17. Projekt Trojúhelníky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "17. Projekt Trojúhelníky"

Transkript

1 Projekt Trojúhelníky strana Projekt Trojúhelníky Základní popis, zadání úkolu Pracujeme na projektu Trojúhelníky, který je ke stažení na java.vse.cz. Aplikace je napsána s textovým uživatelským rozhraním v BlueJ se vypisuje a načítá vstup z klávesnice v samostatném okně pojmenovaném Terminál. Pro spuštění vytvořte instanci třídy Trojuhelniky a zavolejte metodu zakladnicyklus(). Výsledek spuštění v BlueJ vidíte na obrázku Obrázek 17.1 Začátek komunikace aplikace Trojúhelníky po spuštění V tomto projektu budeme řešit tyto úkoly: napsat metodu main() pro spuštění aplikace, přidat další variantu trojúhelníka, pro kterou bude aplikace umět spočítat parametry trojúhelníka (rovnostranný trojúhelník), doplnit detekci chybových stavů a generování výjimek do třídy Trojuhelnik, ošetřit vzniklé výjimky ve třídě Trojuhelniky. Tento projekt má následující cíle: ukázat základní použití výčtového typu v Javě, ukázat používání a vytváření statických metod, ukázat používání výjimek v Javě Struktura tříd Projekt Trojúhelníky se skládá z následujících tříd (obrázek z BlueJ): Obrázek 17.2 Diagram tříd aplikace Trojúhelníky z BlueJ

2 Projekt Trojúhelníky strana Popis komunikace mezi objekty Při vytváření instance třídy Trojuhelniky se jednotlivé varianty (instance třídy Varianta) vloží do seznamu. Identifikace varianty se provádí pomocí konstanty z výčtového typu TypTrojuhelnika. Dále je v konstruktoru vytvořena instance třídy CteniZKonzole. Po spuštění metody zakladnicyklus() je vypsáno menu a pomocí instance třídy CteniZKonzole načtena volba uživatele. Cyklus probíhá dokud není zadána volba 1 pro konec. Po načtení volby od uživatele se v metodě zobrazvysledky() zkontroluje platnost volby. Na základě údajů o variantě jsou pomocí třídy CteniZKonzole načteny další údaje o trojúhelníku (délky stran, úhly atd.). Pokud uživatel nezadá číslo, ale např. písmeno A, zopakuje se čtení z konzole. Dostaneme tedy pouze číselné parametry. Pokračuje se voláním statické metody gettrojuhelnik() třídy Trojuhelnik, která na základě varianty a parametrů vrátí instanci třídy Trojuhelnik. Pokud zadané údaje nepředstavují trojúhelník (např. pokud ve variantě pravoúhlý AC je strana A delší než strana C), je vrácena hodnota null. Následně se vypíší informace o trojúhelníku nebo chybové hlášení, pokud trojúhelník nelze vytvořit. Výpis výsledků, když uživatel zadá volbu 0 a délky stran 5 a 8, vidíte na obrázku Obrázek 17.3 Ukázka komunikace s aplikací Trojúhelníky Následující diagram zobrazuje průběh komunikace při dotazu na jeden trojúhelník. Začíná se zobrazením nabídky voleb, končí zobrazením hodnot o trojúhelníku na obrazovce. V diagramu je též zachycen vstup údajů od uživatele.

3 Projekt Trojúhelníky strana 167 Obrázek 17.4 Diagram zobrazuje průběh komunikace při dotazu na jeden trojúhelník

4 Projekt Trojúhelníky strana Popis výčtového typu (enum) TypTrojuhelnika 1 /** 2 * Výčtový typ TypTrojuhelnika představuje jednotlivé typy 3 * trojúhelníků, se kterými umí pracovat třídy aplikace 4 * Trojuhelniky. 5 Jarmila Pavlíčková 6 1.0, duben */ 8 public enum TypTrojuhelnika { 9 PRAVOUHLY_A_B, PRAVOUHLY_A_C, ROVNOSTRANNY; 10 Výčtový typ TypTrojuhelnika obsahuje konstanty představující jednotlivé typy trojúhelníků, pro které aplikace umí vypočítat jejich strany, úhly, obvod a obsah. V deklaraci výčtového typu je již další předpřipravená konstanta ROVNOSTRANNY pro typ trojúhelníka, který máme do aplikace přidat. Výčtový typ se používá na dvou místech: jako datový atribut třídy Varianta, která popisuje podrobnosti o příslušné variantě trojúhelníka (kolik je potřeba zadat hodnot, text dotazů na jednotlivé hodnoty), jako parametr při vytváření vlastního trojúhelníka na základě typu se vybere ve statické metodě gettrojuhelnik() třídy Trojuhelnik příslušná metoda pro vytvoření instance třídy Trojuhelnik Popis kó du tř ídy Trojuhelnik 1 /** 2 * Třída popisuje trojúhelník. 3 * Pr o získání instance existuje větší množství statických 4 * me tod, které vytvářejí trojúhelník na základě jednotlivých 5 * známých parametrů. 6 * 7 Luboš Pavlíček srpen */ 10 public class Trojuhelnik{ 11 // datové atributy trojúhelníka 12 private double stranaa; 13 private double stranab; 14 private double stranac; /** 17 * Vytvoření trojúhelníka při znalosti všech tří stran. 18 */ private Trojuhelnik(double stranaa, double stranab, 21 double stranac) { 22 this.stranaa = stranaa; 23 this.stranab = stranab; 24 this.stranac = stranac; 25 26

5 Projekt Trojúhelníky strana /** 28 * Statická metoda pro získání instance pravoúhlého 29 * trojúhelníka (tj. úhel gama je 90 ) 30 * při zadání velikosti strany A a strany B (tj. obou odvěsen). 31 * 32 stranaa délka strany A 33 stranab délka strany B 34 instance třídy Trojuhelnik, která má úhel gama * a zadanou délku strany A a strany B 36 */ 37 public static Trojuhelnik getpravouhlyab (double stranaa, 38 double stranab) { 39 return new Trojuhelnik(stranaA, stranab, 40 Math.sqrt(stranaA*stranaA + stranab*stranab)); /** 44 * Statická metoda pro získání instance pravoúhlého 45 * trojúhelníka (tj. úhel gama je 90 ) při zadání 46 * velikosti strany A a strany C (tj. jedné odvěsny a přepony). 47 * 48 stranaa délka strany A (odvěsna) 49 stranac délka strany C (přepona) 50 instance třídy Trojuhelnik, která má úhel gama * a zadanou délku strany A a strany C 52 */ 53 public static Trojuhelnik getpravouhlyac (double stranaa, 54 double stranac) { 55 if (stranac <= stranaa) { 56 return null; else { 59 return new Trojuhelnik(stranaA, Math.sqrt(stranaC 60 *stranac - stranaa*stranaa), stranac); /** 65 * Obecná statická metoda pro získání instance trojúhelníka, 66 * kdy je zadán typ trojúhelníka (viz enum TypTrojuhelnika) 67 * a pole s potřebnými parametry. 68 * 69 typ typ trojúhelníka 70 parametry pole s parametry pro příslušný typ 71 * trojúhelníka 72 instance třídy Trojuhelnik příslušného typu 73 * a odpovídající zadaným parametrům 74 */

6 Projekt Trojúhelníky strana public static Trojuhelnik gettrojuhelnik (TypTrojuhelnika typ, 76 double [] parametry) { 77 if (typ == TypTrojuhelnika.PRAVOUHLY_A_B) { 78 if (parametry.length < 2) { 79 return null; return getpravouhlyab(parametry[0], parametry[1]); if (typ == TypTrojuhelnika.PRAVOUHLY_A_C) { 84 if (parametry.length < 2) { 85 return null; return getpravouhlyac(parametry[0], parametry[1]); return null; /** 93 * Vrací délku strany A trojúhelníka 94 * 95 délka strany A trojúhelníka 96 */ 97 public double getstranaa() { 98 return stranaa; /** 102 * Vrací délku strany B trojúhelníka 103 * 104 délka strany B trojúhelníka 105 */ 106 public double getstranab() { 107 return stranab; /** 111 * Vrací délku strany C trojúhelníka 112 * 113 délka strany C trojúhelníka 114 */ 115 public double getstranac() { 116 return stranac; /** 120 * Vrací velikost úhlu alfa (proti straně A) trojúhelníka 121 * ve stupních 122 * 123 velikost úhlu alfa trojúhelníka. 124 */ 125 public double getalfa() { 126 return Math.toDegrees(Math.acos( (stranab*stranab stranac*stranac - stranaa*stranaa)/(2*stranab*stranac))); /** 131 * Vrací velikost úhlu beta (proti straně B) trojúhelníka 132 * ve stupních

7 Projekt Trojúhelníky strana * 134 velikost úhlu beta trojúhelníka. 135 */ 136 public double getbeta() { 137 return Math.toDegrees(Math.acos( (stranaa*stranaa stranac*stranac - stranab*stranab)/(2*stranaa*stranac))); /** 142 * Vrací velikost úhlu gama (proti straně C) trojúhelníka 143 * ve stupních 144 * 145 velikost úhlu gama trojúhelníka. 146 */ 147 public double getgama() { 148 return Math.toDegrees(Math.acos( (stranab*stranab stranaa*stranaa - stranac*stranac)/(2*stranab*stranaa))); /** 153 * Vypočte obvod trojúhelníka. 154 * 155 obvod trojúhelníka 156 */ 157 public double obvod () { 158 return (stranaa + stranab + stranac); /** 162 * Vypočte obsah trojúhelníka. 163 * 164 obsah trojúhelníka 165 */ 166 public double obsah () { 167 double polobvod=obvod()/2; 168 return Math.sqrt(polObvod*(polObvod-stranaA) *(polobvod- 169 stranab) * (polobvod - stranac)); Třída Trojuhelnik představuje trojúhelník a poskytuje metody pro výpočet jeho parametrů (tj. úhly, obvod a obsah). V konstruktoru třídy předpokládáme, že trojúhelník je vždy zadán třemi stranami. Tento konstruktor je deklarován jako private a tudíž ho nelze spustit mimo třídu. Jednotlivé instance trojúhelníků, zadávané podle volby uživatele, nejsou tedy vytvářeny přímo voláním konstruktoru, ale pomocí statické metody gettrojuhelnik(), ve které se udává typ trojúhelníka (konstanta z TypTrojuhelnika). Toto řešení (privátní konstruktor) je zvoleno z toho důvodu, že přes konstruktory není možné rozlišit jednotlivé typy trojúhelníků, neboť některé varianty se neliší pořadím či počtem parametrů (např. trojúhelník se třemi libovolnými stranami má tři vstupní parametry, trojúhelník se dvěmi stranami a jedním úhlem má také tři vstupní parametry). Metoda gettrojuhlenik podle konstanty výčtového typu TypTrojuhelnika zavolá odpovídající statickou metodu. Metoda zkontroluje validitu dat (např. v pravoúhlém trojúhelníku nesmí být strana A delší než strana C) a případně dopočítá chybějící strany trojúhelníka, aby mohla spustit konstruktor. Jsou vytvořeny dvě takové metody getpravouhlyab() a getpravouhlyac(), které pomocí Pythagorovy věty dopočítávají třetí stranu trojúhelníka. Ostatní metody ve třídě Trojuhelnik jsou již metodami instance a pro vytvořený trojúhelník spočítají úhly, obvod a obsah.

8 Projekt Trojúhelníky strana Popis kódu třídy Trojuhelniky 1 import java.util.arraylist; 2 import java.util.list; 3 /** 4 * Základní třída aplikace Trouhelniky zobrazuje nabídku. 5 * Na základě vybrané varianty se zeptá na příslušné parametry 6 * a poté zobrazí informace o trojúhelníku. 7 * 8 Luboš Pavlíček srpen */ 11 public class Trojuhelniky { private List<Varianta> varianty; 14 private CteniZKonsole vstup; 15 /** 16 * Vytváří instanci třídy Trojuhelniky 17 */ 18 public Trojuhelniky() { 19 varianty = new ArrayList<Varianta>(); 20 varianty.add(new Varianta(TypTrojuhelnika.PRAVOUHLY_A_B, 21 "Pravoúhlý trojúhelník, známy strany A a B", 22 "délka strany A", "délka strany B", null)); 23 varianty.add(new Varianta(TypTrojuhelnika.PRAVOUHLY_A_C, 24 "Pravoúhlý trojúhelník, známy strany A a C", 25 "délka strany A", "délka strany C", null)); 26 vstup = new CteniZKonsole(); /** 30 * Metoda zobrazí nabídku z pole variant a přidá volbu Konec. 31 */ 32 private void zobraznabidku() { 33 for (int i = 0; i< varianty.size(); i++) { 34 Varianta var = varianty.get(i); 35 System.out.printf("%2d. %s%n",i,var.getpopis()); System.out.println("-1. Konec"); /** 41 * Metoda pro přístušnou volbu načte potřebné parametry, 42 * vytvoří Trojuhelnik a zobrazí informace o trojúhelniku. 43 * 44 volba - zvolená varianta z pole varianty 45 */ 46 private void zobrazvysledky(int volba) { 47 if ((volba < 0) (volba >= varianty.size())) { 48 System.out.println("tuto volbu neznam"); 49 return; Varianta var = varianty.get(volba); 52 String dotaz1=var.getdotaz1(); 53 String dotaz2=var.getdotaz2(); 54 String dotaz3=var.getdotaz3(); 55 double [] parametry = new double[var.getpocetparametru()];

9 Projekt Trojúhelníky strana if (dotaz1!= null) { 57 parametry[0] = vstup.getdouble(dotaz1); if (dotaz2!= null) { 60 parametry[1] = vstup.getdouble(dotaz2); if (dotaz3!= null) { 63 parametry[2] = vstup.getdouble(dotaz3); Trojuhelnik troj = Trojuhelnik.getTrojuhelnik(var.getTyp(), 66 parametry); 67 if (troj == null) { 68 System.out.println("!!! metoda gettrojuhelnik nevratila 69 pro zadane parametry trojuhelnik!!!!"); 70 System.out.println("\t typ: " + var.gettyp()); 71 for (int i=0; i < parametry.length; i++) { 72 System.out.printf("\tparametry[%d] : %f%n" 73 i,parametry[i]); else { 77 System.out.println("=== parametry trojuhelniku ==="); 78 System.out.printf(" strany: a=%14f b=%14f c=%14f%n", 79 troj.getstranaa(),troj.getstranab(), 80 troj.getstranac()); 81 System.out.printf(" uhly: alfa=%11f beta=%11f 82 gama=%11f%n",troj.getalfa(), 83 troj.getbeta(),troj.getgama()); 84 System.out.printf(" obvod: %f%n",troj.obvod()); 85 System.out.printf(" obsah: %f%n%n",troj.obsah()); /** 90 * Metoda přečte volbu uživatele. 91 * Neprovádí se kontrola přípustnosti vstupu. 92 * 93 volba uživatele 94 */ 95 private int nactivolbu() { 96 return vstup.getint("zadej volbu"); /** 100 * Metoda zajišťuje základní cyklus aplikace. Tj. 101 * <UL> 102 * <LI>zobrazení menu 103 * <LI>načtení volby od uživatele 104 * <LI>načtení potřebných parametrů 105 * <LI>zobrazení informací o trojúhelníku 106 * </UL> 107 * Toto pořadí se opakuje do té doby, než uživatel zvolí 108 * volbu Konec. 109 */

10 Projekt Trojúhelníky strana public void zakladnicyklus() { 111 int volba = 0; 112 zobraznabidku(); 113 volba = nactivolbu(); 114 while (volba!= -1) { 115 zobrazvysledky(volba); 116 zobraznabidku(); 117 volba = nactivolbu(); System.out.println("Konec programu"); Všimněte si v metodě zobraznabidku() způsobu procházení seznamu pomocí cyklu for s řídící proměnnou cyklu tato varianta je zvolena, aby bylo možné vypsat i pořadové číslo nabídky. U některých výstupů je použito formátování řetězců v metodě printf viz popis třídy String v kapitole Postup řešení Vytvoření metody main, pro spouštění aplikace z příkazové řádky Jak bylo uvedeno v úvodu, při spuštění projektu vytvoříme instanci třídy Trojuhelniky a zavoláme metodu zakladnicyklus(). Do metody main ve třídě Trojuhelniky tento postup zapíšeme v kódu: 1 /** 2 * Metoda main pro spuštění aplikace 3 * 4 args pole argumentů vstupní řádky nezpracovávají se 5 */ 6 public static void main (String [] args) { 7 Trojuhelniky troj = new Trojuhelniky(); 8 troj.zakladnicyklus(); Přidání nového typu trojúhelníka (rovnostranného) Typ ROVNOSTRANNY je již ve výčtovém typu TypTrojuhelnika uveden. Musíme provést změny pouze ve třídách Trojuhelnik a Trojuhelniky. Ve třídě Trojuhelniky doplníme do seznamu variant (datový atribut varianty typu List 37 na řádku 13 výpisu třídy Trojuhelniky) novou variantu s těmito parametry: prvním parametrem je typ trojúhelníka použijeme konstantu ROVNOSTRANNY z výčtového typu TypTrojuhelnika, druhým parametrem je text zobrazovaný v nabídce vypíše se Rovnostranný trojúhelník, třetím až pátým parametrem jsou texty dotazů na hodnoty vkládané uživatelem první dotaz bude na délku strany ( délka strany ), více dotazů není potřeba, proto za čtvrtý a pátý parametr použijeme konstantu null. Následující kód přidáme do třídy Trojuhelniky za řádek číslo 25. varianty.add(new Varianta(TypTrojuhelnika.ROVNOSTRANNY, "Rovnostranný trojúhelník", "délka strany",null,null)); 37 Datový atribut varianty je typu List, konkrétní instance je typu ArrayList, viz volání konstruktoru na řádku 19 zdrojového kódu třídy Trojuhelnik.

11 Projekt Trojúhelníky strana 175 Další úpravy se budou týkat kódu třídy Trojuhelnik. Musíme napsat statickou metodu getrovnostranny(), která na základě délky strany (parametru) vytvoří instanci trojúhelníka. Kód této metody je uveden v následujícím výpisu: 1 /** 2 * Statická metoda pro získání instance rovnostranného 3 *trojúhelníka při zadání velikosti strany. 4 * 5 strana délka strany 6 instance třídy Trojuhelnik, která má všechny úhly 60 7 * a zadanou délku strany 8 */ 9 public static Trojuhelnik getrovnostranny (double strana) { 10 return new Trojuhelnik(strana, strana, strana); 11 Dále upravíme kód metody gettrojuhelnik(), která dle typu trojúhelníka rozhodne, kterou konkrétní metodu pro vytvoření trojúhelníka zavolá. Do kódu této metody připíšeme rozhodování pro typ ROVNOSTRANNY spustí se metoda getrovnostranny(). Následující kód se umístí do metody gettrojuhelnik() za řádek 88 ve výpisu kódu třídy. if (typ == TypTrojuhelnika.ROVNOSTRANNY){ if (parametry.length < 1){ return null; return getrovnostranny(parametry[0]); Zjišťování chyb ve třídě Trojuhelnik, generování výjimek Aplikace již funguje téměř dobře, chybí ale detekce některých chybových stavů. Na následujícím obrázku je vidět situace, že lze zadat trojúhelník se zápornou délkou strany. Obrázek 17.5 Výpis aplikace při zadání záporné délky strany Některé chybové stavy jsou již detekovány, obecnost chybového hlášení příliš nepomůže s určením důvodu problému. Chyba se projeví např. při zadání stejně dlouhé strany a a c u pravoúhlého trojúhelníka. Obrázek 17.6 Chybové hlášení při zadání stejných délek stran A a C

12 Projekt Trojúhelníky strana 176 Pro detekci chybových stavů se většinou používá příkaz if s příslušnými podmínkami. Je potřeba však ještě vyřešit způsob, jak předat informaci o chybě včetně vhodného popisu z místa detekce na místo, kde se může chyba ošetřit (např. vypsat hlášení uživateli). Někdy máme štěstí, detekce a ošetření chyby je na jednom místě. Častější je, že se jedná o různá místa v kódu aplikace, často i o různé třídy. Ve většině současných jazyků lze použít dva mechanismy: Přes návratovou hodnotu metody tento způsob je již nyní použit např. při kontrole, zda strana c je delší než strana a, podívejte se na řádky 55 až 57 ve třídě Trojuhelnik. V případě chybového stavu se vrací hodnota null. Nevýhodou tohoto mechanismu jsou komplikace při návrhu a používání metod a omezené možnosti informování o chybových stavech. Tento mechanismus též nelze použít v konstruktorech (konstruktory nemají návratovou hodnotu). Pomocí výjimek, kdy někam umístíme kód ošetřující chybu (blok try catch) a jinam umístíme kód oznamující, že vznikla chyba (vyvolání výjimky pomocí throw). Nevýhodou výjimek je jejich pomalost, výhodou jednodušší návrh metod, přehlednější kód. My budeme používat mechanismus výjimek při zjištění chybného vstupního parametru (např. záporná délka strany) vygenerujeme výjimku IllegalArgumentException. Tato standardní výjimka svým názvem dobře vystihuje charakter chyby, je zbytečné vytvářet vlastní výjimky. Ošetření chybových stavů výpis vhodného chybového hlášení umístíme do třídy Trojuhelniky, neboť je vhodné operace pro komunikaci s uživatelem soustředit do jedné třídy (je to přehlednější, jednoznačně jsou rozděleny funkce mezi třídy, usnadní to v budoucnu výměnu textového rozhraní za grafické). V konstruktoru třídy Trojuhelnik budeme detekovat dva chybové stavy délka některé strany je menší nebo rovna nule a součet libovolných stran je menší nebo roven straně třetí: /** * Vytvoření trojúhelníka při znalosti všech tří stran. IllegalArgumentException - pokud je některá * strana <= 0 nebo pokud je součet libovolných dvou stran menší.* či roven straně třetí */ private Trojuhelnik(double stranaa, double stranab, double stranac) throws IllegalArgumentException { if ((stranaa <=0) ( stranab <= 0) (stranac <= 0)) { throw new IllegalArgumentException( "strana trojúhelníka musí být větší než 0"); if ((stranaa + stranab <= stranac) (stranaa + stranac <= stranab) (stranab + stranac <= stranac)) { throw new IllegalArgumentException("součet dvou stran "+ "trojúhelníka musí být větší než strana třetí"); this.stranaa = stranaa; this.stranab = stranab; this.stranac = stranac; Všimněte si, že popis výjimky je uveden i v dokumentačních komentářích. V hlavičce metody nemusí být v našem případě uvedeno throws IllegalArgumentException, neboť tato výjimka nepatří mezi povinně odchytávané, je však vhodnější ji uvádět, neboť čtenář kódu si možnosti vzniku výjimky všimne hned na začátku metody. Metodu getpravouhlyab() nebudeme doplňovat o detekci chybových stavů všechny v úvahu přicházející chybové stavy budou detekovány v konstruktoru třídy Trojuhelnik. Je však opět vhodné doplnit komentáře k metodě o možnost vzniku výjimky, podobně i hlavičku metody o throws. V metodě getpravouhlyac() nahradíme vracení hodnoty null generováním výjimky:

13 Projekt Trojúhelníky strana 177 public static Trojuhelnik getpravouhlyac (double stranaa, double stranac) throws IllegalArgumentException { if (stranac <= stranaa) { throw new IllegalArgumentException("u pravoúhlého " + "trojúhelníka musí být strana C větší než strana A"); else { return new Trojuhelnik(stranaA, Math.sqrt(stranaC*stranaC - stranaa*stranaa), stranac); Obdobně v metodě gettrojuhelnik() nahradíme vracení hodnoty null generováním výjimky: throw new IllegalArgumentException( "nedostatečný počet parametrů v poli"); Ošetřování výjimek ve třídě Trojuhelniky Používání výjimek má jednu výhodu pokud je programátor neošetří, použije se standardní mechanismus ošetření vypíší se informace o chybě a aplikace se ukončí. Pokud nyní zadáme zápornou délku strany, tak se zobrazí na konzole následující výpis: Obrázek 17.7 Výpis aplikace při zadání záporné délky strany Z tohoto popisu chyby bude programátor většinou nadšen ve výpisu vidí typ a popis chyby i kde v kódu ji má hledat výjimka IllegalArgumentException vznikla na řádku 25 v konstruktoru třídy Trojuhelnik a konstruktor byl volán z metody getpravouhlyab() na řádku 46. Tato metoda byla volána z metody gettrojuhelnik(), ta byla volána z metody zobrazvysledky() ve třídě Trojuhelniky, atd. Spokojenost uživatele však bude minimální. Výjimky budeme odchytávat a ošetřovat ve druhé části metody zobrazvysledky(). Umístíme sem konstrukci try catch, v bloku try bude volání metody gettrojuhelnik() a výpis parametrů trojúhelníka při správně zadaných parametrech. Blok catch bude pouze jeden, v něm budeme odchytávat výjimku IllegalArgumentException. Zprávu předávanou přes výjimku získáme pomocí metody getmessage(). private void zobrazvysledky(int volba) { if ((volba < 0) (volba >= varianty.size())) { System.out.println("tuto volbu neznam"); return; Varianta var = varianty.get(volba); String dotaz1=var.getdotaz1(); String dotaz2=var.getdotaz2(); String dotaz3=var.getdotaz3(); double [] parametry = new double[var.getpocetparametru()];

14 Projekt Trojúhelníky strana 178 if (dotaz1!= null) { parametry[0] = vstup.getdouble(dotaz1); if (dotaz2!= null) { parametry[1] = vstup.getdouble(dotaz2); if (dotaz3!= null) { parametry[2] = vstup.getdouble(dotaz3); try { Trojuhelnik troj = Trojuhelnik.getTrojuhelnik(var.getTyp(), parametry); System.out.println("=== parametry trojuhelniku ==="); System.out.printf(" strany: a=%14f b=%14f c=%14f%n", troj.getstranaa(),troj.getstranab(),troj.getstranac()); System.out.printf(" uhly: alfa=%11f beta=%11f gama=%11f%n", troj.getalfa(),troj.getbeta(),troj.getgama()); System.out.printf(" obvod: %f%n",troj.obvod()); System.out.printf(" obsah: %f%n%n",troj.obvod()); catch (IllegalArgumentException exc) { System.out.println("!!! chybné vstupní parametry: "+ exc.getmessage()); System.out.println("\t typ: " + var.gettyp()); for (int i=0; i < parametry.length; i++) { System.out.printf("\t parametry[%d] : %f%n", i, parametry[i]); Domácí úkoly 1. Doplňte aplikaci o další typy trojúhelníků: - obecný trojúhelník, zadány tři strany, - obecný trojúhelník, zadány dvě strany a úhel, - obecný trojúhelník, zadány dva úhly a strana. U všech typů doplňte i kontrolu, zda zadané údaje opravdu představují trojúhelník (libovolný úhel i součet dvou úhlů musí být menší než 180 stupňů, součet dvou stran trojúhelníka musí být vždy větší než třetí strana atd.). 2. Upravte aplikaci, aby se varianty při výpisu číslovaly od jedničky a ne od nuly. 3. Upravte předchozí projekt Kalkulačka tak, aby používal pro uložení operace výčtový typ (enum). 4. Nastudujte v dokumentaci Javy možnosti rozšiřování výčtového typu enum a zkuste sloučit třídu Varianta a výčtový typ TypTrojuhelnika do jednoho výčtového typu.

Datové typy strana 29

Datové typy strana 29 Datové typy strana 29 3. Datové typy Jak již bylo uvedeno, Java je přísně typový jazyk, proto je vždy nutno uvést datový typ datového atributu, formálního parametru metody, návratové hodnoty metody nebo

Více

Projekt Obrázek strana 135

Projekt Obrázek strana 135 Projekt Obrázek strana 135 14. Projekt Obrázek 14.1. Základní popis, zadání úkolu Pracujeme na projektu Obrázek, který je ke stažení na http://java.vse.cz/. Po otevření v BlueJ vytvoříme instanci třídy

Více

3. Třídy. Základní pojmy objektového programování. Třídy

3. Třídy. Základní pojmy objektového programování. Třídy 3. Třídy Základní pojmy objektového programování Jak už víme, je Java objektovým programovacím jazykem. V úvodu této kapitoly si objasníme základní pojmy objektové teorie. Objekt představuje souhrn dat

Více

Testování. Zadání příkladu. Vytvoření kostry třídy. Obsah:

Testování. Zadání příkladu. Vytvoření kostry třídy. Obsah: Obsah: Testování... 1 Zadání příkladu... 1 Vytvoření kostry třídy... 1 Napsání testů... 2 Testy správnosti... 3 Testy výjimek... 3 Testy vztahů/závislostí... 4 Zdrojový text testu... 4 Spuštění testů...

Více

Výčtový typ strana 67

Výčtový typ strana 67 Výčtový typ strana 67 8. Výčtový typ V této kapitole si ukážeme, jak implementovat v Javě statické seznamy konstant (hodnot). Příkladem mohou být dny v týdnu, měsíce v roce, planety obíhající kolem slunce

Více

KAPITOLA 2. Hádání slov ( šibenice ) Jakou hru budete tvořit

KAPITOLA 2. Hádání slov ( šibenice ) Jakou hru budete tvořit KAPITOLA 2 Hádání slov ( šibenice ) Jakou hru budete tvořit Obsahem této kapitoly je vytvoření hry, ve které se hráč snaží uhodnout slovo pomocí hádání jednotlivých písmen během omezeného počtu pokusů.

Více

KAPITOLA 10. Vytváření funkcí

KAPITOLA 10. Vytváření funkcí KAPITOLA 10 Funkce je procedura VBA, která vykonává nějaký výpočet a vrací určitou hodnotu. Funkce napsané v editoru Visual Basic lze použít v kódu VBA nebo ve vzorcích na pracovním listu. V této kapitole

Více

Syntaxe vyjímek. #include #include using namespace std; // Trida vyjimek class Vyjimka { private:

Syntaxe vyjímek. #include <iostream> #include <string> using namespace std; // Trida vyjimek class Vyjimka { private: Vyjímky. Pod pojmem výjimka se rozumí nějaká výjimečná situace, která nastane v dané funkci. V jazyce C i C++ se často používá návratových hodnot funkcí, které vracejí úspěšnost provádění nějaké operace

Více

Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík

Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík Obsah: Úvodní lekce... 5 1. Základy OOP v C++... 7 2. Nové prvky jazyka C++... 17 3. Třídy a instance... 29 4. Statické datové členy a funkce. Přátelé....

Více

APLIKACE NÁVRHOVÝCH VZORŮ

APLIKACE NÁVRHOVÝCH VZORŮ APLIKACE NÁVRHOVÝCH VZORŮ URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH FRANTIŠEK HUŇKA ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPATŘENÍ:

Více

První začátky s C. Struktura programu a základní prvky. Základní termíny (1) Základní termíny (2)

První začátky s C. Struktura programu a základní prvky. Základní termíny (1) Základní termíny (2) Struktura programu a základní prvky První začátky s C Jazyk C/C++, co se týče struktury souboru, je daleko volnější oproti jiným programovacím jazykům. V podstatě je jedno, kde deklarujete proměnnou nebo

Více

Struktura programu a základní prvky

Struktura programu a základní prvky První začátky s C Struktura programu a základní prvky Jazyk C/C++, co se týče struktury souboru, je daleko volnější oproti jiným programovacím jazykům. V podstatě je jedno, kde deklarujete proměnnou nebo

Více

Typ 2 - připojení prostřednictvím kódu nativního klienta pro přístup k síti

Typ 2 - připojení prostřednictvím kódu nativního klienta pro přístup k síti Práce s databází Specifikace JDBC Pro práci s relačními databázemi poskytuje Java rozhraní JDBC Java Database Connectivity. Specifikace tohoto rozhraní má několik verzí. Verze 1.x je součástí SDK již od

Více

MATLAB. Popis prostředí MATLABu (pracovní plocha) MATLAB je integrovaným prostředím, s jehož pomocí lze provádět zejména:

MATLAB. Popis prostředí MATLABu (pracovní plocha) MATLAB je integrovaným prostředím, s jehož pomocí lze provádět zejména: Stránka 1 z 25 MATLAB MATLAB je integrovaným prostředím, s jehož pomocí lze provádět zejména: matematické výpočty (snadná a rychlá práce s maticemi reálných nebo komplexních čísel), modelování, analýzu

Více

Sbírka řešených a neřešených úloh ze skriptování ve WSH pro výuku předmětu Operační systémy 2

Sbírka řešených a neřešených úloh ze skriptování ve WSH pro výuku předmětu Operační systémy 2 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV APLIKOVANÉ INFORMATIKY Sbírka řešených a neřešených úloh ze skriptování ve WSH pro výuku předmětu Operační systémy 2 BAKALÁŘSKÁ

Více

Počítače a programování 2

Počítače a programování 2 FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Počítače a programování 2 Garant předmětu: Doc. Dr. Ing. Zbyněk Raida Autoři textu: Doc. Dr. Ing. Zbyněk Raida Ing. Pavel

Více

Knihovna kombinatorických funkcí

Knihovna kombinatorických funkcí MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Knihovna kombinatorických funkcí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jiří Smejkal Brno, jaro 2010 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním autorským dílem,

Více

Nástroje pro analýzu dat

Nástroje pro analýzu dat 7 Nástroje pro analýzu dat V té to ka pi to le: Ověřování vstupních dat Hledání řešení Řešitel Scénáře Citlivostní analýza Rychlá analýza Kapitola 7 Nástroje pro analýzu dat Součástí Excelu jsou nástroje

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013)

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013) Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ (VERZE 2013) Ing. Jan Roubíček Vytvořeno v rámci projektu: Implementace řízení strojů do výuky technických

Více

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan Bakalářská práce 2006 Jiří Suchan Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra informatiky Poštovní server v PHP bakalářská práce Jiří Suchan České Budějovice 2006 Poděkování Tímto děkuji PaeDr. Petru

Více

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod.

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7 Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 229, Náměstí Čs. legií Michael.Bazant@upce.cz Obsah přednášky 7 Parametry metod, předávání

Více

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 Jazyk G a GLCBuilder U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 JAZYK G A GLCBUILDER Uživatelská příručka pro tvorbu knihoven grafických prvků určených pro grafické programovací nástroje MICROPEL.

Více

Programovací jazyk C# Marek Běhálek

Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Obsah Úvod. ix 1..NET framework 1 Architektura.NET Framework.. 1 CLR Common Language Runtime 2 CTS.. 2 Typová bezpečnost.. 3 Management

Více

PROGRAMOVÁNÍ PRO MOBILNÍ PLATFORMY

PROGRAMOVÁNÍ PRO MOBILNÍ PLATFORMY Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta PROGRAMOVÁNÍ PRO MOBILNÍ PLATFORMY KI/PMP Jiří Fišer Ústí nad Labem 2013 1 Obor: Aplikovaná informatika Klíčová slova: programování, Android,

Více

MS ACCESS 2010 relační databáze

MS ACCESS 2010 relační databáze MS ACCESS 2010 relační databáze Elektronická učebnice Zuzana Žárská Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic OBSAH 1 Základní pojmy databáze...

Více

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x Michael Kölling Mærsk Institute University of Southern Denmark přeložil Petr Škoda, 1. verze 1 Obsah 1 Předmluva... 4 1.1 O BlueJ... 4 1.2 Rozsah a cílová

Více

Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus)

Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus) Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus) Release 2.2 Jan Švec 25. prosince 2002 PyCZ Email: honza@py.cz Copyright c 2002 Jan Švec honza@py.cz. Všechna práva vyhrazena Viz konec dokumentu, kde najdete

Více

Úvod do jazyka C. *.obj *.lis. Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP).

Úvod do jazyka C. *.obj *.lis. Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP). *.h *.lib ladění Editor Preprocesor Linker Debugger Compiler *.cpp *.obj *.lis *.exe spuštění Editor Preprocesor Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP). Jedná se o součást překladače,

Více

Makra v OpenOffice.org Calc

Makra v OpenOffice.org Calc Makra v OpenOffice.org Calc Petr Ponížil Tento výukový materiál vznikl jako součást grantového projektu Gymnázia Kroměříž s názvem Beznákladové ICT pro učitele realizovaného v letech 2009 2012. Projekt

Více