ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ"

Transkript

1 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky a závazky po splatnosti, pronájem majetku, zatížení majetku zástavním právem či věcným břemenem, za předpokladu, že účetní jednotka pro sestavení výkazu zisku a ztráty používá účelové členění provozních nákladů, musí v příloze uvést druhové členění provozních nákladů a výnosů. 4) informace o propojených osobách údaje o fyzických a právnických osobách, které mají podstatný či rozhodující vliv s uvedením výše vkladu v procentech, obchodní firma a sídlo účetních jednotek, v nichž má účetní jednotka podstatní nebo rozhodující vliv s uvedením výše podílu na základním kapitálu těchto obchodních společností (či družstev), výše vlastního kapitálu a výše výsledku hospodaření za poslední účetní u těchto obchodních společností (či družstev), dohody mezi společníky, které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu u obchodních společností (či družstev). 5) informace o půjčkách a úvěrech je třeba uvést úrokové sazby a hlavní podmínky. 6) další informace průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního a z toho členů řídících orgánů a uvedení osobních nákladů, jež byly na zaměstnance vynaloženy (je třeba uvést jen úhrnné údaje), informace o uzavření ovládacích smluv či smluv o převodech zisku a zveřejnění informace, jaké povinnosti z tohoto vyplývají. PŘÍKLAD Ilustrace přílohy 1. Obecné údaje o účetní jednotce Název: IČO: Sídlo: Právní forma: Rozhodující předmět činnosti: vzniku společnosti: 1.1. Osoby s více než 20 % podílem na základním kapitálu účetní jednotky: Osoba Sídlo Podíl v účetním (v %) m m 1.2. Změny a dodatky Změny v obchodním rejstříku za uplynulé účetní : Změna 108

2 3. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Dodatky v obchodním rejstříku za uplynulé účetní : Dodatek 1.4. Statutární a dozorčí orgány účetní jednotky: Funkce Příjmení, jméno, tituly 1.5. Podniky, v nichž má účetní jednotka více než 20 % na základním kapitálu Název Sídlo Podíl na základním kapitálu Základní kapitál společnosti Výsledek hospodaření 1.6. Smluvní dohody mezi společníky (akcionáři), jež zakládají rozhodovací práva: 1.7. Informace o personální oblasti Průměrný počet zaměstnanců Zaměstnanci z toho řídící pracovníci 109

3 Osobní náklady na zaměstnance Odměny statutárních orgánů Odměny dozorčích orgánů Zaměstnanci z toho řídící pracovníci 1.8. Poskytnutá plnění Poskytnuté půjčky Poskytnuté půjčky z toho bývalým členům Společníci (akcionáři) Členové statutárních orgánů Členové dozorčích orgánů Členové řídících orgánů Celkem Poskytnuté úvěry Společníci (akcionáři) Členové statutárních orgánů Členové dozorčích orgánů Členové řídících orgánů Celkem Poskytnuté úvěry z toho bývalým členům Poskytnuté záruky Poskytnuté záruky z toho bývalým členům Společníci (akcionáři) Členové statutárních orgánů Členové dozorčích orgánů Členové řídících orgánů Celkem Ostatní poskytnutá plnění (např. bezúplatné předání k užívání osobních automobilů nebo jiných movitých či nemovitých věcí, platby důchodového připojištění, služby poskytované účetní jednotkou, atp.) Ostatní plnění z toho bývalým členům Společníci (akcionáři) Členové statutárních orgánů Členové dozorčích orgánů Členové řídících orgánů Celkem 110

4 3. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Použité účetní metody, obecné účetní zásady, způsoby oceňování 2.1. Způsoby účtování a oceňování Způsob oceňování dlouhodobého majetku při pořízení Ocenění k rozvahovému dni Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny majetku Způsob stanovení RPC Způsob oceňování zásob Ocenění při pořízení při vyskladnění k rozvahovému dni y vedlejších pořizovacích nákladů Způsob účtování zásob Způsob účtování Podstatné změny ve způsobu účtování a oceňování Změna Odůvodnění změny Dopad na výkazy Metodika stanovení opravných položek Způsob stanovení 111

5 2.2. Odpisy dlouhodobého majetku Metoda odpisování majetku účetní odpis daňový odpis 2.3. Způsob přepočítávání cizích měn na českou měnu Použitý směnný kurs pevný kurs aktuální denní kurs ANO Použití NE Způsob aktualizace směnného kursu 3. Doplňující informace k účetním výkazům 3.1. Události po rozvahovém dni události Rozvaha Dopad na výkazy Výkaz zisku a ztráty 3.2. Doplňující informace k dlouhodobému majetku Dlouhodobý nehmotný majetek Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Přírůstky Úbytky Dlouhodobý hmotný majetek Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Přírůstky Úbytky 112

6 3. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA pořízený formou leasingu Finanční leasing Doba leasingu zahájení Předpokládané datum ukončení Splátky Zbývá splatit celkem Uhrazeno do 1 roku nad 1 rok Doba leasingu zahájení Předpokládané datum ukončení Splátky Zbývá splatit celkem Uhrazeno do 1 roku nad 1 rok Operativní leasing Doba leasingu zahájení Předpokládané datum ukončení Výše roční splátky Doba leasingu zahájení Předpokládané datum ukončení Výše roční splátky neuvedený v rozvaze Pořizovací cena Přírůstky Úbytky 113

7 Hmotný majetek zatížený zástavním právem či věcným břemenem Hodnota majetku Zástavní právo Období Dlouhodobý majetek s výrazně vyšším tržním oceněním než je účetní ocenění Tržní hodnota Účetní hodnota Rozdíl Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti Emitent Počet CP Podíl v Kč v % Ocenění Hodnota podílu 3.3. Doplňující informace k zúčtovacím vztahům Pohledávky Pohledávky po lhůtě splatnosti pohledávky z obch. styku jiné pohledávky Po lhůtě splatnosti do 30 dnů do 60 dnů do 90 dnů do 180 dnů do 1 roku nad 1 rok pohledávky z obch. styku jiné pohledávky Po lhůtě splatnosti do 30 dnů do 60 dnů do 90 dnů do 180 dnů do 1 roku nad 1 rok 114

8 3. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Pohledávky k podnikům ve skupině Obchodní partner Výše pohledávky Splatnost pohledávky Pohledávky kryté dle zástavního práva pohledávky Výše pohledávky Podmíněné pohledávky podmíněné Výše pohledávky pohledávky Závazky Závazky po lhůtě splatnosti závazky z obch. styku jiné závazky Po lhůtě splatnosti do 30 dnů do 60 dnů do 90 dnů do 180 dnů do 1 roku nad 1 rok závazky z obch. styku jiné závazky Po lhůtě splatnosti do 30 dnů do 60 dnů do 90 dnů do 180 dnů do 1 roku nad 1 rok Závazky k podnikům ve skupině Výše závazku Splatnost závazku Obchodní partner 115

9 Závazky kryté dle zástavního práva závazku Výše závazku Podmíněné závazky podmíněného závazku Výše závazku Rezervy Počáteční stav Tvorba Čerpání Konečný stav Odložená daň Titul Odložená daňová pohledávka Odložený daňový závazek 3.4. Doplňující informace k vlastnímu kapitálu Změny vlastního kapitálu Položka Počáteční stav Zvýšení Snížení Konečný stav Základní kapitál Emisní ážio Kapitálové fondy Fondy z přecenění Rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Nerozdělený zisk Neuhrazená ztráta VH ho Celkem 116

10 3. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Rozdělení výsledku hospodaření (zisk/ztráta) rozdělení zisku Položka Běžné (návrh) Minulé Výsledek hospodaření Příděl rezervnímu fondu Výplata dividend (podílů na zisku) Příděl ostatním fondům Úhrada ztráty minulých let Zvýšení základního kapitálu Nerozdělený zisk Zůstatek 0 0 úhrada ztráty Položka Běžné (návrh) Minulé Výsledek hospodaření Úhrada z rezervního fondu Úhrada ztráty společníky Úhrada z nerozděleného zisku Snížení základního kapitálu Neuhrazená ztráta Zůstatek Informace o základním kapitálu akciová společnost akcie Počet akcií Nominální hodnota Nesplacené vklady Termín splatnosti společnost s ručením omezeným Společník s.r.o. Podíl Nesplacené vklady Termín splatnosti 117

11 družstvo Počet členů Členské vklady zapsané do OR Členské vklady nezapsané do OR 3.5. Doplňující informace k výsledkovým položkám Výnosy z činnosti Výnos Tržby za vlastní výrobky Tržby za služby Tržby za zboží Jiné provozní výnosy Finanční výnosy Výnosy celkem Celkem ČR Zahraničí Provozní náklady v členění dle druhu (pouze za předpokladu, že účetní jednotka sestavuje Výkaz zisku a ztráty za použití účelového členění nákladů) Položka Běžné Minulé Náklady na prodané zboží Spotřeba materiálu a energie Služby Mzdové náklady Odměny členům orgánů a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích Převod provozních nákladů Provozní náklady celkem 3.6. Výzkum a vývoj činnosti Výzkum/vývoj Výdaje 118

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014 společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 1. OBECNÉ INFORMACE Název obchodní společnosti: ZEAS PODHORNÍ ÚJEZD, a.s. Sídlo: Podhorní Újezd a Vojice, 507 54 Podhorní Újezd 119 IČ: 64789306 DIČ:

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

společnosti Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel

společnosti Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31.12.2013 společnosti Lázně Kyselka, o.p.s. Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Název: Lázně Kyselka, o.p.s. (dále společnost ) Sídlo:

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila v jasné rozdělení

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GAUDEA a.s. OBSAH - Obecné údaje - Struktura statutárních orgánů - Zpráva představenstva o Informace o minulém vývoji o Informace o vývoji v uplynulém účetním období o Informace o předpokládaném

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, Příloha č. 3 Připomínky KAČR k návrhu novely prováděcí vyhlášky 501/2002 - další návrhy na úpravu zapracované formou revizí do textu vyhlášky 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více