VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008"

Transkript

1 Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel.: ; fax: ; VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/2008 (zpracováno v souladu s 7, odst. 1, Vyhlášky č. 15/2005 Sb. a osnovou předloženou OŠMT KÚ LK) Zpracovala: Alena Hlávková Předkládá: Alena Hlávková Místo a datum zpracování: Frýdlant, 22. října 2008 razítko školy.. podpis ředitele školy

2 Část 1. : základní charakteristika školy a) GYMNÁZIUM, Frýdlant, PSČ Mládeže 884, příspěvková organizace IČO IZO identifikátor zařízení b) zřizovatel: Liberecký kraj IČO U Jezu 642/2a Liberec PSČ c) ředitelka školy: Alena Hlávková nar. 31. ledna 1961 absolventka FTVS UK Praha bydliště: Na Hágu Frýdlant d) druh školy: osmileté gymnázium e) datum zařazení do rejstříku: 1. ledna 2005 f) kapacita školy: cca 240 žáků

3 Část 2.: Organizace studia a) přehled studijních oborů: 7941K801 Gymnázium všeobecné studium b) zvolený vzdělávací program: prima 7941K81-8leté ostatní ročníky 7941K801 8leté c) učební plán byl vypracován v souladu s učebními dokumenty pro gymnázia: 1/ čj /99-22 ze dne s platností od učební plán pro denní studium osmiletého cyklu studijního oboru 7941K801 2/ Rozvojový program podpory pro vzdělání v gymnáziích ze dne , čj / s platností od navýšení o dvě hodiny týdně ve vyšším stupni gymnázia 3/ čj / ze dne 29. srpna 2005 s platností od 1. září 2005 učební plán Školní vzdělávací program Gymnázia Frýdlant pro denní studium osmiletého cyklu studijního oboru 7941K81 Učební plán - školní rok 2007/2008 nižší G - osmileté vyšší G - osmileté třída P S T K Q Sx Sp O předmět ČJL CJ CJ OV ZSV D Z M Fy Ch Bi IVT HV/VV 1/ TV VP 1 - AKo, NKo VP 2 -ZA Volitelné předměty VP 3 - LS VP 4 - BiS, SVS, DS VP VP VP VP 4 2 Nepovinné předměty: RJ, HV, DVK, SH předpis dotace celkem

4 Na základě rozhodnutí ředitele školy a v souladu s učebními dokumenty pro gymnázia probíhala výuka ve školním roce 2007/2008 v 1. ročníku podle učebního plánu Školní vzdělávací program Gymnázia Frýdlant č. j / s platností od 1. září 2005, jedná se o studijní obor 7941K81, ve všech ostatních ročnících podle učebního plánu č. j /99-22 ze dne s platností od Jedná se o učební plán pro denní studium studijního oboru 7941K801. d) Výuka Z byla ukončena v 6. ročníku. e) Disponibilní hodiny jsou v učebním plánu vytištěny tlustě. f) Povinná výuka výpočetní techniky byla realizována na nižším stupni gymnázia v tercii a kvartě. Na vyšším stupni byla přidělena hodinová dotace pro výuku IVT v kvintě a oktávě pro realizaci závěrečné maturitní práce studentů v elektronické podobě. g) Výuka probíhala převážně na jediném pracovišti v budovách A a B gymnázia na adrese Mládeže 884, Frýdlant. Pro výuku TV bylo pronajato zařízení TJ Slovan Frýdlant - sokolovna a sportovní hala. Část 3.: Údaje o pracovnících školy a) Věková skladba pedagogického sboru v přepočtených úvazcích < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem celkem z toho ženy b) Způsobilost pedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích odborná i pedagogická způsobilost pouze odborná způsobilost pouze pedagogická způsobilost bez způsobilosti celkem 18,00 1,00 2,00 0,00 21,00 Specializované činnosti: výchovný poradce koordinátor informačních a komunikačních technologií koordinátor školního vzdělávacího programu školní metodik prevence koordinátor environmentální výchovy ano ano ne ano ne c) Počet nepedagogických pracovníků a externistů

5 Nepedagogičtí pracovníci 4 Externí pedagogičtí pracovníci 5 d) Změny v pedagogickém sboru Školní rok Nastoupili Odešli 2007/ e) Mzdové podmínky pracovníků Školní rok 2006/ /2008 Celkový počet pracovníků 20,55 20,12 Počet pedagogických pracovníků 16,37 16,24 Průměrná výše měsíční mzdy PP 24242, ,- Průměrná výše měsíční mzdy NP 11424, ,- Průměrná výše nenárokových složek PP 1845,- 1139,- Průměrná výše nenárokových složek NP 1424,- 907,- f) Údaje o dalším vzdělávání pracovníků Druh studia (kurzu) Délka Počet Typ výstupu studia pracovníků Problematika školského managementu D 2 diplom Rozšiřující jazykové kurzy D 1 Kurzy tvorby ŠVP ZV K 1 certifikát Odborné semináře v rámci aprobace K 3 certifikát Pedagogické minimum D 1 diplom Prevence drogové závislosti D 1 diplom Státní doktorská zkouška D 1 osvědčení Kurz ke státní maturitě K 1 D dlouhodobý kurz K krátkodobý kurz Část 4.: Údaje o počtu žáků

6 Škola Počet tříd Počet žáků Ø žáků na třídu Gymnázium ,75 Ve školním roce 2007/2008 bylo na gymnáziu celkem 8 tříd, z toho 4 nižšího stupně (prima až kvarta s celkovým počtem 105 žáků) a 4 třídy vyššího stupně (kvinta až oktáva s celkovým počtem 101 žák). Část 5.: Výkon státní správy Správní rozhodnutí vydaná dle zákona č. 500/2004 Sb. Rozhodnutí: o přijetí do 1. ročníku 29 o nepřijetí do 1. ročníku 4 o přijetí do vyššího ročníku 6 o nepřijetí do vyššího ročníku 1 o přestupu 0 o změně oboru 0 o uznání dosaženého vzdělání 0 o povolení individuálního vzdělávání žáka 2 o zrušení individuálního vzdělávání žáka 0 o opakování ročníku 2 o přerušení vzdělávání 0 o vyloučení 0 o podmínečném vyloučení 0 celkem 44 Rozhodnutí o přestupu vydává pouze ředitel školy, do níž žák přestupuje. Část 6.: Výsledky výchovy a vzdělávání a) Údaje o přijímacím řízení Pro školní rok 2007/2008 proběhlo přijímací řízení do 1. a 5. ročníku osmiletého gymnázia (primy a kvinty) v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a Vyhláškou č 671/2004 MŠMT ČR, kterou se stanoví podrobnosti o přijímacím řízení ke studiu na středních školách. Přijímací zkoušky proběhly v termínu stanoveném jednotně v pondělí 21. dubna 2008, předmětem zkoušky byly znalosti uchazečů z českého jazyka a matematiky v rozsahu učiva předepsaného osnovami pro základní školy do 1. pololetí 5. ročníku ZŠ. Zkoušky byly připraveny předmětovými komisemi matematiky a českého jazyka. Žáci, kteří v 1. pololetí 5. ročníku ZŠ měli prospěch 1.00, byli přijati bez vykonání písemných testů. Tři žáci z 9. tříd ZŠ absolvovali přijímací pohovor. Na jeho základě a na základě výsledků projektu CERMAT a výstupního hodnocení bylo rozhodnuto o jejich přijetí ke studiu v 5. ročníku osmiletého gymnázia. O možnostech studia na gymnáziu byly zájemci o studium a jejich rodiče informováni na Dni otevřených dveří 16. ledna 2008

7 . Počet přihlášených žáků celkem 35 - z toho se ke zkoušce dostavilo 34 - přijímací zkoušku z ČJ a M konalo 20 - z toho bylo přijato 15 - na základě výsledků ze ZŠ přijato 14 - celkem přijato 29 - počet míst pro odvolání 1 - počet přijatých po odvolání 30 b) Údaje o maturitních zkouškách Ve školním roce 2007/2008 maturovala jediná třída; maturitní zkoušky proběhly v souladu příslušnou vyhláškou ve dnech května Předsedkyní maturitní komise byla Ing. Jarmila Muzikářová ze Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu. zkoušky v řádném a náhradním termínu opravné zkoušky počet žáků, kt. konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kt. neprospěli počet žáků, kt. konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kt. neprospěli K maturitní zkoušce se v tomto termínu přihlásila studentka, která ukončila studium na gymnáziu bez složení maturitní zkoušky. Protože splnila všechny požadavky stanovené vyhláškou, byla ke složení maturitní zkoušky připuštěna a zkoušku složila. Jedna studentka konala maturitní zkoušku v náhradním termínu, ale k jejímu složení se nedostavila. Absenci doložila řádnou omluvenkou a byl jí stanoven další náhradní termín. K maturantům řádného studia byla přiřazena studentka, která skládala maturitní zkoušku s dvouletým odkladem po ukončení 4. ročníku gymnázia. c) Údaje o výchovných opatřeních Výchovná opatření počet 1. pololetí 2. pololetí pochvala 9 16 jiná ocenění 0 0 napomenutí 5 1 důtka třídního učitele 5 9 důtka učitele odbor. výcviku 0 0 důtka ředitele školy 6 2 sníž. známka z chování 1 1 Pochvaly třídního učitele a ředitele školy byly uděleny za dosažení vynikajících studijních výsledků, za úspěšnou reprezentaci školy ve vědomostních, sportovních, výtvarných a literárních soutěžích.

8 Napomenutí a důtky byly uděleny za opakovaná porušování školního řádu, a to od opakovaných drobných přestupků až po hrubá porušení školního řádu. Snížený stupeň z chování byl udělen za neomluvené hodiny a svévolný odchod z výuky bez omluvy. d) Přehled prospěchu žáků Škola Počet žáků celkem Počet žáků Počet žáků Počet žáků s vyznamenáním propadajících opakujících ročník Gymnázium V řádném klasifikačním období a po opravných zkouškách prospěli všichni žáci a postoupili do vyššího ročníku. Třída počet žáků prospěch počet vyloučených ze studia vyznamenání opakující za prospěch za chování Prima Sekunda Tercie Kvarta Kvinta Sexta Septima Oktáva Celkem e) Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin Třída Počet žáků Absence 1. pol. Absence 2. pol. Absence celkem Neomluvené hodiny 1. pol. Neomluvené hodiny 2. pol. Prima Sekunda Tercie Kvarta Kvinta Sexta Septima Oktáva Velký nárůst neomluvených hodin ve třídě kvinta byl způsoben dlouhodobou absencí studentky, která tímto způsobem demonstrovala svůj nesouhlas s rodinnými poměry. Na konci školního roku přestoupila na jinou střední školu, kterou si přála studovat. f) Přehled prezentace výsledků zájmové činnosti. Jméno studenta Třída Výsledek

9 Andrea Klozová Septima Mistryně republiky ve slalomu (ČSZPS nevidomá) I. Zounarová, T. Himmelová Oktáva, Kvinta 1. místo v celostátním finále uměleckých škol v komorní hře Petra Staňková Tercie 3. místo v celostátním finále uměleckých škol v komorní hře O. Kuthan, P. Staňková, B. Tercie, vítězové konkurzu Děti čtou nevidomým dětem Hofmanová, M. Černá Sekunda Luisa Pavlíková Tercie 1. místo v krajském kole Evropa ve škole O. Kuthan, J. Liška Tercie 2. místo v krajském kole Evropa ve škole Ch. Dědková Sekunda 3. místo v krajském kole Evropa ve škole Ch. Dědková, O. Kuthan, J. Liška Sekunda, Tercie Zvláštní cena za kolekci prací v celostátním kole soutěže Evropa ve škole Vítězové konkurzu Děti čtou nevidomým dětem získali jako odměnu peněžitý dar ve výši Kč, který byl určen pořadatelem na nákup beletrie do školní knihovny. Výběr knih provedli vyučující českého jazyka ve spolupráci s vyučujícími cizích jazyků. g) Přehled uplatnění absolventů počet žáků ve třídě oktáva 19 počet přihlášených na VŠ 17 počet maturantů v řádném termínu 18+1 (mimoškolní) - z toho počet přihlášených na VŠ 17 - z toho přijatých ke studiu na VŠ 16 - v % 94,12 přihlášených na VOŠ 1 přijatých na VOŠ 0 zaměstnání 2 nulté ročníky 0 Přehled studijních oborů: UK Praha fakulta mat. fyz. 1 f. přírodovědecká 2 f. právnická 1 TU Liberec f. strojní 2 f. hospodářská 3 f. pedagogická 1 UJEP Ústí n. L. f. pedagogická 2 f. sociální 1 f. přírodovědecká 1 Evangelická univerzita Praha - sociologie 1 Metropolitní univerzita Praha mezinár. vztahy 1

10 Studenti vysokoškolských oborů technického zaměření: 17,64 % Část 7.: Údaje o poskytování dalšího vzdělávání Vzhledem k náročnosti studia na gymnáziu je o další všeobecné vzdělávání prakticky nulový zájem. Spolupráce s Úřadem práce byla ukončena pro nedostatečný počet zájemců o školící kurzy v rámci počítačové gramotnosti Zájem o další vzdělávání je zřetelný pouze na poli výuky cizích jazyků. Škola zahájila kurz výuky anglického jazyka pro pracovníky detašovaného pracoviště stanoviště Rychlé záchranné služby ve Frýdlantu. Vzhledem ke specifice pracovní doby je zajištění výuky velmi náročné na čas. Přesto bude kurz pokračovat i v dalším školním roce. Lze předpokládat, že ke zvýšení poptávky dojde po jednání se zaměstnavateli v regionu, s nimiž škola navazuje první kontakty v rámci přípravy střednědobého plánu školy. Přehled programů dalšího vzdělávání název programu směr druh akreditace rozsah forma studia způsob ukončení počet absolventů sociální partneři (nepovinné) výuka anglického jazyka 2 J není 1 hodina/ týden prezenční certifikát PET/KET 5 Rychlá záchranná služba Liberec Část 8.: Řízení školy a) realizace hlavních úkolů stanovených školou Jedním z hlavních úkolů výchovně vzdělávacího procesu ve školním roce 2007/2008 byla především příprava studentů maturitního ročníku k přijímacím zkouškám na vysoké školy, popř. na VOŠ. Tento stanovený cíl se podařilo splnit, o čemž svědčí procento přijatých uchazečů 94,12 % z počtu přihlášených. Dalším úkolem bylo zahájení výuky v 1. ročníku podle nového vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Gymnázia Frýdlant. Přes omezený příděl finančních prostředků se nám podařilo částečně realizovat záměr modernizace učebních pomůcek nákup nových magnetofonů a CD přehrávačů a s příspěvkem na integraci pořízení notebooku pro nevidomou studentku. Podařilo se zajistit vybavení dvou učeben nastavitelným nábytkem. Do učebny výpočetní techniky byla zakoupena bílá tabule. Z prostředků školy byly nakoupeny nové učebnice chemie a německého jazyka pro sekundu na školní rok 2008/2009. b) spolupráce s Radou školy, rodiči, školami a dalšími organizacemi Ve školním roce 2007/2008 došlo k několika změnám v obsazení Rady školy. Z důvodu ukončení studia svého syna odešla z Rady školy MUDr. Eva Jančáryová. Na uvolněné místo zástupce rodičů nastoupila PhDr. Jana Pavlíková. Za zástupce učitelů, Mgr. Pavla Čumpelíka, který byl jmenován ředitelem školy k , byla v dodatečných volbách zvolena Mgr. Renáta Flecknová. Zástupce za zřizovatele p. Josef Souček se nadále práce a schůzí

11 Rady neúčastnil, na což byl zřizovatel opakovaně upozorňován. Spolupráce školy a Rady školy byla dobrá a přinesla několik zajímavých podnětů do činnosti školy pořádání školní akademie v prostorách státního zámku Frýdlant, spolupráce školy a státního zámku na výchově nových průvodců především průvodců v cizích jazycích, využití prostor zámku k výuce dějepisu a výtvarné výchovy. V průběhu školního roku se Rada školy sešla celkem na třech jednáních. Hlavními body jednání byl školní vzdělávací program, nový klasifikační řád, průběh konkurzního řízení na ředitele školy a nové přijímací řízení do třídy prima šk. roku 2008/2009. Dále se projednala rekonstrukce učebny IVT a žádost o změnu zřizovací listiny. Vzhledem k tomu, že p. Alena Hlávková je od 31. července 2008 ředitelkou školy bude nutné obsadit její místo novým zástupcem učitelů, a to v podzimních volbách. V dubnu byla svolána schůze výboru občanského sdružení SRPGF, která schválila zvýšení příspěvků na 300 Kč ročně, projednala příspěvek na zakoupení nového serveru pro informační systém, vyúčtování plesu školy a připravila volby do výboru SRPGF na podzim Gymnázium spolupracuje se všemi školami v oblasti frýdlantského výběžku, přičemž forma spolupráce je rozdílná s ohledem na typ školy. Spolupráce: - se základními školami spádové oblasti: poskytování informací o školských vzdělávacích programe základních škol, které jsou důležité pro koncipování přijímacích zkoušek; poskytování informací žákům a rodičům o možnostech a požadavcích studia na osmiletém gymnáziu - se středními školami: jde hlavně o možnost přestupu žáků na jiný druh školy (slabší prospěch, zájem o jiný obor apod.) - se speciální a praktickou školou: především v oblasti organizačního zabezpečení hlavně sportovních akcí realizovaných speciální a praktickou školou (rozhodčí, elektronické zpracování přihlášek a výsledků); spolupráce s ČSMPS. Gymnázium dále spolupracuje s následujícími organizacemi: - s občanským sdružením Život dětem; účast na charitativní sbírce Srdíčkový den dvakrát ročně (prosinec 2007 a duben 2008), 50% výtěžku z dubnové sbírky bylo darováno škole, cca 4 000,- Kč. Peníze byly využity na obnovu fondu učebnic. - s nadací EURONISA charitativní sbírka v rámci projektu Pozvedněte slabé (červenec 2008); vybrané finanční prostředky dosáhly výše Kč a byly určeny na sociální projekty v regionu - s UJEP Ústí nad Labem a TU v Liberci; umožnění studijní praxe studentů pedagogických fakult obou univerzit na Gymnáziu Frýdlant - s Českou televizí; účast v projektu DIGINÁVES redakce zpravodajství ČT 24, pro kterou studenti natáčejí a zpracovávají reportáže o zajímavých událostech v regionu. - se Speciálním pedagogickým centrem pro slabozraké a nevidomé; pomoc v rámci integrace nevidomé studentky Andrey Klozové a to jak při tvorbě individuálního studijního plánu, tak při vypracování žádosti OŠMTS o finanční prostředky určené pro její studium.

12 - s Gymnáziem pro slabozraké a nevidomé v Praze; konzultace zaměřené na některé problematické aspekty výuky, příprava maturitních zkoušek v příštím školním roce. - se střediskem Maják na prevenci sociálně patologických jevů - s PPP Liberec při vyšetření žáků s projevy SPÚ - s centrem POSEC MÚ Frýdlant při druhém kole šetření v rámci projektu KADEMF sbírání dat o konzumaci alkoholu a kouření na ZŠ, od prodejců a od rodičů a jejich zpracování - se státním zámkem Frýdlant při náboru nových průvodců z řad studentů, využití prostor zámku ke studijním účelům a kulturním vystoupením c) prezentace školy na veřejnosti Škola se prezentuje na veřejnosti několika způsoby: - vystupováním školního orchestru Kapelka - výstavami žákovských prací v městské galerii - výstavami výtvarných prací vyučujících - zveřejňováním zpráv o školních akcích v měsíčníku Frýdlantský zpravodaj - zveřejňováním informací na informačních tabulích MÚ Frýdlant - pořádáním Dne otevřených dveří - informacemi na webových stránkách školy a webových stránkách města - prostřednictvím zpravodajství pro ČT 24 příprava regionálních zpráv pro Digináves ČT 24 - školní akademií pro rodiče a veřejnost - organizací oslav 60. výročí založení gymnázia ve Frýdlantu; vydání almanachu v tištěné a elektronické podobě Část 9.: Spolupráce se zaměstnavatelskou sférou V rámci přípravy Střednědobého strategického plánu školy byly osloveny s žádostí o spolupráci následující podniky: Thermolast, Knorr-Brehmse, Steinel, Slezan a Damino. Na žádost odpověděly pouze tři. Dlouhodobým onemocněním bývalého ředitele školy, jeho odchodem do důchodu a jmenováním dočasného ředitele školy se kontakty dále zatím nerozvíjely. Tento úkol přejde na nové vedení školy. Část 10.: Další aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti a) podané a realizované projekty a granty Z Grantového fondu Libereckého kraje, podprogram volnočasové aktivity byly přiděleny finanční prostředky na projekt Vlastní zkušenost naučí tolik, jako nikdo jiný

13 Tento projekt podporuje činnost biologického kroužku vedeného vyučujícími Mgr. Renátou Flecknovou a Mgr. Lucií Šímovou. Je určen pro studenty nižšího i vyššího gymnázia, kteří mají zájem o přírodovědné směry studia a hodlají se jim věnovat např. i na VŠ. Na financování činnosti se podílí: Gymnázium Frýdlant ,- (30,1%) MÚ Frýdlant 5 000,- (9%) SRPGF 4 000,- (7,1%) Krajský úřad LK ,- (53,8%) Celkem ,- Kč Činnost kroužku bude pokračovat i v dalším školním roce. b) zavádění nových metod výuky a vzdělávání V rámci přípravy nového školního vzdělávacího programu se do výuky celé školy dostaly nové vyučovací metody. Především v přírodovědných předmětech je využíván ve výuce data projektor, který umožňuje využití nových výukových materiálů, prezentací prací žáků a další rozšiřující činnosti. Ve výuce cizích jazyků se využívá počítačová učebna. Procvičování a upevňování naučených dovedností probíhá podle programů, které jsou k tomu speciálně vytvořeny na základě používaných učebnic, lekcí a úrovni studenta. Laboratorní práce ve výuce fyziky, chemie a biologie přispívají k propojení výuky s praktickou činností a využitím získaných poznatků v praxi. Škola podporuje technické obory i dalšími způsoby - účast na akci Věda v ulicích Liberce v červnu Průřezová témata zapracovaná v ŠVP vytvářejí prostředí pro uplatňování mezipředmětových vztahů v širší míře než tomu bylo doposud a vedou k praktickému přenosu a využití získaných poznatků a dovedností z jednoho oboru do druhého, resp. do mnoha dalších. d) mezinárodní spolupráce Gymnázium Frýdlant má dlouhou tradici ve spolupráci se švýcarským gymnázium Kantonsschule ve Watwillu. Základem je navázání písemného kontaktu mezi studenty a následující výměnné pobyty českých studentů ve Švýcarsku a švýcarských studentů v Čechách. Spolupráce se rozšířila o výměnu vyučujících, která se řadu let slibně rozvíjí. Díky exkluzivnímu zastoupení britské jazykové školy Sidmouth International School se již třetím rokem daří využívat nabídky stipendijních pobytů našich studentů ve Velké Británii. Tyto pobyty vedou ke zdokonalení v anglickém jazyce a navázání kontaktů se studenty z celé Evropy. Škola nabízí nevyužitá místa také zájemcům z jiných středních škol v regionu. d) výsledky soutěží a přehlídek V oblasti sportovních soutěží se žáci gymnázia účastnili hlavně turnajů a závodů pořádaných dalšími školami v regionu a některých významných akcí pořádaných v Liberci. Na Memoriálu Zuzany Kučerové obsadila štafeta tercie 3. místo. Vzhledem k tomu, že gymnázium nemá vlastní tělocvičnu či areál pro výuku tělesné výchovy, musí využívat zařízení jiných organizací. Tím je možnost přípravy na sportovní soutěže omezená a výsledky sportovní reprezentace o to významnější. Výborných výsledků dosahují především hráči stolního tenisu a běžci dlouhých tratí.

14 Žáci školy se každoročně účastní různých výtvarných soutěží a přehlídek. Jejich úspěšné práce jsou vystavovány v prostorách městské galerie, městského úřadu, Nemocnice Frýdlant a v dalších úřadech a veřejných prostorách. Ani výsledky vědomostních soutěží nezaostávají. Umístění v první desítce v krajských kolech je velmi významné a dokazuje, že velikost školy není pro úspěch studentů důležitá. Typ soutěže Kategorie Umístění žák Anglická olympiáda I. B 9. Lucie Prchalová II. B 6. Pham Thang Trung Německá olympiáda III 6. Milan Pavlů Matematická olympiáda Z 8 Z 7 C Miroslav Němec Tomáš Mazánek Tomáš Sláma Daniel Maryško Martin Čuba Matematický Student 3. Hana Humlová klokan Olympiáda v češtině I II Pavlíková, Němcová Ludmila Jarošová Hana Humlová Máj měsíc poezie do 18 let 1. Michaela Stará Astronomická celostátní kolo neurčeno; Veronika Schleiderová olympiáda I. kat. čestné uznání Chemická kraj. kolo C 7. Miroslav Pařízek olympiáda Biologická olympiáda kraj. kolo B Bohumil Koukal Eva Sedláková Ekologická kraj. kolo SŠ 5. Koukal, Sedláková, Podhorská olympiáda Výtvarná soutěž ZOO Lbc obojživelníci SŠ 1. Lenka Bláhová f) prezentace školy na veřejnosti Škola se prezentuje na veřejnosti několika způsoby: - vystupováním školního orchestru Kapelka - výstavami žákovských prací v městské galerii - výstavami výtvarných prací vyučujících - zveřejňováním zpráv o školních akcích v měsíčníku Frýdlantský zpravodaj - zveřejňováním informací na informačních tabulích MÚ Frýdlant - pořádáním Dne otevřených dveří - informacemi na webových stránkách školy a webových stránkách města - prostřednictvím zpravodajství pro ČT 24 - školní akademií Estraráda pro rodiče a veřejnost - organizací oslav 60. výročí založení gymnázia ve Frýdlantu

15 Část 11.: Poradenské služby Rozsah poradenských služeb poskytovaných školou (především ŘŠ, ZŘŠ, výchovnou poradkyní a metodičkou prevence) ve školním roce 2007/2008 zůstal prakticky ve stejném rozsahu jako v předešlém školním roce. Zájemcům jsou poskytovány především následující informace: - o práci s žáky s SPÚ - o práci s talentovanými žáka - o zajištění speciální péče - o realizaci minimálního preventivního programu - o řešených případech sociálně patologických jevů - o vzdělávání školního metodika prevence - o odborné pomoci v oblasti práce s dětmi a mládeží ve volném čase - o integraci nevidomé žákyně - o kariérním poradenství a)zpráva výchovného poradce Ve školním roce 2007/2008 jsem jako výchovná poradkyně spolupracovala s metodičkou prevence Mgr. Renátou Flecknovou, vedením školy a třídními učiteli v různých oblastech. Práci ve výchovném poradenství lze rozdělit do následujících částí: - řešení výchovných problémů - práce se žáky s SPÚ - práce s talentovanými žáky - kariérové poradenství - řešení případů sociálně-patologických jevů Řešení výchovných problémů V uplynulém školním roce jsem řešila výchovné problémy společně s vedením školy a třídními učiteli na jedné straně a rodiči na straně druhé. Na žádost rodičů byla poskytnuta pomoc při navázání spolupráce s odbornými pracovišti v případě, že se nedařilo daný problém uspokojivě řešit vlastními silami. Díky součinnosti jmenovaných subjektů se dařilo najít účinné řešení a dosáhnout pozitivních výsledků. Protože jsou rodiče již v prvních dnech nástupu svých dětí do primy dobře informováni o práci výchovné poradkyně a vyzváni k využití poradenských služeb školy, podařilo se získat jejich důvěru. To se projevilo zejména v časném upozornění na nevhodné projevy chování žáků a rychlém navázání spolupráce s rodiči. Zamezilo se tím rozvinutí malých problémů ve velké a zlepšila se atmosféra ve škole. Dalším preventivním krokem v oblasti chování byl harmonizační pobyt primy. Noví studenti spolu strávili tři dny v mimoškolním prostředí při různých činnostech. To vedlo k navázání přátelských vztahů v novém kolektivu, k týmové práci při řešení různých úkolů, k seznámení s třídním učitelem a v neposlední řadě k prvním krokům na poli prevence sociálně patologických jevů. Spolu s třídním učitelem se akce účastnila i metodička prevence. Na celou akci přispěl Městský úřad Frýdlant z fondu na podporu sportovních, kulturních a mládežnických akcí. Práce se žáky s SPÚ Jako v předchozích letech, tak i ve školním roce 2007/2008 bylo několika studentům doporučeno dyslektické vyšetření. K návrhům jsem přistoupila na základě informací vyučujících především českého jazyka, kteří v pracích žáků zachytili dyslektické projevy,

16 resp. typické chyby. Rodiče s navrhovaným vyšetřením souhlasili a škola pomohla s vyhledáním vhodného odborného pracoviště a navázáním kontaktu s ním. Rodiče nových studentů s SPÚ informovali školu o daném problému již v prvních dnech studia těchto žáků na škole. Informace byla předána vždy všem vyučujícím, kteří s těmito žáky pracují a byli zároveň upozorněni na doporučení, která k diagnóze dodala odborná pracoviště PPP Liberec, pracoviště Raspenava. Nevidomá studentka Andrea Klozová studovala v tomto školním roce podle zvláštního individuálního plánu, protože byla zařazena do reprezentačního družstva sjezdového lyžování. Individuální studijní plán byl nejprve stanoven jen na první pololetí a na základě jeho vyhodnocení byl prodloužen i na pololetí druhé. Studentka celý školní rok uzavřela v řádném termínů bez obtíží. Ve spolupráci s vyučujícími těch předmětů, ze kterých chce studentka maturovat, byla zahájena příprava na maturitní ročník a maturitní zkoušky. Navázali jsme na předchozí spolupráci s nadací Světluška Českého rozhlasu, která přislíbila finanční prostředky na zajištění tvorby studijních materiálů nezbytných pro přípravu k maturitním zkouškám. Ve spolupráci se Speciálním pedagogickým střediskem pro slabozraké a nevidomé jsme konzultovali průběh vzdělávání ( přepisy textů písemných prací, přípravu individuálního studijního plánu, přípravu na maturitní ročník, konzultace s Gymnáziem pro slabozraké a nevidomé v Praze). Práce s talentovanými žáky V rámci běžných vyučovacích hodin se individuálně pracuje s nadanými jedinci. Mezi studenty naší školy v uplynulém školním roce žádný výrazný talent nebyl. Studentky jazykově nadané se připravovaly v individuálních hodinách na mezinárodní zkoušky ke získání certifikátu z anglického jazyka. Zkoušky proběhnou v listopadu Pro studenty zaměřené přírodovědným směrem škola připravila několikadenní odborný seminář ve spolupráci s přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jako každý rok se i v roce 2007/2008 studenti účastnili odborných vědomostních soutěží, na které se připravovali v konzultacích s vyučujícími daných předmětů. Kariérové poradenství Tato část práce výchovného poradce je směrována ke studentům posledních dvou ročníků. V září jsem studenty seznámila s konáním veletrhu vzdělávání Gaudeamus 2007 v Brně a seznámila jsem je se způsobem prezentace možností studia na VŠ a VOŠ. Na intranetu školy byla zřízena stránka Kam po maturitě, kam byly pravidelně umísťovány materiály, které agentura zveřejňuje o možnostech studia. Několik studentů využilo také individuální konzultace, a to i s rodiči. O profesní testy nebyl ve školním roce 2007/2008 zájem. Studenti se seznámili s možností konání Národních srovnávacích zkoušek v libereckém regionu, protože se opět rozšířil počet vysokých škol, které je mají jako součást přijímacího řízení. Řešené případy sociálně patologických jevů V e školním roce jsme žádné případy sociálně patologických jevů ne škole neměli. Pouze jednou přišla matka žákyně z tercie s podezřením na ostrakizmus. Díky této informaci jsme s třídní učitelkou provedly důkladné šetření ve třídě, analyzovaly jsme výsledky a projednaly celou záležitost s rodiči zúčastněných žákyň. Šlo o krátkodobou averzi vyvolanou kvůli momentální antipatii mezi dvěma studentkami. Zprávu vypracoval Alena Hlávková, výchovná poradkyně

17 b) Realizace minimálního preventivního programu školy Školní program a plán prevence na Gymnáziu Frýdlant Program je realizován v souladu s výchovou ke zdravému životnímu stylu. Škola na nižším gymnáziu (prima až kvarta) pokračuje v projektu protidrogové prevence Sám sebou. Část projektu Sám sebou jsme přesunuli, v rámci ŠVP, do nového předmětu Výchova ke zdraví. Na základě zkušeností zároveň pokračujeme s problematikou výuky sociálně patologických jevů, tak jak probíhala i na vyšším stupni gymnázia (kvinta až oktáva). Tento školní program a plán vychází z minimálních programů jednotlivých třídních učitelů a jejich požadavků na tento školní rok. (Minimální programy třídních vyučujících jsou uloženy u metodika prevence.) 1. Cíle a) krátkodobé zpětné zavedení třídnických hodin na nižším gymnáziu a dle potřeby v kvintě - pilotní zkušební provoz je v kvartě (každý poslední pátek v měsíci) a v primě (v rámci předmětu Výchova ke zdraví) b) dlouhodobé - spolupráce škola rodina město další subjekty, informovanost, snaha o vytvoření přátelského kolektivu, vedení studentů k odpovědnosti (za sebe, ostatní, majetek), vytváření atmosféry důvěry, dodržení společně stanovených pravidel, osobní příklad, možnost seberealizace, umět řešit problémové situace, možnost školních a mimoškolních aktivit ( celý Minimální program viz příloha) Část 12.: Údaje o výsledcích kontrol Jednotlivé kontroly jsou řazeny v časové posloupnosti tak, jak v průběhu školního roku proběhly: Kontrolní orgán Datum Zaměření kontroly OŠMT Krajského úřadu hospodaření příspěvkové organizace Libereckého kraje ČR Státní oblastní archiv Litoměřice, Státní okresní archiv Liberec kraje odborná správa písemností u původce - kontrola prostor spisovny - kontrola péče o archiválie Kopie protokolů kontrol jsou přílohami výroční zprávy. Část 13.: Další záměry školy

18 a) předpokládaný vývoj školy Demografický vývoj v regionu Frýdlantsko vykazuje trend k mírnému a stálému posilování. Nejslabší ročník nastoupil na gymnázium ve školním roce 2006/2007. Počet žáků dnešní tercie je opravdu významně nižší než počet žáků v následujících ročnících, kdy se podařilo přijmout plný počet studentů. Zájem o studium převažoval o zhruba 20 25%. Chtěli bychom v dalších letech dosahovat stejně dobrých výsledků. Proto budeme cíleně působit na rodiče a žáky základních škol v regionu ve smyslu nezbytnosti kvalitního vzdělání pro úspěšnou životní kariéru, rozvoje talentovaných žáků, informovat je o úspěších našich studentů a absolventů, prezentovat školní vzdělávací program a další aktivity školy. Jde nám o udržení a zvýšení zájmu o studium na naší škole. Změnu ve struktuře vzdělávací nabídky mohou přinést kurzy celoživotního vzdělávání nebo kurzy doplňující vzdělání. Do druhé skupiny se řadí kurzy výuky českého jazyka a cizích jazyků nebo počítačové gramotnosti, které se stávají velmi žádanými ze strany regionálních zaměstnavatelů. Probíhají jednání se zaměstnavateli v rámci přípravy strategického střednědobého plánu rozvoje školy. Naším cílem je vyjít požadavkům zaměstnavatelů vstříc v co nejširší možné míře a prokázat nezastupitelnost všeobecného vzdělání pro zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce. b) vzdělávací, výchovné a investiční záměry Ve vzdělávacím programu se naše škola zaměřuje především na přípravu studentů na úspěšné zvládnutí maturitních zkoušek a přijímacích zkoušek na VŠ a VOŠ. V posledních letech se úspěšnost přijetí ke studiu na vysokých školách pohybuje nad 94%. Nedílnou součástí programu je snaha zatraktivnit technické a přírodovědné obory. V uplynulém roce se na VŠ technického směru hlásilo zhruba 16,7% maturantů a byli ke studiu přijati. Rádi bychom v příštím roce uvedené procento zvýšili. Ve vzdělávacím programu je zahrnuto úspěšné zvládnutí přechodu na státní maturitní zkoušky v následujících letech. V příštím školním roce ukončí studium nevidomá studentka Andrea Klozová. Naším úkolem bude zajistit přípravu na maturitní zkoušku a bezproblémový průběh zkoušky samotné. Bude to úkol personálně i technicky náročný, který vyžaduje detailní přípravu a spolupráci nejen ze strany učitelů, ale také rodičů studentky a SPC pro nevidomé a slabozraké v Liberci. První kroky byly učiněny již ve druhém pololetí školního roku 2007/2008. Významná je pomoc nadačního fondu Světluška Českého rozhlasu. Výchovná složka činnosti školy klade důraz především na uvědomělé vnímání okolního světa a svého postavení v něm, na zodpovědnost za sebe sama a za své konání, na pochopení smyslu vzdělání jako celoživotního procesu, na lidskost, pracovitost a na čestné a slušné chování. Ve školním roce 2007/2008 bylo schváleno čerpání investičních prostředků na rekonstrukci počítačové učebny. Realizací záměru dojde k ušetření velkého počtu hodin, protože třídy se na výuku informatiky nebudou dělit na třetiny, jako doposud, ale jen na poloviny. Zároveň se zkvalitní technické vybavení a celý prostor učebny. Snížením počtu hodin informatiky otevře možnost využití počítačů také v dalších předmětech.

19 V nastoupeném trendu modernizace a rekonstrukce učeben bychom rádi pokračovali a to hlavně účastí v grantových a nadačních projektech, které připravujeme Ve školním roce 2008/2009 plánujeme stavebně-technický audit, který ukáže na problémy budovy školy a navrhne jejich řešení včetně kalkulace nákladů. Na základě jeho výsledků vytvoříme plán rekonstrukcí podle naléhavosti. Závěr: Školní rok 2007/ hlavní úkol organizace příprava studentů pro další studium na vysokých školách se podařil splnit zhruba ve stejném rozsahu jako v roce předešlém (počet studentů přijatých na technické obory byl 16,7%). Tento výsledek je úspěchem, neboť škola se dlouhodobě potýká s řadou specifických problémů: - menší spádová oblast základních škol - materiální vybavení a fond učebnic, které se daří obnovovat jen pomalu - prostory pro výuku tělesné výchovy mimo areál školy - docházení na stravování mimo školní areál Do běhu školy zásadně zasáhlo dlouhodobé onemocnění ředitele školy a vleklé konkurzní řízení. Nový ředitel byl jmenován až v druhé polovině měsíce června I přes tyto nedostatky se základní cíle daří úspěšně plnit: - ve výchovně vzdělávacím procesu příprava maximálního počtu studentů k přijetí a úspěšnému studiu na vysokých školách, popř. VOŠ - v oblasti organizačně administrativní zodpovědné plnění požadavků kladených na školu jinými institucemi - v oblasti partnerských vztahů spolupráce s Kantonsschule Watwill při vzájemné výměně žáků a vyučujících Část 14.: Přílohy 1. Program minimální prevence a jeho vyhodnocení Mgr. Renáta Flecknová počet listů Protokol č.j.: OŠMT 69/07/K o kontrole hospodaření příspěvkové organizace kraje počet listů 3 3. Protokol č.j.: SOkA LB 220/ o kontrole spisové služby počet listů 3 Vlastní hodnocení školy (zpracováno v souladu s 8 a 9 Vyhlášky 15/2005 Sb.)

20 Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy jsou: 1. podmínky ke vzdělávání lze označit za průměrné; chybí především nové materiální vybavení školy. Za uplynulé dva roky se podařilo nakoupit data projektor a dva moderní DVD přehrávače. Škola nemá k dispozici interaktivní tabuli. Z hlediska běžných učeben má škola odpovídající počet tříd, včetně odborných učeben biologie, fyziky, učebny informatiky, hudební výchovy a výtvarné výchovy. Dále je na škole studovna s připojením na internet a školní knihovna. 2. průběh vzdělávání vzdělávací proces probíhá v souladu s příslušným vzdělávacím programem pro osmiletá gymnázia, a to ve ročníku, a v 1. ročníku podle Školního vzdělávacího programu Gymnázia Frýdlant, který se bude postupně rozšiřovat do dalších ročníků. 3. podpora školy ze strany školy mají žáci dostatečnou podporu při vzdělávání, škola napomáhá i rodičům, aby vzdělávací proces byl v maximální možné míře zajištěn také z jejich strany. Někteří žáci však chtějí vystačit jen s minimem a bohužel nacházejí podporu u svých rodičů, kteří je omlouvají a liknavý přístup k výuce jim víceméně tolerují. Ve většině případů je spolupráce s rodiči velmi dobrá a se školou se navzájem podporují, aby dosažené výsledky byly co nejlepší. 4. výsledky vzdělávání žáků a studentů výsledkům vzdělávání se vlastně věnuje celá výroční zpráva. Lze tedy to celé shrnout do konstatování, že se i při nepříliš dobrých technických podmínkách dá dosáhnout výsledků srovnatelných s jinými gymnázii v kraji a úspěšnost našich studentů v přijímacím řízení na vysoké školy dosahuje více než 94%. 5. řízení školy personální obsazení školy se daří udržovat na dobré úrovni, vyučující jsou kvalifikovaní, jeden vyučující ve školním roce dokončil studium pedagogiky. Pozitivní je nadpoloviční zastoupení mužů v pedagogickém sboru, což je situace velmi výjimečná. Oproti minulým rokům se podařil snížit věkový průměr vyučujících, a to i přesto, že mladí absolventi pedagogických fakult do škol nenastupují, nebo je po krátkém čase opouštějí a míří mimo obor. Závažná situace nastala díky dlouhodobému onemocnění ředitele školy, který pak v druhém pololetí odešel do důchodu. Konkurzní řízení mělo v prvním kole pouze jednoho uchazeče, který nebyl schválen. Průtahy, které předcházely druhému kolu způsobily, že nový ředitel byl jmenován až v druhé polovině června. 6. úroveň výsledků práce školy přes všechna negativa (tedy s ohledem na podmínky vzdělávání, ekonomické zdroje, dlouhé konkurzní řízení) jsou výsledky školy velmi dobré, o čemž svědčí dosažené úspěchy ve vědomostních, sportovních i uměleckých soutěžích a také úspěšnost studentů 8. ročníku v přijetí na vysoké školy. 7. autoevaluační program - uskutečněn pomocí SWOT analýzy. Šetření proběhlo na třech úrovních učitelské, žákovské a rodičovské. Výsledky byly použity při další práci na ŠVP GF Z i ŠVP G.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace Stanovisko Gymnázia Frýdlant k dokumentu Záměr změn ve vzdělávací nabídce středních škol Libereckého kraje zveřejněného na stránkách OŠMTS dne 21.11.200

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel.: 48378; fax: 483468; e-mail: gymfry@gymfry.cz; www.gymfry.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 6-7 /zpracováno v souladu s 7, odst.,

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

pro školní rok 2014/2015

pro školní rok 2014/2015 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 pro denní formu čtyřletého studia V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2002/2003 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : +420 485 106 143 tel./fax : +420 485 105 120 e-mail : info@oalib.cz http://www.oalib.cz/

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2001/2002 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : 485 106 143 tel./fax : 485 105 120 e-mail :info@oalib.cz http://www.oalib.cz/ Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12 Výchovné poradenství Výchovná poradkyně Miluše Šafářová poskytovala po celý školní rok odbornou pomoc učitelům, žákům a jejich rodičům především v těchto oblastech: 1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Čj.: 3004jj14 V Jevíčku 30. 1. 2014 Vyřizuje: Linhartová Organizace přijímacího řízení na Gymnáziu v Jevíčku Přijímací komise Pro přijímací řízení jmenuji komisi jako

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-690-18/07-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-690-18/07-06 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-690-18/07-06 Gymnázium, Česká Kamenice, Komenského 288, příspěvková organizace Adresa: Komenského 288,

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více