveden audit účetní závěrky a vydána Zpráva nezávislého auditora, zpracovány zákonné zprávy - Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. Rozvody tepla - proběhlo kompletování dokumentů projektu Rekonstrukce parovodů na území města Strakonice a příprava podkladů pro podání žádosti o dotaci, úspěšně proběhla kontrola výběrových řízení a v březnu byla podána žádost o proplacení dotace - provedena zkouška nouzového zásobování vytápění areálu Nemocnice - požádáno o změnu licence na výrobu a rozvod tepelné energie. Výroba umělého kameniva (JAOM) Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha vydána Zpráva o dohledu nad certifikovaným systémem řízení výroby umělého kameniva. Rekonstrukce kotlů K1 a K2 (REK12) - realizace rekonstrukce K2 - v lednu zahájena výroba tlakového celku pro kotel K1. Kotel K provedeno chemické vyčištění varného systému kotle K3. Obchod - podepsán Dodatek k Dlouhodobé kupní smlouvě o dodávce elektřiny z Teplárny Strakonice, a.s. na období let s převzetím závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy pro rok 2013 (březen) E.ON Energie, a.s. - v lednu 2013 registrace TST v systému Operátora trhu, a.s. který slouží k zajištění činností plynoucích z legislativních požadavků zákona 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů a souvisejících prováděcích předpisů. 10

13 strategie společnosti v integrovaném systému řízení Strategie společnosti vychází z kauzální analýzy a metodiky Balance ScoreCard. Podle této metodiky jsou strategické cíle definované do čtyř základních oblastí - perspektiv. Oblast finančních výsledků, oblast poskytování služeb zákazníkům, fungování interních procesů a zajištění potřebných zdrojů a znalostí. Jednotlivé strategické cíle jsou naplňovány realizací Záměrů a Akcí, které schvaluje vedení společnosti. Zajištění potřebných nákladů se přímo promítá do rozpočtu a podnikatelského plánu příslušného období. plnění cílů procesů a dodržování řízené dokumentace a ostatních předpisů INTERNÍ AUDITY NESHODY PŘEZKOUMÁNÍ VEDENÍM UDRŽOVACÍ CÍLE PROCESŮ odpovědnost všech zaměstnanců společnosti BÝT STABILNÍM A BEZPEČNÝM DODAVATELEM TEPELNÉ ENERGIE V REGIONU MĚSTA STRAKONICE VIZE A SOUČASNĚ BÝT SPOLEHLIVÝM PARTNEREM SPOLEČNOSTI V OBLASTI DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE STRATEGICKÉ A DÍLČÍ CÍLE SPOLEČNOSTI odpovědnost - vedení společnosti FUNKČNÍ STRATEGIE STRATEGICKY DŮLEŽITÉ AKCE odpovědnost - OŘ, HI, specialisté ÚROVEŇ VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZAMĚSTNANCI ZLEPŠOVACÍ CÍLE ZÁMĚRY A AKCE odpovědnost vedoucího projektu a realizačního týmu (OŘ,HI, specialisté) INTERNÍ AUDITY KONTROLNÍ MECHANIZMY NESHODY snížení rizik v oblasti ŽP bezpečnosti práce a jakosti PŘEZKOUMÁNÍ VEDENÍM 11

14 přehled strategických cílů (sc) 1. Dosahovat dlouhodobou profitabilitu (zahrnuje akce, které vedou ke snižování nákladů a ke splnění podmínek dlouhodobého úvěru) 2. Být nejvýhodnější dodavatel komplexních služeb v oblasti tepelné energie (zahrnuje akce, které vedou ke zkvalitnění a rozšíření nabízených služeb za konkurenceschopné ceny) 3. Být spolehlivým dodavatelem silové elektřiny a regulovaného výkonu (zahrnuje akce, které vedou k dodržování nasmlouvaných podmínek s odběratelem elektrické energie) 4. Zlepšovat environmentální profil společnosti (zahrnuje akce, které minimalizují nepříznivý dopad činnosti společnosti na životní prostředí a zlepšují její image v očích veřejnosti) 5. Zajišťovat bezpečnost a spolehlivost technologického zařízení (zahrnuje akce, které vedou k efektivnějšímu provozování technologických zařízení včetně rozvodů tepla) 6. Zlepšovat řízení lidských zdrojů (zahrnuje akce, které jsou obsaženy ve funkční strategii Strategie řízení lidských zdrojů v TST, a.s. Pro období ) 7. Zajišťovat ICT služby (zahrnuje akce, které jsou obsaženy ve funkční strategii Informační strategie ) Vyhodnocování plnění strategických cílů společnosti Plnění strategických cílů společnosti se pravidelně vyhodnocuje každé čtvrtletí v rámci Zprávy o činnosti TST za příslušné období. 12

15 Cíle pro nejbližší období - zajistit dozorový audit integrovaného systému řízení - zajistit realizaci akce skladování popelovin po modernizaci kotle K2 - etapa zajistit školení obsluh a pracovníků údržby při uvádění kotle K2 do provozu - zajistit výběr dodavatele nakladače na biomasu - zajistit aktualizaci tepelného schématu a výpočtových schémat po rozdělení výrobny na teplárenský a výtopenský provoz - zajistit doplnění dokumentů ISŘ po rozdělení výrobního zařízení na dvě provozovny - zajistit aktualizaci studie rozvoje teplárenských sítí ve vazbě na schválený územní plán města Strakonice - provést kontrolní výpočet tepelných ztrát a přenosové kapacity parovodní sítě po zrušení části parních rozvodů v severní části města - dokončit zpracování návrhu optimalizace parovodů ve východní části města - zajišťovat spolupráci při implementaci bilančního softwaru IS DAMAS - zajistit využití školicího střediska při školení pracovníků - zajistit optimalizaci provozu zařízení na zpracování vedlejších energetických produktů včetně zpracování plánů údržby. Dlouhodobé cíle - připravit záměry na opravy a modernizaci hlavního výrobního zařízení - kotle K3, komína, kondenzátoru TG2 s cílem zvýšení účinnosti a spolehlivosti hlavního výrobního zařízení - postupně naplňovat zpracovanou informační strategii společnosti - realizovat marketingovou a obchodní orientaci na trhu s teplem s cílem získání dalších zákazníků - realizovat závěry ze zpracované strategie personálního rozvoje prostřednictvím projektu Moderní systém řízení a rozvoje lidských zdrojů ve společnosti TST, a. s. - připravit podklady pro případnou registraci popelovin z fluidního spalování. Rizika - neschválení státní energetické koncepce (SEK), tudíž nejasná dlouhodobá koncepce teplárenství - nedostatek biomasy, případně zvýšení její ceny, snížení podpory při spoluspalování biomasy - udržení dodávek tepla rozhodujícím odběratelům - vývoj ceny a poptávky po elektrické energii, nepřiměřená podpora fotovoltaických zdrojů - cena povolenek na výrobu elektrické energie a tepla pro roky zpřísnění emisních limitů a stropů, v případě nezískání výjimky pro provoz zařízení - řešení otázky hlukové zátěže v okolí areálu akciové společnosti - nedostatek, případně zvýšení ceny paliva, při neprolomení těžebních limitů - zpřísnění podpory kombinované výroby tepla a elektřiny - nezavedení uhlíkové daně - rozdíl daňového zatížení centrální výroby tepla vůči necentrální. 13

16 14

17 slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní partneři, přátelé, rok 2012 lze v historii Teplárny Strakonice, a.s. nazvat rokem významných událostí v druhém cyklu existence akciové společnosti. Modernizace kotlů K1 a K2, náhrada parních rozvodů teplovodními v severní části města, příprava na přechodné období do roku v našem případě rozdělení teplárny na dvě provozovny - zdroje, řada modernizací v oblasti IT a ASŘTP, podpis zásadní dlouhodobé smlouvy na dodávky uhlí do roku 2020 s možností prodloužení do roku 2060 jsou toho důkazem. Jsem rád, že se tento náročný rok podařilo zakončit po finanční stránce lépe než jsme plánovali. Máme tak za sebou první náročné období ve druhém cyklu modernizace naší teplárny. Do našeho konzervativního teplárenského oboru se čím dále a více prosazují dopady evropské a české legislativy. Bohužel je to v době extrémně nestabilního prostředí v české energetice a neexistence dlouhodobých koncepcí vycházejících ze Státní energetické koncepce, stále neschválené. Často se pozastavujeme nad tím, že pomalu přestávají platit fyzikální zákony, což v našem oboru by měl být základ. I přes tyto skutečnosti jsem stále přesvědčen, že náš tým při pochopení ze strany majoritního vlastníka je připraven a schopen zvládnout modernizace, optimalizovat náklady, plnit závazky v oblasti finanční a pokračovat v přípravě Teplárny Strakonice, a.s. na období po roce 2016 a 2022 při dodržení naší vize být stabilním a bezpečným dodavatelem tepelné energie v regionu města Strakonice a současně být spolehlivým partnerem v oblasti dodávky elektrické energie. Za dosažené výsledky v roce 2012 patří poděkování všem zaměstnancům, majoritnímu majiteli, akcionářům, ale i odběratelům a dodavatelům. Ing. Aleš Seitz předseda představenstva 15

18 statutární a dozorčí orgány Ing. Aleš Seitz předseda představenstva Ing. Pavel Vondrys místopředseda představenstva Ing. František Kutheil člen představenstva Ing. Pavel Pavel člen představenstva Ing. Vladimíra Voržáčková člen představenstva statutární orgán představenstvo Ing. Bořivoj Kohout předseda dozorčí rady Ing. Karel Šíp místopředseda dozorčí rady Ing. Luděk Joza člen dozorčí rady Ing. Václav Kamba člen dozorčí rady Ing. Jana Narovcová člen dozorčí rady Josef Lukeš člen dozorčí rady 16 dozorčí orgán dozorčí rada

19 organizační struktura společnosti valná hromada představenstvo dozorčí rada vedení společnosti generální ředitel Ing. A. Seitz odborný ředitel pro techniku a výrobu Ing. F. Kutheil odborný ředitel pro finance Ing. V. Voržáčková odborný ředitel pro obchod Ing. V. Braun provoz údržba investice a marketing chemie a vodohospodářství rozvody tepla bezpečnost práce ekologie řídicí a informační systémy ekonomické informace financování účetnictví controlling obchod doprava MTZ 17

20 zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku PLNĚNÍ ROZPOČTU Za rok 2012 vytvořila Teplárna Strakonice, a.s. výsledek hospodaření před zdaněním ve výši tis. Kč. Tento výsledek hospodaření byl dosažen díky úsporným opatřením v oblasti nákladů, prodejem finančních investic a prodejem části nespotřebovaných emisních povolenek. VÝROBA A PROVOZ Výroba elektrické energie Výroba elektrické energie v Teplárně Strakonice, a.s. probíhá výhradně kombinovaným způsobem. Rozhodujícím zdrojem výroby elektřiny je kondenzačně odběrový stroj označený TG2 o jmenovitém výkonu 22 MWe. V topné sezóně je provozován protitlaký stroj označený TG1 o jmenovitém výkonu 8 MWe. V roce 2012 byla vyrobena elektřina o objemu MWh (Esv), z toho v kogeneračním cyklu MWh (Ekog). Maximální hodnoty zatížení bylo dosaženo a činilo 22,2 MWe. Výroba tepelné energie Výroba tepelné energie je závislá na vnějších klimatických podmínkách otopného období. Průměrné teploty v roce 2012 byly pro zákazníky velmi příznivé. Z dvanácti měsíců roku byly pod teplotním průměrem jen tři měsíce, a to únor, říjen a prosinec. Množství vyrobené tepelné energie bylo rovněž ovlivněno potřebou tepla pro výrobu elektrické energie. Na čtyřech kotelních jednotkách dosáhla výroba GJ. Pozitivem je splnění všech plánovaných měrných ukazatelů výroby. Provoz tepelných sítí a předávacích stanic V roce 2012 Teplárna Strakonice, a. s. provozovala 30,617 km parních a 32,374 km teplovodních rozvodů. Celkový počet předávacích stanic, typu pára - voda a voda - voda je 268. Přenosová kapacita soustavy zásobování teplem je 214 MWt. Řízení výměníkových stanic je prováděno z dispečerského pracoviště, které je vybaveno novou centrálou Honeywell EBI. V roce 2012 pokračoval převod řízení modernizovaných stanic na tuto centrálu. Provoz soustavy byl v mimotopné sezóně ovlivněn prováděním náhrady parních rozvodů za teplovodní rozvody v severní části města. Přesto se podařilo minimálně omezit dodávky tepla zákazníkům. Soustava zásobování je provozována bez celkové letní odstávky parních rozvodů. K rozvoji soustavy zásobování pomáhá konzultační a poradenská činnost poskytovaná majitelům objektů a projektantům, kteří přispívají k rozšiřování teplárenské soustavy. 18

TEPLÁRNA STRAKONICE. a.s. výroční zpráva

TEPLÁRNA STRAKONICE. a.s. výroční zpráva TEPLÁRNA STRAKONICE a.s. 2010 výroční zpráva obsah výroční zpráva Dle ustanovení 21 zákona 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění platných předpisů. PROFIL SPOLEČNOSTI 2 ZÁKLADNÍ UKAZATELE 3 HODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ INNOSTI SPOLE

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ INNOSTI SPOLE se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel. 383 318 111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Slovo člena představenstva Profil společnosti Základní údaje o společnosti Předmět podnikání Hlavní události

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. zpráva představenstva 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. zpráva představenstva 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA zpráva představenstva 1 Obsah Profil společnosti 5 Přehled vybraných tech. a ekonom. ukazatelů 9 Významné události roku 2014 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ OBSAH 4. Základní identifikační údaje 4. Předmět podnikání 5. Úvodní slova předsedy představenstva 6. Orgány společnosti 7. Organizační struktura 8. Struktura vlastníků společnosti 8. Údaje o cenných papírech

Více

Pražská teplárenská a.s.

Pražská teplárenská a.s. 01 Pražská teplárenská a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 Teplo a energie patří mezi základní životní potřeby. Pražská teplárenská a.s. již tradičně pečuje o tepelnou pohodu obyvatel a organizací a

Více

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s.

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo a chlad pro organizaci podléhající Hornímu zákonu,

Více

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH SBORNÍK KONFERENCE 4. 9. 2014 hrad Strakonice 1 2 KONFERENCE Nový zdroj fluidního spalování ve Strakonicích 4. 9. 2014 od 11:00 hod. v Rytířském sále na strakonickém

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 N E J E N Č I S T É T E P L O OBSAH Základní identifikační údaje 3 Předmět podnikání společnosti 5 Výsledky společnosti ve zkratce 6 Významné události v roce 2003 8 Úvodní slovo předsedy

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Úvodní slovo jednatelů

Úvodní slovo jednatelů Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo jednatelů 4 Profil Společnosti 4 Základní informace 5 Společníci 6 Údaje o dozorčích a statutárních orgánech 6 Dozorčí rada 7 Jednatelé Společnosti 8 Správa a

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Dopis člena představenstva Hlavní události roku 2013 a 2014 do data sestavení výroční zprávy Profil společnosti

Více

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice.

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice. 1 PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch spoleãností v âeské republice. Obsah Profil společnosti Vývoj nejdůležitějších ekonomických ukazatelů Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

DOBRÁ VOLBA PRO ČECHY?

DOBRÁ VOLBA PRO ČECHY? DOBRÁ VOLBA PRO ČECHY? Srdečně zdravím všechny naše maloodběratele i velkoodběratele a přeji všem krásné slunečné jaro a zvláště vydařené prázdniny a dovolené. Skončila nám topná sezóna, tak mi dovolte

Více

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s.

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. PROFIL SPOLEČNOSTI................................................................

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2011 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

Veškeré dokumenty a materiály, uváděné ve výroční zprávě, jsou k nahlédnutí v sídle společnosti.

Veškeré dokumenty a materiály, uváděné ve výroční zprávě, jsou k nahlédnutí v sídle společnosti. V roãní zpráva 2001 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Tato výroční zpráva byla sestavena podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve

Více

Obsah Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 3 Úvodní slovo 4 Výroba a prodej 8 Obchodní činnost 9

Obsah Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 3 Úvodní slovo 4 Výroba a prodej 8 Obchodní činnost 9 Výroční zpráva 2007 Obsah Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 3 Úvodní slovo 4 Výroba a prodej 8 Obchodní činnost 9 Investiční činnost 10 Životní prostředí

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

VÝROČNÍ. zpráva. ČEZ Energo, s.r.o. >> 11

VÝROČNÍ. zpráva. ČEZ Energo, s.r.o. >> 11 >> 11 VÝROČNÍ zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Obsah Skupina ČEZ 3 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora pro společníky společnosti ČEZ Energo, s.r.o. 6 Zpráva nezávislého auditora

Více

Výroční zpráva. Za období hospodářského roku od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009. TERMO Děčín a.s. - 1 -

Výroční zpráva. Za období hospodářského roku od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009. TERMO Děčín a.s. - 1 - Výroční zpráva Za období hospodářského roku od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009 TERMO Děčín a.s. - 1 - Obsah: Základní údaje o společnosti.............................................. 3 Úvodní slovo předsedy

Více

Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí

Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí Výroční zpráva Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí OBSAH I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 2 II. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 3 1. Organizační struktura 3 2. Orgány společnosti 4 3. Údaje

Více

OBSAH. AmpluServis, a.s.

OBSAH. AmpluServis, a.s. 2013 AmpluServis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí, montáží a investiční výstavby ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádí také revize vyhrazených technických

Více

Výroční zpráva 2014. Veolia Energie ČR, a.s.

Výroční zpráva 2014. Veolia Energie ČR, a.s. Výroční zpráva 2014 Veolia Energie ČR, a.s. Obsah 1 Identifikační a obecné údaje společnosti 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Charakteristika společnosti 3 1.3 Orgány společnosti 4 1.4 Organizační struktura

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více