M a l t é z s k é n á m. 1, P r a h a 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1"

Transkript

1 0. j. : N F A / N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k N F A

2 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v uz a r o k S í d l o a r c h i v u a k o n t a k t y :M a l e š i c k á 1 2, P r a h a 3 I0 : t e l. : e - m a i l : n f n f a. c z I D d a t o v é s c h r á n k y : t g 8 i 2 z q h t t p : / / w w w. n f a. c z Ze i z o v a t e l a r c h i v u s í d l o a k o n t a k t y : M i n i s t e r s t v o k u l t u r y 0 e s k é r e p u b l i k y M a l t é z s k é n á m. 1, P r a h a 1 I0 : t e l. : e - m a i l : e p o d a t e l n m k c r. c z ID d a t o v é s c h r á n k y : 8 s p a a u r h t t p : / / w w w. m k c r. c z A k r e d i t a c e p o d l e z á k o n a / S b. :a k r e d i t a c e b y l a u d? l e n a n a z á k l a d? r o z h o d n u t í o d b o r u a rc h i v n í s p r á v y s p i s o v é s l u ž b y M i nsi t e r s t v a v n i t r a 0 R z ed n e 2 5. ú n o r a (0. j. M V / A S ) V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r2o0k 1 4 ( d á l e j e n z p r á v a ) b y l a v y h o t o v e n a n a z á k l a d? o d s t. ( 1 ) a ( 2 ) 6 2 z á k o n a / S b., o a r c h i v n i c t v í a s p i s o v é s l u ž b? a o z m? n? n? k t e r ý c h z á k o ny, v e z n? n í p o z d? j š í c h pw e d p i sy. Z p r á v a b y l a r o v n? ž v y h o t o v e n a v s o u l a d u s m e t o d i c k ý m n á v o d e m o d b o r u a r c h i v n í s p r á v y M i n i s t e r s t v a v n i t r a (0. j. A S / ) z e d n e 2 4. ú n o r a m e t o d i k a z p r a c o v á n í v ý r o1 n í c h z p r á v s p e c i a l i z o v a n ý c h, b e z p e1n o s t n í c h a s o u k r o m ý c h a r c h i vy. 1

3 O b s a h : I. P e r s o n á l n í p o d m í n k y a r c h i v u 3 I I. C e l k o v é m n o ž s t v í u l o ž e n ý c h a r c h i v á l i í 3 I I I. V ý b? r, z p r a c o vá v á n í a v y u ž í v á n í a r c h i v á l i í 4 I I I. 1.V ý b? r a r c h i v á l i í 4 I I I. 2.Z p r a c o v á v á n í a r c h i v á l i í 4 I I I. 3.V y u ž í v á n í a r c h i v á l i í 5 I V. S t a v a r c h i v á l i í 6 V. K o n z e r v a c e a r e s t a u r o v á n í a r c h i v á l i í 6 V I. O d b o r n é a s p o l e1 e n s k é a k t i v i t y N F A 7 V I. 1. G r a n t o v é p r o j e k t y sú1 a s t í N F A 9 V I. 2. E d i1 n í 1 i n n o s t N F A 1 4 V I. 3. P u b l i k a1 n í a k o n f e r e n1 n í a k t i v i t y p r a c o v n í ky N F A 1 5 V I. 4. P e d a g o g i c k á 1 i n n o s t p r a c o v n í ky N F A 1 8 V I. 5. N F A a š íw e n í f i l m o v é k u l t u r y t u vz e m s k u 2 0 V I. 6. N F A a š íw e n í f i l m o v é k u l t u r y z a vh r a n i1 í 2 2 V I. 7. S p o l u p r á c e N F A s t i s k e m, r o z hl a s e m a t e l e v i z n í m i s p o l e1 n o s t m i 2 3 V I. 8. Ú1 a s t N F A n a v ý s t a v á c h 2 3 V I I. K n i h o v n a N F A 2 4 V I I. 1.A k v i z i1 n í 1 i n n o s t 2 5 V I I. 2.K n i h o v n í f o n d a s b ík ry 2 6 V I I. 3.Z p r a c o v á n í f o n d u 2 6 V I I. 4.V ý py j1 n í p r o t o k o l a s l u ž b y 2 8 V I I. 5.R e š e r š n í, b i b l i o g r a f i c k á a i n f o r m a1 n í 1 i n n o s t 3 0 V I I. 6.O r g a n i z a c e, s p r á v a a o c h r a n a f o n d u 3 0 V I I. 7.I n f o r m a1 n í s y s t é m k n i h o v n y a j e h o s p r á v a 3 0 V I I. 8.K o o p e r a c e, p r o g r a m y a p r oj e k t y k n i h o v n y a d a l š í 1 i n n o s t 3 1 2

4 I. P e r s o n á l n í p o d m í n k y a r c h i v u N á r o d n í f i l m o v ý a r c h i v ( d á l e j e n N F A ) v z n i k l k 1. 1 e r v e n c i n a z á k l a d? r o z h o d n u t í m i n i s t r a k u l t u r y 0 e s k é r e p u b l i k y ( / z e d n e 8. w í j n a , 0. j / 9 2 ) j a k o n á s t u p n i c k á o r g a n i z a c e 0 e s k é h o f i l m o v é h o ú s t a v u. D o 3 1. o sp ri n c e b y l N F A a r c h i v e m z v l á š t n í h o v ý z n a m u. V s o u l a d u s o d s t. ( 2 ) 8 0 z á k o n a / S b. m? l N F A o d 1. l e d n a s t a t u s s p e c i a l i z o v a n é h o a r c h i v u a tk o m u t o d a t u b y l r o v n? ž vs o u l a d u s u v e d e n ý m z á k o n e m p o k l á d á n z a a k r e d i t o v a n ý a r c h i v. K e d n i 2 5. ú n o r a p r o k á z a l N F A s p l n? n í p o d m í n e k s t a n o v e n ý c h v 6 1 z á k o n a / S b. a k t o m u t o d n i m u b y l a r o z h o d n u t í m o d b o r u a r c h i v n í s p r á v y a s p i s o v é s l u ž b y M i n i s t e r s t v a v n i t r a 0 R (0. j. 9M 5V / A S ) u d? l e n a a k r e d i t a c e p r o v ý k o n 1 i n n o s t i s p e c i a l ivz ao n é h o v ew e j n é h o a r c h i v u. G e n e r á l n í m w e d i t eelm N F A j e P h D r. M i c h a l B r e g a n t. N F A a p l i k u j e tw í s t u ph o v ý s y s t é m w í z e n í o r g a n i z a c e ( g e n e r á l n í w e d i t e l N Fw A e d i t e l /w e d i t e l k a s e k c e N F A v e d o u c í o d d? l e n í N F A ). N F A j e r o z d? l e n d o 1 t yw s e: k csíe k c e g e n e r á l n í h o wdei t e l e ( S Gv ), S e k c e a u d i o v i z u á l n í c h s b í r e k ( d á l e j e n S A S ), S e k c e n e a u d i o v i z u á l n í c h s b í r e k, v ý z k u m u a i n f o r m a c í ( d á l e j e n S N S ) a S e k c e v n? j š í c h v z t a hy ( d á l e j e n v S Ve V d ) i. t e l k o u S A S j e M g r. A n n a B a t i s t o v á, P h. D., w e d i t e l k o u S N S Mjge r. e t M g A. T e r e z a C z e s a n y D v ow á k o v á, P h. D., w e d i t e l e m S V V j e B c A. l e š R u m p e l. S y s t e m i z o v a n ý s t a v p r a c o v n í ky N F A vr o c e b y l z a m? s t n a n cy, s k u t e1 n ý s t a v 1 i n i l z a m? s t n a n cy. I I. C e l k o v é m n o ž s t v í u l o ž e n ý c h a r c h i v á l i í N F A v e d e v z á k l a d n í e v i d e n c i N á r o d n í h o a r c hni ív h o d? d ic t v í ( d á l e j e n N A D 1) 8 8 e v i d e n1 n íc h l i s ty N A D. N F A p e1 u j e o n á s l e d u j í c í a r c h i v n í s o u b o 8r 5 y : f o n dy f i l m o v ý c h i n s t i t u c í 7, 0 o s o b n í c h f o n dy, 9 s b í r e k f i l m o v ý c h a a u d i o v i z u á l n í c h m a t e r i á6 ly s, b í r e k f o t o g r a f i í 1, s b í r k u r e k l a m n í c h a p r o p a g a1 n í c h m a t e r i á ly 2, s b í r k y f i l m o v ý c h p l a k á ty, 1 1 s b í r e k j e d n o t l i v i 1 n, s b í r k u a r c h i v n í c h n e g a t i vy f o t o g r a f i1í e skk ý m i z a h r a n i1 n í m f i l my m, 1 s b í r k u z v u k o v ý c h z á z n a my, 1 s b í r k u t i t u l k o v ý c h a d i a l o g o v ý c h l i s t 1 i n a s b í r k u v ý t v a r n ý c h n á v r hy. N F A p e1 u j e c e l k e m o , 9 1 b m a r c h i v á l i í, t1 j e v i d e n1 n í c h j e d n o t e k. 3

5 S t u p eh z p r a c o v a n o s t i a r c h i v n í c h s o u b o ry v % : Z c e l a z pr a c o v á n o a i n v e n t a r i z o v á n o: a r c h i v n íc h s o u b o ry (7 2, 3 % ) 0 á s t e1 n? z p r a c o v á n, i n v e n t a r i z o v á n a n e z p r a c o v á n : 1 a r c h i v n í s o u b o r (0, 5 % ) Z c e l a ne z p r a c o v á n o : 5 1 a r c h i v n í s o u b o r (2 7,1 2 % ) Z á k l a d n í e v i d e n c e a r c h i v n í c h p o my c e k N F A 1 í t á c e l k e1m 4 2 a r c h i v n í p o my c k y. I I I. V ý b. r, z p r a c o v áv á n í a v y u ž í v á n í a r c h i v á l i í I I I. 1. V ý b. r a r c h i v á l i í N F A n e pw í s l u š í vs o u l a d u s z á k o n a / S b., v e z n? n í p o z d? j š í c h pw e d p i sy p r o v á d? t v ý b? r a r c h i v á l i í u py v o d cy v e s k a r t a1 n í m w í z e n í. V r o c e n e p r o v á d? l N F A a n i v ý b? r a r c h i v á l i mí i mv o s k a r t a1 n í m w í z e n í. ízs k a n é a r c h i v á l i e N F A n a b y l n a z á k l a d? t z v. n a b í d k o v é p o v i n n o s t i d6 l e z á k o n a / S b., o a u d i o v i z u á l n í c h d í l e c h a p o d p ow e k i n e m a t o g r a f i e a o z m? n? n? k t e r ý c h z á k o ny ( z á k o n o a u d i o v i z i )v e z n? n í p o z d? j š í c h pw e d p i sy. Z í s k a n é a r c h i v á l ib e y l y pw iw a z e n y k e x i s t u j í c í m a r c h i v n í m s o u b o ry m. V r o c e N F A n e v e d l ž á d n é s p r á v n í w í z e n í p o d l e o d s 3 t.) ( 1 2 z á k o n a / S b., v e z n? n í p o z d? j š í c h pw e d p i sy. I I I. 2. Z p r a c o v á v á n í a r c h i v á l i í A r c h i v n í s o u b o r y 1 i n v e n t a r i z o v a n é v r o c e : 2 f o n d y f i l m o v ý c h i n s t i t u c í F i l m o v ý u m? l e c k ý s b o r ; S d r u ž e n í p r e m i é r o v ý c h b i o g r a fy v 0 e s k o s l o v e n s k é r e p u b l i c e ; o s o b n í f o n d y N o v o t n ý V l a d i m í r ; S m r ž K a r e l ; ( ) ( ) Z v o n í1 e k S t a n i s l a v ; Z a n á z v e m a r c h i v n í h o s o u b o r u j e u v e d e n 1 a s o v ý r o z s a h i n v e n t a r i z o v a n ý c h a r c h i v á l i í. 4

6 O d r o k u s e N F A v? n u j e d i g i t a l i z a c i o b r a z o v ý c h m a t e r i á ly, pw e d e v š í m f o t o g r a f i í a p l a k á ty k 1 e s k ý m h r a n ý m f i l my m. V ý b? r o v? s e r o v n? ž d i g i t a l i z u jo í b r ia z o v é m a t e r i á l y k 1 e s k ý m n e h r a n ý m f i l my m, z a h r a n i1 n í m h r a n ý m i n e h r a n ý m f i l my m a p o r t r é t y o s o b n o s t í 1 e s k é i s v? t o v é k i n e m a t o g r a f i e. r ov c e b y l o vn F A d i g i t a l i z o v á n o c e l k e m f o t o g r a f i í a 9 p l a k á ty. K 3 1. p r o s in c i b y l o vn F A j i ž d i g i t a l i z o v á n o c e l k e m o b r a z o v ý c h m a t e r i á ly ( f o t o g r a f í i a f i l m o v ý c h p l a k á ty ). V S e k c i a u d i o v i z u á l n í c h s b í r e k z a h á j i lra o cve i n n o s t D i g i t á l n í l a b o r a t ow. H l a v n í m ú k o l e m p r a c o v i š t? j e a r c h i v a c e n a t i v n? td ái lg ni í c h a u d i o v i z u á l n í c h d? l a a r c h i v a c e f i l my d i g i t a l i z o v a n ý c h. P ow í z e n í z á k l a d n í t e c h n i c k é i n f r a s t r u k t u r y p r a c o v i š t? ( d i g i t á l n í a r c h i v n í s y s t1 é m t, yw i p r a c o v n í s t a n i c e sd o p lh k o v ý m H W a S W, c e n t r á l n í p r a c o v n í d a t o v é ú l o ž i š t?, v y b a v e n í m í s t n o s t i p r o d li ng í i t pá r o j e ki) c s i v y ž á d a l o i n v e s t i c e v e v ý š i , - K1. F i n a n1 n í p r o s tw e d k y b y l y z í s k á n y d ozt a c e M K 0 R a z g r a n t o v ý c h p r o j e k ty. P r o v o z a b u d o v á n í p r a c o v i š t? z a j i šo o v ra ol c e v j a k o t e c h n o l o g i o p e r á t o r j e d e n p r a c o v n í k ( ú v a z e k 1, 0 ) v e s p o l u p r áecxi t esr n í m i k o n z u l t a n t y, n a s k l o n k u b y l pw i j a t n a p o s t o p e r á t o r a d a l š í p r a c o v n í k ( ú v a z e k 1, 0 ). V r o c e b y l o a r c h i v o v á n o n a t i v n? d i g i t á l n í c h a u d i o v i z u á l n í c h ( o d? b j le m d a t 2 3 T B ) a f i l my d i g i t a l i z o v a n ý c h ( o b j e m d a t 1 9 T B ). P r o i n t e r n í p No Ftw A e b y p r a c o v i š t? r o v n? ž p r o v á d í m i g r a c i n e f i l m o v ý c h n o s i1y ( V H S, B e t a c a m - m, a tu i c ) d o s o u b o r o v é p o d o b y. I I I. 3. V y u ž í v á n í a r c h i v á l i í V r o c e N F A p r o m í t l b a d a t e ly m f i l m o v ý c h k o p i í v p r o j e k1 n í m í s t n o s t i, P r o ry z n é d r u h y s u b j e k ty N F A v y p r a c o v a l o d b o r n é f i l m o v é r e š e r š e V r o c e p r a c o v a lo s a r c h i v n í m i f o n d y a s b í r k a m i p í s e m n ý c h a r c h i v á l5i 0 í b a d a t e ly, k t ew í vy k o n a l i c e l k e m b a d a t e l s k ý c h n á v š t? v. S e s b í r k o u z v u k o v ý c h z á z n a my ( O r a l H i s t o r y) p r a c o v a lo 1 7 b a d a t e ly, k t ew í v y k o n a l i c e l k e m 2 5 b a d a t e l s k ý c h n á v š t? v. N F A n e v e d l v r o c e ž á d n é s p r á v n í w í z e n í p o d l e o d s t. ( 2 ) 3 8 z á k o n a / S b., v e z n? n í p o z d? j š í c h pw e d p i sy. 5

7 I V. S t a v a r c h i v á l i í Z c e l k o v é h o p o1 t u a r c h i v n í c h s o u b o ry, k t e r é m á N F A v e s v é z á k l a d n í e v i d e n c i Nj Ae D, a r c h i v n íc h s o u b o ry n e p o š k o z e n o (7 2, 8 % ), j a k o p o š k o z e n o j e k l a s i f i k o v á n 1o 2 a r c h i v n íc h s o u b o ry (6,3 8 % ). Z dy v o d u n e z p r a c o v a n o s t i n e b y l o p o š k o z e n í z j i šo o v á n o u 3 9 a r c h i v n íc h s o u b o ry (2 0,7 4 % ). V s o u l a d u s o d s t. ( 3 ) 3 0 z á k o n a / S b., v e z n? n í p o z d? j š í c h d pw i sy e b y l a v e d r u h é p o l o v i n? bw e z n a p r o v e d e n a p r a v i d e l n á p r o v? r k a f y z i c k é h o s t a v u a r c h i v n í k u l t u r n í p a m á t k y S o u b o r z a b e z p e1 o v a c í c h f i l m o v ý c h m a t e r i á ly n a b e z p e1 n é m p o l y e s t e r o v é m p o d k l a d u d o k u m e n t u j í c í c h, P r o c e s sv e d e n í m z á š k o d n i c k é h o s p i k n u t í p r o t i r e p u b l i c e ( M i l a d a H o r á k o v á a s p o l. ). Pw i p r o v? r c e n e b y l y s h l e d á n y ž á d n é z á v a d y. O d b o r a r c h i v n í s p r á v y sap i s o v é s l u ž b y M V 0 R e v i d u j e t u t o a r c h i v n í k u l t u r n í p a m á t k u p o d n a z á k l a d? r o z h o d n u t í z e d n e 2 2. d u b n a (0. j. -M3 V / A S ). U v e d e n ý f i l m o v ý m a t e r i á l z a c h y c u j e p ry b? h n e j v? t š í h o p o l i t i c k é h o p r o c e s u p r o t i d e m o k r a t i c k ý m s i l á m p o r o c e a p o d l e d o s t u p n ý c h i n f o r m a c í j i n ý p o d o b n ý m a t e r i á l n e e x i s t u j e. S p o l e1 n? oss t a t n í m i a r c h i v á l i e m i u l o ž em ni ý v A r c h i v u 0 e s k é h o r o z h l a s u v P r a z e a v N á r o d n í m a r c h i v u v P r a z e, v1 e t n? d a l š í c h d o k u m e n ty v y d a n ý c h k p r o c e s u, t v ow í j e d i n e1 n ý s o u b o r p r o s t u d i u m d? j i n 0 e s k o s l o v e n s k a v o b d o b í k o m u n i s t i c k é t o t a l i t y. V. K o n z e r v a c e a r e s t a u r o v á n í a r c h i v á l i í N F A e x t e r n? r e s t a u r u j e f i l m o v é p l a k á t y d o e l vi k o s t i A 1 ( 9 0 x 6 0 c m ) a t z v. p l a k á t y ú z k é ( 6 0 x 3 0 c m ). V r o c e b y l o v N F A r e s t a u r o v á n o c e l k e m 2 0 f i l m o v ý c h p l a k á ty. V N F A p o k r a1 o v a l p r o c e s z a b e z p e1 o v á n í f i l m o v ý c h m a t e r i á ly. r Vo c e b y l o z h o t o v e n o m d u p l i k á t n í c h n e g a t i vy f i l my n a b e z p e1 n é m p o d k l a d u, d u p l i k a1 n í k o p i í b y l o z a b e z p e1 e n o m f i l m o v ý c h m a t e r i á ly. D á l e b y l o o d p l í s n? 5 n o m dw í v e pw e v za t ý c h m a t e r i á ly, v y1 i š t? n o b y 2l 6o m f i l m o v ý c h m a t e r i á ly. V 1. p o l o l e t í r o k u p r o b? a h ld i g i ta l i z a c e a n á s l e d n é r e s t a u r o v á nfí i l m u O s tw e s l e d o v a n é v l a k y ( , r e ž i e J iw í M e n z e l T) e. n t o p r o c e s f i n a n1 n? z a j i s t inl a d a c e 1 e s k é b i j á k y v e s t u d iu U n i v e r s a l P r o d u c t i o n P a r t n e r s, a. s. ( d á l e j e n, U jp ep ž ) n a n? m s p o l u p r a c o v a l o s e z v u k o v ý m s t u d i e m S o u n d s q u a r e a N F A. Pw e d z a h á j e n í m c e l é h o p r o c e s u p r o b? h l r o z s á h l ý v ýkzu m a r c h i v n í c h p r a m e ny. R e s t a u r o v a n á v e r z e b y l a s l a v n o s t n? u v e d e n a n a 4 9. M e z i n á r o d n í m f i l m o v é m f e s t i v a l u K av r l o v ý c h V a r e c h. D i s t r i b u c i r e s t a u r o v a n é v e r z e p rk oi n a m á v p é1 i A s o c i a c e 1 e s k ý c h f i l m o v ý c h k l u by ; p r o d o m á c í u ž i t í j e k d i s p o z i c i n a n o s i1 i B-lr ua y D i s c a D V D. N F A v y d a l k o l e k t i v n í 6

8 m o n o g r a f i i o f i l m u k, t e ro u e d i t o r s k y pw i p r a v i l L u k á š S k u ( p va i z V I. 2 E d i1 n í 1 i n n o s t N F A ). V r o c e b y l z a h á j e n p r o j e k nt a z v a n ý D i g i t á l n í r e s t a u r o v á n í 1 e s k é h o f i l m o v é h o d? d i c t v í f i n a n c o v a n ý ze H P a N o r s k ý c h f o n dy (1 í sl o p r o j e k t u E H P- C Z P D P ) a M i n i s t e r s t v e m k u l t u r y 0 R. P r o j e k t j e z a m?w e n d ni a g i t a l i z a c i a n á s l e d n é r e s t a u r o v á n í k i n e m a t o g r a f i c k ý c h d? l. C í l e m j e z pw í s t u p n? n í 1 e s k é h o f i l m o v é h o d? d i c t v í š i r o k é v ew e j n o s t, i a t o p r o s tw e d n i c t v í m n o v ý c h t e c h n o l o g( in í o s i1 e B l u- r a y, t e l e v i z n í v y s í l á n í v r o z l i š e n í H D, m o d e r n í k i n a s d i g i t á l n í p r o j e k c í ). P r o j e k t b u d e d o k o n1 e n v d u b n u N a z á k l a d? s m l o u v y m e z i M u z e e m K a r l a Z e m a n a, M i n i s t e r s t v e m k u l t u r y 0 R a N a d a c í 1 e s k é b i j á k y a z a ú1 a s t i o d b o r n ý c h p r a c o v n í ky N F A zpao1 a l v r o c e p r o j e k t d i g i ta l i z a c e a r e s t a u r o vá n í tw í f i l my K a r l a Z e m a: n a C e s t a d o p r a v? k u ( ), V y n á l e z z k á z y ( ), B a r o n P r á š i l ( ). V r o c e z a1 a l N F A p r a c o v a t n a d a l š í c h d v o u p r okj te e c h d i g i t a l i z a c e a n á s l e d n é h o r e s t a u r o v á n í f i l my S t a r é p o v? s t i 1 e s k é ( , r e ž i e J iw í T r n k a p) o ds p o r o u M i n i s t e r s t v a k u l t u r y a P l z n? - E v r o p s k é h o h l a v n í h o m? s t a k u l t u r y , Ka o uw ( , r e ž i e T o m á š V o r e l ) vú z k é s p o l u p r á c i s e S t á t n í m f o n d e m k i n e m a t o g r a f i e. O b a p r o j e k t y b u d o u d o k o n1 e n y v p r v n í m p o l o l e t í r u o k V I. O d b o r n é a s p o l e1 e n s k é a k t i v i t y N F A G e n e r á l n í we d i t e l N F A P h D r. M i c h a l B r e g a n t d á l e p r a c o v a l v 0 e s k é k o m i s i p r o U N E S C O, v U m? l e c k é r a d? V y s o k é š k o l y u m? l e c k o p ry m y s l o v é v P r a z e a pw e d s e d a l A k a d e m i c k é m u s e n á t u A k a d e m i e m ú z i c k ý c h u m? n í v P r a z e. V 1 e r v n u b y l z v o l e n 1 l e n e m v ý k o n n é h o v ý b o r u A C E ( A s s o c i a t i o n d e s C i n é m a t h è q u e s E u r o p é e n n e s ). V l a d i m í r O p? l a p r a c o v a l v e V? d e c k é a r c h i v n í r a d? M i n i s t e r s t v a v n i t r a 0 R j a k o r e p r e z e n t a n t s k u p i n y s p e c i a l i z o v a n ý c h a r c h i vy s t á t n í c h pw í s p? v k o v ý c h o r g a n i. z a c í V r o c e s e d í k y z í s k a n é d o t a c i M i n i s t e r s t v a k u l t u r y 0 R p o d aw i l o ú s p? š n? z r e a l i z o v a t 1 á s t p r o j e k tw u e b o v ý p o r t á l o 1 e s k é k i n e m a t o g r a f i i F i l m o v ý pw e h l e d p r o 2 1. s t o l e. t 2 í V r o c e N F A z a h á j i l d e t a i l n í a n a l ý z u d o p o s u d z í s k a n ý c h d a t, 2 P r o j e k t z a m?w e n ý n a v y t v ow e n í w e b o v é h o p o r t á l u s k o m p l e x n í m i i n f o r m a c e m i o 1 e s k é k i n e m a t o g r a f i i s i k l a d e z a c í l v y t v ow i t p r o s tw e d í, n a b í z e j í c í n á v š t? v n í ky m m a x i m á l n? s p o l e h l i v á ( n? k o l i k a n á s o b n? o v?w e n á ) a o d b o r n? z p r a c o v a n á d a t a o 1 e s k é k i n e m a t o g r a f i i. P r o j e k t b u d e z a h r n o v a t e n c y k l o p e d i c k é i n f o r m a c e, j a k o j s o u f i l m o g r a f i e, b i b l i o1 g ri a fs it e a t i s t i k y n á v š t? v n o s t i, 1 í m ž n a v a z u j e n a t r a d i c i t i š t? n ý c h p u b l i k a c í - N F A i l m o v é h o pw e h l e d u a F i l m o v é r o1 e n k y. T r a d i1 n í 7

9 p r o b í h a l y t é ž zrpa c o v á n í a ú p r a v a d a t p r o p o tw e b y n o v é d a t a b á z e. Z á r o v eh p r o b í h a l i s b? r n o v ý c h d a t p r o f i l my v k i n o d i s t r i b u c i rv o c e , v í c e n e ž h r a n ý c h f i l my, d o k u m e n t á r n í c h f i l my a a n i m o v a n ý c h f i l my v y r o b e n ý c h l e vt e c h a ( m i m o d i s t r i b u c i ) 5, 1 6 s p o l e1 n o s t í, 6 9 o s o b vk a t e g o r i i i n m e m o r i a m, f i l m o v ý c h o c e n? n í, 7 9 f i l m o v ý c h f e s t i v a ly a d a l š í p o l o ž k y ). S o u1 a s n? v z n i k l i d e t a i l n í p o p i s p o ž a d a v ky n a o b s a h, s t r u k t u r u, f u n k1 n o s t a v z h l e d n o v é d a t a b á z e n a z á k l a d? e x p o r t u a z p r a c o v á n í d o p o s u d z í s k an ý c h a z a n e s e n ý c h d a t z d a t a b á z e F a r i s, k t e r o u v y u ž í v a l a p r o s v o u p r á c i r e d a k cf e i l m o v é r o1 e n k y. 3 V r o c e b y l v y b r á n p o s k y t o v a t e l n o v é r o b u s t n í d a t a b á z e, r o v n? ž p r o b? h l y i k r o k y p o tw e b nv é ý s kt a v b? n o v é h o w e b o v é h o p r o s tw e d í. 4 V z n i k l a t é ž o b s a h o v á k o n c ep c e m a g a z í n u R e v u e, j e ž b u d e s o u1 á s t í p o r t á l u a b y l a z a h á j e n a j e d n á n í o v y p ow á d á n í a u t o r s k ý c h p r á v k t e x t o v ý m i o b r a z o v ý m m a t e r i á ly p r o t u t o R e v u i. U pw í l e ž i t o s t i o s l a v M e z i n á r o d n í h o d n e a r c h ( i svy l a v í s e k a ž d o r o1 n? d n e 9. 1 e r v n a ) pw i p r a v i l N F A p r o v ew eojsnt v e f o y e r a r c h i v n í h o k i n a P o n r e p o v ý s t a v u a r c h i v á l i í s n á z v e m D a l š í ž i v o t ( y ) f i l my M a r t i n a F r i1 e. P l a k á t y, k o r e s p o n d e n c e, k r epso b y k o m e n t o v a n é p r o h l í d c e v ý s t a v y n á s l e d o v a l y p r o j e k crea r i t n í c h f i l my J a n a Kw í ž e n e c k é h o a d a l š í c h p ry k o p n í ky 1 e s k é k i n e m a t o g r a f i e. N F A v e s p o l u p r á c i s e v r o p s k o u a r c h i v n í a s o c i a c í I n é d i t s : A m a t e u r F i l m s / M e m o r y o f E u r o p e, z a f i n a n1 n í p o d p o r y S t á t n í h o f o n d u k i n e m a t o g r a f i e a V e l v y s l a n e c t v í L u c e m b u r s k a v 0 R u s p ow á d a l v P r a z e v e d n e c h 3 0. w í j n a 1. l i s t o p a d u k o n f e r e n c i n a t é m a A m a t e u r F i l m i n t h e E a s t e r n B l okc o. n f e r e n1 n í j e d n á n í a f i l m o v á p r o m í t á n í s e u s k u t e1 n i l a v p r o s t o r á c h a r c h i v n í h o k i n a P o n r e p o. K ú1 a s t i n a k o n f e r e n c i s e r e g i s t r o v a l o 5 2 b a d a t e ly, a r c h i v áwy a f i l m o v ý c h p r o f e s i o n á ly z 1 2 e v r o p s k ý c h z e m í. D n e 2 9. w í j n 2a s e v p r o s t o r á c h a r c h i v n í h o k i n a P o n r e p ou s k u t e1 n i l s l a v n o s t n í v e1 e r u pw í l e ž i t o s t i u d? l e n í C e n y m i n i s t e r s t v a k u l t u r y í nz oa s pw v o b l a s t i k i n e m a t o g r a f i e a a u d i o v i z e. N o s i t e l k a m i C e n y s e p r o r o k s t a l y d o k u m e n t a r i s t k a K r i s t i n a V l a c h o v á a r e ž i s é rk a V? r a C h y t i l o v á i n m e m o r i a m. C e ny o s o b n? pw e d a l n á m? s t e k m i n i s t ra k u l t u r y M g r. M i r o s l a v R o v e n s k ý. i n f o r m a c e d o p l n í a k t u a l i t y u r1 e n é i n d u s t r y, m e t o d i c k é p o k y n y a m a n u á ol by l av s t i a u d i o v i z u á l n í h o v z d? l á v á n í i p o p u l a r i z u j í c í m a íg n a zr e v u e k s o u1 a s n o s t i i h i s t o r i i 1 e s k é k i n e m a t o g r a f i e. V y b r a n é t e x t y b u d o u pw e k l á d á n y d o a n g l i1 t i n y p r o m e z i n á r o d n í p u b l i k u m a k p r o p a g a c i 1 e s k é h o f i l m u v e s v? t?. 3 Zp r a c o v á n o b y l o v í c e n e ž k o n t a k ty, f i l m o v ý c h t i t u ly. T y t o p r o c e s y z a b r a l 0y h o d i n. 4 U s e r s e x p e r i e n c e a n a l ý z a a d e s i g n, g r a f i c k é n á v r h y, t e s t o v á n í n a v r ž e n ý c h s t r u k t u r a o b s a h u k o n c o v ý m i u ž i v a t e l i, H T M L 5 / C S S. 8

10 V I. 1. G r a n t o v é p r o j e k t y sú1 a s t í N F A P r o j e k t K n i h o v n y N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u n a o c h r a n u o h r o ž e n ý c h d o k u m e n ty a j e j i c h z pw í s t u p n. n í n a n o v ý c h n o s i1 í Ic X h. p o d p r o g r a m V I S K 7 N á r o d n í p r o g r a m m i k r o f i l m o v á n í a d i g i t á l n í h o z pw í s t u ph o v á n í d o k u m e n ty o h r o ž e n ý c h d e g r a d a c í k y s e l é h o p a p í r u - K r a m e r i u s v r á m c i P r o g r a m u M i n i s t e r s t v a k u l t u r y 0 R V ew e j n é i n f o r m a1 n í s l u ž b y k n i h o v e n w e š i t e l p r o j e k t u : M g r. P a v l a J a n á s k o v á d o t a c e K1 pw í j e m c e m d o t a c e b y l s p o j e n s3 0 % f i n a n1 n í s p o l u ú1 a s t í N F A h l a v n í m c í l e m p r o j e k t u b y l o z a j i s t i t z á c h r a n u d a l š í c h t i t u ly 1 e s k ý c h f i l m o v ý c h p e r i o d i k a m o n o g r a f i í, n a v á z a t n a m i k r o f i l m o v á n í a d i g i t a l i z a c i p r o v e d e n é v u p l y n u l é m d e s e t i l e t í a zršoíw i t D i g i t á l n í k n i h o v n u N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u o d a l š í t i t u l y o bz o r u f i l m u k o n k r é t n? b y l y er f o r m á t o v á n y ( m i k r o s n í m k o v á n í, d i g i t a l i z a c e, m e t a d a t a, O C R ) t y t o t i t u l y o r o z s a h u s t r a n : m o n o g r a f i V e ý v o j a v ý z n a m k i n e m a t o g r a f i e a f i l / m u K. S m r ž ( ), J a k s e p í š e f i l m o v é l i b r e / t o K. L a m a1 ( ), K i n e m a t o g r a f / J. P e t r ( ), J a k p s á t i p r o f i l m?/ V. A. J a r o l ( ) F, i l m / K. T e i g e ( ) F, i l m / K. S m r ž ( ) a p e r i o d i k a 0 e s k o s l o v e n s k ý k i n o t e c h n i k ( ), T e l e h o r ( ), E k r a n ( ), P r e s s e - D i e n s t d e r B ö h m i s c h- M ä h r i s c h e n F i l m z e n t r a l e ( ) a S t u d i o : a v e n t i n s k á r e v u e p r o f i l m a f o t o g r ( a 1 f 9i 2 i ) a ž n a ú r o v eh a n a l y t i c k o u (1 l á n k y ). v í c e : h t t p : / / v i s k. n k p. c z / V I S K 7. h t m P r o j e k t Z v ý š e n í d o s tu p n o s t i a i n o v a c e i n f o r m a1 n í c h s l u ž e b K n i h o v n y N F A p o d p r o g r a m V I S K 3 I n f o r m a1 n í c e n t r a v ew e j n ý c h k n i h o v e- n I C E K N I v r á m c i P r o g r a m u M i n i s t e r s t v a k u l t u r y 0 R V ew e j n é i n f o r m a1 n í s l u ž b y k n i h o v e n w e š i t e l p r o j e k t u : M g r. P a v l a J a n á s k o v á d o t a c e K1 pw íj e m c e m d o t a c e b y l N F A s 3 0 % f i n a n1 n í s p o l u ú1 a s t í 9

11 h l a v n í m c í l e m p r o j e k t u b y lz o a j i s t i t s p o l e h l i v o s t d o s t u p n o s t i i n f o r m a1 n í c h s l u ž e b a s t a b i l i t u p r o v o z u a t v o r b y d a t a b á z í apw i s p? t k n a p l n? n í c í ly k o n s o r c i á l n í c h p r o j e k ty ( L R , L R a V I S K 8 A ) a f i l m o hv o é v z d? l á v á n í k o n k r é t n? b y l y r o z š íw e n uy ž i v a t e l s k é l i c e n c e C a c h é o l i c e n c i W e b a- Od dn, t í m t o i n o v a t i v n í m w e š e n í m b y l y o d s t r a n? n y v ý p a d k y i n f o r m a1 n í h o s y s t é m u z pw e t í ž e n í, w e š e n í z d o k o n a l i l o s p o l e h l i v o s t a e f e k t i v n o s t p r á c e s d a t a b á z e m i a j e j i c h t v o r b u a z á r o v eh s t a b i l i t u p r o 1 t e n áw e pw i s t u p u j í c í p r a k t i c k y 2 4 h d e n n? o d k u d k o l i k e s l u ž b á m, a t o b e z r i z i k a, ž e z v ý š e n á n á v š t? v n o s t e l e k t r o n i c k ý c h z d r o jy - l a i n e o n k a t a l o g u K N F A z py s o b í p r o b l é m y s p r o v o z e m ; d á l e b y l y z k v a l i t n? n y p o d m í n k y p r o s t u d i u m p r a m e ny v d i g i tá l n í a e l e k t r o n i c k é p o d o b? v e s t u d o v n? a p r o o d b o r n o u p r á c i pw i t v o r b? d a t a b á z í i n s t a l tw a c ií n á c t in o v ý c h p o1 í t a1y so S W i n d o w s 8. 1 n a h r a z u j í c íc h p o1 í t a1 e z r o k u s O S W i n d o w s X P ( o d r o k u b e z t e c h n o l o g i c k é p o d p o r y v ý r o b c e ) a v z n i k lj o e d n o b e z b a r i ér o v é s t u d i j n í m í s t o v pw í z e m í b u d o v y v b a d a t e l n? v í c e : h t t p : / / v i s k. n k p. c z / V I S K 3. h t m E l e k t r o n i c k é i n f o r m a1 n í z d r o j e p r o h u m a n i t a n í s p o l e1 e n s k é v. d y ( , M S M / L R ) r e g i s t r a1 n í 1 í s l o p r o j e k t u : L R p r o j e k t v r á m c i p r o g r a m u L R I n f o r m a c e z á k l a d v ý z k u m u ( ) ; p o s k y t o v a t e l : M i n i s t e r s t v o š k o l s t v í, m l á d e ž t? e la o v ý c h o v y 0 R pw í j e m c e m p r o j e k t u b y l a M a s a r y k o v a u n i v e r z i t a v B r n? N F A j a k o 1 l e n k o n s o r c i a s f i n a n1 n í s p o l u ú1 a s t í k o o r d i n á t o r z a N F A : M g r. P a v l a a Jn á s k o v á p r o j e k t j e z a m?w e n n a z a j i š t? n í c e l o s t á t n í c h l i c e n c í a n á r o d n í c h m u l t i l i c e n c í e l e k t r o n i c k ý c h i n f o r m a1 n í c h z d r o jy z o b o ry a n g l o f o n n í c h l i t e r a t u r, k l a s i c k ý c h s t u d i í, u m? l e c k o h i s t o r i c k ý c h o b o ry, f i l m o v é v? d y a p r á v a v N F A a u ž i v a t e ly m k n i h o v n y p r o s tw e d n i c t v í m v z d á l e n é h o pw í s t u p u b y l y 5 z pw í s t u p n? n y t y t o E I Z: o F i l m I n d e x e s O n l i n e : 5 E I Z = e l e k t r o n i c k ý i n f o r m a1 n í z d r o j. 1 0

12 F i l m I n d e x I n t e r n a t i o n a l F I A F I n t e r n a t i o n a l I n d e x t o F i l m P e r i o d i c a l s P l u s A m e r i c a n F i l m I n s t i t u t C a t a l o g o E B S C O F i l m a n d T e l e v i s i o n L i t e r a t u r e I n d e x w i t h F u l l T e x t f i n a n c o v á n í f o r m o u g r a n t u j e z a j i š t? n o d o k o n c e r o k u p r o j e k t n a v a z o v a l n a ú s p? š n é g r a n t o v é p r o j e k t y 1 N ( r e a l i z o v á n o , ) a V Z ( r e a l i z o v á n o , ) v í c e o p r o j e k t u h: t t p : / / w w w. i s v a v. c z / p r o j e c t D e t a i l. d o? r o w I d = L R web projektu: h t t p : / / w w w. p h i l. m u n i. c z / w k a a / h o m e / v e d a / e l i z a / v i e w? s e t _ l a n g u a g e = c s N á r o d n í k n i h o v n a 0 R r o z v o j i n f o r m a1 n í i n f r ar su tk t u r y V a V a I p r o h u m a n i t n í o b o r y ( , M S M / L R ) r e g i s t r a1 n í 1 í s l o p r o j e k t u : L R p r o j e k t v r á m c i p r o g r a m u L R I n f o r m a c e z á k l a d v ý z k u m u ( ) ; p o s k y t o v a t e l : M i n i s t e r s t v o š k o l s t v í, m l á d e ž t? e la o v ý c h o v y 0 R pw í j e m c e m p r o j e k t u b y l a N á r o d n í khn oi v n a 0 R v P r a z e N F A j a k o 1 l e n k o n s o r c i a s f i n a n1 n í s p o l u ú1 a s t í k o o r d i n á t o r z a N F A : M g r. P a v l a J a n á s k o v á c í l e m p r o j e k t u b y l o z a j i s t i t k o n t i n u á l n í p o k r a1 om vu ál nt í i l i c e n1 n í h o pe í s t u p ud o p l n o t e x t o v ý c h m u l t i o b o r o v ý c h d a t a b á z í f y E B S C O v N F A a u ž i v a t e ly m k ni h o v n y p r o s tw e d n i c t v í m v z d á l e n é h o pw í s t u p u b y l z pw í s t u p n? n t e n t o E I Z : o E B S C O A c a d e m i c S e a r c h C o m p l e t e f i n a n c o v á n í f o r m o u g r a n t u j e z a j i š t? n o kdo n c e r o k u p r o j e k t n a v a z o v a l n a ú s p? š n é g r a n t o v é p r o j e k w t y e š e n é v p r o g r a m e c h M Š M T 0 R I n f o r m a1 n í z d r o j e p r ov ý z k u m a v ý v o j - L I ( ), I n f o r m a1 n í i n f r a s t r u k t u r a v ý z k u m u - 1 N ( ) a I n f o r m a1 n í z d r o j e p r o v ý z k u - m I N F O Z ( ), p r o j e k t V Z ( r e a l i z o v á n o , ) 1 1

13 v í c e o p r o j e k t u h: t t p : / / w w w. i s v a v. c z / p r o j e c t D e t a i l. d o? r o w I d = L R w e b p r o j e k t u : h t t p : / / w w w. i z e v o. c z / M u l t i l i c e n1 n í z pw í s t u p n. n í 1 e s k ý c h e l e k t r o n i c k ý c h i n f o r m a1 n í c h z d r o jy v r o c e p o d p r o g r a m V I S K 8 / A v r á m c i P r o g r a m u M i n i s t e r s t v a k u l t u r y 0 R V ew e j n é i n f o r m a1 n í s l u ž b y k n i h o v e n p o d p r o g r a m j e z a m?w e n n a m u l t i l i c e n1 n í z pw í s t u p n? n í m e d i á l n í c h d a t a b á z í N F A j a k o 1 l e n k o n s o r c i a sf i n a n1 n í s p o l u ú1 a s t í k o o r d i n á t o r z a N F A : M g r. P a v l a J a n á s k o v á v K n i h o v n? N F A j e n a o b d o b í z a j i š t? n pw í s t u p d o E I Z : A n o p r e s s. c z - u n i k á t n í d a t a b á z e m o n i t o r i n g u m é d i í s a r c h i v e m o d r o k u L i b r a r y P r e s s D i s p l a y - w e b o v ý p o r t á l s p e c i á l n? u r1 e n ý p r o k n i h o v n y a v z d? l á v a c í i n s t i t u c e v í c e : h t t p : / / v i s k. n k p. c z / V I S K 8 A. h t m E F G ( T h e E u r o p e a n F i l m G a t e w a y ) r e g i s t r a1 n í 1 í s l o p r o j e k tc u I: P d v o u l e t ý p r o j e k t p r o g r a m u I n f o r m a t i o n a n d C o m m u n i c a t i o n s T e c h n o l o g i e s ( I C T ) P o l i c y S u p p o r t P r o g r a m m e p r o b í h a l vo b d o b í k o o r d i n á t o r e m p r o j e k t u b y l D e u t s c h e s F i l m i n s t i t u t D I F ( F r a n k f u r t n. M o h a n e m ), n a p r o j e k t u s e p o d í l e l o 2 6 p a r t n e ry z 1 6 e v r o p s k ý c h z e m í v1 e t n? 2 1 e v r o p s k ý c h f i l m o v ý c h a r c h i vy, f i l m o t é k a m u z e í c í l e m p r o j e k t u b y l a d i g i t a l i z a c ef i l m o v ý c h ( h r a n é, d o k um e n t á r n í, z p r a v o d a j s k é f i l m y ) ni e f i l m o v ý c h d? l ( f o t o g r a f i e, p l a k á t y, t e x t o v é d o k u m e n tk y t) é m a t u 1. s v? t o v é v á l k y aj e j i c h n á s l e d n é z pw í s t u p n? np í r o f e s i o n á ly m, s t u d e n ty m a š i r o k é v ew e j n o s t i p r o s tw e d n i c t v í m j i ž e x i s t u j í c íwh eo b o v é h o p o r t á l u T h e E u r o p e a n F i l m G a t e w a y ( E F G ) : h t t p : / / w w w. e u r o p e a n f i l m g a t e w a y. e u b? h e m p r o j e k t u b y l o d i g i t a l i z o v á n o a n á s l e d n? z pw í s t u p n? n o h o d i n f i l m o v ý c h m a t e r i á ly a n a n e f i l m o v ý c h m a t e r i á ly s o u v i s e j í c í c h 1. s s v? t o v o u v á l k o u 1 2

14 N F A v r á m c i p r o j e k t u d i g i t a l i z o v a l a z pw í s t u p n i l 1 7 (o f i cl emy l k o v é d é l c e 3 h o d. ), f o t o g r a f i í, 6 p l a k á ty, t e x t o v é d o k u m e n t y v ý kr o b? f i l m u P l u k o v n í k Š v e c ( 4 1 s t r a n ), s v a z k y p e r i o d i k a 5 k n i h ( c e l k e 9m 9 13 s t r a n ) v e š k e r é i n f o r m a c e a d i g i t á l n í m a t e r ip áo ls k y t n u t é f i l m o v ý m i a r c h i vb y l y r o v n? ž z a1 l e n? n y p r o s tw e d n i c t v í m E v r o p s k é d i g i t á l n í k n i h o v n y ( E u r o p e a n a ) m e z i o s t a t n í m a t e r i á l y e v r o p s k é h o k u l t u r n í h o a v? d e c k é h o d? d i c t v í v í c e o p r o j e k t u h: t t p : / / p r o j e c t. e f g e u / F O R W A R D 6 r e g i s t r a1 n í 1 í s l o p r o j e k t u : C I P p r o j e k t b y l z a h á j e n j a k o tw í l e t ý p r o j e k t p r o g r a m u I n f o r m a t i o n a n d C o m m u n i c a t i o n s T e c h n o l o g i e s ( I C T ) P o l i c y S u p p o r t P r o g r a m m e k o o r d i n á t o r e m p r o j e k t u j e C i n é m a t h è q u e R o y a l e d e B e l g i q u e B rz u s e l u, n a p r o j e k t u s e p o d í l í 1 3 p a r t n e ry, k r o m? e v r o p s k ý c h f i l m o v ý c h a r c h i vy a e v r o p s k é a s o c i a c e A C E s d r u ž u j í c í f i l m o v é a r c h i v y ( A s s o c i a t i o n d e s C i n éèm qa ut eh s E u r o p é e n n e s ) j s o u t o r o v n? ž C I N E C A ( C o n s o r z i o I n t e r u n i v e r s i t a r i o C i n e c a ) a F o c a l I n t e r n a t i o n a l L t d. h l a v n ím c í l em p r o j e k t u j e n a v r h n o u t a v y t v ow i kt o m p l e x n í e v r o p s k ý s y s t é m p r o u r1 o v á n í a u t o r s k o p r á v n í h o s t a ttuu a u d i o v i z u á l ní c h d? l ( v1 e t n? d? l s i r o t1 í c h ) s l o u1 e n í m n á r o d n í c h i n f o r m a1 n í c h z d r o jy v t é t o o b l a sn ta ipw í1 E U M e t o d i k y d i g i t a l i z a c e n á r o d n í h o f i vl ém ho o f o n d u r e g i s t r a1 n í 1 í s l o p r o j e k td u F: 1 3 P 0 1 O V V p r o j e k t w e š e n ý vr á m c i P r o g r a m u a p l i k o v a n é h o v ý z k u m u a v ý v o j e n á r o d n í a k u l t u r n í i d e n t i t y ( N A K I ) o b d o b í w e š e n í : h l a v n í w e š i t e l e m j e A k a d ee m im ú z i c k ý c h u m? n í v P r a z e, N F A j a k o s p o l uw e š i t e l c í l e m p r o j e k t u j e s t a n o v e n í o b j e k t i v n í m e t o d i k y h o d n o c e n í k v a l i t y k i n e m a t o g r a f i c k é h o o b r a z u z p o h l e d u z r a k o v é h o v j e m u d i v á k a sc í l e m v y t v ow e n í r o v n o c e n n é r e s t a u r o v a n é d i g i t á l n í k o p i e p ov r o v n á n í s m a t ew s k ý m i a r c h i v n í m i f i l m o v ý m i o b r a z o v ý m i z d r o j i 6 F O R W A R D = F r a m e w o r k f o r a E U - w i d e A u d i o v i s u a l O r p h a n W o r k s R e g i s t r y. 1 3

15 p o n ew e š i t e l ný c h n e s h o d á c h s w e š i t e l i z a A M U ( z e j m é n a k vy l i t z v. t e o ri i D R A ) s e N F A r o z h o d l z p r o j e k t u v y s t o u p i t, c o ž o z n á m i l d n9 e d o p i s e m a d r e s o v a n ý m r e k t o r o v i A M U. V I. 2. E d i1 n í 1 i n n o s t N F A 0 e s á l k o v á, L u c i e : A t o m y v.1 n o s t i. 0 e s k ý k r á t k ý f i l m 3 0. a ž 5 0. t. l P e r a h a : N á r o d n í f i l m o v ý a r c h i v , s., I S B N N a z á k l a d? a n a l ý z y p í s e m n ý c h p r a m e ny i d o b o v é f i l m o v é p r o d u k c ek n i h a d e t a i l n? m a p u j e p r o m? n u p o s t o j e s t á t u i f i l m o v é h o o b o r u k e k r á t k ý m f i l my m, k t e r é j s o u n a h l í ž e n y j a k o p r o s tw e d k y m e d iá l n í k u l t i v a c e a d i s c i p l i n a c e d i vp ár ky o s tw e d n i c t v í m i n s t i t u. c í K l i m e š, I v a n ( e d. ) : E j, b o g a t ý r e M a k o v i1 i o b r a z o t v o r1 e Zk o r e s p o n d e n c e M a r t i n a F r i1 e a J a r o s l a v a Ž á k a P r a h a : N á r o d n í f i l m o v ý a r c h i v , s., I S B N E d i c e s e d m i d e s í t e k d o p i sy, k t e r é s i m e z i s e b o u v y m? n i l i f i l m o v ý r e ž i s é r M a r t i n F r i1 a s p i s o v a t e l J a r o s l a v Ž á k v l e t e c h V z á j e m n á k o r e s p o n d e n c e o d r á ž í k a ž d o d e n n í ž i v o t u v e d e n é m o b d o b í, p o m? r y v e f i l m o v é m o b o r u z a p r o t e k t o r á t u i p o z e s t á t n? n í k i n e m a ta of gi re v r o c e a r o v n? ž i r o d i n n é p e r i p e t i e o b o u a k t é ry. K l i m e š, I v a n : K i n e m a t o g r a f! V. n e c s t u d i í o r a n é m f i l. m P u r a h a : C A S A B L A N C A V á c l a v Ž á k, N á r o d n í f i l m o v ý a r c h i v , s., I S B N ( C a s a b l a n c a ), I S B N ( N F A ). K n i h a o b s a h u j e 1 5 s t u d i í z p o s l e d n í c h d e s e t i l e t, k t e r é s e z a b ý v a j í t é m a t e m r a n é h o f i l m ou b d o b í m, k d y s e f i l m s n a ž i l p r o s a d i t j a k o s v é b y t n ý a s p o l e1 e n s k y u z n á v a n ý k u l t u r n í f e n o m é n, k d y s e u s t a v o v a l a i n s t i t u c e k i n a a k d y s e t a k é f o r m o v a l a b u d o u c í p o d o b a tto o hmoé d i a. S k u p a, L u k á š ( e d. ) : O s tw e s l e d o v a n é v l a k y. P r a h a : N á r o d n í f i l m o v ý a r c h i v , s., I S B N K n i h a o b s a h u j e p o d r o b n o u z p r á v u o d i g i t a l i z a c i a n á s l e d n é m r e s t a u r o v á n í f i l m u, p? t o d b o r n ý c h s t u d i í v? n o v a n ý c h ry z n ý m a s p e k ty m v ý r o b y a u v á d? n í f i l m u, 1 t yw n oi v? p ow í z e n é r o z h o v o r y s f i l m o v ý m i p r a c o v n í k y, e d i c i a r c h i v n í c h d o k u m e n ty i d o b o v ý c h p u b l i k o v a n ý c h t e x ty. Pw í l o h y o b s a h u j í pw e h l e d n e j dy l e ž i t? j š í c h v ý r o b n í c h d a t a pw e h l e d v ý r o b n í c h n á k l a dy. I l u m i n a c e, 1 a s o p i s p r o t e o r i i, h i s t o rei si t ea t i k u f i l m u ( v y c h á z í o d r o k u , o d 7 r o k u t v r t l e t n? ) 7 I l u m i n ac e j e j e d i n ý d o m á c í r e c e n z o v a n ý 1 a s o p i s p r o v? d e c k o u r e f l e x i k i n e m a t o g r a f i e, j i ž n a h l í ž í z h l e d i s e k t e o r e t i c k ý c h, h i s t o r i c k ý c h i e s t e t i c k ý c h. K l a d e dy r a z n a py v o d n í v ý z k u m a i n t e r d i s c i p l i n á r n í pw í s t u p y a v p o s l e d n í c h l e t e c h s e v e v y š š í m íw e o r i e n t uz ji e n á nr a o d mn eí a u t o r s k o u i 1 t e n áw s k o u o b e c. M o n o t e m a t i c k ý b l o k t e x ty v k a ž d é m 1 í s l e d o p lh u j í s t u d i e m i m o h l a v n í 1 4

16 T é m a t a j e d n o t l i v ý c h 1 í s e l : 1. 1 / : 1. 2 / : 1. 3 / : 1. 4 / : F i l m o v é f e s t i v a l y n e b y l o s p o l e1 n é t é m a S c r e e n I n d u s t r i es i n E a s t- C e n t r a l E u r o p e I I I : I n d u s t r i a l A u t h o r s h i p S c e n á r i s t i ka : t e o r i e, h i s t o r i e, p r a x e P o n r e p o p r o g r a m o v é b r o ž u r y a r c h i v n í h o k i n a N F A : d5 v o u m? s í1 n í c h 1 í s e l, 1 0 m? s í1 n í c h 1 í s e l, 1 s p e c i a l i z o v a n á i n f o r m a1 n í b r o ž u r a ( C i n e f e s t ) V I. 3. P u b l i k a1 n í a k o n f e r e n1 n í a k t i v i t y p r a c o v n í ky N F A M g r. e t M g r. B a r e š o v á, M a r i e : S o u n d R e c o r d i n g s C o l l e c t i o n i n N a t i o n a l F i l m A r c h i v e P r. a g Pw u e í s p? v e k n a k o n f e r e n c i T h e X V I I I I n t e r n a t i o n a l C o n g r e s s o f O r a l H i s t o r y. Š p a n? l s k o, B a r c e l o n a, S b í r k a z v u k o v ý c h z á z n a my. Pw í s p? v e k n a X I I I. s e t k á n í h i s t o r i ky a pw í z n i v cy o r á l n í h i st o r i e h r a d S o v i n e c, M g r. B a t i s t o v á A n n a, P h. D. : S t r a t e g i e d i g i t a l i z a c e a z pw í s t u ph o v á n í s b í Pw r e ík s. p? v e k n a k o n f e r e n c i P r e z e n t a c e k u l t u r n í h o d? d i c t v í -o ln i n e, P r a h a, N á r o d n í m u z e u m, S p o l e1 n ý s t u d i j n í p r o g r a m C A S F A M U a N F A. Pw í s p? v e k n a k o n f e r e n c i A r c h i v y, k n i h o v n y, m u z e a v d i g i t á l n í m s v? t?, P r a h a, N á r o d n í a r c h i v, P h D r. B r e g a n t, M i c h a l : H a m m i d o v a 1 e s k á l é t a. P r o s t o r a 1 a s jv e h o p r v n í c h f i l m e c I h n. : M i c h a e l O m a s t a ( e d. ) : A l e x a n d e r H a c kne s c h m i e d. ( B e z ) ú1 e l n á p r o c há z k a. P r a h a : A0 F K C A S A B L A N C A V á c l a v Ž á k, s M g r. 0 e c h o v á, B r i a n a : P r o m? n y r u s k é i d e n t i t y. I n : X X I. S e m i n áw r u s k ý c h f i l my. H o d o n í n : Dy m k u l t u r y , s. 1 2, 1 5, B i t v a o k o l e j e, 0 l o v? k b e s t i e. I n : M i c h a l o v i1, M i c Kh ah a l u c h, M a r t i n ( e d s.:) V l a k z v a n ý f i l m. B r a t i s l a v a : S F Ú t é m a, r o z h o v o r y, r e c e n z e o d b o r n é l i t e r a t u r y, e d i c e a r c h i v n í c h m a t e r i á ly, p r e z e n t a c e s b í r e k N F A a p r o b í h a j í c í c h v ý z k u m n ý c h p r o j e k ty. 1 5

17 M g r. 0 e s á l k o v á, L u c i e, P h. D. : T r a n s m é d i a : n e j p r v e pw í b? h, p a k m é d i u. m I l u m i n a c e 2 6, , 1.1, s S t á l e o h l e d á v á m e. 3 x 3 D n a P a r a l a x u. C i n e p u r, , , s P o p u l á r n? - v? d e c k ý f i l m a 1 e s k ý d i v á k. R ooz vh o r s J a n o u D o b á š o v o u. C i n e p u r, , , s O b n a ž e n ý a u t o r. 0 e s k ý ž u r n á l C i n e p u r, , , s I d a. C o w í c t a c o n ew. í C c i t n e p u r, , s G o t t l a n d. M ý t u s j a k o p o t v r z o v á. n í C i n e p u r, , , s S l e d u j a k l i k e j. kdu om e n t á r n í f i l m C i n e p u r, , , s M a p y k e h v? z d á m. H o l l y w o o d : S p o l e1 e n s t v o i n c e s t u. C i n e p u r, , , s T o v á r n a n a p l á t n?. 0 e s k ý d o k u m e n t á r n í f i l m z p ry m y s l o v é v ý r. o bd? y j i n y a s o u1 a s n o s t 3 6, , s M g r. e t M g A. C z e s a n y D v ow á k o v á, T e r e z a, P h. D. : S t r u k t u r e n d e r P r o t e k t o r a t s k i n e m a t o g r a f i e u n d d i e T h e r e s i e n s t ä d t e r F i l m a r b e i t e n. Pw í s p? v e k n a k o n f e r e n c i F i l m y z g h e t t a l á g ry : P r o p a g a n d a M o t á k y H i s t o r i c k é p r a m e n y, T e r e z í n N á r o d n í f i l m o v ý a r c h i v u v á dcíe s t a d o h l u b i n š t u d á k o v y d u š e.l e k t o r s k ý ú v o d k f i l m u. P e d a g o g i c k á f a k u l t a U n i v e r z i t y J a n a E v a n g e l i s t y P u r k y n? v Ú s t í n a d L a b e m, F i l m o v?- v z d? l á v a c í p r o j e k t y N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i Pw v u í. s p? v e k n a k o n f e r e n c i A r c h i v y š k o l á m, a r c h i v áw i u1 i tm e. lyn á r o d n í a r c h i v vp r a z e, F i l m o v? v z d? l á v a c í p r o j e k t y N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u P r o g r a m o t e vw e n é h o f i l m o v é h o v z d? l á v á n í.pw í s p? v e k n a o d b o r n é m K o l o k v i u F / A V, P l z eh S e m i n áw f i n a n c o v á n í p r o j e k ty F / A V 0v R a v z a h r a n i1 í.pw í s p? v e k n a o d b o r n é m K o l o k v i u F / A V, P l z eh H á b a, V? r o s l a v : S c r e w b a l l o v é k o m e d i e. V e j m é n u N o v é ž e n y. I n : K a t a l o g 4 0 L. e t n í f i l m o v é š k o l y v U h e r s k é m H r a d i š t i. U h e r s k é H r a d i š t? , s M g r. H á l a, T o m á š : P r o m? n y r u s k é i d e n t i t y. I n : X X I. S e m i n áw r u s k ý c h f i l my. H o d o n í n : Dy m k u l t u r y , s. 5 6, 1 4, 1 6, 2 0, 2 2, 2 4, N á p r a v n á tw í d a. F i l m a d o b a 6 0, , 1. 3, s L e g e n d a o S u r a m s k é p e v n o s t i. I n : A g a m a l i j e v, R a š í d H á l a, T o m á š C h o v a n e c, A n d r e j ( e d s. ) : K u l t u r n í a d u c h o v ní s o u v i s l o s t i v e v r c h o l n ý c h f i l m e c h S e r g e j e P a r a d ž a n o v a. O l o m o u c : P a s t i c h e F i l m z , s R o z h o v o r s J a r o m í r e m Š o f r e m. I n : S k u p a, L u k á š ( e d. ) O : s tw e s l e d o v a n é v l a k y. P r a h a : N á r o d n í f i l m o v ý a r c h i v , s

18 R e ž i s é r E l e m K l i m o v j a k o l í d r? stosvk é f i l m o v é pw e s t a v b y Pw. í s p? v e k n a k o n f e r e n c i F i l m a t e l e v i z e d vo b? t z v. pw e s t a v b y. P r a h a, Ú s t a v p r o s t u d i u m t o t a l i t n í c h r e ž i my, M g r. H a s a n, P e t r : S d r u ž e n í p r e m i é r o v ý c h b i o g r a fy v 0 S R ( I l u m i n a c e 2 6, , 1. 4, s M g r. H o r n í1 e k, J iw í : A g a i n s t t h e W a r a n d T o t a l i t a r i a n P o w e r : T w o E x a m p l e s o f S o-cpioo l i t i c a l R e f l e c t i o n i n A m a t e u r A n i m a t e d F i l m s Pw. í s p? v e k n a k o n f e r e n c i O r p h a n F i l m S y m p o s i u m, N i z o z e m í, A m s t e r d a m, E Y E F i l m I n s t i t u t e, B a c k t o t h e A r m s o f S o c i ai ls m. Pw í s p? v e k n a k o n f e r e n c i T h e C o l d W a r o n F i l m : T h e n a n d N o w, R u s k o, M o s k v a, G e r m a n H i s t o r i c a l I n s t i t u t e, M g r. J a n á s k o v á, P a v l a : K n i h o v n a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u a j e j í s b. í Kr n k i y h o v n a p l u s [ o n l i n e ] , 1. 1 [ c i t ]. < ht t p : / / k n i h o v n a. n k p. c z / k n i h o v n a p l u s / j a n a s k. h t m >. I S S N P h D r. K a l a š o v á, M a r c e l a: P r a g - F i l m A. G. (- B A, a k c i o v é f i l m o v é t o v á r n y, a. s. ) ( ). I l u m i n a c e 2 6, , 1. 1, s A r c h i v n í d o k u m e n t y. I n : S k u p a, L u k á š ( e d. O) s: tw e s l e d o v an é v l a k y. P r a h a : N F A , s M g r. K e r b a c h o v á, B o h d a n a : E x p e r i m e n t á l n í f i l m y P e t r a S k a l y v e s b í r k á c h. N I F l A u m i n a c e 2 6, , 1. 3, s D o c. P h D r. K l i m e š, I v a n : K i n e m a t o g r a f! V? n e c s t u d i í o r a n é m f i l mpu r. a h a : CA S A B L A N C A V á c l a v Ž á k, N FA , s. E j, b o g a t ý r e M a k o v i1 i o b r a z o t v o r1 e Zk o r e s p o n d e n c e M a r t i n a F r i1 e a J a r o s l a v a Ž á k a. P r a h a : N F A , s. A l f r é d R a d o k f i l m aw. Pw í s p? v e k n a k o n f e r e n c i A l f r é d R a d o k m e z i d i v a d l e m a f i l m e m. P r a h a, M? s t s k á k n i h o v n a, N a ú s v i t u fi l m o v é h o š k o l s t v í. Pw í s p? v e k n a w o r k s h o p u k d? j i n á m A k a d e m i e m ú z i c k ý c h u m? n í v P r a z e, 1 5. p r o s i n c e

19 M g r. K u t i l, J iw í : R i n g l e r- F i l m ( J a c k R i n g l e r, A r n o š t k a R i n g l e r o v á ) ( ). I l u m i n a c e 2 6, , 1. 3, s P o m m e a u, J e a n n e R e s t a u r o v á n í f i l m u Pw í c h o z í t ze m n o t. I l u m i n a c e 2 6, , 1. 2, s Z p r á v a o d i g i t a l i z a c i f i l m u O s tw e s l e d o v a n é v l a k y. I n : SL ku uk pá a š, ( e d. ), O s tw e s l e d o v a n é v l a k y. P r a h a : N á r o d n í f i l m o v ý a r c h i v , s ( v e s p o l u p r á c i J s. Z a h r a d n í1 k e m ) M g r. Š t u l l e r, J a r o s l a v : K l u b f i l m o v ý c h r e f e r e n ty a p u b l i c i s ty ( ). I l u m i n a c e 2 6, , 1. 2, s B c. Z a h r a d n í1 e k, J a n : Z p r á v a o d i g i t a l i z a c i f i l m u O s tw e s l e d o v a n é v l a k y. I n : SL ku uk pá a š, ( e d. ), O s tw e s l e d o v a n é v l a k y. P r a h a : N á r o d n í f i l m ý o v a r c h i v , s ( v e s p o l u p r á c i J s. P o m m e a u ) V I. 4. P e d a g o g i c k á 1 i n n o s t p r a c o v n í ky N F A M g r. B a t i s t o v á, A n n a, P h. D. : D i g i t á l n í k i n e m a t o g r a f i e v ý z v a p r o h i s t o r i o g r a f i i f i H l o m s u t? u j í c í pw e d n á š k a n a Ú s t a v u f i l m u a a u d i o v i z u á l n í k u l t u r y, F i l o zá o ffiackku l t a M a s a r y k o v y u n i v e r z i t y v B r n?, N o j o, a l e t o m u s e j b e j t t y n e j k r á s n? j š í, k t e r ý t a d y m á m e! O d i g i t á l n í m r e s t a u r o v á n í d o m á c í h o f i l m o v é h o d? d i c t v Pw í. e d n á š k a n a v e le t r h u S v? t k n i h y, P r a h a, F i l m o v ý a r c h i v a p é1 e o f i l m o v é id? c td v í Pw. e d n á š k a v r á m c i p r o j e k t u f i l m o v é h o v z d? l á v á n í K a p i t o l y d? z j i n f i l m u, P o n r e p o, N á r o d n í f i l m o v ý a r c h. i v Pw e d n á š k a p r o s t u d e n t y z e S e m i n a r f ü r F i l m w i s s e n s c h a f t, U n i v e r s i t ä t Z ü r i c h, r vá m c i f e s t i v a l u I l c i n e m a r i t r o v a t o. I t á l i e, B o l o7 g.2n 0a 1, 4 1. ( pw e d n á š k a s e u s k u t e1 n i l a vr á m c i f e s t i v a l u I l c i n e m a r i t r o v a t o ) P h D r. B r e g a n t, M i c h a l : C z e c h N e w W a v e. C y k l u s pw e d n á š e k p r o F A M U I n t e r n a t i o n a l, z i m n í s e m e s t r / T e o r i e d r a m a t u I., T e o r i e d r a m a t u I I. C y k l y pw e d n á š e k p r o F A M U, l e t n í s e m e s t r / a z i m n í s e m e s t r /

20 M g r. e t M g A. C z e s a n y D v ow á k o v á, T e r e z a, P h. D. : N á r o d n í f i l m o v ý a r c h i v a d a l š í a u d i o v i z u á l n í a r c h i v y Pw v e 0dR n. á š k o v ý b l o k v r á m c i pw e d m? t u A r c h i v y a p r á c e sp r a m e n y n a Ú s t a v u f i l m u a a u d i o v i z u á l n í k u l t u r y F i l o z o f i c k é f a k u l t y M a s a r y k o v y u n i v e r z i t y B vr n?, M g r. 0 e c h o v á, B r i a n a : F r a n t i š e k V l á1 i l a ž á n r h i s t o r i c k é h o f pw i l meu d n á ( š k a v r á m c i r e t r o s p e k t i v y P o c t a F r a n t i š k u V l á1 i l o v i ; B i o Ow e c h o v k a v P r a z e ) P o e t i c k ý r e a l i s m u s a M a r c e l C a r n ( é pw e d n á š k a v r á m c i k u r z u O t e vw e n é h o f i l m o v é h o v z d? l á v á n í v a r c h i v n í m k i n? P o n r e p o ) H á b a, V? r o s l a v : S c r e w b a l l o v é k o m e d i e ( l e k t o r s k ý c y k l u s rvá m c i L e t n í f i l m o v é š k o l y v U h e r s k é m H r a d i š t i ) V e j m é n u N o v é ž e n y ( l e k t o r s k ý c y k l u s rvá m c i L e t n í f i l m o v é š k o l y U hv e r s k é m H r a d i š ti ) M g r. H á l a, T o m á š : K i n e m a t o g r a f i e S S S R ( pw e d n á š k a ; K a t e d r a f i l m o v ý c h s t u d i í F i l o z o f i c k é f a k u l t y U n i v e r z i t y K a r l o v y v P r a z e ) S o v? t s k á k i n e m a t o g r a f i e p o r o c e ( pw e d n á š k a ; K a t e d r a f i l m o v ý c h s t u d i í F i l o z o f i c k é f a k u l t y U n i v e r z i t y K a r l o v y zv e ) P r a S o v? t s k á k i n e m a t o g r a f i e 6 0. l e( tpw e d n á š k a ; F i l m o v á a t e l e v i z n í f a k u l t a A k a d e m i e m ú z i c k ý c h u m? n í v P r a z e ) M g r. J a n á s k o v á, P a v l a : I n f o r m a1 n í z d r o j e z o b o r u f i l miu n f( o r m a1 n í l e k c e p r o s t u d e n t y K a t e d r y f i l m o v ý c h s t u d i í F i l o z o f i c k é f a k u l t y U n i v e r z i t ly o vk y a r v P r a z e, ) M g r. M e r t o v á, M i c h a e l a : D? j i n y a n i m o v a n é h o f i l m u ( pw e d n á š k a ; A t e l i é r a n i m o v a n é a i n t e r a k t itvvnoír b y Ú s t a v u u m? n í a d e s i g n u Z á p a d o1 e s k é u n i v e r z i t y v P l z n i ) A n i m o v a n é a t r i k o v é r e k l a m y v k i n e c h p r v n í r e p u b l ( i pw k y e d n á š k a ; K r a j s k áv? d e c k á k n i h o v n a v L i b e r c i ) Z a1 á t k y a n i m o v a n é h o f i l m u n a ú z e m í d n e š n í 0 e s k é r e p u b l i ( k pw y e d n á š k a ; K r a j s k á v? d e c k á k n i h o v n a v L i b e r c i ) N F A v r o c e z i n t e n z i v n i l s v o u 1 i n n o s t o bvl a s t i f i l m o v é v ý c h o v y. T a k é d í k y f i n a n1 n í p o d p ow e o d b o r u m é d i í a a u d i o v i z e M K 0 R a S t á t n í h o f o n d u k i n e m a t o g r a f i e s e p o d aw i l o z á s a d n í m z py s o b e m r o z š íw i t d i s k u z i o p r o b l e m a t i c e f i l m o v é v ý c h o v y v 0 e s k é r e p u b l i c e. 1 9

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

Í Í ř š š š ž ú š ř ř ř ž ů ž ř Í Í ú ř ř ž ř ž ř ř š ř š ř ů ů š ž ř ž ř ř ř ř ř ř ú š ř ů ž ň ř ž š ž ů ř ž ř ř ů ž ů ů ř ů ř ř š ž ú ú ž ů ř ř ž ž ž ů ž ž ž ů ř ž ů ř ř š ž ú ž ř ř ř ř ú ů ž ú ř ř ř

Více

ř á ř š ý á č á á é á č á á Ž Řč Č Č č á é á é é ů ů č Ž ř é é ř š ář á á é ý á á Ú é é ů ýž ů č é ř é ů ýž á é é á ú ý ů á é á á š ář ý ý ů ť Ž ý ř á á á ý ů ř é á Ů Ú ř á é á é á á á č ý é Ž á ý á Ž

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

ŕ ł ý ý ů ě ř č č ý č ě řč ĺ č ř ř ů Č č ÚČ Č č ř ě é ě é č Ż ý Č Č Ę ř é ě ý Ž Í č Úč ĺ é ĺ ě é Ě Š Ú ľĺĺ ě ř ř é ý ř Ž ý ý Ů ě Í Í ř é ĺ ř é Í ĺ é ý Í ě š č ř é ř ý é Í ř Ž ří ř Í é úč ŕĺ Š Ú ů č ě ý

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

ř ý é éč ž Č š é ŕ č ř ý ě ě š ř ů ř é Č ě řč ĺ Č ě é č ř ř ů ĺ ě ř é Ř Ě Ř É ł Á ř é ŕ ř Ž Š é ŕ ý ř ř é ě Ř Ě Ě Ř É É Ř Ě Ě ř ě ě é ř é Ž ý é éě Ž ý ŽŠĺ Ř Ě Ě ě ě é éč ĺ é ě é éč řĺ ě š Ž š ě ř Ž Í

Více

č é ř ř ý é úč é ž é ž č č ú ý é é ý ý ú š ý é š é é ž č č ú Š ř š é Ú é é ž ú ř é Ň ž ý ř č ž ů ýš é ř ž ř ý č é ř č ý ř ř ý é ž é š ř ů é č é č ř é é é ý ž ž ř é ý ř ř š ž é é ř ý ž é ř é ř ý ř ř č úř

Více

Í Á Í Í Á Ě Ý Ó Ů Ů Í Ě Á Ř š Í ů Ž ď ý ů Ž á č Č ů ř ř Ú ý ř ý á ř č Í Á Í Í Ř š Í ů á ý ó ů č á á ý ý ů ý ř á á ů š ý á č ď á ř á ý ů á ř ď ž ý ý č š á á ď ý č á ů š ř ů Í ř š Í á Í á ý Ó ů á ó ů ř Š

Více

ř ř á á ý é ř é á ň ž ý á ý č ř á ů ř á ř á á ň řá ý á ý č ň ř č ý ř á š č á é ň á ů á ý á á š é č ů š č ů š č é á č š č é ž š á ř ý ř ý š á ř á ř ř ř ř ř á ý č Č ř ř é ý č ž ů á ů á ř é á č č á ý ž ž

Více

Š ů Š Á š ů ů Ú Č š ů š ů ů ť ť ů ů Č š ů ů ů š ú Ú š ú Č ů ů š ň š Ú ů ů Á Í ť ú š Ě ů ů š ů š ň ň š ú ň š Í ň Č Í Ý Š Š Í Á š ú Ů Ž Ú š š š ú Č š š ů ů š ť ů ů ů š š š ů š ň š š š Ň ň š š š š ň ú ú Č

Více

ÍÍ ů Š ý ú ý ú é é ý é Í é é é Í ý é Ž Ž é é ý é ý ý ý ý é ý é é é é é é é é ú é ú ý ý é Í é é ý é Í é ů é é ý Í Ž ů ý é Ž ý ú ý é é ú é é ů é ý ý ý é ů ů é Ž ů é é Ž é é ů Ž é ý ů é ý Í Í é ů é ů é ů

Více

ř ý š ě š ř ř ř č ř ý š é š ř č Ě ý ů é š ř č é ě é ř ř ý š é š ř š š ř č ý é é é é č č ě ý č é č é č š ř ř ž ý ř Á é č š ř ř Ž ý ř ý č š ý ž ú Í ý č š ý Ž Ú é č č ě ý ý ý Ž é č č ě ý ý ý ý Ž ý ť ý ě ě

Více

Ř ž Á Í É É Í Á ž ř Č Č ř ř ř Ž ď Č ú ž ž Č Č Č ú ž ř ď Ž ď ř Í Ž ů ř Ž ů ř ť ř ů ř Ž ř ř ř Ž ř Ť ž ř ž Ž Ž ř ď ř ř ř ú ř ř ů ů ů ř ř ř ř ů ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ů ž Ž ž Ž ř ř ů ň ň ť ď ž ř ř

Více

ř č č é é ř č úč ý ř č ý ž ý ř Č úč é řč ř ý ý óž ř č Č č ý ž ý ř ř č č ř ř č ž ř ř ř ř ž ř ř ř č ř ř č č é ř č č é é č ý č ř é ý é Ů é ř é é Č ř ř ý č ř é ý Č ý ř ů é é é ž Ž ů č č Č é ř ř Š ó ř č ň č

Více

ú é š ř Ž Š ř ř é ý Ž ř ř ř ř ř ř ú é ú ř ý ř é ý ť é é ť ý ř ř é é ř é ů ýúř Ž é ř ů šť ý é ř é é é é é ř Š Ž Ž Ž é é ý ř ý ý ř ý ů Ž ý ů é ý ř é Í é ř Š é ď ď ó ř é ř é ř š ř Ž é Ě ň ó Ř é ň Ž ň řň ř

Více

ý ř Í é ř é é é ř é ň ý ý ž é ř é é é ř ž é é š é ř ď é š š é ř é ž š é é Í ý ý ř ů ůž ř ř ř ý ž ů ř ř ů é ř ř é š é ž ř é š ž é é é Ú ž é Í š é é é é Í ý ř é ý ý ř ř ý ž ř ý ý ř é š ý ř é š š é š Š ž

Více

Ž ž éč é ř Ž č ž ý ř ž š ř é é é ý ř Š č ý é Ž č ý š Ž é č ř ž ý ř ý é ý ř č ý ý ý Ž ř é ž š ž č š Ž ý Ž Ž ř š š č Ž Š Ž č Ž ň š ř š š ž Ž é č é Ž é ň Ž é é é Ž ž ý ý ř č ú č é é ř é é Ž č é ř Č é é š

Více

Í Š ÍÚ Á Á Č Á Á Í Š Ý Ý ž ů ů ů ž ž ť ž ů Ž ž ů ů ň Č Č ůž ž ž ž ů ú ň Ť Ú ž Ž ú Š ž ď Č ž Ž ň Ž ž ů ž ž ť Ú Á Í Š ú Ž Ž Í ď Ž Č Ž Č ž ů ů ň ň ů ů Č ň ů ů Č ž ů ů Ý Ý ů Í Ý ŘÍ É ů Č Í ž ž ň ň Ú ň ž ž

Více

Ý Š š Í š ž Ž Ž Ž Í ž š ú š ú Ž Ž š š Ž Ž ů Ů ů ů Ž ůž š š úó ů ů Ž ů ž Ř Ř ů š ň ň š š ú š Ž Ž ů ů ů Ž Ž šť ů Ž Ž Ž ů Ů ů ů ů ů ů ů Š Ž š Ž ů š Ž š ň ů ů š ů ů š ů š ů Ž Ž Ž ů š Ž š Í Ž Ů Ž ť ů ž Ž Ž

Více

Í ž é ř šť Č é ž ň Č é ž ř ř é é é é ň ý ý ů é é ř é é Ů ý ř é ř é š ý ř ý é ů ž é ř ř Š ř ř š ů ý ů ý é ř é é ů ý š ř ř š ú š é š ň ř ů ý é ŮŽ ž ř ř š é ř š é é ý š ý ř ř š Ů ř é é é ř é ý ý ř š ý ý é

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

Ž ý š š é š Ý Ě ÉÍ Š Ě Í Á Í ú ý š é é ý š é ú ý ů ý é ú š é é é ů é ý ů é é š ú š ý ý ý ý ý ý ý Ž ý š ý ý ů é ý š é ú š ž š š ú š ý é ý é ú š é š ú ů ž é ž ý é Í é é Ž š ů š š ú ž ý ý ú ý ý ú ó ý Č ý

Více

Ž é é Ž ů ů ů ž Ů ó é é Ž Ó Š é ůž Ž Ž ů é é é Ž Ž Í é ú ů é é é é é é Ó é é Š é Ó é é Ó é é é é é é é é é é Ó é é ť ť ů Ž Ž é ů é Ó é é é é é Í Ó Š Í Ž ů é Ž ň ž é é é ů Ó é Žň ů ó Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ž Ž é ť

Více

ú Č Š ř ř ř ř Ý Ť šř Ť ý ů ř Ť ó ř š ř ř ú Á ř Č Í š ř š ů ř ů ř ř Í ď ú ů ž ó ů ř Ť Í Ť ž ř Ú Á š ř Ú ť ř š š ř š ř ý ť ž ř ř ť Íú Í ž ó ď ž ř ř ó Č ý š š Í š ř š ý Í Í Í ž ď ř ž ý ýš Ť ž ž ž Ť Í Ť Íú

Více

ě é Í ě ý ěř ý ěř ú ě é ř ěř ú é š ř ý ů ě ě ů ř ě é ú ž ú ú ž ě ý Ž ý ů ž š ú ž ě ý Ž ý ů ě ě ú ů ú ž ě ý ř ž ž ů ř ř ě é ú é ý ú ú é é š ě ř Ú ě ě ř š ě ú ě é ě é ě é ý ě ě ř ž é ř š ě ž ň Ž Ž š ě ě

Více

ř Í ř ť ř é ř ť ů ř ů é ř ř Ž é ř ř Ý é ř Ó ř ů ůž ř é é ř Ž ř ř Í ř é Ú Ú Ú ř é ř ř ř ř ť ů ř ř ů ř ž é é é é ř Ž ř ř é é ř ď Í ď Š ř ť ď ř ů ř Ó Š Ú ň ř Í Í ů é ř Ž ř Ž ů é ů é ř ů é ř ž Ž ř é é é Í

Více

š é é é é é é ň Ý é š ň š ž é ž é ž é é Ó é ť š é ú Č é ž š š š š ž š ň Č š ž é ž é ž Ý é Ů ó š ó š é ú Č é ž š š š š ž ň ž š ž š é é š ú é é Ý é É ó ž š Č Č Ě Ř ů é Ť ů ď š š ž é š é ó š ž é Ž ž é Ó š

Více

Ě Ý úř Ř ř š Í úř úř ř š ú ř š ř ů ú ř ř ř ž ú ž ř š šú ú ú ř ř š ř ň š ů ů š ř š š ř ř ů š š ů ž š ř ř ú ž ů úř ů ů ú ú ú š š ú ú ú ť ř š ň šť ú ř š ř š š ř ů š š ů ž š ř ř š ř úř Ž úř Ž úř ř š ř ů úř

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

ň š ň Ě Í Ř Ě š ť š Í ň š š š ř š ď Í š š š Ě Í š ň ť ň ň Í ň Ó Í ň ú š š š š Ď š ň Ó š Ó š š š š š š š Č ň ú ť š š š š š ň š š š ň š Í ň ň š š š š ň š š š š ň ň š š Í Á Í ň š š ú Í š ú ť ú Í ň š Í ň ú

Více

Í ž Ú ť ó Í ó Í Í ň ň ž ó ú ť ž Ú ó Ž ž Í Ž Ž ž Ů Í Ž ž Ú ú Í Ž Í Š ť Ú ž Ž ů Ž Ž Ž Ů Ž ó ť Ž Ž ň Ž ů ž Í Í ů ŽÍ Ž Č Í ž Í Ž Í ž Í ž Í ň ť ž Ž Ž ť ú Ž ó ó Í Ž Ž ú ó ú ň ó Ž ť Ž ó Á ó Í ó Č Í ů Č Ú ť ů

Více

C o r e 4, s p o l. s r. o.

C o r e 4, s p o l. s r. o. e L e a r n i n g o v ý s y s t é m s p o l o é n o s t i S L A P o u ž í v a te s k ý m a n u á l Š T U D E N T C o r e 4, s p o l. r. so. S t r a n a 2 O b s a h 1 Ú V O D 3 2 P O P I S 4 2. 1 R e g

Více

ť ž ř ý ř ů ž ř ř Č ř ý ř ú Č ř Š Č ú Á É ř Ú ž ž ý ř ž ž ý ř ň ž ř ů ř ř ž ž ý Č ý ř ž ž ý ř Í ž ř ů ř ř ý ř ř ý ř ž ř žř ř ř ř ž ž ý ř ř ú ů ů ý ú ů ý ú ř ů ž ý ů ř ů ý ř Č ž ř ů ý ý ů ž ř ž ž ř ř ř

Více

ť Č á ě š é é ú á ň á á ě ě ě á ě é Č á é á á é š á š á á á š á á ž áš ž á é á ž á á é é ů á Ž á é ě á ž é ě ž ů ý ě ý ý é á ú ý á š ě á ě é ý á ý á ý ě ě á á Í ů Ž š á é á ú ý á š ě á ú š ě žá é š é é

Více

é é é Í ý é Č ě é ě ě ě ý ů ě Ý é ž ů ý ž Í é ý ý š Č š Č é ě é é é é Š ěč Č Ů ě é ě ý ú ž ž ů é ě ě ě ý ý ě š ť š ě Š ě ý ě é š ě ů ú ě ý ě é é é ú Š ě é é é ě š š ý ž ů ě ý ž ů ě ý ý ě é ú ž š ě š ý

Více

Ů Ý Ť Ž ž Č é é ž é Ť š é é Č Ť Ž ž é é Č é ť č ž ž č Í é ž č ž ž Ť š ť ž š Ť é é č č č š é é č š é Í č é Ů é ž č ž Ť š é é ď ž é ž é Ž č č Ž č ú é č é Ť š š Č é Ť č ž Č é č ť ď š ť Ť Ť Ť Ž č ž š ž Č é

Více

ř ý ý š Ě Á š Á š š š ž é ř ů é ý é š ý ý š ý š é ž é ř ž ř ý ž ý š ř ý ř ý ř ř ž ů ř é ň ů ý é ň ř ř ř ž ý é Ž Í ť ú ř é é Ď Ž é Š ř š Š ý ž ý Ě ž é Š ř š Š ý é ř ý š ý ů é ř é ž é š ř š Š ý ž é ř ž ý

Více

Á ý Ř Ů ó Í ř ř ě é Í ž óý Í š Č ň ř ř é ě ž ó Í ř ě ř ě é ř ž é ž ž ů ž ř ů é é ú ř ě é ř Í é é š ě ě ý ý žé ě ž ř é ě ř Í ž é ů ě ž ý ě é ů ý ů ň ů ú ú é ú Í ř ů ú é é ú ú ú ú ě ú ř ř ě ú ú ž š ě ú é

Více

í ří í í ří í č í ř í čí ší ří í í í ř é ú í ý ř ř é ú í ř ť í é í š í ý é é í ř ý ů č š ří ú ý ší čí ř é é ý ý ý ý ř Í č í ý é í čí é ú Č í ý ší í í é ú Í ř ší ů é ý ň í Í ý ů š í ů č ý š ý ý ý ší ť í

Více

á Í Ž á á á ý č Í é ů š ě ž říš ě č í í Í č í á í í č í Ží í ů ů ě ř ě á á é í í ě á é ů ě ň ž é é áš ě í á í ř š í á í á á ý ý š ř ů á ž ž á ž é ě ř š ě š ý é é á í á Ž š ů ří í ř é ě š ž ý í Š Ř áš ř

Více

ÚŘ Č Ý Č Ú Ú ť Ů Ú Č Š Ý Ý Ř É Ť Č Č Ú Ú Ú é š ž Ú é Ť é Č Ú é Ů Ú é š Ú Ť Ť é Í š é š š Ť ť Í éí š Ú Ť Ú Ú Ů Ť é ť Ú ť Ú Š ť Č Ú é Ú é ž š é Ť Ú Ú ť é Ž é é Ť é Ť Ť Ú Ú é é Í é Í Ť Ú ť Í Í Ť é Ť Í Ú Ť

Více

š ř ř ú š ú ř Ý š ď ř ř ú ř Ý ř ř ř ď ú š ú ď ř š ř Č Ú úň ř ř ř ú ú ú ř š Ř ř ň ň ú š ú ú ř ř š Ř ú š š ú š š ř š ú š ď ř ú ř ň ř Ý ř Ý ú ú Ý ú š ú š ř ř ř ď ř ř ř ř š ř ú ř ď ř ř š ř ň ř ď Ž Á š ú ú

Více

Á Í Í č ž č š č č č č ž č ů ř š š ť š š č š č ž ž š ř č úř č č ž ů ř č č ú ř š ň š šť Ě šř ř š č ř ů ř šť č ř š ů ž č š ř ř š ů č č š Ž č ž č š ž č ř Š ŠÁÍ ŘÍ ř č Á ů ň ř ř š Š Č ř ž ÍČ Ý Ž Á Í Č É Š Ě

Více

ý Á Ť ó ú Ě Á Á Ř Á Í š ě é ý ě ž Š ě é ě éž éž ě ž é ě ý ě ě š ů ý Ř Ě Ě ý é ě ů ů š ý ý é ě ě é é ě ě é ě ě é š ž ě ě ě ý ž Š ý ž ě ě ě ě ú é éž ě ě ě ě ě ěž š é é é ž ě Ě Á Í ě ě ý é ě ý ý ě é é é ů

Více

ť ý ř í ú í í í í í í é ó ř ří ů ť ď ý ř í ř í š ě í éž í Ž Í í ěř í ří ěř ý ří í í ř í ř í í í ř í ř í í úř š í ú í ž ř í í í í ř í ř í í í ú ř í í í é ř í í í ň ú í ř í ř í é Č ř í ř í ú í ý ů ý Ů Í

Více

č ž Ř ý č Č Ž Í ý č č é ž ý č ž ý č ý ž ž ý č ž č ů é ě ž é ý ů ý é ž é č ž ě ž ě ů ě é ě é ě ř š č é ř é č é ř ě š ě ý ý č ž ž ý č ž Č č č ž š ý š ě š ěř ý é ě ž ř é ž ř č ů š ě ý š ěř ě ž šť č ů ěž ž

Více

Á ú Ú ú Í Ů ť Í Ů Í Ú Ů Ě Č Ů Č Í Ů Ů Ě Ď Ú Ě ť Ě Ď Ě ť ť Ý Ý Ý ť ř ú Í Ů Ů Ů ť Ů Í ď Í ť ň Í ú ť Ů ť ú Í Í Ď ť Š Ů ň Ý ň Ů Ů Ů ť ť ť Ů Ď Ů Ů Ů Ů ň Ů Ď Ů ř ř ř ň ú Í Ů Ů Í Ů ř Ů Í Ý ď Ů Ů Ů ď ř Ů Ů Ů ň

Více

Š Ě ř ý ů ů Č Č š š š š ú

Š Ě ř ý ů ů Č Č š š š š ú š Č Č ň š š Š Ě ř ý ů ů Č Č š š š š ú š Č Č Č Č Č Č ý ý ů ý ý š ř Ý ů ů š ř š ý Ř Ý É É ý ý ý ý ř š š ň ř ň ň Ř š Ů š Č ť ť š š š Ý ť š š ť š š š Á Á ň š š Ů š š Á ň š š Ň É š š ň š ň ň ň ú ť Ů Č ú

Více

š ó š ó ů š ó ů ú ó ů š Ž Á Č Ž Í Ž š Í Í ÁČÁ Á É š ó š ó ů ó š ťí ó ů ó š š š ó Í Í ď ň Á ů š ů ů Ň Ž š ů Í š ú ů š š ď š ů š ů Ž Č Í ČÍ Í ů Ž ů ó Ý Í ň š Í Š š ť Ž Ž š Í Ž š ů ÁČ š Ž š Ž š Ž Ž ů Ě š

Více

Á Á Ě ÉŘ É Á Ú Á Í Ý Á Í Í Í Í Í Ý é řá á é á é ý ž é ů ř ů é ý é ř ý ý á ů á ř ř š ý á á á ř ý ř á ý ý á á á ř ý ř á ý ý á á ý áž ý ř ý ř á ý ý á á á ý ř ý ř á ý á á á ý Ť á ý ý ý á á á áž á ý ř á ý ý

Více

Á Č Č Š Ě Ý Š Ě Č Ý Ú Š Š Š Š Š É Š Č Š Š Č Š Č Š Č ď Č Š Š Š Š Ď Š Š Š Č Š Š Ť Š Š ď Š ž Š ž Š Š Š Š Ř Š Ť Š Š Š Š Ú Š Ť Š Š Č Č Č Š Š Č ž Š Č Č Ú ď Š Š Ý Š ď Č Ď ž ž Á ď Č Č Ú Č Š Ř Č Š Š ď ž Č Č Š Š

Více

Ú É Ě ý ž ý ž ú ú ú ů ů ý ú Ř Á Ě ú ů š ů Č ý ú ů š ů Č ý ý ž š ů Č Á Ř Ě É ý ž Ú Ř Ě ú Ú ž ž ž ů ň ů ý š š ý ž ý ý ú ů ú ž Ň Á ň ý ů ů ú ň ň ž ž ž ů ň ň ž ú ň ň ý ý ž ň ň ý ň ý ž ý ň ň ý š ů ý ů ý ň ž

Více

ý Á Á Á Š É Ř č ř ý é ě ř ř é Ú ý é ď ě é ř č ě ž ř ěř ý ý č č š ř ě ř é žš ž é ž ř ě ý ě č ý ě č é š ž ž é ř ůž č č ě ř ě ý ů ě ý ž é ý ž č ů ě ř ž č ů ř š ž š ů ěř ý ů é ň Ž ž č ů ř é ůž ě č ý č č é

Více

ž ž ě Ý Ý ž ě ě ě Š É Ý Á ě ě ů ž ě ě ě ě Š ě ž ž ě ě ň ě ž ž ě ě ž ů ě ž ž ů ů ě ě ž ě ě ž ě ž ě ň Á ě ů ů ě ž ě ě ž ě ě ů ů ě ů ě Ž ž ž ň ž ž ě ž ž ů ž ž ě ě ž ž ž ž ě ů ž ž Ů ž Č ů ž ž ž Ů ž ě Č Ž Č

Více

Á ů š ČÁ Ú Í Í Í Ú š š ť ď ů š š Č š ČÁ Á Č š š Ě Ž ť ť š Í š Í Ú Ú Í Ú Ú Ú š Í Ú Ú ť Í ť š š ť š š Ú Í Í Ě É ň š š ť Ž š š Ú ť Í š š Í š Í Ú ť š Í ť š Í ť Ú Í Ý Í Ž Ú ť ť ť Í š ť š ř Ú Í É Í Ú ť š Ě š

Více

Ý č Č Ú Ř Ž Ž ž č š Í Í š č Ž ů ě ů č Ž ů ě ť š ň ě Č ú č Í Í č Ž ě š č Ž č č ě š ě Ž ěž ě š Ó č ě ě ě ě Í ů ě š ěš ú Ť š č Ž ú ů ě ě ě ž ň Í ě Ž ě ů ů š Ž ú úč ů Ž š š č Ž ů ž ě š ú ě ňů ž č ě ě š č ž

Více

ž Á Ř ž Á ř ž é ř ů Ú ř ý ý Č šť ř é Č šť ř Ú ř ý ř ř š š ý ž Ů é ž ý ř ý ř é ž ž ž ý ý ž é Ž ž šť ý ž é š š ý ř é ú ý é ú ů ů ř ž ž é ž Ú é ř ý ý ř ž é ř é ž ý š ř ň é ř ř ř ú ř ř ž é é ň š ž ň é é ř

Více

Ž Ý ř ý ý é á ý á ř ý ů ý Í ář á ý ř ý ů ý ř ů á ř é ř ř á Í ř Ž ý ý ř é Í á Í Í ý é ř Ž ý Í á Ýý ý ň Š é ř ť ý á á á á ř ý ý é á á é é ů ř é á ř é ř á ř ř á á ů ý Ž é é é ý ý ý á á ř é ř á ř á ó á Ř ř

Více

ď Š Ď ÁČÁ ý Č ý Ý á Ú Í Úř ě éá ý ř ř ý ú á á řá ě ě ř ů á á á Ý á ě ě ř ů ú ř ž á žá á á ě Í ú á ě ř Ť řé Č á Ť á ž á ě á á ď á á ě ě ú ň ď á ř ř ě Ť á ě ť á Í ú Ťá ú Í Í á ú Š ěř é ř á é ěř Í á Íž ř

Více

ž Ú é ř č ý Ů ú č ů ř ř é ě é ř ř é ř ř š é ý ů š é é ú ý š ě é š ž š ž é š ýč ž ý ý ř ý ú ž ú é š šř Ů ň ý ř ř č é ř ě ě š é ě š é éť ě š é č ř úř ů ú ů č ý ý Ú é Ú ěř ř Ú č ř ů ú ý úř Ú é ě ý úř ě é

Více

ď Á ý č Ú ž ř š ý ž ř ř ý ř š ř Ů úř ů č č Ů ř ž ř ž Ž ř ý Ů č úř ř ř ž ž Ž č ů ůž ý řň šť ů ž ř č č ý ř ž č ž č ř ž č č ý č ý č ř č č ď ů Š É ý č ů úř Ř č š ř č ř š ý ý č ý ý ý č ž č ů ň ď ř ž č ž ž ú

Více

í ň é í í í úř ň í č ů č í é č í ř é í Í í ř í í č é í ů é ř ů é ř í ť í ů í ří ř í é č í íť é ú ý ř ř č ů ň ýé í í č í ř č č é č í č š ř í ř í č ř Ť ří č ý č ří č č č é ř í ří é č ř í č ří ýší č ť č í

Více

Ž é ě ť č č é š ť é ě č č ť č é č É é ý č Ž č úč é Ú Ž Ž č Ž ý ť ť ů ě é ú č ě ť ť č é ť č č é č č Ž ě ě č é š Ž š ě ě ě é Ž ě ě é ě č ýš č ě č é ě é ě ýš ů ě é Ý č é é é ý é č ě é ě ě č é ý ů é ě ě č

Více

Ú č á í í í ý á ý á ý ň í á é ě á ý á č ř í á í č á á á ř ý ř ý á ř ř ě é ý ů ě ř ý í ž á í é ý ř ž é á á Š í í ž é Ž ě í í ářů ý í ý á č ý í á á é í ý á é ě é í í í ěá č ú ý čá í é á ž é é ě é á í ž ú

Více

Ý úř ř č é ř ř Š Č ř č é č ř ř ú ů ů ř š Č Ý ř ř Ť ř ř Č ř č Í ú ř ř č ř ř ú ů ů ř ů ř é ř é č úč ř é úč ř úř č č ž č ř úř č ř č ř č ť é č é č é č ř č č Š ů č Ž é úč é é ř č ž č š š é é ř č č Ť ž č Ž č

Více

Ě ŠŤ Í Á Ě šť É é ěú š Ů š é ě š Š š Š é ě Ů ú é š ě ě ě ý Ů Ů é Ů é Š ě ě ě ě ě Šť š ě šť ě š ěú ě é ě é ý Ů ě š é ě Žý Ů š ě é ě ě š ů ý Ů é é é ě ě ěň ě é ě ě šť Č é šť ň š ě é ý é é šť ě ŠÍ Č ě é ě

Více

ŘÍ Ň ÍÍ Č Á Ů Ř Ň Š Š Á Á č Č úř Ť ň ř ý č č é č ě ůé č š ě é úč ř ý čů ž ě ý ř é é č ř š ý ř ě é š š č š č š é é š ž ů Í š č č é č ř ř ř ů ř ř ů ř ž é ž č š č č ř š č č é ý Ž é úř ě ř ň č č š é š č ý

Více

Í Ž š ř š š ř é é Ž ř ů ů ů ž Ů é š é ř é Ž Š š é Š ůž Ž š Ž ů é ř Í é é ž ž š Í ú ů é š é ř š é Š é ř é ř é é ř ř é ř é Ž ť Í ř ž Í Ó Í Š ř é ř šř Í ť ť Íť Í š š ú ř š š š Ž é ů ř é ň ň Ž Í Ž Á Š ř Š

Více

Ě Ý úř Ý ÚŘ ř ů ž ř á á ř ů ř á á ě Š Ř Á Á Í ě ý ť ř ř ť ž ř á ť ř ě ě ř ý á č á ě ě ě á ů á ě ě ř ť á á á á úř á č ú á á řá á é ě ř ů ě ř ý á á á č á řá ě ě ŠÍ ř Ů č ý ě Č á é á á á á Š ř ů á č á Š ř

Více

ř Ý Ú Ú ř š ý é ř Á ř Č ř š Ň Á Á ý ů ů ř ů ř ý ř é ý ř ř ř ž é š é é ů ř é ř ř é ž é é ř é ř é ř é é ý š ř ů ů é ý é ř ř Ž ř ř ř ž ý é ř é ž ř é ň é ř Ú ř Ú é é ř ů ř ů ř ř ž ř ž ů ř ý ů ý ý ř ř ř ý ř

Více

ů ý é ď ž é ý Ž é é ř ř ž é ř ý Í ý ý ř ý š ý š š ň é Ý ň é ý Ž ř ř Ž é é ř ú é ú ý ýš é ř ú é ú ý ýš é é Ž ř Ž ý ů ý ř ý ů ý ř ů ýš ů ř ý ř š ř é ž ý é é ř ýš ý ů ž ž é ů ý Ž ý ř ů ú ž ý é é ř ýš ý ů

Více

č ů š Š ú č ř č č č ř ř č ý ř ž č Ú Č ů Ú ř ř ř ý ů ř Ý Á É č ý Ý Á Í Ř Á Á ý č č ř č ý ů č ý ý ř ý ř Ť č ý ž č ř č ů ž ý ý ř č č č ž č ř č č ýš ý ó š ž ř ž ý ť Ť č š ř Ď ýš ř ý ú ů š ž č ý č ž ť ř š ň

Více

Š Ě š ě ř ý Ř š ě é Ú ř é ě é š ě š ě ř ř ž ř š ě é ř ě š š é ů ě ý ř ěř ěř ů ž ěř é ě š š ř ý ů ž ěř é é ž ř ě é úř š ě š ě ž ř ř ě ý ř úř š ě Í ě é ř ž é š ě ě ů é ě ě ř Ž ř ř ů é ě é ž ř ř š ň š ě ý

Více

Í č Í Á ř Š í ý ý ů ý ý ů é ý ý ý ů ý ř Ž č í é ú í í é č í š í í čí č í čí ý í ý čí ý é é ó ř é é é í í ý ý ý ů ý é ý í í í í í é í í í í é Í í č í í í ů é í é ď í ř ř ý í í ý ý ů ř ř ř Í é ť í ří ý č

Více

ůď ž Á š š ť š ú ď ó ň Á Č š ž ď ó ú ý ž ó óó ý ý Ó Ú ý ý Ě ň ó ň ý ň Č ž ů É ž ň š Ó š ú Ú š Ú ý ú ď š Ě ňň ňňď Ů š ž ý Č ž Ú š ž ý ú ů š ž ž ž ň š ž ý Š Ž ž ů ŽÍ ú ý ň š ž ýš ž Š Č ý ž ý Ů ž ý š ž Ú

Více

Ú á á ě ý Ú š ě ř ý ě é ř á á š ě á é á ú ý Úř á á ě ý á Úř ž á Č é á á ě ě š ř ů á ř š ř ž ý á áš ř ž á á á ě ě š ř ů ě š á ý š ě ý ě é ř á éž Ř á é é ě é á á á ě ů ž áž ě ú ý é á úř ý á š ě ě é é ř ř

Více

ž ž ř Č Ž ř ř Í Č Č ř ň Š ň ř ú ššť ž ť ťť Č ú ž ý ý ř Č ý š ž ú ž ř ž ý ú Ů ř ř Ů ž ž ý ř ř ž ý ř ú Ů Ů ž ž ř ž ř Š ř ž Ž š ž ř ž ý ž ř ž š ž ý Ů Ů ý ž ř š ř ž ž ř ý š ž ž ň š ř ž š ž ř ř ž š Č ž š ž

Více

Í Ž ž š ž Í š š ň š š ž Ť š ž ž Ť ď Ť ž ž ť É ď Í ď Ó ď Ň ď Í Í Í Í É ť Ó Á Í Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ň Á ž É Ú Ó É ď Ť Í Á Ó Í ď Í š Í ž ň ž ž ž ž š Í Ť Ď Ž š Ž Ť Ť Ť Ž Ť Ť Ž ž Ťž ž ř Ž Ť Í Í Áž š ž Í Ť Í š Ť Í ť

Více

é ú š ř ý Č šť ř é ř ž Č ý ť ž ý š š Č š Č Ě Í ú ý Š ž š éř ř š éř Č šť éř š éř ž š éř é ž Č Ř Ý š Ě Í Ž Í Š Ě Í ú ž š Í ř š Í ž žý š ř Í ž ř š Í ú š Í ý é ř ř š š é é ú ž š ř š š ř ř š Í ž ú š š ř ď ú

Více

ř š ě é ě Í ě ř é ř ý Ť é ě ýš ř ý ř ý ě Í š ě š é ř š é ú é é š ě Š ě ě ý Ř Ý š Ž ý ý Ť š ů ř žě ý Á É é ž ý ě ý ý é ě ě ř ž ě ů ě ř ř é ž ú ž ě ř é é ě ě é ě ž é ž é ě é ú ž ó É Ž ý ů ě ž ú ž ýš ě é

Více

ž ě í č í ě š í é í ů š č í Í ž í áš í ů ě í í á ížá í á Í ížá Í Ž í á í á á Í ů í í ě Á É Ř Í Ů á É ě á ň ž íž í Í í é ž é ě é ž í í é ň ě č é ťí í ě ž ě é é ž í í á é é ď Ť ě š í Ý íž é ě é í ú ž ď é

Více

í é ů ž é ž í í é ů ě í š í í í ů ů ů ů ě ů ýš í í ú í ě í ž í é ý í ě íž í í é í í ý ý ů í íž í ě é ž í ů ý ý ů í ýš é í ě í é ž é ě é ž ě í í é í é í ě í ů é í é ů é ů í é ů ě í š í Č ů ý š í é í ž í

Více

ě é ď ří ý í ý é ř ů Ř í ě í ěř í Ú Č ú ů š í ě ř í ř é í é é ž č é ř íě ě ř ů ř í ů č ř é é ě í é í í ř ě í ř ý ř í í ř čů ř ě í í ý ěď í é ů é í ú ů ěš í ě Ů ý úř ř ů ů ě í ě č í ě ě ě í í ě ú Ř í ř

Více

Í ÚŘ ě ú ě Ě ř ď ěš úř ě úř úř ž Š úř é š ě ě č Š é Ř Š Ú Í Í ř ž é ř ě é Č é ž ž ú š é Í ě š é ř ě úř ě Ú ě ř ř š ý č ú ř ě ďě š ř ů ř ň ú č ě š č ě š ú ě ú Í ř ú ř ž ě č é ý úč ř ř é ý ž ř é ů ř ě ě

Více

Ř Ž É É ÍŠ Č Ě Ý Č Ý Ř Ř Ž É Č Ž ě Č č ě ý š ň ý ě ě É ě Č Č ý Ř Š Ě Š É É Ř č ú Ž ř ě Í Č Ý ěř ň Ý ŘĚ Ě Š É É Ř č ú Ž ř ě ň ě Č č ř Ž ý ř š ř Ž č ě š ř š ě ú ý č ě ř ř ý č ě ě ě Ž ý ý Ž ř š ě ř ě Ž ř

Více

ř ř é é é éž ž é Í ř é ú ž ř ř ř é ř ř ř ý ž ů ý ý ř é ř ý ý ř é é ž ů ř ý ů é ř é ř ž ř ž ř é é ř é ž ýš é ý ř ž é ž ý ř ř ý ý ř ř ý ý ř ž é ž é ř é ž š ř š ý ž ř š ý é é ž ž é é ř é ž é ř é ý é ř ř é

Více

ř é Ú Š ř č ý č ř é é úř š é ř ř é ř é ř é ý ý é úř Ž Č š ř š úč š Ž ř č é ý ř ý úř ú ý Ž ř č é ý č é Ú ú ý Ž ř č é ř Š ř é ú ý Ž ř č é ř ú ý ř š é Ú Í č š ř š Š ř é č Ž ú č ú Ú č é é ý ý ř ú č ý č č ý

Více

Ó Ě É Á Á Á Ě É É Ř Á Ú Í ř Ě Ž ř ž Ž ý Ž ř ň é ý ý Č é é ň ú ý ý Ž ř š é ř š é ý Ú é ů ý ú ý ý ý é ý ý ý ý é é š ř ů ř ů é é Ž ú ř ý ů Č é Ž ý é ý é é ý é šť Ž é š é Ž ý ý ř ů ž Š ý ý é ř ý ý ů Š ž é

Více

ž úř ř ě ř ý ž ř ř ě ř ň ř ý Č ř ý ž ěř ý ř ž ň ý ě ň ř ř ž ř ř ě ú ž ž ě ě š ř ů ý ě ě ž ž ě ě š ř ů ž ž ž ó ž Ž É Á ŘÍ ž ř ě ž ž ž ů ě ž É Á Ž ž ž ř š ě ř Ě Á ň ň ň ň Ý ř ě ř Ě ů ě ý ě ú Ň Ů Č Ž ůž ůž

Více

č č é č ě é á ý ě ýš á é é č š Ž é š é Í č ě ě ě á é ý ě á é ě á ě ý ě ý č ůž á á ě á č ě ý ě é čá é ý á č ó č á š á á Ž é č á Č Ž á č ě ě ý á č Í č é š á č á č ě á ě é č ě ě áč á é ú ý áů ě ý č č ů é

Více

í é ě ů ří é ů í ř Ťí ď í ú í í í ří ř ů í é ěř ů í ěř ěř ý í ů ů í í ý í ů í í ř í í ú ěř ů í í í í Ú Ú ý ú ů é í ý ý é í ě í ě é ř ě ě í ý é í ě Žď ř ý ň í ů Č ň ý ý úř ř é í í í Ž ě ú í ů é ý í ů í

Více

úř Ž ž Č ř ř Ž Č ř ú ř ř ú ů ů ř ř ř Í ř ř Ž ř ř Ú Ů Ž ř ř Ž ř ř ř ř ř ř ž ř ř ř ř ř ú ř ř ř ř Ů ř ř ř ú ů ř ů ú Č Ý ř ř ř ř š ž ř ř ř ř ř ž ř ř úř ú ř úř ú ů Ú ř Č ů Ž ř ř ú ř ú ř š É ú ř ř ů ř ř ř Ž

Více

ý š Ú ý š Č Ú Ú ý š Ú Í Č Ř Á ÁŠ ÚČ Í ŘÍ É Á ý š Í ú Í Ú š ý Í ú Í š ů ó Ú Ú ó ň Ž Í ž čí ů úč Úč Č š ý š ý š Úč Í ÍŠ Ž Ž Í Úč Š Č Č ÚČ š ý š ý š ý ú ý š ú úč Í ň č č ď š ů ý ů ů č ůž ý Í Í č ů úč Ť Ž

Více