výstupy - kompetence mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty eko..,ochr.čl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výstupy - kompetence mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty eko..,ochr.čl"

Transkript

1 předmět: Český jazyk hod/t zkratka předmětu Čj 9 Čj Čj Čj ročník: kontrola hodin za rok 297 výstupy - kompetence poč. m. mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty poznámky,eko..,ochr.čl. Žák: Jazyk., sluch. a zrak. příprava 9 9 OSV - rozvoj poznávání -skládá a rozkládá slova podle sluchu Hlásky a, o, e, u, i, y 20 9 OSV - kreativita -pozná jednotlivá písmena ve vztahu k Uvolňovací cviky /uc/ skládá a čte všechny druhy slabik Hlásky l, s, m, p, t, otevřené slabiky skládá a čte všechny druhy slov Uc, Pís.2 s plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem Otevřené i slabiky zrakema slova z nich správně řadí slova ve větě, slabiky ve slově Pís. a 2 hlásky s. 6-20, ve slabikář slabice s čte správně dlouhé a krátké samohláskyslova se zavřenou slabikou na konci správně odpovídá na kontrolní otázky Pís.2 s , slabikář s naslouchá pohádkám, příběhům, Slova s dvojhláskou,jednoslabič.,shluk souhl recituje básničky, zná říkadla, rozpočítadla Písanka s rozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti Sl. s 2 souhl. na začátku správně dýchá a volí vhodné Pís. 3 s , sl. s Sl. zavřená se 2 souhl. na začátku uvolňuje si ruku, nacvičuje správné Slabikotvorné -r,-l na konci slova 6 3 -píše čáry, oblouky, zátrhy, vlnovky Pís. 4 s. 1-15, sl. s rozlišuje písmo psací a tiskací Sl. se 2 souhl. uprostřed slova, di, ti, ni, dě, píše správné tvary písmen, spojuje Pís. 4 s , sl. s dodržuje správné pořadí písmen, píše Příprava vystoupení ke Dni Matek 2 4 MDV - vnímání autora -píše velká písmena u vlastních jmen osob Slova a na s bě, počátku pě, vě, věty mě, slabikotvor. -r uvnitř 22 5 MDV - realizační tým -dodržuje úhlednost písma a Pís.4 s , pís 5 s. 1-8, slabikář 6 5 -zvládá opsat a přepsat slova a věty Plynulost čtení, shluky, tvoření vět 23 6 Pís. 5 s. 9-25, opisy a přepisy 7 6

2 předmět: Matematika hod/t zkratka předmětu M 4 M M M ročník: kontrola hodin za rok 132 výstupy - kompetence poč. m. mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty poznámky,eko..,ochr.čl. Žák: Počítání v řadě 0-5, určení počtu 4 9 OSV - rozvoj poznávání -zapíše čísla 0-20, rozliší číslice tiskací a Vztahy psací menší, rovno, větší, numerace doplní chybějící čísla v řadě Numerace 0-5, psaní číslic 4, podle obr. rozhodne o vztahu více, méněnumerace 0-6, 0-7, porovnávání, sl. úlohy spočítá prvky daného souboru do 20 (včetně) Numerace 0-8, trojúhel., obdél., čtverec pč - stříhání tvarů -vytvoří skupinu s daným počtem prvků Numerace 0-10, kruh, sl. úlohy sčítá a odčítá v oboru 0-10, Numerace 0-20, krychle, kvádr, porovnávání12 2 -řeší slovní úlohy s porovnáváním čísel Numerace 0-20 bez přechodu, metr, litr, kilogram řeší slovní úlohy se sčítáním a Slovní úlohy o více, o méně 4 3 -řeší slovní úlohy vedoucí ke vztahu: Numerace 0-20 bez i s přechodem přes porovná přirozená čísla (> < =) Tělesa válec, koule 4 4 pč - modelování -zobrazí číslo na číselné ose Numerace 0-20 s přechodem, opakování řeší slovní úlohy se sčítáním a Opakování numerace 0-20, těles, útvarů řeší sl. úlohy s jednotkami m, l, kg, -má předst.,co jednotky vyjadřují -orientuje se v prostoru, rozlišuje pojmy -porovná předměty podle velikosti, -rozezná geometrické tvary: -rozezná krychli, kvádr, válec, kouli ;

3 předmět: Prvouka hod/t zkratka předmětu Prv 2 Prv Prv Prv ročník: kontrola hodin za rok 66 poznámky,eko..,ochr.čl. -popíše bezpečnou cestu do školy Škola - budova, okolí, chování 5 9 OSV - poznávání lidí používá vhodné formy pozdravu, poděkuje, VDO - společnost a škola omluví se EMV - ekosystémy -uvede příklady ze života živočichů a Rok a roční obd., podzim, ptáci, počasí 8 10 OSV - rozvoj poznávání -chápe fci lesa, zná jeho obyvatele, pozná Les, základní stromyjehličnaté a listnaté stromy pojmenuje členy své rodiny a popíše jejich Rodina roli, rozliší - vztahy, blízké příbuzenské vztahy v rodině 4 11 linka bezpečí -charakterizuje roční doby z hlediska Zima - Mikuláš, Vánoce, Nový rok 4 12 vv- kresba -vyjmenuje části dne, uvede svůj režim dne Části s časovými dne, hodiny, údaji, seznámí se s určování hodin 5 1 živel. pohromy EMV - člověk a prostředí -uvede zákl. zásady osobní hygieny, Naše tělo - výživa, péče 5 2 -vysvětlí pojmy: zdraví, nemoc, úraz, Nemoc, očkování, nebezpečí, tel. čísla 4 3 -uvede důležitá tel. čísla -vysvětlí pojem jarní rovnodennost, Jaro - jarní práce 3 3 -vysvětlí pojem sázení, setí, -rozeznává části rostlin Jarní květiny, klíčení, Velikonoce 4 4 VES - Evropa a svět -uvede zákl. potřeby rostlin -chápe rozdíl mezi městem a vesnicí, zná Moje svoji bydliště, adresu, dopr.značky, zajímavosti v má místě vlast bydliště 4 4 -umí rozpoznat naši vlajku, st. hymnu, -zapamatuje si Svátek matek Svátek maminek 2 5 čj - básně -vysvětlí, co je opylení, znají užitečnost mravenců Včely a mravenci, léčivé rostliny 4 5 -znají správné zásady sběru -začlení správně zvířata do prostředí Zvířata - domácí,hospodářská a v přírodě 4 5 -vyjmenuje známá lidská povolání, Lidská povolání, léto, plody léta 3 6 pč- modelování ovoce -zná nebezpečí jedovatých hub, Houby, nebezpečí léta, prázdniny 3 6 cvičný poplach

4 předmět: Hudební výchova hod/t zkratka předmětu Hv 1 Hv Hv Hv ročník: kontrola hodin za rok 33 výstupy - kompetence poč. m. mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty poznámky,eko..,ochr.čl. -rozlišuje hlasy a zvuky kolem sebe, Hlasy, zvuky, tóny, rytm. deklamace 2 9 -dovede v klidu vyslech.krátkou ukázku Dětsk. hud.nástr., zpěv 3 písní 2 9 symfonické hudby -toleruje různé žánry Melodická ozvěna, rytmus, klíč G - psaní zpaměti zazpívá 10 písní, s oporou Hra na tělo, Pod naším okýnkem při zpěvu správně otevírá ústa -doprovází zpěv tleskáním, pleskáním, Doprovod písní, tón - barva, síla, klíč G seznámí se s nástroji Orff. instrument. Poslech - vánoč. koledy, 2 písně správně zvolí doprov. nástroj podle -tech.správně používá jednoduché Hra na dětské hudeb.nástroje, kvalita zpěvu 3 12 nástroje Orffova instrumentáře Hudební paměť, nota půlová a celá, 2 písně 4 1 -zapamatuje si krátkou rytm.a melod. ukázku a dokáže ji zopakovat Nota čtvrť.,poslech č.hymny, hra na tělo 2 2 -seznámí se s housl. klíčem a jeho zápisem Dechové do notové hudební osnovy nástroje 1 2 -zná taktovou čáru Ráz a dynamika písní, strunné h. nástr., 2 3 vv- ilustrace písně -pozná notu celou, půl., čtvrť., osm. Zesilování, zeslabování, 2 písně 2 3 -píše noty správ. tvaru na lin. a v mez. Bicí h. nástroje, poznávání nástrojů 2 4 Příprava vystoupení ke Dni matek 1 4 MDV - vnímání autora -podle zvuku a tvaru pozná nejznámější MDV - realizační tým hudební nástroje Noty podle délky, vztah žáků k hudbě, takty 2 5 Doprovod písní, noty, hudeb. nástroje, písně 2 6

5 předmět: Výtvarná výchova hod/t zkratka předmětu VV 1 VV VV VV ročník: kontrola hodin za rok 33 výstupy - kompetence poč. m. mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty poznámky,eko..,ochr.čl. -uvede základní pracovní pravidla (hygiena Pracovní při práci, návyky,zapouštění rozmístění prac. barev, pomůcek, 3ilustrace4 9převlečení, ochranný ubrus, ) OSV - kreativita -zvládá techniku zapouštění barev -výtvarně ztvární čtený text -dokáže míchat a překrývat barvy, Hra s barvou, přírodniny, práce s papírem 4 10 prv- plody a listí stromů -rozlišuje neobvyklé materiály a nástroje - zvládne stříhat papír podle linie -s fantazií kombinuje různé materiály, podle Barvy sluchových podzimu, a ilustrace, zrakových dekorač. vjemů 4vyjadřuje práce 11 barvy podzimu -podle zrak. vním. vytvoří obraz skuteč. Vyjádření skutečnosti, koláž, kresba 3 tuží 12 -ovládá kresbu tuží -tvůrčím způs. experimentuje s barvami Kresba, práce s barvou, ilustrace 4 1 -vybere vhodnou techniku Karnevalové masky, ilustrace 3 2 čtení pohádky -dekorativně ozdobí velik. kraslice Barevné pastely, kraslice, zdobení3 3 -dokáže míchat a překrývat barvy Malba, míchání barev, malba podle 3předlohy4 4 -seznámí se s prací s moduritem Práce s moduritem, přáníčka, otisky3 5 -vhodně zvolí techniku pro zadané témavýtvarné vyjádření skutečnosti, ilustrace 3 6

6 předmět: Pracovní činnosti hod/t zkratka předmětu Pč 1 Pč Pč Pč ročník: kontrola hodin za rok 33 výstupy - kompetence poč. m. mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty poznámky,eko..,ochr.čl. -seznámí se s různými materiály, Modelování, stříhání, skládání papíru 4 9 OSV - kreativita technikami práce -dovede obkreslit jednoduché šablony Modelování, skládání, obkreslování šablon 4 10 prv - plody a listí stromů -modeluje - válení, hnětení, vytlačování -při práci s mater.dbá na osob. čistotu a Přírodniny, bezpečnost. LEGO, práce s textilem sestaví jednoduché modely dle vlastního rozhodnutí, návrhu, plánku. Stříhání, lepení, vánoční ozdoby podle vzor. výrob. a výkl. Tvorba tiskátek, skládání, lepení, vytrhávání 4 1 prv - jarní květiny vyrobí vlastní výrobek. -bezpečně zachází s díly stavebnice Stavebnice MERKUR, modelování 3 2 -zhotoví jednoduché výrobky pomocí Práce s vlnou, skládání, záložka 3 3 elementárních dovedností a činností -podle prac. postupu vytvoří výrobek Vizovické těsto, práce s barev. papírem 4 4 tulipány Napichovátka, rak papírník, Pinokio 3 5 Práce montážní a demontážní 2 6

7 předmět: Tělesná výchova hod/t zkratka předmětu Tv 2 Tv Tv Tv ročník: kontrola hodin za rok 66 výstupy - kompetence poč. m.mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty poznámky,eko..,ochr.čl. -uplatňuje pravidla bezpečnosti při sportovních činnostech, Zásady za pomoci bezpečnosti, učitele je běh, dodržuje slalom, lavičky 4 9 prv - správné dýchání MKV-lidské vztahy -dovede se samostatně převléct do cvičebního úboru prv - naše tělo - péče -zvládá některé pohybové hry a je schopen je hrát se spolužáky Lano, žebřiny, i mimo pohyb. TV a závod. hry 4 9 -reaguje na základní pokyny, signály a gesta učitele OSV-komunikace -zvládá přihr. rukou vyvolenou i opač. Žebřiny, přihrávky, průprava pro kotoul vpřed7 10 OSV-kooperace -zvládá kotoul vpřed Běh, žebřiny, lavičky, kotoul vpřed zvládá zákl. chůze na lavičce s dopomocí učitele Lavičky, žebřiny, kotoul do stoje zvládá základní způsoby házení a chytání míče Sport. hry - přihrávka obouruč, chytání míče4 12 OSV-kooperace -zvládá základy gymnast. odrazu Běh, žebřiny, nácvik driblinku, bedna, kotoul7 1 -zvládá základní estetické držení těla (snaží se o to) Lano, rytm. gymnastika, lidové tance 7 2 prv - naše tělo - péče -zvládá základní estetický pohyb těla Trénování běžecké vytrvalosti 3 3 -zvládá kotoul vzad Průprava pro kotoul vzad, kotoul vzad 3 3 -předvede nízký a polovysoký start Běh na 20 m, nízký a vysoký start 6 4 -zvládá základní techniku běhu, skoku do dálky Vytrvalý běh v terénu, hod míčkem z místa 4 5 a hodu míčkem -zvládá základy šplhu s dopomocí učitele Šplh na tyči, laně, sportovní hry-vybíjená 6 6

8 předmět: ČESKÝ JAZYK hod/t zkratka předmětu ČJ 5 ČJ ČJ ČJ ročník: kontrola hodin za rok 184 Žák 1.Opakování učiva 1. roč. 5 9 Zásady slušného chování používá větu jako jednotku projevu, 2.Věta.Pořádek vět.druhy vět, vět.melodie. 13 Pozdravy OSV-mezilidské vztahy řadí věty podle děje, rozlišuje druhy Opakování, souhrn. 1 Prv-Člověk mezi lidmi. vět, řadí slova ve větě tak,aby věta 3.Věta a slovo.rozlišování slov ve větě Vypravování dávala smysl,určí nadřazenost,pod- Psaní předložek.slovní význam.vlastní Obrázková osnova řazenost slov,rozlišuje jm. obecná jména. Podzim Prv-Roční obd. a vlastní,dodržuje pravid. psaní vl.j., Opakování, souhrn. 2 dělí slova na konci řádku, rozlišuje 4.Slovo, slabika, hláska Rozhovor, oslovení hlásky,řadí slova podle abecedy, a)slabika, dělení slov, slovo neslabičné. Společenské chování OSV- komunikace správně vyslovuje a píše dlouhé a b)hláska a písm. Abeceda a její význam. Vykání, tykání krát. samohl.,zdůvodní psaní i-y po c)zv.stavba slova.druhy hlásek.vzorce slov Prv-Člověk mezi lidmi. tvrd.a měk. souhl., pozná podst.jm., d)samohl.dlouhé, krátké.pravopis ú, ů. 12 "Kouzelná slova" příd.jm.,slovesa a předlož. v textu, Opakování, souhrn. 1 Prosím, děkuji,dovolíš OSV- komunikace aplikuje v praxi výslov. a psaní slov e)souhlásky (třídění).souhl. tvrdé, měkké. Prv-Člověk mezi lidmi. se skup. dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě, f)psaní di, ti, ni, dy, ty, ny. 2 Vypravování zdůvodňuje a správně píše párové Opakování, souhrn. Roční období Prv souhl. na konci a uprostřed slov. 5.Slovní druhy.podstatná jména., vlastní 13 3 Společenský styk jména.předložky.slovesa. Omluva OSV-mezilidské vztahy Žák 6.Slabiky dě, tě, ně. 5 Prv-Člověk mezi lidmi. užívá slušné oslovení, prosbu a po- 7.Slabiky bě, pě, vě, mě. 5 děkování, píše věcně i formálně Opakování, souhrn. 2 4 Popis kamaráda správně jednoduchá sdělení,dodržu- 8.Párové souhlásky. 15 je posloupnost děje, pojmenuje Párové souhlásky na konci slova Slohová cvičení osoby a předměty a popíše jejich Párové souhlásky uprostřed slova. 5 vlastnosti. Opakování, souhrn. 5 9.Závěrečné opakování učiva 15 6

9 předmět: Čtení a literární výchova + psaní hod/t zkratka předmětu Čt / Ps 5 Čt / Ps Čt / Ps Čt / Ps ročník: kontrola hodin za rok 184 Žák Čítanka str Čítanka pro 2. ročník nak- MDV- vnímání autora plynule čte s porozuměním, recituje Psaní l,e,b,f,h,k, d,ď,t,ť ladatelství Fortuna MDV- tvorba sdělení báseň, domýšlí jednoduché příběhy, Čítanka str Prv-Podzim.Rodina. OSV- rozvoj poznávání převypravuje příběh, orientuje se Psaní 1,4,7,u,U,i,r,ř,n,ň,m,N,M, v textu čítanky a jiném textu pro děti, Čítanka str Prv-Zdraví. dramatizuje příběhy, spojuje obsah Psaní v,v,y,y,w,w,c,č,ch,ch,e,6 textu s ilustrací, čte pohádky, knihy Čítanka str Prv-Vánoce.Zima. o přírodě, věcech, vypráví o nich. Psaní O,o,A,a,d,ď,g,G,q,Q Čítanka str Psaní 0,9, j,p,g,g,q,q,y,i,j Čítanka str Žák Psaní H,K,X,x,8,4,P,B,R píše písmena a číslice podle normy Čítanka str Prv-Jaro.Velikonoce. psaní, správně spojuje písmena a Psaní Ř,T,Ť,F,3,5,s,š,S,Š,L slabiky, používá interpunk. znaménka Čítanka str ve slovech a větách, opisuje a přepisuje Psaní D,Z,Ž,z,ž,DATUM Prv-Čas. jednoduché texty, užívá velká písmena Čítanka str ve slovech a i ve větě, píše správně X,L,C,D,M, PŘÁNÍ, ADRESA,POZDRAV Prv-Na poště. adresu. Čítanka str OPAKOVÁNÍ Mimočítanková četba - 2 knihy.

10 předmět: MATEMATIKA hod/t zkratka předmětu M 5 M M M ročník: kontrola hodin za rok 184 Žák Opakování učiva 1. ročníku OSV- rozvoj poznávání sčítá a odčítá do 20 s přechodem přes Procvičování + - do 20 s přech. Tělesa. 5 Pč - modelování. 10,spočítá prvky souboru do 100, vytvo- Numerace do ří konkrétní soubory prvků do 100,po- Geometrické tvary. 1 Pč - skládání papíru. rovnává čísla do 100, zapíše vztahy Opakování, souhrn. 2 mezi nimi pomocí symbolů, orientuje Sčítání a odčítání do se na číselné ose, sčítá a odčítá dvoj- Procvičování + - do 100. Bod.Úsečka cif.č. s č.jednocif. v oboru do 100 s Opakování, souhrn. 5 přechodem přes 10,řeší slovní úlohy Opakování. Lomená čára Vv-návrh látky na šaty. vedoucí ke sčít., odčít. a porovnávání Úsečka. Přímka. 2 čísel, užívá tyto počet.operace v praxi, Zavedení operace násobení. 14 řeší úlohy se vztahy o x- více(méně), Zavedení operace dělení užívá spoje násobilek2,3,4,5,6,7,8,9, Násobilka 2. 9 dělí v oboru těchto násobilek, řeší Násobilka úlohy na nás.a dělení,využívá násobení Násobilka 4. 7 a děl. v prakt. situacích,řeší jedn.příkl. Násobilka 5. 6 se závorkami. Porovnávání úseček. Střed úsečky. 3 Žák Měření úsečky. Jednot. délky -cm, dm, m rozezná geom.tělesa a tvary v praxi, Opakování, souhrn. 2 vymodeluje zákl.tělesa, rýsuje bod, Násobilka 6. 7 přímku, úsečku, změří úsečku na cm, Násobilka 7. 3 narýsuje úsečku dané délky v cm, Násobilka 7. Násobilka porovnává délky úseček, najde střed Násobilka 9. 7 úsečky, měří na cm, dm, m v praxi,za- Násobilka píše délku v cm, dm, m. Obvod útvaru. Opakování, souhrn Závěrečné opakování učiva. 5

11 předmět: PRVOUKA hod/t zkratka předmětu PRV 2 PRV PRV PRV ročník: kontrola hodin za rok 74 novela-výstupy Žák 1.Člověk mezi lidmi.rodina.příbuzní. Li- 4 9 Společenské chování OSV-mezilidské vztahy rozlišuje základní a širší příbuz.vztahy, dé kolem nás. Společenský styk MKV- kulturní diference popíše role rodin.příslušníků a vztahy 2.Čas a lidé. Průběh lidského života.minu- 4 mezi nimi, předvede základní pravidla lost - souč. - bud. Rok,roční období,měsí Vv-Barvy podzimu. sluš.chov.ve spol.a rodině,orientuje se ce,svátky. Čas - měsíc,týden,den,hodiny. M do 100, násobení. v čase,na př.porovná minulost a souč., 3.Chceme být zdraví. Lidské tělo, lidské 1 Tv-Držení těla. OSV- rozvoj poznávání rozliší kalendářní a školní rok,vymezí smysly, péče o zdraví. Nemoc, úraz, 1.po Protidrogová výchova MKV- etnický původ týdny,dny,hodiny a minuty,stanoví moc. Ochrana člověka,ovládá způsoby komun.s operátory vhodný denní režim pro dítě,vysvětlí 4.Zaměstnání lidí. Na poště. Adresa.Ob- 3 Čj - Adresa. tísňových linek péči o sluch a zrak,popíše prevenci chod, služby.v pekárně.stavba domu. U Pč-Lego. nemocí a úrazů,předvede ošetření drob. mění,věda. Doprava. Chodec a cyklista, do- 7 1 Ekologie poranění,uvede,jak se chovat v situaci pravní značky. Opakování. Dopravní výchova obec.ohrožení či ohr.lids.života,vyjm. 5.Příroda kolem nás.krajina. 1 Ekologie EMV- životní prostředí a popíše různá povolání,vysvětlí potřebu Květiny.Léčivé rostliny.opakování. 4 2 různosti lidí a jejich povolání pro spol., Užitkové rostliny - zelenina. 2 dodržuje správné návyky chodce,rozliší Ovocné stromy - keře - byliny. 2 3 různé dopr. prostředky,uvede příklady Stromy jehličnaté a listnaté.opakování. 4 správného chování chodce a cyklisty, Doma chovaní živočichové.užitková zvířata. 2 zapíše adresu domů,popíše proměny Život u lidských obydlí. 2 4 Hygiena EMV- životní prostředí přírody v roč.obd.,uvede a pozná nejzn. Život v ZOO. 2 rostl.a živoč.,rozpozná bylinu a dřevinu, Život v lese.opakování. 4 Ekologie EMV- ekosystémy uvede př.ovoce zeleniny,pozná a pojm. Život na poli. 2 5 Den Země-úklid lesa. domácí zvíř.a jejich mláďata,uvede př. Život u vody a ve vodě. 3 EMV- ekosystémy volně žij.zvíř.,uvede př.živ.a rostl.v přír. Život na louce.opakování. 3 společenstvech,popíše ohledupl.chov. Ochrana přírody. 4 6 Ekologie EMV- člověk a prostředí k přírodě, aktivně chrání přírodu. 6.Opakování. 2

12 předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA hod/t zkratka předmětu HV 1 HV HV HV ročník: kontrola hodin za rok 36 Žák Hej, meduli 4 9 MDV-vnímání autora zazpívá zpaměti nejméně 5 písní, Nic nedbám Tv-Rytmická gymnastika. OSV-rozvoj poznávání při zpěvu správně dýchá, Zvuk, tón. Nota.Notová osnova. reaguje na dirigenta-dynamika,tempo, Škubejte,kravičky 3 10 při zpěvu sleduje obrys melodie v not. Čtyři koně ve dvoře záznamu,vytleská rytmus textů se čtvr. Houslový klíč.noty podle délky. M a osminovými hodnotami,aktivně se Pohádka 4 11 zapojí do 3 hudebně pohybových her, Bude zima, bude mráz Prv-Podzim. ovládá prvky hry na tělo,zvládá jednod. Nota h1. Pomlka čtvrťová. taneč.pohyb,dokáže pohybem vyjádřit Písnička o vrabci 3 12 Prv-Zima. výraz a náladu hudby,dokáže v klidu Ve městě i ve vůkolí Prv-Vánoce. vyslechnout krátké ukázky různých Nota a1.pomlka osminová. hudeb.žánrů,vysvětlí rozdíl ve stavbě Sněhulák 4 1 hud.nástrojů,pozná a napíše houslový Zahrajte mi, muzikanti, vesele klíč,umí číst a psát noty požadovaných Nota g1. hodnot,dokáže je vyhledat v notovém Kalamajka 3 2 záznamu,slovně charakterizuje podobu Zimní not. Těžko mě matička vychovala 5 3 Krokodýl Já mám koně 3 4 Kdes, holubičko, lítala Prv-Jaro. Nota c2. Žežuličko, kde jsi byla 4 5 Holka modrooká Dú,kravičky,dú Perpentykl 3 6 Opakování

13 předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA hod/t zkratka předmětu VV 1 VV VV VV ročník: kontrola hodin za rok 36 Žák Tématická práce - Prázdniny. 4 9 uvědoměle zachází s některými výtvar. Vlaštovky. Prv-Podzim. OSV-kreativita prostředky a materiály,ovládá základ. Podzimní krajina. Barvy podzimu. výtvarné techniky,organizuje a plánuje Ježek. vlastní výtvarnou práci,uplatňuje při Podzimní slunce - otisky práci vlastní představivost a fantazii, Podzimní strom - frotáž. rozeznává různý charakter lineární Tém. práce - Pouštění draka. kresby,využívá základní klasifikaci Ovoce. Návrh látky na šaty - vosk M-Geometrické tvary. barev,světlostní a teplotní kontrast, Ptáčci na podzim - rozfoukaná skvrna. chápe výrazové vlastnosti barvy, Čert. Ryba - klovatina, suchý pastel Prv-Zima. experimentuje s barvami,dokáže Vánoční přání. míchat a překrývat barvy,kombinuje Výtv. osv. skutečnosti - domácí přístroj. 4 1 výtvarné techniky a materiály, Zimní krajina - strom.zvířátka v zimě - koláž zdůvodní a obhájí výtvarné pojetí,vede Sněhulák - tupování. o tom dialog,vyjadř.se k tvorbě své i Ilustrace pohádky, příběhu.lampa - koláž. 3 2 Lv-mimočít.četba. druhých,toleruje jejich způsoby výtvar. Kočičky, jehnědy. vyjádření,porovnává vlastní interpretaci Narcis.Jarní slunce.les - koláž + malba. 5 3 Prv-Jaro.Les. s interpretací uznávanou,inspiruje se Velikonoční zajíček. Ekologie. jí,ověřuje vliv své činnosti na okolí, Velikonoční přání. 3 4 vystavuje své práce,podílí se na výzdo- Tém. Práce - Velikonoce u nás doma. bě školy,porovnává rozdíly ve výtvar. Jarní hry dětí - zapouštění,kresba tuší vyjadřování malířů. Motýl - soutisk. Přání ke dni matek. 4 5 Perníkové srdce - dekor.t. Džbánek - dekorace Ilustrace pohádky. 3 6 Lv-mimočít.četba. Mořský břeh. Těšíme se na prázdniny. Prv-Léto.

14 předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI hod/t zkratka předmětu PČ 1 PČ PČ PČ ročník: kontrola hodin za rok 36 Žák Obal na knihu 4 9 OSV-kreativita naplánuje a organ.svou praktic.činnost, Ošetřování pokojových rostlin Prv-Rostliny. vybere vhod.materiál,pomůcky a nástr., Slunečnice - krep. papír připraví si prac.místo,udržuje pořádek Podzimníček Prv-Podzim. na prac.místě,dodržuje zásady bezp. Záložka do knihy 3 10 a hygieny práce,rozlišuje druhy zprac. Zvířátka z přírodního materiálu Prv-Zvířata. materiálu,určí jeho vlastnosti,provádí Větrník zákl.praktic.činnosti s drobným Origami pejsek, kočička 4 11 M-Geom.tvary. materiálem,papírem a kartonem,model. Modelína - pohár hmotami,textilem,provádí jednoduché Lego Prv-Stavba domu. montážní a demont.práce se stavebni- Panáček z vlny cemi,provádí jednoduché pěstitelské Mikuláš 3 12 Prv-Zima. činnosti,předvede péči o pokoj.rostliny, Stojan na tužky připraví tabuli pro jednoduché stolování Vánoční ozdoby na stromeček a předvede chování při stolování,vyrobí Sněhulák. Šití - textilní hračka. 4 1 podle jednoduchého návodu výrobek Figurka z ker.hlíny 3 2 vážící se k lid.tradicím, k roč.období, Vaření pudinku vyrobí dle fantazie jednoduché výrobky, Robot M-Tělesa. uvede jednoduchý pracovní postup. Přesazování pokojových rostlin 5 3 Prv-Rostliny. Figurka z korku.tulipán.pásové vystřih. Kraslice. Stojánek na vajíčko. 3 4 Prv-Jaro.Velikonoce. Bambule - kuře. Motýl. Keramický kachel.drátěnný šperk. 4 5 Květina - krep.papír. Lodička. Košíček - papírové tkaní. 3 6 Lego.

15 předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA hod/t zkratka předmětu TV 2 TV TV TV ročník: kontrola hodin za rok 74 Uplatňuje pravidla bezpečnosti,reaguje Zásady bezpečnosti. Pořadová cvičení Ochrana člověka. na základní pokyny,signály a gesta Atletika učitele,dovede se samostatně převléci Běh.Nízký start. Běh na 50m na výkonnost do cv.úboru,zvládá zákl.tech.běhu, Hod kriketovým míčkem. skoku do dálky,hodu kr.míčkem. Skok daleký. 10 Zvládá základní gymnastické držení Skok do dálky z místa. těla, kotoul vpřed vzad,základy gymn. Gymnastika.Rytmická gymnastika Hv-Takt 2/4, 3/4. odrazu,chůze na lavičce,užívá zákl.těl. Cvičení prostná. názvosloví.umí vyjádřit jednoduchou Přeskok. Polkový krok. 12 melodii a rytmus pohybem,snaží se o Hrazda. 1 est.držení těla.zvládá základní zp.ház. Kladina. Valčíkový krok. a chyt.míče,spolupracuje se spoluhráči Hry 22 2 OSV-kooperace při kolekt.hrách. Průpravná cvičení. Herní cvičení. OSV-mezilidské vztahy Uvědomuje si různá nebezpečí při spor- Basketbal (základy). 3 tu a snaží se jim za pomoci učitele Vybíjená. 4 Prv-Člověk mezi lidmi. zabránit.uvědomuje si význam TV pro Atletika 14 5 zdraví a správné držení těla. Běh.Nízký start. Běh na 50m na výkonnost Vytrvalostní běh. Hod kriketovým míčkem. 6 Skok daleký. (Průběžně během roku vkládat cvičení obratnosti, rychlosti, vytrvalosti a síly. Švihadla, plné míče, lavičky, žebřiny,šplh na tyči,švedská bedna, - viz.mp Belšan) V zimě - bruslení (dle počasí). Prv-Zdraví člověka. Ochrana člov.-cvič.popl.

16 předmět: ČESKÝ JAZYK hod/t zkratka předmětu Čj 8 Čj Čj Čj ročník: kontrola hodin za rok 264 čte plynule věty a souvětí, člení text opakování, písanka, čítanka 28 9 OSV-kreativita OSV- komunikace pracuje s chybou, v chybně napsaném pár. souhl.uvnitř slov,abc,písan.,čítanka dodržuje slovosled ve větách stavba sl.,vs pob, sl.souznačná,čt,ps Prv - atlas rostlin - rozliší věty a souvětí - spojuje věty, doplňuje souvětí VS pol, podst.jm.,rod,číslo, PS, ČT Prv - ochrana před bleskem Prv - atlas rostlin - třídí slova podle významu, vyhledává slova pády pod.jm.,vs po M,popis práce - svícen 28 1 VV - tvorba svícnu MDV- tvorba sdělení souznačná a protikladná z jablka, ČT, PS Vánoce, vánoční zvyky - rozlišuje slabiky, hlásky, určuje počet slabik VS po M a P, popis, ČT a PS vyjmenuje vyjmenovaná slova, používá jejich znalost v praktických cvičeních slovesa,vs po S, sl.protiklad.,čt a PS určí ve větě podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, předložky - skloňuje podstatná jména, rozlišuje číslovs po V a Z, přídav.jm,zájmena, ČT a PS 26 4 jednotné a množné, rod mužský, ženský apříprava vystoupení na Den Matek MDV- vnímání autora střední MDV- realizační tým - při psaní jmen měst, vesnic, hor, řek dodržuje číslovky až citoslovce, ČT a PS 28 5 dodržuje pravidla pravopisu - určí osobu, číslo a čas, časuje slovesa v čase přítomném, minulém a budoucím přehled slovních druhů, věta jednoduchá 24 6 čtení z čítanky, písanka

17 předmět: Anglický jazyk hod/t zkratka předmětu Aj 3 Aj Aj Aj ročník: kontrola hodin za rok 99 Žák: Unit 1. Introduction. Audioorální kurz. 9 9 Rozumí jednoduchým pokynům a Hello. Goodbye. What s your name? OSV - poznávání lidí otázkám učitele, které jsou sdělovány Unit 2. What s this? Good morning pomalu a s pečlivou výslovností a How are you? Article: a + noun. reaguje na ně verbálně i neverbálně. Unit 3. Numbers M 2, numerace do 100. Zopakuje a použije slova a slovní How old are you? Article: an + a e i o u. spojení, se kterými se v průběhu Unit 4. Happy birthday! It s a kite výuky setkal. Unit 5. He s seven. She s eight Hraje hru Bingo, rozumí pojmenování. Possessives: his, her. Revision. Bingo! Odpovídá kladně či záporně na jedno- Unit 6. Is it aeroplane? Yes, it is. No, it 4 12 duché otázky. Article: the + noun. Adj.: the big/ small. Pojmenovává členy rodiny, části těla. Unit 7. This is my family. Faces and hair Prv 3, rodina Vyjadřuje, co má a nemá. Unit 8. Have you got your bag? Yes, I have Porovnává základní velikosti. No, I haven t. Adj.: tall, short, etc. Vyjadřuje základní smyslové vjemy. Unit 9. Can you see an elephant? Yes, 6 3 OSV - rozvoj poznávání Orientuje se v prostoru. I can./ No, I can t. Turn right, turn left. Poznává základní barvy, pojmenovává Unit 10. Show me the green kite. What 6 3 oblečení. colour is it? Clothes. Revision Zazpívá píseň, vyjádří pohybově. Unit 11. Parts of the body. He s from 6 4 Prv 3, tělo. Užívá vazby there is, there are. Unit 12. There s /There are Is there...? 6 4 Orientuje se při popisu obrázku. Prep.: in, on. Plural nouns: -s / -es. EMV -člověk a prostředí Vyjádří počet - kolik? Unit 13. How many? Prep.:at the bank Zodpoví kolik je hodin. Unit 14. What time is it? The clock song. 5 5 Prv 2, čas a lidé Poznává základní geometrické tvary. Unit 15. Square, circle, triangle. 6 6 Vyhodnocuje své dosavadní vědomosti. Revision. Oxford: Chatterbox 1

18 předmět: MATEMATIKA hod/t zkratka předmětu M 5 M M M ročník: kontrola hodin za rok čte a píše trojciferná čísla sčí. a odč., porovnávání,řady násobků 16 9 OSV- rozvoj poznávání - písemně sčítá a odčítá dvě trojciferná geom.-bod, přímka, číselná osa používá sčítání a odčítání v oboru do - řeší slovní úlohy (na porovnání dvou závorky,úsečka,polopřímka, násob.a děl užívá spoje všech násobilek malé násobilky poloha přímek v rov.,sč.a odč. 2cif.zpam dělí dvojciferné číslo jednociferným - řeší slovní úlohy vedoucí k násobení písem.sč.a odč.,zaokrouhl.,porovnávání,čas 9 12 Prv- vlastnosti látek - označí bod, krajní body úsečky, průsečík přiroz.č. do 1000, rovina a rov.útvary 3 12 dvou přímek Nakupujeme v mlékárně 1 12 Prv - surovina, výrobek - změří délku úsečky s přesností na milimetry pamětné sč.a odč.,jednotky délky,obj.,hm sestrojí úsečku dané délky s užitím jednotky čtverec,obdelník,trojúhelník 6 1 milimetr - převede jednotky délky: zaokrouhl.3cif.čísel,pamět.sč.a odč. 6 2 km na m písemné sč.a odč.,kružnice,kruh,4úhelníky 7 2 m na dm, cm, mm dm na cm, mm dělení se zbytkem,přenášení úseček,kruh 19 3 cm na mm - pomocí stavebnice (dostupných materiálů) násob. 2cif.a 3cif.čísel 1cif.činitelem 7 4 sestrojí modely staveb tvaru kvádru, střed úsečky, 3a4úhelník,porov.úseček 3 4 krychle dělení a násob.mimo obor násobilek 6 4 jednotky času, pís.násob.1cif.činitelem 14 5 konstrukce trojúhel.,tělesa, kruh a kružnice 3 5 kapesní kalkulátor, opakování učiva 14 6

19 předmět: Prvouka hod/t zkratka předmětu Prv 3 Prv Prv Prv ročník: kontrola hodin za rok 99 -začlení svou obec do příslušného kraje Orientace v krajině, Domov a obec 10 9 EMV- ekosystémy -ukáže přírodní a umělé prvky v okolí EMV- člověk a prostředí -uvede příklady možnosti využití různýchdopr.nehoda, kultura,radnice,zdraví občanů VDO- demokracie dopravních prostředků v nejbližším -uvede základní vlastnosti látek Člověk v přírodě,volný čas,ochrana přírody EMV- životní prostředí -uvede příklady změn látek -uvede příklady využití hornin a nerostů Látky kolem nás, čas,objem,teplota,hmot živelné pohromy rozezná nebezpečí různého char., využ. bez. místa pro hru volného Látky z našeho okolí,horniny a nerosty 11 1 tísňové volání EMV- podmínky života času: uplatňuje základní pravidla účastníka silničního provozu OSV- sebepoznání MKV- kulturní diference projevuje toleranci k přirozeným od- Živá příroda - člověk - kostra,svaly,klouby 8 2 VV - postava člověka MKV- lidské vztahy lišnostem druhých lidí, k jejich nedostatkům -zdůvodní význam správného držení tělasmysly,znaky života,ústrojí člka,zdraví popíše správnou volbu oblečení a obuvi pro různé modelové situace Živočich. Tělo,znaky,průběh života,kočka d HV - písně o zvířatech -vysvětlí význam péče o zdraví, otužování - dokáže vyjmenovat základní lidské Rostliny a houby 10 5 únik nebezpeč.látek orgány, části lidského těla a smysly - popíše znaky života člověka Průběh života rostlin, opakování vyjmenuje zásady zdravého života cvičný poplach 4 6 -popíše části rostlin - popíše části těla živočichů - popíše znaky života živočichů - rozliší rostliny kvetoucí a nekvetoucí

20 předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA hod/t zkratka předmětu HV 1 HV HV HV ročník: kontrola hodin za rok 34 -zazpívá nejméně 5 písní zpaměti, Opakování teorie a písní, Dú valaši,dú 3 9 -předvede správné rozezpívání -dodržuje pravidla hlasové hygieny poslech-kontrabas, housle, Dievča čo robíš reaguje na gesta dirigenta -zapojí se do instrumentální hry lehká a těžká doba,karneval zvířat, takty 3 11 pohybové vyjádření zvířat - rozlišuje lehkou a těžkou dobu -pohybově vyjádří charakter melodie hudeb.nástroje,koledy, A já su synek taktuje 2/4 a 3/4 takt -v klidu sleduje kratší symfonické Ach synku, Koulelo se koulelo 4 1 nebo nástrojové skladby -rozliší hru na kontrabas, housle,flétnu hudební značky, Okolo Frýdku, Na tý louce 3 2 VV - ilustrace k písni klavír, trubku, -napíše, čte, vyhledá a označí pomlky druhy not, Komáři se ženili,malá noč.hudba 4 3 MDV- realizační tým a 4 druhy not podle délky vystoupení Den Matek MDV- vnímání autora -správně do osnovy napíše houslový Sen noci svatoj.,takt 3/4,nácvik písní 3 4 klíč a stupnici C dur -rozezná a pojmenuje noty c1-c2 Měsíční sonáta, Rožnovské hodiny, 2 5 Lúčka zelená, Jarní slunce 2 5 -při zpěvu sleduje obrys melodie v notovém záznamu Opakování učiva, Spi,synáčku spi, 2 6 Státní hymna, Okolo Třeboňe 2 6 Stupnice C dur

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Český jazyk 2.tř Očekávané výstupy Ţák Jazyková výchova učení - sociální a personální -souvislé ústní a písemné vyjadřování -pozorné naslouchání -učí se spolupráci

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Dokáže sluchově vnímat Zvládá základy správné výslovnosti, tempo řeči a pravidelné dýchání. Čte obrázky zleva doprava,

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

5.9 Člověk a svět práce

5.9 Člověk a svět práce 5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede ţáky k získání základních uţivatelských dovedností

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Návrh standardů předškolního vzdělávání

Návrh standardů předškolního vzdělávání Návrh standardů předškolního vzdělávání Standardy představují očekávané výstupy rozpracované do konkrétnější podoby a v úrovni odpovídající běžným a vývojově přiměřeným (standardním) možnostem a potřebám

Více

Etická výchova I. stupeň -1. ročník

Etická výchova I. stupeň -1. ročník I. stupeň -. ročník osvojí si oslovování křestními jmény, používání vhodných forem pozdravu, naslouchání, dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě, poděkování, omluvu, přiměřenou gestikulaci

Více

Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce

Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce č.j. MSMT-10670/2014 V Praze dne 10. 7. 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává toto doporučení, které má sloužit jako metodická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více