Školské organizace - úpravy rozpočtů 2015 (Sběr podkladů pro úpravy rozpočtu přímých výdajů)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školské organizace - úpravy rozpočtů 2015 (Sběr podkladů pro úpravy rozpočtu přímých výdajů)"

Transkript

1 Pomůcka k použití systému KEVIS pro evidenci Školské organizace - úpravy rozpočtů 2015 (Sběr podkladů pro úpravy rozpočtu přímých výdajů) Na základě ustanovení 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Čl. II bod (2) směrnice MŠMT č. j / , v platném znění, provede Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje úpravu závazných ukazatelů a rozpočtu neinvestičních výdajů na přímé výdaje ve školství na rok Pro realizaci úprav přímých výdajů bude v termínu od do proveden sběr potřebných podkladů od jednotlivých právnických osob, vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi v působnosti Plzeňského kraje. Obecný návod pro použití systému KEVIS (přístup, přihlášení do systému, vkládání dat, editace vytvořeného záznamu, vkládání poznámek a komentáře, tisk RTF sestav) je popsán v Pomůcce k použití systému, která je zveřejněna na portále Plzeňského kraje v sekci Všechny články - Školství a sport Oblast ekonomická KEVIS. Upozornění => došlo ke změně přístupu do systému přes nově zřízený účet kontaktní osoby organizace v epuse. Přístup do systému KEVIS prostřednictvím účtu je již nefunkční. Pokyny a vysvětlivky k vyplnění některých položek tabulek Společné pro sběr ve všech typech škol a školských zařízení: a) Sběr je prováděn dle skutečného stavu výkonů k začátku období školního vyučování školního roku 2015/2016, případně ke skutečné zaměstnanosti k (tabulka č. 1). b) Sběr není požadován od organizací zřizovaných krajem, kterým nejsou rozepisovány a poskytovány finanční prostředky ze státního rozpočtu dle 160 školského zákona (Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42, Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78) c) Sběr není požadován od organizací zřizovaných soukromou osobou, které jsou financovány dle zákona č. 306/1999 Sb., v platném znění. d) Vložená data budou organizacemi předána elektronickou podobou pomocí systému KEVIS. Písemnou podobu NEVYŽADUJEME, není třeba zasílat poštou. Doporučujeme organizacím vytisknout si písemnou podobu sběru (tisková sestava RTF pod vyplněnou tabulkou v odkazu zobrazit panel s dalšími akcemi ) a založit pro svou další potřebu. e) Tabulky v členění podle druhu škol a školských zařízení, případně informace o platovém zařazení asistenta pedagoga vyplní pouze ty organizace, které uvedený druh mají ve struktuře organizace, případně mají zřízenu funkci asistenta pedagoga; f) Komentář - datová příloha musí být přiložen, pokud organizace předkládá požadavky na řešení mimořádných potřeb (na mimořádnou úpravu na základě organizačních opatření souvisejících s celkovou změnou výkonů od školního roku 2015/2016). g) Do celkového počtu dětí, žáků a studentů ve všech typech škol se započítávají děti, žáci a studenti se státním občanstvím cizinců ze zemí mimo EU. Tabulka č. 1: Zjištění plat. tříd a st. AP v roce září a) Tabulku vyplňují pouze ty příspěvkové organizace, které dle souhlasu OŠMS KÚPK mají pro školní rok 2015/2016 zřízenou funkci asistenta pedagoga. 1

2 b) Vyplňují se údaje dle skutečné zaměstnanosti platné k c) Tabulku vyplňují organizace POUZE za pracovní pozici asistenta pedagoga souhrnně za ředitelství za všechny součásti a za všechna místa poskytovaného vzdělávání, tzv. odloučená pracoviště. d) Platová třída: Uvedou se záznamy pouze v těch platových třídách, ve kterých jsou skutečně zařazeni asistenti pedagoga v pracovním poměru dle stavu k Položka Platová třída je zadatelná pouze výběrem z tzv. číselníku, který má již možné hodnoty předdefinovány (4. až 9. platová třída) včetně zařazení do určité kategorie asistenta pedagoga podle vykonávané práce tak, jak vyplývá z 20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů. Výběr platové třídy odpovídá označení v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. e) Platový stupeň 1 až 5: Uvádí se ve vybrané platové třídě v příslušném platovém stupni a kategorii AP skutečný úvazek na 2 desetinná místa asistentů pedagoga v pracovním poměru dle stavu k Neuvádět fyzický počet. Předpokládané změny (platového stupně, platové třídy, pracovního poměru) do konce kalendářního roku 2015 se nezaznamenávají! Vyplněné údaje jsou podkladem pro úpravu rozpisu rozpočtu na rok f) Nezahrnují se asistenti pedagoga na dohody. V případě, že AP pracuje v organizaci na základě dohody o pracovní činnosti, bude do položky Komentář - datová příloha vložena příloha s uvedením počtu hodin přímé vyučovací povinnosti AP za týden. g) Celkem úvazky v plat. třídě: Položka bude automaticky vyplněna systémem - bude vloženo desetinné číslo odpovídající součtu přepočteného počtu asistentů pedagoga v příslušné platové třídě za všechny platové stupně. h) Do položky Druh zdravotního postižení dítěte, žáka s podporou AP je nutno uvést druh zdravotního postižení dítěte či žáka, s kterým pracuje AP zařazený ve vybrané platové třídě a platovém stupni. Za druh zdravotního postižení se považuje postižení zrakové, sluchové, tělesné, mentální, vady řeči, vývojové poruchy učení a chování a kategorie těžkého zdravotního postižení dle vyhlášky č. 73/2005 Sb. (např. VV, A). Použijte zkratky dle členění statistického výkaznictví: Dle doporučení PPP nebo SPC pro každé dítě či žáka pouze jeden druh postižení. LMP - lehké mentální postižení STMP - středně těžké mentální postižení TMP - těžké mentální postižení A - autismus VV - více vad ZP - zrakové postižení (TZP těžké zrakové postižení) SP - sluchové postižení (TSP těžké sluchové postižení) TP - tělesné postižení (TTP těžké tělesné postižení) VPU - vývojová porucha učení VPCH - vývojová porucha chování VŘ - vada řeči (TVŘ těžká vada řeči) i) V případě, že AP pracuje s dětmi nebo žáky zařazenými ve speciální třídě, uvede se tato skutečnost do komentáře nebo poznámky. j) Do položky Poznámky k uvedenému nutno uvést číslo jednací souhlasu KÚPK se zřízením funkce AP. 2

3 k) Neuvádět asistenty pedagoga, kteří jsou financováni jiným způsobem, např. z rozvojových programů MŠMT asistent pedagoga pro sociální znevýhodnění, podpora integrace romské komunity apod. l) Požadavky na finanční zajištění činnosti asistenta pedagoga se nebudou uvádět do žádné z tabulek, kromě požadavku na úpravu OON. Požadovaná úprava OON musí korespondovat s přepočtem počtu hodin přímé vyučovací povinnosti AP za týden dle metodického pokynu KÚPK (bod f) tohoto oddílu). Způsob financování asistentů pedagoga v roce 2015 vyplývá z Metodického pokynu č. 1/2013 a je zveřejněn v Krajské metodice rozpisu závazných ukazatelů a rozpočtu na přímé výdaje ve školství na rok O požadovanou částku bude snížena mimonormativní dotace na AP dle metodického pokynu KÚPK. Tabulka č. 2: Požadavky pro úpravy a převody závazných ukazatelů rozpočtu a) Tabulku vyplňují všechny organizace bez rozdílu typu souhrnně za ředitelství za všechny součásti. V případě, že nepožadují žádné převody a úpravy, vyplní pole nulovou hodnotou. Vyplněné údaje budou podkladem pro realizaci požadavků pro převody prostředků mezi závaznými ukazateli v rámci rozpočtu příspěvkové organizace či potřebu na základě změn výkonů v souvislosti se zahájením nového školního roku (u vybraných druhů škol MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ musí požadavek korespondovat s údaji uvedenými v tabulkách o počtech tříd a žáků). b) Jedná se o převod a úpravu prostředků v rámci účelového znaku c) Je možné použití kladných hodnot (znaménko + plus se neuvádí) i záporných hodnot (znaménko mínus nutno uvést) k realizaci změny závazného ukazatele rozpočtu. Veškeré finanční údaje budou uváděny v tisících korun, u mzdových prostředků bez odvodů. d) U hodnot vykázaných k převodu mezi jednotlivými ukazateli musí být hodnoty kladné a záporné v rovnováze bez ohledu na výši odvodů. V jednotlivých položkách (Platy, OON, ONIV) nutno vyplnit souhrnný požadavek za všechny požadované převody finančních prostředků mezi ukazateli navzájem. e) Do položky ONIV je možno uvést POUZE kladnou hodnotu (nebo 0 ) souhrnně za celý objem finančních prostředků za všechny požadované převody v tisících Kč. Převod z ONIV do platů nebo OON nebude umožněn. Je umožněn převod pouze z platů nebo z OON do ONIV. Pokud organizace vloží do položky ONIV zápornou hodnotu, systém bude hlásit chybu a záznam nebude uložen. f) Pro kontrolu je do sběru zadána nepovinná položka Celkem převod, která bude automaticky vyplněna systémem (bude vloženo celé číslo odpovídající součtu finančních prostředků požadovaných k převodu). Hodnota této položky musí být nulová, v opačném případě byla některá z položek (Platy, OON, ONIV) vyplněna chybně. g) Požadavky na mimořádnou úpravu na základě organizačních opatření se uvádí na období září prosinec Platy a OON v tisících Kč bez odvodů, údaje o limitu zaměstnanců na 2 desetinná místa s přepočtem na příslušné období do konce kalendářního roku h) Komentář datová příloha musí být přiložen, pokud organizace požaduje navýšení finančních prostředků na řešení specifických či mimořádných potřeb. Komentář není vyžadován u převodů mezi závaznými ukazateli. i) Požadavky na finanční zajištění činnosti asistenta pedagoga se nebudou uvádět do žádné z tabulek, kromě požadavku na úpravu OON. Požadovaná úprava OON musí korespondovat s přepočtem počtu hodin přímé vyučovací povinnosti AP za týden dle metodického pokynu KÚPK (bod f) oddílu II.). Způsob financování asistentů 3

4 pedagoga v roce 2015 vyplývá z Metodického pokynu č. 1/2013 a je zveřejněn v Krajské metodice rozpisu závazných ukazatelů a rozpočtu na přímé výdaje ve školství na rok O požadovanou částku bude snížena mimonormativní dotace na AP dle metodického pokynu KÚPK. Tabulka č. 3: Podklady pro úpravy rozpočtu mateřské školy a) Sběr je prováděn dle stavu k Vyplněné údaje v této tabulce budou podkladem pro realizaci požadavků, které jsou uplatňovány v souvislosti se změnou výkonů od školního roku 2015/2016. Proto musí korespondovat s požadavkem uvedeným v Tabulce č. 2 Požadavky pro úpravy a převody závazných ukazatelů rozpočtu. b) Vyplňují všechny mateřské školy, i když u nich nedošlo ke změně výkonů, případně změně typu docházky, tzn. snížení/ zvýšení počtu dětí. c) Uvádí se počet dětí v běžných třídách a třídách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (speciální třídy) pro školní rok 2015/2016 dle typu docházky (celodenní, polodenní). d) Do tabulky jsou vloženy nepovinné položky o celkovém počtu dětí v běžných a speciálních třídách, které budou automaticky vyplněny systémem - bude vloženo celé číslo odpovídající celkovému počtu dětí v běžných a speciálních třídách za všechny typy docházky pro školní rok 2015/2016. e) Typy docházky: Děti vzdělávající se ve zbývající době docházky jiného dítěte, tzv. střídavá docházka dle 34 odst. 9 školského zákona, se nezapočítávají do počtu dětí v mateřské škole. Tzn., vykazuje se pouze jedno dítě na jedno místo. Docházka: - celodenní - polodenní = mateřská škola poskytuje dětem vzdělávání nejdéle 6,5 hodiny denně (vyhláška č. 14/2005 Sb. v platném znění); - s omezenou délkou = v Kevis se nebude vykazovat. Zákonem č. 331/2012 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (Čl. II bod 2) se omezuje docházka dítěte do MŠ pouze u dětí do 2 let věku, a to v rozsahu 46 hodin měsíčně. Dle 34, odst. 1 školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Tabulka č. 4: Podklady pro úpravy rozpočtu základní školy a) Sběr je prováděn dle stavu k Vyplněné údaje v této tabulce budou podkladem pro realizaci požadavků, které jsou uplatňovány v souvislosti se změnou výkonů od školního roku 2015/2016. Proto musí korespondovat s požadavkem uvedeným v Tabulce č. 2 Požadavky pro úpravy a převody závazných ukazatelů rozpočtu. b) Vyplňují všechny základní školy, i když u nich nedošlo ke změně výkonů, tzn. snížení/ zvýšení počtu žáků. c) Uvádí se počet žáků a tříd (běžné třídy a třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - speciální třídy) pro školní rok 2015/2016 v členění na 1. stupeň a 2. stupeň. Do tabulky jsou vloženy nepovinné položky o celkovém počtu žáků a tříd, které budou automaticky vyplněny systémem - bude vloženo celé číslo odpovídající celkovému počtu žáků v běžných a speciálních třídách a celkovému počtu běžných a speciálních tříd pro školní rok 2015/

5 d) Žáci vzdělávání v oboru ZŠ speciální, kód B/01 (dříve=pomocná škola) se nebudou zahrnovat do počtu žáků ve speciálních třídách, ale budou se uvádět odděleně. V případě, že ZŠ nevzdělává žáky podle RVP ZŠ speciální, vyplní organizace položky nulovými hodnotami. Počet žáků vzdělávaných v oboru ZŠ speciální uvést jako součet počet žáků zařazených ve třídě zřízené pouze pro obor ZŠ speciální a počet individuálně integrovaných žáků vzdělávaných podle RVP ZŠ speciální. Počet žáků oboru ZŠ speciální vzdělávaných v samostatné třídě uvést počet žáků vzdělávaných podle RVP ZŠ speciální zařazených v samostatné třídě zřízené pouze pro obor ZŠ speciální. Nezahrnovat individuálně integrované žáky vzdělávané podle RVP ZŠ speciální zařazené v běžné třídě nebo speciální třídě s jiným vzdělávacím programem. Počet tříd zřízených pouze pro obor ZŠ speciální uvést celkový počet samostatných tříd zřízených pouze pro obor ZŠ speciální, kód B/01 (dříve=pomocná škola). Tyto třídy se nezahrnují do celkového počtu speciálních tříd. e) Děti zařazené do přípravné třídy ZŠ a přípravného stupně ZŠ speciální se vykazují také odděleně. Počet žáků v přípravných třídách ZŠ (přípravném stupni ZŠ speciální) - uvádí se celkový počet dětí zařazených v přípravných třídách ZŠ nebo v přípravném stupni ZŠ speciální dle stavu k Počet přípravných tříd (tříd přípravného stupně ZŠ speciální) uvádí se počet přípravných tříd ZŠ nebo samostatných tříd přípravného stupně ZŠ speciální dle stavu k f) Odděleně se vykazují i žáci ZŠ vzdělávaní podle 38 a 41 školského zákona (obdobně jako při statistickém výkaznictví). Uvádí se počet žáků ZŠ plnících povinnou školní docházku dle 38 (v zahraničí) odděleně na 1. stupni a 2. stupni ZŠ a počet žáků plnících povinnou školní docházku dle 41 (individuální vzdělávání, dříve "domácí vzdělávání"), a to k stavu k Tito žáci se nebudou zahrnovat do celkového počtu žáků. g) Počet žáků 1. ročníku: uvádí se počet všech žáků 1. ročníku bez ohledu na to, zda se jedná o nové zahájení povinné školní docházky či o opakování ročníku. h) Počet žáků, kteří ukončili docházku v ZŠ: uvádí se všichni žáci, kteří ukončili docházku v příslušné ZŠ ve školním roce 2014/2015 (tzn. ukončení povinné školní docházky v 9. r., ukončení povinné školní docházky v nižším než v 9. r., ukončení docházky v 5. r. či 7. r. při přechodu na víceleté gymnázium, ukončení docházky při přestupu žáka na jinou ZŠ). i) Počet žáků ve školním klubu uvádí se pouze počet žáků přijatých k pravidelné činnosti školního klubu, nebudou uváděni žáci v příležitostných činnostech. Tabulka č. 5: Podklady pro úpravy rozpočtu střední školy, VOŠ a konzervatoř a) Sběr je prováděn dle stavu k Vyplněné údaje v této tabulce budou podkladem pro realizaci požadavků, které jsou uplatňovány v souvislosti se změnou výkonů od školního roku 2015/2016. Proto musí korespondovat s požadavkem uvedeným v Tabulce č. 2 Požadavky pro úpravy a převody závazných ukazatelů rozpočtu. b) Vyplňují všechny střední školy, vyšší odborné školy a konzervatoř, i když u nich nedošlo ke změně výkonů, tzn. snížení/ zvýšení počtu žáků a studentů. 5

6 c) Obdobně jako při sběru KEVIS v lednu 2015 jsou již u každé střední školy založeny záznamy pro všechny obory vzdělání, které jsou registrovány u konkrétní střední školy v rejstříku škol a školských zařízení. Střední škola tedy záznam nepřidává, ale pouze edituje (znak klíče na 2. pozici zleva ve vyplněné tabulce). Organizace prvotně vybere Název organizace - právního subjektu a poté doplní všechny záznamy vztahující se k jednotlivým oborům vzdělání. Celý záznam se po doplnění všech červeně vyznačených polí příslušnými údaji uloží použitím tlačítka "aktualizovat". d) Předvyplněné položky = Název oboru, Kód oboru, Forma oboru, Kapacita oboru, Kapacita 1. ročníku. Název oboru a kód oboru je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Obor a jeho forma je registrován u konkrétní střední školy v rejstříku škol a školských zařízení. Kapacita oboru a Kapacita 1. ročníku je také uvedena v rejstříku škol a slouží jako kontrolní položka. e) Počet žáků vybraného oboru v dané formě studia - uvádí se počet žáků vybraného (předvyplněného) oboru dle stavu k U oborů gymnázia (obory K) se kromě počtu žáků uvádí i počet tříd. Systémem pak bude automaticky vložen součet celkového počtu žáků a tříd daného oboru v dané formě studia (denní, distanční). Následující položky o počtu žáků a tříd vybraného oboru SŠ či VOŠ se vyplní nulovými hodnotami. U oborů poskytující střední vzdělání bez maturity, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou a nástavbové studium pro absolventy středního vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání (obory C, E, H, L, M) se vyplní položky o celkovém počtu žáků a tříd vybraného oboru SŠ v dané formě studia k Předchozí položky vztahující se k oborům gymnázia se vyplní nulovými hodnotami. U oborů VOŠ (obory N, P vč.konzervatoře) se uvádí počet studentů a skupin VOŠ, případně konzervatoře vybraného oboru v dané formě studia k Předchozí položky vztahující se k jiným oborům se vyplní nulovými hodnotami. f) Počet žáků nově přijatých do vybraného oboru: uvádí se všichni žáci SŠ nebo studenti VOŠ vybraného oboru, kteří zahájili docházku v dané škole ve školním roce 2015/2016 (tzn. žáci a studenti 1. r., přestupující žáci a studenti do vyššího ročníku SŠ a VOŠ). g) Počet žáků vybraného oboru, kteří ukončili docházku: uvádí se všichni žáci SŠ a studenti VOŠ vybraného oboru, kteří ukončili docházku v dané škole ve školním roce 2014/2015 (tzn. během studia a v posledním ročníku složením maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky nebo absolutoria). Metodická pomoc kontakty: (pracovníci Odboru školství, mládeže a sportu) V oblasti obsahové náplně údajů při vyplňování dat v jednotlivých tabulkách příslušní rozpočtoví pracovníci na tel xxx nebo Organizace Plzeňského kraje: Zdeňka Baumruková (409), Jitka Hřebcová (459), Jana Jopková (408), Jaroslava Krezlová (458) Organizace obecní: Ing. Mgr. Lenka Falisová (469), Ing. Milan Kopelent (468), Bc. Jan Kratochvíl (461), Bc. Helena Matěchová (528), Mgr. Vlasta Petrová (432), Marie Raidová (456) V případě problémů s přihlašováním do systému nebo technickými problémy se lze obrátit na Mgr. Pavlínu Faitovou (457). 6

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor školské statistiky, analýz a informační strategie METODICKÝ NÁVOD pro zpracování statistického výkaznictví v regionálním školství (určeno pro správní

Více

Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem pro rok 2009

Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem pro rok 2009 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2014 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu se doplní

Více

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA 364/2005 Sb. - o dokumentaci škol a školských zařízení - stav k 10.3.2015 364/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V r o č n í k LXXI ě s t n í k MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 4 Vydáno: DUBEN 2015 Cena: 72 Kč OBSAH Část oznamovací Organizace školního roku 2016/2017 v základních

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami Manuál k udílení souhlasu

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZÁKLADNÍ INFORMACE PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Marta Teplá, Hana Šmejkalová ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAJIŠŤOVÁNÍ ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, V NÍŽ JE VZDĚLÁVÁN ŽÁK NEBO ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Institut pedagogicko-psychologickèho poradenstvì»r,

Více

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ PROJEKT SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ

Více

Financování škol (Data převzata z Rovný přístup ke vzdělávání v ČR: situace a doporučení. ČŠI, Praha 2014)

Financování škol (Data převzata z Rovný přístup ke vzdělávání v ČR: situace a doporučení. ČŠI, Praha 2014) Financování škol (Data převzata z Rovný přístup ke vzdělávání v ČR: situace a doporučení. ČŠI, Praha 2014) Viz rozdíl normativního financování škol hlavního vzdělávacího proudu a ZŠ praktických. Rozdíl

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Marta Teplá, Hana Šmejkalová ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAJIŠŤOVÁNÍ ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, V NÍŽ JE VZDĚLÁVÁN ŽÁK NEBO ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Institut pedagogicko-psychologickèho poradenstvì»r,

Více

Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik

Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik (aktualizováno 13. 6. 2013) Obsah Internetová aplikace pro předávání dat ze školních matrik... 3 Položky v souborech...

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 7 Červenec 2003 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 7 Červenec 2003 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LIX Sešit 7 Červenec 2003 O B S A H Část normativní - Rozhodnutí MŠMT o pokračování pokusného ověřování výuky předmětu Hudebně

Více

Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik

Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik (aktualizováno 17. 6. 2015) Obsah Internetová aplikace pro předávání dat ze školních matrik... 3 Položky v souborech...

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Problematika financování regionálního školství The issue of financing of regional education Iveta HAVLÍČKOVÁ Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

Stručná charakteristika rozvojových programů skupiny pro vzdělávání pro rok 2015

Stručná charakteristika rozvojových programů skupiny pro vzdělávání pro rok 2015 Stručná charakteristika rozvojových programů skupiny pro vzdělávání pro rok 2015 1. Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu

Více

Obsah Úvod Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji Stav v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy a změny proti minulému vývoji

Obsah Úvod Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji Stav v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy a změny proti minulému vývoji Obsah 1. Úvod... 3 2. Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji. 3 2.1. Zákonná úprava, úvod do problematiky.. 3 2.1.1. Druhy škol a školských zařízení 3 2.1.2. Zřizovatelé škol a školských zařízení...

Více

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIB-501/11-B o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2013/2014 Zpracoval Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje Obsah I. ÚVODNÍ INFORMACE...

Více

Teze vyhlášky. I. Zákonné zmocnění

Teze vyhlášky. I. Zákonné zmocnění Teze vyhlášky k provedení 19 a některých dalších ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění předkládaného návrhu

Více

ÚSTECKÝ KRAJ Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem

ÚSTECKÝ KRAJ Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem ÚSTECKÝ KRAJ Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2012/2013 Zpracoval Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje Obsah I. ÚVODNÍ INFORMACE...

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PaedDr. Zuzana Kaprová 2012 Historický vývoj postavení osob se zdravotním postižením REPRESE (likvidace, segregace) CHARITA křesťanství

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., ČÁST PRVNÍ

Zákon č. 561/2004 Sb., ČÁST PRVNÍ Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006

Více

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO ŠKOLSKÉHO

Více