Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2004"

Transkript

1 Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

2 Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách zdravotnictví za kraj a jednotlivé okresy kraje. Úvod doplňuje přehled nemocnic a odborných léčebných ústavů rozšířený o základní ukazatele jejich činnosti. Data obsahují informace o obyvatelstvu a jeho pohybu, o síti zdravotnických zařízení a o jejich činnosti, dále uvádí informace o pracovnících a mzdách, o personálním vybavení lékaři podle druhu zařízení, zdravotním stavu obyvatelstva. Publikaci doplňují srovnávací grafy vybraných ukazatelů. Health Care in Statistical Data Region The publication facilitates fast information on the basic characteristics of health care in the region and its districts. Introduction is supplemented by a survey of hospitals and specialized therapeutic institutes with basic indicators of their activity. Data concern population and its movement, the network of health establishments and their activities, health personnel and wages, numbers of physicians by types of establishments and the state of health of the population. The publication is supplemented by charts of selected indicators. ÚZIS ČR, 2005 ISBN:

3 Obsah Úvod... 5 Definice pojmů, vysvětlivky, názvy nových kategorií zdravotnických pracovníků, zkratky, značky v tabulkách... 6 Přehled základních ukazatelů o činnosti nemocnic a odborných léčebných ústavů Tabulková část Zdravotnictví Hl. m. Prahy Zdravotnictví městské části Praha Zdravotnictví městské části Praha Zdravotnictví městské části Praha Zdravotnictví městské části Praha Zdravotnictví městské části Praha Zdravotnictví městské části Praha Zdravotnictví městské části Praha Zdravotnictví městské části Praha Zdravotnictví městské části Praha Zdravotnictví městské části Praha Zdravotnictví městské části Praha Zdravotnictví městské části Praha Zdravotnictví městské části Praha Zdravotnictví městské části Praha Zdravotnictví městské části Praha Grafická část Živě narození na obyvatel Zemřelí do 1 roku na živě narozených Zemřelí na obyvatel Potraty na žen fertilního věku

4 4

5 Úvod Zdravotnictví Hlavního města Prahy je přehled základních údajů o zdravotnictví v Praze a jednotlivých obvodech. Údaje jsou členěné na 15 obvodů. Některé údaje např. o zdravotním stavu jsou členěny pouze do 10 obvodů, členění na 15 obvodů není k dispozici. Údaje jsou uváděny za všechna zdravotnická zařízení bez ohledu na jejich zřizovatele. Údaje se týkají obyvatelstva a jeho pohybu, sítě a činnosti ambulantních a lůžkových zařízení, lékáren, počtu lékařů, pracovníků ve zdravotnictví, mzdových prostředků a vybraných ukazatelů zdravotního stavu populace. Zdrojem dat je Národní zdravotnický informační systém a Český statistický úřad Pražská statistická kancelář. Standardizovaná úmrtnost je uvedena pouze za celou Prahu, údaje za jednotlivé obvody nejsou k dispozici. V roce 2004 je nově zařazen ukazatel procento žen užívajících antikoncepci. Zdroje pro tento ukazatel jsou počty žen užívajících antikoncepci z výkazu A018 (podle sídla ordinace) napočítané na počty žen ve věku let podle bydliště ženy. Za jednotlivé obvody tento ukazatel neuvádíme, protože je silně zkreslen. Každý obvod je zpracován samostatně. Údaje za jednotlivá lůžková zařízení jsme publikovali pouze s jejich souhlasem. Na území Prahy 7, 12, a 15 nejsou žádná lůžková zdravotnická zařízení. Lékárenská péče byla v roce 2004 v Praze zabezpečena 290 lékárnami (včetně odloučených pracovišť) a 27 výdejnami zdravotnických prostředků. V Praze jsou velká zdravotnická zařízení nerovnoměrně rozmístěna do jednotlivých obvodů, proto některé údaje za jednotlivé obvody nejsou zcela vypovídající. Jedná se zejména o ukazatele o počtu zařízení, lékařů a pracovníků na obvodech a ukazatele vztahující se k počtu obyvatel daného obvodu. Relativní ukazatele vztažené k počtu obyvatel na jednotlivých obvodech jsou tím deformovány. Relativní údaje za celou Prahu jsou ovlivněny tím, že zdravotnická zařízení na území Prahy poskytují péči i obyvatelům Středočeského kraje, některé specializované obory i obyvatelům dalších krajů. Na obvodech Praha 3, 12, 14 a 15 není žádná organizace, která odměňuje podle zákona 143/1992 Sb., proto na těchto obvodech není uvedena průměrná mzda zaměstnanců odměňovaných podle tohoto zákona. Pokud není uvedeno jinak, prezentované údaje se týkají roku 2004 a jsou napočteny na obyvatelstvo k Údaje o obyvatelstvu podle věkových skupin jsou k Údaje za potraty jsou k dispozici pouze za 10 obvodů, relativní údaje o potratech jsou napočítány na počet žen příslušné věkové skupiny k podle 10 obvodů. Nově zařazený ukazatel hospitalizovaní v nemocnicích na obyvatel je uveden jen za 10 obvodů, protože údaje podle bydliště pacienta členěné na 15 obvodů nejsou k dispozici. Údaje týkající se zdravotnických zařízení a pracovníků jsou uváděny k Zpracoval ÚZIS ČR Krajský odbor Hlavní město Praha Karlovo nám. 5, Praha 2, tel http: // 5

6 Definice pojmů Index stáří: počet osob ve věku 65ti let a více na 100 osob ve věku 014 let (k ) Úmrtnost: specifická úmrtnost v dané věkové skupině standardizovaná úmrtnost teoretické evropské populace ("evropského standardu") vypočtená z jednotlivých specifických úmrtností konkrétní populace kojenecká počet zemřelých do 1 roku věku na živě narozených novorozenecká počet zemřelých do 28 dnů věku na živě narozených. Průměrné procento pracovní neschopnosti podíl kalendářních dnů pracovní neschopnosti na celkovém kalendářním fondu ve sledovaném období. Ošetřenívyšetření za jedno ošetření (vyšetření) se považuje soubor všech výkonů provedených při ošetřování jedné fyzické osoby na témže oddělení (pracovišti) nebo v bytě. Využití lůžek ve dnech (maximální lůžkové kapacity) = ošetřovací dny / průměrný počet lůžek průměrný počet dnů v roce, kdy je lůžko obsazeno pacientem. na 1 ošetřovací den (v Kč) jde o poměrný údaj, který využívá data z ročního statistického výkazu o ekonomice zdravotnického zařízení a je vypočítán podle následujícího vzorce: Poměrné náklady na 1 ošetřovací den = L*{1+(D+J+N)/(L+A)}/T kde: L D J N A T = náklady na lůžkovou zdravotní péči = náklady na zdravotní dopravu = náklady na jinou zdravotní péči = náklady na výkony nezdravotní = náklady na ambulantní péči = počet ošetřovacích dnů Tato metoda není zcela exaktní z hlediska ekonomů, ale poskytuje orientační hodnotu nákladů na 1 ošetřovací den. na ošetřovací den za jednotlivá začleněná zařízení (např.ldn) nejsou k dispozici, jelikož jsou celkově sledovány na výkaze E (MZ) 604 za celý právní subjekt. Vysvětlivky Procento žen užívajících antikoncepci k (řádek 30) = počet žen užívajících antikoncepci hormonální i nitroděložní ve vztahu k počtu žen ve fertilním věku (relace je uvedena pouze za kraj, v okrese tento údaj ztrácí vypovídací hodnotu, proto není uveden) Tržby za léčiva a zdravotnické prostředky na 1 obyvatele (řádek 61) = za recepty a poukazy vč. doplatků, volný prodej 6

7 Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči (bez SVLS, ZZS a AR), Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči (bez SVLS, ZZS a AR) na 1 obyvatele (řádek 129, 130) = včetně vyšetření LSPP TBC celkem, z toho TBC dýchacího ústrojí (řádek 138, 139) = TBC nově zjištěná + recidivy, bakteriologicky ověřená i neověřená; údaj za kraj včetně cizinců s přechodným pobytem a bezdomovců Syfilis, Gonokoková infekce (řádek 140, 141) = údaj bez cizinců s přechodným pobytem a bezdomovců Nově hlášené případy zhoubných novotvarů a novotvarů in situ (řádky ) = koncový stav za rok 2002; údaj za kraj včetně bezdomovců Počet živě narozených dětí s vrozenou vadou (řádek 150) = údaje za rok 2003; = živě narození s vrozenou vadou zjištěnou do 1 roku života uváděni podle roku narození dítěte, tj. v roce 2003 (včetně živě narozených s vrozenou vadou, za které nebylo odevzdáno Hlášení vrozené vady, ale vada byla uvedena ve Zprávě o novorozenci) Přepočtený počet pracovníků součet úvazků jednotlivých pracovníků zdravotnických zařízení, přepočtený podle délky plné týdenní pracovní doby, stanovené pro dané zařízení či pracoviště. Obvyklá délka pracovní doby je 40 hodin týdně, dále to může být 39,5 hodin (pracoviště TRN), nebo 38,75 hodin (2směnný provoz), 37,5 hodin (3směnný nebo nepřetržitý provoz), 33,5 hodin (zdravotní důvody) a nebo 30 hodin (mladiství). Počet pracovníků ve zdravotnictví zahrnuje: zaměstnance v evidenčním počtu zaměstnavatele (podnikatele, vč. OSVČ) smluvní pracovníky Evidenční počet zaměstnanců počet zaměstnanců všech kategorií daného zařízení či pracoviště, kteří jsou k němu v pracovním, služebním či členském poměru (mají pracovní smlouvu na dobu určitou či neurčitou). Do evidenčního počtu se nezapočítávají např. ženy na mateřské dovolené, osoby na rodičovské dovolené, osoby vykonávající vojenskou službu (včetně civilní). Do počtu zaměstnavatelů jsou zahrnuti zdravotničtí pracovníci, kteří pracují v daném zdravotnickém zařízení jako fyzické osoby, nezapsané v obchodním ani živnostenském rejstříku, podnikající na základě zvláštních předpisů (zákon č. 455/1991 Sb.) a buď zaměstnávají nebo nezaměstnávají v rámci svého podnikání jiné osoby a pracují na vlastní účet. 7

8 Smluvní pracovníci jsou ti zdravotničtí pracovníci, kteří pracují v daném zdravotnickém zařízení a nepatří do evidenčního počtu zaměstnanců vykazující jednotky, tzn. že pracují buď: na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr placeno z ostatních osobních nákladů (OON), dočasné přidělení k výkonu práce do jiné organizace na smlouvu o dílo dle občanského nebo obchodního zákoníku; pokud pracovník k nepracuje, není započten jako spolupracující rodinný příslušník. 8

9 Názvy nových kategorií zdravotnických pracovníků Z 95 = Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Z 96 = Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních. Zkratka ZPBD SPBD nebo sestry OZPBD = ZPBD SPBD ZPSZ ZPOD Plný název nové kategorie Zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti např.: sestra, porodní asistentka, zubní technik, ergoterapeut, farmaceutický asistent, radiologický asistent, dentální hygienistka a další Číslo zákona, paragraf Z Všeobecné sestry a porodní asistentky Z Ostatní zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti všichni ZPBD bez všeobecných sester a porodních asistentek Zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti např.: psycholog a klinický psycholog, fyzioterapeut, klinický logoped, radiologický fyzik, biomedicinský inženýr Zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením např.: zdravotnický asistent, nutriční asistent, dezinfektor, řidič vozidla záchranné zdravotnické služby, ošetřovatel, masér, zubní instrumentářka a další Z Z Z

10 Zkratka JOP ZPNL = ZPBD + ZPSZ + ZPOD OPZ Plný název nové kategorie Jiní odborní pracovníci (výkonem povolání jiného odborného pracovníka se rozumí provádění činností, které přímo souvisejí s poskytováním zdravotní péče. Činnosti, které jsou součástí výkonu zdravotní péče, vykonává jiný odborný pracovník pouze pod odborným dohledem nebo přímým vedením v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem a jako zaměstnanec zdravotnického zařízení) a dentisté např.: absolvent studia se zaměřením matematicko fyzikálním, přírodovědeckým nebo elektrotechnickým, sociální pracovník Číslo zákona, paragraf Z 95, Z Zdravotničtí pracovníci nelékaři Z Odborní pracovníci ve zdravotnictví všichni lékaři, farmaceuti a všichni nelékaři Z 95, Z 96 Zkratky AR LDN LSPP OOVL PL PP SVLS TBC TRN UPT ZZS anesteziologickoresuscitační (oddělení) léčebna pro dlouhodobě nemocné lékařská služba první pomoci odloučená oddělení výdeje léčiv praktický lékař přepočtený počet společné vyšetřovací a léčebné složky tuberkulóza TBC + respirační nemoci umělé přerušení těhotenství zdravotnická záchranná služba Značky v tabulkách Ležatá čárka () Nula (0; 0,0; 0,00) Tečka (.) Ležatý křížek (x) Stříška (^) v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý značí, že zápis není možný z logických důvodů ke zveřejnění údajů nebyl dán souhlas 10

11 Zdravotnická zařízení Hl. m. Prahy Praha Nemocnice celkem Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ,7 1,3 275,0 8, OLÚ celkem Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ,0 3,8 323,1 58, Praha 1 Nemocnice Na Františku s poliklinikou Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ,4 1,7 287,7 11, interna (103 z toho JIP 6), neurologie (25), chirurgie (83 z toho JIP 8), AR (6), následná péče (26) Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ,8 1,4 248,8 10,5 ^ interna (96 z toho JIP 6), pediatrie (14), chirurgie (63 z toho JIP 4), AR (5), rehabilitace a fyzikální medicína (36) Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ,3 1,3 267,6 8, interna (222 z toho JIP 35), kardiologie (83 z toho JIP 27), geriatrie (54), TRN (36), neurologie (91 z toho JIP 9), psychiatrie (216), nemoci z povolání (12), pediatrie (79 z toho JIP 20),gynekologie (93 z toho JIP 8), porodnice (97 z toho JIP 12), novorozenecké (116 z toho JIP 25), chirurgie (89 z toho JIP 20), kardiochirurgie (55 z toho JIP 16), traumatologie (44 z toho JIP 4), AR (5), urologie (94 z toho JIP 12), ORL (20), foniatrie (20), oftalmologie (61), stomatologie (51 z toho JIP 6), dermatovenerologie (33), klinická onkologie (20), nefrologie (63 z toho JIP 7), klinická hematologie (45 z toho JIP 4), ošetřovatelská péče (67) Revmatologický ústav Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ,6 3,2 336,3 18, revmatologie (54) 11

12 Zdravotnická zařízení Hl. m. Prahy Ústav hematologie a krevní transfuze Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ,6 0,7 359,0 22, klinická hematologie (35) ČD a.s. Železniční nemocnice Praha Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ,2 1,8 276,9 11,8. interna (48) Nemocnice svaté Alžběty s.r.o. Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ,6 3,6 351,2 122,2 ^ ošetřovatelská péče (59) Praha 3 SDI s.r.o. Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ,7 2,0 211,0 12, interna (84 z toho JIP 10), následná péče (22) OLÚ Sanatorium svaté Anny EGK s.r.o. Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Praha 4 Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ,8 1,5 251,8 7, interna (203 z toho JIP 10), revmatologie (37), infekční (54), TRN (58), neurologie (115 z toho dětská 30, JIP 11), psychiatrie (30), pediatrie (117 z toho novorozenecké 59 JIP 11), gynekologie (88 z toho porodnice 30, JIP 5), chirurgie (130 z toho JIP 8), AR (12), urologie (51 z toho JIP 4), ORL (54), oftalmologie (18), klinická onkologie (24 z toho JIP 4), dětská chirurgie (81 z toho JIP 9) 12

13 Zdravotnická zařízení Hl. m. Prahy Institut klinické a experimentální medicíny Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ,1 0,7 295,1 8,3 ^ kardiologie (69 z toho JIP 10), koronární jednotka (16 z toho JIP 8) diabetologie (28 z toho JIP 3), gastoenterologie (28 z toho JIP 4), chirurgie (38 z toho JIP 4) kardiochirurgie (48 z toho JIP 27), nefrologie (28 z toho JIP 4), nukleární medicína (9), intenzivní péče (24) Ústav pro péči o matku a dítě Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ,9 0,9 267,8 5, gynekologie (90), porodnice (88), novorozenecké (79 z toho JIP 18) DTCHOSPITAL s.r.o. Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ,3 2,9 309,1 65,3 996 následná péče (30), ošetřovatelská péče (30) Nemocnice Vězeňské služby ČR Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ OLÚ Léčebna pro dlouhodobě nemocné Fakultní Thomayerovy nemocnice Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ,8 3,9 351,4 168,7. ošetřovatelská péče (145) Praha 5 Fakultní nemocnice v Motole Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ,0 1,1 278,2 7, interna (136 z toho JIP 12), kardiologie (72 z toho JIP 12), infekční (23 z toho JIP 3), TRN (74 z toho JIP14), neurologie (106 z toho JIP 15, dětská 37), dětská psychiatrie (50), pediatrie (120 z toho JIP 30), gynekologie (170 z toho porodnice 66, JIP 12, dětská 15), novorozenecké (67 z toho JIP 14), chirurgie (202 z toho JIP 29), neurochirurgie (54 z toho JIP 18), kardiochirurgie (97 z toho JIP 36), traumatologie (36 z toho JIP 6), AR (47), ortopedie (239 z toho JIP 10), urologie (36 z toho JIP 6), ORL (152 z toho JIP 15, dětská 47), stomatologie (18 z toho JIP 4), klinická onkologie (91), radiační onkologie (59), dětská chirurgie (86 z toho JIP 18), rehabilitace a fyzikální medicína (45 toho JIP 15), nukleární medicína (38), dětské oční (25) 13

14 Zdravotnická zařízení Hl. m. Prahy Nemocnice Na Homolce Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek lůžek k hospitalizovaných lékaře/den sestry u lůžka/den ve dnech ,1 0,8 320,5 5, interna (29 z toho JIP 8), kardiologie (43 z toho JIP 9), koronární jednotka (9), neurologie (33 z toho JIP 6), gynekologie (26 z toho JIP 6), chirurgie (30 z toho JIP 14), cévní chirurgie (61 z toho JIP 25), neurochirurgie (73 z toho JIP 20), kardiochirurgie (34 z toho JIP 20), AR (8), ORL (11 z toho JIP 3) MEDITERRA s.r.o. Rehabilitační klinika Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek lůžek k hospitalizovaných lékaře/den sestry u lůžka/den ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ,9 3,1 336,9 213,5. ošetřovatelská péče (436) Praha 6 Ústřední vojenská nemocnice Praha Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek lůžek k hospitalizovaných lékaře/den sestry u lůžka/den ve dnech ,4 1,5 268,2 8,9 ^ lůžek k hospitalizovaných lékaře/den sestry u lůžka/den ,9 4,0 368,3 88,7 732 OLÚ Léčebna dlouhodobě nemocných Praha 6 Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek lůžek k hospitalizovaných lékaře/den sestry u lůžka/den ve dnech Průměrná ošetřovací doba na 1 ošetřovací den interna (123 z toho JIP 11), infekční (5), neurologie (46 z toho JP 6), psychiatrie (40), gynekologie (26), chirurgie (81 z toho JIP 16), neurochirurgie (48 z toho JIP 9), AR (6), ortopedie (81 z toho JIP 5), urologie (28), ORL (49 z toho JIP 4), oftalmologie (40), maxilofaciální chirurgie (22), dermatovenerologie (25), rehabilitace a fyzikální medicína (42 z toho následná péče 21), intenzivní péče (22) INTERNA Co, spol. s r.o. Počet ošetřovatelská péče (105) Využití lůžek ve dnech OLÚ Léčebna pro dlouhodobě nemocné Motol Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek lůžek k hospitalizovaných lékaře/den sestry u lůžka/den ve dnech Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek ve dnech Průměrná ošetřovací doba Průměrná ošetřovací doba Průměrná ošetřovací doba Průměrná ošetřovací doba Průměrná ošetřovací doba na 1 ošetřovací den na 1 ošetřovací den na 1 ošetřovací den na 1 ošetřovací den na 1 ošetřovací den ,9 3,6 350,7 194,8 945 ošetřovatelská péče (100) 14

15 Zdravotnická zařízení Hl. m. Prahy OLÚ Ústav leteckého zdravotnictví Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek lůžek k hospitalizovaných lékaře/den sestry u lůžka/den ve dnech Praha 8 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Fakultní nemocnice Na Bulovce Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek lůžek k hospitalizovaných lékaře/den sestry u lůžka/den ve dnech ,0 1,4 257,8 7, ,9 3,8 352,1 204,5. OLÚ Psychiatrická léčebna Bohnice Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek lůžek k hospitalizovaných lékaře/den sestry u lůžka/den ,0 3,3 327,6 70, psychiatrie (1374 z toho sexuologie 41, AT 190, interna 45) OLÚ Psychiatrické centrum Praha Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek lůžek k hospitalizovaných lékaře/den sestry u lůžka/den Využití lůžek ve dnech Průměrná ošetřovací doba interna (155 z toho JIP 14, následná péče 34), infekční (179 z toho JIP 14, dětská 39), TRN (85 z toho JIP 6), neurologie (44 z toho JIP 4), pediatrie (28 z toho JIP 3), gynekologie (91 z toho porodnice 22, JIP 6, novorozenecké 20), chirurgie (100 z toho JIP 12), plastická chirurgie (20), AR (12), ortopedie (166 z toho JIP 6), urologie (52 z toho JIP 6), ORL (40), oftalmologie (35), dermatovenerologie (23), radiační onkologie (60), dětská chirurgie (37 z toho JIP 4) OLÚ Léčebna pro dlouhodobě nemocné psychiatrické léčebny Bohnice Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek lůžek k hospitalizovaných lékaře/den sestry u lůžka/den ve dnech ošetřovatelská péče (63) psychiatrie (51) Využití lůžek ve dnech ,4 1,9 307,8 32, OLÚ Gerontologické centrum Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek lůžek k hospitalizovaných lékaře/den sestry u lůžka/den ve dnech geriatrie (22) Průměrná ošetřovací doba ,5 2,3 350,5 29, OLÚ HOSPIC ŠTRASBURK Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek lůžek k hospitalizovaných lékaře/den sestry u lůžka/den ve dnech léčba bolesti (25) Průměrná ošetřovací doba Průměrná ošetřovací doba Průměrná ošetřovací doba Průměrná ošetřovací doba Průměrná ošetřovací doba na 1 ošetřovací den na 1 ošetřovací den na 1 ošetřovací den na 1 ošetřovací den na 1 ošetřovací den na 1 ošetřovací den na 1 ošetřovací den ,2 3,0 345,5 49,6. 15

16 Zdravotnická zařízení Hl. m. Prahy OLÚ Kardiologie na Bulovce s.r.o. Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Praha 9 Městská nemocnice následné péče Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ,3 4,6 336,6 136, ošetřovatelská péče (160) Poliklinika Prosek lůžková následná péče Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ,2 3,2 350,5 31,6. následná péče (20) CLINICUM a. s. Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ,4 1,4 249,6 8,2 ^ interna (56 z toho JIP 4), chirurgie (38 z toho JIP 4), AR (4), ortopedie (12), následná péče (60) Praha 10 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ,4 1,4 286,5 8, interna (180 z toho JIP 17), kardiologie (94 z toho JIP 32), neurologie (73 z toho JIP 5), pediatrie (35), gynekologie (91 z toho porodnice 22, JIP 6, novorozenecké 12), chirurgie (105 z toho JIP 19), neurochirurgie (10), plastická chirurgie (95 z toho JIP 11), kardiochirurgie (36 z toho JIP 26), AR (23) ortopedie (79 z toho JIP 5), urologie (37 z toho JIP 4), ORL (34), oftalmologie (21), dermatovenerologie (32), radiační onkologie (31), dětská chirurgie (9 z toho JIP 4), klinická hematologie (31 z toho JIP 9), rehabilitace a fyz.medicína (40), léčba popálenin (67 z toho JIP 21) OLÚ Léčebna pro dlouhodobě nemocné Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ,4 3,9 317,0 100,1. ošetřovatelská péče (89) 16

17 Zdravotnická zařízení Hl. m. Prahy OLÚ Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Praha 11 OLÚ MediCentrum Praha, a.s. rehabilitační zařízení Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ,2 3,5 334,6 18,7 ^ rehabilitace a fyzikální medicína (53) Praha 13 OLÚ DOMOV svatého Karla Boromejského Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ,1 2,2 333,0 119,9. ošetřovatelská péče (45) Praha 14 GynCentrum, spol. s.r.o. Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ,6 0,9 143,7 3, gynekologie (30 z toho JIP 4) Léčebné a rehabilitační středisko Chvaly Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ,0 2,9 352,7 41,3 ^ následná péče (50) OLÚ ISCARE I.V.F. a.s. Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 17

18 Zdravotnictví Hl. m. Prahy 1 Demografie 2 Počet obyvatel k ženy Počet obyvatel k ženy celkem ženy 1549 let děti (014 let) dorost (1519 let) Index stáří 125,8 10 Mrtvě narození Živě narození na 1000 obyvatel 9,5 13 Zemřelí do 28 dnů na živě narozených 1,7 15 Zemřelí do 1 roku na živě narozených 3,1 17 Zemřelí celkem na obyvatel 11,0 19 novotvary nemoci oběhové poranění a otravy sebevraždy Standardizovaná úmrtnost celkem 759,9 24 muži 963,7 25 ženy 613,1 26 Potraty celkem na žen fertil. věku (1549 let) 15,7 28 umělá přerušení těhotenství (UPT) na žen fertilního věku 12,0 30 Procento žen užívající antikoncepci 69,1 31 Sňatky na obyvatel 5,8 33 Rozvody na obyvatel 3,4 35 Počty zdravotnických zařízení 36 Nemocnice celkem nemocnice následné péče nemocnice privátní následné péče 4 40 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 6 35 Počty zdravotnických zařízení pokračování 41 Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí 42 Psychiatrické léčebny 2 43 Lázeňské léčebny 44 Ostatní lůžková zařízení 8 45 Samostatná ambulantní zařízení Kojenecké ústavy a dětské domovy 3 47 Dětská centra a stacionáře 3 48 Stacionáře pro dospělé 7 49 Zvláštní zdravotnická zařízení ostatní Lékárny (vč. OOVL) Výdejny zdravotnických prostředků Hygienická služba celkem 5 53 zdravotní ústav 1 54 krajská hygienická stanice 2 55 Ostatní zdravotnická zařízení Lékárenská péče celkem 57 Počet obyvatel na 1 lékárnu (vč. OOVL) Farmaceuti (přepočtený počet) 849,62 59 Farmaceutičtí asistenti (přepočtený počet) 793,40 60 Počet expedovaných receptů a poukazů Tržby za léčiva a zdrav.prostředky na 1 ob Lůžka 63 Lůžka celkem nemocnice celkem na 10 tis. obyv. k ,2 66 privátní nemocnice léčebny pro dlouhodobě nemocné léčebny tuberkulózy a respirač. nemocí 69 psychiatrické léčebny lázeňské léčebny 71 ostatní lůžková zařízení Lékaři, vč. zubních lékařů (PP) 73 Lůžková péče celkem 1 840,61 74 nemocnice 1 677,32 75 léčebny pro dlouhodobě nemocné 39,68 76 léčebny tuberkulózy a respirač. nemocí 77 psychiatrické léčebny 100,62 78 lázeňské léčebny 79 ostatní lůžková zařízení 22,99 18

19 Zdravotnictví Hl. m. Prahy 72 Lékaři, vč. zubních lékařů (PP) pokračování 80 Ambulantní péče (vč. SVLS) celkem 5 815,62 81 ambulantní části nemocnic 1 868,54 82 ambulantní části ost. lůžkových zařízení 47,02 83 samostatná ambulantní zařízení celkem 3 900,06 84 praktičtí lékaři pro dospělé 545,99 85 praktičtí lékaři pro děti a dorost 239,37 86 praktičtí zubní lékaři 940,74 87 praktičtí ženští lékaři 181,85 88 lékaři specialisté (vyjma SVLS) 1 187,53 89 Společ. vyšetřovací a léčebné složky (SVLS) 729,03 90 Ostatní zdravotnická zařízení 265,73 91 Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé (PP) 92 Pracovníci celkem ,70 93 lékaři 6 773,88 94 zubní lékaři 1 156,03 95 farmaceuti 885,32 96 zdravotničtí pracovníci nelékaři 97 ZPBD ,65 98 všeobené sestry a porodní asistentky ,89 99 ZPSZ 1 676, ZPOD 3 538, jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté 1 253, pedagogičtí pracovníci 267, technickohospodářští pracovníci (THP) 4 454, dělníci a provozní pracovníci 2 823, Smluvní pracovníci (PP) ve zdravotnictví 106 Pracovníci celkem 945, lékaři 342, zubní lékaři 21, farmaceuti 11, zdravotničtí pracovníci nelékaři 111 ZPBD 258, všeobené sestry a porodní asistentky 230, ZPSZ 20, ZPOD 39, jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté 36, pedagogičtí pracovníci 47, technickohospodářští pracovníci (THP) 107, dělníci a provozní pracovníci 59, Průměrná měsíční mzda v Kč (zákon č. 143/1992 Sb.) 120 Celkem lékaři a zubní lékaři ZPBD všeobené sestry a porodní asistentky Průměrná měsíční mzda v Kč (zákon č. 1/1992 Sb.) 125 Celkem lékaři a zubní lékaři všeobecné sestry a porodní asistentky Počet ambulantních ošetření (bez SVLS, ZZS a AR) 129 Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči na 1 obyvatele 19,6 131 Zdravotní stav 132 Hospitalizovaní v nem. na obyv Pracovní neschopnost 134 poč. hlášených případů na 100 nem. poj. 53,4 135 průměrné % pracovní neschopnosti 4, Nově hlášená vybraná onemocnění 137 jiné infekce způsob. salmonelami (A02) TBC celkem (A1519) dýchacího ústrojí (A1516) syfilis (A5053) gonokoková infekce (A54) virová encefalitida přen. klíšťaty (A84) infekční mononukleóza (B27) bakteriální meningitida (G00) Nově hlášené případy zhoub. novotvarů a novotvarů in situ (C0097, D0009) (r.2002) 146 ZN plic muži (C3334) ZN prsu ženy (C50) ZN kolorekta muži (C1821) ZN kolorekta ženy (C1821) Počet živě naroz. dětí s vroz. vadou (r.2003) Počet dispenzar. onemocnění dětí a dorostu Počet dispenzarizovaných u PL pro dospělé pro: 153 hypertenzní nemoci (I1015) ischemické nemoci srdeční (I2025) cévní nemoci mozku (I6069) Počet léčených diabetiků k

20 Zdravotnictví městské části Praha 1 1 Demografie 35 Počty zdravotnických zařízení pokračování 2 Počet obyvatel k Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí 3 ženy Psychiatrické léčebny 4 Počet obyvatel k Lázeňské léčebny 44 Ostatní lůžková zařízení 5 ženy celkem Samostatná ambulantní zařízení ženy 1549 let Kojenecké ústavy a dětské domovy 7 děti (014 let) Dětská centra a stacionáře 8 dorost (1519 let) Stacionáře pro dospělé 1 9 Index stáří 153,0 49 Zvláštní zdravotnická zařízení ostatní 10 Mrtvě narození 50 Lékárny (vč. OOVL) Živě narození Výdejny zdravotnických prostředků 4 12 na 1000 obyvatel 9,8 52 Hygienická služba celkem 1 13 Zemřelí do 28 dnů 14 na živě narozených 53 zdravotní ústav 15 Zemřelí do 1 roku 54 krajská hygienická stanice 1 16 na živě narozených 55 Ostatní zdravotnická zařízení 4 17 Zemřelí celkem Lékárenská péče celkem 18 na obyvatel 13,3 57 Počet obyvatel na 1 lékárnu (vč. OOVL) Farmaceuti (přepočtený počet) 79,25 19 novotvary Farmaceutičtí asistenti (přepočtený počet) 74,74 20 nemoci oběhové Počet expedovaných receptů a poukazů poranění a otravy Tržby za léčiva a zdrav.prostředky na 1 ob sebevraždy 5 62 Lůžka 23 Standardizovaná úmrtnost celkem. 63 Lůžka celkem muži. 64 nemocnice celkem ženy. 65 na 10 tis. obyv. k ,4 26 Potraty celkem privátní nemocnice na žen fertil. věku (1549 let) 15,5 67 léčebny pro dlouhodobě nemocné 28 umělá přerušení těhotenství (UPT) léčebny tuberkulózy a respirač. nemocí 29 na žen fertilního věku 11,6 69 psychiatrické léčebny 30 Procento žen užívající antikoncepci. 70 lázeňské léčebny 31 Sňatky ostatní lůžková zařízení 32 na obyvatel 7,1 72 Lékaři, vč. zubních lékařů (PP) 33 Rozvody Lůžková péče celkem 66,70 34 na obyvatel 3,7 74 nemocnice 66,70 35 Počty zdravotnických zařízení 75 léčebny pro dlouhodobě nemocné 36 Nemocnice celkem 2 76 léčebny tuberkulózy a respirač. nemocí 37 nemocnice následné péče 77 psychiatrické léčebny 38 nemocnice privátní 1 78 lázeňské léčebny 39 následné péče 79 ostatní lůžková zařízení 40 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 20

21 Zdravotnictví městské části Praha 1 72 Lékaři, vč. zubních lékařů (PP) pokračování 119 Průměrná měsíční mzda v Kč (zákon č. 143/1992 Sb.) 80 Ambulantní péče (vč. SVLS) celkem 504, Celkem ambulantní části nemocnic 45, lékaři a zubní lékaři ambulantní části ost. lůžkových zařízení 122 ZPBD samostatná ambulantní zařízení celkem 459, všeobené sestry a porodní asistentky praktičtí lékaři pro dospělé 38, Průměrná měsíční mzda v Kč (zákon č. 1/1992 Sb.) 85 praktičtí lékaři pro děti a dorost 6, Celkem praktičtí zubní lékaři 92, lékaři a zubní lékaři praktičtí ženští lékaři 21, všeobecné sestry a porodní asistentky lékaři specialisté (vyjma SVLS) 153, Počet ambulantních ošetření (bez SVLS, ZZS a AR) 89 Společ. vyšetřovací a léčebné složky (SVLS) 27, Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči Ostatní zdravotnická zařízení 3, na 1 obyvatele 63,5 91 Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé (PP) 131 Zdravotní stav 92 Pracovníci celkem 2 702, Hospitalizovaní v nem. na obyv lékaři 464, Pracovní neschopnost 94 zubní lékaři 118, poč. hlášených případů na 100 nem. poj. 56,0 95 farmaceuti 80, průměrné % pracovní neschopnosti 4, zdravotničtí pracovníci nelékaři 136 Nově hlášená vybraná onemocnění jiné infekce způsob. salmonelami (A02) 62 ZPBD 1 045, TBC celkem (A1519) 6 98 všeobené sestry a porodní asistentky 788, dýchacího ústrojí (A1516) 5 99 ZPSZ 101, syfilis (A5053) ZPOD 126, gonokoková infekce (A54) jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté 277, virová encefalitida přen. klíšťaty (A84) pedagogičtí pracovníci 3, infekční mononukleóza (B27) technickohospodářští pracovníci (THP) 321, bakteriální meningitida (G00) dělníci a provozní pracovníci 162, Nově hlášené případy zhoub. novotvarů a Smluvní pracovníci (PP) ve zdravotnictví novotvarů in situ (C0097, D0009) (r.2002) 106 Pracovníci celkem 102, ZN plic muži (C3334) lékaři 42, ZN prsu ženy (C50) zubní lékaři 16, ZN kolorekta muži (C1821) farmaceuti 0, ZN kolorekta ženy (C1821) zdravotničtí pracovníci nelékaři 150 Počet živě naroz. dětí s vroz. vadou (r.2003) Počet dispenzar. onemocnění dětí a dorostu ZPBD 33, Počet dispenzarizovaných u PL pro dospělé 112 všeobené sestry a porodní asistentky 29,85 pro: 153 hypertenzní nemoci (I1015) ZPSZ 0, ischemické nemoci srdeční (I2025) ZPOD 155 cévní nemoci mozku (I6069) jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté 4, Počet léčených diabetiků k pedagogičtí pracovníci 117 technickohospodářští pracovníci (THP) 4, dělníci a provozní pracovníci 0,64 21

22 Zdravotnictví městské části Praha 2 1 Demografie 35 Počty zdravotnických zařízení pokračování 2 Počet obyvatel k Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí 3 ženy Psychiatrické léčebny 4 Počet obyvatel k Lázeňské léčebny 44 Ostatní lůžková zařízení 5 ženy celkem Samostatná ambulantní zařízení ženy 1549 let Kojenecké ústavy a dětské domovy 7 děti (014 let) Dětská centra a stacionáře 1 8 dorost (1519 let) Stacionáře pro dospělé 9 Index stáří 164,5 49 Zvláštní zdravotnická zařízení ostatní 10 Mrtvě narození 50 Lékárny (vč. OOVL) Živě narození Výdejny zdravotnických prostředků 2 12 na 1000 obyvatel 9,1 52 Hygienická služba celkem 1 13 Zemřelí do 28 dnů 3 14 na živě narozených 6,8 53 zdravotní ústav 15 Zemřelí do 1 roku 4 54 krajská hygienická stanice 1 16 na živě narozených 9,1 55 Ostatní zdravotnická zařízení 4 17 Zemřelí celkem Lékárenská péče celkem 18 na obyvatel 13,6 57 Počet obyvatel na 1 lékárnu (vč. OOVL) Farmaceuti (přepočtený počet) 103,75 19 novotvary Farmaceutičtí asistenti (přepočtený počet) 95,52 20 nemoci oběhové Počet expedovaných receptů a poukazů poranění a otravy Tržby za léčiva a zdrav.prostředky na 1 ob sebevraždy 9 62 Lůžka 23 Standardizovaná úmrtnost celkem. 63 Lůžka celkem muži. 64 nemocnice celkem ženy. 65 na 10 tis. obyv. k ,1 26 Potraty celkem privátní nemocnice na žen fertil. věku (1549 let) 12,9 67 léčebny pro dlouhodobě nemocné 28 umělá přerušení těhotenství (UPT) léčebny tuberkulózy a respirač. nemocí 29 na žen fertilního věku 10,5 69 psychiatrické léčebny 30 Procento žen užívající antikoncepci. 70 lázeňské léčebny 31 Sňatky ostatní lůžková zařízení 32 na obyvatel 6,6 72 Lékaři, vč. zubních lékařů (PP) 33 Rozvody Lůžková péče celkem 271,46 34 na obyvatel 3,8 74 nemocnice 271,46 35 Počty zdravotnických zařízení 75 léčebny pro dlouhodobě nemocné 36 Nemocnice celkem 5 76 léčebny tuberkulózy a respirač. nemocí 37 nemocnice následné péče 1 77 psychiatrické léčebny 38 nemocnice privátní 2 78 lázeňské léčebny 39 následné péče 1 79 ostatní lůžková zařízení 40 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 22

23 Zdravotnictví městské části Praha 2 72 Lékaři, vč. zubních lékařů (PP) pokračování 119 Průměrná měsíční mzda v Kč (zákon č. 143/1992 Sb.) 80 Ambulantní péče (vč. SVLS) celkem 743, Celkem ambulantní části nemocnic 481, lékaři a zubní lékaři ambulantní části ost. lůžkových zařízení 122 ZPBD samostatná ambulantní zařízení celkem 262, všeobené sestry a porodní asistentky praktičtí lékaři pro dospělé 28, Průměrná měsíční mzda v Kč (zákon č. 1/1992 Sb.) 85 praktičtí lékaři pro děti a dorost 10, Celkem praktičtí zubní lékaři 75, lékaři a zubní lékaři praktičtí ženští lékaři 16, všeobecné sestry a porodní asistentky lékaři specialisté (vyjma SVLS) 85, Počet ambulantních ošetření (bez SVLS, ZZS a AR) 89 Společ. vyšetřovací a léčebné složky (SVLS) 128, Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči Ostatní zdravotnická zařízení 0, na 1 obyvatele 47,8 91 Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé (PP) 131 Zdravotní stav 92 Pracovníci celkem 6 624, Hospitalizovaní v nem. na obyv lékaři 904, Pracovní neschopnost 94 zubní lékaři 123, poč. hlášených případů na 100 nem. poj. 53,1 95 farmaceuti 103, průměrné % pracovní neschopnosti 4, zdravotničtí pracovníci nelékaři 136 Nově hlášená vybraná onemocnění jiné infekce způsob. salmonelami (A02) 113 ZPBD 2 958, TBC celkem (A1519) 5 98 všeobené sestry a porodní asistentky 2 262, dýchacího ústrojí (A1516) 5 99 ZPSZ 320, syfilis (A5053) ZPOD 529, gonokoková infekce (A54) jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté 277, virová encefalitida přen. klíšťaty (A84) pedagogičtí pracovníci 68, infekční mononukleóza (B27) technickohospodářští pracovníci (THP) 878, bakteriální meningitida (G00) 104 dělníci a provozní pracovníci 459, Nově hlášené případy zhoub. novotvarů a Smluvní pracovníci (PP) ve zdravotnictví novotvarů in situ (C0097, D0009) (r.2002) 106 Pracovníci celkem 119, ZN plic muži (C3334) lékaři 29, ZN prsu ženy (C50) zubní lékaři 1, ZN kolorekta muži (C1821) farmaceuti 5, ZN kolorekta ženy (C1821) zdravotničtí pracovníci nelékaři 150 Počet živě naroz. dětí s vroz. vadou (r.2003) Počet dispenzar. onemocnění dětí a dorostu ZPBD 10, Počet dispenzarizovaných u PL pro dospělé 112 všeobené sestry a porodní asistentky 10,45 pro: 153 hypertenzní nemoci (I1015) ZPSZ 11, ischemické nemoci srdeční (I2025) ZPOD 0, cévní nemoci mozku (I6069) jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté 0, Počet léčených diabetiků k pedagogičtí pracovníci 117 technickohospodářští pracovníci (THP) 42, dělníci a provozní pracovníci 18,91 23

24 Zdravotnictví městské části Praha 3 1 Demografie 35 Počty zdravotnických zařízení pokračování 2 Počet obyvatel k Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí 3 ženy Psychiatrické léčebny 4 Počet obyvatel k Lázeňské léčebny 44 Ostatní lůžková zařízení 1 5 ženy celkem Samostatná ambulantní zařízení ženy 1549 let Kojenecké ústavy a dětské domovy 7 děti (014 let) Dětská centra a stacionáře 8 dorost (1519 let) Stacionáře pro dospělé 9 Index stáří 162,9 49 Zvláštní zdravotnická zařízení ostatní 2 10 Mrtvě narození 50 Lékárny (vč. OOVL) Živě narození Výdejny zdravotnických prostředků 2 12 na 1000 obyvatel 9,5 52 Hygienická služba celkem 13 Zemřelí do 28 dnů 1 14 na živě narozených 1,5 53 zdravotní ústav 15 Zemřelí do 1 roku 1 54 krajská hygienická stanice 16 na živě narozených 1,5 55 Ostatní zdravotnická zařízení 2 17 Zemřelí celkem Lékárenská péče celkem 18 na obyvatel 14,1 57 Počet obyvatel na 1 lékárnu (vč. OOVL) Farmaceuti (přepočtený počet) 43,60 19 novotvary Farmaceutičtí asistenti (přepočtený počet) 35,53 20 nemoci oběhové Počet expedovaných receptů a poukazů poranění a otravy Tržby za léčiva a zdrav.prostředky na 1 ob sebevraždy Lůžka 23 Standardizovaná úmrtnost celkem. 63 Lůžka celkem muži. 64 nemocnice celkem ženy. 65 na 10 tis. obyv. k ,0 26 Potraty celkem privátní nemocnice na žen fertil. věku (1549 let) 16,6 67 léčebny pro dlouhodobě nemocné 28 umělá přerušení těhotenství (UPT) léčebny tuberkulózy a respirač. nemocí 29 na žen fertilního věku 13,6 69 psychiatrické léčebny 30 Procento žen užívající antikoncepci. 70 lázeňské léčebny 31 Sňatky ostatní lůžková zařízení 6 32 na obyvatel 5,4 72 Lékaři, vč. zubních lékařů (PP) 33 Rozvody Lůžková péče celkem 9,70 34 na obyvatel 3,3 74 nemocnice 7,90 35 Počty zdravotnických zařízení 75 léčebny pro dlouhodobě nemocné 36 Nemocnice celkem 1 76 léčebny tuberkulózy a respirač. nemocí 37 nemocnice následné péče 77 psychiatrické léčebny 38 nemocnice privátní 1 78 lázeňské léčebny 39 následné péče 79 ostatní lůžková zařízení 1,80 40 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 24

25 Zdravotnictví městské části Praha 3 72 Lékaři, vč. zubních lékařů (PP) pokračování 119 Průměrná měsíční mzda v Kč (zákon č. 143/1992 Sb.) 80 Ambulantní péče (vč. SVLS) celkem 216, Celkem 81 ambulantní části nemocnic 4, lékaři a zubní lékaři 82 ambulantní části ost. lůžkových zařízení 122 ZPBD 83 samostatná ambulantní zařízení celkem 212, všeobené sestry a porodní asistentky 84 praktičtí lékaři pro dospělé 33, Průměrná měsíční mzda v Kč (zákon č. 1/1992 Sb.) 85 praktičtí lékaři pro děti a dorost 13, Celkem praktičtí zubní lékaři 63, lékaři a zubní lékaři praktičtí ženští lékaři 7, všeobecné sestry a porodní asistentky lékaři specialisté (vyjma SVLS) 72, Počet ambulantních ošetření (bez SVLS, ZZS a AR) 89 Společ. vyšetřovací a léčebné složky (SVLS) 9, Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči Ostatní zdravotnická zařízení 130 na 1 obyvatele 13,3 91 Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé (PP) 131 Zdravotní stav 92 Pracovníci celkem 7 732, Hospitalizovaní v nem. na obyv lékaři 1 206, Pracovní neschopnost 94 zubní lékaři 109, poč. hlášených případů na 100 nem. poj. 54,0 95 farmaceuti 85, průměrné % pracovní neschopnosti 6, zdravotničtí pracovníci nelékaři 136 Nově hlášená vybraná onemocnění jiné infekce způsob. salmonelami (A02) 137 ZPBD 3 806, TBC celkem (A1519) 8 98 všeobené sestry a porodní asistentky 3 218, dýchacího ústrojí (A1516) 8 99 ZPSZ 202, syfilis (A5053) ZPOD 782, gonokoková infekce (A54) jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté 83, virová encefalitida přen. klíšťaty (A84) pedagogičtí pracovníci 143 infekční mononukleóza (B27) technickohospodářští pracovníci (THP) 905, bakteriální meningitida (G00) 104 dělníci a provozní pracovníci 550, Nově hlášené případy zhoub. novotvarů a Smluvní pracovníci (PP) ve zdravotnictví novotvarů in situ (C0097, D0009) (r.2002) 106 Pracovníci celkem 88, ZN plic muži (C3334) lékaři 37, ZN prsu ženy (C50) zubní lékaři 0, ZN kolorekta muži (C1821) farmaceuti 0, ZN kolorekta ženy (C1821) zdravotničtí pracovníci nelékaři 150 Počet živě naroz. dětí s vroz. vadou (r.2003) Počet dispenzar. onemocnění dětí a dorostu ZPBD 25, Počet dispenzarizovaných u PL pro dospělé 112 všeobené sestry a porodní asistentky 17,70 pro: 153 hypertenzní nemoci (I1015) ZPSZ 3, ischemické nemoci srdeční (I2025) ZPOD 8, cévní nemoci mozku (I6069) jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté 0, Počet léčených diabetiků k pedagogičtí pracovníci 0, technickohospodářští pracovníci (THP) 8, dělníci a provozní pracovníci 3,50 25

26 Zdravotnictví městské části Praha 4 1 Demografie 35 Počty zdravotnických zařízení pokračování 2 Počet obyvatel k Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí 3 ženy Psychiatrické léčebny 4 Počet obyvatel k Lázeňské léčebny 44 Ostatní lůžková zařízení 5 ženy celkem Samostatná ambulantní zařízení ženy 1549 let Kojenecké ústavy a dětské domovy 1 7 děti (014 let) Dětská centra a stacionáře 8 dorost (1519 let) Stacionáře pro dospělé 2 9 Index stáří 177,4 49 Zvláštní zdravotnická zařízení ostatní 3 10 Mrtvě narození 1 50 Lékárny (vč. OOVL) Živě narození Výdejny zdravotnických prostředků 4 12 na 1000 obyvatel 8,9 52 Hygienická služba celkem 13 Zemřelí do 28 dnů 5 14 na živě narozených 4,4 53 zdravotní ústav 15 Zemřelí do 1 roku 7 54 krajská hygienická stanice 16 na živě narozených 6,1 55 Ostatní zdravotnická zařízení 4 17 Zemřelí celkem Lékárenská péče celkem 18 na obyvatel 13,1 57 Počet obyvatel na 1 lékárnu (vč. OOVL) Farmaceuti (přepočtený počet) 102,96 19 novotvary Farmaceutičtí asistenti (přepočtený počet) 93,87 20 nemoci oběhové Počet expedovaných receptů a poukazů poranění a otravy Tržby za léčiva a zdrav.prostředky na 1 ob sebevraždy Lůžka 23 Standardizovaná úmrtnost celkem. 63 Lůžka celkem muži. 64 nemocnice celkem ženy. 65 na 10 tis. obyv. k ,8 26 Potraty celkem privátní nemocnice na žen fertil. věku (1549 let) 14,9 67 léčebny pro dlouhodobě nemocné umělá přerušení těhotenství (UPT) léčebny tuberkulózy a respirač. nemocí 29 na žen fertilního věku 11,3 69 psychiatrické léčebny 30 Procento žen užívající antikoncepci. 70 lázeňské léčebny 31 Sňatky ostatní lůžková zařízení 32 na obyvatel 5,7 72 Lékaři, vč. zubních lékařů (PP) 33 Rozvody Lůžková péče celkem 338,91 34 na obyvatel 3,4 74 nemocnice 333,91 35 Počty zdravotnických zařízení 75 léčebny pro dlouhodobě nemocné 5,00 36 Nemocnice celkem 5 76 léčebny tuberkulózy a respirač. nemocí 37 nemocnice následné péče 1 77 psychiatrické léčebny 38 nemocnice privátní 1 78 lázeňské léčebny 39 následné péče 1 79 ostatní lůžková zařízení 40 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 1 26

27 Zdravotnictví městské části Praha 4 72 Lékaři, vč. zubních lékařů (PP) pokračování 119 Průměrná měsíční mzda v Kč (zákon č. 143/1992 Sb.) 80 Ambulantní péče (vč. SVLS) celkem 773, Celkem ambulantní části nemocnic 265, lékaři a zubní lékaři ambulantní části ost. lůžkových zařízení 122 ZPBD samostatná ambulantní zařízení celkem 508, všeobené sestry a porodní asistentky praktičtí lékaři pro dospělé 69, Průměrná měsíční mzda v Kč (zákon č. 1/1992 Sb.) 85 praktičtí lékaři pro děti a dorost 24, Celkem praktičtí zubní lékaři 115, lékaři a zubní lékaři praktičtí ženští lékaři 15, všeobecné sestry a porodní asistentky lékaři specialisté (vyjma SVLS) 129, Počet ambulantních ošetření (bez SVLS, ZZS a AR) 89 Společ. vyšetřovací a léčebné složky (SVLS) 112, Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči Ostatní zdravotnická zařízení 15, na 1 obyvatele 23,8 91 Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé (PP) 131 Zdravotní stav 92 Pracovníci celkem 837, Hospitalizovaní v nem. na obyv lékaři 157, Pracovní neschopnost 94 zubní lékaři 70, poč. hlášených případů na 100 nem. poj. 61,4 95 farmaceuti 45, průměrné % pracovní neschopnosti 4, zdravotničtí pracovníci nelékaři 136 Nově hlášená vybraná onemocnění jiné infekce způsob. salmonelami (A02) 533 ZPBD 369, TBC celkem (A1519) všeobené sestry a porodní asistentky 262, dýchacího ústrojí (A1516) ZPSZ 47, syfilis (A5053) ZPOD 71, gonokoková infekce (A54) jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté 1, virová encefalitida přen. klíšťaty (A84) pedagogičtí pracovníci 143 infekční mononukleóza (B27) technickohospodářští pracovníci (THP) 28, bakteriální meningitida (G00) dělníci a provozní pracovníci 45, Nově hlášené případy zhoub. novotvarů a Smluvní pracovníci (PP) ve zdravotnictví novotvarů in situ (C0097, D0009) (r.2002) 106 Pracovníci celkem 31, ZN plic muži (C3334) lékaři 11, ZN prsu ženy (C50) zubní lékaři 0, ZN kolorekta muži (C1821) farmaceuti 0, ZN kolorekta ženy (C1821) zdravotničtí pracovníci nelékaři 150 Počet živě naroz. dětí s vroz. vadou (r.2003) Počet dispenzar. onemocnění dětí a dorostu ZPBD 10, Počet dispenzarizovaných u PL pro dospělé 112 všeobené sestry a porodní asistentky 8,05 pro: 153 hypertenzní nemoci (I1015) ZPSZ 154 ischemické nemoci srdeční (I2025) ZPOD 5, cévní nemoci mozku (I6069) jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté 156 Počet léčených diabetiků k pedagogičtí pracovníci 117 technickohospodářští pracovníci (THP) 2, dělníci a provozní pracovníci 0,54 27

Zdravotnictví Pardubického kraje 2004

Zdravotnictví Pardubického kraje 2004 Zdravotnictví Pardubického kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2004

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2004 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2005

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2005 Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2005 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví kraje Vysočina 2005

Zdravotnictví kraje Vysočina 2005 Zdravotnictví kraje Vysočina 2005 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Zlínského kraje 2004

Zdravotnictví Zlínského kraje 2004 Zdravotnictví Zlínského kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví kraje Vysočina 2006

Zdravotnictví kraje Vysočina 2006 Zdravotnictví kraje Vysočina 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Libereckého kraje 2004

Zdravotnictví Libereckého kraje 2004 Zdravotnictví Libereckého kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2004

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2004 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Zlínského kraje 2010

Zdravotnictví Zlínského kraje 2010 Zdravotnictví Zlínského kraje 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Kraje Vysočina 2013

Zdravotnictví Kraje Vysočina 2013 Zdravotnictví Kraje Vysočina 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2010

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2010 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví kraje Vysočina 2004

Zdravotnictví kraje Vysočina 2004 Zdravotnictví kraje Vysočina 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2007

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2007 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2007 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2005

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2005 Zdravotnictví Karlovarského kraje 2005 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Zlínského kraje 2006

Zdravotnictví Zlínského kraje 2006 Zdravotnictví Zlínského kraje 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2004

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2004 Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Zlínského kraje 2007

Zdravotnictví Zlínského kraje 2007 Zdravotnictví Zlínského kraje 2007 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2005

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2005 Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2005 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2011

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2011 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2011 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2004

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2004 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2009

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2009 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2009 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví kraje Vysočina 2007

Zdravotnictví kraje Vysočina 2007 Zdravotnictví kraje Vysočina 2007 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Libereckého kraje 2013

Zdravotnictví Libereckého kraje 2013 Zdravotnictví Libereckého kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Kraje Vysočina 2012

Zdravotnictví Kraje Vysočina 2012 Zdravotnictví Kraje Vysočina 2012 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2005

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2005 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2005 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2006

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2006 Zdravotnictví Ústeckého kraje 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Zlínského kraje 2013

Zdravotnictví Zlínského kraje 2013 Zdravotnictví Zlínského kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2012

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2012 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2012 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2006

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2006 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2009

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2009 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2009 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2004

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2004 Zdravotnictví Ústeckého kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2008

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2008 Zdravotnictví Karlovarského kraje 2008 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2006

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2006 Zdravotnictví Karlovarského kraje 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2008

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2008 Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2008 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Pardubického kraje 2011

Zdravotnictví Pardubického kraje 2011 Zdravotnictví Pardubického kraje 2011 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2012

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2012 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2012 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2013

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2013 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2013

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2013 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2006

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2006 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Pardubického kraje 2010

Zdravotnictví Pardubického kraje 2010 Zdravotnictví Pardubického kraje 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2009

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2009 Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2009 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2013

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2013 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2011

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2011 Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2011 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2006

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2006 Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2007

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2007 Zdravotnictví Ústeckého kraje 2007 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2004

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2004 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2006

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2006 Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2006

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2006 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2013

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2013 Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2012

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2012 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2012 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Zlínského kraje 2003

Zdravotnictví Zlínského kraje 2003 Zdravotnictví Zlínského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2013

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2013 Zdravotnictví Ústeckého kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2013

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2013 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2004

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2004 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2004

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2004 Zdravotnictví Karlovarského kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

ZDRAVOTNICTVÍ hl. m. PRAHY 1999

ZDRAVOTNICTVÍ hl. m. PRAHY 1999 ZDRAVOTNICTVÍ hl. m. PRAHY 1999 8 6 7 1 2 3 9 10 5 4 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Regionální odbor hl. m. Prahy ÚZIS / Zdravotnictví hl. m. Prahy 1999 / 2 Obsah: Úvod...

Více

Regionální odbor hl. m. Prahy

Regionální odbor hl. m. Prahy ZDRAVOTNICTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2000 8 9 Zpracoval regionální odbor hl. m. Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Karlovo nám. 5, 128 01 Praha 2 ÚZIS ČR, 2001 Počet výtisků: 60 Regionální

Více

Zdravotnictví kraje Vysočina 2001

Zdravotnictví kraje Vysočina 2001 Zdravotnictví kraje Vysočina 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801147 1 Obsah: Úvod... 3 Poznámky... 5 Tabulková část Zdravotnictví kraje Vysočina...

Více

Zdravotnictví Středočeského kraje 2004

Zdravotnictví Středočeského kraje 2004 Zdravotnictví Středočeského kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2003

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2003 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Středočeského kraje 2012

Zdravotnictví Středočeského kraje 2012 Zdravotnictví Středočeského kraje 2012 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Středočeského kraje 2007

Zdravotnictví Středočeského kraje 2007 Zdravotnictví Středočeského kraje 2007 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Středočeského kraje 2011

Zdravotnictví Středočeského kraje 2011 Zdravotnictví Středočeského kraje 2011 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Regionální odbor východních Čech

Regionální odbor východních Čech ZDRAVOTNICTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE 2000 Pardubice Ústí nad Orlicí Zpracoval regionální odbor východních Čech Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Hradecká 1172, 500 03 Hradec Králové ÚZIS ČR,

Více

Zdravotnictví Středočeského kraje 2008

Zdravotnictví Středočeského kraje 2008 Zdravotnictví Středočeského kraje 2008 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Zlínského kraje 2002

Zdravotnictví Zlínského kraje 2002 Zdravotnictví Zlínského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802542 1 Obsah: Úvod... 3 Poznámky... 5 Tabulková část Zdravotnictví Zlínského

Více

Regionální odbor jižních Čech

Regionální odbor jižních Čech ZDRAVOTNICTVÍ JIHOČESKÉHO KRAJE 2000 Strakonice Písek Tábor Jindřichův Hradec Zpracoval regionální odbor jižních Čech Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR U tří lvů 1, 370 01 České Budějovice

Více

Zdravotnictví Středočeského kraje 2013

Zdravotnictví Středočeského kraje 2013 Zdravotnictví Středočeského kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2010

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2010 Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2008

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2008 Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2008 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Pardubického kraje 2002

Zdravotnictví Pardubického kraje 2002 Zdravotnictví Pardubického kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 807280247X 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek k 31.12....

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2001

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2001 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801120 1 Obsah: Úvod... 3 Počty lůžek v nemocnicích k 31.12.2001 Olomoucký

Více

Zdravotnictví Středočeského kraje 2002

Zdravotnictví Středočeského kraje 2002 Zdravotnictví Středočeského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802437 1 Obsah: Úvod... 3 Metodické poznámky... 4 Poznámky... 5 Tabulková

Více

Regionální odbor východních Čech

Regionální odbor východních Čech ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2000 Trutnov Jičín Náchod Zpracoval regionální odbor východních Čech Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Hradecká 1172, 500 03 Hradec Králové ÚZIS ČR,

Více

Regionální odbor jižní Moravy

Regionální odbor jižní Moravy ZDRAVOTNICTVÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE 2000 Kroměříž Vsetín Zpracoval regionální odbor jižní Moravy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR FN u sv. Anny, Výstavní 17/19 603 00 Brno ÚZIS ČR, 2001 Počet

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2002

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2002 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802526 1 Obsah Úvod... 3 Počty lůžek v nemocnicích k 31.12.2002 Olomoucký

Více

Zdravotnictví Pardubického kraje 2003

Zdravotnictví Pardubického kraje 2003 Zdravotnictví Pardubického kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2012

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2012 Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2012 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2003

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2003 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Regionální odbor středních Čech

Regionální odbor středních Čech ZDRAVOTNICTVÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2000 Praha západ Mělník Mladá Boleslav Kladno Nymburk Rakovník Kolín Zpracoval regionální odbor středních Čech Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Karlovo

Více

Zdravotnictví kraje Vysočina 2003

Zdravotnictví kraje Vysočina 2003 Zdravotnictví kraje Vysočina 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Regionální odbor jižní Moravy

Regionální odbor jižní Moravy ZDRAVOTNICTVÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2000 Blansko Brno město Brno venkov Vyškov Znojmo Břeclav Zpracoval regionální odbor jižní Moravy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR FN u sv. Anny, Výstavní

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2003

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2003 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Regionální odbor severní Moravy

Regionální odbor severní Moravy ZDRAVOTNICTVÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE 2000 Jeseník Šumperk Olomouc Zpracoval regionální odbor severní Moravy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 4 ÚZIS ČR 2001

Více

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2003

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2003 Zdravotnictví Karlovarského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

ZDRAVOTNICTVÍ STŘEDNÍCH ČECH 1999

ZDRAVOTNICTVÍ STŘEDNÍCH ČECH 1999 ZDRAVOTNICTVÍ STŘEDNÍCH ČECH 1999 Mělník Mladá Boleslav Kladno Nymburk Rakovník Kolín Beroun Praha - západ Praha - východ Kutná Hora Příbram Benešov Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

Více

Zdravotnictví Libereckého kraje 2002

Zdravotnictví Libereckého kraje 2002 Zdravotnictví Libereckého kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802453 1 Obsah: Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek k 31.12....

Více

Zdravotnictví Libereckého kraje 2003

Zdravotnictví Libereckého kraje 2003 Zdravotnictví Libereckého kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2002

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2002 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802461 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky... 5 Přehled počtu lůžek k 31.12.2002

Více

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2003

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2003 Zdravotnictví Ústeckého kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Regionální odbor severních Čech

Regionální odbor severních Čech ZDRAVOTNICTVÍ LIBERECKÉHO KRAJE 2000 Liberec Jablonec nad Nisou Česká Lípa Semily Zpracoval regionální odbor severních Čech Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Klíšská 30, 401 13 Ústí nad Labem

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2001

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2001 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801082 1 Obsah: Úvod...3 Přehled počtu lůžek k 31.12.2001 v jednotlivých

Více

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2002

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2002 Zdravotnictví Karlovarského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 807280250X 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky...5 Nemocnice s počty lůžek... 6 Odborné

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2003

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2003 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2003

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2003 Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2001

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2001 Zdravotnictví Karlovarského kraje 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801236 1 Obsah: Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Karlovarském

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2001

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2001 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801228 1 Obsah: Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Plzeňském

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802496 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Plzeňském

Více