Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2006"

Transkript

1 Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

2 Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách zdravotnictví za kraj a jeho jednotlivé okresy. Úvod doplňuje přehled nemocnic a odborných léčebných ústavů rozšířený o základní ukazatele jejich činnosti. Data obsahují informace o obyvatelstvu a jeho pohybu, o síti zdravotnických zařízení a o jejich činnosti, dále uvádí informace o pracovnících a mzdách, o personálním vybavení lékaři podle druhu zařízení, zdravotním stavu obyvatelstva. Publikaci doplňují srovnávací grafy vybraných ukazatelů. Health Care in Statistical Data Region The publication facilitates fast information on the basic characteristics of health care in the region and its districts. Introduction is supplemented by a survey of hospitals and specialized therapeutic institutes with basic indicators of their activity. Data concern population and its movement, the network of health establishments and their activities, health personnel and wages, numbers of physicians by types of establishments and the state of health of the population. The publication is supplemented by charts of selected indicators. ÚZIS ČR, 2007 ISBN:

3 Obsah Úvod... 5 Definice a vysvětlivky... 7 Zkratky, značky v tabulkách Členění Hlavního města Prahy na menší územní celky Přehled základních ukazatelů o činnosti nemocnic a odborných léčebných ústavů Tabulková část Zdravotnictví Hl. m. Prahy Zdravotnictví městské části Praha Zdravotnictví městské části Praha Zdravotnictví městské části Praha Zdravotnictví městské části Praha Zdravotnictví městské části Praha Zdravotnictví městské části Praha Zdravotnictví městské části Praha Zdravotnictví městské části Praha Zdravotnictví městské části Praha Zdravotnictví městské části Praha Zdravotnictví městské části Praha Zdravotnictví městské části Praha Zdravotnictví městské části Praha Zdravotnictví městské části Praha Zdravotnictví městské části Praha Přehled vybraných ukazatelů 22 správních obvodů Grafická část Živě narození na obyvatel Zemřelí do 1 roku na živě narozených Úmrtnost na obyvatel Potraty na žen fertilního věku

4 4

5 Úvod Zdravotnictví Hlavního města Prahy je přehled základních údajů o zdravotnictví v Praze. Údaje jsou členěné na 15 územních statistických jednotek CZNUTS 4. Některé údaje např. o zdravotním stavu jsou členěny pouze do 10 platných územních obvodů, členění na 15 NUTS4 není k dispozici. V samostatné tabulce jsou uvedeny vybrané ukazatele v členění na 22 správních obvodů. Přehled o územním členění Prahy je na str. 12. Údaje jsou uváděny za všechna zdravotnická zařízení bez ohledu na jejich zřizovatele. Ukazatele se týkají obyvatelstva a jeho pohybu, sítě a činnosti ambulantních a lůžkových zařízení, lékáren, počtu lékařů, pracovníků ve zdravotnictví, mzdových prostředků a vybraných ukazatelů zdravotního stavu populace. Zdrojem dat je Národní zdravotnický informační systém a Český statistický úřad Pražská statistická kancelář. Standardizovaná úmrtnost je uvedena pouze za celou Prahu, údaje za menší územní jednotky nejsou k dispozici. Pro ukazatel procento žen užívajících antikoncepci jsou počty těchto žen čerpány z ročního výkazu, kde je sledování podle sídla ordinace. V relaci na ženy ve věku let (data podle bydliště) je ukazatel zkreslený a proto není uveden. Údaje za každou územní jednotku (CZNUTS4) jsou zpracovány samostatně. Data za jednotlivá lůžková zařízení jsou publikovány pouze s jejich souhlasem. Na území Prahy 12 není žádné lůžkové zdravotnické zařízení. Lékárenská péče byla v roce 2006 v Praze zabezpečena 299 lékárnami (včetně odloučených pracovišť) a 26 výdejnami zdravotnických prostředků. V Praze jsou velká zdravotnická zařízení nerovnoměrně rozmístěna, proto některé údaje za jednotlivé územní celky nejsou zcela vypovídající. Jedná se zejména o ukazatele o počtu zařízení, lékařů a pracovníků a ukazatele vztahující se k počtu obyvatel daného území. Relativní ukazatele vztažené k počtu obyvatel v jednotlivých územních celcích jsou tím deformovány. Relativní údaje za celou Prahu jsou ovlivněny tím, že zdravotnická zařízení na území Prahy poskytují péči i obyvatelům Středočeského kraje, některé specializované obory i obyvatelům dalších krajů. Průměrná mzda zaměstnanců odměňovaných podle zákona 143/1992 Sb. je uvedena jen v územních celcích, kde se v roce 2006 vyskytovala nějaká organizace odměňující podle tohoto zákona. 5

6 Pokud není uvedeno jinak, prezentované údaje se týkají roku 2006 a jsou napočteny na obyvatelstvo k Údaje o obyvatelstvu podle věkových skupin jsou k Údaje za potraty jsou k dispozici pouze za 10 platných územních obvodů, relativní údaje o potratech jsou napočítány na počet žen příslušné věkové skupiny k podle 10 platných územních obvodů. Ukazatel hospitalizovaní v nemocnicích na obyvatel je uveden jen za 10 platných územních obvodů, protože podrobnější členění podle bydliště pacienta není spolehlivé. Údaje týkající se zdravotnických zařízení a pracovníků jsou uváděny k Zpracoval ÚZIS ČR Krajský odbor Hlavní město Praha Karlovo nám. 5, Praha 2 tel http: // 6

7 Definice pojmů Index stáří: počet osob ve věku 65 let a více na 100 osob ve věku 014 let (k ) Úmrtnost: specifická úmrtnost v dané věkové skupině standardizovaná úmrtnost teoretické evropské populace ( evropského standardu ) vypočtená z jednotlivých specifických úmrtností konkrétní populace kojenecká počet zemřelých do 1 roku věku na živě narozených novorozenecká počet zemřelých do 28 dnů věku na živě narozených. Průměrné procento pracovní neschopnosti podíl kalendářních dnů pracovní neschopnosti na celkovém kalendářním fondu ve sledovaném období. Ošetřenívyšetření za jedno ošetření (vyšetření) se považuje soubor všech výkonů provedených při ošetřování jedné fyzické osoby na témže oddělení (pracovišti) nebo v bytě. Využití lůžek ve dnech (maximální lůžkové kapacity) = ošetřovací dny / průměrný počet lůžek průměrný počet dnů v roce, kdy je lůžko obsazeno pacientem. Náklady na 1 ošetřovací den (v Kč) jde o poměrný údaj, který využívá data z ročního statistického výkazu o ekonomice zdravotnického zařízení a je vypočítán podle následujícího vzorce: L*{1+(D+J+N)/(L+A)}/T Náklady na ošetřovací den za jednotlivá začleněná zařízení jsou k dispozici od roku 2006, kdy se začaly sledovat údaje na výkaze E (MZ) 604 a jeho příloze 1 za každé začleněné zařízení zvlášť. Ukazuje se však, že ne všechna zdravotnická zařízení dokážou rozdělit účetnictví (náklady a výnosy) do začleněných zařízení (místo hodnoty je pak uvedena tečka) a uvádí údaje i nadále za právní subjekt jako celek. L D J N A T = náklady na lůžkovou zdravotní péči = náklady na zdravotní dopravu = náklady na jinou zdravotní péči = náklady na výkony nezdravotní = náklady na ambulantní péči = počet ošetřovacích dnů Tato metoda není zcela exaktní z hlediska ekonomů, ale poskytuje orientační hodnotu nákladů na ošetřovací den. Pro výpočet nákladů na ošetřovací den v nemocnici v kraji celkem byly zahrnuty všechny nemocnice bez ohledu na souhlas k publikování. 7

8 Vysvětlivky Procento žen užívajících antikoncepci k (řádek 30) (relace je uvedena pouze za kraj, v okrese tento údaj ztrácí vypovídací hodnotu, proto není uveden) = počet žen užívajících antikoncepci hormonální i nitroděložní ve vztahu k počtu žen ve fertilním věku Tržby za léčiva a zdravotnické prostředky na 1 obyvatele (řádek 61) se uvádějí v tisících Kč. = za recepty a poukazy vč. doplatků, volný prodej Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči (bez SVLS, ZZS a AR), Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči (bez SVLS, ZZS a AR) na 1 obyvatele (řádek 130, 131) = včetně vyšetření LSPP TBC celkem, z toho TBC dýchacího ústrojí (řádek 139, 140) = TBC nově zjištěná + recidivy, bakteriologicky ověřená i neověřená; údaj za kraj včetně cizinců s krátkodobým pobytem a bezdomovců Syfilis, Gonokoková infekce (řádek 141, 142) = údaj bez cizinců s krátkodobým pobytem a bezdomovců Nově hlášené případy zhoubných novotvarů a novotvarů in situ (řádky ) = definitivní údaje za rok 2004; údaj za kraj včetně bezdomovců Počet živě narozených dětí s vrozenou vadou (řádek 151) = živě narození s vrozenou vadou zjištěnou do 1 roku života uváděni podle roku narození dítěte, tj. v roce 2005 (včetně živě narozených s vrozenou vadou, za které nebylo odevzdáno Hlášení vrozené vady, ale vada byla uvedena ve Zprávě o novorozenci) Přepočtený počet pracovníků součet úvazků jednotlivých pracovníků zdravotnických zařízení, přepočtený podle délky plné týdenní pracovní doby, stanovené pro dané zařízení či pracoviště. Obvyklá délka pracovní doby je 40 hodin týdně, dále to může být 39,5 hodin (pracoviště TRN), nebo 38,75 hodin (2směnný provoz), 37,5 hodin (3směnný nebo nepřetržitý provoz), 33,5 hodin (zdravotní důvody) a nebo 30 hodin (mladiství). Počet pracovníků ve zdravotnictví zahrnuje: zaměstnance v evidenčním počtu zaměstnavatele smluvní pracovníky. Evidenční počet zaměstnanců počet zaměstnanců všech kategorií daného zařízení či pracoviště, kteří jsou k němu v pracovním, služebním či členském poměru (mají pracovní smlouvu na dobu určitou či neurčitou). Do evidenčního počtu se nezapočítávají např. ženy na mateřské dovolené, osoby na rodičovské dovolené. 8

9 Zaměstnavatelé do počtu zaměstnavatelů jsou zahrnuti ti pracovníci, kteří pracují v daném zdravotnickém zařízení a pracují jako: fyzické osoby, nezapsané v obchodním ani živnostenském rejstříku, podnikající na základě zvláštních předpisů (zákon č. 455/1991 Sb.) a zaměstnávají v rámci svého podnikání jiné osoby, fyzické osoby, nezapsané v obchodním ani živnostenském rejstříku, podnikající na základě zvláštních předpisů (zákon č. 455/1991 Sb.), kteří nezaměstnávají v rámci svého podnikání jiné osoby a pracují na vlastní účet. Nepatří sem podnikatelé, kteří pouze vlastní zdravotnické zařízení, ale nepracují v něm. Smluvní pracovníci jsou pracovníci, kteří pracují v daném zdravotnickém zařízení a nepatří do evidenčního počtu zaměstnanců, tzn., že pracují např.: na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, podle 38 odst. 4 Zákoníku práce dočasně přiděleni k výkonu práce do jiné organizace (např. stáže), na smlouvu o dílo (dle občanského nebo obchodního zákoníku) či jinou smlouvu, jako spolupracující rodinný příslušník. Kategorie odborných pracovníků ve zdravotnictví jsou určeny: zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Kategorie odborných pracovníků ve zdravotnictví a jejich činnosti podle zákona č. 96/2004 Sb.: zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (ZPBD) 5 až 21, v publikaci je kategorie ZPBD rozdělena na: všeobecné sestry, porodní asistentky ( 5 a 6) ostatní zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí ( 7 až 21) zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí (ZPSZ) 22 až 28, zdravotničtí pracovníci nelékaři pod odborným dohledem nebo přímým vedením (ZPOD) 29 až 42, jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (JOP) 43. 9

10 Odměňování ve zdravotnictví: Podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů jsou odměňováni zaměstnanci ve zdravotnických organizacích přímo řízených MZ a v organizacích řízených územními orgány, tj. kraji, městy a obcemi. Jedná se o příspěvkové organizace a organizační složky státu. Podle zákona č. 1/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů jsou odměňováni zaměstnanci v privátních zdravotnických zařízeních, tj. ve zdravotnických zařízeních zřízených fyzickou osobou, církví, jinou právnickou osobou, a zaměstnanci všech lázeňských organizací. Při výpočtu průměrné mzdy se vychází ze souboru zařízení, který tvoří všechna lůžková zařízení včetně lázní a 5 % výběr ambulantních zdravotnických zařízení. 10

11 Zkratky AR LDN LSPP OOVL PL PP SVLS TBC TRN UPT ZZS anesteziologickoresuscitační (oddělení) léčebna pro dlouhodobě nemocné lékařská služba první pomoci odloučená oddělení výdeje léčiv praktický lékař přepočtený počet společné vyšetřovací a léčebné složky tuberkulóza TBC + respirační nemoci umělé přerušení těhotenství zdravotnická záchranná služba Značky v tabulkách Ležatá čárka () Nula (0; 0,0; 0,00) Tečka (.) Ležatý křížek (x) Stříška (^) v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval. znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce. na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý. značí, že zápis není možný z logických důvodů. ke zveřejnění údajů nebyl dán souhlas. 11

12 Členění Hlavního města Prahy na menší územní celky Území hlavního města Prahy, pro kterou byl vydán samostatný zákon č. 131/2000 Sb. o Hlavním městě Praze, se člení na městské části s vlastními orgány samosprávy. 57 městských částí Statusem Hl. m. Prahy, který byl schválen usnesením zastupitelstva č. 25/18 ze dne se v současné době hlavní město Praha člení na 57 městských částí. 22 správních obvodů Usnesením ZHMP č. 25/18 z byl od výkon přenesené působnosti rozdělen na 22 správních obvodů. Správní obvody hlavního města Prahy jsou skladebné z městských částí. 15 územních statistických jednotek CZNUTS 4 Dnem 1. ledna 2000 vstoupila v České republice v platnost Klasifikace územních statistických jednotek CZNUTS, která nahradila do té doby platný číselník krajů a okresů (ČKO) a zavedla systém klasifikace územních statistických jednotek používaný v zemích Evropské unie. Podchytila současně nově vzniklé územně správní uspořádání České republiky (14 krajů). Klasifikace CZNUTS používá na úrovni CZNUTS 4 pro Hl. m. Prahu členění na 15 správních částí, na které byla Praha rozdělena v době schválení a zavedení klasifikace CZNUTS do statistické praxe. 10 platných územních obvodů V roce 1960 schválilo Národní shromáždění zákon č.36/160 Sb. o nové územní organizaci státu, podle níž se Praha stala samostatným krajem. Současně bylo také provedeno nové správní uspořádání uvnitř města na 10 správních obvodů. Základní administrativní dělení na 10 obvodů trvalo v takto stanovené podobě celých 30 let až do roku Pro účely některých součástí státní správy (např. soudy, policie), ale i některých dalších městských institucí a organizací (např. pošta) nadále trvá toto tradiční dělení. Dělení na 10 územně administrativních částí nebylo dosud zákonem zrušeno, proto toto označení je možno i v současnosti užívat. 12

13 Název městské části Name of city section a b c Název městské části Name of city section a b c Praha Praha Dolní Počernice Praha Praha Praha Praha Dolní Měcholupy Praha Praha Dubeč Praha Kunratice Praha Petrovice Praha Praha Štěrboholy PrahaSlivenec Praha Lipence Praha Praha Lochkov Praha Lysolaje Praha Praha Nebušice Praha Velká Chuchle Praha Přední Kopanina Praha Zbraslav Praha Suchdol Praha Praha Praha Zličín Praha Troja Praha Praha Praha Čakovice Praha Březiněves Praha Praha Ďáblice Praha Satalice Praha Dolní Chabry Praha Vinoř Praha Praha Praha Praha Běchovice Praha Praha Klánovice Praha Křeslice Praha Koloděje Praha Šeberov Praha Praha Újezd Praha Benice Praha Praha Kolovraty Praha Libuš Praha Královice Praha Praha Nedvězí Praha Řeporyje Praha Praha a: 22 správních obvodů / administrative districts b: 15 územních statistických jednotek CZNUTS 4 / territorial units CZ NUTS 4 c: 10 územních obvodů/ territorial districts 13

14 Zdravotnická zařízení kraj Hl. m. Praha Praha Nemocnice celkem ,4 1,2 267,0 8, OLÚ celkem ,1 3,1 308,8 57, Praha 1 Nemocnice Na Františku s poliklinikou ,0 1,7 291,4 10, interna (103 z toho JIP 6), neurologie (25), chirurgie (58 z toho JIP 5), AR (6), ortopedie (25 z toho JIP 3), následná péče (26) Nemocnice Milosrdných sester sv. K. Boromejského ,6 1,3 228,7 11, interna (94 z toho JIP 6), chirurgie (58 z toho JIP 4), AR (5), dětská psychiatrie detoxikace (14), rehabilitace a fyzikální medicína (36), ošetřovatelská péče (30) Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ,2 1,0 265,1 8, interna (222 z toho JIP 35), kardiologie (83 z toho JIP 27), geriatrie (54), TRN (36), neurologie (91 z toho JIP 9), psychiatrie (216), nemoci z povolání (12), pediatrie (79 z toho JIP 20), gynekologie (93 z toho JIP 8), porodnice (97 z toho JIP 12), novorozenecké (116 z toho JIP 25), chirurgie (89 z toho JIP 20), kardiochirurgie (61 z toho JIP 22), traumatologie (44 z toho JIP 4), AR (5), urologie (94 z toho JIP 12), ORL (20), foniatrie (20), oftalmologie (61), stomatologie (51 z toho JIP 6), dermatovenerologie (33), klinická onkologie (20), nefrologie (63 z toho JIP 7), klinická hematologie (45 z toho JIP 4), ošetřovatelská péče (20) Revmatologický ústav ,3 3,3 339,0 18, revmatologie (54) 14

15 Zdravotnická zařízení kraj Hl. m. Praha Ústav hematologie a krevní transfuze ,0 0,6 273,7 18, klinická hematologie (35) ČD a.s. Železniční nemocnice Praha ,0 2,2 263,2 11,2. interna (48) Nemocnice sv. Alžběty s.r.o ,3 4,0 353,9 118,3 ^ ošetřovatelská péče (59) Praha 3 SDI s.r.o ,1 2,0 221,2 14, interna (84 z toho JIP 10), ošetřovatelská péče (22) OLÚ Sanatorium sv. Anny EGK s.r.o ,8 0,4 102,0 1,9. chirurgie (6) Praha 4 Fakultní Thomayerova nemocnice s pol ,8 1,6 241,1 7, interna (203 z toho JIP 10), revmatologie (37), infekční (54), TRN (84), neurologie (85 z toho JIP 11), dětská neurologie (30), dětská psychiatrie (30), pediatrie (117 z toho novorozenecké 57 JIP 13), gynekologie (88 z toho porodnice 30, JIP 5), chirurgie (130 z toho JIP 8), AR (12), urologie (51 z toho JIP 4), ORL (54), oftalmologie (18), klinická onkologie (24 z toho JIP 4), dětská chirurgie (81 z toho JIP 9) 15

16 Zdravotnická zařízení kraj Hl. m. Praha Institut klin. a experiment. medicíny ,4 0,7 275,3 8, kardiologie (85 z toho JIP 24), diabetologie (28 z toho JIP 4), gastroenterologie (28 z toho JIP 4), chirurgie (40 z toho cévní chirurgie 4, JIP 8), kardiochirurgie (66 z toho JIP 33), AR (28), nefrologie (28 z toho JIP 4), nukleární medicína (9) Ústav pro péči o matku a dítě ,1 1,0 297,9 5, gynekologie (60 z toho JIP 8), porodnice (100), novorozenecké (97 z toho JIP 24) DTCHOSPITAL s.r.o ,0 3,0 293,8 70, ošetřovatelská péče (60) Nemocnice Vězeňské služby ČR ,8 2,2 254,9 17,9. interna (54), chirurgie (57) OLÚ Léčebna pro dlouhodobě nemocné FTN ,5 4,0 343,6 166,9 756 ošetřovatelská péče (145) Praha 5 Fakultní nemocnice v Motole ,7 1,1 256,0 7, interna (136 z toho JIP 12), kardiologie (70 z toho JIP 10), infekční (23 z toho JIP 3), TRN (74 z toho JIP14), neurologie (66 z toho JIP 12), dětská neurologie(40 z toho JIP 3), dětská psychiatrie (50), pediatrie (120 z toho JIP 30), gynekologie (155 z toho porodnice 60, JIP 18), novorozenecké (67 z toho JIP 14), chirurgie (203 z toho JIP 29), neurochirurgie (52 z toho JIP 18), kardiochirurgie (97 z toho JIP 36), traumatologie (36 z toho JIP 6), AR (46), ortopedie (236 z toho JIP 15), urologie (36 z toho JIP 6), ORL (102 z toho JIP 12), dětská ORL(50 z toho JIP 3), stomatologie (18 z toho JIP 4), dětská onkologie (91 z toho JIP 30), radiační onkologie (59), dětská chirurgie (82 z toho JIP 18), rehabilitace a fyzikální medicína (45 toho JIP 15), nukleární medicína (38), dětské oční (25) 16

17 Zdravotnická zařízení kraj Hl. m. Praha Nemocnice Na Homolce ,3 0,8 308,0 6, interna (29 z toho JIP 8), kardiologie (52 z toho JIP 9, koronární jednotka 9), neurologie (33 z toho JIP 6), gynekologie (26 z toho JIP 6), chirurgie (30 z toho JIP 14), cévní chirurgie (61 z toho JIP 25), neurochirurgie (73 z toho JIP 20), kardiochirurgie (34 z toho JIP 20), AR (8)ORL (11 z toho JIP 3) MEDITERRA s.r.o. Rehabilit. klinika ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ OLÚ Léčebna pro dlouhodobě nemocné Motol ,3 3,7 334,7 193,0 717 ošetřovatelská péče (410) Praha 6 Ústřední vojenská nemocnice Praha ,9 1,2 252,5 8,5 ^ interna (32), kardiologie (31 z toho JIP 7), gastroenterologie (43 z toho JIP 5), infekční (20), neurologie (46 z toho JIP 6), psychiatrie (40), gynekologie (26), chirurgie (80 z toho JIP 14), neurochirurgie (48 z toho JIP 6), AR (6), ortopedie (81 z toho JIP 5), urologie (28), ORL (49 z toho JIP 5), oční (25), stomatologie (25), dermatovenerologie (25), nefrologie (15), intenzivní péče (22), ošetřovatelská péče (42 z toho rehabilitační 21) INTERNA Co, spol. s r.o ,1 3,5 333,5 49,1 796 ošetřovatelská péče (100) OLÚ Léčebna dlouhodobě nemocných Praha ,7 3,8 347,0 187, ošetřovatelská péče (100) 17

18 Zdravotnická zařízení kraj Hl. m. Praha OLÚ Ústav leteckého zdravotnictví ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Praha 7 OLÚ ISCARE I.V.F. a.s ,9 0,7 64,9 2,6 ^ chirurgie (18) Praha 8 Fakultní nemocnice Na Bulovce ,6 1,8 284,3 7, interna (121 z toho JIP 14,), infekční (168 z toho JIP 14, pro děti 39), TRN (85 z toho JIP 6), neurologie (44 z toho JIP 4), pediatrie (28 z toho JIP 3), gynekologie (91 z toho porodnice 22, JIP 6, novorozenecké 20), chirurgie (100 z toho JIP 12), plastická chirurgie (20), AR (12), ortopedie (166 z toho JIP 6, pro děti 30), urologie (52 z toho JIP 6), ORL (37), oftalmologie (35), dermatovenerologie (23), radiační onkologie (60), dětská chirurgie (37 z toho JIP 4), ošetřovatelská péče (34) OLÚ Léčebna pro dlouhodobě nemocné PLB ,0 3,7 347,8 150,6 881 ošetřovatelská péče (63) OLÚ Psychiatrická léčebna Bohnice ,0 3,0 327,1 75, psychiatrie (1358 z toho sexuologie 20, AT 231, interna 45) OLÚ Psychiatrické centrum Praha ,8 1,9 304,2 29, psychiatrie (51) 18

19 Zdravotnická zařízení kraj Hl. m. Praha OLÚ Gerontologické centrum ,9 2,3 270,7 40, geriatrie (46) OLÚ HOSPIC ŠTRASBURK ,8 3,0 338,7 47, paliativní péče (25) OLÚ Kardiologie na Bulovce s.r.o ,6 1,0 174,5 2,0 ^ kardiologie (30) Praha 9 Městská nemocnice následné péče ,3 3,0 252,8 152, ošetřovatelská péče (160) PK Prosek lůžková následná péče ,5 2,6 337,4 27,7. ošetřovatelská péče (20) CLINICUM a. s ,0 2,0 299,2 12,2 ^ interna (56 z toho JIP 4), chirurgie (39 z toho JIP 4), AR(4), ošetřovatelská péče(52) Centrum léčby pohybového aparátu s.r.o ,7 1,1 357,7 3,8 ^ ortopedie (12) 19

20 Zdravotnická zařízení kraj Hl. m. Praha Praha 10 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ,9 1,1 265,5 8, interna (180 z toho JIP 17), kardiologie (94 z toho JIP 32), neurologie (73 z toho JIP 5), pediatrie (35), gynekologie (91 z toho porodnice 22, JIP 6, novorozenecké 14), chirurgie (105 z toho JIP 19), neurochirurgie (20), plastická chirurgie (95 z toho JIP 11), kardiochirurgie (36 z toho JIP 10), AR (23) ortopedie (79 z toho JIP 5), urologie (37 z toho JIP 4), ORL (34 z toho JIP 3), oftalmologie (21), dermatovenerologie (32), radiační onkologie (31), dětská chirurgie (9 z toho JIP 4), klinická hematologie (31 z toho JIP 9), rehabilitace a fyz.medicína (40), léčba popálenin (67 z toho JIP 21) OLÚ Léčebna pro dlouhodobě nemocné FNKV ,0 3,1 303,3 88,4 878 ošetřovatelská péče (88) OLÚ Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Praha 11 OLÚ MediCentrum Praha, a.s. rehab. zař ,1 3,4 294,4 14,3 ^ rehabilitace a fyzikální medicína (53) Praha 13 OLÚ DOMOV Sv. Karla Boromejského, Praha ,1 1,9 347,0 69,0. ošetřovatelská péče (60) Praha 14 GynCentrum, spol. s.r.o ,6 1,0 138,6 2, gynekologie (34 z toho JIP 4) 20

21 Zdravotnická zařízení kraj Hl. m. Praha Léčebné a rehabilitač.středisko Chvaly, Praha ,5 3,3 345,4 37,3 ^ ošetřovatelská péče (50) Praha 15 OLÚ Centrum ošetřovatelské péče Tereza ,1 8,4 333,7 153,5. ošetřovatelská péče (46) 21

22 Zdravotnictví Hl. m. Praha 1 Demografie 2 Počet obyvatel k ženy Počet obyvatel k ženy celkem ženy 1549 let děti (014 let) dorost (1519 let) Index stáří 128,8 10 Mrtvě narození Živě narození na 1000 obyvatel 10,6 13 Zemřelí do 28 dnů na živě narozených 1,5 15 Zemřelí do 1 roku na živě narozených 2,6 17 Zemřelí celkem na obyvatel 10,4 19 novotvary nemoci oběhové poranění a otravy sebevraždy Standardizovaná úmrtnost celkem 697,9 24 muži 875,2 25 ženy 566,0 26 Potraty celkem na žen fertil. věku (1549 let) 14,7 28 umělá přerušení těhotenství (UPT) na žen fertilního věku 11,0 30 Procento žen užívající antikoncepci 72,6 31 Sňatky na obyvatel 5,8 33 Rozvody na obyvatel 3,2 35 Počty zdravotnických zařízení 36 Nemocnice celkem nemocnice následné péče 6 38 nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.) následné péče 4 40 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 7 35 Počty zdravotnických zařízení pokračování 41 Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí 42 Psychiatrické léčebny 2 43 Lázeňské léčebny 44 Ostatní lůžková zařízení 8 45 Samostatná ambulantní zařízení Kojenecké ústavy a dětské domovy 3 47 Dětská centra a stacionáře 2 48 Stacionáře pro dospělé Zvláštní zdravotnická zařízení ostatní Lékárny (vč. OOVL) Výdejny zdravotnických prostředků Orgány ochrany veřejného zdraví 5 53 zdravotní ústav 2 54 krajská hygienická stanice 2 55 Ostatní zdravotnická zařízení Lékárenská péče celkem 57 Počet obyvatel na 1 lékárnu (vč. OOVL) Farmaceuti (přepočtený počet) 878,72 59 Farmaceutičtí asistenti (přepočtený počet) 805,79 60 Počet expedovaných receptů a poukazů Tržby za léčiva a zdrav.prostředky na 1 ob Lůžka 63 Lůžka celkem nemocnice celkem na 10 tis. obyv. k nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.) 87, léčebny pro dlouhodobě nemocné léčebny tuberkulózy a respirač. nemocí psychiatrické léčebny lázeňské léčebny 71 ostatní lůžková zařízení Lékaři, vč. zubních lékařů (PP) 73 Lůžková péče celkem 1 882, nemocnice léčebny pro dlouhodobě nemocné 1 711,38 33,43 76 léčebny tuberkulózy a respirač. nemocí 77 psychiatrické léčebny 109,47 78 lázeňské léčebny 79 ostatní lůžková zařízení 28,71 22

23 Zdravotnictví Hl. m. Praha 72 Lékaři, vč. zubních lékařů (PP) pokračování 80 Ambulantní péče (vč. SVLS) celkem 6 098,39 81 ambulantní části nemocnic 1 998,22 82 ambulantní části ost. lůžkových zařízení 50,14 83 samostatná ambulantní zařízení celkem 4 050,03 84 praktičtí lékaři pro dospělé 543,58 85 praktičtí lékaři pro děti a dorost 242,95 86 praktičtí zubní lékaři 1 000,23 87 praktičtí ženští lékaři 185,14 88 lékaři specialisté (vyjma SVLS) 1 218,92 89 Společ. vyšetřovací a léčebné složky (SVLS) 742,32 90 Ostatní zdravotnická zařízení 288,88 91 Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé (PP) 92 Pracovníci celkem ,64 93 lékaři 7 051,44 94 zubní lékaři 1 221,82 95 farmaceuti 871,73 96 ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví ,83 97 ZPBD ,73 98 všeobené sestry a porodní asistentky ,56 99 ZPSZ 1 830, ZPOD 3 433, jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté 1 239, pedagogičtí pracovníci 244, technickohospodářští pracovníci (THP) 4 578, dělníci a provozní pracovníci 2 685, Smluvní pracovníci (PP) ve zdravotnictví 106 Pracovníci celkem 1 499, lékaři 443, zubní lékaři 22, farmaceuti 26, ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví 272, ZPBD 212, všeobené sestry a porodní asistentky 169, ZPSZ 19, ZPOD 26, jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté 13, pedagogičtí pracovníci 65, technickohospodářští pracovníci (THP) 104, dělníci a provozní pracovníci 564, Průměrná měsíční mzda v Kč (zákon č. 143/1992 Sb.) 120 Celkem lékaři a zubní lékaři všeobecné sestry a porodní asistentky ost.zdrav.prac. nelékaři s odb.způsobilostí Průměrná měsíční mzda v Kč (zákon č. 1/1992 Sb.) 125 Celkem lékaři a zubní lékaři všeobecné sestry a porodní asistentky ost.zdrav.prac. nelékaři s odb.způsobilostí Počet ambulantních ošetření (bez SVLS, ZZS a AR) 130 Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči na 1 obyvatele 19,6 132 Zdravotní stav 133 Hospitalizovaní v nem. na obyv Pracovní neschopnost 135 poč. hlášených případů na 100 nem. poj. 52,2 136 průměrné % pracovní neschopnosti 4, Nově hlášená vybraná onemocnění 138 jiné infekce způsob. salmonelami (A02) TBC celkem (A1519) dýchacího ústrojí (A1516) syfilis (A5053) gonokoková infekce (A54) virová encefalitida přen. klíšťaty (A84) infekční mononukleóza (B27) bakteriální meningitida (G00) Nově hlášené případy zhoub. novotvarů a novotvarů in situ (C0097, D0009) (r.2004) 147 ZN plic muži (C3334) ZN prsu ženy (C50) ZN kolorekta muži (C1821) ZN kolorekta ženy (C1821) Počet živě naroz. dětí s vroz. vadou (r.2005) Počet dispenzar. onemocnění dětí (014 let) Počet dispenzarizovaných u PL pro dospělé pro: 154 hypertenzní nemoci (I1015) ischemické nemoci srdeční (I2025) cévní nemoci mozku (I6069) Počet léčených diabetiků k

24 Zdravotnictví městské části Praha 1 1 Demografie 35 Počty zdravotnických zařízení pokračování 2 Počet obyvatel k Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí 3 ženy Psychiatrické léčebny 4 Počet obyvatel k Lázeňské léčebny 44 Ostatní lůžková zařízení 5 ženy celkem Samostatná ambulantní zařízení ženy 1549 let Kojenecké ústavy a dětské domovy 7 děti (014 let) Dětská centra a stacionáře 8 dorost (1519 let) Stacionáře pro dospělé 1 9 Index stáří 148,9 49 Zvláštní zdravotnická zařízení ostatní 10 Mrtvě narození 1 50 Lékárny (vč. OOVL) Živě narození Výdejny zdravotnických prostředků 4 12 na 1000 obyvatel 10,0 52 Orgány ochrany veřejného zdraví 1 13 Zemřelí do 28 dnů 14 na živě narozených 53 zdravotní ústav 15 Zemřelí do 1 roku 54 krajská hygienická stanice 1 16 na živě narozených 55 Ostatní zdravotnická zařízení 1 17 Zemřelí celkem Lékárenská péče celkem 18 na obyvatel 12,1 57 Počet obyvatel na 1 lékárnu (vč. OOVL) Farmaceuti (přepočtený počet) 85,58 19 novotvary Farmaceutičtí asistenti (přepočtený počet) 70,30 20 nemoci oběhové Počet expedovaných receptů a poukazů poranění a otravy Tržby za léčiva a zdrav.prostředky na 1 ob sebevraždy 2 62 Lůžka 23 Standardizovaná úmrtnost celkem. 63 Lůžka celkem muži. 64 nemocnice celkem ženy. 65 na 10 tis. obyv. k ,7 26 Potraty celkem nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.) na žen fertil. věku (1549 let) 16,7 67 léčebny pro dlouhodobě nemocné 28 umělá přerušení těhotenství (UPT) léčebny tuberkulózy a respirač. nemocí 29 na žen fertilního věku 12,4 69 psychiatrické léčebny 30 Procento žen užívající antikoncepci. 70 lázeňské léčebny 31 Sňatky ostatní lůžková zařízení 32 na obyvatel 6,8 72 Lékaři, vč. zubních lékařů (PP) 33 Rozvody Lůžková péče celkem 75,40 34 na obyvatel 3,2 74 nemocnice 75,40 35 Počty zdravotnických zařízení 75 léčebny pro dlouhodobě nemocné 36 Nemocnice celkem 2 76 léčebny tuberkulózy a respirač. nemocí 37 nemocnice následné péče 77 psychiatrické léčebny 38 nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.) 1 78 lázeňské léčebny 39 následné péče 79 ostatní lůžková zařízení 40 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 24

25 Zdravotnictví městské části Praha 1 72 Lékaři, vč. zubních lékařů (PP) pokračování 119 Průměrná měsíční mzda v Kč (zákon č. 143/1992 Sb.) 80 Ambulantní péče (vč. SVLS) celkem 524, Celkem ambulantní části nemocnic 41, lékaři a zubní lékaři ambulantní části ost. lůžkových zařízení 122 všeobecné sestry a porodní asistentky samostatná ambulantní zařízení celkem 482, ost.zdrav.prac. nelékaři s odb.způsobilostí Průměrná měsíční mzda v Kč (zákon č. 1/1992 Sb.) 84 praktičtí lékaři pro dospělé 39, Celkem praktičtí lékaři pro děti a dorost 6,10 86 praktičtí zubní lékaři 100, lékaři a zubní lékaři praktičtí ženští lékaři 23, všeobecné sestry a porodní asistentky lékaři specialisté (vyjma SVLS) 146, ost.zdrav.prac. nelékaři s odb.způsobilostí Společ. vyšetřovací a léčebné složky (SVLS) 29, Počet ambulantních ošetření (bez SVLS, ZZS a AR) 90 Ostatní zdravotnická zařízení 1, Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé (PP) 131 na 1 obyvatele 65,8 92 Pracovníci celkem 2 738, Zdravotní stav 133 Hospitalizovaní v nem. na obyv lékaři 485, Pracovní neschopnost 94 zubní lékaři 126, poč. hlášených případů na 100 nem. poj. 56,0 95 farmaceuti 84, průměrné % pracovní neschopnosti 4, ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví 1 575, Nově hlášená vybraná onemocnění 97 ZPBD 1 080, jiné infekce způsob. salmonelami (A02) TBC celkem (A1519) 5 98 všeobené sestry a porodní asistentky 827, dýchacího ústrojí (A1516) 4 99 ZPSZ 103, syfilis (A5053) ZPOD 114, gonokoková infekce (A54) jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté 276, virová encefalitida přen. klíšťaty (A84) pedagogičtí pracovníci 1, infekční mononukleóza (B27) technickohospodářští pracovníci (THP) 341, bakteriální meningitida (G00) 104 dělníci a provozní pracovníci 124, Nově hlášené případy zhoub. novotvarů a Smluvní pracovníci (PP) ve zdravotnictví novotvarů in situ (C0097, D0009) (r.2004) 106 Pracovníci celkem 110, ZN plic muži (C3334) lékaři 50, ZN prsu ženy (C50) zubní lékaři 13, ZN kolorekta muži (C1821) farmaceuti 0, ZN kolorekta ženy (C1821) ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví 37, Počet živě naroz. dětí s vroz. vadou (r.2005) ZPBD 33, Počet dispenzar. onemocnění dětí (014 let) Počet dispenzarizovaných u PL pro dospělé všeobené sestry a porodní asistentky 31,35 pro: 113 ZPSZ 1, hypertenzní nemoci (I1015) ZPOD 0, ischemické nemoci srdeční (I2025) jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté 1, cévní nemoci mozku (I6069) pedagogičtí pracovníci 157 Počet léčených diabetiků k technickohospodářští pracovníci (THP) 7, dělníci a provozní pracovníci 1,12 25

26 Zdravotnictví městské části Praha 2 1 Demografie 35 Počty zdravotnických zařízení pokračování 2 Počet obyvatel k Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí 3 ženy Psychiatrické léčebny 4 Počet obyvatel k Lázeňské léčebny 44 Ostatní lůžková zařízení 5 ženy celkem Samostatná ambulantní zařízení ženy 1549 let Kojenecké ústavy a dětské domovy 7 děti (014 let) Dětská centra a stacionáře 8 dorost (1519 let) Stacionáře pro dospělé 9 Index stáří 164,0 49 Zvláštní zdravotnická zařízení ostatní 1 10 Mrtvě narození 50 Lékárny (vč. OOVL) Živě narození Výdejny zdravotnických prostředků 2 12 na 1000 obyvatel 11,1 52 Orgány ochrany veřejného zdraví 1 13 Zemřelí do 28 dnů 14 na živě narozených 53 zdravotní ústav 15 Zemřelí do 1 roku 1 54 krajská hygienická stanice 1 16 na živě narozených 1,9 55 Ostatní zdravotnická zařízení 3 17 Zemřelí celkem Lékárenská péče celkem 18 na obyvatel 12,5 57 Počet obyvatel na 1 lékárnu (vč. OOVL) Farmaceuti (přepočtený počet) 88,30 19 novotvary Farmaceutičtí asistenti (přepočtený počet) 87,51 20 nemoci oběhové Počet expedovaných receptů a poukazů poranění a otravy Tržby za léčiva a zdrav.prostředky na 1 ob sebevraždy 9 62 Lůžka 23 Standardizovaná úmrtnost celkem. 63 Lůžka celkem muži. 64 nemocnice celkem ženy. 65 na 10 tis. obyv. k ,3 26 Potraty celkem nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.) na žen fertil. věku (1549 let) 12,8 67 léčebny pro dlouhodobě nemocné 28 umělá přerušení těhotenství (UPT) léčebny tuberkulózy a respirač. nemocí 29 na žen fertilního věku 10,9 69 psychiatrické léčebny 30 Procento žen užívající antikoncepci. 70 lázeňské léčebny 31 Sňatky ostatní lůžková zařízení 32 na obyvatel 6,0 72 Lékaři, vč. zubních lékařů (PP) 33 Rozvody Lůžková péče celkem 262,68 34 na obyvatel 3,0 74 nemocnice 262,68 35 Počty zdravotnických zařízení 75 léčebny pro dlouhodobě nemocné 36 Nemocnice celkem 5 76 léčebny tuberkulózy a respirač. nemocí 37 nemocnice následné péče 1 77 psychiatrické léčebny 38 nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.) 2 78 lázeňské léčebny 39 následné péče 1 79 ostatní lůžková zařízení 40 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 26

27 Zdravotnictví městské části Praha 2 72 Lékaři, vč. zubních lékařů (PP) pokračování 119 Průměrná měsíční mzda v Kč (zákon č. 143/1992 Sb.) 80 Ambulantní péče (vč. SVLS) celkem 784, Celkem ambulantní části nemocnic 506, lékaři a zubní lékaři ambulantní části ost. lůžkových zařízení 122 všeobecné sestry a porodní asistentky samostatná ambulantní zařízení celkem 278, ost.zdrav.prac. nelékaři s odb.způsobilostí Průměrná měsíční mzda v Kč (zákon č. 1/1992 Sb.) 84 praktičtí lékaři pro dospělé 26, Celkem praktičtí lékaři pro děti a dorost 10,00 86 praktičtí zubní lékaři 89, lékaři a zubní lékaři praktičtí ženští lékaři 16, všeobecné sestry a porodní asistentky lékaři specialisté (vyjma SVLS) 91, ost.zdrav.prac. nelékaři s odb.způsobilostí Společ. vyšetřovací a léčebné složky (SVLS) 143, Počet ambulantních ošetření (bez SVLS, ZZS a AR) 90 Ostatní zdravotnická zařízení 130 Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé (PP) 131 na 1 obyvatele 49,9 92 Pracovníci celkem 6 650, Zdravotní stav 133 Hospitalizovaní v nem. na obyv lékaři 922, Pracovní neschopnost 94 zubní lékaři 145, poč. hlášených případů na 100 nem. poj. 63,3 95 farmaceuti 97, průměrné % pracovní neschopnosti 5, ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví 4 063, Nově hlášená vybraná onemocnění 97 ZPBD 2 969, jiné infekce způsob. salmonelami (A02) TBC celkem (A1519) 7 98 všeobené sestry a porodní asistentky 2 287, dýchacího ústrojí (A1516) 5 99 ZPSZ 335, syfilis (A5053) ZPOD 460, gonokoková infekce (A54) jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté 298, virová encefalitida přen. klíšťaty (A84) pedagogičtí pracovníci 69, infekční mononukleóza (B27) technickohospodářští pracovníci (THP) 879, bakteriální meningitida (G00) 104 dělníci a provozní pracovníci 471, Nově hlášené případy zhoub. novotvarů a Smluvní pracovníci (PP) ve zdravotnictví novotvarů in situ (C0097, D0009) (r.2004) 106 Pracovníci celkem 96, ZN plic muži (C3334) lékaři 53, ZN prsu ženy (C50) zubní lékaři 1, ZN kolorekta muži (C1821) farmaceuti 150 ZN kolorekta ženy (C1821) ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví 13, Počet živě naroz. dětí s vroz. vadou (r.2005) ZPBD 10, Počet dispenzar. onemocnění dětí (014 let) Počet dispenzarizovaných u PL pro dospělé všeobené sestry a porodní asistentky 8,45 pro: 113 ZPSZ 0, hypertenzní nemoci (I1015) ZPOD 1, ischemické nemoci srdeční (I2025) jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté 0, cévní nemoci mozku (I6069) pedagogičtí pracovníci 157 Počet léčených diabetiků k technickohospodářští pracovníci (THP) 8, dělníci a provozní pracovníci 19,88 27

28 Zdravotnictví městské části Praha 3 1 Demografie 35 Počty zdravotnických zařízení pokračování 2 Počet obyvatel k Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí 3 ženy Psychiatrické léčebny 4 Počet obyvatel k Lázeňské léčebny 44 Ostatní lůžková zařízení 1 5 ženy celkem Samostatná ambulantní zařízení ženy 1549 let Kojenecké ústavy a dětské domovy 7 děti (014 let) Dětská centra a stacionáře 8 dorost (1519 let) Stacionáře pro dospělé 1 9 Index stáří 166,4 49 Zvláštní zdravotnická zařízení ostatní 2 10 Mrtvě narození 2 50 Lékárny (vč. OOVL) Živě narození Výdejny zdravotnických prostředků 1 12 na 1000 obyvatel 9,6 52 Orgány ochrany veřejného zdraví 13 Zemřelí do 28 dnů 14 na živě narozených 53 zdravotní ústav 15 Zemřelí do 1 roku 54 krajská hygienická stanice 16 na živě narozených 55 Ostatní zdravotnická zařízení 1 17 Zemřelí celkem Lékárenská péče celkem 18 na obyvatel 13,7 57 Počet obyvatel na 1 lékárnu (vč. OOVL) Farmaceuti (přepočtený počet) 38,62 19 novotvary Farmaceutičtí asistenti (přepočtený počet) 36,69 20 nemoci oběhové Počet expedovaných receptů a poukazů poranění a otravy Tržby za léčiva a zdrav.prostředky na 1 ob sebevraždy Lůžka 23 Standardizovaná úmrtnost celkem. 63 Lůžka celkem muži. 64 nemocnice celkem ženy. 65 na 10 tis. obyv. k ,2 26 Potraty celkem nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.) na žen fertil. věku (1549 let) 13,7 67 léčebny pro dlouhodobě nemocné 28 umělá přerušení těhotenství (UPT) léčebny tuberkulózy a respirač. nemocí 29 na žen fertilního věku 10,5 69 psychiatrické léčebny 30 Procento žen užívající antikoncepci. 70 lázeňské léčebny 31 Sňatky ostatní lůžková zařízení 6 32 na obyvatel 6,4 72 Lékaři, vč. zubních lékařů (PP) 33 Rozvody Lůžková péče celkem 9,90 34 na obyvatel 3,1 74 nemocnice 7,90 35 Počty zdravotnických zařízení 75 léčebny pro dlouhodobě nemocné 36 Nemocnice celkem 1 76 léčebny tuberkulózy a respirač. nemocí 37 nemocnice následné péče 77 psychiatrické léčebny 38 nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.) 1 78 lázeňské léčebny 39 následné péče 79 ostatní lůžková zařízení 2,00 40 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 28

29 Zdravotnictví městské části Praha 3 72 Lékaři, vč. zubních lékařů (PP) pokračování 119 Průměrná měsíční mzda v Kč (zákon č. 143/1992 Sb.) 80 Ambulantní péče (vč. SVLS) celkem 216, Celkem. 81 ambulantní části nemocnic 6, lékaři a zubní lékaři. 82 ambulantní části ost. lůžkových zařízení 122 všeobecné sestry a porodní asistentky. 83 samostatná ambulantní zařízení celkem 210, ost.zdrav.prac. nelékaři s odb.způsobilostí. 124 Průměrná měsíční mzda v Kč (zákon č. 1/1992 Sb.) 84 praktičtí lékaři pro dospělé 34, Celkem praktičtí lékaři pro děti a dorost 13,00 86 praktičtí zubní lékaři 66, lékaři a zubní lékaři praktičtí ženští lékaři 7, všeobecné sestry a porodní asistentky lékaři specialisté (vyjma SVLS) 68, ost.zdrav.prac. nelékaři s odb.způsobilostí Společ. vyšetřovací a léčebné složky (SVLS) 7, Počet ambulantních ošetření (bez SVLS, ZZS a AR) 90 Ostatní zdravotnická zařízení 4, Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé (PP) 131 na 1 obyvatele 13,0 92 Pracovníci celkem 751, Zdravotní stav 133 Hospitalizovaní v nem. na obyv lékaři 160, Pracovní neschopnost 94 zubní lékaři 70, poč. hlášených případů na 100 nem. poj. 51,5 95 farmaceuti 38, průměrné % pracovní neschopnosti 4, ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví 422, Nově hlášená vybraná onemocnění 97 ZPBD 347, jiné infekce způsob. salmonelami (A02) TBC celkem (A1519) všeobené sestry a porodní asistentky 246, dýchacího ústrojí (A1516) ZPSZ 46, syfilis (A5053) ZPOD 28, gonokoková infekce (A54) jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté 143 virová encefalitida přen. klíšťaty (A84) pedagogičtí pracovníci 144 infekční mononukleóza (B27) technickohospodářští pracovníci (THP) 22, bakteriální meningitida (G00) 104 dělníci a provozní pracovníci 37, Nově hlášené případy zhoub. novotvarů a Smluvní pracovníci (PP) ve zdravotnictví novotvarů in situ (C0097, D0009) (r.2004) 106 Pracovníci celkem 25, ZN plic muži (C3334) lékaři 11, ZN prsu ženy (C50) zubní lékaři 149 ZN kolorekta muži (C1821) farmaceuti 0, ZN kolorekta ženy (C1821) ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví 8, Počet živě naroz. dětí s vroz. vadou (r.2005) ZPBD 7, Počet dispenzar. onemocnění dětí (014 let) Počet dispenzarizovaných u PL pro dospělé všeobené sestry a porodní asistentky 7,05 pro: 113 ZPSZ 0, hypertenzní nemoci (I1015) ZPOD 0, ischemické nemoci srdeční (I2025) jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté 156 cévní nemoci mozku (I6069) pedagogičtí pracovníci 157 Počet léčených diabetiků k technickohospodářští pracovníci (THP) 3, dělníci a provozní pracovníci 1,22 29

30 Zdravotnictví městské části Praha 4 1 Demografie 35 Počty zdravotnických zařízení pokračování 2 Počet obyvatel k Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí 3 ženy Psychiatrické léčebny 4 Počet obyvatel k Lázeňské léčebny 44 Ostatní lůžková zařízení 5 ženy celkem Samostatná ambulantní zařízení ženy 1549 let Kojenecké ústavy a dětské domovy 1 7 děti (014 let) Dětská centra a stacionáře 8 dorost (1519 let) Stacionáře pro dospělé 4 9 Index stáří 197,5 49 Zvláštní zdravotnická zařízení ostatní 6 10 Mrtvě narození 3 50 Lékárny (vč. OOVL) Živě narození Výdejny zdravotnických prostředků 3 12 na 1000 obyvatel 10,0 52 Orgány ochrany veřejného zdraví 13 Zemřelí do 28 dnů 2 14 na živě narozených 1,6 53 zdravotní ústav 15 Zemřelí do 1 roku 4 54 krajská hygienická stanice 16 na živě narozených 3,1 55 Ostatní zdravotnická zařízení 2 17 Zemřelí celkem Lékárenská péče celkem 18 na obyvatel 12,1 57 Počet obyvatel na 1 lékárnu (vč. OOVL) Farmaceuti (přepočtený počet) 97,20 19 novotvary Farmaceutičtí asistenti (přepočtený počet) 101,19 20 nemoci oběhové Počet expedovaných receptů a poukazů poranění a otravy Tržby za léčiva a zdrav.prostředky na 1 ob sebevraždy Lůžka 23 Standardizovaná úmrtnost celkem. 63 Lůžka celkem muži. 64 nemocnice celkem ženy. 65 na 10 tis. obyv. k ,6 26 Potraty celkem nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.) na žen fertil. věku (1549 let) 14,7 67 léčebny pro dlouhodobě nemocné umělá přerušení těhotenství (UPT) léčebny tuberkulózy a respirač. nemocí 29 na žen fertilního věku 10,6 69 psychiatrické léčebny 30 Procento žen užívající antikoncepci. 70 lázeňské léčebny 31 Sňatky ostatní lůžková zařízení 32 na obyvatel 5,2 72 Lékaři, vč. zubních lékařů (PP) 33 Rozvody Lůžková péče celkem 318,33 34 na obyvatel 3,2 74 nemocnice 315,33 35 Počty zdravotnických zařízení 75 léčebny pro dlouhodobě nemocné 3,00 36 Nemocnice celkem 5 76 léčebny tuberkulózy a respirač. nemocí 37 nemocnice následné péče 1 77 psychiatrické léčebny 38 nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.) 1 78 lázeňské léčebny 39 následné péče 1 79 ostatní lůžková zařízení 40 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 1 30

31 Zdravotnictví městské části Praha 4 72 Lékaři, vč. zubních lékařů (PP) pokračování 119 Průměrná měsíční mzda v Kč (zákon č. 143/1992 Sb.) 80 Ambulantní péče (vč. SVLS) celkem 849, Celkem ambulantní části nemocnic 298, lékaři a zubní lékaři ambulantní části ost. lůžkových zařízení 122 všeobecné sestry a porodní asistentky samostatná ambulantní zařízení celkem 550, ost.zdrav.prac. nelékaři s odb.způsobilostí Průměrná měsíční mzda v Kč (zákon č. 1/1992 Sb.) 84 praktičtí lékaři pro dospělé 68, Celkem praktičtí lékaři pro děti a dorost 26,00 86 praktičtí zubní lékaři 117, lékaři a zubní lékaři praktičtí ženští lékaři 15, všeobecné sestry a porodní asistentky lékaři specialisté (vyjma SVLS) 147, ost.zdrav.prac. nelékaři s odb.způsobilostí Společ. vyšetřovací a léčebné složky (SVLS) 107, Počet ambulantních ošetření (bez SVLS, ZZS a AR) 90 Ostatní zdravotnická zařízení 14, Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé (PP) 131 na 1 obyvatele 25,4 92 Pracovníci celkem 6 041, Zdravotní stav 133 Hospitalizovaní v nem. na obyv lékaři 1 036, Pracovní neschopnost 94 zubní lékaři 140, poč. hlášených případů na 100 nem. poj. 59,5 95 farmaceuti 97, průměrné % pracovní neschopnosti 5, ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví 3 653, Nově hlášená vybraná onemocnění 97 ZPBD 2 893, jiné infekce způsob. salmonelami (A02) TBC celkem (A1519) všeobené sestry a porodní asistentky 2 363, dýchacího ústrojí (A1516) ZPSZ 213, syfilis (A5053) ZPOD 461, gonokoková infekce (A54) jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté 84, virová encefalitida přen. klíšťaty (A84) pedagogičtí pracovníci 1, infekční mononukleóza (B27) technickohospodářští pracovníci (THP) 702, bakteriální meningitida (G00) dělníci a provozní pracovníci 410, Nově hlášené případy zhoub. novotvarů a Smluvní pracovníci (PP) ve zdravotnictví novotvarů in situ (C0097, D0009) (r.2004) 106 Pracovníci celkem 155, ZN plic muži (C3334) lékaři 98, ZN prsu ženy (C50) zubní lékaři 0, ZN kolorekta muži (C1821) farmaceuti 1, ZN kolorekta ženy (C1821) ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví 17, Počet živě naroz. dětí s vroz. vadou (r.2005) ZPBD 12, Počet dispenzar. onemocnění dětí (014 let) Počet dispenzarizovaných u PL pro dospělé všeobené sestry a porodní asistentky 9,56 pro: 113 ZPSZ 2, hypertenzní nemoci (I1015) ZPOD 2, ischemické nemoci srdeční (I2025) jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté 0, cévní nemoci mozku (I6069) pedagogičtí pracovníci 157 Počet léčených diabetiků k technickohospodářští pracovníci (THP) 22, dělníci a provozní pracovníci 16,32 31

Zdravotnictví Pardubického kraje 2004

Zdravotnictví Pardubického kraje 2004 Zdravotnictví Pardubického kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Zlínského kraje 2007

Zdravotnictví Zlínského kraje 2007 Zdravotnictví Zlínského kraje 2007 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Zlínského kraje 2010

Zdravotnictví Zlínského kraje 2010 Zdravotnictví Zlínského kraje 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Kraje Vysočina 2013

Zdravotnictví Kraje Vysočina 2013 Zdravotnictví Kraje Vysočina 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2007

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2007 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2007 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2010

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2010 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2011

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2011 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2011 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2004

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2004 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2004

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2004 Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Libereckého kraje 2004

Zdravotnictví Libereckého kraje 2004 Zdravotnictví Libereckého kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2006

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2006 Zdravotnictví Karlovarského kraje 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2012

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2012 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2012 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Pardubického kraje 2011

Zdravotnictví Pardubického kraje 2011 Zdravotnictví Pardubického kraje 2011 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2013

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2013 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2011

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2011 Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2011 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2013

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2013 Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2012

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2012 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2012 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2013

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2013 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Zlínského kraje 2003

Zdravotnictví Zlínského kraje 2003 Zdravotnictví Zlínského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2004

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2004 Zdravotnictví Ústeckého kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2004

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2004 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Středočeského kraje 2012

Zdravotnictví Středočeského kraje 2012 Zdravotnictví Středočeského kraje 2012 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2004

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2004 Zdravotnictví Karlovarského kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

ZDRAVOTNICTVÍ hl. m. PRAHY 1999

ZDRAVOTNICTVÍ hl. m. PRAHY 1999 ZDRAVOTNICTVÍ hl. m. PRAHY 1999 8 6 7 1 2 3 9 10 5 4 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Regionální odbor hl. m. Prahy ÚZIS / Zdravotnictví hl. m. Prahy 1999 / 2 Obsah: Úvod...

Více

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2003

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2003 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2010

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2010 Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Regionální odbor jižních Čech

Regionální odbor jižních Čech ZDRAVOTNICTVÍ JIHOČESKÉHO KRAJE 2000 Strakonice Písek Tábor Jindřichův Hradec Zpracoval regionální odbor jižních Čech Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR U tří lvů 1, 370 01 České Budějovice

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2001

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2001 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801120 1 Obsah: Úvod... 3 Počty lůžek v nemocnicích k 31.12.2001 Olomoucký

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2003

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2003 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2003

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2003 Zdravotnictví Karlovarského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Regionální odbor severní Moravy

Regionální odbor severní Moravy ZDRAVOTNICTVÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE 2000 Jeseník Šumperk Olomouc Zpracoval regionální odbor severní Moravy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 4 ÚZIS ČR 2001

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2003

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2003 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2003

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2003 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Regionální odbor severních Čech

Regionální odbor severních Čech ZDRAVOTNICTVÍ LIBERECKÉHO KRAJE 2000 Liberec Jablonec nad Nisou Česká Lípa Semily Zpracoval regionální odbor severních Čech Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Klíšská 30, 401 13 Ústí nad Labem

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802496 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Plzeňském

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2001

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2001 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801228 1 Obsah: Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Plzeňském

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2006

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2006 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

ZDRAVOTNICTVÍ SEVERNÍCH ČECH 1999

ZDRAVOTNICTVÍ SEVERNÍCH ČECH 1999 ZDRAVOTNICTVÍ SEVERNÍCH ČECH 1999 Teplice Ústí n/labem Děčín Česká Lípa Liberec Jablonec n/nisou Chomutov Most Litoměřice Louny Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Regionální odbor

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Regionální odbor severní Moravy

Regionální odbor severní Moravy ZDRAVOTNICTVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2000 Opava Bruntál Ostrava Karviná Zpracoval regionální odbor severní Moravy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 4 ÚZIS

Více

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2001

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2001 Zdravotnictví Ústeckého kraje 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801201 1 Obsah: Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek k 31.12....

Více

ZDRAVOTNICTVÍ SEVERNÍ MORAVY 1999

ZDRAVOTNICTVÍ SEVERNÍ MORAVY 1999 ZDRAVOTNICTVÍ SEVERNÍ MORAVY 1999 Jeseník Šumperk Bruntál Opava Karviná Ostrava Olomouc Přerov Nový Jičín Frýdek - Místek Vsetín Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Regionální odbor

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ZÁPADNÍCH ČECH 1999

ZDRAVOTNICTVÍ ZÁPADNÍCH ČECH 1999 ZDRAVOTNICTVÍ ZÁPADNÍCH ČECH 1999 Sokolov Karlovy Vary Cheb Tachov Plzeň - sever Plzeň Rokycany Plzeň - jih Domažlice Klatovy Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Regionální odbor

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 3 1.8.2006 Souhrn Gynekologická péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 8 9. 8. 2007 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Hlavním

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 3 13.6.2005 Gynekologická péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce 2004

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 10 17.8.2005 Chirurgická péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce 2004

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 9. 8. 2007 Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Hlavním městě

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 4 20.6.2005 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Hlavním

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 11.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v oboru v Hlavním

Více

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 11. 2013 53 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2013 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of

Více

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 11. 2011 56 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2011 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Více

Pracovníci ve zdravotnictví k Health care workers as of

Pracovníci ve zdravotnictví k Health care workers as of Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 10. 2014 23 Souhrn Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 2013 Health care workers as of 31. 12. 2013 Ve zdravotnictví

Více

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R o č n í k 2001 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: Kč OBSAH METODICKÁ OPATŘENÍ 6. Spádovost lůžkových zdravotnických zařízení v hlavním městě Praze (akutní lůžková

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 11 13.10.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 4 21.6.2005 Gynekologická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2004 Gynaecologic Care

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 9 21.8.2006 Mzdy ve zdravotnictví v Hlavním městě Praze v roce 2005 Salaries

Více

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 132/14 ze dne 30.10.2013 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 1 28.4.2003 Nemocnice v Moravskoslezském kraji k 31.12.2002 V Moravskoslezském kraji

Více

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí Zdravotnictví I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená hlavním městem Prahou název počet lůžek obor Městská nemocnice následné péče, Praha 9 Vysočany 160 LDN následná péče Zřízená

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Gynekologická péče - činnost oboru v Královéhradeckém kraji

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 3 5.8.2005 Gynekologická péče - činnost v kraji Vysočina v roce 2004 Gynaecologic Care - Activity

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 0 28.6.2005 Chirurgická péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 2004 (chirurgie, neurochirurgie,

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 8 7.7.2005 Dermatovenerologická péče - činnost v Ústeckém kraji v roce 2004 Dermatological

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 4. 10. 2014 9 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 10. 11. 2014 11 Gynekologická péče - činnost oboru v Královéhradeckém kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 6 11. 9. 2013 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Ústeckém

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 19. 6. 2014 6 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Ústeckém

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 27. 7. 2007 Gynekologická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 3 15.8.2006 Dermatovenerologická péče - činnost v Karlovarském kraji v roce 2005

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 30. 9. 2010 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Pardubickém

Více

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99 Přílohy Příloha 1: Seznam oborů činnosti lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, ČR, 2 a 21... 1 Příloha 2: Početní stav podle

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 11. 7. 2012 Souhrn Dětská a dorostová péče ve Zlínském kraji v roce 2011 Children and Adolescents

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 11 11. 10. 2012 Souhrn Činnost chirurgických oborů v Kraji Vysočina v roce 2011 Surgical Care

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Pardubickém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 2 15.7.2006 Gynekologická péče - činnost v kraji Vysočina v roce 2005 Gynaecologic Care -

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 7 7.7.2005 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Ústeckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 14.5.2002 Nemocnice v Jihomoravském kraji v roce 2001 V Jihomoravském kraji existovalo

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6. 10. 2014 9 Souhrn Činnost oboru pneumologie a ftizeologie ve Zlínském kraji v roce 2013 Activity

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 10 17. 8. 2007 Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 30. 9. 2010 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2009 Surgical

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 12 30.8.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 10 14.9.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 26. 6. 2012 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Jihomoravském

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 7 23. 8. 2007 Dermatovenerologická péče - činnost v Moravskoslezském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 1 15.6.2004 Gynekologická péče - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Gynaecologic Care -

Více

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. za rok

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. za rok 2009 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2009 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2009 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen Pojišťovna nebo VZP ) připravila

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 3 15.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru v Karlovarském kraji

Více

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY LIDÉ A SPOLEČNOST Ročník 2011 Obyvatelstvo Praha, 2011 Kód publikace: 104003-11 Č. j.: 00482/2011-7105 VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY v roce 2010 Zpracoval: Oddělení regionálních analýz a informačních

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 2 18.7.2006 Dermatovenerologická péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 2005 Dermatological

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském

Více

- z toho léčebny pro dlouhodobě nemocné

- z toho léčebny pro dlouhodobě nemocné 16. Zdravotnictví Síť zdravotnických zařízení ve městě Pardubice se v letech 2000 2006 podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky neustále rozšiřovala. samostatných ambulantních zařízení

Více