Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Pøehled diskrétních polovodièových souèástek TESLA a dalších dovážených typù z nìkdejší RVHP TRANZISTORY TYRISTORY TRIAKY DIAKY DIODY LED DISPLEJE OPTOÈLENY a další prvky spolu s náhradami a nejpoužívanìjší standardní zahranièní souèástky 3 vydání bøezen 2004

2 Pøehled diskrétních polovodièových souèástek TESLA, který právì držíte v ruce, je v podstatì pøepracovaný katalog polovodièových souèástek TESLA z roku1984/85, omezený na diskrétní prvky tranzistory, diody, optoelektronické souèástky apod Aby se tento pøehled stal vaším nejpoužívanìjším katalogem, doplnili jsme ho nejen o ekvivalenty, ale i o bìžnì se vyskytující standardní zahranièní polovodièe, které je dnes možno koupit v témìø jakémkoliv obchodì se souèástkami Zmiòované teslácké souèástky se sice dnes již nevyrábìjí, nìkteré jsou však stále ještì k mání, mnohdy za zlomek pùvodních cen Nehledì na to, že se tyto souèástky vyskytují ve starších pøístrojích a zaøízeních katalog tedy dobøe poslouží nejen konstruktérùm, ale i opraváøùm Publikace nemá charakter firemní dokumentace, zveøejnìné údaje jsou informativní povahy a nejsou závazné pro jakékoliv dodávky zboží Výrobci zaruèují jen ty vlastnosti a parametry výrobkù, které jsou uvedené v platných technických podmínkách, které jsou podkladem dodávek ve smyslu pøíslušných ustanovení zákoníku Vydáno s laskavým svolením firmy TESLA SEZAM a s Vyzýváme ètenáøe, aby pøipomínky k vydání, návrhy a podnìty na zlepšení èi zkvalitnìní obsahu, vlídná i kritická slova a rovnìž upozornìní na pøípadné chyby posílali nejlépe elektronickou poštou, popø písemnì, na adresu redakce: cz Jmenovitì dìkuji pánùm Danu Mecovi, Jaroslavu Novákovi, Jiøímu Hádìlovi, Petru Faltusovi, Jaromíru Staráèkovi a Janu Mikuláštíkovi, díky kterým jsem opravil a doplnil nìkterá technická data Libor Kubica Libor Kubica Pøehled diskrétních polovodièových souèástek TESLA Odborní recenzenti: Daniel Meca, Jaroslav Novák Pøi tvorbì textù a vyobrazení bylo sice postupováno s velikou péèí, ale pøesto nelze zcela vylouèit možnost výskytu chyb Nakladatelství nemùže pøevzít právní odpovìdnost ani žádnou jinou záruku za použití chybných údajù a z toho vyplývajících dùsledkù Názvy souèástek byly použity bez záruky jejich volného použití Pøedkládané informace a zapojení jsou zveøejnìny bez ohledu na pøípadné patenty tøetích osob ez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, jiný postup), zadána do informaèního systému nebo pøenášena v jiné formì èi jinými prostøedky (PDF, Internet, CD ROM apod ) Informace, zapojení, kresby souèástek a doporuèení uvádìná v knize nemohou být dále pøedmìtem obchodu Veškerá práva vyhrazena Libor Kubica, Praha Nakladatelství EN technická literatura, Vìšínova 5, Praha 10 Libor Kubica: Pøehled diskrétních polovodièových souèástek TESLA EN technická literatura, Praha, bøezen vydání ISN

3 OSAH KØEMÍKOVÉ TRANZISTORY 1 UNIPOLÁRNÍ TRANZISTORY 33 GERMANIOVÉ TRANZISTORY 41 TYRISTORY 49 TRIAKY 57 DIAKY 63 KØEMÍKOVÉ DIODY 67 GERMANIOVÉ DIODY 113 SVÍTIVÉ DIODY LED 117 FOTODIODY A FOTOTRANZISTORY 129 DISPLEJE 135 OPTOÈLENY 147 III

4 Podrobný obsah OSAH REJSTØÍK standardní znaèení VI REJSTØÍK kódy SMD XIII DOVOZOVÉ TYPY RVHP XIV SYSTÉM ZNAÈENÍ XVI ÚVODNÍ INFORMACE XVIII LITERATURA XX INTERNET XXII KØEMÍKOVÉ TRANZISTORY 1 Nf tranzistory malého a støedního výkonu 2 Vf tranzistory malého a støedního výkonu 4 Tranzistory malého a støedního výkonu zahranièní typy 5 Nf tranzistory støedního výkonu 6 Vf tranzistory malého výkonu 7 Tranzistory pro koncové stupnì video 8 Dvojité tranzistory 9 Spínací tranzistory 10 Nf výkonové tranzistory 11 Výkonové tranzistory zahranièní typy 15 Výkonové spínací tranzistory 16 Vysokonapì ové spínací tranzistory 18 Výkonové spínací tranzistory zahranièní typy 19 Výkonové tranzistory v Darlingtonovì zapojení 23 Výkonové tranzistory v Darlingtonovì zapojení zahranièní typy 25 Vn výkonové tranzistory v Darlingtonovì zapojení zahranièní typy 26 Vysokofrekvenèní tranzistory pro VHF a UHF 27 Vysokofrekvenèní tranzistory malého výkonu zahranièní typy 29 Tranzistory v pouzdrech SMD 30 Technické výkresy pouzder 31 UNIPOLÁRNÍ TRANZISTORY 34 MOSFET pro všeobecné použití 35 Tetrody MOSFET pro vf aplikace 36 JFET pro mikrofonní zesilovaèe 36 JFET støedního výkonu 37 MOSFET støedního a velkého výkonu 37 Unipolární tranzistory malého výkonu zahranièní typy 38 Výkonové tranzistory MOSFET zahranièní typy 39 Technické výkresy pouzder 41 GERMANIOVÉ TRANZISTORY 42 Nízkofrekvenèní tranzistory malého výkonu 43 Vysokofrekvenèní tranzistory 44 Nízkofrekvenèní tranzistory støedního výkonu 45 Nízkofrekvenèní výkonové tranzistory 46 Technické výkresy pouzder 48 TYRISTORY 49 Tyristory v plastových pouzdrech 50 Tyristory v kovových pouzdrech do 1 A 51 Tyristory pro sí ové napájecí zdroje 51 Tyristory v kovových pouzdrech pro vìtší proudy 52 Tyristory pro rozkladové obvody TVP 53 Tyristory pro spínací a øídicí obvody 53 Tyristory pro rozkladové obvody TVP s antiparalelní diodou 53 Ostatní tyristory 54 Tyristory zahranièní typy 55 Technické výkresy pouzder 56 TRIAKY 57 Triaky v plastových pouzdrech 58 Triaky v kovových pouzdrech 59 Triaky zahranièní typy 60 Technické výkresy pouzder 62 DIAKY 63 Diaky 64 Diaky zahranièní typy 65 Technické výkresy pouzder 66 IV

5 OSAH KØEMÍKOVÉ DIODY 67 Diody malých signálù pro všeobecné použití 68 Diody pro spínání v kanálových volièích 70 Diody malých signálù pro univerzální použití zahranièní typy 73 Diody malých signálù v pouzdrech SMD 74 Diody malých signálù v pouzdrech SMD zahranièní typy 75 Schottkyho diody pro malé signály 76 Schottkyho diody pro malé signály zahranièní typy 77 Usmìròovací diody v plastových pouzdrech 78 Usmìròovací diody zahranièní typy 79 Usmìròovací diody v kovových pouzdrech 80 Usmìròovací mùstky zahranièní typy 83 Rychlé usmìròovací diody 84 Schottkyho usmìròovací diody 86 Rychlé a Schottkyho usmìròovací diody zahranièní typy 87 Diody pro ochranu souèástek proti pøepì ovým impulzùm 88 Vysokonapì ové usmìròovaèe a usmìròovací bloky 88 Zenerovy diody 90 Zenerovy diody zahranièní typy 97 Varikapy 98 Varikapy zahranièní typy 101 Mikrovlnné a ostatní diody 102 Pøehled barevného znaèení diod a diakù 104 Technické výkresy pouzder 108 GERMANIOVÉ DIODY 113 Hrotové diody 114 Vf detekèní dioda do 2 GHz 114 Diody se zlatým hrotem 115 Tunelové diody 115 Technické výkresy pouzder 116 SVÍTIVÉ DIODY LED 117 Standardní LED v kulatých pouzdrech (TESLA) 118 Standardní LED v plochých pouzdrech (TESLA) 120 Standardní LED (NDR) 121 Dvoubarevné LED 122 Urèování polarity LED 123 Infraèervené LED 124 Rychlá infraèervená LED s navázaným optickým kabelem 125 Infraèervené LED ve spoleèném pouzdru 125 Infraèervené LED zahranièní typy 126 Technické výkresy pouzder 127 FOTODIODY A FOTOTRANZISTORY 129 Køemíkové fotodiody 130 Germaniová fotodioda 130 Køemíkové fototranzistory N-P-N 131 Fotodiody zahranièní typy 132 Fototranzistory zahranièní typy 133 Technické výkresy pouzder 134 DISPLEJE 135 Displeje LED 136 Alfanumerický zobrazovaè LED 140 Displeje LCD pøehled 141 Displeje LCD zahranièní typy 144 Technické výkresy pouzder 145 OPTOÈLENY 149 Optoèleny 150 Rychlý optoèlen s fotodiodou 151 Optoèleny s vysokou izolaèní pevností 151 Optoèlen v kovovém pouzdru 151 Optoèleny s vláknovými svìtlovody 151 Optoèleny zahranièní typy 152 Technické výkresy pouzder 154 VYSVÌTLIVKY 156 INZERCE 158 NAKLADATELSTVÍ EN TECHNICKÁ LITERATURA 160 V

6 Legenda k rejstøíku Do rejstøíku jsou vedle souèástek, které vyrábìla èi dodávala TESLA zahrnuty i nejbìžnìjší zahranièní souèástky a také všechny uvedené analogické typy Vše je setøídìno abecednì s respektováním velikosti èísel (tzn že napø AS86 je zaøazeno pøed AS116) Prefixy byly pøi tøídìní ignorovány Toto setøídìní se ukázalo být netriviálním problémem pro dostupné textové editory i sázecí program Situaci jsme museli øešit pomocí speciálního skriptu Výsledek však umožòuje pomìrnì pøehlednou orientaci a není problém nalézt podle rejstøíku k zahranièním souèástkám zpìtnì analogy TESLA Význam prefixù v rejstøíku je následující: ez prefixu souèástku vyrábìla èi dodávala TESLA ' (pøíklad 'A9903) analogický typ (zpravidla zahranièní) (pøíklad A157) zahranièní souèástka U souèástek, které mají stejný základ typového znaku a liší se jen koncovkou (napø podle napìtí, rychlosti èi jiného parametru) jsme pro pøehlednost do rejstøíku zaøadili pouze základ typového oznaèení s teèkami na místì koncovky (KY130/ místo KY130/80, KY130/150, KY130/300, KY130/600, KY130/900 a KY130/1000) A 'A 'AA 'AA 'AA 'AA 'AA 'AAZ AD AD 'AD810 9 'AD811 9 'AD812 9 'AF 'AF109R 44 'AF 'AF 'AF239S 44 A A A 'A A AL74 75 AL99 75 AR28 77 AR74 75 AS16 73, 75 AS16W 73 AS16WS 73 AS19 73, 75 AS20 73, 75 AS21 73, 75 AS28 73, 75 AS35 75 AS40 77 AS45A 73 AS45AL 75 AS56 73, 75 AS70 77 'AS81 77 'AS82 77 'AS83 77 'AS85 77 'AS86 77 AS AT17 77 AT41 77 AT42 77 AT43 77 AT46 77 'AT46 76 AT47 77 AT48 77 'AT48 76 AT49 77 AT54 77 AT81 77 AT82 77 AT83 77 AT85 77 AT86 77 AV10 73 'AV17 68 'AV18 68 AV19 73 'AV19 68 AV19W 73 AV19WS 73 AV20 73 'AV20 68 AV20W 73 AV20WS 73 AV21 73 'AV21 68 AV21W 73 AV21WS 73 AV23 73, 75 AV70 75 AV74 75 AV99 75 AV AV AV AV AV AV AV AV AV AV AW56 75 AW62 73 AW AW '109G '205A 98 ' '205G ' ' ' A /A 101 Y Y Y Y Y 'C107 2 'C108 2 'C109 2 'C140 6 'C141 6 'C142 6 'C147 2 'C148 2 'C149 2 C157A 3 C157VI 3 C158A 3 C158 3 C158VI 3 C159A 3 C159 3 'C160 6 'C161 6 'C162 6 C177A 3 C177 3 C177V 3 C177VI 3 C178A 3 C178 3 C178V 3 C178VI 3 C179A 3 C179 3 C211 6 'C237 2 'C238 2 'C239 2 'C307 3 'C308 3 'C309 3 C313 6 C327 5 C337 5 C338 5 C413 2 C413C 2 C546A 5 C546 5 C546C 5 C547A 5 C547 5 C547C 5 C548A 5 C548 5 C548C 5 C549 5 C549C 5 C550 5 C550C 5 C556A 5 C556 5 C556C 5 C557A 5 C557 5 C557C 5 C558A 5 C558 5 C558C 5 C559 5 C559C 5 C560 5 C560C 5 'C635 2 'C636 3 'C637 2 'C638 3 C639 5 'C639 2 C640 5 'C640 3 C807-5 C808-5 C817-5 C818-5 C846A 5 C846 5 C846C 5 C847A 5 C847 5 C847C 5 C848A 5 C848 5 C848C 5 C849 5 VI

7 C849C 5 C850 5 C850C 5 C856A 5 C856 5 C856C 5 C857A 5 C857 5 C857C 5 C858A 5 C858 5 C858C 5 C859 5 C859C 5 C860 5 C860C 5 CW30 30 CW32 30 CY58 2 CY59 2 CY78 3 CY79 3 'D D 'D D 'D D 'D D 'D D 'D D 'D D D D D D D D 'D233 13, 14 D 'D234 13, 14 D 'D235 13, 14 D 'D236 13, 14 'D237 13, 14 'D238 13, 14 D 'D 'D239C 13 D 'D 'D240C 13 D D D D 'D 'D266A 24 'D 'D 'D267A 24 'D D D D D D D D D D D D D D D 'D 'D D D D D D D D D D 'D D 'D D 'D D 'D D 'D D 'D D 'D D 'D D D D D D D D D DW23 25 DW24 25 DW26 65 DW32 65 DW38 65 DW91 25 DW92 25 DW93 25 DW94 25 DX33 25 DX34 25 DX53 25 DX53E 25 DX53F 25 DX53S 25 DX54 25 DX54E 25 DX54F 25 DX54S 25 DX85 25 DX86 25 DX87 25 DX88 25 'DY12 16 'DY23 16 'DY24 16 'DY25 16 'DY73 16 'DY74 16 'DY76 16 'F167 7 'F173 7 'F177 4 'F178 4 'F184 7 'F185 7 'F194 7 'F195 7 F F F F F F245A 39 F F245C 39 F246A 39 F F246C 39 F247A 39 F F247C 39 'F254 7 'F255 7 F256A 39 F F256C 39 'F257 4 F257 8 F258 8 F259 8 F 'F422 8 'F423 8 F457 8 F458 8 F459 8 'F469 8 'F470 8 F479S 27 F F 'F545A 39 'F 'F545C 39 'F 'F F F 'F F964S 39 F 'F F966S 39 F980A 39 F F 'F F FQ69 29 FR34A 29 FR90 29 FR91 29 FR91A 29 FR96S 29 FT65 29 FT66 29 'FW16A 28 'FW17A 28 FW92 29 'FX89 27 'FY16 7 'FY18 7 'FY33 4 'FY34 7 'FY46 4, 7 FY90 29 'FY90 27 PW PW PX R100/03 65 'R S S S S S 'SS98 39 'SS 'SS SX29 10 SX59 10 SX60 10 SX61 10 'SY21 10 SY34 10 'SY62A 10 'SY62 10 'SY63 10 'T 'T T T T T T T T T T T T T T T T T TA06-60 TA08-60 TA10-60 TA12-60 TA16-60 TA24-60 TA26-60 TA41-60 TW68-55 TW69-55 'TX30/ 51 'TX64/ R 52 'TX79/ R 52 U104DP 21 U104P 21 U109DP 21 U109P 21 'U U 'U U208A 21 'U208A 18 U208D 21 U U326A 20 U326AP 21 U326P 21 U U406D 21 U U407D 21 U U408D 21 U U426A 21 U U505D 21 U505F 21 U U506D 21 U 'U VII

8 U508A 21 'U508A 18 U508AF 21 U508D 21 U508DF 21 U U U 'U 'U 'U921 23, 24 'U921P 23 'U 'U922P 23 U1508AX 22 U1508DX 22 U1706A 22 U1706AX 22 U2508A 22 U2508AF 22 U2508AX 22 U2508D 22 U2508DF 22 U2508DX 22 U2520A 22 U2520AF 22 U2520AX 22 U2520D 22 U2520DF 22 U2520DX 22 U2525A 22 U2525AF 22 U2525AX 22 U2525D 22 U2527AF 22 U2527AX 22 U2527DF 22 U2527DX 22 U2722AF 22 UD46 26 UD46A 26 UD47 26 UD48 26 UD48A 26 UD98 26 UK455/ UK456/800A 40 UK456/ UK456/ UR51 19 UR52 19 'US13 18 'US13A 18 UT11 20 'UT11 18 UT11A 20 UT60 19 UT62 20 UT70 19 UT71 19 UT72 20 UT90 19 UT91 19 UT92 19 UT92A 20 UT UT UV18 19 UV19 19 UV20 19 UV21 19 UV22 19 UV26 19 UV27 19 UV28 20 UV39 19 UV40 19 UV41 19 'UV41 17 UV42 19 UV42A 20 UV46 20 'UV46 17 UV46A 20 'UV46A 17 UV47 20 'UV47 17 UV47A 20 'UV47A 17 UV48 20 'UV48 17 UV48A 20 'UV48A 17 UV48C 20 UV50 19 UV51 19 UV52 19 UV52A 20 UV56A 20 UV60 19 'UV60 17 UV61 19 'UV61 17 UV62 19 UV62A 20 UV66 20 UV66A 20 UW38 19 UW39 19 UW48 19 UW49 19 UW50 19 UW51 19 UW52 19 UW60 19 UW61 19 UW62 20 UW89 19 UW90 19 UW91 19 UW92 19 UX10 19 UX10P 19 UX11 19 UX11N 19 UX12 19 UX20 19 UX21 19 UX22 19 UX23 20 UX24 20 'UX41N 16 'UX42 18 UX47 20 'UX47 17 UX47A 20 'UX47A 17 UX48 20 'UX48 17 UX48A 20 'UX48A 17 UX48C 20 'UX81 18 UX84 20 UX85 20 UX98A 20 UX98AP 20 UX98C 20 UX UX348A 20 'UY12 16, 17 'UY13 16 UY69A 20 'UY69A 18 'UY69C 18 UZ10 39 'UZ10 37 UZ10A 39 UZ11 39 UZ11A 39 'UZ20 37 UZ21 39 UZ24 39 'UZ30 37 UZ32 39 UZ41A 40 UZ42 40 UZ45 40 UZ45A 40 UZ50 40 UZ50 40 UZ51 40 UZ60 39 'UZ60 37 UZ71 39 UZ71A 39 UZ72A 39 UZ74A 40 UZ76A 39 UZ80 40 UZ80A 40 UZ80AF 40 UZ81 40 UZ90 40 UZ90A 40 UZ90AF 40 UZ91A 40 UZ93 40 'Y 'Y 'Y 'Y 'Y Y Y Y Y Y Y 'Y Y 'Y Y 'Y Y Y Y Y Y Y 'YF 'YF 'YF 'YF 'YF 'YF 'YS26-86 'YS30/ 86 YT01 87 YT03 87 YT08P 87 YT12P YT30P 87 YT60P 87 YV10-77, 87 YW29 87 'YW31/ 85 'YW77-85 YW77P 87 YW80 87 YW81P 87 YW98 87 YW 'YX13-80 'YX29 88 YX55/60 87 YX55/ 'YY22 80 'YY22-80 'YY24 80 'YY31 80 'YY32 80 'YY33 80 'YY34 80 'YY37 80 'YY67 80 'YY88 80 'YY89 80 ZV47 97 ZV49 97 ZV55 97 ZV85 97 ZV90 97 'ZW04P17 88 'ZW04P31 88 'ZW04P ZX55 97 ZX79 97 ZX84 97 ZX85 97 ZX99 97 ZX ZX 'ZY96C10 93 'ZY96C12 93 'ZY96C15 93 'ZY96C18 93 'ZY96C5V6 93 'ZY96C6V8 93 'ZY96C7V5 93 'ZY96C8V5 93 ZY97 97 C CNY CNY CNY CNY 'CQV 'CQV 'CQV 'CQV36 120, 121 'CQV38 120, 121 'CQV 'CQW 'CQX 'CQX 'CQX 'CQX 'CQY 'CQY CS CS D D3 65 D3TG 65 D4 65 'DD DR , 142 DR401A 141, 142 DR , 142 DT , 142 DT401A 141, 142 DT , 142 VIII

9 E ECG ER ER F 'FD3 115 'FD4 115 'FD6 115 'FD7 115 'FD9 115 G GA GA GA GA GA GA GA GA GA GAZ GC GC GC GC GC GC GC GC510K 45 GC GC511K 45 GC GC512K 45 GC GC GC GC GC GC GC520K 45 GC GC521K 45 GC GC522K 45 GD GD GD GD GD GD GE GE GE GE GE GF GF GF GT32 65 GT GT322A 44 GT328A 44 GT GT328V 44 GT346A 44 GT H H11F1 152 H11F2 152 H11F3 152 HNCR HNCR 'HP 'HP 'HP 'HP 'HP HSDL HSDL I IL IMD IMD IRE5 133 IRF IRF IRF IRF IRF IRF IRF IRF IRF IRF IRF IRF IRF IRF IRF IRF IRF IRF IRF IRF IRF IRF IRF IRF IRF IRF IRF IRF IRF IRF IRF IRF IRF IRF IRF IRF IRF IRF IRF IRFC30 40 IRFC40 40 IRL81A 126 IRS5 126 K 'K513YE 36 KA KA KA KA KA KA206S 69 KA206T 70 KA KA KA220/05 82 KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KAS21 76 KAS22 76 KAS31 76 KAS34 76 KAS KAV KAV KAV KAV KAV KAV KAV KAV KAV KAY11 70 KAY12 70 KAY13 70 KAY14 70 KAY15 70 KAY20 70 KAY21 70 KAY22 71 KAY23 71 K K K105G 98 K105T 70 K105Z 72 K109G 98 K K205A 98 K K205G 98 K K K K313A 99 K KC147 2 KC148 2 KC149 2 KC237A 2 KC237 2 KC237V 2 KC238A 2 KC238 2 KC238C 2 KC239 2 KC239C 2 KC239F 2 KC307A 3 KC307 3 KC307V 3 KC308A 3 KC308 3 KC308C 3 KC309 3 KC309C 3 KC309F 3 KC507 2 KC508 2 KC509 2 KC510 9 KC635 2 KC636 3 KC637 2 KC638 3 KC639 2 KC640 3 KC809 9 KC810 9 KC811 9 KC812 9 KCJ10 36 KCV237-1D 30 KCV238-1E 30 KCV239-1H 30 KCV307-1J 30 KCV308-1K 30 KCV309-1L 30 KCY33 6 KCY34 6 KCY35 6 KCY36 6 KCY37 6 KCY38 6 KCY39 6 KCY40 6 KCZ58 9 KCZ59 9 KD KD KD KD KD KD KD KD KD KD KD237 13, 14 KD237A 13 KD237AT 13 KD237T 13 KD238 13, 14 KD238A 13 KD238AT 13 KD238T 13 KD KD239C 13 KD KD240C 13 KD KD270A 23 KD KD271A 23 KD KD KD KD KD KD KD KD366A 24 KD KD KD367A 24 KD KD KD KD KD KD KD KD KD KD KD KD KD KD649A 23 KD649AT 23 KD IX

10 KD649T 23 KD649T 23 KD KD650A 23 KD650AT 23 KD KD650T 23 KD650T 23 KD KD KD KD KD KD KD KD711T 14 KD KD712T 14 KD KD KD KD2955P 14 KD KD3055P 14 KD KD3442T 11 KD KD KD3773T 11 KD KD KD KD KD KD KDY23 16 KDY24 16 KDY25 16 KDY26 16 KDY56 16 KDY73 16 KDY74 16 KDY76 16 'KE 'KE 'KE KF124 7 KF125 7 KF167 7 KF173 7 KF KF KF254 7 KF255 7 KF422 8 KF423 8 KF469 8 KF470 8 KF503 4 KF504 4 KF506 4 KF507 4 KF508 4 KF508A 4 KF509 4 KF517 4 KF KF KF KF KF524 7 KF525 7 KF KF KF KF KF KF630D 28 KF630S 28 KF KF KF KF KF KFV524-2H 30 KFV525-2J 30 KFV589-2K 30 KFV590-2L 30 KFW16 28 KFW17A 28 KFY16 7 KFY18 7 KFY34 7 KFY46 7 KP KP KPX KPX KPX KPX KPX KPX KPX KPX KPX KPX KR KR101/ 54 KR KR KR KR KR KR KR KR KR KS500 4 KS KS KS KSN05 37 KSN10 37 KSN20 37 KSN40 37 KSP05 37 KSP10 37 KSP20 37 KSY21 10 KSY34D 10 KSY62A 10 KSY62 10 KSY63 10 KSY71 10 KSY72 10 KSY81 10 KSY82 10 KSYV21-2A 30 KSYV62-1Y 30 KSYV63-1Z 30 KSYV KSYV72-2C 30 KSYV81-2D 30 KSYV82-2E 30 KSZ62 24 KT KT110/ 51 KT119A 53 KT120/ KT120A 53 KT KT KT130/ 54 KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT739A- 59 KT KT KT KT KT KT KT KT KU KU208A 18 KU KU508A 18 KU KU KU KU KU KU607P 17 KU607T 17 KU KU608T 17 KU KU KU KU KU KU KU921P 23 KU KU922P 23 KU3767P 17 KU3767T 17 KUN05 37 KUN10 37 KUN20 37 KUN40 37 KUN72 37 KUN KUV41 17 KUV41N 17 KUV46 17 KUV46A 17 KUV47 17 KUV47A 17 KUV48 17 KUV48A 17 KUV60 17 KUV61 17 KUX41N 16 KUX47 17 KUX47A 17 KUX48 17 KUX48A 17 KUY12 16 KUY12T 17 KY130/ 78 KY KY132/ 78 KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY249S 89 KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY701F 80 KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY738/ 81 KY930/ 82 KY940/ 82 KY950/ 82 KYS26/ 86 KYS30/ 86 X

11 KYW31/ 85 KYW77/ 85 KYX20 89 KYX28/ 89 KYX29/ 89 KYX30 89 KYX30S 89 KYY29/ 88 KYY39 88 KYY72 80 KYY74 80 KYY75 80 KYY79 80 KYY84 80 KYY85 80 KYZ30 89 KYZ31 89 KYZ34 89 KYZ61H 81 KYZ61V 81 KYZ66H 81 KYZ66V 81 KYZ70 81 KYZ71 81 KYZ72 81 KYZ73 81 KYZ74 81 KYZ75 81 KYZ76 81 KYZ77 81 KYZ78 81 KYZ79 81 KYZ81 89 KYZ82 89 KYZ83 89 KYZ84 89 KYZ87 89 KYZ88 89 KYZ89 89 KYZ92 89 KYZ93 89 KYZ94 89 KYZ95 89 KZ KZ KZ KZ241/ 90 KZ260/ 91 KZ261/ 91 KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZL81/ 88 KZV KZV KZV241/ 96 KZV260/ 96 KZY03 94 KZY04 94 KZY05 94 KZY06 94 KZY07 94 KZY09 94 KZY10 94 KZY11 94 KZY12 94 KZY13 94 KZY14 94 KZY15 94 KZY51 93 KZY52 93 KZY53 93 KZY54 93 KZY55 93 KZY56 93 KZY57 93 KZY58 93 KZY81 92 KZY82 92 KZY83 92 KZY84 92 KZY85 92 KZY86 92 KZZ45 95 KZZ46 95 KZZ47 95 KZZ71 92 KZZ72 92 KZZ73 92 KZZ74 92 KZZ75 92 KZZ76 92 KZZ81 95 KZZ82 95 KZZ83 95 L 'LD LD LD271H 126 LD LD 'LD 'LD 'LD 'LL42 77 'LL43 77 'LL46 77 'LL101A 77 'LL 'LL101C 77 'LL103A 77 'LL 'LL103C 77 LL , 75 LL , 75 LL , 75 LPT80A 133 LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LQ LTE LTR LTR LTR LTR516A 132 LTR516AD 132 LTR526A 132 LTR526AD 132 LTR536A 132 LTR536AD 132 LTR546A 132 LTR546AD 132 LTR LTR3208E 133 LTR LTR4206E 133 M 'MAN71A 137 'MAN73A 136 'MAN3430A 136 'MAN3440A 137 'MAN3810A 137 'MAN3830A 136 MCL MCL MCL MJ 'MJ 'MJE 'MJE 'MJE 'MJE 'MJE 'MJE MJE MJE MJE13005A 20 MJE MJE MJE13007A 20 MJE MJE MJE13009A 20 MR MR MR MR MR MR 'MV 'MV 'MV 'MV O OA5 115 'OA7 115 OA9 115 'OA 'OA 'OA 'OA 'OA 'OA 'OA 'OA 'OA 'OA 'OAZ 'OAZ 'OAZ OC26 47 OC27 47 OC30 46 'OC70 43 'OC71 43 'OC72 43 'OC75 43 'OC76 43 'OC77 43 OC OC P P600A 79 P P600D 79 P600G 79 P600J 79 P600K 79 P600M 79 PC PC702VA 152 PC702V 152 XI

12 PC702VC 152 PC702VD 152 PC713VA 152 PC713V 152 PC713VC 152 PC715V 152 PC716V 152 PC723V 152 PC724V 152 PC725V 152 PC PC733H 152 PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PMLL PMLL PMLL R RCS RCS RCS S 'S763T 27 S2000AF 22 S2000N 22 S2055N 22 S S S S S S S S S S S S S S S SD SD SD101C 77 SD SD SD103C 77 SF240 7 SF245 7 SF357 8 SF358 8 SF359 8 SFH SFH203FA 132 SFH203P 132 SFH203PFA 132 SFH SFH213FA 132 SFH SFH214FA 132 SFH SFH229FA 132 SFH SFH300FA 133 SFH SFH309FA 133 SFH309P 133 SFH309PFA 133 SFH SFH313FA 133 SFH SFH314FA 133 SFH SFH SFH SFH SFH485P 126 SFH SFH SFH SFH487P 126 'SiE10 89 'SiE15 89 'SiE18 89 SM5Z 97 SMD3 65 SU SU SU SU SU SU SU SU SU T TIC TIC TIC TIC TIC TIC TIC TIC TIC TIC TIC TIC TIC TIC TIC TICP TICP TICP TIP29 15 TIP30 15 TIP31 15 TIP32 15 TIP35A 15 TIP36A 15 TIP41 15 TIP42 15 TIP TIP TIP TIP TIP TIP TIP TIP TIP TIP TIP TIP TIP TIP TIP TIP TIP TIP TIP TIP TIP TIP TIP TIP TIP TIP TIP TIP TIP TIP TIP 'TIP TIP 'TIP 'TLAG 'TLAR 'TLAY 'TLG 'TLG 'TLG 'TLG 'TLO 'TLR 'TLR 'TLR 'TLR 'TLSG 'TLSR 'TLSY 'TLUG 'TLUG 'TLUG 'TLUG 'TLUR 'TLUR 'TLUR 'TLUR 'TLUX 'TLUY 'TLUY 'TLUY 'TLUY 'TMYV10-77 'TMMAR28 77 'TMMAT41 77 'TMMAT47 77 'TMMAT48 77 TMMD3 65 TMMD3TG 65 TR12 10 TR13 10 TR15 10 TR18 10 TR23 10 V VCG VQA VQA VQA VQA VQA VQA VQA VQA VQA VQA VQA VQA VQA VQA VQA VQA VQA VQA VQA VQ VQ VQ VQ VQ VQ VQ VQ VQC VQE VQE VQE VQE VQE VQE VQE VQE W WK WK , 125 WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK Y 'YC 'YL Z ZMU 97 ZMY 97 'ZPD6V2 90 'ZPD6V8 90 'ZPD7V5 90 'ZPD8V2 90 'ZPD9V1 90 'ZPD10 90 'ZPD11 90 'ZPD12 90 'ZPD13 90 ZPD 97 'ZPU5V6 91 'ZPU6V8 91 'ZPU8V2 91 'ZPU10 91 'ZPU12 91 'ZPU15 91 'ZPU18 91 XII

13 ZPU 97 'ZPY5V1 91 'ZPY5V6 91 'ZPY6V2 91 'ZPY6V8 91 'ZPY7V5 91 'ZPY8V2 91 'ZPY9V1 91 'ZPY10 91 'ZPY11 91 'ZPY13 91 'ZPY15 91 'ZPY16 91 'ZPY18 91 ZPY 97 ZX 97 ZY 97 Symboly '1N '1N23C 102 '1N23D 102 1N N N N '1N '1N '1N3491R 81 '1N '1N3492R 81 '1N '1N3493R 81 '1N '1N3494R 81 '1N '1N3495R 81 1N N '1N N '1N N '1N N '1N N '1N N '1N N N4148WS 73 1N4150W 73 1N N4448W 73 '1N '1N '1N '1N '1N N N '1N N '1N N '1N N '1N N '1N N '1N N N N N N N N N NZ PP GAZ '2N N N '2N '2N N N N '2N '2N '2N , 17 '2N '2N '2N N N N N '2N '2N '2N '2N '2N '2N '2N '2N '2N '2N , 14 '2N , 14 '2N '2NN NU NU NU NZ SK SK K105A 100 3K K105G 100 3K109G 100 3K K205A 100 3K K205G 100 3NU NU NU NZ70 93 '3SK WK WK WK WK WK WN DR , 142 4DR821A 141, 142 4DR , 142 4DR , 142 4DR822A 141, 142 4DR , 142 4DR , 143 4DR823A 141, 143 4DR , 143 4DS323A 141, 143 4DS , 143 4DT , 142 4DT821A 141, 142 4DT , 142 4DT , 142 4DT822A 141, 142 4DT , 142 4DT , 143 4DT823A 141, 143 4DT , GAZ K105G 100 4K109G 100 4K205A 100 4K K205G 100 4N N N N N N N N N N N NU NU NU NZ DR , 143 5DR801A 141, 143 5DR , 143 5DT , 143 5DT801A 141, 143 5DT , 143 5NU NU NU NZ DR N N N N '6NN NU NU NZ NU NU NZ NZ PN NQ NQ NQ NQ NQ NQ NQ52A NQ52A NQ NQ52C NQ NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU kódy SMD 1D 30 1E 30 1H 30 1J 30 1K 30 1L 30 1M 74 1N 74 1O 74 1P 74 1S 74 1T 74 1U 74 1V 74 1X 74 1Y 30 1Z 30 2A C 30 2D 30 2E 30 2H 30 2J 30 2K 30 2L 30 2M 96 2N 96 2O 96 2P 96 2S 96 2T 96 2U 96 2V 96 2X 96 2Y 96 2Z 96 3A C 96 3D 96 3E 96 A1, A1p, A1s 75 A3 75 A4, A4p 75 A6, A6p, A6s 75 A7, A7p, A7s 75 A8 75 A81 75 A82 75 E2 75 JA 75 J, Js 75 JC, JCp 75 JF, JFp 75 JP, JPp, JPs 75 JR, JRp, JRs 75 JS, JSp, JSs 75 JT, JTp, JTs 75 JV, JVp 75 JX, JXp 75 JY, JYp 75 JZ, JZp 75 L22 75 L30 75 L51 75 XIII

14 DOVOZOVÉ TYPY RVHP Legenda k typùm dovážených v rámci RVHP: ulharsko P Polsko typ obsažen v katalogu jako souèástka TESLA/RVHP J Jugoslávie R Rumunsko # nezahrnut do katalogu, pøesto že se dovážel M Maïarsko S býv SSSR * obsažen v katalogu, ne jako souèástka TESLA/RVHP, N býv NDR nýbrž jako standardní prùmyslový typ typ zemì index pozn /náhrada za typ zemì index pozn 1N4002 N * = KY132/80, 150 1N4003 N * = KY132/300 1N4004 N * = KY132/600 1N4005 N * = KY132/600 1N4006 N * = KY132/900, N4007 N * = KY132/1250 1N5400 J * 1N5401 J * 1N5403 J * 1N5404 J * 1N5405 J * 1N5406 J * 1N5407 J * 1N5408 J * 2N2222 M * 2N2904A M # 2N2905A M # 2N2907A M * 2T3850 # PNP spínací 2T9135 # = KD135 2T9136 # = KD138 2T9137 # = KD136 2T9138 # = KD139 2T9139 # = KD137 2T9140 # = KD140 60PT2JW R # usmìròovací blok pro 60PT2JW alternátory motocyklù AD161 AD162 C157 P = KC307 C158 P = KC308 C159 P = KC309 C177 P C177A P C177 P C178 P C178A P C178 P C179 P C179A P C179 P C211 P C313 P C413 R = KC239F CW30 M SMD CW32 M SMD CY58 M CY59 M CY78 M CY79 M DX33 J # NPN vn spínací F245 P * F257 P F258 P F259 P F457 P F458 P F459 P F479S M F506 M SX29 J SX59 J SX60 J SX61 J SY34 N GA201 GA202 GA203 GA204 GA205 2-GA206 GA207 GC507 GC508 GC509 2-GC507 GC515 GC516 GC517 GC518 GC519 GD607 GD608 GD609 GD617 GD618 GD619 XIV

15 DOVOZOVÉ TYPY RVHP Legenda k typùm dovážených v rámci RVHP: ulharsko P Polsko typ obsažen v katalogu jako souèástka TESLA/RVHP J Jugoslávie R Rumunsko # nezahrnut do katalogu, pøesto že se dovážel M Maïarsko S býv SSSR * obsažen v katalogu, ne jako souèástka TESLA/RVHP, N býv NDR nýbrž jako standardní prùmyslový typ typ zemì index pozn typ zemì index pozn GT322 GT322A GT328A GT328 GT346A GT346 GT346V KF167 R KF173 R KSY34D N KZ703 R KZ704 R KZ705 R KZ706 R KZ707 R KZ708 R KZ709 R KZ710 R KZ711 R KZ712 R KZ713 R KZ714 R KZ715 R KZ751 R KZ752 R KZ753 R KZ754 R KZ755 R SF240 N SF245 N SF358 N SF359 N SU111 N SU160 N SU161 N SU167 N SU169 N SU188 N SU189 N SU190 N SU380 N SY210S VQA13-1 N VQA14 N VQA15 N VQA16 N VQA17 N VQA23 N VQA24 N VQA25 N VQA26 N VQA27 N VQA33 N VQA34 N VQA35 N VQA36 N VQA37 N VQA47 N VQA60 N VQA70 N VQA80 N VQ16 N VQ17 N VQ18 N VQ26 N VQ27 N VQ28 N VQ200 N VQ201 N VQC10 N VQE11 N VQE12 N VQE13 N VQE14 N VQE21 N VQE22 N VQE23 N VQE24 N XV

Pøehled diskrétních polovodièových souèástek TESLA a dalších dovážených typù z nìkdejší RVHP TRANZISTORY TYRISTORY TRIAKY DIAKY DIODY LED DISPLEJE OPTOÈLENY a další prvky spolu s náhradami a nejpoužívanìjší

Více

Katalog vybraných součástek TESLA

Katalog vybraných součástek TESLA Katalog vybraných součástek TESLA Diody pro všeobecné Typ Popis Závěrné napětí Propustný proud Výkonová ztráta Pouzdro 1NN40 hrotová vf detekce 20V 15mA D-40 1NN41 hrotová vf detekce 20V 15mA D-41 2NN40

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Zapojení s diodami LED, zapojení s optoèleny, rùzná zapojení, rejstøík 4. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 4. díl Bez pøedchozího písemného

Více

Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Manfred Frohn Wolfgang Oberthür Hans-Jobst Siedler Manfred Wiemer Peter Zastrow ELEKTRONIK souèástky a základní zapojení Praha 2006 Rozsáhlá uèebnice elektroniky, pokrývající zamìøená na základní polovodièové

Více

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního Bohumil BRTNÍK, David MATOUŠEK ELEKTRONICKÉ PRVKY Praha 2011 Tato monografie byla vypracována a publikována s podporou Rozvojového projektu VŠPJ na rok 2011. Bohumil Brtník, David Matoušek Elektronické

Více

Jaroslav Doleèek MODERNÍ UÈEBNICE ELEKTRONIKY 2. díl Polovodièové prvky a elektronky dioda bipolární tranzistor unipolární tranzistor tyristor triak diak trioda vícemøížkové elektronky obrazovka Hallova

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 Účet 028 001 8028 10130 828000 Digitální fotoaparát 0000 001 00010001 1 10685.00 10685.00 8028 100240 828000 Skříň 0000 001 00010008 1 3700.00 3700.00 8028 10225

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

Alexandr Krejèiøík DC/DC MÌNIÈE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík DC/DC MÌNIÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

Jiøí Peèek Elektronika v kostce 1999 Kniha poslouží hlavnì tìm, kteøí se snaží najít vysvìtlení základních pojmù z elektroniky, které jsou jim neznámé, snaží se jim porozumìt, pøípadnì poznat jejich souvislosti

Více

Miroslav Arendáš, Milan Ruèka NABÍJEÈKY a NABÍJENÍ Praha 1999 Na vydání této knihy finanènì pøispìla firma AUTOBATERIE s r o, Èeská Lípa, dceøiná spoleènost spoleèného podniku VARTA BOSCH, vyrábìjící startovací

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2006, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Senzory a mìøení neelektrických velièin, usmìròovaèe a filtry, elektronické potenciometry, aktivní filtry, komparátory 3. díl Praha 2005 Jan Humlhans

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Tomáš Fukátko Jaroslav Fukátko TEPLO A CHLAZENÍ V ELEKTRONICE II. Praha 2006 Kniha má umožnit ètenáøi získat rychlý pøehled o problematice tepla a chlazení v oblasti elektroniky. Obsahuje øadu øešených

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Zdroje a mìnièe, nabíjení a baterie 1. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 1. díl Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Burkhard Kainka ELEKTRONIKA S PODPOROU PC Visual Basic v praxi 2004 Segment B V, Beek (Lb), The Netherlands, 2004, www segment nl Kniha je pøekladem nìmeckého originálu Elektronik am PC (ISBN 3-89576-113-3)

Více

č č ť š č Š č ý Í Ž ý Ďš Ž č ň ŇŇ ý č ý Ž č č Í š ý Č Ž ý Í č š Š Í š č š Í Í Č č ý ů Ž č Í Ž š Í Ž č Š Ž Ž ÍŽ Í Ž Ž Í č ý ý Š ý ů Ž Í Č Ó Č Ž Ž Ú ž Č ň Ž ý Í Úč Ú Ž ýš ý č Č Ž Ž Č ú Í š š Ž Ž č Ž ý Š

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Generátory, pøístrojové zesilovaèe, mìøicí pøípravky a testery 2. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 2. díl Bez pøedchozího písemného svolení

Více

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

Jaroslav Doleèek MODERNÍ UÈEBNICE ELEKTRONIKY Operaèní zesilovaèe a komparátory 5. díl Praha 2007 Jaroslav Doleèek Moderní uèebnice elektroniky 5. díl Operaèní zesilovaèe a komparátory Bez pøedchozího

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

Olga Tùmová Metrologie a hodnocení procesù Praha 2009 Publikace pojednává o teoretických problémech mìøení, metrologii a hodnocení procesù mìøicích, technologických nebo výrobních. Úvod je vìnován obecné

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

Í ý Á ó Í Ě Á Á č č č ž š Ž č é é ř é ý ř ř ň č ř ř č ý úč č ú č Ú ý úč ř š č š é š é Ř š ř š Ž ů ú ů ř š č Á Ě Ě É ř ř é č é š č Ž š ý ý Ú ů č ř č šú ř é ř ýš ó ó é ň é ý é č é ř č ýš ý ř ů č é é ň é

Více

Jan Hájek ZVUKY S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2000, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek ZVUKY S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

é é é é é é é é é é ž š Í é é ž Í ů é ž é Í é é ž Ž š Ř Ž ž ž ú ů š ú é ž ů é Ž š š Ž ů é é Ž é š é é ž é ž é é é é ž é ž š éž Ý š é é ž ů é é é ž ž š ů é é ž é é é Í Í Í é ž é ž š ů ů é é ž é š ů é Ý

Více

ý ú š š Š ý Í ý ý Ú Í ó Í Í Ž ý ý ť ý Ú ý ž š ů ú ž ž ý ú š ž š ý ý ť ň ý ý ý ŽÍ ý ý š š š ý ů ó Í ž ž ý ý ý ý š ý š ó ý ž š Í ý ý ý ý Ú ý ý ž Í Ž Á Ú ýí ž ý ť ž óš Í ů ň Í Á ú ď ó Í ž ú ď ž Í ž ď ý ž

Více

é é ě ý ž ŘÁ ť ó ó ě ě é ů ě ě ě ý ů š é ž ý ě ě ě ý š é ý ě Ž ž š š é é Ýý ý ž ý ž š ň é ě é é é ě ť ó ě Á é é ě ě é ž é é ěž ě é ěž ě ů š ý ů ě ů é ý é ů ě é ě ě ů ě ž ě ů ů ě ýš ů ě šý ů š ěž š ě ů

Více

Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 PRAKTICKÁ ZAPOJENÍ SE DVÌMA ÈASOVAÈI Praha 1998, AA Praha a BEN - technická literatura Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

M/146000, M/146100, M/146200 LINTRA PLUS

M/146000, M/146100, M/146200 LINTRA PLUS M/46000, M/4600, M/4600 LINTRA PLUS Bezpístnicové válce Dvojčinné, magnetický a nemagnetický píst - Ø 6 až 80 mm Nové odlehčené provedení výlisku s univerzálními montážními drážkami Osvědčený a patentovaný

Více

č ú ý Ú š ě ě ý ň Ř Č š č č ě é ú č Á ý ě ý ě ě é ý č ý š é ě ň ý ů ž ň ý ě ý ě ý š é č Ů ž ě ý ú č ý ý ů š ň č ž é č ž é ě č ú ý Ú š ě ě Á š ě ý ň Á č Ř ý ů ě ě ě ě ě é ě ě ě ý ě ě ů ýš ě ě š ů ě ý ž

Více

Áď Ů ňň Š É Ů Č ý Č ž š ě ž ě ě ý úř úř úř ř š ý ú ř é ú ř ř ž ě ú é Íň ř ř ú Ž š ě ž ě ě ď ě ě ú ě é ž ř é Í é ě ú úř ř Ž ě é ú ě ú é ě ú Í é ř š ů ýš é ž é ý ů ý ú ž ě é ř š ů ýš é ř é ů ř ú é ů ýš ě

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Marcel Kreidl MÌØENÍ TEPLOTY SENZORY A MÌØICÍ OBVODY Kniha tvoøí první díl pøipravované edice senzorù neelektrických velièin. V knize jsou pøehlednì zpracovány fyzikální principy senzorù teploty a dle

Více

ý ó Í Í Í ž ň ř ě ý ř ž Í ř ě É ť Á ý ý Í Ž ý Š ěř ý ř ě ý š ř Ž ž ů ř ě ě ý ů ó ž ž ž ý Í ř ř ž ě ž ž ř ř ž š ý ž žš ě ď ó ř ý ů ř ýš ž ý ů ů ž ý ě ž ž ž ý ů ž ě ř Í ě ú ž ě Ú ě ý ú ě Ž ě ě ě ý ě ů ěž

Více

ú ú ó Č ř Á ř ž ú ó ř Ú ř ř ř ř ř ř ř ó É ú É É Ž É ř ř ť ď Á š ř ů ú Ž ř ú ř ř ď ž ň ď ž Ž ř ř Ú ž ř ů Ž ř Ú ž ř ď ž š ř ů ú ď ú ž ď ž Ý ž ř ř ř ž ř Ť ř ů Č ů Č ř Ú š Č Ú ř Ť ř ů ř ž š šš ů ř ú ř ř ó

Více

[bar] -0,3 (-4,4 PSI) [bar] 0,5 (7,3 PSI)

[bar] -0,3 (-4,4 PSI) [bar] 0,5 (7,3 PSI) Zubové čerpadlo High Performance Line GP do 31 cm 3 (1,9 in 3 ) p max 3 bar ( PSI) otáčky od do ot/min Technické parametry Provozní tlak bar, špičkový tlak 3 bar Čerpadlo z vysokopevnostní hliníkové slitiny

Více

Ladislav Šmejkal Marie Martinásková PLC a automatizace 1 díl Základní pojmy, úvod do programování Kniha je prvním dílem trilogie o programovatelných automatech (systémech PLC, SPS), které jsou dnes jedním

Více

Ť ě ý úř ý š úř é á ý š ě Ú ý Č Ú ý ý š ě Í á ě á úř á á Í Í ě ý úř ý š úř úř ř š ý á č ú á á řá á ě ě š ř ů á á ě žá á č é ú é č ě ř é ý Í ř ý ě é é č á ů á ů á ů ú š á á áš č ě š ú ě ú á ú ř řá ě ě š

Více

Í Í Ě É č ě é č ě č é é ž ě é ý Č é é č ě é ž é ý ž ý ů ž ů é é ů é ž é ý ě ď ě Ž ů ě ů é ý ě č ý ě é ž ě ě Ř é ě ů é ď é ě é ě é é ě é é ě é č é ě ů ý č é é é ě é Í ý ů ý ě é é ž é é ď ý ý ěž é ě ě ě

Více

Á Í á á á š ú ě š Č á á ř á á é ě é úř é á á ř á é ř ý á á č ú á á š á ř ě á č č ě á ř š č ěř á č š ě š ě Č á č á č ř ě ř é á ř ě ř é á á š ú ě Š ů ě ý é á é é č á ě č ě ů ý ě á é č á ř é á é áš ú č é

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

Radislav Martinek SENZORY V PRÙMYSLOVÉ PRAXI Praha 2004 Radislav Martinek SENZORY V PRÙMYSLOVÉ PRAXI Ilustrace Viktorie Vlachová Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást

Více

ě č č Č Č Í ěř ý é ý ě é á á ř á Č á á ě é Č á á šť ř ž Č á á Š ě á á ě č Č Č ž é á ě é á ýš č á á ů é ýš č é á ě é á á ě é á é á š č é ř ú ě á ů á á á é ě č ě á ě ě š á á ř é á é č ý áá é ě š ř ů á ř

Více

Ě ÁčÁ Ř Ě ÉčÁ Č ř á á Í Ť é Ť Ť Ť ó š ř ó Ť á š ř á á ě á ď č ú Š ťř ě éčá Í úť ř š ď á č ú á Á řá ě ě š ř ů á á ď áš č Á á Í ě ě š Ť ů ř ď ž á žá á Í ě á ě á á ď á áš č ě šú ěú ř ď á ú Íú Ť Ť Í č ú Š

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Polovodiče Polovodičové měniče

Polovodiče Polovodičové měniče Polovodiče Polovodičové měniče Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat452 PEZ I ELEKTRONIKA Podoblast elektrotechniky která využívá

Více

ELEKTROTECHNICKÁ MÌØENÍ Praha 2002 ELEKTROTECHNICKÁ MÌØENÍ Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm

Více

š ý Č Í Á é č š Č č Íč č č Í š ě ě é š š š é ě ě č č š ň š ě ý ě Í š ň ě č šš é é ě š ý š ů ě ý ů é š ě š ě ó š é š š ý ě š Š Ž š š š š š š ě Š ý ý ý ýš ý ě Í ý ý ě Ž ě ě Š ó š ě é é š é é Š ě ě ě č ý

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Ď Ó ě ě ý ě ú ř ř ř ř ě ř ý Č Č ú ř Ž ó ý ř ř ě š ě Š ě Š Č Č ú ř ě ž ř ě Ž ř Ž ě ý ě ř ř ž ř ř ř ě Ž ý ž ú ě ě Žš ý ř Ž Ů ř ě ř ě ěž ž ř ěř ú ě ý ěř ú ř ě ýš ě ě ěř ě ú Ú Ó ý ěř Č ě Č š ě ó ů ó Ž ř š

Více

ř ý ý ř é Ť š ř ř é ř ě ž ě č č č é ů é š ř é Ť é ř é ř ě Č ě ě úč ě ě ě č ů č ů ř ř é ě ž č é Ž ěř ý é ř é ý é ž č š úč č é ů ů č é ů ř ž é ěř é ě ř ž ř č é ů é ě č č ý ů š č é ů ř ž é ěř č ů é ž ě ř

Více

Í Ý Á Í Í Á Á Í Ě Í š é Í ř ý š ř ů ŘÍ Í ŘÍ É ŘÍ Í Á Í Ř Í ř é Ž ř Í ř é ř ý ý ý š š š ř ř ý ý Š ý ý ý Í š é ř ř š š š ř Í Á Í ř ú š ú ú ó ó ř š ý ď Š ď ó Ý Í ý é ž ř é ř é ý ž ř ř é ý é é é ů ž Í ž ů

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, polovodiče

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, polovodiče Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, polovodiče Pracovní list - test vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: dioda, tranzistor,

Více

Manuální, technická a elektrozručnost

Manuální, technická a elektrozručnost Manuální, technická a elektrozručnost Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Vybavení elektrolaboratoře Schématické značky, základy pájení Fyzikální principy činnosti základních

Více

Polovodičové diody. Polovodičové součástky s PN přechodem

Polovodičové diody. Polovodičové součástky s PN přechodem Polovodičové diody Polovodičové součástky s PN přechodem Princip diody Připojením kladného pólu napětí na polovodič typu P a záporného na N budou: díry v polovodiči P napětím odpuzovány k PN přechodu volné

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

ř ý ý ř é č ě é ě ě é ě č ě ř ů é ř ě č Šč é ě ě é š ú ů ů š é ýš é ř é ř é ě ě č ů é ů š ě é é é ů ě ů ě č ř ý ý š č ř č čů č é ů č ů č ě ýš č ý ů č é é ů ů ů ř š ě č ě ě ř é ř š ů š ú ů ř Šč š ě é ě

Více

á á č č áš š á ř é é é ř á á ř é é á ř é ř ř é áš á č á úč ů ř é č ř é ř Š Ý á Č Č á ý č č á ář á á á Ž Č č á č á á ě é ě č ř ě ř é é é č ěř ě á á ř čá č ů č č ěř é č ú ď ď ěč á úř ý á š ě á á á ě č á

Více

ř ý ý é é ú ř ř é ů Ž é ř é ř ř ž ů ů ž ů č ů č é é š é ů Ž ů ó ž ý ů é ů ž š ť ř č ř é ó ú ž ý ů ý č ř č ř é é é ř ř ř é ů ř š ř ů č ý č č č š ý ř ů ř ř ů š š ř ž ý ů ř ů š ř ý ř É ů ž ž ř ž ž č š ů ř

Více

APLIKACE MIKROKONTROLÉRŮ PIC32MX

APLIKACE MIKROKONTROLÉRŮ PIC32MX David Matoušek APLIKACE MIKROKONTROLÉRÙ PIC32MX Praha 2014 David Matoušek Aplikace mikrokontrolérù PIC32MX Recenzent Bohumil Brtník Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

ď í ď ě ý á ě ž é ř ě é ů ř ř é á í ě Ž ž ó á č í ů í á ž ě á í Ž é ě Ž í ý úč ů á á á á ů ří ů ě í ž ě é á ř á í š í í á í č í ů í ž í á í í ě í á í ě í ě čá ě ě í žá Ž ď í á ě é ří ď í é ďě ší ř ů á

Více

ť ť ť Í ť Í ř š ř č š ě ó Č Č č č č úč řč ě Č č úč ě ý ř ý Ž č ě ě š ř ů ř š š ě č ř ě ř ě č ů č č ýš ý ó ě č Ž ř ě č č ě ů ó ě ý ř ů Č č ě š ě č Á ťí č ř Š Š ě č ř š Í ř š ř Ž ř ř ř š š ě č ěž Ž ř ř ž

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

ú ť á á á á á á á Š É Č á ú é á é š š é á á ž é š é á ů é é ž á é á ž é é á ž é á á ú ý é é ž ž ž é Ťé š ň é é š é ž á á á á é Š á á á ó ž ů é á é á ž á é á á ú ú á ž ž á á á é á Ž á áš á ž é á š á á á

Více

Ú é č é š řž é é é č é š é é é ý Ž ž č é ř é é ň ž ř é ý ř č ý é ř č š č ž é č é řž é č é č š ř ů č š ř ů čá š ČÁ ČÁ ů ČÁ éč čá č ř čá ž čá č č š č Ú š ů č š ř ů ř š é č ůč šš č č ů č ř š ůč ř š é č ý

Více

PODROBNÝ OBSAH 1 PØENOSOVÉ VLASTNOSTI PASIVNÍCH LINEÁRNÍCH KOMPLEXNÍCH JEDNOBRANÙ A DVOJBRANÙ... 9 1.1 Úvod... 10 1.2 Èasové charakteristiky obvodu pøechodné dìje... 10 1.3 Pøechodné charakteristiky obvodù

Více

ý Á ľ Í äľä Š ý ž ř č ř ý ě ě š ř ů č č ý č ý č ě řč č š ě ě ř úř ě š ě č ř č ř ĺ Ú š ě č ĺ ř ř č ł ý Á Ę äľ Š č š ě Š ě č ř ř ž ě ý š ě ř Š č ř ý ý ž ě úč ž ě š ě ř šúč ž ě ý ě š ě ř ĺ ä ľľä ľ ľ ľľľ ĺľ

Více

Í ÚŘ Í úř Č Ú Ú Á ú ř č é ú ř é ú ř Í Ž ď č č č é ž č č ř úř úř ž ú é é č ř ď ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ú ž ú ř ý č Í ý é é ď ž č č é ú é ú ř é ř č é ř ž ý ú ř é ř Í č č é ř é

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

É Á ŠŤ Ý č Ť é Ť č Í š Í é é č Í č č Í č š č ž Í ťč č Ť Ť é Ť Ť é Ť š ž Ť é Ž Ťš ž Í š š č é č č š š Ť č š Í ú šé Ť č č č č š č č č š ř ř š ž ž é Ť Ť Ť Ť Ť š é Ť é Ť Ť Ť ďš š ď é Č ť é ž Č Ť ž č ď š š

Více

Í ÚŘ Í úř Č Ú Ř Á ÁŠ ý č úř ř ř ř š ý Í č ú ř ě č č é ú ř Í Ž ž ž ě č ý ý ě ř š č ě šú ě ú Í ř ú ř ě é ž č ú č ě č šť é ř č ř é č ř č ř š é č ě ý č č š é ú š č ě ě ě ř é ž č ú č ě č š é ú ý ů ě ý ě ž ž

Více

Tomáš Flajzar GSM ALARM pøenos poplachu na mobilní telefon kompletní stavební návod GSM pageru vèetnì zdrojového programu 2005 www.flajzar.cz www.ben.cz Tomáš Flajzar GSM alarm pøenos poplachu na mobilní

Více

č é ť ř á é ř š ř ěž ř ř ě á ř ě é ú č Ř É ĚŽ Í Ř Á ĚŽ á á Ú ř é ěž ř é ěž ř ý ě ý ě š ř ě á ř ě é ř Úč ř é ěž Úč ř é ěž á š á á é ď á á ř é á é ř Č š ř é ěž č é ý á é ě Č é ě á Č Č á š á á á á ň ř ž š

Více

ZDENÌK VLEÈKO KOL. BIOELEKTRONIK Praha 2005 Zdenìk Valeèko a kol. BIOELEKTRONIK Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE Praha 2003 Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Hana Šlachtová SUCHÉ STVBY konstrukce ze sádrokartonových a sádrovláknitých desek Praha 2005 Kniha Suché stavby je zamìøena na základní systémy konstrukcí ze sádrokartonových a sádrovláknitých materiálù.

Více

Tomáš Fukátko DETEKCE A MÌØENÍ RÙZNÝCH DRUHÙ ZÁØENÍ Praha 2006 Publikace byla napsána na základì poznámek, nahromadìných autorem bìhem jeho celoživotní odborné èinnosti. Znamená to, že kniha není psána

Více

Seznam nabízeného majetku

Seznam nabízeného majetku Seznam nabízeného majetku Příloha k č.j. MV-39844-2/OSM-2010 Počet listů: Nomenklatura Název materiálu Typ MJ Množství Cena/MJ Hodnota 061210048000 Sdružovač vozidlový RVX 25 KS 1 1 499,40 1 499,40 061220025000

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 2 Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Účinnost od 11. prosince 2005 Jen pro služební potřebu České dráhy Generální

Více

ý ě Ť ť ť ě Í Í ř ě é ý úř ř š ý ě ě š ř ů ú ř é ě š ř ů š ě ě š ř ů úř Ť ř ž ž ě é ě ě é Č é ě ě é Č š ě ř š ě ě šú ě ú ú ř ř ě ě š ř ů Ď ý ý Ď é ý Č ú Ď š ě ň ě é ú Č é ý é ú é ě š é š úř ř é ě é š úř

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

Č É Ú č Ť É á Ú é ť á ť á ž á á á ť Ů ď Ř ó š é č Ů Ě ť Ě ť ý ď ď Ě á á ť É é á á Ě á á ů ť ý ť é á ťó ď á á ů Ť ó á š É É áó á ď ú á ů Š ť Ý Ž Ž Ý É ů É ú ď ů ď á ó á á Ž áó á Ň ť ďť ó Ť á ý áá é ú á

Více

PROGRAMOVÁNÍ V JAZYCE C V PŘÍKLADECH 11 Dynamické datové struktury 11.1 Spojové struktury... 11-1 11.2 Příklad PROG_11-01... 11-2 11.

PROGRAMOVÁNÍ V JAZYCE C V PŘÍKLADECH 11 Dynamické datové struktury 11.1 Spojové struktury... 11-1 11.2 Příklad PROG_11-01... 11-2 11. David Matoušek Programování v jazyce C v pøíkladech Praha 2011 David Matoušek Programování v jazyce C v pøíkladech Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

KONFIGURACE ROZSÁHLÝCH DATOVÝCH SYSTÉMÙ V PROSTØEDÍ OPERAÈNÍHO SYSTÉMU UNIX Zdenìk Maøík Praha 2001 Motto: Moderní servery podnikové úrovnì vykazují velmi vysoké výkony a velmi vysoké teoretické konfiguraèní

Více

Obsah Seznam použitých znakù a symbolù... 9 Seznam použitých zkratek... 10 Úvod... 11 úvod 1 ELEKTROSTTICKÉ GENERÁTORY... 15 1.1 Holtzova tøecí elektrika (též Winterova)... 17 1.2 Jednoduchý elektrostatický

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

ů Č š Š É É Í Ě ť ú Č ů ž č ú ý ů ý ú Ú Č á ě á ý ř š ě šš ř č š ě š ě ý ř š š ě ř š ě šš č š ě ž ěř ý ř ř řá ý ů á ě š ě ř č řá č řá š ě ř ý ř č č á Č á á áš č á á č ě š Č š ů ž č ě ý úř ž ř á ě č ě ě

Více

Ing Petr Kuba Ing Vladimír Vít TELEVIZNÍ TECHNIKA studiové zpracování televizního signálu Praha 2000 ANOTACE V rámci souboru publikací TELEVIZNÍ TECHNIKA vychází jako kniha D2 další díl popisující televizní

Více